Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015"

Transkript

1 Driftsstrategi for de forsikrede ledige Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand uden for kommunegrænsen. Afdelingen Rekruttering og Virksomhedsservice spiller en central rolle i at understøtte udviklingsstrategiens fokusområder, fordi afdelingen har den tætte og hyppige kontakt med de lokale virksomheder og de forsikrede ledige borgere, som skal have en indsats efter beskæftigelseslovgivningen. Et fokusområde i de kommende 3-5 år er at forbedre og styrke jobcentrets samarbejdsflader og metoder til at skabe endnu bedre resultater, så ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet med de kvalifikationer, erhvervslivet efterspørger. Derfor er en fortsat udfordring i de kommende år, at få opkvalificeret ufaglærte til faglærte inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er i februar 261 forsikrede ledige unge i kommunen under 30 år. De skal have en indsats, der vil bringe dem tættere på enten uddannelse eller varigt job. Endvidere skal Jobcenter Faaborg-Midtfyn fastholde og udbygge de gode resultater, som hele jobcentret var med til at skabe i 2014 i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden (antallet er det seneste år reduceret med 26 %. Reduktionen er lidt større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt, jf. Opfølgning 4. kvartal 2014, Beskæftigelsesregionen). Ovenstående er alle eksempler på indsatsområder, der skal understøtte udviklingsstrategiens fokusområder og gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen. Overordnet målsætning: På lang sigt (3-5 år) vil Faaborg-Midtfyn Kommune sigte efter at være én af de to bedste kommuner på Fyn, når det gælder om 1) at bekæmpe langtidsledighed 2) få ledige hurtigere i arbejde samt 3) sikre at unge enten går i uddannelse eller ordinært arbejde. en løftes af 12 medarbejdere i tæt samarbejde med kollegaerne i virksomhedsservice. Desuden flyttes der en medarbejderressource fra fleksenheden til forsikrede ledige, og der planlægges ansættelse af en personlig jobformidler og en jobkonsulent til at understøtte indsatsen. 2. Driftsstrategisk fokus i 2015 Ny reform og omlægning af refusionen De seneste år har jobcentrene implementeret en række nye reformer bliver ingen undtagelse, hvor specielt det forsikrede område bliver omfattet af en række nye lovgivningsmæssige tiltag, der bevirker en omstrukturering og nyt fokus i 1

2 indsatsen. Essensen af de nye tiltag er, at der skal være fokus på beskæftigelsesmæssige effekter af indsatsen så tidligt som muligt i ledighedsforløbet og med borgeren i centrum. Fokus i indsatsen bliver virksomhedsrettede tiltag på det private arbejdsmarked samt hyppige og målrettede samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. Der gives ikke længere refusion fra staten til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Beskæftigelsesreformen omfatter endvidere en ny refusionsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for, at jobcentret skal præstere bedre effekter af indsatsen. Fokus flyttes fra rettidighed til effekter. Refusionen til kommunerne fra staten på tilbudssiden mindskes jo længere tid borgeren er ledig. Refusionstrappen ser således ud: 80 % de første 4 uger 40 % fra uge 30 % fra uge 20 % over 1 år Driftsstrategien for 2015 afspejler således, at vi befinder os i et reformår med nye indsatser, ny organisering og dermed nye tilgange til arbejdet med at skabe motivation og empowerment hos de forsikrede ledige. Det overordnede fokus vil i 2015 være fortsat at medvirke til at nedbringe ledigheden med fokus på specielt langtidsledigheden og indsatsen over for de unge. Desuden vil vi styrke dialogen med udvalgte A-kasser for at sætte fokus på områder med en relativ høj ledighed. Jobcentret vil også have fokus på at reducere ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse. Den sidste nationale opgørelse af ledigheden ved udgangen af 2014 viser, at ledigheden i Faaborg-Midtfyn kommune er 5,2 %. På Fyn er ledigheden 5,5 %, og på landsplan er ledigheden 4,9 % i den samme periode. 3., indsatser og målsætning I det følgende beskrives motivation, indsatser og målsætning i forhold til en tidlig indsats, en mellemlang indsats og en indsats over for de langtidsledige. Den tidlige indsats: 0-6 måneders ledighed I februar 2015 er der 497 personer med en ledighed på mellem 0-6 måneder. Mængden fordeler sig således i forhold til hvor i perioden på dagpenge, man befinder sig: 2

3 0-11 uger: uger: uger: 149 I det første halve år af indsatsen er det fortrinsvis intensive kontaktsamtaler, der fra 1. juli 2015 bliver nøglen til at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret skal holde 6 kontaktsamtaler med den ledige i det første halve år med deltagelse af A-kassen i den 6. samtale på 5./6. måneders tidspunktet samt ved 16 måneders tidspunktet af ledigheden. Ud over hyppige kontaktsamtaler med fokus på motivation til jobsøgning er indsatsen koncentreret om brug af 6 ugers jobrettet uddannelse, brug af den regionale uddannelsespulje, praktik og fokus på eventuelt brancheskift. en skal have et virksomhedsrettet fokus. Det betyder, at jobcentret i vid udstrækning vil få en mere udadgående rolle i forhold til at kontakte virksomheder og afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcenter Fåborg-Midtfyn vil reducere antallet af ledige i det første halve år af perioden på dagpenge med 100 personer svarende til 20 %. Den mellemlange indsats: 6-12 måneders ledighed: I februar 2015 er der 247 personer med en ledighed på mellem 6-12 måneder. Ud over kontaktsamtaler hver 3. måned sættes der skærpet fokus på at ledige kommer i praktik eller løntilskud i private virksomheder. 6 ugers jobrettet uddannelse samt øvrig målrettet uddannelse og opkvalificering er fortsat et vigtigt element i indsatsen. Jobcentret vil iværksætte en række tilbud, som den ledige kan deltage i for at styrke mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eksempelvis en jobklub, åben vejledning samt sparring og hjælp til ansøgninger og CV. Jobcentret vil iværksætte brancherettede initiativer for at nedbringe ledigheden. Der vil blive ansat en jobkonsulent, som skal have særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats for ledige i denne periode. Jobcenter Fåborg-Midtfyn vil reducere antallet af ledige mellem 6-12 måneder med 24 personer svarende til 10 % ved udgangen af

4 en for at begrænse langtidsledigheden: måneders ledighed I februar 2015 er der 268 personer med en ledighed på mellem måneder. Fra måneders ledighed vil der være intensiv kontakt mellem den ledige og de personlige jobformidlere. en er håndholdt. Det betyder, at jobcentrets personlige jobformidlere gennemfører kontaktsamtaler med de ledige og besøger virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger eller praktik og løntilskudspladser. Der er fokus på opkvalificering til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. A-kassen deltager i en samtale med jobcentret i 16 måned af ledigheden, hvis borgeren ønsker det. Der vil blive ansat en personlig jobformidler, så indsatsen varetages af i alt 4 personlige jobformidlere. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil reducere ledigheden for de langtidsledige med 27 personer svarende til 10 % ved udgangen af Arbejdsmarkedsydelsen Borgere på arbejdsmarkedsydelse har mere end 2 års ledighed, og risikoen for at falde ud af arbejdsmarkedet og miste forsørgelsesgrundlaget er på dette tidspunkt i ledighedsforløbet stor. Det har omkostninger såvel for den ledige som for kommunen at borgeren ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I februar 2015 er 114 på arbejdsmarkedsydelse. Ordningen udfases i løbet af Jobcentret vil for at begrænse tilgangen til arbejdsmarkedsydelse iværksætte en målrettet indsats senest 3 måneder før den ledige overgår til arbejdsmarkedsydelse. Dette vil ske via en tættere koordinering af indsatsen mellem konsulenterne, der varetager arbejdsmarkedsydelsen og de personlige jobformidlere, der varetager indsatsen over for de langtidsledige. 4

5 Jobcentret vil reducere mængden af borgere på arbejdsmarkedsydelse fra 114 til 90 personer ved udgangen af Fokus på tættere samarbejde med udvalgte A-kasser I Faaborg-Midtfyn kommune er der A-kasser, som har en højere ledighed end gennemsnittet. Det er A-kasserne 3F, FOA, HK og Krifa. Af 1336 ledige borgere i kommunen udgør 3F medlemmer 388 ledige, FOA 117 ledige, HK 107 ledige og Krifa 134 ledige. På den baggrund vil Jobcenter Faaborg-Midtfyn i 2015 have skærpet fokus på at følge udviklingen i ledigheden for disse A- kasser, da A-kassernes medlemmer bidrager relativt mest til ledigheden i kommunen. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil fortsætte med at etablere samarbejdsrelationer til A-kasserne, så vi sammen med A-kasserne kan sætte lys på udvalgte problematikker i forhold til at nedbringe ledigheden for A-kassernes medlemmer og borgerne i kommunen. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil gennemføre en halvårlig analyse af ledigheden på udvalgte A-kasser og i dialog med A- kasserne iværksætte nødvendige og mulige initiativer for at nedbringe ledigheden. Længerevarende uddannelse LVU Jobcenter Faaborg-Midtfyn har nedbragt ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse, og det har vi fortsat som fokuspunkt i Ud over en tæt og intensiv kontakt med jobcentret, vil vi sætte fokus på at synliggøre de muligheder, som erhvervslivet har for at ansætte en medarbejder med en længerevarende uddannelse. Det kan være via besøgskampagner i samarbejde med virksomhedsservice, der tager afsæt i dimittendordningen, traineeforløb samt Innobooster (en ordning hvor virksomheden kan 5

6 få et tilskud til at dække lønudgifter i forbindelse med ansættelse af en ledig akademiker) mv. Ordninger, der alle sigter på at skabe jobåbninger til ledige med længerevarende uddannelse. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil reducere ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse fra 36 til 25 personer i 2015 svarende til 31% ved udgangen af Unges ledighed skal nedbringes Der er 261 unge i Faaborg-Midtfyn kommune, som er uden job. En del af dem vil skulle i uddannelse. Der skal være skærpet fokus på at unge, uanset hvor den enkelte befinder sig i ledighedsforløbet, får den rette hjælp bl.a. ved personlig jobformidler og/eller intensiv samtaleforløb til at finde ordinært arbejde eller påbegynder en godkendt uddannelse. Jobcenter Faaborg-Midtfyn ønsker at reducere unges ledighed fra 261 til 221personer i 2015 svarende til 15 % ved udgangen af Udvikling af medarbejderkompetencer Det er afgørende, at medarbejderne har kompetencer og redskaber til at skabe motivation, sætte mål og sikre medinddragelse med borgerne under ledighedsforløbet. Især igennem de intensive kontaktsamtaler. Jobcentret vil afdække behovet for at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til samtaledelen i den tidlige indsats og prioritere kompetenceudvikling med henblik på at give dem redskaber til sammen med borgerne at skabe effekt og resultater gennem samtaleforløbene. 6

7 VEJEN TIL SELVFORSØRGELSE 0-6 måneders ledighed 6-12 måneders ledighed måneders ledighed Arbejdsmarkedsydelse Intensive kontaktsamtaler Praktik og løntilskud Praktik og løntilskud Praktik og løntilskud Jobrettet uddannelse Jobkonsulent Håndholdt indsats ved Nytteindsats personlig jobformidler Praktik Jobklub Jobklub Kurser og opkvalificering herunder læse, skrive, Kurser og opkvalificering Kurser og opkvalificering Kurser og opkvalificering for målgruppen jf. LAB. regnekurser, Regional pulje til uddannelse Regional pulje til uddannelse Regional pulje til uddannelse Pulje til uddannelsesløft Pulje til uddannelsesløft Pulje til uddannelsesløft Voksenlærling Voksenlærling Voksenlærling Intensivt CV forløb (1,5 dag) Jobrotation Jobrotation Vejledningstilbud i jobcentret Vejledningstilbud i jobcentret Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering 7

8 8

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere