Årsberetning Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012

2 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej Ballerup CVR-nr Telefon: Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 2

3 Forord Det er med stor glæde, at Forsyning Ballerup nu kan præsentere årsrapporten for De resultater der er opnået af selskabets dygtige medarbejder til gavn for forbrugerne er omtalt i årsrapporten. Store investeringer er gennemført i 2012 i forhold til vand og spildevand og nye er budgetlagt og skal gennemføres i de kommende år. Også i 2012 lykkedes det gennem styring og en engageret indsats at fastholde og udbygge Forsyning Ballerup som en udviklingsorienteret og økonomisk velfunderet virksomhed. Med det mål at øge fleksibiliteten for selskaberne samt sætte større fokus på kvalitet for forbruger samt fastholde indsatsen for miljøet vil vi aktivt indgå i en konstruktiv dialog i forbindelse med den forestående revision af vandsektorlovgivningen. Initiativet skal ses i sammenhæng med bestyrelsens strategiplan frem til Med den plan er der sat nogle vigtige pejlemærker i forhold til miljø, virksomhedens udvikling og samarbejder med ørige offentlige eller privat virksomheder på området. God læse lyst. Ole Nielsen Bestyrelsesformand 3

4 Indhold FORORD 2 FORSYNING BALLERUP SELSKABS INFO 5 FORSYNING BALLERUP HVEM ER VI 6 FORSYNING BALLERUP - FAKTA 8 PRISEN FOR DRIKKEVAND 9 TAKSTER AFLØB 9 VANDFORBRUG 9 SPILDEVANDSMÆNGDER 11 REGNMÆNGDER 12 VAND SOM EN FØDEVARE 12 REGNVAND SOM RESSOURCE 13 TILTAG I VANDFORSYNINGEN 13 TILTAG AFLØB 15 LEDNINGSRENOVERING 16 KONTRAKTER INDGÅET MED BALLERUP KOMMUNE 17 DRIFTSMÅL/DRIFTSSTATUS/DRIFTSHÆNDELSER 17 ARBEJDSMILJØ 17 MILJØ 18 KOMMUNIKATION UDADTIL 19 FORSYNING BALLERUP A/S RESULTATOPGØRELSE FOR

5 Forsyning Ballerup Selskabs info Selskaberne Forsyning Ballerup CVR-NR Forsyning Ballerup Service A/S CVR-NR Vand Ballerup A/S CVR-NR Afløb Ballerup A/S CVR-NR Ågerupvej Ballerup Telefon Stiftet 2010 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Ole Nielsen (formand) Helle Hardø Tiedemann (næstformand) Jens Vedel Jørgensen Line Markert Johnny Toxværd Bjarne Hansen Direktion Klaus Ole Møgelvang 5

6 Forsyning Ballerup hvem er vi Forsyning Ballerup er stadig en ung selvstændig virksomhed, der er etableret i Vi leverer rent drikkevand og afleder både spildevand og regnvand på den mest miljørigtige måde. Vi har mange udfordringer og Staten har gjort sit til, at det ikke er eller skal blive kedeligt at drive forsyningsvirksomhed. Det var vel oprindeligt tanken, at vi skulle drive en virksomhed. Vi an stadig konstatere, at vi nok er det mest regulerede område i Danmark. Vi vil også i den kommende tid opleve store forandringer, grundet de mange lovændringer i vandsektoren. Det betyder justeringer af såvel opgaver som organisation, og i den kommende tid vil være præget af disse tilpasninger. Vi har allerede gjort et stort arbejde i at kunne leve op til de fremtidige krav, og imødeser med spænding og optimisme de mange nye udfordringer, løst i selskabsmæssige rammer. Vores opgave Vores håndtering af vand og afløb er en kerneopgave i samfundet. Den er kompleks, vigtig og nødvendig. Du lægger ikke mærke til den, når den er i orden - kun når den ikke er det. Det er vores succes, når vi er bedre end forbrugernes forventninger. Vores visioner Vi står i dag i en verden, der hele tiden forandrer sig og det går stærkt. Det er vigtigt at have en klar vision for fremtiden. Vores vision er udfordrende og ambitiøse og samtidig udviklende med den risiko der er, ved at være på forkant. Vi vil være bedre end forbrugernes forventninger Vi vil levere mest værdi for forbrugerne Vi vil være en af Danmarks bedste arbejdspladser Vores nye strategi fem til 2019 Ud fra selskabernes overordnede strategi vil vi vores netop vedtagne strategi frem til 2019 fokusere på Vi er dem de andre vil lege med Vi vil udvikles /udfordres ved samarbejder / fusioner Vi vil miljø, som nogle af de bedste Vi vil vidensdeling Vi vil søge partnerskab med de private 6

7 Personale Forsyning Ballerup er en servicevirksomhed. Vi har stor viden om drikkevand, vandforsyning og afløbsanlæg og står altid til rådighed for forbrugere, der ønsker råd og/eller viden om drikkevand og afløbsanlæg i vores forsyningssystem. Vores hovedopgave er at drive Forsyning Ballerup og passe og vedligeholde vandværker og afløbsanlæg, udbygge afløbssystemet og udskifte vand- og afløbsledninger. Vi er ingeniører, hortonomer, tekniske designere, montører, smede, serviceteknikere, spildevandsoperatører, m.fl. Vi har døgnvagt alle årets dage, dvs. at forbrugerne altid kan ringe og få hjælp i akutte sager fx svigtende vandforsyning, kloakstop og lignende i vores system. Vi er teamorienterede med økonomisk selvstyre Hele vores organisation og tankegangen bagved er bygget op over teamtanken. Hvert team har selvstændig kompetence med ansvar og rettigheder til selv at kunne handle. Alle teams er med til at drøfte de overordnede rammer, og hvert team planlægger selv det kommende års opgaver. Virksomhedsplanen er herefter det værktøj som teamet styrer efter i samarbejde med driftschefen, der coacher undervejs. Hele driftsøkonomien er lagt ud på servicedeklarationer, der er omsat til opgaver og timer, så det enkelte team selv kan styre deres opgaver. Koncernen Koncernen omfatter 4 aktieselskaber: et holdingselskab, 2 netselskaber der ejer de fysiske anlæg, samt et serviceselskab, der forestår driften. Koncernens bestyrelse består af 5 personer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Forsyning Ballerup A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S Service Ballerup A/S Måløv Rens A/S Forsyning Ballerup A/S er et holdingselskab, der er 100 % ejer af de tre datterselskaber. Ballerup Kommune er eneaktionær. Vand Ballerup A/S ejer vandværker, pumpestationer og vandledninger i tilknytning til vandforsyningen. 7

8 Afløb Ballerup A/S ejer regn-, spildevand- fællesledninger og tekniske installationer m.m. i tilknytning til afløbssystemet Endvidere ejer Afløb grunden hvorpå Måløv Rens A/S er placeret, samt er medejer af Måløv Rens A/S med 31 %. Service Ballerup A/S omfatter alt personale, maskiner og materiel. Hvis primære opgave er at servicere de 2 netselskaber og Måløv Rens. Serviceselskabet omfatter 8 teams for henholdsvis ledelse, rens, ledning, værker, afløb, service, teknik og stab. Ledelse Selvstyrende grupper med eget ansvar stiller store krav til den overordnede samt strategisk ledelse. Ledelsen består af 4 personer en en projektchef, driftschef for vand og afløb, en driftschef for renseanlæg samt en direktør. Nedenfor er kort anført de mere overordnede rammer: Ledelsen udstikker de overordnede retningslinjer og fastlægger budgettet i samråd med de enkelte teams. Ledelsen motiverer og sparrer med de enkelte teams og sikrer at metodefriheden sker indenfor virksomhedens rammer. Ledelsen har en særlig forpligtigelse til at informere de enkelte teams, så de er i stand til at kunne træffe de relevante beslutninger. Den enkelte leder er endvidere forpligtet til i samråd med teamet at fastlæggelse kompetenceudvikling. Forsyning Ballerup - Fakta vandforsyner ca forbrugere med drikkevand distribuerer 3.5 mio. m³ vand og producerer heraf selv 1.7 mio. m³ driver 5 vandværker, et vandtårn og 2 pumpestationer har 12 vandboringer sammen med et råvandsledningsnet udskifter løbende stk. vandmålere drifter og renoverer 320 km vandledninger afleder spildevand for ca forbruger afleder regnvand fra et befæstet areal på omkring 790 hektar drifter pumpestationer, sandfang, olieudskillere, bassiner m.v. drifter og renoverer 375 km regn- & spildevandsledninger driver et renseanlæg med PE Drikkevand Ca. 50 % af drikkevandet leverer vi selv fra 5 vandværker og resten via import fra Københavns Energi. Forsyningsområdet er Ballerup Kommune og Smørumnedre. Spildevand Spildevandet i den nordlige del af Ballerup Kommune afledes til Måløv Rensningsanlæg, mens spildevandet fra den sydlige del afledes til Spildevandscenter Avedøre. Regnvandet ledes til søer og vandløb. Oplandet er det meste af 8

9 Ballerup Kommune. Enkelte ejendomme er ikke tilsluttet afløbssystemet, men har i stedet f.eks. bundfældningstank eller samletank. Prisloft Statens regulering af landets forsyningsselskaber sker gennem Forsyningssekretariatet (FS) under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. FS fastlægger årets prisloft, som opgøres i kr. pr. kubikmeter og sætter en samlet maksimumsgrænse for vandselskabernes indtægter. I reguleringen indgår også en beregning af hvilke besparelsespotentiale de enkelte forsyninger har, hvis de skal være blandt de mest effektive forsyninger i landet. I forbindelse med prisloftberegningerne forrige år var der en lang række forsyninger m.fl. som indgav klager til Konkurrenceankenævnet, der gav de klagende medhold i en lang række klagepunkter omkring Forsyningssekretariatets administration af Vandsektorloven. Klagerne medførte, at Forsyningssekretariatet skulle genberegne prisloftet for 2012 og 2013, og vi først fik de endelige afgørelser om vores prislofter i januar og februar 2013 for henholdsvis afledning af vand og levering af vand. Det har været meget utilfredsstillende at prislofterne først kommer når afregningsåret er begyndt, og at vi ikke kunne give vores kunder prisen for 2013 før 2012 var omme. Prisen for drikkevand I 2012 var prisen for det rene drikkevand 22,02 kr. inkl. moms og afgifter pr. kubikmeter, hvilket gav en omsætning ekskl. statsafgifter på godt 37 mio. kr. Takster Afløb Forsyningssekretariatet har ved afgørelse i oktober 2011 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 20,72 kr. pr. m3 svarende til en samlet indtægt på ca. 59,9 mio. kr. For vandafledningen er der tale om en stigning på 6,27 kr. pr. m3 inkl. moms eller 32 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 728 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 609 kr./år. Stigningen i afløbstaksten er delvis relateret til betaling af ejendomsskatter, men skal primært ses i relation til øgede anlægsinvesteringer. 9

10 Vandforbrug Forsyning Ballerup transporterede og distribuerede i kubikmeter vand fra vandværker og pumpestationer. Iflg. opgørelsen fra vores forbrugerafregningssystem (FAS) har vi solgt kubikmeter vand. forbrugskategori m 3 forhold til forrige periode % besparelse i enkelt boliger ,8 etageboliger ,1 erhverv ,6 Ballerup haveforeninger ,9 Kommune undervisning ,7 plejehjem ,3 diverse ,7 børnehaver ,0 havelodder ,2 % af det samlede forbug i Ballerup Kommune i forsyningso mrådet % af det samlede fo rbug i fo rsyningso mrådet i alt ,2 88,7 Egedal Kommune enkeltboliger etageboliger erhverv institutioner diverse boliger/erhverv i alt ,0 11,2 i alt via FAS Byggevand, udskylninger, brandslukning m.v *) i alt Årets vandtab mm m 3 svarende til 6,2% Det samlede vandforbrug til husholdningerne i Ballerup Kommune er steget både i parcelhus-boliger og i de almene etageboliger, og da der kun er kommet godt 200 personer mere til er gennemsnitsforbruget steget væsentligt, set i forhold til de seneste 20 år. 10

11 1993/ / / / / / / / / / / / / / Årsberetning data fejlbehæftede pga. ændring af afregningsperiode Der er stadig forskel på gennemsnitsforbruget i parcelhuse og etageboliger. Regnes der med det gennemsnitlige antal personer pr. hustand viser det, at gennemsnitsforbruget i parcelhusboliger er på 99 liter vand pr. person/døgn, med det vi kalder individuel afregning. Mens der i almene etageboliger med kollektiv afregning bruges 122 liter vand pr. person/døgn. Ballerup Kommune har i Gren City samarbejde tilsluttet sig et mål om, at det gennemsnitlige vand forbrug skal nedbringes til 100 liter vand pr. person/døgn. Ud fra det ovenstående kan man se, at kommunens borgere i de almennyttige byggerier fortsat har noget at arbejde på. Spildevandsmængder Mængden af bidragspligtigt spildevand var i 2012 på i alt m 3 for hele kommunen. Den bidragspligtige spildevandsmængde er lig med det vandforbrug, der er registreret på vandmålerne, og der er betalt vandafledningsbidrag af. Spildevandsmængderne de to renseanlæg Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre modtager, er dog altid større end den bidragspligtige spildevandsmængde. Det skyldes, at de også modtager regnvand enten utilsigtet eller fra de fælleskloakerede områder. F.eks. var den bidragspligtige spildevandsmængde for den del af Ballerup Kommune, der leder spildevand til Spildevandscenter Avedøre, på ca. 2,1 mio. m 3, men spildevandscentret modtog ca. 3,8 mio. m 3. Regnvandet, der ledes til renseanlæggene kommer dels fra de fælleskloakerede områder, dels i form af såkaldt uvedkommende vand. Uvedkommende vand kaldes det regnvand, som ender i spildevandsledningerne. Det kan dels være på grund af utætheder i ledningerne eller fejltilslutninger, hvor regnvandsledningen ved en fejl er tilsluttet spildevandsledningen. Jo mere regnvand, der er i spildevandsledningerne, jo større er risikoen for oversvømmelser, og jo større problemer giver det for renseanlæggene. 11

12 Regnmængder I Forsyning Ballerup registrerer vi, hvor meget regn, der falder i vores forsyningsområde, det sker ved hjælp af en regnmåler på Måløv Renseanlæg. I 2012 blev der i alt registreret 656 mm regn et fald på ca. 14 % i forhold til 2011 (762 mm). blev registreret i Måløv. Det er dog ikke kun regnmængden, men også regn intensiteten, der har betydning for, om en regnhændelse forårsager oversvømmelser. Regnmængden og intensiteten kan variere meget lokalt, hvilket betyder, at der kan være faldet en anden mængde regn i Ballerup og Skovlunde, end der Ballerup Kommune blev forskånet for skybrud og andre voldsomme regnhændelser i Den maksimale mængde, der blev registreret i regnmåleren på et døgn på Måløv Renseanlæg, var 26 mm, som faldt den 24. juni. Vand som en fødevare Drikkevand er en vigtig råvare, der naturlig kan betegnes som en fødevare. Vi har valgt at sætte fokus på vores drikkevand. Ved at lave en kortlægning af vandets vej fra råvand til færdigt drikkevand hos brugeren. I Forsyning Ballerup har vi valgt at indføre Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS. DDS-planer fokuserer på de væsentligste risici indenfor vandforsyningens fire hovedområder: Indvinding Vandbehandling Distribution Forbrugernes installationer Hvert led i vandforsyningen skal vurderes i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne og hvordan problemerne kan forebygges. På vandværkerne har vi allerede indført mange hygiejnetiltag. Det næste led i systemet er ledningsnettet. Her er vi i gang med at få beskrevet alle arbejdsgangene. Når vi er færdige med at lave det administrative arbejde, kan vi blive DDS certificerede efter fødevaresikkerhedsstandarden ISO

13 Regnvand som ressource Alle snakker om klimaændringer, og de vil have stor betydning for os i fremtiden. De fleste scenarier tyder på at temperaturen vil stige. At der om sommeren vil være længere perioder uden nedbør, og der vil komme kraftigere regnskyl. Nedbøren vil samlet set falde om sommeren og stige om vinteren. På årsbasis forventes det at regne ca % mere. Det betyder, at der kommer et langt større pres på vores kloaker og vores grundvandsmagasiner pga. de større ekstremer mellem tørke og regn. For at kunne modstå fremtidens udfordringer skal vi se regnvandet som en ressource. En ressource vi kan bruge, til at skabe spændende udearealer. Vi skal finde måder til hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvandet til en ressource i haver og på offentlige arealer. Samtidig bliver vi også nødt til at sikre, at vores system af regnvandsbassiner kan modtage de større mængder regn i fremtiden. I 2012 har det helt konkret betydet, at vi har oprenset regnvandsbassinerne ved Pederstrup, Bispevangen og Baltorpvej. Derudover er der foretaget en grundig vedligeholdelse af Melby bassinerne og Hanevad bassinet samt grøfterne, Østerhøj grøften, Skelgrøften og grøften ved Degnevangen. Tiltag i vandforsyningen Vandforsyningen er overordnet fuldt udbygget, men skal holdes vedlige. På vandforsyningsområdet blev der i 2012 i investeret 7,5 millioner kroner i anlæg. Vi lytter (stadig) på vandrørene Vandledningsbrud er normalt synlige men det sker, at der kan opstå brud uden, at vandet kommer til syne. Usynlige ledningsbrud kan opstå, hvis bruddet sker lige over en afløbsledning så vandet løber direkte ned i afløbsledningen og dermed ikke kan ses på terrænet. I 2012 forsatte vi udbredelsen af vores såkaldte støjdataloggere, som i praksis er små lytteposter, der giver os besked når en rislen i vores vandledninger ændrer karakter. En øget rislen er tegn på, at der er ledningsbrud i området og så skal vi hurtigt ud og lokalisere hvor bruddet er. De 150 lytteposter vi nu har siddende rundt om på ledningsnettet har, indtil videre, afsløret 5 ledningsbrud, som vi måske aldrig havde fået kendskab til. Afsløringerne er sandsynligvis den direkte årsag til, at vi nu har fået bragt ledningstabet ned på godt 6 % af den samlede udpumpet mængde vand. Jf. undersøgelser, er et ledningstab på 6 % et acceptabelt, set i forhold til de massive fornyelser og dermed investeringer, der skal til, hvis vi skal helt skal fjerne ledningstabet. 13

14 Egenproduktion af vand Vi er afhængig af at aftage vand fra HOFOR s regionale vandværker, men vi skal distribuere så meget egenproduceret vand som muligt. Vi har på vores 5 vandværker tilladelse til at indvinde 1,9 mio. kubikmeter vand årligt, svarende til, at vi selv kan levere godt 50 % af det vand som pumpes ud på ledningsnettet. Vi har haft lidt kapacitetsproblemer på hhv. Pilegård og Lautrup Vandværk. Vi har derfori i løbet af efteråret 2012, ændret filterne på de 2 værker. Det betyder, at de nu kan producere den mængde drikkevand, som vi har tilladelse til at indvinde på de 2 vandværker. Energioptimering Det koster forholdsvis meget energi at løfte vand. Det gælder både når det hives op af undergrunden og når det pumpes videre ud i ledningsnettet til forbrugerne. Vi har fokus på, at reducere energiforbruget til vores pumper mest muligt. Det er mere miljøvenligt og så nedsætter investeringerne vores driftsudgifter (elafgift) i god tråd med de effektiviseringer vi står overfor. På Skovvej Pumpestation, hvor vi årligt løfter godt 1,7 millioner kubikmeter eller 1,7 millioner tons ca. er pumperne snart 25 år, og vi kan med ny teknologi spare op mod 40% af energiforbruget. Vi har i 2012 indkøbt nye pumper og installationer således, at vi i løbet af foråret 2013 kan sætte dem i drift med en optimal styring. Vores vandledninger skal løbende fornys Vandledninger har en begrænset levetid. Gennemsnitsalderen på vores vandledningsnet er ca. 32 år. Vi skal hvert år sørge for en udskiftning af de ældste vandledninger så gennemsnitsalderen ikke bliver for høj og ledningsnettet ikke bliver alt for gammelt. Udover selve vandledningerne har vi ca ventiler, som vi bruger, når vi skal lukke for vandet i et område. De sidste år har vi haft fokus på at få udskiftet de defekte ventiler som vi har kendskab til og der derfor ikke udskiftet vandledninger over store strækninger. I løbet af 2012 har vi skiftet vandledninger i området omkring Ærtedamsvej samt startet på anlæggelsen af en ny hovedvandledning i Idrætsbyen. Det sker i tråd med vores planer om, at sektionere ledningsnettet. I 2012 har vi derudover udskiftet mere end 10 store defekte ventiler rundt om på ledningsnettet. Vandforsyningen skal styres, overvåges og reguleres For at forbrugerne har rigeligt vand, med det rette tryk hele døgnet, skal produktion af vand på vandværkerne og udpumpningen fra vores pumpestationer styres. Vi skal sørge for, at vores anlæg hele tiden følger med den teknologiske udvikling, så vi har den mest sikre vandforsyning. Vores SRO-anlæg er efterhånden mere end 5 år gammelt, og det kræver, at vi løbende opgraderer programmer m.v. I 2012 har vi fået udskiftet programmet på Måløv og Pilegård Vandværk og vi fortsætter processen i

15 Kort er godt Når vi har vandledninger og ventiler ude i næsten alle veje i vores forsyningsområde, er det vigtigt, at vi kan orientere os. Tiden med papirtegninger er ovre, og vi har de sidste år fået etableret et webbaseret kortværktøj. På vores tablets har vi altid har de senest opdaterede oplysninger om vandledninger og ventiler og kan orientere os og få de nødvendige oplysninger om vandledninger og ventiler i hele forsyningsområdet. I 2012 videreudviklede vi vores kortværktøj. Det betyder at vi nu også via gps-teknologi kan finde ventiler, selv under ½ meter sne, og på stedet registrere de nødvendige data, f.eks. i forbindelse med et ledningsbrud. Tiltag afløb Afløb A/S havde i 2012 et anlægsbudget på 29 millioner kroner, hvoraf de 4 millioner kroner blev tilført budgettet hen over året, i form af tilslutningsbidrag fra nye kunder. Pengene blev fordelt på i alt 28 større og mindre anlægsprojekter til gavn for vores kunder. Udvidelse af bassin ved Marbækvej Den ubetinget største anlægsinvestering i 2012 var udvidelse af sparebassinet ved Marbækvej, med en samlet anlægssum på 10,5 millioner kr. For de penge har vi fået et nyt og moderne selvrensende bassin med en kapacitet på m³. Det skal sikre, at der ved kraftig regn, ikke sker overløb af urenset spildevand til stadionbassinet og videre ud i Harrestrup Å. Byggeriet af det nye bassin blev påbegyndt i april, og anlægget stod færdigt og blev sat i drift ved udgangen af november måned. Projektet blev forsinket tre uger i forhold til den oprindelige tidsplan. Årsagen til forsinkelsen var primært fund af meget forurenet jord under det gamle bassin. Forureningen krævede en del ekstraordinære foranstaltninger blandt andet myndighedsbehandling, prøveudtagning og endelig bortkørsel af jorden til godkendt deponi. På grund af frosten i december måned, blev færdiggørelse af belægningsarbejdet og genbeplantning af området udsat til foråret Her vil de grønne arealer omkring bassinet blive afsluttet, så området kan tages i brug hen over sommeren. Oversvømmelse ved Degnevangen De lavest liggende ejendomme på Degnevangen har de senere år, ved voldsom regn, været plaget af gentagne oversvømmelser på terræn. Sidste gang det skete var i sommeren For at imødegå dette og forberede regnvandssystemet mod de fremtidige klimaændringer, blev den laveste del af grøften rørlagt i

16 Ud over rørlægningen er vi i dialog med BaneDanmark om en udvidelse af underføringen under Frederikssundbanen. Udvidelsen af baneunderføringen skal føre til, at regnvandet hurtigst muligt ledes væk fra boligområdet og over til de grønne arealer ved Pederstrup. I Pederstrup har vi oprenset regnvandssystemerne, og ændret vandets vej gennem området. Det betyder at vandet nu passerer gennem to mindre regnvandssøer, inden det ledes ud i Ballerup Å. Ændringen og udvidelsen af forløbet ned mod udløbet i Ballerup Å vil mindske vandtrykket ved kraftige regnskyl. Samtidig medvirker disse tiltag også til, at der skabes bedre vilkår for en bredere fauna i området. Ledningsrenovering Ny regnvandsledning ved Lilletoften og Ringtoften. Ved TV-inspektion i 2011, registrerede vi en ødelagt regnvandsledning fra Ballerup Boulevard og op gennem Lilletoften til Ringtoften. Det viste sig at 80 % af strækningen var stærkt beskadiget og meget tæt på at bryde helt sammen. I efteråret 2012 påbegyndte vi udskiftning af regnvandsledningen. Dette blev gjort efter aftale med AAB og Baldersbo, der begge er berørt af anlægsarbejdet. I 2012 har vi også renoveret knap én kilometer regn- og spildevandsledninger. Denne renovering er foregået ved brug af den opgravningsfri metode, man kalder strømpeforing, hvor man foretager en indvendig renovering af røret. Denne metode er langt billigere og hurtigere end ved omlægning af ledningerne. M12: I forbindelse den nye Frederikssundsmotorvej skal den sydligste del af Holdan vej omlægges. Ændringen af vejforløbet for Hold-an vej har betydning for vores ledningsnet. Derfor har vi omlagt vores spildevandsledninger og pumpestationer, så de er tilpasset det nye vejforløb. I samme ombæring har vi udvidet spildevandsanlægget, så det også kan modtage spildevand fra evt. nye kolonihaver i området. Fælleskloakerede områder Visionen om at udvide Ballerup Bymidte, har konsekvenser for ledningsnettet. Derfor er vi i gang med at undersøge om spildevandsledningerne, kan modtage den ekstra mængde regn- og spildevand, en udvidelse vil medføre. I beregningerne tages der også hensyn til klimaændringer. På den måde sikrer vi at spildevandssystemet i Ballerup Bymidte bliver rustet til fremtidens regn og udbygningen af bymidten. Projektets konklusioner vil med stor sandsynlighed medføre konkrete tiltag i Ballerup Bymidte. 16

17 Kloakering af haveforeninger I slutningen af 2010 besluttede Ballerup Kommune, at alle haveforeninger skal være kloakeret inden Siden da har vi været i kontakt med langt de fleste haveforeninger om kloakering. For at kunne tilbyde kloakering til haveforeningerne har det været nødvendigt, at opdimensionere og forlænge den eksisterende hovedkloakledning. I 2012 har vi derfor gennemført en detailprojektering af opdimensionering og forlængelse af den eksisterende hovedspildevandsledning. Selve anlægsarbejdet sker i foråret 2013, hvorefter haveforeningerne HF Højvænge, den sydlige del af HF Rønhøjgård samt A/H Stuvehøjgaard kan tilsluttes kloaknettet. Kontrakter indgået med Ballerup Kommune I starten af 2012 blev der indgået kontrakter med Ballerup Kommune omhandlende både vand og afløb. På vandsiden har vi lavet kontrakt med Beredskabet om at funktionsteste og servicere 548 brandstandere. På afløbssiden er der indgået kontrakt om tømning af ca rendestensbrønde samt bygningsvedligeholdelse af tagrender og sandfangsbrønde på 168 institutioner, skoler og plejehjem i Ballerup Kommune. Driftsmål/driftsstatus/driftshændelser Vores Teams på vand og afløb kan rekvireres 24 timer i døgnet 365 dage om året. Vi har i 2012 udbedret 32 vandledningsbrud, hvilket er en yderlig reducering af brud fra året før, hvor tallet var oppe på 52 vandledningsbrud. Der har været i alt 112 kloakstop på vores ledningsnet, som driften har udbedret. Vejbrønde kontrakten med Ballerup Kommune indeholder ca rendestensbrønde, hvoraf der er tømt brønde. Der er foretaget 44 tømninger af bundfældningstanke og 159 tømninger af samletanke. Der er blevet tømt fedtudskiller 59 gange og tømt olieudskiller 45 gange. 38 sandfang er blevet tømt som i alt giver fast stof på ca. 110 tons, som ligger i depot i vores bede på Måløv Rens. 17

18 Arbejdsmiljø Det er vigtigt for Forsyning Ballerup at have en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Vi synes, at vores kollegaer skal gå sunde på arbejde og sunde hjem igen. Vi har i 2012 arbejdet hen mod en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Midt i november fik vi endelig den eftertragtede smiley. Kronesmileyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Kronesmiley en gælder for hele Forsyning Ballerup og alle vores aktiviteter. Vi tænker på arbejdsmiljøet lige fra ideen, over indkøb og indkøring til det færdige drikkevand eller rensede spildevand. Vi sørger for hele tiden at være bevidste om vores arbejdsmiljø. Det betyder også at vi sætter krav til de firmaer, der laver noget for os. Vi vil ikke gå på kompromis med vores egen eller andres sikkerhed. For at vi kan styre alle vores aktiviteter og registreringer har vi et ledelsessystem. Dette system samler alle trådene og er certificeret efter den internationale standard OHSAS Vi får gennemgået systemet én gang om året, så vi ved at vi lever op til vores krav og forventninger. Miljø Det er lige så vigtigt for os at have styr på miljøet som på arbejdsmiljøet. Vores aktiviteter skal belaste miljøet så lidt som overhovedet muligt. Vi er opført på miljøstyrelsens liste over EMAS registrerede virksomheder. Det betyder at vi lever op til kravene i den europæiske miljø forordning (EMAS). Vi har været registrerede som et samlet Forsyning Ballerup siden I ledelsessystemet ligger en forpligtelse til at styre vores miljøpåvirkninger. Vi har styr på vores materialer, kemikalier, råvarer og energiforbrug. Vores arbejdsgange er gennemgået og i nogle tilfælde ændret. Kemikalier bliver kontrolleret før køb. Hvis vi kan finde et mindre belastende middel at bruge, gør vi det. Vi er alle involveret i miljøarbejdet. Alle er med til at udpege indsatsområder og komme med ideer til vores næste projekt. Vi synes det giver det bedste resultat og et dynamisk system. 18

19 Kommunikation udadtil For en servicevirksomhed er information, oplysning og enkel brugerbetjening, nogle af de vigtigste funktioner. Vores informationsstrategi har sat enkelhed og forståelighed i centrum. Vores strategi omfatter bl.a. Her og nu information på hjemmeside og telefonsvarer omkring ledningsbrud og andre akutte tiltag. Løbende information omkring selskabets fakta, aktiviteter, gravearbejder og målerudskiftninger. Enkle og hurtige tilgange til målerskift, årsaflæsninger og andre brugerrelaterede funktioner døgnet rundt. Orientering ved skiltning, der hvor vi arbejder. Løbende oplysende annoncer i lokalavisen. Informativ, enkel og overskuelig hjemmeside. Sundhed Der var også i 2012 fokus på sundhed. Som et nyt tiltag har alle i Forsyning Ballerup mulighed for 1 time om ugen, enten at løbe, powerwalke, eller cykle. Vejret har drillet lidt med sne og glatte veje, men vi håber der kommer godt gang i den igen med lunere vinde over Ballerup. Vi har tilskud til fitnessordning i selvvalgt center, og tilskud til svømning i Ballerup Badet. Der var igen stor tilslutning til DHL stafetten i sensommeren med sol og blå himmel over fælledsparken. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag/aften. Der blev løbet, gået og heppet på alle de orange trøjer fra Forsyning Ballerup. Sidst på året fik vi besøg af Sundhedsdoktor, hvor alle igen blev tilbudt et sundhedstjek. Stort set alle medarbejdere blev tjekket, og der er stadig plads til forbedringer. Vi har gennem Sundhedsdoktor mulighed for hurtig behandling til arbejdsrelaterede skader. Frugt og vand er en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere. Uddannelse Forsyning Ballerup har en klar politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i de krav der stilles til medarbejderne for at kunne fungere optimalt i de forskellige teams. Der følges årligt op på obligatoriske 19

20 krav, og derudover er der mulighed for relevant udvikling af hver enkelt medarbejder. Vores mål er, at vi hele tiden kan matche de krav der stilles til os som Forsyningsvirksomhed. I 2012 havde vi med stor succes et fælles Excel kursus, som blev skræddersyet specielt til vores drift team, og afholdt på Ballerup Kommunes kursussted Villa Blide. Åbent Hus blev en succes Søndag den 17. juni 2012 blev en stor succes for borgere, og medarbejdere i Forsyning Ballerup. Rigtig mange mødte op med hele familien til åbent hus arrangement. Formålet med dagen, var at give borgerne større viden og indsigt i, hvad det er vi går og laver. Besøgende kunne via plancher og samtale med vores personale blive klogere på vand, afløb, miljø og Forsyning Ballerup som virksomhed. Vi havde materieludstilling med slamsuger, vandledningsvogn, TV-inspektionsvogn og andet grej, og her kunne gæsterne se og høre om materiellet og få en snak med vores medarbejdere i marken. Måløv Rens havde stor morskab med forskellige lækkerier man kunne stikke fingrene ned i, og herudfra gætte på indholdet. Der var aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle aldre, og lidt godt til ganen. Arrangementet, der var annonceret i lokalaviserne, og sendt ud via mail tiltrak ca. 350 besøgende, meget flot fremmøde, til trods for lidt drillerier med vejret. Vi oplevede arrangementet som en stor succes, og fik rigtig meget positiv feedback fra de fremmødte. Ny hjemmeside I december 2012 gik vi i luften med vores nye hjemmeside. Sat op i et flot design med billeder af vores egne medarbejdere. Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden nem og hurtig at komme rundt på, og med relevant oplysning til alle vores forbrugere. Vi arbejder stadig på en lidt mere glad baggrund, da vi hele tiden får nye input fra vores brugere. Vi vil gerne have at det er nemt og overskueligt at finde information. Det er en løbende proces, og vi udvikler os hele tiden. 20

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere