Årsberetning Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012

2 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej Ballerup CVR-nr Telefon: Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 2

3 Forord Det er med stor glæde, at Forsyning Ballerup nu kan præsentere årsrapporten for De resultater der er opnået af selskabets dygtige medarbejder til gavn for forbrugerne er omtalt i årsrapporten. Store investeringer er gennemført i 2012 i forhold til vand og spildevand og nye er budgetlagt og skal gennemføres i de kommende år. Også i 2012 lykkedes det gennem styring og en engageret indsats at fastholde og udbygge Forsyning Ballerup som en udviklingsorienteret og økonomisk velfunderet virksomhed. Med det mål at øge fleksibiliteten for selskaberne samt sætte større fokus på kvalitet for forbruger samt fastholde indsatsen for miljøet vil vi aktivt indgå i en konstruktiv dialog i forbindelse med den forestående revision af vandsektorlovgivningen. Initiativet skal ses i sammenhæng med bestyrelsens strategiplan frem til Med den plan er der sat nogle vigtige pejlemærker i forhold til miljø, virksomhedens udvikling og samarbejder med ørige offentlige eller privat virksomheder på området. God læse lyst. Ole Nielsen Bestyrelsesformand 3

4 Indhold FORORD 2 FORSYNING BALLERUP SELSKABS INFO 5 FORSYNING BALLERUP HVEM ER VI 6 FORSYNING BALLERUP - FAKTA 8 PRISEN FOR DRIKKEVAND 9 TAKSTER AFLØB 9 VANDFORBRUG 9 SPILDEVANDSMÆNGDER 11 REGNMÆNGDER 12 VAND SOM EN FØDEVARE 12 REGNVAND SOM RESSOURCE 13 TILTAG I VANDFORSYNINGEN 13 TILTAG AFLØB 15 LEDNINGSRENOVERING 16 KONTRAKTER INDGÅET MED BALLERUP KOMMUNE 17 DRIFTSMÅL/DRIFTSSTATUS/DRIFTSHÆNDELSER 17 ARBEJDSMILJØ 17 MILJØ 18 KOMMUNIKATION UDADTIL 19 FORSYNING BALLERUP A/S RESULTATOPGØRELSE FOR

5 Forsyning Ballerup Selskabs info Selskaberne Forsyning Ballerup CVR-NR Forsyning Ballerup Service A/S CVR-NR Vand Ballerup A/S CVR-NR Afløb Ballerup A/S CVR-NR Ågerupvej Ballerup Telefon Stiftet 2010 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Ole Nielsen (formand) Helle Hardø Tiedemann (næstformand) Jens Vedel Jørgensen Line Markert Johnny Toxværd Bjarne Hansen Direktion Klaus Ole Møgelvang 5

6 Forsyning Ballerup hvem er vi Forsyning Ballerup er stadig en ung selvstændig virksomhed, der er etableret i Vi leverer rent drikkevand og afleder både spildevand og regnvand på den mest miljørigtige måde. Vi har mange udfordringer og Staten har gjort sit til, at det ikke er eller skal blive kedeligt at drive forsyningsvirksomhed. Det var vel oprindeligt tanken, at vi skulle drive en virksomhed. Vi an stadig konstatere, at vi nok er det mest regulerede område i Danmark. Vi vil også i den kommende tid opleve store forandringer, grundet de mange lovændringer i vandsektoren. Det betyder justeringer af såvel opgaver som organisation, og i den kommende tid vil være præget af disse tilpasninger. Vi har allerede gjort et stort arbejde i at kunne leve op til de fremtidige krav, og imødeser med spænding og optimisme de mange nye udfordringer, løst i selskabsmæssige rammer. Vores opgave Vores håndtering af vand og afløb er en kerneopgave i samfundet. Den er kompleks, vigtig og nødvendig. Du lægger ikke mærke til den, når den er i orden - kun når den ikke er det. Det er vores succes, når vi er bedre end forbrugernes forventninger. Vores visioner Vi står i dag i en verden, der hele tiden forandrer sig og det går stærkt. Det er vigtigt at have en klar vision for fremtiden. Vores vision er udfordrende og ambitiøse og samtidig udviklende med den risiko der er, ved at være på forkant. Vi vil være bedre end forbrugernes forventninger Vi vil levere mest værdi for forbrugerne Vi vil være en af Danmarks bedste arbejdspladser Vores nye strategi fem til 2019 Ud fra selskabernes overordnede strategi vil vi vores netop vedtagne strategi frem til 2019 fokusere på Vi er dem de andre vil lege med Vi vil udvikles /udfordres ved samarbejder / fusioner Vi vil miljø, som nogle af de bedste Vi vil vidensdeling Vi vil søge partnerskab med de private 6

7 Personale Forsyning Ballerup er en servicevirksomhed. Vi har stor viden om drikkevand, vandforsyning og afløbsanlæg og står altid til rådighed for forbrugere, der ønsker råd og/eller viden om drikkevand og afløbsanlæg i vores forsyningssystem. Vores hovedopgave er at drive Forsyning Ballerup og passe og vedligeholde vandværker og afløbsanlæg, udbygge afløbssystemet og udskifte vand- og afløbsledninger. Vi er ingeniører, hortonomer, tekniske designere, montører, smede, serviceteknikere, spildevandsoperatører, m.fl. Vi har døgnvagt alle årets dage, dvs. at forbrugerne altid kan ringe og få hjælp i akutte sager fx svigtende vandforsyning, kloakstop og lignende i vores system. Vi er teamorienterede med økonomisk selvstyre Hele vores organisation og tankegangen bagved er bygget op over teamtanken. Hvert team har selvstændig kompetence med ansvar og rettigheder til selv at kunne handle. Alle teams er med til at drøfte de overordnede rammer, og hvert team planlægger selv det kommende års opgaver. Virksomhedsplanen er herefter det værktøj som teamet styrer efter i samarbejde med driftschefen, der coacher undervejs. Hele driftsøkonomien er lagt ud på servicedeklarationer, der er omsat til opgaver og timer, så det enkelte team selv kan styre deres opgaver. Koncernen Koncernen omfatter 4 aktieselskaber: et holdingselskab, 2 netselskaber der ejer de fysiske anlæg, samt et serviceselskab, der forestår driften. Koncernens bestyrelse består af 5 personer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Forsyning Ballerup A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S Service Ballerup A/S Måløv Rens A/S Forsyning Ballerup A/S er et holdingselskab, der er 100 % ejer af de tre datterselskaber. Ballerup Kommune er eneaktionær. Vand Ballerup A/S ejer vandværker, pumpestationer og vandledninger i tilknytning til vandforsyningen. 7

8 Afløb Ballerup A/S ejer regn-, spildevand- fællesledninger og tekniske installationer m.m. i tilknytning til afløbssystemet Endvidere ejer Afløb grunden hvorpå Måløv Rens A/S er placeret, samt er medejer af Måløv Rens A/S med 31 %. Service Ballerup A/S omfatter alt personale, maskiner og materiel. Hvis primære opgave er at servicere de 2 netselskaber og Måløv Rens. Serviceselskabet omfatter 8 teams for henholdsvis ledelse, rens, ledning, værker, afløb, service, teknik og stab. Ledelse Selvstyrende grupper med eget ansvar stiller store krav til den overordnede samt strategisk ledelse. Ledelsen består af 4 personer en en projektchef, driftschef for vand og afløb, en driftschef for renseanlæg samt en direktør. Nedenfor er kort anført de mere overordnede rammer: Ledelsen udstikker de overordnede retningslinjer og fastlægger budgettet i samråd med de enkelte teams. Ledelsen motiverer og sparrer med de enkelte teams og sikrer at metodefriheden sker indenfor virksomhedens rammer. Ledelsen har en særlig forpligtigelse til at informere de enkelte teams, så de er i stand til at kunne træffe de relevante beslutninger. Den enkelte leder er endvidere forpligtet til i samråd med teamet at fastlæggelse kompetenceudvikling. Forsyning Ballerup - Fakta vandforsyner ca forbrugere med drikkevand distribuerer 3.5 mio. m³ vand og producerer heraf selv 1.7 mio. m³ driver 5 vandværker, et vandtårn og 2 pumpestationer har 12 vandboringer sammen med et råvandsledningsnet udskifter løbende stk. vandmålere drifter og renoverer 320 km vandledninger afleder spildevand for ca forbruger afleder regnvand fra et befæstet areal på omkring 790 hektar drifter pumpestationer, sandfang, olieudskillere, bassiner m.v. drifter og renoverer 375 km regn- & spildevandsledninger driver et renseanlæg med PE Drikkevand Ca. 50 % af drikkevandet leverer vi selv fra 5 vandværker og resten via import fra Københavns Energi. Forsyningsområdet er Ballerup Kommune og Smørumnedre. Spildevand Spildevandet i den nordlige del af Ballerup Kommune afledes til Måløv Rensningsanlæg, mens spildevandet fra den sydlige del afledes til Spildevandscenter Avedøre. Regnvandet ledes til søer og vandløb. Oplandet er det meste af 8

9 Ballerup Kommune. Enkelte ejendomme er ikke tilsluttet afløbssystemet, men har i stedet f.eks. bundfældningstank eller samletank. Prisloft Statens regulering af landets forsyningsselskaber sker gennem Forsyningssekretariatet (FS) under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. FS fastlægger årets prisloft, som opgøres i kr. pr. kubikmeter og sætter en samlet maksimumsgrænse for vandselskabernes indtægter. I reguleringen indgår også en beregning af hvilke besparelsespotentiale de enkelte forsyninger har, hvis de skal være blandt de mest effektive forsyninger i landet. I forbindelse med prisloftberegningerne forrige år var der en lang række forsyninger m.fl. som indgav klager til Konkurrenceankenævnet, der gav de klagende medhold i en lang række klagepunkter omkring Forsyningssekretariatets administration af Vandsektorloven. Klagerne medførte, at Forsyningssekretariatet skulle genberegne prisloftet for 2012 og 2013, og vi først fik de endelige afgørelser om vores prislofter i januar og februar 2013 for henholdsvis afledning af vand og levering af vand. Det har været meget utilfredsstillende at prislofterne først kommer når afregningsåret er begyndt, og at vi ikke kunne give vores kunder prisen for 2013 før 2012 var omme. Prisen for drikkevand I 2012 var prisen for det rene drikkevand 22,02 kr. inkl. moms og afgifter pr. kubikmeter, hvilket gav en omsætning ekskl. statsafgifter på godt 37 mio. kr. Takster Afløb Forsyningssekretariatet har ved afgørelse i oktober 2011 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 20,72 kr. pr. m3 svarende til en samlet indtægt på ca. 59,9 mio. kr. For vandafledningen er der tale om en stigning på 6,27 kr. pr. m3 inkl. moms eller 32 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 728 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 609 kr./år. Stigningen i afløbstaksten er delvis relateret til betaling af ejendomsskatter, men skal primært ses i relation til øgede anlægsinvesteringer. 9

10 Vandforbrug Forsyning Ballerup transporterede og distribuerede i kubikmeter vand fra vandværker og pumpestationer. Iflg. opgørelsen fra vores forbrugerafregningssystem (FAS) har vi solgt kubikmeter vand. forbrugskategori m 3 forhold til forrige periode % besparelse i enkelt boliger ,8 etageboliger ,1 erhverv ,6 Ballerup haveforeninger ,9 Kommune undervisning ,7 plejehjem ,3 diverse ,7 børnehaver ,0 havelodder ,2 % af det samlede forbug i Ballerup Kommune i forsyningso mrådet % af det samlede fo rbug i fo rsyningso mrådet i alt ,2 88,7 Egedal Kommune enkeltboliger etageboliger erhverv institutioner diverse boliger/erhverv i alt ,0 11,2 i alt via FAS Byggevand, udskylninger, brandslukning m.v *) i alt Årets vandtab mm m 3 svarende til 6,2% Det samlede vandforbrug til husholdningerne i Ballerup Kommune er steget både i parcelhus-boliger og i de almene etageboliger, og da der kun er kommet godt 200 personer mere til er gennemsnitsforbruget steget væsentligt, set i forhold til de seneste 20 år. 10

11 1993/ / / / / / / / / / / / / / Årsberetning data fejlbehæftede pga. ændring af afregningsperiode Der er stadig forskel på gennemsnitsforbruget i parcelhuse og etageboliger. Regnes der med det gennemsnitlige antal personer pr. hustand viser det, at gennemsnitsforbruget i parcelhusboliger er på 99 liter vand pr. person/døgn, med det vi kalder individuel afregning. Mens der i almene etageboliger med kollektiv afregning bruges 122 liter vand pr. person/døgn. Ballerup Kommune har i Gren City samarbejde tilsluttet sig et mål om, at det gennemsnitlige vand forbrug skal nedbringes til 100 liter vand pr. person/døgn. Ud fra det ovenstående kan man se, at kommunens borgere i de almennyttige byggerier fortsat har noget at arbejde på. Spildevandsmængder Mængden af bidragspligtigt spildevand var i 2012 på i alt m 3 for hele kommunen. Den bidragspligtige spildevandsmængde er lig med det vandforbrug, der er registreret på vandmålerne, og der er betalt vandafledningsbidrag af. Spildevandsmængderne de to renseanlæg Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre modtager, er dog altid større end den bidragspligtige spildevandsmængde. Det skyldes, at de også modtager regnvand enten utilsigtet eller fra de fælleskloakerede områder. F.eks. var den bidragspligtige spildevandsmængde for den del af Ballerup Kommune, der leder spildevand til Spildevandscenter Avedøre, på ca. 2,1 mio. m 3, men spildevandscentret modtog ca. 3,8 mio. m 3. Regnvandet, der ledes til renseanlæggene kommer dels fra de fælleskloakerede områder, dels i form af såkaldt uvedkommende vand. Uvedkommende vand kaldes det regnvand, som ender i spildevandsledningerne. Det kan dels være på grund af utætheder i ledningerne eller fejltilslutninger, hvor regnvandsledningen ved en fejl er tilsluttet spildevandsledningen. Jo mere regnvand, der er i spildevandsledningerne, jo større er risikoen for oversvømmelser, og jo større problemer giver det for renseanlæggene. 11

12 Regnmængder I Forsyning Ballerup registrerer vi, hvor meget regn, der falder i vores forsyningsområde, det sker ved hjælp af en regnmåler på Måløv Renseanlæg. I 2012 blev der i alt registreret 656 mm regn et fald på ca. 14 % i forhold til 2011 (762 mm). blev registreret i Måløv. Det er dog ikke kun regnmængden, men også regn intensiteten, der har betydning for, om en regnhændelse forårsager oversvømmelser. Regnmængden og intensiteten kan variere meget lokalt, hvilket betyder, at der kan være faldet en anden mængde regn i Ballerup og Skovlunde, end der Ballerup Kommune blev forskånet for skybrud og andre voldsomme regnhændelser i Den maksimale mængde, der blev registreret i regnmåleren på et døgn på Måløv Renseanlæg, var 26 mm, som faldt den 24. juni. Vand som en fødevare Drikkevand er en vigtig råvare, der naturlig kan betegnes som en fødevare. Vi har valgt at sætte fokus på vores drikkevand. Ved at lave en kortlægning af vandets vej fra råvand til færdigt drikkevand hos brugeren. I Forsyning Ballerup har vi valgt at indføre Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS. DDS-planer fokuserer på de væsentligste risici indenfor vandforsyningens fire hovedområder: Indvinding Vandbehandling Distribution Forbrugernes installationer Hvert led i vandforsyningen skal vurderes i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne og hvordan problemerne kan forebygges. På vandværkerne har vi allerede indført mange hygiejnetiltag. Det næste led i systemet er ledningsnettet. Her er vi i gang med at få beskrevet alle arbejdsgangene. Når vi er færdige med at lave det administrative arbejde, kan vi blive DDS certificerede efter fødevaresikkerhedsstandarden ISO

13 Regnvand som ressource Alle snakker om klimaændringer, og de vil have stor betydning for os i fremtiden. De fleste scenarier tyder på at temperaturen vil stige. At der om sommeren vil være længere perioder uden nedbør, og der vil komme kraftigere regnskyl. Nedbøren vil samlet set falde om sommeren og stige om vinteren. På årsbasis forventes det at regne ca % mere. Det betyder, at der kommer et langt større pres på vores kloaker og vores grundvandsmagasiner pga. de større ekstremer mellem tørke og regn. For at kunne modstå fremtidens udfordringer skal vi se regnvandet som en ressource. En ressource vi kan bruge, til at skabe spændende udearealer. Vi skal finde måder til hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvandet til en ressource i haver og på offentlige arealer. Samtidig bliver vi også nødt til at sikre, at vores system af regnvandsbassiner kan modtage de større mængder regn i fremtiden. I 2012 har det helt konkret betydet, at vi har oprenset regnvandsbassinerne ved Pederstrup, Bispevangen og Baltorpvej. Derudover er der foretaget en grundig vedligeholdelse af Melby bassinerne og Hanevad bassinet samt grøfterne, Østerhøj grøften, Skelgrøften og grøften ved Degnevangen. Tiltag i vandforsyningen Vandforsyningen er overordnet fuldt udbygget, men skal holdes vedlige. På vandforsyningsområdet blev der i 2012 i investeret 7,5 millioner kroner i anlæg. Vi lytter (stadig) på vandrørene Vandledningsbrud er normalt synlige men det sker, at der kan opstå brud uden, at vandet kommer til syne. Usynlige ledningsbrud kan opstå, hvis bruddet sker lige over en afløbsledning så vandet løber direkte ned i afløbsledningen og dermed ikke kan ses på terrænet. I 2012 forsatte vi udbredelsen af vores såkaldte støjdataloggere, som i praksis er små lytteposter, der giver os besked når en rislen i vores vandledninger ændrer karakter. En øget rislen er tegn på, at der er ledningsbrud i området og så skal vi hurtigt ud og lokalisere hvor bruddet er. De 150 lytteposter vi nu har siddende rundt om på ledningsnettet har, indtil videre, afsløret 5 ledningsbrud, som vi måske aldrig havde fået kendskab til. Afsløringerne er sandsynligvis den direkte årsag til, at vi nu har fået bragt ledningstabet ned på godt 6 % af den samlede udpumpet mængde vand. Jf. undersøgelser, er et ledningstab på 6 % et acceptabelt, set i forhold til de massive fornyelser og dermed investeringer, der skal til, hvis vi skal helt skal fjerne ledningstabet. 13

14 Egenproduktion af vand Vi er afhængig af at aftage vand fra HOFOR s regionale vandværker, men vi skal distribuere så meget egenproduceret vand som muligt. Vi har på vores 5 vandværker tilladelse til at indvinde 1,9 mio. kubikmeter vand årligt, svarende til, at vi selv kan levere godt 50 % af det vand som pumpes ud på ledningsnettet. Vi har haft lidt kapacitetsproblemer på hhv. Pilegård og Lautrup Vandværk. Vi har derfori i løbet af efteråret 2012, ændret filterne på de 2 værker. Det betyder, at de nu kan producere den mængde drikkevand, som vi har tilladelse til at indvinde på de 2 vandværker. Energioptimering Det koster forholdsvis meget energi at løfte vand. Det gælder både når det hives op af undergrunden og når det pumpes videre ud i ledningsnettet til forbrugerne. Vi har fokus på, at reducere energiforbruget til vores pumper mest muligt. Det er mere miljøvenligt og så nedsætter investeringerne vores driftsudgifter (elafgift) i god tråd med de effektiviseringer vi står overfor. På Skovvej Pumpestation, hvor vi årligt løfter godt 1,7 millioner kubikmeter eller 1,7 millioner tons ca. er pumperne snart 25 år, og vi kan med ny teknologi spare op mod 40% af energiforbruget. Vi har i 2012 indkøbt nye pumper og installationer således, at vi i løbet af foråret 2013 kan sætte dem i drift med en optimal styring. Vores vandledninger skal løbende fornys Vandledninger har en begrænset levetid. Gennemsnitsalderen på vores vandledningsnet er ca. 32 år. Vi skal hvert år sørge for en udskiftning af de ældste vandledninger så gennemsnitsalderen ikke bliver for høj og ledningsnettet ikke bliver alt for gammelt. Udover selve vandledningerne har vi ca ventiler, som vi bruger, når vi skal lukke for vandet i et område. De sidste år har vi haft fokus på at få udskiftet de defekte ventiler som vi har kendskab til og der derfor ikke udskiftet vandledninger over store strækninger. I løbet af 2012 har vi skiftet vandledninger i området omkring Ærtedamsvej samt startet på anlæggelsen af en ny hovedvandledning i Idrætsbyen. Det sker i tråd med vores planer om, at sektionere ledningsnettet. I 2012 har vi derudover udskiftet mere end 10 store defekte ventiler rundt om på ledningsnettet. Vandforsyningen skal styres, overvåges og reguleres For at forbrugerne har rigeligt vand, med det rette tryk hele døgnet, skal produktion af vand på vandværkerne og udpumpningen fra vores pumpestationer styres. Vi skal sørge for, at vores anlæg hele tiden følger med den teknologiske udvikling, så vi har den mest sikre vandforsyning. Vores SRO-anlæg er efterhånden mere end 5 år gammelt, og det kræver, at vi løbende opgraderer programmer m.v. I 2012 har vi fået udskiftet programmet på Måløv og Pilegård Vandværk og vi fortsætter processen i

15 Kort er godt Når vi har vandledninger og ventiler ude i næsten alle veje i vores forsyningsområde, er det vigtigt, at vi kan orientere os. Tiden med papirtegninger er ovre, og vi har de sidste år fået etableret et webbaseret kortværktøj. På vores tablets har vi altid har de senest opdaterede oplysninger om vandledninger og ventiler og kan orientere os og få de nødvendige oplysninger om vandledninger og ventiler i hele forsyningsområdet. I 2012 videreudviklede vi vores kortværktøj. Det betyder at vi nu også via gps-teknologi kan finde ventiler, selv under ½ meter sne, og på stedet registrere de nødvendige data, f.eks. i forbindelse med et ledningsbrud. Tiltag afløb Afløb A/S havde i 2012 et anlægsbudget på 29 millioner kroner, hvoraf de 4 millioner kroner blev tilført budgettet hen over året, i form af tilslutningsbidrag fra nye kunder. Pengene blev fordelt på i alt 28 større og mindre anlægsprojekter til gavn for vores kunder. Udvidelse af bassin ved Marbækvej Den ubetinget største anlægsinvestering i 2012 var udvidelse af sparebassinet ved Marbækvej, med en samlet anlægssum på 10,5 millioner kr. For de penge har vi fået et nyt og moderne selvrensende bassin med en kapacitet på m³. Det skal sikre, at der ved kraftig regn, ikke sker overløb af urenset spildevand til stadionbassinet og videre ud i Harrestrup Å. Byggeriet af det nye bassin blev påbegyndt i april, og anlægget stod færdigt og blev sat i drift ved udgangen af november måned. Projektet blev forsinket tre uger i forhold til den oprindelige tidsplan. Årsagen til forsinkelsen var primært fund af meget forurenet jord under det gamle bassin. Forureningen krævede en del ekstraordinære foranstaltninger blandt andet myndighedsbehandling, prøveudtagning og endelig bortkørsel af jorden til godkendt deponi. På grund af frosten i december måned, blev færdiggørelse af belægningsarbejdet og genbeplantning af området udsat til foråret Her vil de grønne arealer omkring bassinet blive afsluttet, så området kan tages i brug hen over sommeren. Oversvømmelse ved Degnevangen De lavest liggende ejendomme på Degnevangen har de senere år, ved voldsom regn, været plaget af gentagne oversvømmelser på terræn. Sidste gang det skete var i sommeren For at imødegå dette og forberede regnvandssystemet mod de fremtidige klimaændringer, blev den laveste del af grøften rørlagt i

16 Ud over rørlægningen er vi i dialog med BaneDanmark om en udvidelse af underføringen under Frederikssundbanen. Udvidelsen af baneunderføringen skal føre til, at regnvandet hurtigst muligt ledes væk fra boligområdet og over til de grønne arealer ved Pederstrup. I Pederstrup har vi oprenset regnvandssystemerne, og ændret vandets vej gennem området. Det betyder at vandet nu passerer gennem to mindre regnvandssøer, inden det ledes ud i Ballerup Å. Ændringen og udvidelsen af forløbet ned mod udløbet i Ballerup Å vil mindske vandtrykket ved kraftige regnskyl. Samtidig medvirker disse tiltag også til, at der skabes bedre vilkår for en bredere fauna i området. Ledningsrenovering Ny regnvandsledning ved Lilletoften og Ringtoften. Ved TV-inspektion i 2011, registrerede vi en ødelagt regnvandsledning fra Ballerup Boulevard og op gennem Lilletoften til Ringtoften. Det viste sig at 80 % af strækningen var stærkt beskadiget og meget tæt på at bryde helt sammen. I efteråret 2012 påbegyndte vi udskiftning af regnvandsledningen. Dette blev gjort efter aftale med AAB og Baldersbo, der begge er berørt af anlægsarbejdet. I 2012 har vi også renoveret knap én kilometer regn- og spildevandsledninger. Denne renovering er foregået ved brug af den opgravningsfri metode, man kalder strømpeforing, hvor man foretager en indvendig renovering af røret. Denne metode er langt billigere og hurtigere end ved omlægning af ledningerne. M12: I forbindelse den nye Frederikssundsmotorvej skal den sydligste del af Holdan vej omlægges. Ændringen af vejforløbet for Hold-an vej har betydning for vores ledningsnet. Derfor har vi omlagt vores spildevandsledninger og pumpestationer, så de er tilpasset det nye vejforløb. I samme ombæring har vi udvidet spildevandsanlægget, så det også kan modtage spildevand fra evt. nye kolonihaver i området. Fælleskloakerede områder Visionen om at udvide Ballerup Bymidte, har konsekvenser for ledningsnettet. Derfor er vi i gang med at undersøge om spildevandsledningerne, kan modtage den ekstra mængde regn- og spildevand, en udvidelse vil medføre. I beregningerne tages der også hensyn til klimaændringer. På den måde sikrer vi at spildevandssystemet i Ballerup Bymidte bliver rustet til fremtidens regn og udbygningen af bymidten. Projektets konklusioner vil med stor sandsynlighed medføre konkrete tiltag i Ballerup Bymidte. 16

17 Kloakering af haveforeninger I slutningen af 2010 besluttede Ballerup Kommune, at alle haveforeninger skal være kloakeret inden Siden da har vi været i kontakt med langt de fleste haveforeninger om kloakering. For at kunne tilbyde kloakering til haveforeningerne har det været nødvendigt, at opdimensionere og forlænge den eksisterende hovedkloakledning. I 2012 har vi derfor gennemført en detailprojektering af opdimensionering og forlængelse af den eksisterende hovedspildevandsledning. Selve anlægsarbejdet sker i foråret 2013, hvorefter haveforeningerne HF Højvænge, den sydlige del af HF Rønhøjgård samt A/H Stuvehøjgaard kan tilsluttes kloaknettet. Kontrakter indgået med Ballerup Kommune I starten af 2012 blev der indgået kontrakter med Ballerup Kommune omhandlende både vand og afløb. På vandsiden har vi lavet kontrakt med Beredskabet om at funktionsteste og servicere 548 brandstandere. På afløbssiden er der indgået kontrakt om tømning af ca rendestensbrønde samt bygningsvedligeholdelse af tagrender og sandfangsbrønde på 168 institutioner, skoler og plejehjem i Ballerup Kommune. Driftsmål/driftsstatus/driftshændelser Vores Teams på vand og afløb kan rekvireres 24 timer i døgnet 365 dage om året. Vi har i 2012 udbedret 32 vandledningsbrud, hvilket er en yderlig reducering af brud fra året før, hvor tallet var oppe på 52 vandledningsbrud. Der har været i alt 112 kloakstop på vores ledningsnet, som driften har udbedret. Vejbrønde kontrakten med Ballerup Kommune indeholder ca rendestensbrønde, hvoraf der er tømt brønde. Der er foretaget 44 tømninger af bundfældningstanke og 159 tømninger af samletanke. Der er blevet tømt fedtudskiller 59 gange og tømt olieudskiller 45 gange. 38 sandfang er blevet tømt som i alt giver fast stof på ca. 110 tons, som ligger i depot i vores bede på Måløv Rens. 17

18 Arbejdsmiljø Det er vigtigt for Forsyning Ballerup at have en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Vi synes, at vores kollegaer skal gå sunde på arbejde og sunde hjem igen. Vi har i 2012 arbejdet hen mod en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Midt i november fik vi endelig den eftertragtede smiley. Kronesmileyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Kronesmiley en gælder for hele Forsyning Ballerup og alle vores aktiviteter. Vi tænker på arbejdsmiljøet lige fra ideen, over indkøb og indkøring til det færdige drikkevand eller rensede spildevand. Vi sørger for hele tiden at være bevidste om vores arbejdsmiljø. Det betyder også at vi sætter krav til de firmaer, der laver noget for os. Vi vil ikke gå på kompromis med vores egen eller andres sikkerhed. For at vi kan styre alle vores aktiviteter og registreringer har vi et ledelsessystem. Dette system samler alle trådene og er certificeret efter den internationale standard OHSAS Vi får gennemgået systemet én gang om året, så vi ved at vi lever op til vores krav og forventninger. Miljø Det er lige så vigtigt for os at have styr på miljøet som på arbejdsmiljøet. Vores aktiviteter skal belaste miljøet så lidt som overhovedet muligt. Vi er opført på miljøstyrelsens liste over EMAS registrerede virksomheder. Det betyder at vi lever op til kravene i den europæiske miljø forordning (EMAS). Vi har været registrerede som et samlet Forsyning Ballerup siden I ledelsessystemet ligger en forpligtelse til at styre vores miljøpåvirkninger. Vi har styr på vores materialer, kemikalier, råvarer og energiforbrug. Vores arbejdsgange er gennemgået og i nogle tilfælde ændret. Kemikalier bliver kontrolleret før køb. Hvis vi kan finde et mindre belastende middel at bruge, gør vi det. Vi er alle involveret i miljøarbejdet. Alle er med til at udpege indsatsområder og komme med ideer til vores næste projekt. Vi synes det giver det bedste resultat og et dynamisk system. 18

19 Kommunikation udadtil For en servicevirksomhed er information, oplysning og enkel brugerbetjening, nogle af de vigtigste funktioner. Vores informationsstrategi har sat enkelhed og forståelighed i centrum. Vores strategi omfatter bl.a. Her og nu information på hjemmeside og telefonsvarer omkring ledningsbrud og andre akutte tiltag. Løbende information omkring selskabets fakta, aktiviteter, gravearbejder og målerudskiftninger. Enkle og hurtige tilgange til målerskift, årsaflæsninger og andre brugerrelaterede funktioner døgnet rundt. Orientering ved skiltning, der hvor vi arbejder. Løbende oplysende annoncer i lokalavisen. Informativ, enkel og overskuelig hjemmeside. Sundhed Der var også i 2012 fokus på sundhed. Som et nyt tiltag har alle i Forsyning Ballerup mulighed for 1 time om ugen, enten at løbe, powerwalke, eller cykle. Vejret har drillet lidt med sne og glatte veje, men vi håber der kommer godt gang i den igen med lunere vinde over Ballerup. Vi har tilskud til fitnessordning i selvvalgt center, og tilskud til svømning i Ballerup Badet. Der var igen stor tilslutning til DHL stafetten i sensommeren med sol og blå himmel over fælledsparken. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag/aften. Der blev løbet, gået og heppet på alle de orange trøjer fra Forsyning Ballerup. Sidst på året fik vi besøg af Sundhedsdoktor, hvor alle igen blev tilbudt et sundhedstjek. Stort set alle medarbejdere blev tjekket, og der er stadig plads til forbedringer. Vi har gennem Sundhedsdoktor mulighed for hurtig behandling til arbejdsrelaterede skader. Frugt og vand er en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere. Uddannelse Forsyning Ballerup har en klar politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i de krav der stilles til medarbejderne for at kunne fungere optimalt i de forskellige teams. Der følges årligt op på obligatoriske 19

20 krav, og derudover er der mulighed for relevant udvikling af hver enkelt medarbejder. Vores mål er, at vi hele tiden kan matche de krav der stilles til os som Forsyningsvirksomhed. I 2012 havde vi med stor succes et fælles Excel kursus, som blev skræddersyet specielt til vores drift team, og afholdt på Ballerup Kommunes kursussted Villa Blide. Åbent Hus blev en succes Søndag den 17. juni 2012 blev en stor succes for borgere, og medarbejdere i Forsyning Ballerup. Rigtig mange mødte op med hele familien til åbent hus arrangement. Formålet med dagen, var at give borgerne større viden og indsigt i, hvad det er vi går og laver. Besøgende kunne via plancher og samtale med vores personale blive klogere på vand, afløb, miljø og Forsyning Ballerup som virksomhed. Vi havde materieludstilling med slamsuger, vandledningsvogn, TV-inspektionsvogn og andet grej, og her kunne gæsterne se og høre om materiellet og få en snak med vores medarbejdere i marken. Måløv Rens havde stor morskab med forskellige lækkerier man kunne stikke fingrene ned i, og herudfra gætte på indholdet. Der var aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle aldre, og lidt godt til ganen. Arrangementet, der var annonceret i lokalaviserne, og sendt ud via mail tiltrak ca. 350 besøgende, meget flot fremmøde, til trods for lidt drillerier med vejret. Vi oplevede arrangementet som en stor succes, og fik rigtig meget positiv feedback fra de fremmødte. Ny hjemmeside I december 2012 gik vi i luften med vores nye hjemmeside. Sat op i et flot design med billeder af vores egne medarbejdere. Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden nem og hurtig at komme rundt på, og med relevant oplysning til alle vores forbrugere. Vi arbejder stadig på en lidt mere glad baggrund, da vi hele tiden får nye input fra vores brugere. Vi vil gerne have at det er nemt og overskueligt at finde information. Det er en løbende proces, og vi udvikler os hele tiden. 20

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 ORGANISATION Vores opgave Vi har fyrtårne Vi vil være kendt for Vores værdier Vores organisation Planlægning og strategi Personaleområder side 1 Organisation 2014 Udgivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Fællesdagsorden Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S

Fællesdagsorden Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S side 1 af 12 Fællesdagsorden Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S Bestyrelsesmøde nr. 23 Bestyrelsesmøde onsdag den 5. november 2014, kl. 14:00 på

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015. Hadsten d. 23/4-2015

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015. Hadsten d. 23/4-2015 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. Stærehusvej 100, 5270 Odense N CVR-nr. 12 49 96 12 82. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. april 2016 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. april 2016 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere