Årsberetning Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012

2 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej Ballerup CVR-nr Telefon: Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 2

3 Forord Det er med stor glæde, at Forsyning Ballerup nu kan præsentere årsrapporten for De resultater der er opnået af selskabets dygtige medarbejder til gavn for forbrugerne er omtalt i årsrapporten. Store investeringer er gennemført i 2012 i forhold til vand og spildevand og nye er budgetlagt og skal gennemføres i de kommende år. Også i 2012 lykkedes det gennem styring og en engageret indsats at fastholde og udbygge Forsyning Ballerup som en udviklingsorienteret og økonomisk velfunderet virksomhed. Med det mål at øge fleksibiliteten for selskaberne samt sætte større fokus på kvalitet for forbruger samt fastholde indsatsen for miljøet vil vi aktivt indgå i en konstruktiv dialog i forbindelse med den forestående revision af vandsektorlovgivningen. Initiativet skal ses i sammenhæng med bestyrelsens strategiplan frem til Med den plan er der sat nogle vigtige pejlemærker i forhold til miljø, virksomhedens udvikling og samarbejder med ørige offentlige eller privat virksomheder på området. God læse lyst. Ole Nielsen Bestyrelsesformand 3

4 Indhold FORORD 2 FORSYNING BALLERUP SELSKABS INFO 5 FORSYNING BALLERUP HVEM ER VI 6 FORSYNING BALLERUP - FAKTA 8 PRISEN FOR DRIKKEVAND 9 TAKSTER AFLØB 9 VANDFORBRUG 9 SPILDEVANDSMÆNGDER 11 REGNMÆNGDER 12 VAND SOM EN FØDEVARE 12 REGNVAND SOM RESSOURCE 13 TILTAG I VANDFORSYNINGEN 13 TILTAG AFLØB 15 LEDNINGSRENOVERING 16 KONTRAKTER INDGÅET MED BALLERUP KOMMUNE 17 DRIFTSMÅL/DRIFTSSTATUS/DRIFTSHÆNDELSER 17 ARBEJDSMILJØ 17 MILJØ 18 KOMMUNIKATION UDADTIL 19 FORSYNING BALLERUP A/S RESULTATOPGØRELSE FOR

5 Forsyning Ballerup Selskabs info Selskaberne Forsyning Ballerup CVR-NR Forsyning Ballerup Service A/S CVR-NR Vand Ballerup A/S CVR-NR Afløb Ballerup A/S CVR-NR Ågerupvej Ballerup Telefon Stiftet 2010 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Ole Nielsen (formand) Helle Hardø Tiedemann (næstformand) Jens Vedel Jørgensen Line Markert Johnny Toxværd Bjarne Hansen Direktion Klaus Ole Møgelvang 5

6 Forsyning Ballerup hvem er vi Forsyning Ballerup er stadig en ung selvstændig virksomhed, der er etableret i Vi leverer rent drikkevand og afleder både spildevand og regnvand på den mest miljørigtige måde. Vi har mange udfordringer og Staten har gjort sit til, at det ikke er eller skal blive kedeligt at drive forsyningsvirksomhed. Det var vel oprindeligt tanken, at vi skulle drive en virksomhed. Vi an stadig konstatere, at vi nok er det mest regulerede område i Danmark. Vi vil også i den kommende tid opleve store forandringer, grundet de mange lovændringer i vandsektoren. Det betyder justeringer af såvel opgaver som organisation, og i den kommende tid vil være præget af disse tilpasninger. Vi har allerede gjort et stort arbejde i at kunne leve op til de fremtidige krav, og imødeser med spænding og optimisme de mange nye udfordringer, løst i selskabsmæssige rammer. Vores opgave Vores håndtering af vand og afløb er en kerneopgave i samfundet. Den er kompleks, vigtig og nødvendig. Du lægger ikke mærke til den, når den er i orden - kun når den ikke er det. Det er vores succes, når vi er bedre end forbrugernes forventninger. Vores visioner Vi står i dag i en verden, der hele tiden forandrer sig og det går stærkt. Det er vigtigt at have en klar vision for fremtiden. Vores vision er udfordrende og ambitiøse og samtidig udviklende med den risiko der er, ved at være på forkant. Vi vil være bedre end forbrugernes forventninger Vi vil levere mest værdi for forbrugerne Vi vil være en af Danmarks bedste arbejdspladser Vores nye strategi fem til 2019 Ud fra selskabernes overordnede strategi vil vi vores netop vedtagne strategi frem til 2019 fokusere på Vi er dem de andre vil lege med Vi vil udvikles /udfordres ved samarbejder / fusioner Vi vil miljø, som nogle af de bedste Vi vil vidensdeling Vi vil søge partnerskab med de private 6

7 Personale Forsyning Ballerup er en servicevirksomhed. Vi har stor viden om drikkevand, vandforsyning og afløbsanlæg og står altid til rådighed for forbrugere, der ønsker råd og/eller viden om drikkevand og afløbsanlæg i vores forsyningssystem. Vores hovedopgave er at drive Forsyning Ballerup og passe og vedligeholde vandværker og afløbsanlæg, udbygge afløbssystemet og udskifte vand- og afløbsledninger. Vi er ingeniører, hortonomer, tekniske designere, montører, smede, serviceteknikere, spildevandsoperatører, m.fl. Vi har døgnvagt alle årets dage, dvs. at forbrugerne altid kan ringe og få hjælp i akutte sager fx svigtende vandforsyning, kloakstop og lignende i vores system. Vi er teamorienterede med økonomisk selvstyre Hele vores organisation og tankegangen bagved er bygget op over teamtanken. Hvert team har selvstændig kompetence med ansvar og rettigheder til selv at kunne handle. Alle teams er med til at drøfte de overordnede rammer, og hvert team planlægger selv det kommende års opgaver. Virksomhedsplanen er herefter det værktøj som teamet styrer efter i samarbejde med driftschefen, der coacher undervejs. Hele driftsøkonomien er lagt ud på servicedeklarationer, der er omsat til opgaver og timer, så det enkelte team selv kan styre deres opgaver. Koncernen Koncernen omfatter 4 aktieselskaber: et holdingselskab, 2 netselskaber der ejer de fysiske anlæg, samt et serviceselskab, der forestår driften. Koncernens bestyrelse består af 5 personer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Forsyning Ballerup A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S Service Ballerup A/S Måløv Rens A/S Forsyning Ballerup A/S er et holdingselskab, der er 100 % ejer af de tre datterselskaber. Ballerup Kommune er eneaktionær. Vand Ballerup A/S ejer vandværker, pumpestationer og vandledninger i tilknytning til vandforsyningen. 7

8 Afløb Ballerup A/S ejer regn-, spildevand- fællesledninger og tekniske installationer m.m. i tilknytning til afløbssystemet Endvidere ejer Afløb grunden hvorpå Måløv Rens A/S er placeret, samt er medejer af Måløv Rens A/S med 31 %. Service Ballerup A/S omfatter alt personale, maskiner og materiel. Hvis primære opgave er at servicere de 2 netselskaber og Måløv Rens. Serviceselskabet omfatter 8 teams for henholdsvis ledelse, rens, ledning, værker, afløb, service, teknik og stab. Ledelse Selvstyrende grupper med eget ansvar stiller store krav til den overordnede samt strategisk ledelse. Ledelsen består af 4 personer en en projektchef, driftschef for vand og afløb, en driftschef for renseanlæg samt en direktør. Nedenfor er kort anført de mere overordnede rammer: Ledelsen udstikker de overordnede retningslinjer og fastlægger budgettet i samråd med de enkelte teams. Ledelsen motiverer og sparrer med de enkelte teams og sikrer at metodefriheden sker indenfor virksomhedens rammer. Ledelsen har en særlig forpligtigelse til at informere de enkelte teams, så de er i stand til at kunne træffe de relevante beslutninger. Den enkelte leder er endvidere forpligtet til i samråd med teamet at fastlæggelse kompetenceudvikling. Forsyning Ballerup - Fakta vandforsyner ca forbrugere med drikkevand distribuerer 3.5 mio. m³ vand og producerer heraf selv 1.7 mio. m³ driver 5 vandværker, et vandtårn og 2 pumpestationer har 12 vandboringer sammen med et råvandsledningsnet udskifter løbende stk. vandmålere drifter og renoverer 320 km vandledninger afleder spildevand for ca forbruger afleder regnvand fra et befæstet areal på omkring 790 hektar drifter pumpestationer, sandfang, olieudskillere, bassiner m.v. drifter og renoverer 375 km regn- & spildevandsledninger driver et renseanlæg med PE Drikkevand Ca. 50 % af drikkevandet leverer vi selv fra 5 vandværker og resten via import fra Københavns Energi. Forsyningsområdet er Ballerup Kommune og Smørumnedre. Spildevand Spildevandet i den nordlige del af Ballerup Kommune afledes til Måløv Rensningsanlæg, mens spildevandet fra den sydlige del afledes til Spildevandscenter Avedøre. Regnvandet ledes til søer og vandløb. Oplandet er det meste af 8

9 Ballerup Kommune. Enkelte ejendomme er ikke tilsluttet afløbssystemet, men har i stedet f.eks. bundfældningstank eller samletank. Prisloft Statens regulering af landets forsyningsselskaber sker gennem Forsyningssekretariatet (FS) under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. FS fastlægger årets prisloft, som opgøres i kr. pr. kubikmeter og sætter en samlet maksimumsgrænse for vandselskabernes indtægter. I reguleringen indgår også en beregning af hvilke besparelsespotentiale de enkelte forsyninger har, hvis de skal være blandt de mest effektive forsyninger i landet. I forbindelse med prisloftberegningerne forrige år var der en lang række forsyninger m.fl. som indgav klager til Konkurrenceankenævnet, der gav de klagende medhold i en lang række klagepunkter omkring Forsyningssekretariatets administration af Vandsektorloven. Klagerne medførte, at Forsyningssekretariatet skulle genberegne prisloftet for 2012 og 2013, og vi først fik de endelige afgørelser om vores prislofter i januar og februar 2013 for henholdsvis afledning af vand og levering af vand. Det har været meget utilfredsstillende at prislofterne først kommer når afregningsåret er begyndt, og at vi ikke kunne give vores kunder prisen for 2013 før 2012 var omme. Prisen for drikkevand I 2012 var prisen for det rene drikkevand 22,02 kr. inkl. moms og afgifter pr. kubikmeter, hvilket gav en omsætning ekskl. statsafgifter på godt 37 mio. kr. Takster Afløb Forsyningssekretariatet har ved afgørelse i oktober 2011 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 20,72 kr. pr. m3 svarende til en samlet indtægt på ca. 59,9 mio. kr. For vandafledningen er der tale om en stigning på 6,27 kr. pr. m3 inkl. moms eller 32 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 728 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 609 kr./år. Stigningen i afløbstaksten er delvis relateret til betaling af ejendomsskatter, men skal primært ses i relation til øgede anlægsinvesteringer. 9

10 Vandforbrug Forsyning Ballerup transporterede og distribuerede i kubikmeter vand fra vandværker og pumpestationer. Iflg. opgørelsen fra vores forbrugerafregningssystem (FAS) har vi solgt kubikmeter vand. forbrugskategori m 3 forhold til forrige periode % besparelse i enkelt boliger ,8 etageboliger ,1 erhverv ,6 Ballerup haveforeninger ,9 Kommune undervisning ,7 plejehjem ,3 diverse ,7 børnehaver ,0 havelodder ,2 % af det samlede forbug i Ballerup Kommune i forsyningso mrådet % af det samlede fo rbug i fo rsyningso mrådet i alt ,2 88,7 Egedal Kommune enkeltboliger etageboliger erhverv institutioner diverse boliger/erhverv i alt ,0 11,2 i alt via FAS Byggevand, udskylninger, brandslukning m.v *) i alt Årets vandtab mm m 3 svarende til 6,2% Det samlede vandforbrug til husholdningerne i Ballerup Kommune er steget både i parcelhus-boliger og i de almene etageboliger, og da der kun er kommet godt 200 personer mere til er gennemsnitsforbruget steget væsentligt, set i forhold til de seneste 20 år. 10

11 1993/ / / / / / / / / / / / / / Årsberetning data fejlbehæftede pga. ændring af afregningsperiode Der er stadig forskel på gennemsnitsforbruget i parcelhuse og etageboliger. Regnes der med det gennemsnitlige antal personer pr. hustand viser det, at gennemsnitsforbruget i parcelhusboliger er på 99 liter vand pr. person/døgn, med det vi kalder individuel afregning. Mens der i almene etageboliger med kollektiv afregning bruges 122 liter vand pr. person/døgn. Ballerup Kommune har i Gren City samarbejde tilsluttet sig et mål om, at det gennemsnitlige vand forbrug skal nedbringes til 100 liter vand pr. person/døgn. Ud fra det ovenstående kan man se, at kommunens borgere i de almennyttige byggerier fortsat har noget at arbejde på. Spildevandsmængder Mængden af bidragspligtigt spildevand var i 2012 på i alt m 3 for hele kommunen. Den bidragspligtige spildevandsmængde er lig med det vandforbrug, der er registreret på vandmålerne, og der er betalt vandafledningsbidrag af. Spildevandsmængderne de to renseanlæg Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre modtager, er dog altid større end den bidragspligtige spildevandsmængde. Det skyldes, at de også modtager regnvand enten utilsigtet eller fra de fælleskloakerede områder. F.eks. var den bidragspligtige spildevandsmængde for den del af Ballerup Kommune, der leder spildevand til Spildevandscenter Avedøre, på ca. 2,1 mio. m 3, men spildevandscentret modtog ca. 3,8 mio. m 3. Regnvandet, der ledes til renseanlæggene kommer dels fra de fælleskloakerede områder, dels i form af såkaldt uvedkommende vand. Uvedkommende vand kaldes det regnvand, som ender i spildevandsledningerne. Det kan dels være på grund af utætheder i ledningerne eller fejltilslutninger, hvor regnvandsledningen ved en fejl er tilsluttet spildevandsledningen. Jo mere regnvand, der er i spildevandsledningerne, jo større er risikoen for oversvømmelser, og jo større problemer giver det for renseanlæggene. 11

12 Regnmængder I Forsyning Ballerup registrerer vi, hvor meget regn, der falder i vores forsyningsområde, det sker ved hjælp af en regnmåler på Måløv Renseanlæg. I 2012 blev der i alt registreret 656 mm regn et fald på ca. 14 % i forhold til 2011 (762 mm). blev registreret i Måløv. Det er dog ikke kun regnmængden, men også regn intensiteten, der har betydning for, om en regnhændelse forårsager oversvømmelser. Regnmængden og intensiteten kan variere meget lokalt, hvilket betyder, at der kan være faldet en anden mængde regn i Ballerup og Skovlunde, end der Ballerup Kommune blev forskånet for skybrud og andre voldsomme regnhændelser i Den maksimale mængde, der blev registreret i regnmåleren på et døgn på Måløv Renseanlæg, var 26 mm, som faldt den 24. juni. Vand som en fødevare Drikkevand er en vigtig råvare, der naturlig kan betegnes som en fødevare. Vi har valgt at sætte fokus på vores drikkevand. Ved at lave en kortlægning af vandets vej fra råvand til færdigt drikkevand hos brugeren. I Forsyning Ballerup har vi valgt at indføre Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS. DDS-planer fokuserer på de væsentligste risici indenfor vandforsyningens fire hovedområder: Indvinding Vandbehandling Distribution Forbrugernes installationer Hvert led i vandforsyningen skal vurderes i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne og hvordan problemerne kan forebygges. På vandværkerne har vi allerede indført mange hygiejnetiltag. Det næste led i systemet er ledningsnettet. Her er vi i gang med at få beskrevet alle arbejdsgangene. Når vi er færdige med at lave det administrative arbejde, kan vi blive DDS certificerede efter fødevaresikkerhedsstandarden ISO

13 Regnvand som ressource Alle snakker om klimaændringer, og de vil have stor betydning for os i fremtiden. De fleste scenarier tyder på at temperaturen vil stige. At der om sommeren vil være længere perioder uden nedbør, og der vil komme kraftigere regnskyl. Nedbøren vil samlet set falde om sommeren og stige om vinteren. På årsbasis forventes det at regne ca % mere. Det betyder, at der kommer et langt større pres på vores kloaker og vores grundvandsmagasiner pga. de større ekstremer mellem tørke og regn. For at kunne modstå fremtidens udfordringer skal vi se regnvandet som en ressource. En ressource vi kan bruge, til at skabe spændende udearealer. Vi skal finde måder til hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvandet til en ressource i haver og på offentlige arealer. Samtidig bliver vi også nødt til at sikre, at vores system af regnvandsbassiner kan modtage de større mængder regn i fremtiden. I 2012 har det helt konkret betydet, at vi har oprenset regnvandsbassinerne ved Pederstrup, Bispevangen og Baltorpvej. Derudover er der foretaget en grundig vedligeholdelse af Melby bassinerne og Hanevad bassinet samt grøfterne, Østerhøj grøften, Skelgrøften og grøften ved Degnevangen. Tiltag i vandforsyningen Vandforsyningen er overordnet fuldt udbygget, men skal holdes vedlige. På vandforsyningsområdet blev der i 2012 i investeret 7,5 millioner kroner i anlæg. Vi lytter (stadig) på vandrørene Vandledningsbrud er normalt synlige men det sker, at der kan opstå brud uden, at vandet kommer til syne. Usynlige ledningsbrud kan opstå, hvis bruddet sker lige over en afløbsledning så vandet løber direkte ned i afløbsledningen og dermed ikke kan ses på terrænet. I 2012 forsatte vi udbredelsen af vores såkaldte støjdataloggere, som i praksis er små lytteposter, der giver os besked når en rislen i vores vandledninger ændrer karakter. En øget rislen er tegn på, at der er ledningsbrud i området og så skal vi hurtigt ud og lokalisere hvor bruddet er. De 150 lytteposter vi nu har siddende rundt om på ledningsnettet har, indtil videre, afsløret 5 ledningsbrud, som vi måske aldrig havde fået kendskab til. Afsløringerne er sandsynligvis den direkte årsag til, at vi nu har fået bragt ledningstabet ned på godt 6 % af den samlede udpumpet mængde vand. Jf. undersøgelser, er et ledningstab på 6 % et acceptabelt, set i forhold til de massive fornyelser og dermed investeringer, der skal til, hvis vi skal helt skal fjerne ledningstabet. 13

14 Egenproduktion af vand Vi er afhængig af at aftage vand fra HOFOR s regionale vandværker, men vi skal distribuere så meget egenproduceret vand som muligt. Vi har på vores 5 vandværker tilladelse til at indvinde 1,9 mio. kubikmeter vand årligt, svarende til, at vi selv kan levere godt 50 % af det vand som pumpes ud på ledningsnettet. Vi har haft lidt kapacitetsproblemer på hhv. Pilegård og Lautrup Vandværk. Vi har derfori i løbet af efteråret 2012, ændret filterne på de 2 værker. Det betyder, at de nu kan producere den mængde drikkevand, som vi har tilladelse til at indvinde på de 2 vandværker. Energioptimering Det koster forholdsvis meget energi at løfte vand. Det gælder både når det hives op af undergrunden og når det pumpes videre ud i ledningsnettet til forbrugerne. Vi har fokus på, at reducere energiforbruget til vores pumper mest muligt. Det er mere miljøvenligt og så nedsætter investeringerne vores driftsudgifter (elafgift) i god tråd med de effektiviseringer vi står overfor. På Skovvej Pumpestation, hvor vi årligt løfter godt 1,7 millioner kubikmeter eller 1,7 millioner tons ca. er pumperne snart 25 år, og vi kan med ny teknologi spare op mod 40% af energiforbruget. Vi har i 2012 indkøbt nye pumper og installationer således, at vi i løbet af foråret 2013 kan sætte dem i drift med en optimal styring. Vores vandledninger skal løbende fornys Vandledninger har en begrænset levetid. Gennemsnitsalderen på vores vandledningsnet er ca. 32 år. Vi skal hvert år sørge for en udskiftning af de ældste vandledninger så gennemsnitsalderen ikke bliver for høj og ledningsnettet ikke bliver alt for gammelt. Udover selve vandledningerne har vi ca ventiler, som vi bruger, når vi skal lukke for vandet i et område. De sidste år har vi haft fokus på at få udskiftet de defekte ventiler som vi har kendskab til og der derfor ikke udskiftet vandledninger over store strækninger. I løbet af 2012 har vi skiftet vandledninger i området omkring Ærtedamsvej samt startet på anlæggelsen af en ny hovedvandledning i Idrætsbyen. Det sker i tråd med vores planer om, at sektionere ledningsnettet. I 2012 har vi derudover udskiftet mere end 10 store defekte ventiler rundt om på ledningsnettet. Vandforsyningen skal styres, overvåges og reguleres For at forbrugerne har rigeligt vand, med det rette tryk hele døgnet, skal produktion af vand på vandværkerne og udpumpningen fra vores pumpestationer styres. Vi skal sørge for, at vores anlæg hele tiden følger med den teknologiske udvikling, så vi har den mest sikre vandforsyning. Vores SRO-anlæg er efterhånden mere end 5 år gammelt, og det kræver, at vi løbende opgraderer programmer m.v. I 2012 har vi fået udskiftet programmet på Måløv og Pilegård Vandværk og vi fortsætter processen i

15 Kort er godt Når vi har vandledninger og ventiler ude i næsten alle veje i vores forsyningsområde, er det vigtigt, at vi kan orientere os. Tiden med papirtegninger er ovre, og vi har de sidste år fået etableret et webbaseret kortværktøj. På vores tablets har vi altid har de senest opdaterede oplysninger om vandledninger og ventiler og kan orientere os og få de nødvendige oplysninger om vandledninger og ventiler i hele forsyningsområdet. I 2012 videreudviklede vi vores kortværktøj. Det betyder at vi nu også via gps-teknologi kan finde ventiler, selv under ½ meter sne, og på stedet registrere de nødvendige data, f.eks. i forbindelse med et ledningsbrud. Tiltag afløb Afløb A/S havde i 2012 et anlægsbudget på 29 millioner kroner, hvoraf de 4 millioner kroner blev tilført budgettet hen over året, i form af tilslutningsbidrag fra nye kunder. Pengene blev fordelt på i alt 28 større og mindre anlægsprojekter til gavn for vores kunder. Udvidelse af bassin ved Marbækvej Den ubetinget største anlægsinvestering i 2012 var udvidelse af sparebassinet ved Marbækvej, med en samlet anlægssum på 10,5 millioner kr. For de penge har vi fået et nyt og moderne selvrensende bassin med en kapacitet på m³. Det skal sikre, at der ved kraftig regn, ikke sker overløb af urenset spildevand til stadionbassinet og videre ud i Harrestrup Å. Byggeriet af det nye bassin blev påbegyndt i april, og anlægget stod færdigt og blev sat i drift ved udgangen af november måned. Projektet blev forsinket tre uger i forhold til den oprindelige tidsplan. Årsagen til forsinkelsen var primært fund af meget forurenet jord under det gamle bassin. Forureningen krævede en del ekstraordinære foranstaltninger blandt andet myndighedsbehandling, prøveudtagning og endelig bortkørsel af jorden til godkendt deponi. På grund af frosten i december måned, blev færdiggørelse af belægningsarbejdet og genbeplantning af området udsat til foråret Her vil de grønne arealer omkring bassinet blive afsluttet, så området kan tages i brug hen over sommeren. Oversvømmelse ved Degnevangen De lavest liggende ejendomme på Degnevangen har de senere år, ved voldsom regn, været plaget af gentagne oversvømmelser på terræn. Sidste gang det skete var i sommeren For at imødegå dette og forberede regnvandssystemet mod de fremtidige klimaændringer, blev den laveste del af grøften rørlagt i

16 Ud over rørlægningen er vi i dialog med BaneDanmark om en udvidelse af underføringen under Frederikssundbanen. Udvidelsen af baneunderføringen skal føre til, at regnvandet hurtigst muligt ledes væk fra boligområdet og over til de grønne arealer ved Pederstrup. I Pederstrup har vi oprenset regnvandssystemerne, og ændret vandets vej gennem området. Det betyder at vandet nu passerer gennem to mindre regnvandssøer, inden det ledes ud i Ballerup Å. Ændringen og udvidelsen af forløbet ned mod udløbet i Ballerup Å vil mindske vandtrykket ved kraftige regnskyl. Samtidig medvirker disse tiltag også til, at der skabes bedre vilkår for en bredere fauna i området. Ledningsrenovering Ny regnvandsledning ved Lilletoften og Ringtoften. Ved TV-inspektion i 2011, registrerede vi en ødelagt regnvandsledning fra Ballerup Boulevard og op gennem Lilletoften til Ringtoften. Det viste sig at 80 % af strækningen var stærkt beskadiget og meget tæt på at bryde helt sammen. I efteråret 2012 påbegyndte vi udskiftning af regnvandsledningen. Dette blev gjort efter aftale med AAB og Baldersbo, der begge er berørt af anlægsarbejdet. I 2012 har vi også renoveret knap én kilometer regn- og spildevandsledninger. Denne renovering er foregået ved brug af den opgravningsfri metode, man kalder strømpeforing, hvor man foretager en indvendig renovering af røret. Denne metode er langt billigere og hurtigere end ved omlægning af ledningerne. M12: I forbindelse den nye Frederikssundsmotorvej skal den sydligste del af Holdan vej omlægges. Ændringen af vejforløbet for Hold-an vej har betydning for vores ledningsnet. Derfor har vi omlagt vores spildevandsledninger og pumpestationer, så de er tilpasset det nye vejforløb. I samme ombæring har vi udvidet spildevandsanlægget, så det også kan modtage spildevand fra evt. nye kolonihaver i området. Fælleskloakerede områder Visionen om at udvide Ballerup Bymidte, har konsekvenser for ledningsnettet. Derfor er vi i gang med at undersøge om spildevandsledningerne, kan modtage den ekstra mængde regn- og spildevand, en udvidelse vil medføre. I beregningerne tages der også hensyn til klimaændringer. På den måde sikrer vi at spildevandssystemet i Ballerup Bymidte bliver rustet til fremtidens regn og udbygningen af bymidten. Projektets konklusioner vil med stor sandsynlighed medføre konkrete tiltag i Ballerup Bymidte. 16

17 Kloakering af haveforeninger I slutningen af 2010 besluttede Ballerup Kommune, at alle haveforeninger skal være kloakeret inden Siden da har vi været i kontakt med langt de fleste haveforeninger om kloakering. For at kunne tilbyde kloakering til haveforeningerne har det været nødvendigt, at opdimensionere og forlænge den eksisterende hovedkloakledning. I 2012 har vi derfor gennemført en detailprojektering af opdimensionering og forlængelse af den eksisterende hovedspildevandsledning. Selve anlægsarbejdet sker i foråret 2013, hvorefter haveforeningerne HF Højvænge, den sydlige del af HF Rønhøjgård samt A/H Stuvehøjgaard kan tilsluttes kloaknettet. Kontrakter indgået med Ballerup Kommune I starten af 2012 blev der indgået kontrakter med Ballerup Kommune omhandlende både vand og afløb. På vandsiden har vi lavet kontrakt med Beredskabet om at funktionsteste og servicere 548 brandstandere. På afløbssiden er der indgået kontrakt om tømning af ca rendestensbrønde samt bygningsvedligeholdelse af tagrender og sandfangsbrønde på 168 institutioner, skoler og plejehjem i Ballerup Kommune. Driftsmål/driftsstatus/driftshændelser Vores Teams på vand og afløb kan rekvireres 24 timer i døgnet 365 dage om året. Vi har i 2012 udbedret 32 vandledningsbrud, hvilket er en yderlig reducering af brud fra året før, hvor tallet var oppe på 52 vandledningsbrud. Der har været i alt 112 kloakstop på vores ledningsnet, som driften har udbedret. Vejbrønde kontrakten med Ballerup Kommune indeholder ca rendestensbrønde, hvoraf der er tømt brønde. Der er foretaget 44 tømninger af bundfældningstanke og 159 tømninger af samletanke. Der er blevet tømt fedtudskiller 59 gange og tømt olieudskiller 45 gange. 38 sandfang er blevet tømt som i alt giver fast stof på ca. 110 tons, som ligger i depot i vores bede på Måløv Rens. 17

18 Arbejdsmiljø Det er vigtigt for Forsyning Ballerup at have en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Vi synes, at vores kollegaer skal gå sunde på arbejde og sunde hjem igen. Vi har i 2012 arbejdet hen mod en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Midt i november fik vi endelig den eftertragtede smiley. Kronesmileyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Kronesmiley en gælder for hele Forsyning Ballerup og alle vores aktiviteter. Vi tænker på arbejdsmiljøet lige fra ideen, over indkøb og indkøring til det færdige drikkevand eller rensede spildevand. Vi sørger for hele tiden at være bevidste om vores arbejdsmiljø. Det betyder også at vi sætter krav til de firmaer, der laver noget for os. Vi vil ikke gå på kompromis med vores egen eller andres sikkerhed. For at vi kan styre alle vores aktiviteter og registreringer har vi et ledelsessystem. Dette system samler alle trådene og er certificeret efter den internationale standard OHSAS Vi får gennemgået systemet én gang om året, så vi ved at vi lever op til vores krav og forventninger. Miljø Det er lige så vigtigt for os at have styr på miljøet som på arbejdsmiljøet. Vores aktiviteter skal belaste miljøet så lidt som overhovedet muligt. Vi er opført på miljøstyrelsens liste over EMAS registrerede virksomheder. Det betyder at vi lever op til kravene i den europæiske miljø forordning (EMAS). Vi har været registrerede som et samlet Forsyning Ballerup siden I ledelsessystemet ligger en forpligtelse til at styre vores miljøpåvirkninger. Vi har styr på vores materialer, kemikalier, råvarer og energiforbrug. Vores arbejdsgange er gennemgået og i nogle tilfælde ændret. Kemikalier bliver kontrolleret før køb. Hvis vi kan finde et mindre belastende middel at bruge, gør vi det. Vi er alle involveret i miljøarbejdet. Alle er med til at udpege indsatsområder og komme med ideer til vores næste projekt. Vi synes det giver det bedste resultat og et dynamisk system. 18

19 Kommunikation udadtil For en servicevirksomhed er information, oplysning og enkel brugerbetjening, nogle af de vigtigste funktioner. Vores informationsstrategi har sat enkelhed og forståelighed i centrum. Vores strategi omfatter bl.a. Her og nu information på hjemmeside og telefonsvarer omkring ledningsbrud og andre akutte tiltag. Løbende information omkring selskabets fakta, aktiviteter, gravearbejder og målerudskiftninger. Enkle og hurtige tilgange til målerskift, årsaflæsninger og andre brugerrelaterede funktioner døgnet rundt. Orientering ved skiltning, der hvor vi arbejder. Løbende oplysende annoncer i lokalavisen. Informativ, enkel og overskuelig hjemmeside. Sundhed Der var også i 2012 fokus på sundhed. Som et nyt tiltag har alle i Forsyning Ballerup mulighed for 1 time om ugen, enten at løbe, powerwalke, eller cykle. Vejret har drillet lidt med sne og glatte veje, men vi håber der kommer godt gang i den igen med lunere vinde over Ballerup. Vi har tilskud til fitnessordning i selvvalgt center, og tilskud til svømning i Ballerup Badet. Der var igen stor tilslutning til DHL stafetten i sensommeren med sol og blå himmel over fælledsparken. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag/aften. Der blev løbet, gået og heppet på alle de orange trøjer fra Forsyning Ballerup. Sidst på året fik vi besøg af Sundhedsdoktor, hvor alle igen blev tilbudt et sundhedstjek. Stort set alle medarbejdere blev tjekket, og der er stadig plads til forbedringer. Vi har gennem Sundhedsdoktor mulighed for hurtig behandling til arbejdsrelaterede skader. Frugt og vand er en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere. Uddannelse Forsyning Ballerup har en klar politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i de krav der stilles til medarbejderne for at kunne fungere optimalt i de forskellige teams. Der følges årligt op på obligatoriske 19

20 krav, og derudover er der mulighed for relevant udvikling af hver enkelt medarbejder. Vores mål er, at vi hele tiden kan matche de krav der stilles til os som Forsyningsvirksomhed. I 2012 havde vi med stor succes et fælles Excel kursus, som blev skræddersyet specielt til vores drift team, og afholdt på Ballerup Kommunes kursussted Villa Blide. Åbent Hus blev en succes Søndag den 17. juni 2012 blev en stor succes for borgere, og medarbejdere i Forsyning Ballerup. Rigtig mange mødte op med hele familien til åbent hus arrangement. Formålet med dagen, var at give borgerne større viden og indsigt i, hvad det er vi går og laver. Besøgende kunne via plancher og samtale med vores personale blive klogere på vand, afløb, miljø og Forsyning Ballerup som virksomhed. Vi havde materieludstilling med slamsuger, vandledningsvogn, TV-inspektionsvogn og andet grej, og her kunne gæsterne se og høre om materiellet og få en snak med vores medarbejdere i marken. Måløv Rens havde stor morskab med forskellige lækkerier man kunne stikke fingrene ned i, og herudfra gætte på indholdet. Der var aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle aldre, og lidt godt til ganen. Arrangementet, der var annonceret i lokalaviserne, og sendt ud via mail tiltrak ca. 350 besøgende, meget flot fremmøde, til trods for lidt drillerier med vejret. Vi oplevede arrangementet som en stor succes, og fik rigtig meget positiv feedback fra de fremmødte. Ny hjemmeside I december 2012 gik vi i luften med vores nye hjemmeside. Sat op i et flot design med billeder af vores egne medarbejdere. Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden nem og hurtig at komme rundt på, og med relevant oplysning til alle vores forbrugere. Vi arbejder stadig på en lidt mere glad baggrund, da vi hele tiden får nye input fra vores brugere. Vi vil gerne have at det er nemt og overskueligt at finde information. Det er en løbende proces, og vi udvikler os hele tiden. 20

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 ORGANISATION Vores opgave Vi har fyrtårne Vi vil være kendt for Vores værdier Vores organisation Planlægning og strategi Personaleområder side 1 Organisation 2014 Udgivet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORSYNING BALLERUP STRATEGI 2013-2016

FORSYNING BALLERUP STRATEGI 2013-2016 FORSYNING BALLERUP STRATEGI 2013-2016 side 1 Indledning Vision Udfordringer Overordnet strategi Strategier ING BALLERUP STRATEGI 2013-2016 Strategiplan 2013-2016 Udgivet af : Forsyning Ballerup Ågerupvej

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18

Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18 Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004. Dirigent LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2014 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere