Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL"

Transkript

1 Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009

2 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Hel eller delvis kopiering af rapporten må i hvert enkelt tilfælde kun foregå med følgende tydelige kildeangivelse Finansministeriet, Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v., Deloitte, april Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Morten Ry, partner, telefon Mette Lindgaard, partner, telefon Andreas Nikolajsen, manager, telefon Om Deloitte Business Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé Medarbejdernes typiske hverdag Fokusområder Kortlægning af området Tidsmåling Oplevelse af arbejdsopgaver Regulering, opgaver og tidsanvendelse Visitatorer Bilag A. Om undersøgelsen Bilag B. Opgavekatalog Bilag C. Resultater af tidsmålingen Bilag D. Resultater af oplevelsesmålingen Bilag E. Opgaver, regulering og tidsforbrug

4 1. Indledning Deloitte har for Velfærdsministeriet, KL og Finansministeriet gennemført en kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v. 1 Resultaterne af denne kortlægning og måling præsenteres i denne rapport. Kortlægningen og målingen i plejeboliger er baseret på AKVAmetoden til kortlægning og måling af administrative opgaver (afdækning og kvantificering af administrative opgaver). Undersøgelsen er indgået som pilotprojekt sammen med projekter vedrørende dagtilbudsområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrenes arbejde med integrationskontrakter i udviklingen af metoden. Se mere herom på 1.1 Baggrund og formål Kortlægningen og målingen af administrative opgaver i plejeboliger er iværksat som en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram på det kommunale område, der gennemføres i samarbejde med KL. Formålet med kortlægningen og målingen er at tilvejebringe fakta om: Hvilke administrative opgaver medarbejderne løser. Hvor meget tid medarbejderne bruger på de administrative opgaver. Hvilke administrative opgaver der udspringer af henholdsvis statslig og lokal regulering. Hvilke opgaver medarbejderne mener har et forenklingspotentiale. Projektet skal skabe et vidensgrundlag, der kan indgå i arbejdet med at identificere, prioritere og iværksætte konkrete afbureaukratiseringstiltag. Projektet er gennemført i tre faser: 1 Plejeboliger mv. er defineret som 1) boligenheder, som i daglig tale oftest betegnes plejeboligcentre, dvs. ældreboliger efter almenboligloven, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, og 2) plejehjem/beskyttede boliger efter servicelovens 192, som er en boligform under udfasning (jf. at kommunerne ikke længere kan opføre plejehjem/ beskyttede boliger efter serviceloven). Desuden anvendes begrebet plejeboligbebyggelser om samme definition. 4

5 1. Kortlægning af medarbejdernes arbejdsopgaver og områdets organisering samt kobling mellem opgaverne og statslig og lokal regulering. 2. Måling af tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver og medarbejdernes oplevelse af opgaverne. 3. Analyse af resultaterne med udgangspunkt i identifikation af muligheder for afbureaukratisering og regelforenkling. Deloitte har gennemført alle dele af projektet. Velfærdsministeriet, KL og Finansministeriet har løbende fulgt projektet gennem en faglig arbejdsgruppe, der dels har givet faglig sparring undervejs i kortlægningen, dels har drøftet og valideret resultaterne af målingen og analysen heraf. 1.2 Forståelse af administrative opgaver Kortlægningen og målingen af administrative opgaver omfatter forskellige typiske medarbejderes samlede opgaveportefølje, som inddeles i tre overordnede opgavetyper: Direkte brugerrettede opgaver Interne opgaver Indirekte brugerrettede opgaver Direkte brugerrettede opgaver. De direkte brugerrettede opgaver omfatter selve leveringen af ydelsen til brugerne. I plejeboliger omfatter dette for eksempel personlig pleje, praktisk hjælp og socialt samvær med beboerne samt direkte kontakt til de pårørende. Indirekte brugerrettede opgaver. De indirekte brugerrettede opgaver omfatter opgaver, der ikke er direkte brugerrettede opgaver og heller ikke indebærer en traditionel backofficefunktion. Opgaverne knytter sig således til udførelsen af de direkte brugerrettede opgaver (for eksempel forberedelsestid eller dokumentation af ydelsen) eller relaterer sig til forbedring eller forandring af ydelsen (for eksempel fagspecifik uddannelse). I plejeboliger omfatter de indirekte brugerrettede opgaver for eksempel journalføring, medicinhåndtering og kontakt til sundhedsvæsenet om beboerne. Interne opgaver. Interne opgaver omfatter opgaver, der ikke har direkte eller indirekte relation til borgeren, og som er relateret til at drive en organisation uanset ydelsesområde (for eksempel personaleforhold og pauser). I plejeboliger omfatter de interne opgaver for eksempel personalemøder, planlægning og pauser. De to sidstnævnte kategorier kan generelt betegnes som administrative opgaver. I denne undersøgelse er fokus særligt rettet mod de indirekte 5

6 brugerrettede opgaver, der vurderes at være afgørende for leveringen af de direkte brugerrettede opgaver, men hvis konkrete indhold og omfang typisk kan være bestemt af statslig eller kommunal regulering, og hvor der vurderes at kunne være grundlag for en afbureaukratiseringsindsats. Følgende kommuner har deltaget i undersøgelsen: Københavns Kommune Solrød Kommune Frederikshavn Kommune Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Thisted Kommune Favrskov Kommune Svendborg Kommune Kolding Kommune 1.3 Undersøgelsens omfang I alt har 9 kommuner og 23 plejeboligbebyggelser (plejehjem) deltaget i undersøgelsen. De deltagende kommuner og plejeboligbebyggelser er udvalgt ud fra en række kriterier for så vidt muligt at sikre en repræsentativ deltagelse. Kommunerne er udvalgt, så de repræsenterer forskellig kommunestørrelse og geografisk placering. Ligeledes repræsenterer de deltagende plejeboligbebyggelser forskellig størrelse. De deltagende plejeboligbebyggelser er uden specialafsnit til for eksempel demente. Undersøgelsen har omfattet medarbejdergrupper med direkte tilknytning til plejen i plejeboligbebyggelserne: Centerledere Afdelingsledere og gruppeledere Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter (SSA er) Social- og sundhedshjælpere (SSH er). Øvrige medarbejdertyper, der varetager for eksempel driftsorienterede opgaver i plejeboligbebyggelser (eksempelvis rengørings- og køkkenpersonale samt HK-medarbejdere), er ikke omfattet af målingen. Derudover er der gennemført en mindre, særskilt kortlægning og måling af visitatorer, der er ansat i den kommunale forvaltning, og som beskæftiger sig med opgaver relateret til plejeboliger, eksempelvis visitation til disse eller revisitation af beboere i plejeboliger. Resultaterne for visitatorer er behandlet i kapitel 9. Sygeplejersker, SSA er og SSH er (frontmedarbejderne) udgør langt de største medarbejdergrupper og har derfor været undersøgelsens primære fokus. Kortlægningen af medarbejdernes arbejdsopgaver er foretaget primært gennem interview og workshopper med udvalgte ledere og medarbejdere. Den efterfølgende måling er foregået ved, at medarbejderne har angivet deres tidsanvendelse i et spørgeskema, hvori de opgaver, der 6

7 var identificeret i forbindelse med kortlægningen, var oplistet. Deltagerne har angivet deres daglige tidsanvendelse gennem to uger (løbende måling). Derudover har lederne samt visitatorerne angivet deres tidsanvendelse gennem det seneste år i perioden august 2007 til juli 2008 (retrospektiv måling). Endvidere har deltagerne angivet deres oplevelse af de indirekte brugerrettede opgaver. Præsentationen af ledernes tidsanvendelse i rapporten tager udgangspunkt i en retrospektiv måling. Præsentationen af frontmedarbejdernes og visitatorernes tidsanvendelse tager udgangspunkt i en løbende måling. Resultaterne er, hvor ikke andet er angivet, præsenteret som gennemsnitligt antal timer per uge. Der er i denne forbindelse taget udgangspunkt i et ugentligt timetal på 37 timer 2. I alt har 684 ledere og medarbejdere fået tilsendt spørgeskemaet. Heraf har 448 besvaret målingen, jf. nedenstående tabel 1. Tabel 1. Respondenter i forskellige medarbejdergrupper Medarbejdergruppe Antal i populationen Antal besvarelser Svarprocent Centerledere ,0 Afdelings- og gruppeledere ,5 Sygeplejersker ,5 SSA er ,5 SSH er ,0 Visitatorer ,7 Der blev under målingen og efterfølgende gennemført en række valideringsaktiviteter. Undervejs blev der gennemført en række observationsbesøg. De efterfølgende valideringsaktiviteter omfattede interview og fokusgruppeworkshopper. De deltagende kommuner har endvidere modtaget deres egne resultater med mulighed for kommentering. Det er samlet set Deloittes opfattelse, at undersøgelsen giver et validt grundlag for at vurdere den anvendte tid i plejeboliger m.v. 1.4 Rapportens indhold og struktur Rapporten er opdelt i tre overordnede dele: centrale resultater, kortlægning og måling samt bilag. 2 To tredjedele af de ansatte på området er deltidsansatte. Deltidsansattes besvarelser i undersøgelsen er opregnet til et tidsforbrug, der svarer til en fuldtidsansat. 7

8 Centrale resultater Kapitlerne 2-4 omfatter en gennemgang af målingens centrale resultater og fokusområder. I kapitel 2 gives et resumé af kortlægningen og målingens centrale resultater. Kapitel 3 introducerer begrebet personas og anvender det til at afbilde en typisk arbejdsuge for centrale medarbejdertyper. I kapitel 4 belyses de opgaver, der på baggrund af den gennemførte tids- og oplevelsesmåling enten har et vist forenklingspotentiale eller som udgør en væsentlig del af den samlede opgaveportefølje. Kortlægning og måling Kapitlerne 5-8 omfatter en mere dybtgående gennemgang af kortlægningen og målingens resultater. I kapitel 5 gennemgås området med udgangspunkt i den indledende kortlægning af medarbejdergrupper og organisering. Kapitel 6 afrapporterer resultaterne af tidsmålingen fordelt på de forskellige medarbejdergrupper og på forskellige opgavetyper. Desuden undersøges tendenserne i spredningen af tidsforbruget på udvalgte opgaver på tværs af plejeboligbebyggelser. I kapitel 7 analyseres resultaterne af undersøgelsens oplevelsesmåling. Kapitel 8 fokuserer på koblingen mellem tidsmålingen og den regulering, som de enkelte opgaver kan henføres til. Kapitel 9 præsenterer resultaterne for visitatorer. Bilag I bilag A præsenteres de nærmere detaljer om undersøgelsens indhold, omfang og gennemførelse. Bilag B indeholder en oversigt over de kortlagte og målte opgaver på området. Bilag C indeholder de samlede resultater af tidsmålingen. Bilag D omfatter resultaterne af målingen af medarbejdernes oplevelse af opgavernes vigtighed og forenklingspotentiale. Bilag E indeholder en oversigt over reguleringen på området og sammenhængen mellem opgaver, regulering og tidsanvendelse. 8

9 2. Resumé I det følgende gives et resumé af de væsentligste resultater af kortlægningen og målingen for frontmedarbejdere og ledere, og dernæst gives et overblik over de fokusområder, som analysen peger på er interessante i et afbureaukratiseringsperspektiv. 2.1 Centrale opgaver og tidsforbrug Frontmedarbejdere Figur 2.1 viser det gennemsnitlige tidsforbrug på de tre opgavetyper for de udførende medarbejdergrupper, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Figur 2.1: Overordnet fordeling af tidsforbrug for frontmedarbejdere. Sygeplejerske SSA SSH 6,0 timer 16% 17,7 timer 48% 13,3 timer 36% 10,5 timer 28% 5,8 timer 16% 20,7 timer 56% 6,2 timer 17% 4,6 timer 12% 26,1 timer 71% Tidsforbruget hos det udførende personale fordeler sig forskelligt på tværs af de tre medarbejdergrupper. For SSH erne optager den direkte kontakt med beboerne eller pårørende mest tid i hverdagen. SSH erne bruger således 71 procent af arbejdstiden eller cirka 26 ud af 37 timer ugentligt på direkte brugerrettede opgaver. SSA erne bruger 56 procent (cirka 21 timer ugentligt) af deres arbejdstid på direkte brugerrettede opgaver, mens sygeplejerskerne bruger 36 procent (cirka 13 timer). Sygeplejerskerne har det største tidsforbrug blandt det udførende personale på indirekte brugerrettede opgaver (48 procent af den samlede tid). De indirekte brugerrettede opgaver omfatter især: Journalføring Håndtering og dosering af medicin Kontakt til sundhedsvæsenet og andre om beboerne 9

10 Løbende faglig sparring og samarbejde med kolleger. Tidsforbruget på interne opgaver er omtrent lige stort på tværs af de tre medarbejdergrupper (mellem 4,6 og 6,0 timer per uge). Det gælder for alle grupper, at mere end halvdelen af tidsforbruget på de interne opgaver udgøres af efteruddannelsesaktiviteter samt frokost og andre pauser. Den øvrige interne tid bruges på personaleforhold og praktiske gøremål. Ledere Figur 2.2 viser tidsforbruget på lederniveau. Resultaterne for afdelingsledere og gruppeledere præsenteres samlet, da der fra sted til sted kan være et vist opgavesammenfald mellem disse grupper. Figur 2.2: Overordnet fordeling af tidsforbrug for ledere. Centerledere 18,5 timer 50% 6,4 timer 17% 12,1 timer 33% Afdelingsledere/ gruppeledere 13,1 timer 35% 12,2 timer 33% 11,7 timer 32% Eksempel på opgave for en centerleder: Ledermøder med forvaltning og ledermøder kun mellem centerledere/forstandere Jævnlige møder mellem forvaltningen og forstandere/centerledere, hvor aktiviteter og tiltag, særlige problemstillinger m.v. koordineres og drøftes. Møderne er en del af den samlede lederopgave og kontaktforum mellem dels ledere og forvaltning, dels mellem lederne i en kommune indbyrdes. Centerledere bruger halvdelen af deres tid på interne opgaver. Heraf bruges omkring 12 timer ugentligt på personaleforhold, planlægning og møder med personale eller forvaltning. En tredjedel af lederens tid bruges på indirekte brugerrettede opgaver. Dette omfatter særligt samarbejde med forvaltningen og andre samt projektarbejde (ca. 2,5 timer ugentligt) og faglig sparring med kolleger (ca. 2 timer ugentligt). Ledernes opgaver er karakteriseret ved, at de primært omfatter ledelsesmæssige og administrative opgaver. Valideringens resultater understøtter dette, idet de interviewede ledere eksempelvis oplyser, at de kun sjældent deltager i deciderede driftsopgaver. Afdelingsledernes og gruppeledernes tidsforbrug fordeler sig ligeligt mellem de tre opgavetyper. I deres egenskab af mellemledere varetager gruppen både administrative opgaver og plejeopgaver. Det indirekte tidsforbrug domineres af medicinhåndtering og journalføring, der 10

11 tilsammen udgør over halvdelen af tidsforbruget i denne kategori, omkring 7 timer ugentligt. De interne opgaver omfatter hos mellemlederne primært personaleforhold og møder, der tilsammen udgør omkring 6 timer ugentligt. Derudover optager opgaven planlægning og koordinering (vagtplanlægning) omkring 3,5 timer om ugen, da mellemlederne typisk er ansvarlige for vagtplanen. 2.2 Fokusområder Der er i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen og analysen af resultaterne identificeret en række fokusområder. Et fokusområde dækker en eller flere opgaver, som deltagerne oplever har et forbedringspotentiale, som fylder relativt meget i medarbejdernes opgaveportefølje, eller som ellers er relevante i en overordnet afbureaukratiseringskontekst. I denne undersøgelse er der alene fokus på de indirekte brugerrettede opgaver. På området kan følgende centrale opgaver udpeges som fokusområder. Fokusområderne er uddybet i kapitel 4. Løbende dokumentation i journalen Løbende dokumentation i journalen er en opgave, der løses af alle medarbejdergrupper. Sygeplejersker bruger 2,5 timer ugentligt på løbende dokumentation i journalen, mens SSA er bruger 1,7 timer ugentligt. Alle medarbejdergrupper oplever løbende dokumentation i journalen som vigtig for at levere en høj kvalitet i plejen. Dog mener mellem 30 og 40 procent af respondenterne inden for hver medarbejdergruppe, at opgaven kan tilrettelægges bedre, end det er tilfældet i dag. Konkret tyder valideringsaktiviteterne på, at nogle medarbejdere oplever, at opgaven optager tid, som kunne have været tilbragt sammen med beboerne. Opgaven er reguleret af bekendtgørelse om patientjournaler. Plejeplaner Kommunens pligt til at udarbejde plejeplaner gælder i forhold til beboere i plejehjem, i plejeboligbebyggelser og i tilsvarende boligenheder. Plejeplanen skal ses som en udbygning af de skemaer, der udarbejdes i forbindelse med en afgørelse om personlig og praktisk hjælp, således at der for beboere i plejehjem og lignende boliger udarbejdes 11

12 individuelle plejeplaner for den samlede indsats. Formålet med plejeplaner er at skabe et redskab, der kan medvirke til at sikre og synliggøre en individuel tilrettelæggelse af hjælpen for de svage ældre. I praksis vil oplysningerne om den samlede indsats ud over de tilkendte ydelser for eksempel kunne indeholde en plan for dagens aktiviteter, spisetider, måltidets sammensætning, rutiner ved sengetid m.v. Det er primært afdelingsledere/gruppeledere og sygeplejersker, der varetager opgaven. Ugentligt bruger de henholdsvis 1,3 og 1,2 timer på plejeplaner. Opgaven opleves som vigtig, men omkring halvdelen af alle respondenter mener, at opgaven kan gøres nemmere og hurtigere. Opgaven følger af et statsligt krav i servicelovens 89, stk. 3. Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere omfatter blandt andet: Kommunikation med beboernes praktiserende læger i forbindelse med medicin eller besøg. Kontakt til sygehuse og andre sundhedsfaglige institutioner, for eksempel omkring rehabilitering m.v. Kontakt til fysioterapeuter eller ergoterapeuter vedrørende visitation til ydelser eller hjælpemidler til borgerne samt bestilling af genoptræning eller hjælpemidler. Kontakt på vegne af beboerne til personer eller instanser uden for hjemmet. Opgaven optager en relativt stor del af den indirekte tid for nogle medarbejdergrupper. Sygeplejersker bruger således 2,2 timer ugentligt på opgaven, mens SSA er bruger cirka 1 time om ugen. Opgaven understøtter den konkrete plejeopgave og opleves således af alle grupperne som værende vigtig for at sikre en høj kvalitet i plejen. Dog mener mellem 25 og 35 procent af de udførende personalegrupper, at opgaven kan tilrettelægges bedre, end det er tilfældet i dag. Det er et statsligt krav, at der skal være et samarbejde mellem plejeboligbebyggelsen og sundhedsvæsenet. Reguleringen af samarbejdet følger af en række bekendtgørelser fra Sundhedsministeriet. Undersøgelsen har videre vist en betydelig spredning i tidsforbruget på opgaven, hvilket indikerer lokale forskelle i omfanget og tilrettelæggelsen af samarbejdet, fx hvordan kontakten praktisk foregår. Nogle 12

13 medarbejdere har således peget på, at kontakten medfører telefonisk ventetid, mens enkelte af de besøgte plejeboligbebyggelser har en fast aftale med en læge én gang ugentligt. Forskellene kan også hænge sammen med forskelle på, hvor svage beboerne på stedet er, og udsving i behovet for kontakt til læger. Håndtering og dosering af medicin Håndtering og dosering af medicin omfatter den generelle håndtering af den medicin, der udleveres til beboerne i plejeboligerne. Opgaven omfatter eksempelvis sortering, optælling og fordeling af piller, kontrol af receptpligtig medicin udleveret fra apoteket m.v. Opgaven varetages primært af sygeplejersker og SSA er, der har ansvaret for håndteringen af medicinen til beboerne. Sygeplejersker og SSA er bruger henholdsvis 3,4 og 1,9 timer ugentligt på håndtering og dosering af medicin. Alle medarbejdergrupper vurderer opgaven som vigtig og med stor betydning for den leverede pleje. Dog mener 35 procent af sygeplejersker og omkring 24 procent af SSA erne, at opgaven har forenklingspotentiale i forhold til den nuværende tilrettelæggelse. 13

14 3. Medarbejdernes typiske hverdag Med udgangspunkt i den gennemførte kortlægning (feltbesøg og interview) og tidsmåling samt deltagernes vurdering af opgavernes vigtighed og forbedringspotentiale kan resultaterne samles til beskrivelse af en typisk hverdag hos de forskellige medarbejdergrupper i plejeboligbebyggelser. Beskrivelsen tager udgangspunkt i begrebet personas. Begrebet anvendes til at definere en fiktiv, men typisk medarbejder i hver medarbejdergruppe baseret på de indsamlede data. Beskrivelserne nedenfor skal derfor opfattes som en præsentation af data, der er indsamlet fra flere forskellige kilder. Lokalt vil der være variationer i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne. Nedenfor er beskrevet, hvordan en typisk arbejdsdag eller arbejdsuge kan være sammensat for en centerleder i en plejeboligbebyggelse, en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper. Et detaljeret indblik i medarbejdernes opgaveportefølje fremgår af det udarbejdede opgavekatalog, der er præsenteret i bilag B. 3.1 Centerleder Interne opgaver, f.eks. uddannelse, instrukser og arbejdsgange, personaleforhold, praktiske gøremål samt frokost og pauser 50% Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af forvaltningen samt bruger-pårørenderåd m.v. 9% Personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og socialt samvær med beboere m.v. 17% Håndtering og dosering af medicin 2% Løbende dokumentation i journalen, plejeplaner, daglig rapport, sygeplejefaglige optegnelser, udfyldelse af diverse skemaer m.v. 8% Egenkontrol af medicin, revisitation, tilsyn m.v. 4% Kontakt til praktiserende læger, sygehuse, fysio- og ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige Løbende faglig samarbejdspartnere sparring og 3% samarbejde med kolleger og faglig efteruddannelse 7% Den typiske centerleder i undersøgelsen er daglig leder af en plejeboligbebyggelse, der rummer cirka 40 boliger og i gennemsnit har omkring 39 ansatte i plejefunktioner. En del af de ansatte arbejder dog på nedsat tid, hvorfor der samlet set er i gennemsnit 32,6 årsværk tilknyttet plejeboligerne. Ud over plejepersonalet er der ansat forskellige andre medarbejdere, herunder pedeller, økonomaer, administrative medarbejdere m.m. En typisk arbejdsdag for en centerleder er præget af: Mødeaktivitet og koordinering Driftsopgaver Personalepleje. Lederen er den øverst ansvarlige for den daglige drift, og hverdagen er præget af ledelsesmæssige og administrati- 14

15 ve opgaver. Lederen tager derfor kun sjældent del i den daglige pleje og vil på en gennemsnitlig uge bruge omkring halvdelen af sin tid på interne opgaver. Lederen bruger dog cirka 6 timer ugentligt på at være sammen med beboerne. Det er typisk i forbindelse en rundtur på centret eller i forbindelse med sociale arrangementer. Lederen bruger en del af tiden på sin rundtur på at tale med beboere, medarbejdere og pårørende til beboere. I forbindelse hermed orienterer lederen sig typisk i beboernes journaler, men er i øvrigt ikke ansvarlig for den løbende dokumentation i journalen. På en almindelig uge (37 timer) vil en centerleder bruge cirka 5 timer på møder med enten forvaltningen eller personalet på stedet. Desuden bruger lederen yderligere cirka 4 timer om ugen på blandt andet ansættelser, medarbejderudviklingssamtaler eller personaleforhold, hvor en ansat eksempelvis spørger om praktiske forhold eller har et problem, som centerlederen kan tage sig af. Endelig bruges cirka 3 timer ugentligt på at planlægge og koordinere blandt andet vagtplaner eller andre aktiviteter, hvilket typisk foregår i samarbejde med en souschef/afdelingsleder. Endvidere bruger centerlederen cirka 3 timer på projektarbejde og koordinering med forvaltningen. Dette omfatter blandt andet undersøgelser fra forvaltningen og andre, projektarbejde, spørgeskemaer m.v. Arbejdet opfattes som vigtigt i forhold til at sikre kvaliteten i plejen, men cirka halvdelen af lederne mener, at opgaven kan løses nemmere og hurtigere, end det er tilfældet i dag. Det opleves samtidig, at opgaven stjæler tid fra de opgaver, der er mere direkte knyttet til plejen. En del af centerlederens opgaver forekommer relativt sjældent, eksempelvis tilsynsopgaver. En centerleder bruger årligt cirka 15 timer på det kommunale tilsyn og nogenlunde det samme på embedslægens tilsyn. Hertil kommer dog opfølgning på tilsynene m.v., der kan tage op til 35 timer årligt typisk koncentreret omkring nogle få uger. Flertallet af centerlederne vurderer, at tilsynene giver værdi i forhold til kvaliteten i plejen, men 4 ud af 10 mener samtidig, at der er potentiale for forbedring af tilrettelæggelsen. Centerlederen er desuden ansvarlig for plejecentrets økonomi, budgetopfølgning m.m. Opgaverne i forbindelse hermed falder typisk samlet et par gange om året, og en centerleder bruger gennemsnitligt 107 timer om året på opgaver vedrørende økonomi. Tidsforbruget kan variere fra center til center. Analysen viser således, at centerledere, der har en administrativ medarbejder flere end 30 timer om ugen, selv bruger mindre tid på administrative opgaver end centerledere, der har en administrativ medarbejder færre end 30 timer ugentligt. 15

16 3.2 Sygeplejerske Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af forvaltningen samt bruger-pårørende-råd m.v. 3% Løbende faglig sparring og samarbejde med kolleger og faglig efteruddannelse 7% Kontakt til praktiserende læger, sygehuse, fysio- og ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere 6% Egenkontrol af medicin, revisitation, tilsyn m.v. 2% Interne opgaver, f.eks. uddannelse, instrukser og arbejdsgange, personaleforhold, praktiske gøremål samt frokost og pauser 16% Løbende dokumentation i journalen, plejeplaner, daglig rapport, sygeplejefaglige optegnelser, udfyldelse af diverse skemaer m.v. 21% er præget af: Personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og socialt samvær med beboere m.v. 36% Håndtering og dosering af medicin 9% Arbejdsopgaver og ansvarsområder for den typiske sygeplejerske kan variere meget fra sted til sted. Centerledere og afdelingsledere/gruppeledere vil ofte være uddannede sygeplejersker, men de varetager hovedsageligt ledelsesopgaver. Sygeplejerskerne er primært ansvarlige for den sygefaglige pleje af beboerne (eksempelvis sårpleje eller medicindosering), og de varetager dokumentationen i forbindelse hermed. Desuden har de ofte en central rolle i forhold til faglig sparring og undervisning af det øvrige personale. Disse ansvarsområder betyder, at sygeplejersken bruger lidt under halvdelen af sin arbejdsuge på indirekte brugerrettede opgaver. En typisk arbejdsdag for en sygeplejerske Sygepleje, der ikke er omfattet af anden personlig pleje såsom sårpleje, inkontinens m.v. Journalføring vedrørende beboerne. Håndtering af medicin. Eksempel på opgave for en sygeplejerske: Opdatering af de sygeplejefaglige optegnelser Opdatering af de særlige sygeplejefaglige optegnelser i journalen, eksempelvis oplysninger om påbegyndte behandlinger. Særligt noteres oplysninger af medicinsk karakter. På en almindelig uge (37 timer) vil en sygeplejerske bruge 13 timer på direkte kontakt med beboerne, hvoraf 6 timer bruges på sygepleje. Da der typisk er en eller to sygeplejersker tilknyttet plejeboligerne, deltager sygeplejerskerne kun i mindre omfang i den daglige pleje. Sygeplejerskens opgaver er derimod mere fokuserede på ad hocsygefaglig pleje til de beboere, der har behov for det, på medicinhåndtering og på rådgivning og undervisning af de andre medarbejdergrupper. Typisk vil en sygeplejerske bruge 2,5 timer om ugen på råd og vejledning. Ugentligt bruger en typisk sygeplejerske 3,4 timer på håndtering af medicin og 5,5 timer på journalføring. Disse to opgaver er i en vis grad sammenhængende. Sygeplejerskerne er overordnet ansvarlige for, at medicinen håndteres og doseres korrekt, og at beboernes medicinskemaer vedligeholdes. Dosering og håndtering af beboernes medicin skal desuden føres ind i journalen. Herudover skal sygeplejerskerne vedligeholde de sygeplejefaglige optegnelser om beboerne (der eksempelvis omfatter, hvilke behandlinger der er igangsat m.m.) og holde sig 16

17 orienteret om beboernes generelle tilstand. Ugentligt bruger en sygeplejerske således 2 timer om ugen på orientering i journalerne. Som ansvarlig for den sygeplejefaglige pleje af beboerne bruger en sygeplejerske også tid på kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere såsom praktiserende læger eller sygehuse. Den primære kontakt vedrørende dagligdags forhold varetages af SSA erne, men sygeplejersker vil typisk blive involveret, hvis der opstår mere komplicerede problemstillinger. Ugentligt bruger en sygeplejerske omkring 2,2 timer på kontakt til sundhedsvæsenet og andre om beboerne. Kontakten til de praktiserende læger opleves af 54 procent af sygeplejerskerne som værende vigtig i forhold til at sikre en god kvalitet i plejen, og opgaven opleves samtidig at have et forenklingspotentiale. Det samme gælder for kontakt til sygehuse m.v. 3.3 Social- og sundhedsassistent Løbende faglig sparring og samarbejde med kolleger og faglig efteruddannelse 4% Kontakt til praktiserende læger, sygehuse, fysio- og ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere 3% Egenkontrol af medicin, revisitation, tilsyn m.v. 1% Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af forvaltningen samt bruger-pårørende-råd m.v. 1% Løbende dokumentation i journalen, plejeplaner, daglig rapport, sygeplejefaglige optegnelser, udfyldelse af diverse skemaer m.v. 14% Interne opgaver, f.eks. uddannelse, instrukser og arbejdsgange, personaleforhold, praktiske gøremål samt frokost og pauser 16% Håndtering og dosering af medicin 5% Personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og socialt samvær med beboere m.v. 56% Den typiske social- og sundhedsassistent indgår i et plejeteam, der typisk består af 1-2 SSA er og 5-7 SSH er. Hvert team varetager plejen af beboerne i en afdeling. SSA erne er typisk ansvarlige for fordeling af dagens opgaver og personaleressourcerne i teamet. Helt præcist, hvilke opgaver SSA eren er ansvarlig for, varierer meget fra den ene plejeboligbebyggelse til den anden. Afhængigt af den valgte struktur på stedet kan SSA erens rolle svinge fra primært plejeorienteret til mere orienteret mod indirekte brugerrettede opgaver. Fælles for SSA erne er dog, at de i det daglige varetager en række dokumentationsopgaver vedrørende beboerne og generelt har en daglig kontakt til beboerne. En typisk arbejdsdag for en SSA er er præget af: Pleje og omsorgsopgaver. Journalføring vedrørende beboerne. Faglig sparring med kolleger. På en almindelig uge (37 timer) vil en SSA er bruge 21 timer på direkte kontakt med beboerne, hvoraf cirka halvdelen bruges på personlig pleje. Cirka 4 timer bruges på socialt samvær med beboerne. 17

18 Eksempel på opgave for en SSA er: Håndtering og dosering af medicin Opgaven omfatter optælling af det antal piller, der leveres til den enkelte beboer, og sikring af, at antal stemmer overens med den fastlagte dosis. Håndtering og kontrol af dosisdispenseret medicin, der er allerede optalt medicin, der udleveres fra apotek. Herudover omfatter opgaven opdatering af medicinskemaer. En typisk arbejdsdag begynder med orientering i eventuelle ændringer i beboernes tilstand, og der holdes i teamet et fælles dagligt møde, hvor opgaver fordeles, og generelle informationer udveksles. Det tager i gennemsnit cirka 20 minutter dagligt. Resten af dagen for en SSA er er fordelt mellem deltagelse i den løbende pleje og en række indirekte brugerrettede opgaver. En SSA er bruger i gennemsnit cirka 3,3 timer om ugen på at føre journal om beboerne. SSA erne har typisk et overordnet ansvar for, at væsentlige ændringer i beboernes tilstand journalføres, og at plejeplaner og lignende vedligeholdes. Desuden bruger en typisk SSA er cirka 2 timer om ugen på at sortere og dosere medicin til beboerne. Et andet af SSA ernes ansvarsområder er at være kontaktperson for 3-4 beboere, hvilket indebærer kontakt til pårørende om beboernes situation, eksempelvis i forbindelse med besøg (det tager i alt cirka 0,5 timer ugentligt), og kontakt til sundhedssystemet. Kontakten til sundhedssystemet tager typisk 1 time ugentligt for SSA en. Det meste af denne tid bruges på kontakt til de praktiserende læger. For SSA erne og for andre medarbejdergrupper opleves kontakten til de praktiserende læger ofte som tidskrævende, hvilket oftest skyldes, at de er henvist til at kontakte lægerne i den ordinære telefontid typisk kun én time om morgenen, hvor der kan være ventetid. I forhold til de andre medarbejdergrupper, særligt SSH erne, fungerer SSA erne ofte som faglig sparringspartner og vejleder. På ugebasis bruges der cirka 1,5 timer på decideret faglig sparring, mens der bruges cirka det samme på andre personaleforhold, møder, planlægning m.v. Overordnet opleves den direkte kontakt med beboerne som den vigtigste opgave i forhold til kvaliteten i plejen, og der ses ikke et forenklingspotentiale. For de indirekte brugerrettede opgaver, som SSA erne primært varetager, opleves et vist forenklingspotentiale, men alle opgaverne opfattes samtidig som vigtige i forhold til at kunne levere en pleje af høj kvalitet. Særligt for plejeplaner, dokumentation i journalen og kontakt til de praktiserende læger opleves der at være et forenklingspotentiale. 18

19 3.4 Social- og sundhedshjælper Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af forvaltningen samt bruger-pårørenderåd m.v. 1% Kontakt til praktiserende læger, sygehuse, fysio- og ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere 1% Egenkontrol af medicin, revisitation, tilsyn m.v. 1% Løbende faglig sparring og samarbejde med kolleger og faglig efteruddannelse 3% Interne opgaver, f.eks. uddannelse, instrukser og arbejdsgange, personaleforhold, praktiske gøremål samt frokost og pauser 13% Den typiske social- og sundhedshjælper er del af et team bestående af 5-7 SSH er og typisk 1-2 SSA er. Hvert team er ansvarligt for den daglige pleje og omsorg af beboerne på en afdeling. SSH erne er det primære udførende plejepersonale og har derfor få indirekte brugerrettede og interne opgaver i hverdagen. En typisk arbejdsdag for en SSH er er præget af: Løbende dokumentation i journalen, plejeplaner, daglig rapport, sygeplejefaglige optegnelser, udfyldelse af diverse skemaer m.v. 8% Håndtering og dosering af medicin 2% Personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og socialt samvær med beboere m.v. 71% Pleje og omsorgsopgaver. Socialt samvær med beboerne. På en almindelig uge (37 timer) vil den typiske SSH er bruge cirka 26 timer på direkte pleje og omsorg til beboerne. Den typiske arbejdsdag begynder med en orientering om beboernes tilstand, før dagens opgaver kan startes. Det kan enten foregå mundtligt (daglig rapport), hvor en kollega orienterer om væsentlige ændringer hos beboerne eller andet af betydning for plejen, eller det kan foregå individuelt, hvor den enkelte SSH er orienterer sig i journalen for den enkelte beboer. I alt bruger SSH eren cirka 1 time ugentligt på rapport. Eksempel på opgave for SSH er: Daglig rapport Læse i journalen om beboernes daglige tilstand, for eksempel opdatering på daglig status og udvikling. Læse advis er, elektroniske beskeder i systemet til andre plejere, ligesom aftaler med læger og andre dokumenteres. Dagligt møde om beboernes tilstand (daglig rapport) i forbindelse med planlægning og fordeling af dagens opgaver. Herefter hjælpes beboerne op til morgentoilette og morgenmad. En stor del af den direkte tid for en SSH er (14 timer ugentligt) bruges på personlig pleje typisk i forbindelse med morgentoilette/aftentoilette, af- og påklædning eller spisesituationer. Der bruges ugentligt cirka det halve (7 timer) på praktisk hjælp til beboerne, for eksempel rengøring i beboernes bolig/værelse og anretning af mad. Efter morgenrutinen er der typisk en pause, hvor der ordnes forskellige praktiske gøremål, for eksempel dokumentere forhold vedrørende beboerne i journalen, kontrollere medicin og udføre andre opgaver, der understøtter plejen, men ikke direkte involverer beboerne. Samlet set bruger SSH eren cirka 3 timer ugentligt på disse opgaver. Selve dokumentationsopgavens tilrettelæggelse er forskellig fra sted til sted. I nogle plejeboligbebyggelser lægges stor vægt på, at alle medarbejdere anvender journalsystemet. I andre plejeboligbebyggelser samles opgaven på færre medarbejdere. Alle steder varetages den primære løbende dokumentation om beboerne imidlertid af sygeplejersker og SSA er. 19

20 Før frokost kan SSH eren bruge tid på forskellige sociale aktiviteter med beboerne, hvilket der på en typisk uge bruges cirka 4 timer på. Efter frokost lægges beboerne typisk til at sove til middag, og SSH eren kan ordne andre opgaver, eksempelvis deltage i personalemøder eller lignende personaleaktiviteter, hvilket der bruges cirka 1,5 timer på ugentligt. Tilsvarende bruger SSH eren cirka 1 time hver uge på faglig sparring med kolleger. Opgaverne for den typiske SSH er er ensartede og gentagne. SSH erne varetager sjældent opgaver, der ikke er direkte relateret til plejen. Tiden, der bruges på interne opgaver, er primært efteruddannelse og kurser, som SSH eren bruger i gennemsnit cirka 45 timer på årligt. Desuden vil den typiske SSH er bruge omkring 16 timer på årsbasis på projektdeltagelse, spørgeskemaer m.v. Når det kommer til dokumentation, er den generelle oplevelse blandt SSH erne, at den kan fylde meget, men også at dokumentation ikke kan undværes. Alle de adspurgte mener således, at dokumentation ikke alene giver et sikkerhedsnet i plejen, men også øger kvaliteten i den pleje, som SSH erne er ansvarlige for at levere. Cirka 25 procent af SSH erne mener, at dokumentation er vigtig, og at den kunne løses nemmere og hurtigere, mens 70 procent mener, at det er en vigtig opgave, der ikke har potentiale for forenkling. 20

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v..

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 340 Offentligt Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009 Copyright Deloitte

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver på dagtilbudsområdet.

Kortlægning og måling af administrative opgaver på dagtilbudsområdet. Kortlægning og måling af administrative opgaver på dagtilbudsområdet. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Copyright Deloitte Business Consulting

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver på integrationskontraktområdet.

Kortlægning og måling af administrative opgaver på integrationskontraktområdet. Kortlægning og måling af administrative opgaver på integrationskontraktområdet. Finansministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og KL April 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL April 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Copyright Deloitte

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Hedebo Plejecenter. Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Christina Giarbini. Telefon: 23 38 70 68

Tilsynsrapport 2011. Hedebo Plejecenter. Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Christina Giarbini. Telefon: 23 38 70 68 Tilsynsrapport 2011 Hedebo Plejecenter J.nr. / Tlf. Fax E-post info@sst.dk Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve Dir. tlf. E-post Kommune: Greve Leder: Christina Giarbini Telefon: 23 38 70 68 E-post: chg@greve.dk

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan for Ålbæk Plejeboliger,, d. 18.11.2013 D. 10. januar 2014 revidering markeret med rødt Foranlediget af Socialudvalgets ønske om opfølgning jf. SOU mødet

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Pilot erfaringer - opsamling

Pilot erfaringer - opsamling Pilot erfaringer - opsamling 6. april 2017 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII Metoden 1. FSIII Pilotprojektets opmærksomhedspunkter 2. Aktuelle / Potentielle tilstande både SEL og SUL 3. Generelle

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 UGLEV ÆLDRECENTER. Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson.

Tilsynsrapport 2012 UGLEV ÆLDRECENTER. Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson. Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-2349/1 UGLEV ÆLDRECENTER Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Orionsgade 48, 7790 Thyholm

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Hedevej Adresse: Hedevej 50, 8240 Risskov Kommune: Århus Leder: Ann Toustrup Eriksen Telefon: 87 13 14 01 E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet: 24. juni 2016 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

PROJEKT KORTLÆGNING OG MÅLING HJEMMEPLEJEOMRÅDET RETTELSELSBLAD TIL SLUTRAPPORT

PROJEKT KORTLÆGNING OG MÅLING HJEMMEPLEJEOMRÅDET RETTELSELSBLAD TIL SLUTRAPPORT PROJEKT KORTLÆGNING OG MÅLING HJEMMEPLEJEOMRÅDET RETTELSELSBLAD TIL SLUTRAPPORT Dato 2009-12-04 Den offentliggjorte rapport af september 2009 indeholder en fejl i figur 4 på side 12. I figuren var der

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-848/1 Plejeboligerne Parkvænget Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Klintholm Havn Centret. J. nr.: P nr.: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre. Dato for tilsynet: 30.6.2010.

Tilsynsrapport 2010. Klintholm Havn Centret. J. nr.: P nr.: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre. Dato for tilsynet: 30.6.2010. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Klintholm Havn Centret Adresse: Kommune: Leder: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre Vordingborg Helene Kvist Dato for tilsynet: 30.6.2010 Telefon: 55365236 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Ældrecenter Ådalen. Adresse: Egemosevej 3, 5882 Vejstrup. Kommune: Svendborg. Leder: Torben Frost. Telefon: 6228 1210

Tilsynsrapport 2011. Ældrecenter Ådalen. Adresse: Egemosevej 3, 5882 Vejstrup. Kommune: Svendborg. Leder: Torben Frost. Telefon: 6228 1210 Tilsynsrapport 2011 Ældrecenter Ådalen Adresse: Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Kommune: Svendborg Leder: Torben Frost Telefon: 6228 1210 E-post: t.frost@svendborg.dk Dato for tilsynet: 08. marts 2011 SST-id:

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Februar 2014 Status og anbefalinger vedrørende den fremtidige drift 1 Baggrund og motivering for opdrag Deloittes opdrag Billund Kommune ønsker bistand til at

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7.

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Himmelev Gl. Præstegård Adresse: Kommune: Leder: Sognevej 124, 4000 Roskilde Roskilde Susanne Palmblad Dato for tilsynet: 28.7.2010 Telefon: 46315481 E-post: Tilsynet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere