Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen"

Transkript

1 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Mellem klager, Lærernes Centralorganisation (LC), og indklagede, Personalestyrelsen, er opstået uenighed om, hvorvidt undervisningsvejledning med fast træffetid giver ret til alderstidsreduktion i henhold til parternes organisationsaftale, jf. herved 3, stk. 5, i organisationsaftalens bilag 1 (protokollat om arbejdstid mv. for lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning), som trådte i kraft den 1. august Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af Jens Dam og Helle Rasmussen, begge udpeget af klager, Carsten Holm og Sofie Plesner, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 4. oktober 2010, hvor LC var repræsenteret ved advokat Peter Breum og Personalestyrelsen ved advokat Niels Banke. LC nedlagde påstand om, at Personalestyrelsen skal anerkende, at uddannelsesvejledning, hvor vejledning foregår sammen med kursisten/kursisterne, skal betragtes som undervisning, jf. parternes overenskomst (Arbejdstidsprotokollat) 3, stk. 1, og dermed udløser aldersreduktion hos lærere, der er over 60 år, og som varetager denne funktion. Personalestyrelsen nedlagde påstand om frifindelse.

2 2 Der blev afgivet forklaring af vidnerne Torben Thilsted, Jon Kowakczyk, Jens Elsinger, Mogens Esmarch, Claus Schreiner Andersen og Ulla Næsgaard, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer. Afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som udtalte: Regelgrundlaget I bilag 1 (protokollat af 18. december 2008 om arbejdstid mv. for lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning) til parternes organisationsaftale hedder det bl.a.: 3. Centertid Centertid er betegnelsen for den tid, som ud over lærerens individuelle tid anvendes til udførelse af arbejdet som lærer, herunder undervisning, fælles forberedelse og samarbejde med andre, møder i pædagogisk råd, andre opgaver med tilknytning til undervisningen og VUC ets øvrige virksomhed samt pauser. Der kan lokalt træffes beslutning om ekstra tid til forberedelse, herunder til fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb, der kræver særlig forberedelse. Det kan f.eks. være på grund af kursisternes særlige forudsætninger og/eller undervisningens særlige karakter. Det kan være i forbindelse med undervisningsopgaver, der er meget forskellige fra tidligere undervisningsopgaver, samt opgaver hvor sociale, faglige eller materielle forhold gør sig gældende. Cirkulærebemærkninger til 3, stk. 1: Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger kursistens kompetencer. Ud over undervisning som holdundervisning og individuel undervisning, finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med kursisten/kursisterne uanset organiseringen, eksempelvis: 1. Gruppearbejde 2. Rådgivning/sparring/vejledning 3. Løbende evaluering 4. Målfastsættelser og evaluering 5. Kursistsamtaler 6. Ekskursioner/studierejser

3 3 7. Sociale og kulturelle arrangementer 8. Faglig vejledning af selvstuderende. Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte læreprocesser. Behovet for nødvendige pauser for kursisterne fastlægges enten af ledelsen eller af de involverede lærere og kursister... Stk. 5. For lærere, der er fyldt 60 år, medregnes yderligere 21 minutter i arbejdstidsopgørelsen pr. times undervisning Individuel tid Individuel tid omfatter de funktioner, som til enhver tid knytter sig til lærerens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisningen og til den individuelle forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed. Desuden indgår den tid, læreren anvender, når kursister henvender sig uden for arbejdspladsen. Tiden anses for medgået hertil. Øvrig forberedelse finder sted i centertid, jf. 3, stk. 1. Cirkulærebemærkninger til 4, stk. 1: Den selvstændige løbende faglige ajourføring som læsning af faglitteratur og faglige tidsskrifter samt faglig orientering på internettet, samlinger og biblioteker finder sted i lærerens individuelle tid. Stk. 2. For personale, der anvender en væsentlig del af arbejdstiden til andre opgaver end undervisning, f.eks. projektledelse/projektkoordination og bibliotek/mediatek, skal det lokalt aftales hvilke forberedelsesopgaver, der er indeholdt i den individuelle tid. Uddannelsesvejledning, IT-tilsyn, pædagogisk-administrative opgaver samt projektledelse/projektkoordination og bibliotek/mediatek mv. indgår i semesterplanen med det fulde timetal, men indregnes i årsopgørelsen med faktor 0, Uddannelsesvejledning Til fordeling blandt de lærere, der varetager uddannelsesvejledningen ved centret, afsættes pr. kursusår en timepulje, der beregnes som 15,06 x 0,85, jf. 4, stk. 2, svarende til 12,8 timer pr. årskursist (AVU). Stk. 2. Timer til vejledning mv. ved FVU og ordblindeundervisning forhandles lokalt. Der kan endvidere indgås lokal aftale om timer til vejledning ved anden undervisning uden for området..

4 4 14. Årsopgørelsen Arbejdstiden beregnes ved sammentælling af tid til følgende: Tid ifølge mødeplan (Centertid) Individuel tid Præsterede arbejdstimer herudover Akkorder Opgaverettelse Tid til prøver Tid til pædagogisk administrativ medhjælp/ inspektor Uddannelsesvejledning Afspadsering, herunder afvikling af frihedsopsparing Timer efter særlig aftale Ferie og feriefridage indregnes med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsbeskæftigede. Afholdte særlige feriedage indregnes med 6,8 time pr. dag for fuldtidsbeskæftigede. Cirkulærebemærkninger til 14, stk. 1: Tid ifølge mødeplan indeholder bl.a. undervisning, pauser og andre pædagogiskadministrative opgaver. I det omfang timer efter særlig aftale ikke er indeholdt i mødeplanen, indgår tiden hertil i årsopgørelsen. Timer efter særlig aftale kan f.eks. være: Kombinationsbeskæftigelse Tillids- og sikkerhedsrepræsentantarbejde Fagkonsulenttimer Arbejde rekvireret af Undervisningsministeriet som medlemmer af opgavekommissioner, som fagkonsulenter, (ud over den i forvejen fastlagte fordeling af arbejdstiden), som medlemmer af faglige udvalg, efteruddannelse, uddannelsesvejlederuddannelse mv., i det omfang tiden hertil ikke helt eller delvist vederlægges særskilt Vikartimer Faglig vejledning af selvstuderende Forsøgs- og udviklingsarbejde.

5 5 Parternes argumentation LC har gjort gældende, at det følger af 3, stk. 5, i protokollatet af 18. december 2008 om arbejdstid mv., at lærere, der er fyldt 60 år, har krav på aldersreduktion ved undervisning. Begrebet undervisning omfatter i den forbindelse også uddannelsesvejledning. Dette kan bl.a. ses af, at der blandt de eksempler på undervisning, som er nævnt i bemærkningerne til 3, stk. 1, er nævnt såvel vejledning som kursistsamtaler. Det støttes endvidere af, at 3 og 4 og bemærkningerne hertil uden ændringer er blevet overført til parternes overenskomst fra den tidligere amtslige overenskomst. Der var mellem LC og Amtsrådsforeningen enighed om, at det udvidede undervisningsbegreb, som fremgår af 3, også omfattede uddannelsesvejledning, hvilket er kommet klart til udtryk i bilag B til protokollat B vedrørende arbejdstidsaftalen indgået i 2005 mellem LC og Amtsrådsforeningen. Når man overtager en tekst fra en anden overenskomst, vil det være naturligt at forudsætte, at den praksis og historik, som denne byggede på, er gået med over, hvis andet ikke er tilkendegivet. Bilag B var begge parter bekendt, og da Personalestyrelsen ikke klart meldte ud, at man ikke kunne tilslutte sig den fortolkning, som fremgik af bilag B, så har LC været berettiget til at gå ud fra, at det udvidede undervisningsbegreb som hidtil også omfattede undervisningsvejledning. Personalestyrelsen har da også i den aftale vedrørende arbejdstid, som er indgået for lærere ved de frie grundskoler, accepteret, at det er undervisning, når den pågældende lærer forestår uddannelses- og erhvervsvejledning. Personalestyrelsen har gjort gældende, at de af sagen omhandlede institutioner indtil kommunalreformens gennemførelse hørte under amterne. I forbindelse med opgavernes overførelse til Staten frasagde Personalestyrelsen sig amternes overenskomst, og der var derfor under forhandlingerne i 2008 tale om indgåelse af en helt ny overenskomst, som må vurderes ud fra sine egne forudsætninger. Undervisning er i bemærkningerne til 3 defineret som det, der foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger kursistens kompetencer. Når der som eksempler på undervisning nævnes rådgivning/vejledning og kursistsamtaler, tænkes således alene på aktiviteter af denne karakter, som foretages med henblik på at styrke kursistens faglige kompetencer. Undervisningsvejledning styrker ikke kompetencer i faglighed og er en proces, som foregår ved siden af undervisningen. En stor del heraf nemlig optagelsessamtalerne retter sig endvidere mod personer, som endnu ikke er kursister, og som måske aldrig bliver det. At undervisningsvejledning ikke er undervisning omfattet af 3, støttes endvidere af 4 om individuel tid, som i stk. 2, udtrykkeligt nævner uddannelsesvejledning, og af 14 om årsopgørelsen af arbejdstiden, hvoraf fremgår, at uddannelsesvejledning indgår som en selvstændig post ved arbejdstidens opgørelse. Ordlyden af den overenskomst, som parterne indgik i 2008, afspejler således på ingen måde den forståelse, som klager har af aldersreduktions- og undervisningsbegrebet. Klager kan til støtte for sin opfattelse alene henvise til et tidligere eksisterende bilag til et amtsligt protokollat om det udvidede undervisningsbegreb, men dette bilag genfindes ikke i den overenskomst, som er blevet aftalt mellem parterne, og indholdet af bilaget må anses for fravalgt i det omfang, det ikke afspejles

6 6 i den nye overenskomsttekst. Det er endvidere uden betydning for sagens afgørelse, hvad der måtte gælde for lærere ved de frie grundskoler, idet parternes aftalegrundlag her er et helt andet. Opmandens begrundelse og resultat Efter cirkulærebemærkningerne til 3, stk. 1, er der tale om undervisning, når læreren skaber og fremmer processer, der øger kursistens kompetencer. De eksempler på undervisningsaktiviteter, som herefter nævnes, herunder rådgivning/vejledning og kursistsamtaler, forstås på baggrund heraf mest nærliggende som omfattende aktiviteter af denne karakter, som indgår i et fagligt forløb sigtende på at øge kursistens kompetencer. Uddannelsesvejledning må antages primært at rette sig imod at afklare, hvilke uddannelsestiltag der passer bedst for den enkelte, og fremstår dermed som en aktivitet, som finder sted forud for eller ved siden af undervisningen. Dette taler for, at uddannelsesvejledning ikke er omfattet af det undervisningsbegreb, som der opereres med i 3 om centertid, herunder i 3, stk. 5, om aldersreduktion. Denne fortolkning understøttes endvidere af, at det i 4, stk. 2, og 14 synes forudsat, at den tid, som medgår til uddannelsesvejledning, ikke er omfattet af 3 om centertid. Det forhold, at uddannelsesvejledning i aftaleforholdet mellem LC og Amtsrådsforeningen er blevet anset som undervisning omfattet af centertid, kan ikke i sig selv tillægges nogen fortolkningsmæssig betydning, da denne fortolkning beror på, at det i et særskilt bilag som ikke er overført til aftalen mellem LC og Personalestyrelsen er aftalt, at Ud over de i 3 nævnte opgaver [min fremhævelse] medregnes den tid, som er planlagt til/anvendes til aktiviteter/rådgivning/vejledning sammen med kursisten/kursisterne i forbindelse med. uddannelsesvejlederens træffetid.. På den anførte baggrund finder jeg, at der ikke i parternes aftalegrundlag er basis for at anse undervisningsvejledning som udgørende undervisning, der udløser aldersreduktion hos lærere, der er over 60 år, og som varetager denne funktion. En eventuel kendelse vil derfor falde ud til fordel for den af Personalestyrelsen nedlagte påstand om frifindelse. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, og at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 7. oktober Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl.

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 039-11 PKAT 0151 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2011 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere