I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:"

Transkript

1 ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH. ADVOKAT LEF LUND-ANDERSEN, ADVOKAT. P. DRSDAL HANSEN. ADVOKAT STEE:-;' OLE LARSEN, ADVOKAT BERGENSGADE K0BENHAVN 0 TLF. TRA (01.76) 6565,, ".' ":i- '7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l! J'"'n7 l. LJN:: b* (, r:. er ') l)...1. L 'j 0838 Matr.nr. 9 og 9 dn Taarnby by og sogn.....q A8V "="V,.., " ',." " EG Anmelder: Gregers Boeck, LandsretssagfØrer, Bergensgade 10, 2100 ø. {) z > «W :c z O Z W to O - < en to J 0.. C > w - (J) ':": o 2- O N <{ - O o::,- - ) Z z O w o D lj. OJ... Ul W O Z w - l: w al <{ w D E K L A R A T ON: Undertegnede, direktør BØje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Juhl-JØrgensen, der er ejere af ejendommen, matr.nr. 9 og 9 dn Taarnby by og sogn, betegnet Kongelundsparken ll, pålægger herved forpligtende for os og efterfølgende ejere af nævnte ejendomme og herfra udstykkede parceller, der er planlagt som række- og terrassehusbebyggelse med 111 huse og varmecentral; følgende servitutter: l, l UDSTYKNNG: l. Når udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer m.m. har fundet-sted efter udstykningsplan af landiriktø;, må ingen pårcel siden udstykkes eller fraskilles area'l' ti-'tilstødende parceller, ligesom veje, stier, fællesarealer m.v. ej heller må udstykkes yderligere og stedse skal bestå som matrikulært selvstændige ejendomme. Det på vedhæftede bebyggelsesplan af 2/ til evt.børnehave reserverede areal bliver selvstændigt matrikuleret og er ikke omfattet af bestemmelsen i nærværende deklaration..

2 2. 2. BEBYGGELSE: 2. Den af de nuværende ejere projekterede og af Taarnby Kommune godkendte bebyggelse må ikke ved ombygning ændres, således at det udseende, som præger den samlede bebyggelse, ændres. Ej heller må facadernes farver ændres, medmindre tilladelse er indhentet fra den påtaleberettigede. På grundene må ikke opføres yderligere tilbygninger, skure; pergolaer eller lignende. Det tillades dog grundejerforeningen i givet fald at lade overdække parkeringspladserne langs nordskellet efter projekt godkendt af kommunalbestyrelsen. 3. Den til parcellerne ved disses overtagelse etablerede adgang må ikke senere ændres uden samtykke fra den påtaleberettigede. BRANDMUR: 4. Den i skellet mellem terrassehusene opførte fællesmur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af disse. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse phviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne. BENYTTELSE: 5. KØberen af n ejendom i l'kongelundsparken" skal benytte ejendommen således, at den ikke ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter kommunens skøn er til gene for de omboende. Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommene, bortset fra hund, kat og almindelige stuedyr. 6. Ejendommen må kun benyttes til helårsbeboelse for een familie eller for maksimalt 6 personer. På ejendommen må ikke være butik, udsalg, fabrik, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra privatkontorer,tegnestuer,atelierer o.l.erhvervsvirksomheder, som drives af beboerne og som almindeligvis forefindes

3 i beboelseslejligheder, og kun når det efter kommunens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. Skiltning må kun ske med kommunens godkendelse. Disse bestemmelser hindrer ikke bygherrernes anvendelse af " let hus til prøvehus og salgskontor og hindrer heller ikke en efter :bygherrernes skøn hensigtsmæssig skiltning for salg af ejendomme i Konge lundsparkenl, h vad enten denne skiltning er placeret på prøveh us leller på fællesarealer - også om disse sidste måtte være overdraget ftil grundej e rforeningen. i :HEGN og HAVE: :7. Mellem de enkelte parceller og mellem "parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtige til at vedligeholde de hegn, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede, idet dog hække kan suppleres med trådhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,SO m. S. Hegn og have skal holdes i sømmelig stand. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter den påtaleberettigedes skøn ved skygge eller vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. 3. PARKERNG: VEJE, 9. Parkering må alene foregå på de til deklarationens område hørende parkeringspladser. Ornnibus-, last-, flytte- eller fragtbiler må ikke henstilles" på parkeringspladserne, bortset fra den tid, der måtte hengå til udførelse af deres hverv for betjening af beboerne i området. Campingvogne, både etc. må ikke henstilles inden for "Kongelundsparken"s område. STER og FÆLLESAREALER m.v.: (10. Ved tinglyst deklaration har ejeren af vejarealerne, matr.nr. 9ir! og 14 Taarnby by og sogn meddelt tilladelse til, at disse arealer benyttes som vej adgang til Kongelundsvej for matr.nr. 9 e og 9 dn samt parceller, der udstykkes fra disse ejendomme. Ved aftale med Grundej erforeningen ltaarnbyvænge" deltager Grunde jerforeningen "Kongelundsparken" fra 1. april 1976 i den fremtidige vedligeholdelsespligt vedr. de vejstrækninger, som forbinder "Kongelundsparken" med Konge lundsvej, d. v. s. de le af gt:redvej, Bryrupvet og Restrupvej. Vedligeholdelsesudgifterne fordeles med i{ge store beløb på hver af "Kongelundspar]{en"s 111 parceller og 22 parceller under "Taarnbyvænge" og opkræves af de respektive grundejerforeninger.

4 4. Samtlige veje, stier, fællesarealer m.v. inden for "Konge.lundsparken"s område er anlagt og bekostet af de nuværende ejere af matr.nr. 9 og 9 dn. Al fremtidig drift og vedligeholdelse betales af parcelejerne gennem grundejerforeningen. tilfælde af misligholdelse kan dm påtaleberettigede lade vedligeholdelsesarbejdet udføre af andre for grundejerforeningens regning. Nuværende og fremtidigt bidrag til hovedkloaker, rensningsanlæg m.v. uden for området,fordeles mellem og opkræves hos de enkelte parcelej ere i "Kongelundsparken". Mod Kongelundsvej skal der i vejskel anbringes og vedligeholdes et l m. højt, tæt og ubrudt trådhegn, således at ingen trafik til og fra "Konglundsparken" udenfor de to anlagte stier skal kunne finde sted her. nden for hegnet skal plantes hæk eller andet levende hegn. ll. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, vej- og stianlæg, fællesarealer m.v. udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne i takt med indflytningerne De i bebyggelsen udlagte fællesarealer og fællesanlæg skal vedligeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun må ændres med den påtaleberettigedes samtykke. Arealerne skal være alment tilgængelige, men ophold er alene tilladt for "Kongelundsparken"s beboere og disses ledsagere. 12. På fællesarealerne må der ikke opføres bygninger, ligesom arealerne ikke må anvendes til parkering, camping eller teltning. FORSYNNGS- OG AFLØBSLEDNNGERS vedligeholdelse m.v. 13. Alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak- og el-ledninger, herunder kloakbrønde, fjernvarmerør, elforsyningskabler incl. kabelskabe, terrænbelysningsmasterog kabler, antennekabler incl. fordelingsstandere og telefonkabler, skal tilhøre grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, elværk eller lignende institutioner, og iøvrigt uanset om de er placeret på eller i veje, stier, fællesarealer eller hos de enkelte parcelejere, hvilken placering ingen grundejer kan modsætte sig. De enkelte parcelejere ejer alle ledninger og installationer i,.o". :;Og udhus, idet dog hovedledninger igennem blokkene betragtes ;r.:-". fællesledninger. -,.. :-;. :-;'..

5 5. Vedligeholdelse af samtlige foran opregnede ledninger påhviler dem, der i henhold til det foran bestemte er ejere af ledningerne. større planter eller lignende må intetsteds anbringes så nær ved de ovennævnte ledninger, at de gennem deres vækst kan befrygtes at ville skade ledningsanlæggene eller vanskeliggøre og fordyre reparationer af ledningerne. Såfremt sådan beplantning foretages, kan den af grundejerforeningen fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller af de fornævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de måtte være påkrævet. findes, når det Såfremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendig for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efterreparation foretages og bekostes af den, der i til det foran bestemte er ejer af ledningerne. henhold Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive deklarationer med eller uden pant til tinglsning på de udstykkede gunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art. GRUNDEJERFORENG: 14. Grundejerforeningen skal stå som ejer af områdets veje, stier, fællesarealer, ledningsanlæg m.v. og er pligtig til at overtage arealer, anlæg m.v., således som dette af bygherrerne er projekteret og udført. Aflevering til grundejerforening finder sted efter sælgernes påkrav etapevis og i henhold til "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer" af november TilskØdning til grundejerforeningen finder ligeledes sted efter sælgernes påkrav. Grundejerforeningen er endvidere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende tilkørselsveje måtte blive pålignet een eller flere parceller inden for foreningens område. Ejeren af en parcel skal være medlem af grundejerforeningen, omfattende samtlige parceller, og ejeren er pligtig til at betale kontingent til foreningen og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, veje, stier, fællesarealer m.v., materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifter forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak-, el- og antenneledninger etc., herunder tillige foreningens pligtmæssige drift

6 af vej- og stibelysning, varmtvandsledninger, materiel hertil, alt i det omfang udgifterne ikke bæres af offentlige myndigheder, elværk eller lignende institutioner, eller udgifter hertil ikke er pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, elværk eller lignende institutioner. 6. 'Ejeren af en parcel skal betale de med ejendommens opvarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter, hvorhos bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug af varme og varmt vand fra fælles varmeværk, som af bygherren tilskødes grundejerforeningen vederlagsfrit, lidet de enkelte parcelkøbere har betalt tilslutningsafgift til sælgerne. Til sikkerhed for samtlige foranstående udgifters betaling vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundejerforeningen for et beløb på indtil kr. i af de under udstykningen hørende parceller. hver Panteretten, som efter generalforsamlingsbeslutning kan kræves forhøjet, respekterer uden særskilt påtegnin i hver ejendom lån i kreditforening som almindelig log særlig realkredit, max kr., smt.. 6prindelig sælgerpantebre" max kr., med tillæg af eventuelt tilskrevne renter, udstedt i forbindelse med bygherrernes salg af ejendommen,og ejerpantebrev til bank, sparekasse eller sælger på kr. for købers tilslutningsafgift vedrørende varmeværket. Foreningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes Kommune. af Taarnby Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne. PATALERET: 15. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommene, forpligtende for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommene og parceller udstykket herfra, jfr. dog post l, stk. 2, og med påtaleret for

7 7. Taarnby Kommune. Kommunalbestyrelsen kan helt eller de1vis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. Øvrigt henvises til ejendommenes blade i tine;bogen. Dispensation og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg,kan o. o; 0 0" meddeles af Taarnby Kommune. Grundejerforeningen eller ejere af andre parceller kan ikke gøre indsigelse herimod. Desuden begæres nærværende deklaration tinglyst pantstiftende f.s.v. angår de i punkt 14 indeholdte forpligtelser. VÆRNETNG: 16. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende. KØbenhavn, den ;c). marts 1976 Til vitterlighed:!.0.-;-, "cl\6...-l.r-. -:::>.,---,,' ----sl:: 1lQ--V S S "?:> S \J<v r l esse- At ærværende deklaration tinglyses tiltrædes herved som påtaleberetti8"et ,.,

8 NDFØRT OAGBOGEi./ de O7. 1fU 1g76 Efter at Tl2.tr.nr. 9 og 9 dn Taarnby by og sogn ved udsty1tlingsapprobationj af 30. april 1976 er sammenlagt og iøvrigt udstykket i 111 rækkehusparcel- ler + parcel til varmecentral og fællesarealer, begæres nærværende deklara- i tion tinglyst på følgende matr.nr. :...,}.'".j 9 e, 9 lx, 9 ly" 9 lz, 9 J.æ" 9 lø" 9 rria, 9 mb, 9 mc, 9 md, 9rne, 9 mf, 9 mg 9 9 rnh mv ', 99 mx mi, 6,mkmy-' 9 mlmz" 99 mn::' 99 lt1 m 99 mnao', 99 rnn D ", n(' b 99 m q nc ' 9 mr nd 99 ffis ne ' 99 mnft, 9 mngu, ',,,./,, =, 'OP,,,,,,, t 9 nh, 9 ni, 9 nk, 9 nl, 9 run, 9 nn, 9 n?, 9 np, 9 nq, 9 nr, 9 l$, 9 ni:, 9 nu, lil 9 nv, 9 n.x, 9 ny, 9 nz, 9 næ, 9 nø, 9 oa, 9 ob, 9 ae, 9 cd, 9 ae, 9 bf, 9 qg, i 9 oh, 9 oi, 9 ok, 9 ol, 9 om, 9 an, 9 00, 9 op, 9 Gq, 9 ar, 9 os, 9 at, 9 0)1, 9 av, 9 OX, 9 oy" 9 OZ, 9 oæ, 9 GØ, 9 pa, 9 pb, 9 pc, 9 pd, 9 pe, 9 pf, 9 pg, il 9 ph, 9 pi, 9 pk, 9 pl, 9 pm, 9 pn, 9 po, 9 PP, 9 pq, 9 pr, 9 ps, 9 pt, 9 pu, 9 pv, 9 PX, 9 py, 9 PZ, 9 pæ, 9 pø, 9 qa, 9 qb, 9 qc ", alle Taarnby by og sogn.,.\' NDFØ RT DA GBOGE1i dcf! 11.JUN FOn rarhgy RETSKRE-U Lvst At,w". -'\: uc, c{ az 1m KØbenhavn, den 9. juni 1976 P.v.v. /EC RCETSSAGRER El0 / TRA 'Ol 76) 656.-

9 K. Bo1r i Jr. :.per.n Landins;:;cktor Caspar Brands Plads Korsør tlf. (03) 5713 Go A. Akt: Skab nr. (udfyldqt..f dornmerontor.1) gb',n ( 8 h,,=. ørne ave O"'?""?-? _1/\ P-Plads. 1t.Q.! -.on l- a- J 9mg -!, -TU, ) ng - nu, J og, ou, pg,!?u, " :i. j [o '-t--+-+-i-h-++-+-i 1.- jr Y. ''" i--l;' r o r--'" <> <':JTorv. To., 1> :>L i l..._ ',kæl : ' ",, l' : Regn- / / L, 1/ '-- l: Fællesareal r '-- :vands- ji;' / -f,.000' : 11l1JmTj: ba1ss1 n 0<;)/. $1 k b' \ E ri! '1 o 9> ' J : \ri / J '-ry' o -< / - r-. : r r-- h091 / Qy/n T ' ;:: J <;> : " ) l liory. LJ / l 4 i"li læ' :-=-..,.;om-":=-li L 1jL-/,,' l! - _ L:.oreO Jl - / / <;[T"bq"[: bot:g;,14 oæl l."" l. QY l.qo l, 49!! / "--4-- P - Tinglysni ngsrids vedr.: Ko n ge l '-n d 5 Par k en. Matr nr 9.og9 dn. Tårnby bycg sogn Ud færdi get i marts -pj / Målf

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere