Fusionsplan 27. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsplan 27. marts 2014"

Transkript

1 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2

2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen Absalon Invest Afdeling PensionPlanner 5 SE-nr (i det følgende benævnt "Fortsættende Afdeling") og Investeringsforeningen Absalon Invest Afdeling PensionPlanner 2 SE-nr (i det følgende benævnt "Ophørende Afdeling") har i fællesskab udarbejdet nærværende fusionsplan, hvor afdelingerne foreslås fusioneret i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 101, stk. 1 med Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 som den Fortsættende Afdeling og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 som den Ophørende Afdeling. Fusionen vil således få konsekvenser for investorerne i den Ophørende Afdeling, der efter fusionen vil blive investorer i den Fortsættende Afdeling. Fusionsplanen indeholder oplysninger og bestemmelser om de i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. 3, stk. 2 anførte forhold. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest vil fremsætte forslag om fusion af afdelingerne på den ordinære generalforsamling for Investeringsforeningen Absalon Invest den 28. april Såfremt forslaget vedtages, vil dette medføre ændringer i vedtægterne for Investeringsforeningen Absalon Invest, idet den Ophørende Afdeling udgår. Forslaget om fusion fremsættes af bestyrelsen sammen med et forslag til øvrige vedtægtsændringer, herunder ændring af navn og investeringspolitik for den Fortsættende Afdeling. Udkast til opdaterede vedtægter er vedlagt denne fusionsplan. 2/7

3 1. De fusionerende enheders navne 1.1 Fortsættende Afdeling: Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 SE-nr ISIN-kode: DK FT-nr.: Stiftelsestidspunkt: 23. februar Ophørende Afdeling: Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 SE-nr ISIN-kode: DK FT-nr.: Stiftelsestidspunkt: 23. februar Den Fortsættende Afdeling overtager ikke den Ophørende Afdelings navn eller binavne som binavne. 1.4 Den Fortsættende Afdeling vil i forbindelse med fusionen ændre navn til " Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Stabil AKK". Se det vedlagte udkast til opdaterede vedtægter. 2. Hjemsted 2.1 Den Fortsættende Afdeling har hjemsted i Københavns Kommune Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest vil fremsætte et forslag om ændring af hjemstedet til Aarhus Kommune, som sammen med de øvrige forslag til vedtægtsændringer vil blive behandlet på den or- 3/7

4 dinære generalforsamling for Investeringsforeningen Absalon Invest den 28. april Se det vedlagte udkast til opdaterede vedtægter. 2.2 Den Ophørende Afdeling har hjemsted i Københavns Kommune Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest vil fremsætte et forslag om ændring af hjemstedet til Aarhus Kommune, som sammen med de øvrige forslag til vedtægtsændringer vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling for Investeringsforeningen Absalon Invest den 28. april Se det vedlagte udkast til opdaterede vedtægter. 3. Fusionsgrundlaget 3.1 Ved fusionen overdrages den Ophørende Afdelings aktiver og forpligtelser som helhed til den Fortsættende Afdeling. 3.2 Ved fusionens gennemførelse ophører den Ophørende Afdeling. 4. Vederlag for andelene i den Ophørende Afdeling 4.1 Investorerne i den Ophørende Afdeling vederlægges med andele i den Fortsættende Afdeling. Investorerne får således ombyttet deres andele i den Ophørende Afdeling med andele i den Fortsættende Afdeling og bliver ved fusionen investorer i den Fortsættende Afdeling. Antallet af andele, som medlemmerne i den Ophørende Afdeling modtager, afhænger af forholdet imellem den indre værdi pr. andel i den Ophørende Afdeling og den Fortsættende Afdeling pr. opgørelsestidspunktet. Eventuelle overskydende kontantbeløb vil blive udbetalt til de enkelte investorer. 4.2 Ombytningsforholdet imellem andele i henholdsvis den Ophørende og den Fortsættende Afdeling beregnes på opgørelsestidspunktet, jf. pkt. 4.3, på baggrund af afdelingernes indre værdi på dette tidspunkt. 4.3 Opgørelsestidspunktet er fastsat til den 27. juni Ombytningen af investorernes andele i den Ophørende Afdeling til andele i den Fortsættende afdeling finder sted på ombytningstidspunktet den 30. juni 2014, under forudsætning af, at Finanstilsynets godkendelse af fusionen på denne dato foreligger. Såfremt godkendelsen endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at fastsætte en ny dato for ombytning, ligesom bestyrelsen er berettiget til at fastsætte et 4/7

5 nyt opgørelsestidspunkt. Det nye opgørelsestidspunkt og det nye ombytningstidspunkt vil i givet fald blive offentliggjort på de deltagende afdelingers hjemmeside eller i Statstidende. 4.5 De andele i den Fortsættende Afdeling, der ydes til investorerne i den Ophørende Afdeling som vederlag for deres andele i den Ophørende Afdeling, giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2014 og øvrige rettigheder i den Fortsættende Afdeling fra datoen for fusionens gennemførelse, dvs. ombytningstidspunktet, jf. pkt Regnskabsmæssig virkning 5.1 Fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2014, fra hvilken dato den Ophørende Afdelings rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til den Fortsættende Afdeling. 6. Skattemæssige forhold 6.1 Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. 6.2 For investorerne i den Fortsættende Afdeling vil fusionen ikke have skattemæssige konsekvenser. 6.3 For investorerne i den Ophørende Afdeling vil der være skattemæssig succession. Fusionen udløser således ikke beskatning af investorerne i den Ophørende Afdeling i det omfang der sker vederlæggelse med investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling. Eventuelle kontantvederlag, der udbetales i forbindelse med fusionen er skattepligtige og beskattes som udbytte. 6.4 Investorerne i den Ophørende Afdeling skal som skattemæssig anskaffelsessum i den Fortsættende Afdeling anvende den oprindelige anskaffelsessum for beviserne i den Ophørende Afdeling ved aktieavanceberegningen, hvis beviserne er anskaffet efter 1. januar Hvis beviserne er anskaffet 31. december 2013 eller tidligere, skal værdien af beviserne i den Ophørende Afdeling pr. 31. december 2013 anvendes ved avanceberegningen. 6.5 Den Fortsættende Afdeling såvel som den Ophørende Afdeling er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19 om investeringssel- 5/7

6 skaber og samtlige investorer beskattes således uændret på samme måde som aktier. 7. Beslutning om fusion 7.1 Beslutning om fusion træffes af generalforsamlingen i den Ophørende Afdeling. Forslag herom vil blive fremsat på Investeringsforeningen Absalon Invests ordinære generalforsamling den 28. april Beslutning på generalforsamlingen om fusion kræver, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret. Såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for fusionen uden, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret, vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling til afholdelse den 20. maj På denne anden generalforsamling vil beslutning om fusion kunne træffes, hvis 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for fusionen - også selvom mindre end halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægterne for Investeringsforeningen Absalon Invest 18, stk Beslutningen om fusionen træffes i den Fortsættende Afdeling af bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Bestyrelsen har vedtaget fusionen under forudsætning af, at denne vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Absalon Invest den 28. april Øvrige forhold 8.1 Andelene i den Fortsættende Afdeling er og vil fortsat være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Fra ombytningsdagen vil andelene i den Ophørende Afdeling være slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Fusionen er betinget af, at fusionen vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling på generalforsamlingen i Investeringsforeningen Absalon Invest og at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. lov om investeringsforeninger mv. 101, stk. 2 samt bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om fusion og spaltning af danske UCITS mv. Umiddelbart efter fusionen er endeligt vedtaget på generalforsamlingen i Investeringsforeningen Absalon Invest anmelder Investeringsforvaltningsselskabet Formuepleje Fund Management A/S fusionen til Finanstilsynet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer i denne fusionsplan, som måtte være nødvendige i henhold til lovgivningen for at 6/7

7 opnå Finanstilsynets godkendelse. Endvidere vil bestyrelsen anmode generalforsamlingen i foreningen om bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, herunder vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering af afdelingsfusionen hos Erhvervsstyrelsen. 9. Underskrifter København, den 28 / Bestyrelsen i den Fortsættende Afdeling Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 Morten Riise-Knudsen Formand Lars Andersen Niels Ulrik Heine Bestyrelsen i den Ophørende Afdeling Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Morten Riise-Knudsen Formand Lars Andersen Niels Ulrik Heine 7/7

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere