N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:"

Transkript

1 Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med tilpasningsforhandlingerne. N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: 1. Køb af virksomhed. 2. Køb af (datter)selskab. 3. Udskillelse af aktivitet i datterselskab. 4. Outsourcing. 5. Fusion. 6. Fission. Notatet er udarbejdet på foranledning af CO-industri. I notatet tages der udgangspunkt i en undersøgelse af, hvorledes den overenskomstmæssige stilling er for en bestemt virksomhed, der i notatet betegnes V, i de ovenfor angivne situationer. 1. Køb af virksomhed: Den tænkte situation er, at V køber en igangværende virksomhed, der eventuelt drives i selskabsform, ved at V overtager de aktiver og medarbejdere, der er knyttet til aktiviteten. I dette tilfælde vil virksomhedsoverdragelsesloven finde anvendelse. Det følger imidlertid af såvel loven som den retspraksis, der knytter sig dertil, at loven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, alene indebærer, at V indtræder i de individuelle rettigheder og forpligtelser over for de overtagne medarbejdere. Disse individuelle rettigheder og forpligtelser kan eventuelt være beskrevet i en kollektiv overenskomst. Derimod indtræder V som udgangspunkt ikke i kraft af virksomhedsoverdragelsesloven som part i de kollektive overenskomster som sådan, der måtte have været gældende for de overtagne medarbejdere. V kan dog på andet grundlag end virksomhedsoverdragelsesloven, nemlig efter de almindelige arbejdsretlige grundsætninger, der fortsat er gældende ved siden af loven, blive bundet af de overenskomster, der måtte være gældende for de overtagne medarbejdere. Dette vil være tilfældet, såfremt V i forbindelse med overtagelsen eller indenfor en rimelig tid derefter undlader at tilkendegive, at selskabet ikke ønsker at indtræde i overenskomstforholdet. V vil i dette tilfælde blive bundet af overenskomsterne som følge af passivitet. Såfremt V ikke på denne måde indtræder i de kollektive overenskomster som sådan, som de overtagne medarbejdere har været omfattet af, er selskabet alene forpligtet til at efterleve disse overenskomster i forhold til de enkelte overtagne medarbejdere, indtil overenskomsterne

2 Page 2 of 5 ifølge deres eget indhold kan bringes til ophør. Efter det tidspunkt vil de overtagne medarbejdere blive omfattet af de for V gældende overenskomster, der dækker de overtagne medarbejderes arbejdsområder, herunder i givet fald CO-industris overenskomster og eventuelle tilpasningsaftaler hertil. 2. Køb af (datter)selskab: Den tænkte situation er, at V køber en igangværende virksomhed, der drives i selskabsform, ved at erhverve dette selskabs aktiekapital. I denne situation foreligger der ikke nogen overdragelse af virksomhed i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Det er alene ejerforholdene vedrørende selskabets aktier, der er ændret. Det overtagne selskab er fortsat, indtil der måtte blive truffet særlige dispositioner, for eksempel om fusion, at betragte som en selvstændig juridisk enhed. De overenskomster, som V henholdsvis det overtagne selskab har indgået for deres medarbejdere, vil derfor som udgangspunkt fortsat bestå for de respektive selskaber og vil kun kunne bringes til ophør efter overenskomsternes regler og almindelige arbejdsretlige grundsætninger herom. Det er dog ikke udelukket, at det erhvervede selskab kan blive omfattet af moderselskabets overenskomster, såfremt der reelt opstår identitet mellem de to selskaber, for eksempel i relation til ledelsens sammensætning eller virksomhedsområde. Der kan herom henvises til Per Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 5. udgave, side Udskillelse af aktivitet i datterselskab: Den tænkte situation er, at V udskiller en igangværende aktivitet i et datterselskab. I dette tilfælde vil virksomhedsoverdragelsesloven finde anvendelse. Som ovenfor nævnt indebærer loven imidlertid som udgangspunkt ikke i sig selv, at en gældende kollektiv overenskomst som sådan overføres ved overdragelsen, i dette tilfælde til datterselskabet. Derimod gælder efter almindelige arbejdsretlige grundsætninger, at en overenskomstbundet arbejdsgiver ikke kan frigøre sig fra sine overenskomstmæssige forpligtelser alene ved at omstrukturere virksomheden og lægge den ud i selvstændige selskaber. Ifølge arbejdsretlig praksis foreligger der i sådanne tilfælde identitet mellem moderselskabet og datterselskabet. I det opstillede eksempel vil identitetssynspunktet indebære, at de overenskomster, der er gældende for V, herunder i givet fald blandt andet CO-industris overenskomster og eventuelle tilpas ningsaftaler hertil, også vil være gældende for det datterselskab, hvortil aktiviteten er blevet udskilt. Som eksempel herpå kan henvises til Arbejdsrettens dom i sag nr (AT 1993/83). Der kan endvidere henvises til Per Jacobsen, side , og til Lars Svenning Andersen, Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, 2. udgave, side Såfremt formålet med en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne alene er at søge at undgå at være bundet af en kollektiv overenskomst, foreligger der tillige omgåelse. Det fremgår af Arbejdsrettens praksis, at den udskilte virksomhed, hvis der foreligger omgåelse, allerede af denne grund ikke frigøres fra den gældende overenskomst. Der kan herom henvises til Lars Svenning Andersen, side Det skal tilføjes, at såfremt etablering af et datterselskab sker som led i påbegyndelsen af en

3 Page 3 of 5 helt ny aktivitet, vil det afhænge af de nærmere omstændigheder, om der kan antages at foreligge identitet eller omgåelse. Det vil i den forbindelse antagelig spille en rolle, i hvilket omfang den nye aktivitet adskiller sig fra de aktiviteter, V hidtil har drevet, om der overføres medarbejdere fra V til datterselskabet, og i hvilket omfang der foreligger et ledelsesmæssigt sammenfald. Som et eksempel på, at identitet antoges at foreligge i et sådant tilfælde kan henvises til Arbejdsrettens dom i sag nr (AT 1994/103). Det vil herudover kun være relevant konkret at overveje, om virksomhedsoverdragelsesloven er gældende i disse tilfælde, såfremt der sker en overførsel af medarbejdere fra V til det nyetablerede datterselskab. Såfremt datterselskabet bliver medlem af Dansk Industri, siger det sig selv, at de mellem COindustri og Dansk Industri oprettede overenskomster m.v. derved vil blive gældende for datterselskabet. Om datterselskabet automatisk ved dets etablering bliver medlem af Dansk Industri, afhænger af de regler og aftaler, der måtte være gældende for indmeldelsen af V i Dansk Industri. De tilpasningsaftaler, som måtte blive indgået i tilknytning til overenskomsterne mellem COindustri og Dansk Industri, vil være gældende for det datterselskab af V, som indmeldes i Dansk Industri, såfremt det af tilpasningsaftalerne fremgår eller på anden måde følger, at disse også skal være gældende i sådanne situationer. 4. Outsourcing: Det tænkte eksempel er, at V træffer beslutning om at udlægge bestemte opgaver eller funktioner, der hidtil har været udført af V, til andre. Spørgsmålet er, om Vs overenskomster i dette tilfælde helt eller delvis vil være gældende for det arbejde, der er udlagt. I udgangssituationen vil den selvstændige virksomhed, til hvem V har udlagt udførelsen af opgaver eller funktioner for V, kun være omfattet af de overenskomster, den pågældende virksomhed selv har indgået. Dette forudsætter imidlertid for det første, at der foreligger et reelt entrepriseforhold, det vil sige at udlægningen af opgaver ikke blot tilsigter en omgåelse af overenskomsten. Hvis der foreligger omgåelse (eller identitet), vil Vs overenskomster fortsat være gældende for det udlagte arbejde. Der kan herom henvises til Per Jacobsen, side Endvidere vil udlicitering indenfor det offentlige område og outsourcing i mange tilfælde være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det vil i den forbindelse spille en afgørende rolle, om den selvstændige virksomhed udfører en opgave eller funktion, der ikke tidligere har været udført af V selv, eller om der overføres en aktivitet, som V selv indtil da har udført eller har ladet udføre og som kan betegnes som en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. EF-domstolen har i Christel Schmidt-afgørelsen (afgørelse af 14. april 1994 i sag C-392/92) fastslået, at overførsel af rengøringen i en sparekasses filial, hvortil der kun var knyttet en person, uden samtidig overførsel af nogen aktiver, kunne være omfattet af det direktiv, der ligger til grund for virksomhedsoverdragelsesloven. Som anført af Lars Svenning Andersen, side 76, vil det på denne baggrund være den absolutte hovedregel, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvor et bestående arbejde gives i entreprise eller outsources. Som anført ovenfor medfører virksomhedsoverdragelsesloven imidlertid ikke, medmindre der

4 Page 4 of 5 foreligger særlige omstændigheder, at selve overenskomstforholdet overføres til den virksomhed, hvortil en opgave outsources. Virksomhedsoverdragelsesloven medfører som udgangspunkt alene, at den pågældende virksomhed er forpligtet til at følge Vs overenskomst for de medarbejdere, der er beskyttet af loven, indtil overenskomsten efter sit indhold kan bringes til ophør. Som særlige forhold kan for eksempel tænkes den omstændighed, at den virksomhed, hvortil der outsources, ikke er overenskomstdækket, eller at der er meget betydelige forskelle i lønniveauet hos den pågældende virksomhed og hos V. Der kan som eksempel henvises til Arbejdsrettens sag nr (AT 1994/15). 5. Fusion: Den tænkte situation er, at der gennemføres en såkaldt uegentlig fusion mellem to juridiske enheder, enten således, at V bliver det fortsættende selskab eller således, at V bliver det ophørende selskab. Det er utvivlsomt, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved fusion, men det rejste spørgsmål om opretholdelse af de for V indgåede overenskomster m.v. belyses imidlertid ikke fuldstændigt alene ved en henvisning til loven. Som nævnt ovenfor følger det ikke af loven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, at de kollektive overenskomster som sådan overføres ved fusion, og spørgsmålet er derfor, om en sådan overførsel kan ske på andet grundlag. Såfremt fusionen gennemføres således, at V bliver det fortsættende selskab, opretholdes de for V indgåede overenskomster. Spørgsmålet er herefter i dette tilfælde, hvorledes de medarbejdere, der hidrører fra den indfusionerede virksomhed, bliver stillet. Såfremt den indfusionerede virksomhed ikke har været overenskomstdækket, vil de pågældende medarbejdere blive omfattet af de for V som det fortsættende selskab nu gældende overenskomster på de respektive områder. Er den indfusionerede virksomhed imidlertid allerede dækket af særlige overenskomster, forbliver disse gældende for de pågældende medarbejdere, såfremt den fortsættende virksomhed ikke rettidigt tilkendegiver, at den ikke ønsker at indtræde i disse overenskomstforhold, idet der i så tilfælde foreligger passivitet som ovenfor beskrevet. Såfremt en fusion omvendt gennemføres således, at V bliver det ophørende selskab, vil de for V gældende overenskomster, herunder i givet fald CO-industris overenskomster og eventuelle tilpasningsaftaler hertil, fortsat være gældende, såfremt den fortsættende virksomhed udviser passivitet med hensyn til spørgsmålet om indtræden i disse overenskomster. Såfremt den fortsættende virksomhed ikke er overenskomstdækket, vil udgangspunktet derudover formentlig være, at Vs overenskomster vil blive gældende for den samlede fortsættende virksomhed. Endelig bemærkes, at det uanset det ovenfor anførte som en følge af identitetsbetragtninger generelt gælder, at den fortsættende virksomhed ved fusion skal respektere samtlige de overenskomster, der var gældende ved fusionen. Der kan herom henvises til Lars Svenning Andersen, side 167. Såfremt der gennemføres en såkaldt egentlig fusion, det vil sige en sammensmeltning af V med en anden virksomhed i et nyt selvstændigt selskab, vil udgangspunktet være, at dette fortsættende selskab indtræder som part i alle bestående overenskomster, indtil disse kan bringes til ophør efter de gældende arbejdsretlige regler herom.

5 Page 5 of 5 De problemer, der derved vil opstå ved, at der består dobbelt overenskomstdækning, må løses efter de retningslinier, der gælder herfor og i overensstemmelse med de regler for opsigelse af overenskomster til ophør, der er fastsat. 6. Fission: Det tænkte tilfælde er, at Vs aktiviteter udskilles i flere særskilte selskaber, eventuelt tillige således, at ejerkredsen af de enkelte udskilte selskaber ikke er identisk. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i dette tilfælde, og udgangspunktet er, at de for V gældende overenskomster efter fissionen fortsat vil være gældende for de enkelte selskaber i det omfang, der i de pågældende selskaber udføres arbejde indenfor overenskomsternes område. Der henvises i øvrigt i det hele til bemærkningerne ovenfor om etablering af datterselskaber. København, den 27. maj 1999 Nicolai Westergaard

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. marts 2008 FM 2008/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Nærværende forslag fremsættes på baggrund af forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere