ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009 Efter den ordinære generalforsamling 27. maj 2009 er afholdt månedlige bestyrelsesmøder, hvoraf det første i juni 2009 vedrørte konstituering, dog blev der ikke afholdt bestyrelsesmøde i juli måned. Resultatet af konstitueringen var som følger: Knud Erik Hansen: Inger Lise Olesen: Mogens Lynggaard: Christian Hedegaard Andersen: Arne Solberg: Elsebeth Jensen: Peter Haugaard: Jørgen Munk Andersen: Best.medlem, referent, renovation. Best.medlem, rengøring, saltning mv. Best.medlem, mangler, vedligeholdelse. Næstformand; økonomi. Formand, forsikringer, naboforeninger, mangler. Suppleant, formand for festudvalg, haveudvalg. Suppleant, nyhedsbrev, hjemmeside, havneudvalg. Suppleant, elevatorer inld.belysning. Mangeludbedring og mangelregistrering. Vores rådgiver Anders Jensen blev i sommeren 2009 færdig med 5 års eftersyn, der omfattede udvendige overflader og fælles arealer og resulterede i en række rapporter, der alle blev fremsendt til CC Contraetor via vores juridiske rådgiver, advokat Kjeld Jørgensen. Idet Keops Development blev erklæret konkurs har advokat Kjeld Jørgensen overført alle vores krav overfor CC Contraetor - ved det der i juristsproget hedder "springende regres", idet CC Contractor har været totalentreprenør ved opførelsen af Fjordstokkene, hvilket vil sige, at de havde ansvaret både projektering og udførelse af byggeriet. Gennem sommeren 2009 udbedrede CC Contractor en del "mindre mangler" herunder forsegling mellem glas og vinduesrammer mod nord og vest i vestblokkens nordgavl herunder også udbedring af loft med skimmelsvamp i stuelejligheden, medens de afviste at udbedre de "store mangler" som vandindtrængning i kælder og underdimensioner af vinduessprosse-samlinger og vinduesglas samt fastgørelser af vinduesrammer øverst i gavle. Udbedringen af "mindre mangler" gik imidlertid i stå i efteråret 2009, men der er tegn på at man vil gå i gang igen, nu når vinteren er over. Afvisningen af at udbedre de "store mangler" medførte efter samråd med advokat Kjeld Jørgensen, at bestyrelsen søgte ved ekstraordinær generalforsamling godkendelse til at gennemføre en voldgiftssag mod CC Contraetor vedr. disse mangler. Bestyrelsen fik som kendt 100 % tilslutning hertil ved den ekstraordinære generalforsamling i november Siden har vor advokat sendt klageskrift til voldgiften, efter at der blev forsøgt endnu en gang korrespondance, for at opnå evt. forlig. CC Contractors advokat har så svaret i det nye år. Af svaret fremgår, at CC Contractor forsøger at køre sagen på at "de bare har gjort, som Keops Development bad om". Vores advokat er dog fortrøstningsfuld, og vi regner med at der i løbet af foråret/sommeren gennemføres et syn og skøn angående disse punkter. På sydgavlen i østblokken opdagedes det i vinterferien, at der faldt mursten ned på fortovet. Heldigvis blev ingen ramt og firmaet SHT Herning, der havde leveret tegl-betonelementet kom og fik hugget de løse sten ned. Der faldt dog yderligere et par sten ned inden firmaet nåede at få repareret skaden der også omfattede metalloftet under taget, der trængte til en vandnæse med Årsberetningen 2009 Side 1

2 inddækning. Dette er nu blevet udført over de to gavle mod syd, men vi har også bedt om at vandnæserne bliver udført over gavle mod nord. Desværre har det vist sig, at aftræksrøret fra kedelcentralen til op over tag giver anledning til kondensvand, som løber ud på vægge i mellemgang i Strandstræde 10. I øjeblikket reagerer CC Contractor ikke på nogen henvendelse, men vi giver naturligvis ikke op. Ekstraordinær generalforsamling. Udover vedtagelse af at gå til voldgiftssag mod totalentreprenøren blev også de store ekstraudgifter behandlet, som ejendomsskat på fællesgrunden mellem vore bygninger samt ekstraomkostninger til renovation, der ikke havde været muligt at budgettere for Der blev på mødet vedtaget en ekstra indbetaling fra alle medlemmer i januar til dækning af disse udgifter. For 2010 vil der være taget hensyn til disse udgifter i budgettet. Enhedsforeningen. Desværre er formaliteteme med nedlægeisen af øst- og vestforeningerne ikke på plads endnu. Overførelsen af de pantebreve der er tinglyst på hver enkelt lejlighed er lidt kompliceret og tager tid at overføre til den samlede forening. Advokat Jens Anker Hansen vil forklare dette nærmere. Rengøring, vinduespudsning, saltning mv.. Anders Andersen rengøring blev opsagt pr og fra har følgende firmaer varetaget opgaverne: Trappevask og affaldshåndtering i kælder: Alternativ Service vi Ane-Jette Jacobsen. Pudsning af vinduer der ikke af den enkelte kan nås: Alt på det rene vi Henrik Schneider Jensen. Snerydning og saltning: Holbæk kommune vi Michael Nybo. Måtteservice (måtter i mellemgange i kælder): Berendsen vi Sandra Dina Knudsen. For at spare på trappevask er følgende indført: I vintermåneder vaskes adgangsvej e i kælder/stueetg. hver uge, medens resten op til øverste etage fejes hver uge og vaskes hver anden uge. Isommerperioden vaskes adgangsvej e i kælderlstueetg. hver uge, medens resten op til øverste etage fejes hver uge og vaskes hver fjerde uge. Vinduespudsning: Vi har skiftet firma p.g.a. billigere priser, dette kunne lade sig gøre, fordi vi får pudset samtidig med Sparekassen Sjælland af samme firma. Måtter: I mellem gangene er måtter genanskaffet, (dog i mindre størrelse) da vi erfarede mange beboerønsker herom. Der er indkøbt nye måtter til måtterammerne ved indgange i stueetg.. Disse måtter ligger i depot. Snerydning: Bestyrelsen arbejder på en endnu bedre og billigere løsning for næste vinter. Årsberetningen 2009 Side 2

3 Vedrørende affald. Efter indkøringsproblemer i afhentning af vores affald - og en ny affaldsrenovatør overtog afhentningen - fungerer det tilfredsstillende. I det forgangne år opsagde vi den lokale renovationsordning med Anders Andersen og indgik en kontrakt med et lokalt firma, som er billigere. Vi har desværre stadig problemer med det nedkastede affald i affaldsrummet Pakhusstræde 11, hvor vi rar oplyst, at poserne ikke bliver lukket ved nedkastning, hvilket har den følgevirkning at posernes affald falder ud ved nedkastningen. Pap og andet affald som bliver samlet i sorte plastikposer og stillet i opgangenes affaldsrum bliver ikke fjernet af vores ansatte renovationsfirma, men skal køres på genbrugspladsen. Husk at lukke poserne inden nedkastning og husk ved det grønne affald, at den grønne lampe lyser konstant inden nedkastningen. Læs og vær opmærksom på det af Holbæk Kommune udsendte "Affaldshæfte" vedrørende "Sortering og genbrug af affald". Elevatorer. Der er i det forløbne år udført faldprøver i vestblokken med tilfredstillende resultat. Mange lysarmaturer er blevet skiftet, og de sædvanlige eftersyn er gennemført. I det Otis som både er leverandør og servicefirma er meget dyre - og vi har været nødt til at lade elevatorfirmaet skifte lysarmaturer - har vi henvendt os til et andet servicefirma for elevatorer for om muligt at nedbringe udgiften. Det ser ud til at dette firma er væsentligt billigere, og vi håber, under forudsætning af at deres autorisation er i orden, at vi kan lave aftale med dem. Porten til P - kælder. Porten til vores parkeringskælder brød i slutningen af 2009 sammen og måtte gennemgå en større reparation, hvilket dog kun kan regnes som midlertidig, da selve porten er helt nedslidt i siderne og kan når som helst bryde sammen igen uden at kunne repareres. Der er derfor indhentet tilbud fra diverse leverandører og efter vurdering af disse er der nu afgivet ordre på en ny port af en bedre standard og som er egnet til op og nedhej sninger mange gange i døgnet i modsætning til den gamle, ligesom den vil blive indstillet til, at stå åben i tidsrummene 07:00-10:00 og igen 15:00-18:00. Varme og varmt vand. Udover Cai Holm fra Gert Jørgensen vvs har vi hidtil brugt leverandøren af kedelanlægget til at servicere anlægget. Dette firma er dog ikke særlig interesseret i at indgå serviceaftale med os. Vi har derfor spurgt to andre firmaer, der kender denne kedeltype og er endt med Fa. Lygas, der skulle have den fornødne viden og reservedelslager afpasset til vores anlæg. Årsberetningen 2009 Side 3

4 Ventilation. Heldigvis har vi ikke i år haft problemer med tagventilatorerne. Vice-vælten har støvet dem af, men kanalerne er ikke blevet renset. Det bør gøres under vedligehold. Vedligeholdelse. Der blev nedsat et udvalg bestående af Mogens Lynggaard, Christian Hedegaard Andersen, Peter Haugaard og Arne Solberg til at udarbejde en vedligeholdelsesplan. Arbejdet er lige afsluttet og bestyrelsens vedligeholdelsesplan foreligger og gennemgås under punkt 5 på dagsorden. Kabeltv og Bredbånd. Aftalen med YouSee ser ud til at fungere og overgangen til digitale systemer gik vel godt nok, også fordi YouSee bliver ved med også at sende analogt i en del år endnu.. Haveudvalg. Vi har nu i et år haft Per Madsen til at holde vores fælleshave, alle synes at Per Madsen har gjort det godt, så vi har besluttet at han skal fortsætte. Prisen er det samme som ,00 exel. moms ( kr.) Festudvalget. Vi har siden sidste generalforsamling holdt vores 2 årlige fester, vores sommerfest hvor vi spiste Thaimad, som Fru Dyrendallavede til os. Det var en dejlig oplevelse. Humør og maden var i top. 35 pers deltog. Vores julefest Det var som altid en hyggelig eftermiddag, der deltog 37 pers. Der blev spist æbleskiver, drukket gløgg/kaffe og ikke mindst blev der raflet. Samarbejde med boligforeninger på havnen. Der er afholdt 3 uformelle møder i vores fælleshus. Et resultat var et møde her i denne vinter med den nye borgmester og kommunaldirektør. De oplyste os om, at man nu vil iværksætte den tidligere plan for parkeringsrestriktioner for vort område. I hovedtræk går den ud på, at man kun må parkere indenfor markerede P-felter, som vil være angivet med lyse striber. På vor forespørgsel om hvor man så skal parkere - idet der jo helt klart er for få pladser - oplystes, at man ville lade markere ca. 175 p-pladser ved Starkhallerne og ved skiltning henvise hertil. Endvidere nævnte borgmesteren, at når man kendte hvem der kommer til at eje højhusgrunden da vil man forsøge en forhandling med henblik på at indrette midlertidige P - pladser. Et andet resultat af fællesmøderne har været udveksling af oplysninger om servieefirmaer og vore erfaringer hermed. Årsberetningen 2009 Side 4

5 Afslutning. Det er vort håb at voldgiftssagen og udbedringen af de resterende mangler må blive afklaret således, at mere afklarede forhold kan bevirke, at vi fremover kan planlægge, hvad der skal foretages på vores bygninger. Det er vort håb at den udarbejdede vedligeholdelsesplan vil afklare disse forhold og; at der oprettes et vedligeholdelsesfond, der gør det muligt at gennemføre det fornødne vedligehold. Bestyrelsen Årsberetningen 2009 Side 5

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere