Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring"

Transkript

1 Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Helle Bjerg, Docent, PhD Dorthe Staunæs, Professor, PhD Forskningsprogrammet Forskningsprogramme for Organisa>on & Læring Ledelse og organisatorisk læring Ins>tut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Professionshøjskolen UCC Aarhus Universitet NNS AKADEMIDAG 02/02/15 Skolereform ledelse mod et mål der hele >den flyter sig - En læringsreform: fokus på og måling af fagligt læringsudbyte MEN også poten>alisering: - af læringen og eleverne: alle skal blive så dyg/ge de kan - af læringsmiljøet: understøtende undervisningsak>viteter/ Hvornår eleverne bevægelse/flere >mer & mere >d/differen>ering/trivsel/ blevet så dyg/ge som samarbejde de kan? - af de professionelle: mere undervisning/mere samarbejde Hvornår har medarbejderne og skolen udfoldet det - > mere af det samme eller gentænkning af skolen?: fulde dvs. poten/ale? organisering, undervisning, læring & det og de professionelle 1

2 Skolereform Fra styringsra>onaler >l læringspoten>aler Skolereformen som en LEDELSESREFORM: - Fordring om at skulle lede e]er læring: som et fast mål for læringsudbytet Aktuel ledelsesopgave: som et mål der hele >den flyter at oversæte sig fordi poten>alerne gør det styringsra>onaler >l læring (spoten>aler) Hvordan bliver skolen elever, ledere, lærere og pædagoger bedre /l det vi kender - og /l det vi endnu ikke ved hvad er hbj/ucc At lede på læring Et bredere læringsbegreb, der fokuserer på det faglige og det saglige, men også inkluderer dannelse og udvikling af det sociale og emo>onelle. (Bjerg & Staunæs 2014: 10) At trives før man kan lære eller at trives når man lærer (Hall in prep.; Plauborg in prep.) Se også policy dokumenter som den norske rapport Elevernes læring i Frem/den og Ontario Leadership Framework 2012 (Leithwood 2012). 2

3 Forandringer af uddannelse er teknologisk simple og socialt komplekse (Fullan 1991: 65) Forandringsambi>oner - og forandringsledelse Forandringsambi>oner i forhold >l kerneopgaven: undervisning og læringsudbyte produk>onsapparatet er det humane /menneskelige Forandringsambi>oner skal indfris af de fagprofessionelle (lærere, pædagoger) 3

4 Ledelse er Organisering er - ikke bare en person Men: - strategiske handlinger - på andres handlinger - i rela>oner - indebærer valg, prioriteringer, retningssætninger, vejledning, midler>dige fikseringer er... - ikke bare et sted, en >ng, et system, et rum Men: - organiserede socio- affek>ve processer, der foregår over >d Forandringsledelse som forudsætning for medledelse - Ledelse af mindset og kultur (mening og muligheder) - Ledelse af det sociale / socialitet (det fælles) - Ledelse af affekt (energi, stemning, følelser) - Ledelse af stabilisering (ru>nisering) Men også ledelse der er forpligtet på skolens saglighed og faglighed / læringsledelse 4

5 TÆNKETEKNOLOGIER Forskning må OVERSÆTTES for at OMSÆTTES En TÆNKETEKNOLOGI: - Assisterer os i at tænke om et emne på en særlig måde - Er ikke direkte handleanvisende, men sæter retning og systema>k for analyse af og handling i praksis - Eliminerer ikke oversætelsesopgaven, men faciliterer oversætelse af forskningsviden (Bjerg & Staunæs 2014) hbj/ucc Et ledelseskompas 5

6 Moralsk kerneformål Sigter på at specificere det gode man ønsker at realisere. Må også vælge og sæte skel i det gode for at: udpege hvad man melder sig ind i og dermed skabe engagement og ak>v indmeldelse fungere som retningssætende for (ledelse af) forandringsprocesser Første stop Hvad er det gode I arbejder på at realisere i jeres projekt Hvilke goder vælger I /l og hvilke vælger I fra? Giver øget fokus på læring anledning /l at forandre, justere eller stabilisere kerneformålet? Hvordan anvender I kerneformålet /l at skabe engagement og forpligtethed /l stabilsering & forandring 6

7 Forandringsforståelse Forandring afficerer organisa>onens medlemmer voldsomt At være ude af balance er læringens moment. Det svære er at få medlemmerne >l at dedikere sig >l dete moment. Og ikke mindst at lede på det. Forandringsforståelse Sigter på at lyte konstruk>vt e]er hvordan forandring påvirker organisa>onens medlemmer: Hvordan påvirker forandring organisa/onens medlemmer? Hvilken (u)balance mellem stabilitet og forstyrrelse giver mulighed for læring? 7

8 ET INTEGRERET PERSPEKTIV: LÆRINGSCENTRERET SKOLELEDELSE At få uddannelse /lbage i uddannelsesesledelse Ledelse som gør en forskel for lighed og succesfuldhed i elevernes læringsudbyje (Robinson 2011) - Undervisnings ledelse - der er er stærk på at skabe og styrke fokus på elevernes læringsudbyte og sammenhængen mellem undervisning og læringsudbyte & - Forandringsledelse - der er stærk på ledelse af humane ressourcer ved at skabe engagement, sammenhæng og forandring torsdag 5. februar 2015 hbj LÆRINGS- og UDVIKLINGSCENTRERET LEDELSE hvad siger forskningen? Hvordan får skoleledelse effekt på elevernes læringsudbyte? Skoleledelse har kun ringe direkte effekt på elevernes læringsudbyte 8

9 Skoleledelse med effekt men på hvad og hvordan? men kan have stor indirekte effekt på elevernes læringsudbyqe Hvad er det der virker - Review viden om skoleledelse med effekt for læringsudbyqe 1. At sæqe mål og forventninger 1. Establishing Goals and Expectations 0,42 2. Strategisk 2. Resourcing ressourcebrug Strategically 0,31 3. At sikre kvalitet I 3. Ensuring Quality Teaching undervisningen 0,42 4. At lede læreres læring og 4. Leading Teacher Learning and Development udvikling 0,84 5. At sikre et et trygt og vel- fungerende læringsmiljø 5. Ensuring an Orderly and Supportive Environment 0,27 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 hbj/ucc Effektstørrelse Robinson et al 2009; 39 9

10 ELEVCENTRERET LEDELSE Ledelseskompetencer Brug af viden i praksis Kompleks problem- løsning Opbygning af >llid i rela>oner Ledelsesdimensioner At sæte mål og forventninger k Strategisk ressourcebrug Sikring af kvalitet i undervisning (pædagogik) Ledelse af professionelles læring og udvikling Sikring af et trygt og velfungerende læringmiljø Høj kvalitet i under- visning & læring Robinson 2011 Medledelse handler ikke kun om at få medarbejderne med kvaliteten af leder- medarbejder rela/oner er ikke forudbestemmende for kvaliteten af elevers læringsudbyje. Det er fordi der er mere i skoleledelse end at opbygge kollegiale teams, etablere en loyal og sammenhængende medarbejder gruppe, og at udvikle en delt og inspirerende vision. Uddannelsesledelse handler om at fokusere disse rela/oner på specifikt pædagogisk arbejde (Robinson et al. 2009: 201) 10

11 Forandringsforståelse & ledelse af professionelles læring og udvikling Effek>v professionel udvikling er en kollek]v ak]vitet og ikke en individuel ak>vitet fordi et skabelsen af et effek>vt undervisnings- og læringsmiljø er en kollek]v opgave og et kollek]vt ansvar Ledelse af professionelles læring og udvikling Effek>ve og kvalificerende professionelle fællesskaber bygger på Et fælles ansvar for fælles mål og dermed også ansvar for at hjælpe hinanden En udvikling af fælles (passende, fleksible og kontekst sensi>ve) forståelser og sprog; fælles normer og praksisser Fokus på at udvikle professionelle fællesskaber gennem at integrere det at udføre arbejdet med at lære at udvikle arbejdet 11

12 Ledelse af professionelles læring og udvikling Hvorfor er det fælles centralt? 1. Undervisning er et fælles ansvar 2. Refleksion over egen praksis er svært Et velfungerende professionelt læringsfællesskab vil bringe større diversitet i måder at tænke på ind i analysen og løsningen af specifikke undervisningsproblemer og derved vil det hjælpe deltagerne /l at frigøre sig fra selv- begrænsende antagelser og praksisser (Robinson) 3. Læring i fællesskab understøter en sammenhængende didak>sk tænkning Ledelse af professionelles læring og udvikling Kollek>vt ansvar (er) en følelse af ansvar, der ikke kun angår ens egne handlinger og elever, men også for kollegers handlinger og andre elever i skolen (Newmann 1994 in Robinson 2011; 107) 12

13 Hvilken forandring skal der ledes på?f professionelles læring & udvikling Den fejl mange ledere begår i ledelse af forandring er at de fokuserer på de handlinger, de vil forandre uden først at forstå lærerens begrundelser for disse handlinger. Kort sagt, de s/ller ikke nok spørgsmål /l lærerne om, hvorfor de gør det som [ledelsen] vil have dem /l at holde op med at gøre. (Robinson 2012: 118) Forandringsledelsens BY- PASS- STRATEGI: Forandring af - Ignorerer frem for at engagere den handlingsteori, uddannelse er der teknologisk simpel, mo>verer de handlinger, ledelsen gerne vil forandre men socialt kompleks. 05/02/15 Emnenavn Hvilken forandring skal der ledes på?f Analyse og accept af forskel på Hvor vi er & hvor vi vil hen Arbejde med mål i fællesskab Skaber og fastholder fokus på elevers læring/ børns udvikling 13

14 Hvilken forandring skal der ledes på?f professionelles læring & udvikling Læringsmål for eleverne = Præsta/onsmål - for lærerne? eller Læringsmål - for lærerne At skabe en kultur, hvor man i fællesskab lærer, hvordan man gør, så man opnår kapacitet >l at nå målene hbj/ucc Hvilken forandring skal der ledes på?f professionelles læring & udvikling!målsætning virker når mennesker er dedikerede til mål, som de tror på, at de har kapaciteten til at opnå. Dedikation og kapacitet er i høj grad gensidige, for mennesker vil ikke dedikere sig til mål som de tror de ikke kan opnå. (Robinson 2011; 51)! 14

15 Andet stop Hvad er afstanden mellem der hvor vi er og hvor vi vil hen? Hvad er det vi/de professionelle skal gøre anderledes eller holde op med at gøre? Hvilke antagelser har vi om, hvorfor vi/de gør som de gør? Hvordan tror vi at denne forandring vil påvirke de professionelle? Hvordan kan vi lede på og i denne forandring gennem ledelse af professionelles lærings og udvikling? Hvilken (u)balance mellem stabilitet og forstyrrelse giver mulighed for læring? Forandringsambi>oner - og ledelse af mind- set KaTens mislykkede ledelse 15

16 Hvad kan katens mislykkede ledelse af læring assistere os >l at tænke? Ændringer/omvending af roller: Fra leder af de andres læring /l den lærende pædagog/lærer og den lærerende leder/organisa>on og /lbage igen (professionsforandring) At lyje /l støj og ikke- ajrak/ve forsendelser med henblik på at lede (refleksivitet) 16

17 Hvis man vil læse mere Bjerg, HS & D. Staunæs (2014): Tænketeknologier. Forandringer består projekter forgår. I Skolen i Morgen, Vol. 16, Nr. 8. Bjerg, H. & D., Staunæs (2014) Pædagogisk skoleledelse version I Skolen i Morgen, Vol. 17, Nr. 8 Bjerg, H. & D. Staunæs (2014) Læringscentreret skoleledelse - tænketeknologier /l forskningsinformeret skoleledelse. Dafolo Juelskjær, M. & D. Staunæs (2014) Klasseledelse all inclusive. I Krejsler, J. & L. Moos (red.) Klasseledelse. Dafolo. Juelskjær, M. & D. Staunæs (2015, januar): Den Læringsledede skole. I Skolen i morgen Juelskjær, M., Knudsen, H., Pors, J.G. & D. Staunæs (2011 red.) Uddannelsesledelse. At lede det poten/elle. København: Hans Reitzels Forlag. Asterisk (2014) Skolelederne skal forløse /dsreform. Interview med Malou Juelskjær. Nr 71. Aarhus Universitet. IUP 17

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere