o Etse!2t spørger til udvidelsen af 12A's have område. Der spørges til hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Etse!2t spørger til udvidelsen af 12A's have område. Der spørges til hvordan"

Transkript

1 Andel sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i AB Thorsbo Mandag den 18. marts Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til stede er repræsentanter fra boligerne o 12A Christer Prang Jensen (næstformand) o 12B Charlotte Hacker og Lars Korsgaard Nielsen o 12C Conni Hacker o LZD Jørgen Hansen og Susanne Hansen (formand) o 12F Trine Simonsen o 12G John Nielsen og Birgit Hansen o 12H Lone Dannesøe Jensen (kasserer) o L21 )ørgen Holmsted og Else Nielsen o 12K Jette Gammelgård o t2e Jør$en Hansen fra t2d har fuldmagt 2. Bestyrelsens beretn ing: Formand Susanne gennemgår bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet som bilag. o Etse!2t spørger til udvidelsen af 12A's have område. Der spørges til hvordan projektet går i forhold til hæk opsætning og port ind til haven' o Svar; Der har været vanskeligheder ved at få en gartner ud og få gang i projektet, men det forventes at det kan igangsættes her til foråret.. Jørgen I2l spørger til lys i skuret. Der skulle prøves lidt forskelligt, men der er ikke sket noget endnu på den front. Vi håber at 2013 giver mere lys i skuret. Kommentarer desuden til status lister og driftsplaner - sidstnævnte er udløbet i

2 2O!O, så det skal der kigges på. Siden 2OO7 er der ikke lavet driftsbudget - det er en opfølgning på, hvad der er lavet i løbet af året og økonomien i det, så man kan kigge tilbage på, hvad hver enkelt bolig har fået lavet, hvad det har kostet og hvornår det er gjort. Ønsker at dette skal igangsættes igen. 3. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab, herunder godkendelse af værdiansættelse: Henrik Bonde Nielsen gennemgår årsregnskabet for 2012 o Der indbetales for lidt til vandregnskabet dvs. vores udgifter til vand er højere end det vi har indbetalt a conto via boligafgiften. Tallene uddybes af Henrik. Lone supplerer med, at dette betyder, at bestyrelsen foreslår en stigning i indbetaling til vandregnskabet til kr årligt, uden stigning i boligafgiften. Dette medvirker dog en regulering af boligafgiften ifølge vedtægterne. Det skal dog siges, at vandafledningsafgiften stiger med ca. 7 kr. pr.m3 i2073, hvilket betyder at vi i fremtiden bør hæve indbetalingen til vandregnskabet igen, eller at der stadig vil være en efterregulering på vandforbruget. Beregning af andelskronen - er med som note til regnskabet på side 7 med værdi af alle de forskellige boligtyper. Værdien er faldet en smule i forhold til sidste år, men ikke meget. Der er ingen kommentarer til regnskabet eller værdiansættelsen - så regnskabet er godkendt. 4. Forelæggelse samt godkendelse af budget og justering af boligafgiften: Henrik Bonde Nielsen gennemgår driftsbudgettet for 2OL3 ogzol4. Der er ingen kommentarer til driftsbudgettet og justeringen af boligafgiften - budgettet er godkendt og reguleringen af boligafgiften træder i kraft 1. mai 20L3. 5. Forslag: Bestyrelsens forslag: 1) Montering af vinduer i baderum i bolig D og G, prisen for disse er ca ,-' Betales med midler fra vores opsparingskonto. Forslaget er sat for at forsøge at undgå flere forekomster af skimmelsvamp da udluftningsmulighederne vil bedres. Man forestiller sig at dette måske også vil

3 kunne gøre boligerne lettere at sælge. De eksperter vi har haft inde over bolig tzg's skimmelsvamp skade har alle undret sig over det manglende vindue. Der er kommet et yderligere tilbud fra murermester Tom Janum Aps. på kr. som er det vi stemmer om. Else 121 spørger om det er en udgift man selv skal betale eller om det er foreningens ansvar. Denne problematik har tidligere i foreningens historie været oppe og vende - hvor der var egenbetaling. Susanne fortæller, at det der tidligere har vaeret omkring vinduer i bolig G har været af personlige hensyn. Beslutningen omkring vinduer på badeværelserne handler om indeklima og sikring af vores boligers sundhed, hvorfor det ikke burde påligge den enkelte andelshaver. Der er en del snakken frem og tilbage med stor respekt og forståelse for de ramte boligers bekymringer men også en generel snak omkring hvorvidt disse vinduer er et "nødvendigt onde", vi er nødt til at få lavet som forening for at sikre vores boligers sundhed eller det er en ting som er "tart" at få tavet - men som derfor må ligge hos den enkelte andelshaver. Jørgen 121 mener at dette er en særinteresse og at det derfor ligger hos den enkelte andelshaver og ikke hos foreningen. Beslutning: For forslagetl LZa,!2b, L2c, L2d, t2e, L2f, L2gog 12h Mod forslaget: 121 og 12K 2l Montering af ventiler i ventilationshullerne i vores undertage, dette for at undgå smeltevand og fygesne på lofterne. Vi har modtaget et tilbud på 150 stk. inkl. montering udefra på ,-. Betales med midler fra vores opsparingskonto. Forslag til at man indhenter et tilbud mere for at sammenligne priserne da Kurt Thomassen ikke umiddelbart har været den billigste med de øvrige tilbud.

4 Der spørges til hvordan marl kan montere dem udefra uden at vide, hvor hullerne er - der spørges til om det er muligt at montere dem indefra og om dette kunne være billigere. For forslaget: samtlige boliger i andelen Mod forslaget: 0 boliger 3) Udskiftning af silikonefugerne i brusenicherne af en professionel murer, pris (alle boliger undtaget 12G, som er ordnet i forbindelse med indflytning). Der spørges til hvor vi finder pengene til denne udgift - dette er lagt ind i budgettet for 2013.!Ørgen 121 har et par løse fliser på badeværelset - spørger om det påhviler andelsboligforeningen at lime disse fast, ligeledes for at forebygge angreb af skimmelsvamp. Bestyrelsen tilkendegiver at løse fliser der sidder i brusenichen, vil blive sat fast af mureren, i forbindelse med udskiftning af silikonefuger i foråret Dette er dog normalt og i fremtiden den enkelte andelshavers ansvar' Pga. af denne ekstraopgave vil regningen til dette forslag naturligvis blive større end det tilbud vi har modtaget på ,-. Der gøres opmærksom på, at der ved fremtidige fællesopgaver er mulighed for at opkræve en engangsydelse for hver bolig, så vi ikke tørlægger vores opsparing til forbedringer. For forslaget: samtlige boliger i andelen Mod forslaget: 0 boliger 4) Ændring af de enkelte boligers vedligeholdelse af grønne områder. Det er fortsat sådan, at alle boliger har deres flisegang, hvor de skal rydde sne om vinteren og renser ukrudt mellem fliserne om sommeren. De grønne områder som tidligere har været ansvarsområde for de enkelte boliger, bortfalder og ordnes på arbejdsdagene. Dette gælder også for kompostbeholderne og rosenstien.

5 Nogle mente at rosenstien bør ordnes mere end 2 gange årligt på arbejdsdagene, da det ellers gror for meget til. For forslaget: 12A, LzB, LzC, LzF, LzG, L2H oglzk Mod forslaget: 12D, L2E og LZI 5) Gratis lån af cykelskur til afholdelse af fest, den der gerne vil låne skuret informerer de andre boliger på forhånd. Det er vigtigt, at der bliver informeret om dato igod tid - aftalt en uge før arrangement - så alle har god tid til at få fjernet sine ting. Hvis den, der holder festen, fjerner ting fra skuret fordi andre andelshavere ikke er hjemme, er det den der holder festen, der er ansvarlig for at rydde tingene op igen. Hvis man vil låne skuret, så skal man informere formanden, så man er sikker på, at der ikke er andre, der har reserveret skuret. For forslaget: Samtlige boliger Mod forslaget: 0 boliger Forslag om at det meste af bestyrelsens post fremover kommer via mail. Såfremt man ikke fnster d tte - er dette i ordefl og så får man det via papir.

6 frfrfi:r Hfur*CObolEr S.nnfEE hotfr H: IE cr b brmet lrfre fordag. 7- V*tl bcgrelse-- e Pl ydg er næstfornrand Orrtster Jensen (fnsker ikfte genvafr. B styrelsen indstiller John Nielsen- John 12G vil geme opstille - da der ikke er andre kandidater vælges John enstemmigt. b. Valg af suppleanter. (Christer Prang Jensen er villig til at opstille) Conni Hacker tzc og Christer Prang Jensen 12A vi! gerne opstille - der er ikke andre kandidater vælges disse enstemmigt. Den nye bestyrelse består nu af: o Susanne Hansen (formand) o John Nielsen (nyvalgt) o Lone Dannesøe Jensen (kasserer) o Christer Prang Jensen (suppleantxnyvalgt) o ConniHacker(suppleantxnyvalgt) Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, dog ikke formanden som vælges på generalforsamlingen. 8. Valg af administrator: Vi har valgt ikke at have nogen administrator. 9. Valg af revisor: Henrik Bonde Nielsen vælges enstemmigt 10. Eventuelt: Herunder nedsættelse af grønt udvalg samt festudvalg. Festudvalg: Birgit 12G, Trine L2F ogcharlotte 12B Grønt udvalg: Christer 1-2A, Lone 12H og Jørgen \2D

7 Opfordring til at børnefamilierne husker at snakke med deres børn om at lukke låget på sandkassen, da det tiltrækker kattene. Bolig 121 opfordre til at huske på at rydde op efter sig. Jørgen 121 har oplevet nytårsrester her flere måneder efter nytårsaften og at der ofte er skrald på parkeringspladsen, når der har været hentet storskrald, haveaffald eller almindelig husholdningsaffald om onsdagen. Lars fra 12B oplyser at han havde ryddet op og fejet efter nytår og dette bekræftes af andre andelshavere. Opfordring til en drøftelse omkring de hunde som bor i foreningen. Hvordan skal vi forholde os til hundene. Skal de være i snor, eller hvad kan man forlange af både hunde og ejere i foreningen. Det er en svær problematik, da vi alle er forskellige og har forskellige holdninger til dette. Enden på denne diskussion bliver, at bestyrelsen henstiller til, at hunde føres i snor på foreningens fællesområde. Varmepumpen hos 12F drypper vand og når det fryser, så giver det nogen gange gener i form af at der bliver isglat foran LZF.lørgen vil gerne hjælpe med at få stenene op og Trine sørger for at få indkøbt lidt granitskærver. Vi laver arbejdet når det er blevet lidt varmere i vejret. Generalforsamling på vandværket - Susanne og Lone deltager. Kan vi rykke andelens fødselsdag - festudvalget snakker sammen. Bestyrelsen takker for et godt møde. Næstformand Kasser

8 Bilac AB Thorsbo Generalforsamling 18. marts 2OL3. Bestyrelsens beretning. Siden sidste GF. har der været holdt 5 bestyrelsesmøder, en ekstraordinær generalforsamling samt et skurmøde og to arbejdsdage. På sidste generalforsamling i maj201.2 blev to forslag fra grønt udvalg vedtaget: L: indkøb af ny regnvandsbeholder, som er foretaget. 2: bedre lys i cykelskuret. I referatet fra bestyrelsesmøde 24. maj står at Christer og Johan vil sørge for dette, Senere talte Johan med Jørgen Ho, som lovede at tage sig af det (der er intet på skrift). Jeg har også drøftet sagen med Jørgen; men bestyrelsen har valgt at stille arbejdet i bero indtiljørgen er klar. På ekstraordinær generalforsamling d. 5. juni blev det besluttet at bolig A får brugsret til en del af fællesarealet ud for gavlen ved A. Aftalen er nøje beskrevet i referatet fra d. 5. juni. Vi har fået de længe ønskede p-skilte, så hver andelshaver nu har sin faste p-plads. Jeg føler det er kommet til at fungere godt; men måske har nogle en anden mening? Arbejdsdagene var gode og effektive. Der blev ryddet ved gavlene, lagt dug og sten, spulet kloaker og renset ukrudt - alt i en god stemning. Vi har sagt farveltilto naboer i årets løb. Det var salg med forhindringer, idet det viste sig, at der var en del skimmelsvamp i G. Der var eksperter i forskellige områder til at udbedre skaderne; men det betød en masse arbejde og store forsinkelser for Birgit og John (samt mange penge for Susan og Johan) før de kunne flytte ind. Vi har beundret jeres tålmodighed og håber, at I er faldet godt til i Thorsbo. Hjertelig velkommen. Heller ikke C var det letteste salg; men ved forhandlinger og tålmodighed kom tingene på plads. Så Connie - også hjertelig velkommen til dig. Du kendte jo området og vidste, hvad du gik ind til. Økonomi. Vores Økonomi er stabil. Lone styrer den med hård hånd overvåget af Henrik, så jeg vil overlade til dem at kommentere yderligere. Dog vil jeg lige sig, at det ikke var bestyrelsen mening at foretage de store renoveringer i Vi har imidlertid fundet det nødvendigt at fremsætte nogle forslag, for at forhindre flere skimmelsvampeangreb. Mere herom senere. på vores dejlige skurmøde i efteråret 2Ot2drøflede viogså økonomi, idet bestyrelsen ønskede en vejledende debat omkring vores lån: skulle vi omlægge tilfast rente, optage nyt lån nu eller lade tingene fortsætte til 2015 eller til der kom en evt. rentestigning. Stemnin8en var helt klar: fortsæt men vær opmærksom på rentestigning. på samme skurmøde blev nogle praktiske gøremål fordelt: Camilla sørger lor øl ogvand til diverse arrangementer. Birgit og John står for indkøb vejsalt, Birgit har overtaget vores hjemmeside, som nu er i gode hænder, og Jørgen Ho tager sig af driftsplaner og statuslister, som er hans ekspertise. På baggrund af skimmelsagen drøftede vi også udskiftning af silikonefuger i badeværelserne samt isætning af vinduer i badeværelser i bolig D og G. Bestyrelsen har indhentet tilbud på disse skimmelsvampeforebyggende tiltag samt tilbud på udskiftning af ventiler i undertag.

9 Rafn og Søn: Rafn og Søn er et advokatfirma, som har erfaring for, at mange boligejere betaler for meget i ejendomsskat. Årsagen er at kommunerne ofte giver et for lavt fradrag for byggemodning i ejendomsvurderingen, hvorfor ejendommen bliver vurderet for højt og ejendomsskatten dermed for høj. Rafn og Søn har specialiseret sig i at hjælpe boligejere til deres ret over for kommunerne. AB Thorsbo indledte i september 2OLL et samarbejde med Rafn og Søn, som vi dog ind imellem næsten glemte pga. den lange sagsbehandlingstid. lmidlertid fik vi i februar besked fra dem, at undersøgelsen er afsluttet og den afgiftspligtige grundværdi er sat for højt. Vurderingsmyndigheden gennemgår sagen og det kan tage fra 6 mdr. til 3 år inden, der kommer en afgørelse, så - mere tålmodighed. Nærvarme. I efteråret deltog jeg i et orienterende møde arrangeret af Landsbylauget vedrørende nærvarme. Projektet undersøges og vil evt. blive sat i værk i samarbejde med Tåstrup fjernvarme. Det vil blive vanvittigt dyrt for el-varme brugere, og jeg ser det ikke som anvendeligt for os på nuværende tidspunkt men mener,vibør følge sagens udvikling. På grundejerforeningens generalforsamling d. 5. marts 2013 tillod jeg mig at stemme på hele foreningens vegne. Det drejede sig om en præcisering af vedtægterne idet ordet "ikke" var faldet ud et sted, og skulle genindsættes. (det drejede sig om at medlemmer i restance ikke har stemmeret på GF). Der var for få til stede på Generalforsamlingen til at vedtage præciseringen, så for at undgå en ekstraordinaer GF, valgte Søbo og Thorsbo at stemme for hver deres andelshavere. Dette ifø I ge gru n dejerfore n i ngens vedtægter. Det er altid spændende at starte på noget nyt og for mig har det været et interessant år i formandsstolen med dejlig støtte fra Lone og Christer. Lone har styr på hver en krone og mere til og Christer har taget en masse håndværkersnak og sørget for mange indkøb. Ærgerligt men forståeligt at du forlader os i bestyrelsen Christer. Tak til {ønt udvalg for ideer og arbejde og tak til festudvalget for en dejlig sommer/fødselsdagsfest samt hygge ved juletræstænding. Tak til A og G for vigtige indkøb i årets løb. Også tak til Jørgen som tålmodigt kommer, hver gang jeg råber: " Jqrgen, computeren driller". Susanne

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATF!RMAET SVENDSEN J.nr. 00196 SCJ /vj Referat af ordinær generalforsamling Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere