Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu"

Transkript

1 KE DA-C Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling? De kan downloade dem eller blive tilmeldt gratis via internettet: De er også velkommen til at tilmelde Dem Europa-Kommissionens gratis e-nyhedsbrev om det sociale Europa på

2 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 Europa-Kommissionen

3 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. JURIDISK MEDDELELSE Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der handler på Kommissionens vegne, kan holdes ansvarlig for eventuel anvendelse af oplysninger i denne publikation. Billeder Michel Loriaux Den Europæiske Union Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2009 ISBN doi: /51058 Den Europæiske Union, 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Kopiering af billeder er ikke tilladt. Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

4 Europa-Kommissionen EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor s ,7 cm ISBN doi: /51058 Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog. Hvordan får man fat i publikationer fra EU? Publikationer til salg: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos boghandleren; oplys titel, forlag og/eller ISBN-nummer Ved at kontakte et af vores salgssteder direkte. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. Gratis publikationer: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos Europa-Kommissionens repræsentationer eller delegationer. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger.

5 1 INDLEDNING Solidaritet er én af EU s grundlæggende værdier og indebærer, at alle har ret til samfundets goder i tider med fremgang, og at alle deler byrden i krisetider. Men ikke desto mindre lever næsten 80 millioner europæere under fattigdomsgrænsen, og mange har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse, bolig, sociale og finansielle tjenesteydelser. Det er ti år siden, at EU s stats- og regeringsoverhoveder erklærede deres støtte til bekæmpelsen af fattigdom i EU, og 2010 markerer det Europæiske År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse. Året har fire generelle mål og ledende principper: At anerkende, at de, der lever i fattigdom eller er socialt udstødte, har ret til at leve et værdigt liv og spille en aktiv rolle i samfundet. At understrege vores fælles ansvar for at deltage i bekæmpelsen af fattigdom, både kollektivt og individuelt. At styrke samhørigheden og fremhæve de fordele, der er forbundet med at udrydde fattigdom, og skabe et mere rummeligt samfund for alle borgere. At skabe politiske foranstaltninger og konkrete tiltag på alle niveauer, der kan medvirke til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, samt at sikre, at disse tiltag gennemføres i de enkelte lande. Denne brochure giver et overblik over de vigtigste konklusioner i Eurobarometer-undersøgelsen om fattigdom og social udstødelse, der blev offentliggjort i oktober Undersøgelsen blev foretaget på vegne af Europa-kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse (GB), Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling, og blev udført mellem den 28. august og 17. september af TNS Opinion & Social network (TNS Gallup). En teknisk gennemgang af den fremgangsmåde, TNS Opinion & Social network (TNS Gallup) anvendte i undersøgelsens interviews, vil sammen med resultattabellerne blive vedhæftet den fulde undersøgelse som bilag.

6 2 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE VURDERINGER AF FATTIGDOMMENS UDBREDELSE I EU Næsten 80 millioner EU-borgere, eller omkring 16 % af EU s samlede befolkning, lever under fattigdomsgrænsen. Ifølge undersøgelsen opfatter EU s borgere fattigdom på forskellig vis. Omkring en fjerdedel (24 %) mener, at man er fattig, hvis man ikke har de nødvendige midler til at deltage fuldt ud i det samfund, man lever i. 22 % af de adspurgte mener, at fattigdom er ensbetydende med, at man ikke har råd til de almindelige fornødenheder, mens 21 % mener, at man er fattig, hvis man er afhængig af hjælp fra velgørende organisationer eller offentlige bistandsydelser. Et betydeligt mindretal (18 %) mener, at man er fattig, hvis man har mindre end det beløb, der udgør fattigdomsgrænsen, at leve for om måneden. Næsten tre fjerdedele (73 %) mener, at fattigdom er et udbredt fænomen i deres land. Men opfattelsen af, hvor udbredt fattigdom er i de enkelte lande, varierer meget fra land til land. Mener du, at fattigdom i (VORES LAND) er? Ungarn Bulgarien Rumænien Letland Portugal Frankrig Grækenland Litauen Slovakiet Slovenien Belgien Italien Estland EU 27 Tyskland Polen Irland Det Forenede Kongerige Spanien Den Tjekkiske Republik Nederlandene Luxembourg Finland Malta Østrig Sverige Cypern Danmark 96 % 4 % 0 % 92 % 6 % 2 % 90 % 5 % 5 % 89 % 10 % 1 % 88 % 12 % 0 % 86 % 13 % 1 % 84 % 16 % 0 % 79 % 19 % 2 % 79 % 20 % 1 % 78 % 21 % 1 % 75 % 25 % 0 % 75 % 22 % 3 % 73 % 26 % 1 % 73 % 25 % 2 % 72 % 26 % 2 % 71 % 24 % 5 % 69 % 25 % 6 % 66 % 30 % 4 % 66 % 32 % 2 % 59 % 40 % 1 % 58 % 40 % 2 % 55 % 42 % 3 % 54 % 45 % 1 % 53 % 44 % 3 % 53 % 44 % 3 % 37 % 61 % 2 % 34 % 65 % 1 % 31 % 68 % 1 % Udbredt Ikke udbredt Ved ikke Flere end otte ud af ti europæere (84 %) mener, at fattigdom er blevet et stigende problem i deres land inden for de seneste tre år. Mere end halvdelen af de adspurgte ungarere (64 %), letter (62 %) og grækere (54 %) mener, at der er sket en»stærk stigning«i antallet af fattige i deres lande.

7 3 2. VURDERINGER AF ÅRSAGERNE TIL FATTIGDOM Fattigdom kan forklares med både»samfundsmæssige«og»personlige«faktorer. Høj arbejdsløshed og utilstrækkelige lønninger opfattes som de mest udbredte forklaringer på»samfundsmæssige«årsager til fattigdom, sammen med utilstrækkelige sociale ydelser og pensionsydelser samt urimeligt høje boligudgifter. Begrænset uddannelse, erhvervsuddannelse samt»nedarvet«fattigdom og misbrugsproblemer opfattes som de mest udbredte»personlige«årsager til fattigdom. Hvilke to af de følgende samfundsforhold forklarer bedst, hvorfor folk bliver fattige? Der er for høj arbejdsløshed i (VORES LAND) Lønningerne er ikke tilstrækkeligt høje i (VORES LAND) Sociale ydelser/pensionsydelser er ikke tilstrækkeligt høje i (VORES LAND) En passende bolig er for dyr i (VORES LAND) Sundhedsydelser, specielt forebyggende ydelser, er for dyre i (VORES LAND) Andre (SPONTANT) Fattigdom er uundgåelig (SPONTANT) Ingen (SPONTANT) Ved ikke 52 % 49 % 29 % 26 % 8 % 3 % 3 % 1 % 1 % Hvilke to af de følgende grunde forklarer bedst, hvorfor fattige mennesker er endt i fattigdom? (ROTER HØJST 2 SVAR) De har ikke den nødvendige uddannelse, erhvervsuddannelse eller de nødvendige færdigheder De er vokset op i en fattig familie De er misbrugere (af alkohol, stoffer eller andre former for misbrug) De lever over evne De lider af dårligt helbred, langvarig sygdom eller har et handicap De har ikke modtaget tilstrækkelig hjælp fra familie eller venner i svære tider De har mange børn at forsørge De bliver udsat for diskrimination De har en psykisk lidelse Deres pleje af andre afholder dem fra at arbejde Andre (SPONTANT) Fattigdom er uundgåelig (SPONTANT) Ingen (SPONTANT) Ved ikke 37 % 25 % 23 % 20 % 18 % 14 % 13 % 12 % 5 % 5 % 3 % 2 % 1 % 2 % 53 % af de adspurgte i Holland opfatter begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse som medvirkende årsager til fattigdom. Denne opfattelse deles af 51 % af de adspurgte i både Danmark og Tyskland. I Sydeuropa og særligt blandt cyprioter (44 %) anses fattigdom primært for at være et»nedarvet«problem. For Sydeuropæere spiller familien og lokalsamfundets fællesskab en større rolle (f.eks. mener 32 % af de adspurgte portugisere, at manglende støtte fra familie og venner kan resultere i fattigdom). I mange lande forbindes fattigdom med høje boligudgifter. 67 % af EU s borgere mener således, at en passende bolig er for dyr. Denne opfattelse gør sig særligt gældende i Tjekkiet og Cypern (hver med 89 %) samt Luxembourg, Malta (hver med 86 %) og Slovakiet (84 %).

8 4 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE HVEM BEFINDER SIG PRMÆRT I RISIKOGRUPPERNE? Mere end halvdelen af alle EU-borgere (56 %) mener, at risikoen for at ende i fattigdom er størst blandt arbejdsløse. 41 % mener, at de ældre er mest udsatte, og 31 % opfatter borgere med begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse som den største risikogruppe. Andre samfundskategorier, der af EU-borgerne opfattes som de mest sårbare, omfatter mennesker med ustabile arbejdsforhold, mennesker der lider af handicaps og eller anden form langvarig sygdom. Hvilke grupper, blandt de følgende samfundsgrupper i (VORES LAND), har efter din mening størst risiko for at ende i fattigdom? Arbejdsløse Ældre Folk med begrænset uddannelse, erhvervsuddannelse eller manglende færdigheder Folk i usikre arbejdssituationer Handicappede og langtidssyge Folk der lider af et misbrug (narkotika, alkohol eller andre former for misbrug) Enlige forældre Unge voksne Børn Indvandrere Folk med psykiske lidelser Kvinder Romaer Ingen specielle grupper, alle (SPONTANT) Andre (SPONTANT) 56 % 41 % 31 % 29 % 29 % 26 % 23 % 21 % 20 % 15 % 13 % 6 % 6 % 2 % 1 % Undersøgelsen illustrerer ligeledes, at alder spiller en vigtig rolle for holdningsdannelsen omkring de ældre borgeres sårbarhed. Langt færre unge EU-borgere (i aldersgruppen år) end»ældre«eu-borgere (i aldersgruppen 55 år og derover) mener således, at de ældre tilhører en særlig risikogruppe (henholdsvis 33 % og 45 %).

9 5 4. HVILKE EU-BORGERE MENER SELV, DE TILHØRER EN RISIKOGRUPPE? Mens fattigdom anses for at være et generelt og stigende problem, mener de fleste EU-borgere ikke, at de selv tilhører en risikogruppe. I forbindelse med en række»tjek af risikovurderinger«blandt andet baseret på evnen til at få pengene til at slå til og til at betale sine regninger, følelsen af at have for meget gæld, forventningen om at kunne beholde (eller miste) sit job og risikoen for at blive hjemløs viser det sig, at de fleste EU-borgere føler sig trygge ved deres personlige situation. En husstand kan have flere indtægtskilder, og mere end et medlem af husstanden kan bidrage. Med udgangspunkt i din husstands samlede månedlige indtægt, hvor nemt eller hvor svært er det at få pengene til at slå til? Nemt Hverken eller Svært Ved ikke EU % 56 % 12 % 2 % DK 57 % 37 % 5 % 1 % SE 53 % 41 % 4 % 2 % NL 50 % 40 % 8 % 2 % LU 47 % 46 % 5 % 2 % DE 45 % 45 % 9 % 1 % AT 43 % 50 % 6 % 1 % FI 43 % 53 % 3 % 1 % BE 38 % 50 % 11 % 1 % UK 35 % 54 % 8 % 3 % SI 33 % 54 % 13 % - IE 30 % 54 % 10 % 6 % ES 28 % 60 % 10 % 2 % FR 25 % 62 % 12 % 1 % Nemt Hverken eller Svært Ved ikke IT 24 % 61 % 13 % 2 % MT 24 % 65 % 9 % 2 % SK 24 % 63 % 13 % - CY 23 % 54 % 23 % - PL 21 % 59 % 17 % 3 % PT 21 % 62 % 15 % 2 % EE 20 % 65 % 13 % 2 % LT 20 % 60 % 18 % 2 % CZ 17 % 69 % 13 % 1 % LV 12 % 56 % 30 % 2 % EL 11 % 54 % 35 % - RO 9 % 63 % 24 % 4 % BG 5 % 52 % 40 % 3 % HU 5 % 61 % 34 % - Frygten for at blive ramt af fattigdom blandt arbejdsløse er langt højere end for EU-gennemsnittet: Næsten dobbelt så mange arbejdsløse føler, at de risikerer at stifte for megen gæld (50 % over for EU-gennemsnittet på 27 %). Mere end dobbelt så mange arbejdsløse har svært ved at betale deres regninger og lån (46 % over for 21 %). Næsten tre gange flere arbejdsløse har svært ved at få pengene til at slå til i deres familie (31 % over for 12 %). Dobbelt så mange arbejdsløse mener, at de risikerer hjemløshed (16 % over for 7 %).

10 6 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE KONSEKVENSER AF FATTIGDOM De EU-borgere, der har svært ved at få pengene til at slå til, er langt mindre tilfredse med deres liv end gennemsnittet. De er også mindre tilfredse med deres helbred og familieliv. Tilfredshed med (gennemsnit baseret på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds) EU 27 gennemsnit Husstandens vurdering af, hvor svært det er at få pengene til at slå til Nemt Hverken eller livet i det hele taget 6,9 7,8 6,7 4,9 helbred 7,2 7,6 7,2 6,3 familieliv 7,7 8,2 7,7 6,7 Svært Fattigdom har yderligere konsekvenser. Næsten ni ud af ti EU-borgere (87 %) mener, at fattigdom udgør en hindring for at få en passende bolig. Otte ud af ti mener, at fattigdom begrænser adgangen til højere uddannelser og voksenundervisning, mens 74 % mener, det hæmmer ens chancer for at finde et job. Et flertal af EU-borgere (60 %) mener, at evnen til at gennemføre et grundlæggende skoleforløb påvirkes af fattigdom, og 54 % mener, at fastholdelsen af et netværk af venner og bekendte bliver vanskeliggjort af fattigdom. Mange mener også, at prisen på offentlige tjenesteydelser ikke er rimelig, og det forklarer muligvis, hvorfor fattigdom opfattes som en hæmmende faktor, hvad angår adgangen til dem. Med en aldrende befolkning vækker de langvarige sundhedydelser bekymring hos mange. 45 % mener således, at prisen på sundhedspleje er urimeligt høj. Omkring en tredjedel (35 %) mener endvidere, at barnepleje er for dyr, og 34 % har samme opfattelse af socialt boligbyggeri. Mens et flertal af EU-borgerne ikke oplever problemer med at få adgang til finansielle tjenesteydelser, ser billedet ganske anderledes ud for de mest sårbare samfundskategorier. De arbejdsløse: syv ud af ti arbejdsløse EU-borgere oplever problemer med at optage et boliglån, mens EU-gennemsnittet af borgere, der oplever problemer på dette område, ligger på 49 %. 58 % af de arbejdsløse, sammenlignet med et EU-gennemsnit på 34 %, har svært ved at optage lån, og 47 % har svært ved at få et kreditkort (EU-gennemsnittet ligger på 27 %). EU-borgere, der har svært ved at få pengene til at slå til: næsten tre ud af fire af disse borgere (72 %) oplever problemer med at optage et huslån, 64 % oplever problemer med at optage lån og 55 % oplever problemer med at få et kreditkort. Økonomisk udstødelse: en væsentlig bekymring Når folk først er blevet ramt af fattigdom, kan de have svært ved at slippe ud af den igen. Landesammenligninger illustrerer, at der eksisterer store forskelle, hvad angår adgangen til finansielle tjenesteydelser. Huslån: i Finland oplever kun 20 % problemer med at optage et huslån, sammenlignet med 90 % i Spanien. Forbrugslån: i Finland svarer kun 12 %, at de oplever problemer med at optage lån, sammenlignet med hele 78 % i Spanien. Mindst halvdelen af de adspurgte i Bulgarien (53 %) og Cypern (50 %) indberettede også problemer. Kreditkort: antallet af adspurgte, der oplever problemer med at få et kreditkort, svinger fra 12 % i Holland og Sverige til 55 % i Spanien.

11 7 6. BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM 89 % af alle adspurgte EU-borgere mener, det er bydende nødvendigt, at deres respektive regeringer griber ind for at bekæmpe fattigdomsproblemet (Se figur 1). Denne opfattelse deles ikke kun af dem, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen. 85 % af de adspurgte, der klassificeres som velhavende ud fra deres husstandsindkomst, mener således, at fattigdom er et område hvor det er bydende nødvendigt, at deres regeringer griber ind. Oplys venligst, for hvert af disse udsagn, i hvor høj grad du er enig eller uenig i at Fattigdom i (VORES LAND) er et problem, regeringen øjeblikkeligt bør gribe ind overfor? Enig Uenig Ved ikke 9 % 2 % 89 % Hvor vigtig en rolle mener du, EU spiller i bekæmpelsen af fattigdom? Vigtig Ikke vigtig Ved ikke figur 1 figur 2 20 % 6 % 74 % Selvom EU-borgerne ikke mener, at EU er hovedansvarlig for bekæmpelsen af fattigdom, anser mange stadig EU s rolle for vigtig (28 % mener den er»meget vigtig«og 46 % at den er»ganske vigtig«). Opfattelsen af, at EU spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af fattigdom, er udbredt i hele EU. De lande, hvor flest adspurgte erklærer sig enige heri, er Malta (93 %) og Slovakiet (91 %). Med udgangspunkt i den følgende liste, hvem bærer det primære ansvar for bekæmpelsen af fattigdom i (VORES LAND)? Den (NATIONALITET) regering Borgerne selv Den Europæiske Union Regionale eller lokale myndigheder Ngo er eller velgørende organisationer Private virksomheder Religiøse institutioner Andre (SPONTANT) Ved ikke 53 % 13 % 9 % 7 % 7 % 3 % 2 % 1 % 5 % I EU som helhed mener 53 % af de adspurgte, at deres regeringer bærer det primære ansvar for bekæmpelsen af fattigdom. På nationalt plan svinger procentdelen af adspurgte, der er enige i dette synspunkt, fra mellem 24 % (i Frankrig) til 85 % (i Bulgarien). Andre lande, hvor mere end tre fjerdedele af befolkningen mener, at regeringen spiller en afgørende rolle, er Ungarn (80 %) og Letland (77 %). Derudover betragtes de følgende aktører som ansvarlige for en indsats på området: Mere end en fjerdedel af de adspurgte hollændere mener, at bekæmpelse af fattigdom er en opgave, der primært skal varetages af borgerne selv (27 % over for et EU-gennemsnit på 13 %). Finland er det eneste andet medlemsland, hvor mere end en femtedel af de adspurgte deler denne opfattelse (22 %). Mere end en fjerdedel af de adspurgte franskmænd mener, at bekæmpelsen af fattigdom primært er en opgave for Ngo er eller velgørende organisationer (26 % over for et EU-gennemsnit på 7 %). I Grækenland mener 23 % af de adspurgte, at bekæmpelse af fattigdom primært er en opgave, der skal varetages af EU (over for et EU-gennemsnit på 9 %). I Luxembourg deler 20 % af de adspurgte denne opfattelse.

12 8 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 KONKLUSION EU s borgere er meget opmærksomme på den grad af fattigdom og social udstødelse, der eksisterer i dagens samfund. Næsten tre ud af fire mener, at fattigdom er et udbredt fænomen i deres land, omend denne opfattelse varierer betragteligt medlemslandene imellem. Folks generelle opfattelse af, hvad det vil sige at være fattig, tager typisk udgangspunkt i en situation, hvor man har så få midler til rådighed, at man ikke kan deltage fuldt ud i samfundet og ikke har råd til de basale fornødenheder, eller at man er afhængig af velgørende organisationer eller offentlige bistandsydelser. Mere end 80 % af de adspurgte EU-borgere mener, at fattigdom er blevet et stigende problem i deres land i de seneste tre år. Denne opfattelse skal ses i sammenhæng med den nuværende økonomiske krise, hvis fulde omfang vi stadig ikke kender. Arbejdsløshed, og lønninger der ikke er høje nok til at dække folks leveomkostninger, er de mest udbredte»samfundsmæssige«forklaringer på, hvorfor folk bliver ramt af fattigdom. En anden årsag er høje boligudgifter. To tredjedele af de adspurgte EU-borgere mener således, at det er vanskeligt at finde en passende bolig til en rimelig pris. De oftest citerede»personlige«årsager til, at folk ender i fattigdom, er begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse,»nedarvet«fattigdom og misbrugsproblemer. Undersøgelsen bekræfter den sårbarhed, der forbindes med arbejdsløshed. Mere end halvdelen af de adspurgte EU-borgere mener således, at de arbejdsløse er den gruppe borgere, der primært risikerer at ende i fattigdom. Næsten halvdelen af de adspurgte mener, at arbejdsløse udgør en prioritetsgruppe i fordelingen af bistandsydelser. De ældre anses også for at tilhøre en sårbar gruppe i samfundet. De arbejdsløse vurderer selv, at de risikerer at ende i fattigdom, i langt højere grad end andre EU-borgere. Er man først blevet ramt af fattigdom, er det meget svært at slippe ud af den. Undersøgelsen illustrerer, at omkring 75 % af dem, der har svært ved at få pengene til at slå til, oplever problemer med at optage et huslån, omkring en tredjedel oplever problemer med at optage et lån, og mere end halvdelen oplever problemer med at få et kreditkort. Et flertal af de adspurgte EU-borgere mener, at fattigdom er et område, hvor det er bydende nødvendigt med en øjeblikkelig indsats. Ni ud af ti mener således, at det er deres regering, der skal gribe ind. Mere end halvdelen af de adspurgte mener, at deres regering bærer det primære ansvar i bestræbelserne på at mindske eller forebygge fattigdom. Endelig mener næste tre fjerdedele af alle EU-borgere, at EU spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af fattigdom.

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2011 SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere