Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu"

Transkript

1 KE DA-C Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling? De kan downloade dem eller blive tilmeldt gratis via internettet: De er også velkommen til at tilmelde Dem Europa-Kommissionens gratis e-nyhedsbrev om det sociale Europa på

2 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 Europa-Kommissionen

3 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. JURIDISK MEDDELELSE Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der handler på Kommissionens vegne, kan holdes ansvarlig for eventuel anvendelse af oplysninger i denne publikation. Billeder Michel Loriaux Den Europæiske Union Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2009 ISBN doi: /51058 Den Europæiske Union, 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Kopiering af billeder er ikke tilladt. Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

4 Europa-Kommissionen EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor s ,7 cm ISBN doi: /51058 Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog. Hvordan får man fat i publikationer fra EU? Publikationer til salg: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos boghandleren; oplys titel, forlag og/eller ISBN-nummer Ved at kontakte et af vores salgssteder direkte. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. Gratis publikationer: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos Europa-Kommissionens repræsentationer eller delegationer. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger.

5 1 INDLEDNING Solidaritet er én af EU s grundlæggende værdier og indebærer, at alle har ret til samfundets goder i tider med fremgang, og at alle deler byrden i krisetider. Men ikke desto mindre lever næsten 80 millioner europæere under fattigdomsgrænsen, og mange har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse, bolig, sociale og finansielle tjenesteydelser. Det er ti år siden, at EU s stats- og regeringsoverhoveder erklærede deres støtte til bekæmpelsen af fattigdom i EU, og 2010 markerer det Europæiske År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse. Året har fire generelle mål og ledende principper: At anerkende, at de, der lever i fattigdom eller er socialt udstødte, har ret til at leve et værdigt liv og spille en aktiv rolle i samfundet. At understrege vores fælles ansvar for at deltage i bekæmpelsen af fattigdom, både kollektivt og individuelt. At styrke samhørigheden og fremhæve de fordele, der er forbundet med at udrydde fattigdom, og skabe et mere rummeligt samfund for alle borgere. At skabe politiske foranstaltninger og konkrete tiltag på alle niveauer, der kan medvirke til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, samt at sikre, at disse tiltag gennemføres i de enkelte lande. Denne brochure giver et overblik over de vigtigste konklusioner i Eurobarometer-undersøgelsen om fattigdom og social udstødelse, der blev offentliggjort i oktober Undersøgelsen blev foretaget på vegne af Europa-kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse (GB), Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling, og blev udført mellem den 28. august og 17. september af TNS Opinion & Social network (TNS Gallup). En teknisk gennemgang af den fremgangsmåde, TNS Opinion & Social network (TNS Gallup) anvendte i undersøgelsens interviews, vil sammen med resultattabellerne blive vedhæftet den fulde undersøgelse som bilag.

6 2 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE VURDERINGER AF FATTIGDOMMENS UDBREDELSE I EU Næsten 80 millioner EU-borgere, eller omkring 16 % af EU s samlede befolkning, lever under fattigdomsgrænsen. Ifølge undersøgelsen opfatter EU s borgere fattigdom på forskellig vis. Omkring en fjerdedel (24 %) mener, at man er fattig, hvis man ikke har de nødvendige midler til at deltage fuldt ud i det samfund, man lever i. 22 % af de adspurgte mener, at fattigdom er ensbetydende med, at man ikke har råd til de almindelige fornødenheder, mens 21 % mener, at man er fattig, hvis man er afhængig af hjælp fra velgørende organisationer eller offentlige bistandsydelser. Et betydeligt mindretal (18 %) mener, at man er fattig, hvis man har mindre end det beløb, der udgør fattigdomsgrænsen, at leve for om måneden. Næsten tre fjerdedele (73 %) mener, at fattigdom er et udbredt fænomen i deres land. Men opfattelsen af, hvor udbredt fattigdom er i de enkelte lande, varierer meget fra land til land. Mener du, at fattigdom i (VORES LAND) er? Ungarn Bulgarien Rumænien Letland Portugal Frankrig Grækenland Litauen Slovakiet Slovenien Belgien Italien Estland EU 27 Tyskland Polen Irland Det Forenede Kongerige Spanien Den Tjekkiske Republik Nederlandene Luxembourg Finland Malta Østrig Sverige Cypern Danmark 96 % 4 % 0 % 92 % 6 % 2 % 90 % 5 % 5 % 89 % 10 % 1 % 88 % 12 % 0 % 86 % 13 % 1 % 84 % 16 % 0 % 79 % 19 % 2 % 79 % 20 % 1 % 78 % 21 % 1 % 75 % 25 % 0 % 75 % 22 % 3 % 73 % 26 % 1 % 73 % 25 % 2 % 72 % 26 % 2 % 71 % 24 % 5 % 69 % 25 % 6 % 66 % 30 % 4 % 66 % 32 % 2 % 59 % 40 % 1 % 58 % 40 % 2 % 55 % 42 % 3 % 54 % 45 % 1 % 53 % 44 % 3 % 53 % 44 % 3 % 37 % 61 % 2 % 34 % 65 % 1 % 31 % 68 % 1 % Udbredt Ikke udbredt Ved ikke Flere end otte ud af ti europæere (84 %) mener, at fattigdom er blevet et stigende problem i deres land inden for de seneste tre år. Mere end halvdelen af de adspurgte ungarere (64 %), letter (62 %) og grækere (54 %) mener, at der er sket en»stærk stigning«i antallet af fattige i deres lande.

7 3 2. VURDERINGER AF ÅRSAGERNE TIL FATTIGDOM Fattigdom kan forklares med både»samfundsmæssige«og»personlige«faktorer. Høj arbejdsløshed og utilstrækkelige lønninger opfattes som de mest udbredte forklaringer på»samfundsmæssige«årsager til fattigdom, sammen med utilstrækkelige sociale ydelser og pensionsydelser samt urimeligt høje boligudgifter. Begrænset uddannelse, erhvervsuddannelse samt»nedarvet«fattigdom og misbrugsproblemer opfattes som de mest udbredte»personlige«årsager til fattigdom. Hvilke to af de følgende samfundsforhold forklarer bedst, hvorfor folk bliver fattige? Der er for høj arbejdsløshed i (VORES LAND) Lønningerne er ikke tilstrækkeligt høje i (VORES LAND) Sociale ydelser/pensionsydelser er ikke tilstrækkeligt høje i (VORES LAND) En passende bolig er for dyr i (VORES LAND) Sundhedsydelser, specielt forebyggende ydelser, er for dyre i (VORES LAND) Andre (SPONTANT) Fattigdom er uundgåelig (SPONTANT) Ingen (SPONTANT) Ved ikke 52 % 49 % 29 % 26 % 8 % 3 % 3 % 1 % 1 % Hvilke to af de følgende grunde forklarer bedst, hvorfor fattige mennesker er endt i fattigdom? (ROTER HØJST 2 SVAR) De har ikke den nødvendige uddannelse, erhvervsuddannelse eller de nødvendige færdigheder De er vokset op i en fattig familie De er misbrugere (af alkohol, stoffer eller andre former for misbrug) De lever over evne De lider af dårligt helbred, langvarig sygdom eller har et handicap De har ikke modtaget tilstrækkelig hjælp fra familie eller venner i svære tider De har mange børn at forsørge De bliver udsat for diskrimination De har en psykisk lidelse Deres pleje af andre afholder dem fra at arbejde Andre (SPONTANT) Fattigdom er uundgåelig (SPONTANT) Ingen (SPONTANT) Ved ikke 37 % 25 % 23 % 20 % 18 % 14 % 13 % 12 % 5 % 5 % 3 % 2 % 1 % 2 % 53 % af de adspurgte i Holland opfatter begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse som medvirkende årsager til fattigdom. Denne opfattelse deles af 51 % af de adspurgte i både Danmark og Tyskland. I Sydeuropa og særligt blandt cyprioter (44 %) anses fattigdom primært for at være et»nedarvet«problem. For Sydeuropæere spiller familien og lokalsamfundets fællesskab en større rolle (f.eks. mener 32 % af de adspurgte portugisere, at manglende støtte fra familie og venner kan resultere i fattigdom). I mange lande forbindes fattigdom med høje boligudgifter. 67 % af EU s borgere mener således, at en passende bolig er for dyr. Denne opfattelse gør sig særligt gældende i Tjekkiet og Cypern (hver med 89 %) samt Luxembourg, Malta (hver med 86 %) og Slovakiet (84 %).

8 4 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE HVEM BEFINDER SIG PRMÆRT I RISIKOGRUPPERNE? Mere end halvdelen af alle EU-borgere (56 %) mener, at risikoen for at ende i fattigdom er størst blandt arbejdsløse. 41 % mener, at de ældre er mest udsatte, og 31 % opfatter borgere med begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse som den største risikogruppe. Andre samfundskategorier, der af EU-borgerne opfattes som de mest sårbare, omfatter mennesker med ustabile arbejdsforhold, mennesker der lider af handicaps og eller anden form langvarig sygdom. Hvilke grupper, blandt de følgende samfundsgrupper i (VORES LAND), har efter din mening størst risiko for at ende i fattigdom? Arbejdsløse Ældre Folk med begrænset uddannelse, erhvervsuddannelse eller manglende færdigheder Folk i usikre arbejdssituationer Handicappede og langtidssyge Folk der lider af et misbrug (narkotika, alkohol eller andre former for misbrug) Enlige forældre Unge voksne Børn Indvandrere Folk med psykiske lidelser Kvinder Romaer Ingen specielle grupper, alle (SPONTANT) Andre (SPONTANT) 56 % 41 % 31 % 29 % 29 % 26 % 23 % 21 % 20 % 15 % 13 % 6 % 6 % 2 % 1 % Undersøgelsen illustrerer ligeledes, at alder spiller en vigtig rolle for holdningsdannelsen omkring de ældre borgeres sårbarhed. Langt færre unge EU-borgere (i aldersgruppen år) end»ældre«eu-borgere (i aldersgruppen 55 år og derover) mener således, at de ældre tilhører en særlig risikogruppe (henholdsvis 33 % og 45 %).

9 5 4. HVILKE EU-BORGERE MENER SELV, DE TILHØRER EN RISIKOGRUPPE? Mens fattigdom anses for at være et generelt og stigende problem, mener de fleste EU-borgere ikke, at de selv tilhører en risikogruppe. I forbindelse med en række»tjek af risikovurderinger«blandt andet baseret på evnen til at få pengene til at slå til og til at betale sine regninger, følelsen af at have for meget gæld, forventningen om at kunne beholde (eller miste) sit job og risikoen for at blive hjemløs viser det sig, at de fleste EU-borgere føler sig trygge ved deres personlige situation. En husstand kan have flere indtægtskilder, og mere end et medlem af husstanden kan bidrage. Med udgangspunkt i din husstands samlede månedlige indtægt, hvor nemt eller hvor svært er det at få pengene til at slå til? Nemt Hverken eller Svært Ved ikke EU % 56 % 12 % 2 % DK 57 % 37 % 5 % 1 % SE 53 % 41 % 4 % 2 % NL 50 % 40 % 8 % 2 % LU 47 % 46 % 5 % 2 % DE 45 % 45 % 9 % 1 % AT 43 % 50 % 6 % 1 % FI 43 % 53 % 3 % 1 % BE 38 % 50 % 11 % 1 % UK 35 % 54 % 8 % 3 % SI 33 % 54 % 13 % - IE 30 % 54 % 10 % 6 % ES 28 % 60 % 10 % 2 % FR 25 % 62 % 12 % 1 % Nemt Hverken eller Svært Ved ikke IT 24 % 61 % 13 % 2 % MT 24 % 65 % 9 % 2 % SK 24 % 63 % 13 % - CY 23 % 54 % 23 % - PL 21 % 59 % 17 % 3 % PT 21 % 62 % 15 % 2 % EE 20 % 65 % 13 % 2 % LT 20 % 60 % 18 % 2 % CZ 17 % 69 % 13 % 1 % LV 12 % 56 % 30 % 2 % EL 11 % 54 % 35 % - RO 9 % 63 % 24 % 4 % BG 5 % 52 % 40 % 3 % HU 5 % 61 % 34 % - Frygten for at blive ramt af fattigdom blandt arbejdsløse er langt højere end for EU-gennemsnittet: Næsten dobbelt så mange arbejdsløse føler, at de risikerer at stifte for megen gæld (50 % over for EU-gennemsnittet på 27 %). Mere end dobbelt så mange arbejdsløse har svært ved at betale deres regninger og lån (46 % over for 21 %). Næsten tre gange flere arbejdsløse har svært ved at få pengene til at slå til i deres familie (31 % over for 12 %). Dobbelt så mange arbejdsløse mener, at de risikerer hjemløshed (16 % over for 7 %).

10 6 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE KONSEKVENSER AF FATTIGDOM De EU-borgere, der har svært ved at få pengene til at slå til, er langt mindre tilfredse med deres liv end gennemsnittet. De er også mindre tilfredse med deres helbred og familieliv. Tilfredshed med (gennemsnit baseret på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds) EU 27 gennemsnit Husstandens vurdering af, hvor svært det er at få pengene til at slå til Nemt Hverken eller livet i det hele taget 6,9 7,8 6,7 4,9 helbred 7,2 7,6 7,2 6,3 familieliv 7,7 8,2 7,7 6,7 Svært Fattigdom har yderligere konsekvenser. Næsten ni ud af ti EU-borgere (87 %) mener, at fattigdom udgør en hindring for at få en passende bolig. Otte ud af ti mener, at fattigdom begrænser adgangen til højere uddannelser og voksenundervisning, mens 74 % mener, det hæmmer ens chancer for at finde et job. Et flertal af EU-borgere (60 %) mener, at evnen til at gennemføre et grundlæggende skoleforløb påvirkes af fattigdom, og 54 % mener, at fastholdelsen af et netværk af venner og bekendte bliver vanskeliggjort af fattigdom. Mange mener også, at prisen på offentlige tjenesteydelser ikke er rimelig, og det forklarer muligvis, hvorfor fattigdom opfattes som en hæmmende faktor, hvad angår adgangen til dem. Med en aldrende befolkning vækker de langvarige sundhedydelser bekymring hos mange. 45 % mener således, at prisen på sundhedspleje er urimeligt høj. Omkring en tredjedel (35 %) mener endvidere, at barnepleje er for dyr, og 34 % har samme opfattelse af socialt boligbyggeri. Mens et flertal af EU-borgerne ikke oplever problemer med at få adgang til finansielle tjenesteydelser, ser billedet ganske anderledes ud for de mest sårbare samfundskategorier. De arbejdsløse: syv ud af ti arbejdsløse EU-borgere oplever problemer med at optage et boliglån, mens EU-gennemsnittet af borgere, der oplever problemer på dette område, ligger på 49 %. 58 % af de arbejdsløse, sammenlignet med et EU-gennemsnit på 34 %, har svært ved at optage lån, og 47 % har svært ved at få et kreditkort (EU-gennemsnittet ligger på 27 %). EU-borgere, der har svært ved at få pengene til at slå til: næsten tre ud af fire af disse borgere (72 %) oplever problemer med at optage et huslån, 64 % oplever problemer med at optage lån og 55 % oplever problemer med at få et kreditkort. Økonomisk udstødelse: en væsentlig bekymring Når folk først er blevet ramt af fattigdom, kan de have svært ved at slippe ud af den igen. Landesammenligninger illustrerer, at der eksisterer store forskelle, hvad angår adgangen til finansielle tjenesteydelser. Huslån: i Finland oplever kun 20 % problemer med at optage et huslån, sammenlignet med 90 % i Spanien. Forbrugslån: i Finland svarer kun 12 %, at de oplever problemer med at optage lån, sammenlignet med hele 78 % i Spanien. Mindst halvdelen af de adspurgte i Bulgarien (53 %) og Cypern (50 %) indberettede også problemer. Kreditkort: antallet af adspurgte, der oplever problemer med at få et kreditkort, svinger fra 12 % i Holland og Sverige til 55 % i Spanien.

11 7 6. BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM 89 % af alle adspurgte EU-borgere mener, det er bydende nødvendigt, at deres respektive regeringer griber ind for at bekæmpe fattigdomsproblemet (Se figur 1). Denne opfattelse deles ikke kun af dem, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen. 85 % af de adspurgte, der klassificeres som velhavende ud fra deres husstandsindkomst, mener således, at fattigdom er et område hvor det er bydende nødvendigt, at deres regeringer griber ind. Oplys venligst, for hvert af disse udsagn, i hvor høj grad du er enig eller uenig i at Fattigdom i (VORES LAND) er et problem, regeringen øjeblikkeligt bør gribe ind overfor? Enig Uenig Ved ikke 9 % 2 % 89 % Hvor vigtig en rolle mener du, EU spiller i bekæmpelsen af fattigdom? Vigtig Ikke vigtig Ved ikke figur 1 figur 2 20 % 6 % 74 % Selvom EU-borgerne ikke mener, at EU er hovedansvarlig for bekæmpelsen af fattigdom, anser mange stadig EU s rolle for vigtig (28 % mener den er»meget vigtig«og 46 % at den er»ganske vigtig«). Opfattelsen af, at EU spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af fattigdom, er udbredt i hele EU. De lande, hvor flest adspurgte erklærer sig enige heri, er Malta (93 %) og Slovakiet (91 %). Med udgangspunkt i den følgende liste, hvem bærer det primære ansvar for bekæmpelsen af fattigdom i (VORES LAND)? Den (NATIONALITET) regering Borgerne selv Den Europæiske Union Regionale eller lokale myndigheder Ngo er eller velgørende organisationer Private virksomheder Religiøse institutioner Andre (SPONTANT) Ved ikke 53 % 13 % 9 % 7 % 7 % 3 % 2 % 1 % 5 % I EU som helhed mener 53 % af de adspurgte, at deres regeringer bærer det primære ansvar for bekæmpelsen af fattigdom. På nationalt plan svinger procentdelen af adspurgte, der er enige i dette synspunkt, fra mellem 24 % (i Frankrig) til 85 % (i Bulgarien). Andre lande, hvor mere end tre fjerdedele af befolkningen mener, at regeringen spiller en afgørende rolle, er Ungarn (80 %) og Letland (77 %). Derudover betragtes de følgende aktører som ansvarlige for en indsats på området: Mere end en fjerdedel af de adspurgte hollændere mener, at bekæmpelse af fattigdom er en opgave, der primært skal varetages af borgerne selv (27 % over for et EU-gennemsnit på 13 %). Finland er det eneste andet medlemsland, hvor mere end en femtedel af de adspurgte deler denne opfattelse (22 %). Mere end en fjerdedel af de adspurgte franskmænd mener, at bekæmpelsen af fattigdom primært er en opgave for Ngo er eller velgørende organisationer (26 % over for et EU-gennemsnit på 7 %). I Grækenland mener 23 % af de adspurgte, at bekæmpelse af fattigdom primært er en opgave, der skal varetages af EU (over for et EU-gennemsnit på 9 %). I Luxembourg deler 20 % af de adspurgte denne opfattelse.

12 8 EUROBAROMETER-UNDERSØGELSE OM FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE 2009 KONKLUSION EU s borgere er meget opmærksomme på den grad af fattigdom og social udstødelse, der eksisterer i dagens samfund. Næsten tre ud af fire mener, at fattigdom er et udbredt fænomen i deres land, omend denne opfattelse varierer betragteligt medlemslandene imellem. Folks generelle opfattelse af, hvad det vil sige at være fattig, tager typisk udgangspunkt i en situation, hvor man har så få midler til rådighed, at man ikke kan deltage fuldt ud i samfundet og ikke har råd til de basale fornødenheder, eller at man er afhængig af velgørende organisationer eller offentlige bistandsydelser. Mere end 80 % af de adspurgte EU-borgere mener, at fattigdom er blevet et stigende problem i deres land i de seneste tre år. Denne opfattelse skal ses i sammenhæng med den nuværende økonomiske krise, hvis fulde omfang vi stadig ikke kender. Arbejdsløshed, og lønninger der ikke er høje nok til at dække folks leveomkostninger, er de mest udbredte»samfundsmæssige«forklaringer på, hvorfor folk bliver ramt af fattigdom. En anden årsag er høje boligudgifter. To tredjedele af de adspurgte EU-borgere mener således, at det er vanskeligt at finde en passende bolig til en rimelig pris. De oftest citerede»personlige«årsager til, at folk ender i fattigdom, er begrænset uddannelse eller erhvervsuddannelse,»nedarvet«fattigdom og misbrugsproblemer. Undersøgelsen bekræfter den sårbarhed, der forbindes med arbejdsløshed. Mere end halvdelen af de adspurgte EU-borgere mener således, at de arbejdsløse er den gruppe borgere, der primært risikerer at ende i fattigdom. Næsten halvdelen af de adspurgte mener, at arbejdsløse udgør en prioritetsgruppe i fordelingen af bistandsydelser. De ældre anses også for at tilhøre en sårbar gruppe i samfundet. De arbejdsløse vurderer selv, at de risikerer at ende i fattigdom, i langt højere grad end andre EU-borgere. Er man først blevet ramt af fattigdom, er det meget svært at slippe ud af den. Undersøgelsen illustrerer, at omkring 75 % af dem, der har svært ved at få pengene til at slå til, oplever problemer med at optage et huslån, omkring en tredjedel oplever problemer med at optage et lån, og mere end halvdelen oplever problemer med at få et kreditkort. Et flertal af de adspurgte EU-borgere mener, at fattigdom er et område, hvor det er bydende nødvendigt med en øjeblikkelig indsats. Ni ud af ti mener således, at det er deres regering, der skal gribe ind. Mere end halvdelen af de adspurgte mener, at deres regering bærer det primære ansvar i bestræbelserne på at mindske eller forebygge fattigdom. Endelig mener næste tre fjerdedele af alle EU-borgere, at EU spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af fattigdom.

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Behovet for arbejdskraft fremover

Behovet for arbejdskraft fremover Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle 20.11.2008 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER Generelle

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER

TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Retlige Anliggender Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2012 ISBN: 978-92-79-22651-9 DOI: 10.2838/43405

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2014 COM(2014) 176 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelse

Læs mere