Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning"

Transkript

1 Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret, Århus Kommune, under MarselisborgCentret, med PH.D. Nina Schriver som kursusleder/vejleder Et delprojekt under projektet Træning i Naturen Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Baggrund:...3 Formål:...3 Metode...4 Litteratur...4 Konklusion og perspektivering...6 Skabelon til overordnet model...7 Vejledning til forståelse af modellen...8 Eksempler på, hvor modellen skal anvendes i praksis...8 Kommunikation...9 Mål:...9 Midler...10 Organisering...11 Kompetencer...12 Ressoucer...13 Organisation og ledelse...14 Effekt vurdering...16 Litteraturliste :...17 Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 2

3 Baggrund: Med strukturreformen hjemtog Århus Kommune den almene genoptræning efter sygehusbehandling. Fra 1. maj 2007 har Ortopædisk Genoptræningscenter (herefter OGC) varetaget genoptræning med borgere over 18 år, der udskrives med en genoptræningsplan efter ortopædisk behandling i sygehusregi. Indtil videre bliver øvrige almene genoptræningsopgaver løst hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. Fra 1. november 2007 har centret haft til huse i bygning 10 i Rehabiliteringsparken, MarselisborgCentret. I OGC er der i øjeblikket ansat 9 fysioterapeuter, 1 administrativ medarbejder og en centerchef. Fysioterapeuterne er ansat i perioden maj 2007 juni 2008, og er rekrutteret fra forskellige regi og med forskellige erfaringsbaggrunde. Lokalcenter/ældreområdet, klinisk undervisning, privat praksis, rehabilitering og sygehus/ortopædkirurgi (Århus og Randers). Størstedelen af fysioterapeuterne havde ved ansættelsen både den faglige specialviden og mange års erfaring med genoptræning af patienter efter ortopædkirurgisk behandling. På trods af dette eller måske nærmere netop derfor blev genoptræningen tilrettelagt og gennemført på forskellig måde og med forskellige indfaldsvinkler. Med andre ord - den kendte opgave var flyttet fra de kontekster, vi hver i sær var vant til at møde den i, og det var i sig selv en oplagt anledning til i fællesskab at betragte opgaven fra et nyt perspektiv. Inspirationen til at udvikle den overordnede model kom bl.a. fra de fælles drøftelser og refleksioner i organisationen, i forbindelse opstarten på projektet. Herunder udtalelser som: mennesket bag og for at give et ens tilbud, skal der måske gives uens genoptræning, da vores livsverdener er forskellige, og dermed vores udgangspunkt, behov, mål og veje hvorpå vi når frem til målet. Vi var optagede af, hvordan vi gennem en standardmodel, kunne arbejde med en helhedsorienteret tilgang til genoptræningsforløbene, når vejledningen til Sundhedslovens 140 fastsætter, at genoptræningen skal rette sig mod den aktuelle funktionsnedsættelse, som er anvist i genoptræningsplanen. Formål: At udarbejde et fælles arbejds- og værdigrundlag for de ansatte på OGC, der baserer sig på en helhedsorienteret terapeutfaglig indfaldsvinkel. Modellen skal understøtte en samarbejdsproces, hvor borgeren bidrager som ekspert i sin sag og terapeuten bidrager som ekspert i sit fag, med henblik på at sikre den enkelte borger en meningsfuld og optimal genoptræning. Hensigten er at opnå en rammemodel, hvor det at borgeren deltager aktivt og inddrages i størst muligt omfang i genoptræningsforløbet tilgodeses, samtidig med, at alle øvrige faglige og formelle krav til og rammer for genoptræningen bliver opfyldt. Modellen skal understøtte fagligheden, både i relationer med borgeren og som referenceramme ved faglige udviklingstiltag Visionen er således, at få en fælles referenceramme for OGC for samarbejdet med borgerne, der samtidig kan danne baggrund for udarbejdelse af kliniske retningslinjer og anden faglig udvikling. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 3

4 Metode Vi har bevidst valgt ikke at tage udgangspunkt i foreliggende kliniske retningsliner, forløbs eller praksisbeskrivelser. Argumentationen herfor er, at dem vi kender tager afsæt i diagnoser og faglige målsætninger, hvor vores hensigt er at modellen skal understøtte, at vi i den kliniske praksis tager afsæt i borgerens behov. Vi har haft intense drøftelser om forståelsen og definitionen af forskellige begreber og ord. Det har været væsentligt at blive afklarede i arbejdsgruppen i forhold til fælles forståelse. Læsning og dialog i arbejdsgruppen, med henblik på at udvikle fælles forståelse og definere beslægtede begreber, indenfor temaerne samarbejdsprocesser og brugerindflydelse. For eksempel begreber som indflydelse, inddragelse og involvere ansvar og medansvar samarbejde og kontrakt Arbejdet med modellen har givet anledning til mange intense drøftelser. Det har været en udfordring at holde fokus på det overordnede perspektiv, samtidig med at vi skulle bevæge os ud i periferien for at afsøge mulighederne, for derefter at vende tilbage til udgangspunktet med en større forståelse og et mere nuanceret billede på indhold, form og den videre vej i processen Overordnet organisering af forløbene og den faglige dokumentation skal beskrives, således at helhedstænkningen træder tydeligt frem, i måden forløb tilrettelægges og beskrives på. Modellen blev udarbejdet som et oplæg til dialog i OGC, med det formål, at modellen bliver et arbejdsredskab som alle har ejerskab til, og dermed et arbejdsredskab som alle kan stå inde for som den fælles reference ramme, der arbejdes ud fra. Litteratur Undervejs har vi læst en del relevante artikler og enkelte bøger. Især har vi fundet inspiration i Nina Schrivers bog Når læring bevæger (Schriver; 2007) i forhold til at skabe læringsprocesser i genoptræningen for såvel borgeren som terapeuten. Herunder betydningen af konteksten og relationernes betydning for motivation og aktiv deltagelse i genoptræningen. I forhold til kommunikationsteori har vi taget afsæt i Benedicte Madsens model Kommunikationstrekanten samt en kommunikationsteori i 10 punkter (Madsen, 2002) Til forståelse af rehabiliteringsbegrebet har vi især haft glæde af Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (MarselisborgCentret, 2004) Ifølge hvidbogen kan rehabilitering defineres således: Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 4

5 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Såvel strukturreformen som sundhedsloven har bl.a. til hensigt, at samle rehabiliteringsindsatserne i kommunalt regi, med henblik på at understøtte sammenhængende forløb for borgerne. Af vejledningen til Sundhedslovens 140 fremgår følgende: Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse den enkelte patients individuelle genoptræningsplan. Der skal ved tilrettelæggelsen af den enkelte patients genoptræningsforløb formuleres konkrete mål for genoptræningsindsatsen, herunder tidspunkt for ophøret hermed. Disse mål fastsættes i samarbejde mellem den (eller de) sundhedsperson(er), der skal yde genoptræningsydelsen, og patienten. Patientinddragelsen har bl.a. betydning for en realistisk tilrettelæggelse af patientens genoptræningsforløb, herunder hensyntagen til patientens ressourcer, motivation og ønsker, samt betydning for afstemningen af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb. For at formelle politiske udmeldte rammer for genoptræningen bliver overholdt i modellen, har vi nærlæst Vejledning om træning i kommuner og regioner, Socialministeriet 2006, hvor der blandt andet står: Patientinddragelsen har blandt andet betydning for en realistisk tilrettelæggelse af patientens genoptræningsforløb, herunder hensyntagen til patientens ressourcer, motivation og ønsker, samt betydning for afstemning af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb. Det nye kommunale ansvar på genoptræningsområdet efter sundhedslovens 140, supplerer dermed kommunernes rehabiliteringsforpligtelser i øvrigt. Der er hermed skabt et grundlag for, at opnå den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedslovens 140 kan tilrettelægges i sammenhæng med kommunernes trænings og rehabiliteringsindsats efter anden lovgivning i øvrigt. Af Sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midt, 2008 fremgår det: Indsatsen i sundhedsvæsenet i regionen og i regionens kommuner skal være bruger fokuseret. Dette indebærer, at samarbejdsparterne det vil sige hospitalerne, praktiserende læger og de kommunale sundhedsordninger aktiv involverer borgeren/patienten i tilrettelæggelsen af det enkelte patientforløb og sætter borgeren/ patienten i centrum I Udkast til god kommunikation kommunikationspolitik for Region Midtjylland, 2008 står der desuden: Eksempelvis kan brugerne ikke altid gennemskue den faglige kvalitet og vil derfor vurdere os på service og kommunikation før, under og efter behandling. Derfor har vi fokus på den løbende dialog med brugerne, og kommunikation indgår som et redskab til at forny og udvikle vores ydelser Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 5

6 I Kommunikationspolitik for Århus Kommune (2000) står der følgende: I mødet med borgeren er enhver medarbejder i Århus Kommune at betragte som en frontmedarbejder med ansvar for at sikre en ligeværdig kommunikation som det naturlige grundlag for en dialog om i fællesskab at arbejde med løsninger, der er til gavn for den enkelte og i pagt med fællesskabets interesser. Disse giver samstemmende udtryk for, at indsatsen skal tage udgangspunkt i en dialog med borgeren, hvor der tages hensyn til individuelle behov inden for de givne rammer. Konklusion og perspektivering Barrierer for deltagelse, inddragelse og medbestemmelse findes både i individet, i samfundet samt hos eksperterne. Det er derfor vigtigt med konkrete tiltag som fjerner disse forhindringer for reel medbestemmelse og brugerinddragelse enten af fysisk, teknologisk, social, organisatorisk eller holdningsmæssig art. Inden for det ortopædkirurgiske felt har kliniske retningslinjer, praksisbeskrivelser og standarder karakter af generelle diagnoserelaterede regimer. De er baseret på en lægefaglig vurdering af, på hvilket tidspunkt i efterforløbet vævet kan tåle belastning, og i hvilken grad. Disse retningslinjer er centrale for fysioterapeutens faglige planlægning af relevant genoptræning, efter ortopædkirurgisk behandling. Der er dog samtidig sundhedspolitiske og interne organisatoriske krav om, at borgeren har indflydelse på egen genoptræning. Når genoptræning skal tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov, må målene være funktionelle og udarbejdet i dialog mellem borgeren og den professionelle. Borgeren motiveres til at deltage så aktivt som muligt i sit genoptræningsforløb, og fysioterapeuten bidrager professionelt til en målrettet, optimal og meningsfuld genoptræning. Der er således behov for en anden tænkning om ortopædisk genoptræning, når den skal leve op til de sundhedspolitiske strategier, og MarselisborgCentrets grundlagstænkning, jvf. Hvidbogens definition af rehabilitering. Frem for at være rettet mod en fejlfunktion i bevægeapparatet, skal genoptræningen opleves som en individuelt tilrettelagt og meningsfuld del af en sammenhængende rehabiliteringsproces. Kombinationen af en beskrevet borgerinddragende praksis og en kontekstbevidst fagprofessionel tilgang til genoptræningen, forventes at tydeliggøre borgerens behov for andre indsatser i forhold til en samlet rehabiliteringsproces. Samtidig med, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation, skal fysioterapeuten være i stand til sammen med borgeren at vurdere, hvilken del der skal arbejdes med i genoptræningen, og hvor der skal andre indsatser til. Vi skal være gode til at gøre det rigtige ud af det hele, og dette forventer vi den overordnede model for genoptræningsforløbene kan bidrage til. Helhedstænkningen vil få betydning for alle dele af et genoptræningsforløb, herunder de måder vi organiserer og strukturer forløbene på. Vi har en formodning om, at der er mange ressourcer at hente ved, at fysioterapeut og borger har en fælles agenda og arbejder mod de samme mål. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 6

7 Skabelon til overordnet model Skabelon til den overordnede model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overskrift Mål Midler Organisering Kompetencer Ressourcer Organisation/ Ledelse Effekt vurdering Tema Kommunikation Information Dialog Dokumentation Intervention Dokumentation Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 7

8 Vejledning til forståelse af modellen Vi har afgrænset modellen til de tre overordnede temaer, kommunikation, intervention og dokumentation. For hvert tema er der udarbejdet en overordnet model. Her er Ortopædisk Genoptræningscenters overordnede retningslinjer og værdier for genoptræningsforløbene beskrevet, indenfor for overskrifterne: Mål, midler organisering, kompetencer, ressourcer, organisation/ledelse og effektvurdering. Samlet set, er modellen således udtryk for den overordnede referenceramme for de ansatte på Ortopædisk Genoptræningscenter. Eksempler på, hvor modellen skal anvendes i praksis I de ansattes individuelle og fælles refleksioner og interne vidensdeling, supervison og feed-back skal modellen fungere som refleksions og evalueringsredskab. Ved udarbejdelse af nyt indkaldelsesbrev til borgerne, vil den overordnede model for kommunikation være retningsgivende for indhold og form. Det vil sige at det endelige indkaldelsesbrev skal leve op til de retningslinjer og værdier der er udtrykt i modellen. Ved udarbejdelse af for eksempel kliniske retningsliner vil det samme gøre sig gældende, men her vil alle tre overordnede temaer være retningsgivende. Nedenstående er den udfyldte overordnede model for temaet: Kommunikation. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 8

9 Kommunikation I denne sammenhæng defineres kommunikation som: Udveksling af meningsskabende budskaber mellem fagperson og borger/pårørende (interpersonelle budskaber) Den enkeltes indre tanker og refleksioner med sig selv (intrapersonelle budskaber), eventuelt italesat overfor (d)en anden I det følgende deles kommunikation op i information, dialog og dokumentation. Mål: Information Borgeren er velinformeret om alle praktiske og etiske forhold i forbindelse med genoptræningsforløbet Informationer om genoptræningen er rettet mod det specifikke forløb borgeren deltager i Sproget er letlæseligt, præcist og uden fagudtryk Skriftligt informationsmateriale udarbejdes efter en fælles disposition og skabelon i et let overskueligt layout Dialog Borgeren er aktivt inddraget og medbestemmende i alle i beslutninger der vedrører genoptræningsforløbet Dialogen tager afsæt i og relaterer sig til borgerens aktuelle funktionsnedsættelse Dialogen støtter og fremmer borgerens refleksive processer, med henblik på at italesætte - følelser og tanker omkring aktuelle funktionsnedsættelse - betydningen af funktionsnedsættelsen for det fremtidige liv - genoptræningsforløbets indhold og mål Faglig dokumentation Den faglige skriftlige dokumentation er præcis og objektiv Den kliniske proces beskrives og dokumenteres Alle skriftlige og mundtlige kontakter dokumenteres Borgerens perspektiv fremgår i den skriftlige dokumentation Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 9

10 Midler Med midler menes der her konkrete redskaber der kan tages i anvendelse, med henblik på at opfylde målene Information Indkaldelsesbrev Aftale kort Kort med selvtræningstider Opslag før ændringer i forbindelse med ferier, kurser og lignende Informationspjecer Udlånssedler med kopi til borger Skriftlige øvelsesprogrammer SMS Dialog Aktiv lytning Anamnese/spørgsmål der initierer refleksion og læring Kontekstuelle forhold Positioneringer og relationer Inddragelse af 3. person (f.eks pårørende eller fagperson) Konsekvent anvendelse af autoriseret tolk Faglig dokumentation Dokumentation i Vitae Status Anvendelse af træningslogbog Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 10

11 Organisering Information Nedsættelse af arbejdsgrupper/enkeltpersoner til udarbejdelse af skriftligt materiale Skriftlig borgerrettet informationsmateriale kvalificeres gennem høring ved borgerpanel Dialog Booking af rum ved behov for uforstyrret kommunikation Bestilling af autoriseret tolk, hvor mundtlig kommunikation/dialog ellers ikke er mulig. (sprog, tale/hørehandicap el. andet) Faglig dokumentation Faglig dokumentation foregår hver dag Ved sidste besøg afklares forhold, som borger ønsker medtaget i den afsluttende status Borger fører egen træningslogbog. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 11

12 Kompetencer Kompetence forstås her som ressourcer og handleevner, der udfoldes i konkrete situationer. Kompetencer er derfor ikke noget statisk, men altid under forandring. Kompetence udfoldes på baggrund af Viden, forståelse, teoretisk og praktisk indsigt knyttet til kvalifikationer Færdigheder, som opnås ved at træne og praktisere Erfaringer som opnås ved at reflektere over det der lykkes og det der går galt Værdier som vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert (Ref: Kompetence og kompetenceudvikling på sygehuse, Danske Fysioterapeuter marts 2003) Information Fysioterapeuten skal: Kunne målrette og relatere sin information til den aktuelle situation Kunne formulere sig på dansk Kunne anvende den fælles skabelon til udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale Dialog Fysioterapeuten skal: Have viden om relationernes, kontekstens og positionernes betydning for kommunikationsprocesser mellem individer, og kunne anvende denne viden i daglig klinisk praksis Have viden om basale pædagogiske metoder, med henblik på indgå i lærings og udviklingsprocesser med borgeren Kunne målrette og relatere dialogen til den aktuelle situation Faglig dokumentation Fysioterapeuten skal: Præcist og objektivt kunne beskrive den faglige indsats, den kliniske proces og resultatet heraf Skriftligt kunne formulere borgerens perspektiv, så det fremstår meningsfuldt og genkendeligt for borgeren Kunne målrette og relatere dokumentationen til den aktuelle situation Kunne formulere sig på dansk Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 12

13 Ressourcer I denne sammenhæng forstås ressourcer som de midler (f. eks tid, rum, viden), der er til rådighed i organisationen, med henblik på kompetenceudvikling, udviklingsarbejde og implementering heraf. Information Ved udarbejdelse, evaluering og revidering af skriftligt materiale, skal ressourceforbruget til opgaven være afklaret, før opgaven iværksættes Dialog Der skal hvert år gennemføres aktiviteter med henblik på udvikling af personalets kommunikative kompetencer Ved supervision og/eller andre tiltag der har relevans for de ansattes stadige udvikling på det kommunikative område, skal ressourceforbruget være afklaret, før forløbet/aktiviteten iværksættes Ved udviklingsarbejde indenfor det kommunikative område, skal ressourceforbruget til opgaven være afklaret, før opgaven iværksættes. Faglig dokumentation Fysioterapeuten skal sætte tid af til at forberede sig, før første møde med borgeren Fysioterapeuten skal sætte tid af til faglig dokumentation af alle kontakter med borgeren Fysioterapeuten skal sætte ekstra tid af til dokumentation, efter borgerens første og sidste besøg Fysioterapeuten skal sætte tid af til dokumentation, i forbindelse med kontakt med eksterne samarbejdspartnere Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 13

14 Organisation og ledelse Ledelse: Ved ledelse forstås de arbejdsmæssige og samarbejdsmæssige relationer leder og medarbejdere indgår i forhold til den fælles opgaveløsning. Lederen: Ved lederen forstås her den formelle faglige og administrative daglige ledelse, praktiseret af den formelt ansatte leder for Genoptræningscentret. Organisation: Ved organisationen forstås her Ortopædisk Genoptræningscenter, som daglig arbejdsplads for de ansatte, og som en fagligt specialiseret selvstændig enhed under Sundhed og Omsorg i Århus Kommune Information Fysioterapeuterne er organiseret i faglige teams, der udarbejder skriftligt informations materiale indenfor teamets fagområder De faglige teams har ansvar for, at informationsmaterialet bliver opdateret en gang årligt En intern redaktionsgruppe læser korrektur på alt skriftligt materiale Der etableres borgerpaneler med henblik på respons på nyt skriftligt informationsmateriale Dialog På Genoptræningscentret prioriteres udvikling på det kommunikative område på lige fod med anden faglige udvikling Ved rekruttering -, ansættelse og introduktion af nye medarbejdere er der også fokus på de kommunikative kompetencer På Genoptræningscentret er det en del af det daglige arbejde, at anvende feedback, observation og vejledning af hinanden, også i forhold til kommunikative processer Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 14

15 Faglig dokumentation Den faglige dokumentation prioriteres på lige fod med den direkte faglige intervention med borger Den faglige dokumentation skal udvikles kontinuerligt Den faglige dokumentationsmodel skal udvikles og evalueres en gang årligt Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 15

16 Effekt vurdering I denne sammenhæng defineres effektvurdering således: Undersøgelser, observationer og vurderinger der kan dokumentere, i hvilken grad de indsatser der er gjort har haft effekt på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning. Information Færre henvendelser fra borgere, med behov for yderligere information eller med spørgsmål til det udsendte skriftlige materiale Færre udeblivelser uden afbud Dialog Færre udeblivelser uden afbud Færre aflysninger Borgertilfredshedsundersøgelse med hensyn til deltagelse, indflydelse og inddragelse med fokus på den kommunikative side Faglig dokumentation Årlig intern audit på et antal afsluttede journaler, med henblik på undersøgelse af i hvilken grad borgerens perspektiv fremgår. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 16

17 Litteraturliste: Når læring bevæger, Nina B. Schriver, FADL`s forlag, 2007 Rehabilitering i Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret ICF, Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand, Sundhedsstyrelsen, Munksgaard 2003 ICF den danske vejledning og eksempler fra praksis. MarselisborgCentret, 2005 Borgerens kontraktliggørelse, Niels Åkerstrøm Andersen. Reitzels forlag, 2003 Kommunikationstrekanten, indhold forhold og kontekst, Benedicte Madsen i Psykologiske grundtemaer, O. Løw og E. Svejgaard, KvaN 2002 Kompetence og kompetenceudvikling i fysioterapi på sygehuse (Danske fysioterapeuter, 2003) Paradimer og praksisformer i rehabilitering - en analytisk tilgang, arbejdspapir, Tove Borg og Uffe Juul Jensen, 2004/2005. Vejledning om træning i kommuner og regioner, Socialministeriet 2006 Sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midt, 2008 Udkast til god kommunikation kommunikationspolitik for Region Midtjylland, 2008 Kommunikationspolitik for Århus Kommune (2000) Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 17

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Selvstændigt arbejde med rehabilitering 40127 Udviklet af: Bitten Salononsen Århus

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Nina Schriver, Ph.d, movementum ApS, l. Amanuensis ll. Norges Idretts Høgskole MOVEMENTUM APS

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere