Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning"

Transkript

1 Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret, Århus Kommune, under MarselisborgCentret, med PH.D. Nina Schriver som kursusleder/vejleder Et delprojekt under projektet Træning i Naturen Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Baggrund:...3 Formål:...3 Metode...4 Litteratur...4 Konklusion og perspektivering...6 Skabelon til overordnet model...7 Vejledning til forståelse af modellen...8 Eksempler på, hvor modellen skal anvendes i praksis...8 Kommunikation...9 Mål:...9 Midler...10 Organisering...11 Kompetencer...12 Ressoucer...13 Organisation og ledelse...14 Effekt vurdering...16 Litteraturliste :...17 Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 2

3 Baggrund: Med strukturreformen hjemtog Århus Kommune den almene genoptræning efter sygehusbehandling. Fra 1. maj 2007 har Ortopædisk Genoptræningscenter (herefter OGC) varetaget genoptræning med borgere over 18 år, der udskrives med en genoptræningsplan efter ortopædisk behandling i sygehusregi. Indtil videre bliver øvrige almene genoptræningsopgaver løst hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. Fra 1. november 2007 har centret haft til huse i bygning 10 i Rehabiliteringsparken, MarselisborgCentret. I OGC er der i øjeblikket ansat 9 fysioterapeuter, 1 administrativ medarbejder og en centerchef. Fysioterapeuterne er ansat i perioden maj 2007 juni 2008, og er rekrutteret fra forskellige regi og med forskellige erfaringsbaggrunde. Lokalcenter/ældreområdet, klinisk undervisning, privat praksis, rehabilitering og sygehus/ortopædkirurgi (Århus og Randers). Størstedelen af fysioterapeuterne havde ved ansættelsen både den faglige specialviden og mange års erfaring med genoptræning af patienter efter ortopædkirurgisk behandling. På trods af dette eller måske nærmere netop derfor blev genoptræningen tilrettelagt og gennemført på forskellig måde og med forskellige indfaldsvinkler. Med andre ord - den kendte opgave var flyttet fra de kontekster, vi hver i sær var vant til at møde den i, og det var i sig selv en oplagt anledning til i fællesskab at betragte opgaven fra et nyt perspektiv. Inspirationen til at udvikle den overordnede model kom bl.a. fra de fælles drøftelser og refleksioner i organisationen, i forbindelse opstarten på projektet. Herunder udtalelser som: mennesket bag og for at give et ens tilbud, skal der måske gives uens genoptræning, da vores livsverdener er forskellige, og dermed vores udgangspunkt, behov, mål og veje hvorpå vi når frem til målet. Vi var optagede af, hvordan vi gennem en standardmodel, kunne arbejde med en helhedsorienteret tilgang til genoptræningsforløbene, når vejledningen til Sundhedslovens 140 fastsætter, at genoptræningen skal rette sig mod den aktuelle funktionsnedsættelse, som er anvist i genoptræningsplanen. Formål: At udarbejde et fælles arbejds- og værdigrundlag for de ansatte på OGC, der baserer sig på en helhedsorienteret terapeutfaglig indfaldsvinkel. Modellen skal understøtte en samarbejdsproces, hvor borgeren bidrager som ekspert i sin sag og terapeuten bidrager som ekspert i sit fag, med henblik på at sikre den enkelte borger en meningsfuld og optimal genoptræning. Hensigten er at opnå en rammemodel, hvor det at borgeren deltager aktivt og inddrages i størst muligt omfang i genoptræningsforløbet tilgodeses, samtidig med, at alle øvrige faglige og formelle krav til og rammer for genoptræningen bliver opfyldt. Modellen skal understøtte fagligheden, både i relationer med borgeren og som referenceramme ved faglige udviklingstiltag Visionen er således, at få en fælles referenceramme for OGC for samarbejdet med borgerne, der samtidig kan danne baggrund for udarbejdelse af kliniske retningslinjer og anden faglig udvikling. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 3

4 Metode Vi har bevidst valgt ikke at tage udgangspunkt i foreliggende kliniske retningsliner, forløbs eller praksisbeskrivelser. Argumentationen herfor er, at dem vi kender tager afsæt i diagnoser og faglige målsætninger, hvor vores hensigt er at modellen skal understøtte, at vi i den kliniske praksis tager afsæt i borgerens behov. Vi har haft intense drøftelser om forståelsen og definitionen af forskellige begreber og ord. Det har været væsentligt at blive afklarede i arbejdsgruppen i forhold til fælles forståelse. Læsning og dialog i arbejdsgruppen, med henblik på at udvikle fælles forståelse og definere beslægtede begreber, indenfor temaerne samarbejdsprocesser og brugerindflydelse. For eksempel begreber som indflydelse, inddragelse og involvere ansvar og medansvar samarbejde og kontrakt Arbejdet med modellen har givet anledning til mange intense drøftelser. Det har været en udfordring at holde fokus på det overordnede perspektiv, samtidig med at vi skulle bevæge os ud i periferien for at afsøge mulighederne, for derefter at vende tilbage til udgangspunktet med en større forståelse og et mere nuanceret billede på indhold, form og den videre vej i processen Overordnet organisering af forløbene og den faglige dokumentation skal beskrives, således at helhedstænkningen træder tydeligt frem, i måden forløb tilrettelægges og beskrives på. Modellen blev udarbejdet som et oplæg til dialog i OGC, med det formål, at modellen bliver et arbejdsredskab som alle har ejerskab til, og dermed et arbejdsredskab som alle kan stå inde for som den fælles reference ramme, der arbejdes ud fra. Litteratur Undervejs har vi læst en del relevante artikler og enkelte bøger. Især har vi fundet inspiration i Nina Schrivers bog Når læring bevæger (Schriver; 2007) i forhold til at skabe læringsprocesser i genoptræningen for såvel borgeren som terapeuten. Herunder betydningen af konteksten og relationernes betydning for motivation og aktiv deltagelse i genoptræningen. I forhold til kommunikationsteori har vi taget afsæt i Benedicte Madsens model Kommunikationstrekanten samt en kommunikationsteori i 10 punkter (Madsen, 2002) Til forståelse af rehabiliteringsbegrebet har vi især haft glæde af Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (MarselisborgCentret, 2004) Ifølge hvidbogen kan rehabilitering defineres således: Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 4

5 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Såvel strukturreformen som sundhedsloven har bl.a. til hensigt, at samle rehabiliteringsindsatserne i kommunalt regi, med henblik på at understøtte sammenhængende forløb for borgerne. Af vejledningen til Sundhedslovens 140 fremgår følgende: Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse den enkelte patients individuelle genoptræningsplan. Der skal ved tilrettelæggelsen af den enkelte patients genoptræningsforløb formuleres konkrete mål for genoptræningsindsatsen, herunder tidspunkt for ophøret hermed. Disse mål fastsættes i samarbejde mellem den (eller de) sundhedsperson(er), der skal yde genoptræningsydelsen, og patienten. Patientinddragelsen har bl.a. betydning for en realistisk tilrettelæggelse af patientens genoptræningsforløb, herunder hensyntagen til patientens ressourcer, motivation og ønsker, samt betydning for afstemningen af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb. For at formelle politiske udmeldte rammer for genoptræningen bliver overholdt i modellen, har vi nærlæst Vejledning om træning i kommuner og regioner, Socialministeriet 2006, hvor der blandt andet står: Patientinddragelsen har blandt andet betydning for en realistisk tilrettelæggelse af patientens genoptræningsforløb, herunder hensyntagen til patientens ressourcer, motivation og ønsker, samt betydning for afstemning af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb. Det nye kommunale ansvar på genoptræningsområdet efter sundhedslovens 140, supplerer dermed kommunernes rehabiliteringsforpligtelser i øvrigt. Der er hermed skabt et grundlag for, at opnå den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedslovens 140 kan tilrettelægges i sammenhæng med kommunernes trænings og rehabiliteringsindsats efter anden lovgivning i øvrigt. Af Sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midt, 2008 fremgår det: Indsatsen i sundhedsvæsenet i regionen og i regionens kommuner skal være bruger fokuseret. Dette indebærer, at samarbejdsparterne det vil sige hospitalerne, praktiserende læger og de kommunale sundhedsordninger aktiv involverer borgeren/patienten i tilrettelæggelsen af det enkelte patientforløb og sætter borgeren/ patienten i centrum I Udkast til god kommunikation kommunikationspolitik for Region Midtjylland, 2008 står der desuden: Eksempelvis kan brugerne ikke altid gennemskue den faglige kvalitet og vil derfor vurdere os på service og kommunikation før, under og efter behandling. Derfor har vi fokus på den løbende dialog med brugerne, og kommunikation indgår som et redskab til at forny og udvikle vores ydelser Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 5

6 I Kommunikationspolitik for Århus Kommune (2000) står der følgende: I mødet med borgeren er enhver medarbejder i Århus Kommune at betragte som en frontmedarbejder med ansvar for at sikre en ligeværdig kommunikation som det naturlige grundlag for en dialog om i fællesskab at arbejde med løsninger, der er til gavn for den enkelte og i pagt med fællesskabets interesser. Disse giver samstemmende udtryk for, at indsatsen skal tage udgangspunkt i en dialog med borgeren, hvor der tages hensyn til individuelle behov inden for de givne rammer. Konklusion og perspektivering Barrierer for deltagelse, inddragelse og medbestemmelse findes både i individet, i samfundet samt hos eksperterne. Det er derfor vigtigt med konkrete tiltag som fjerner disse forhindringer for reel medbestemmelse og brugerinddragelse enten af fysisk, teknologisk, social, organisatorisk eller holdningsmæssig art. Inden for det ortopædkirurgiske felt har kliniske retningslinjer, praksisbeskrivelser og standarder karakter af generelle diagnoserelaterede regimer. De er baseret på en lægefaglig vurdering af, på hvilket tidspunkt i efterforløbet vævet kan tåle belastning, og i hvilken grad. Disse retningslinjer er centrale for fysioterapeutens faglige planlægning af relevant genoptræning, efter ortopædkirurgisk behandling. Der er dog samtidig sundhedspolitiske og interne organisatoriske krav om, at borgeren har indflydelse på egen genoptræning. Når genoptræning skal tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov, må målene være funktionelle og udarbejdet i dialog mellem borgeren og den professionelle. Borgeren motiveres til at deltage så aktivt som muligt i sit genoptræningsforløb, og fysioterapeuten bidrager professionelt til en målrettet, optimal og meningsfuld genoptræning. Der er således behov for en anden tænkning om ortopædisk genoptræning, når den skal leve op til de sundhedspolitiske strategier, og MarselisborgCentrets grundlagstænkning, jvf. Hvidbogens definition af rehabilitering. Frem for at være rettet mod en fejlfunktion i bevægeapparatet, skal genoptræningen opleves som en individuelt tilrettelagt og meningsfuld del af en sammenhængende rehabiliteringsproces. Kombinationen af en beskrevet borgerinddragende praksis og en kontekstbevidst fagprofessionel tilgang til genoptræningen, forventes at tydeliggøre borgerens behov for andre indsatser i forhold til en samlet rehabiliteringsproces. Samtidig med, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation, skal fysioterapeuten være i stand til sammen med borgeren at vurdere, hvilken del der skal arbejdes med i genoptræningen, og hvor der skal andre indsatser til. Vi skal være gode til at gøre det rigtige ud af det hele, og dette forventer vi den overordnede model for genoptræningsforløbene kan bidrage til. Helhedstænkningen vil få betydning for alle dele af et genoptræningsforløb, herunder de måder vi organiserer og strukturer forløbene på. Vi har en formodning om, at der er mange ressourcer at hente ved, at fysioterapeut og borger har en fælles agenda og arbejder mod de samme mål. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 6

7 Skabelon til overordnet model Skabelon til den overordnede model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overskrift Mål Midler Organisering Kompetencer Ressourcer Organisation/ Ledelse Effekt vurdering Tema Kommunikation Information Dialog Dokumentation Intervention Dokumentation Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 7

8 Vejledning til forståelse af modellen Vi har afgrænset modellen til de tre overordnede temaer, kommunikation, intervention og dokumentation. For hvert tema er der udarbejdet en overordnet model. Her er Ortopædisk Genoptræningscenters overordnede retningslinjer og værdier for genoptræningsforløbene beskrevet, indenfor for overskrifterne: Mål, midler organisering, kompetencer, ressourcer, organisation/ledelse og effektvurdering. Samlet set, er modellen således udtryk for den overordnede referenceramme for de ansatte på Ortopædisk Genoptræningscenter. Eksempler på, hvor modellen skal anvendes i praksis I de ansattes individuelle og fælles refleksioner og interne vidensdeling, supervison og feed-back skal modellen fungere som refleksions og evalueringsredskab. Ved udarbejdelse af nyt indkaldelsesbrev til borgerne, vil den overordnede model for kommunikation være retningsgivende for indhold og form. Det vil sige at det endelige indkaldelsesbrev skal leve op til de retningslinjer og værdier der er udtrykt i modellen. Ved udarbejdelse af for eksempel kliniske retningsliner vil det samme gøre sig gældende, men her vil alle tre overordnede temaer være retningsgivende. Nedenstående er den udfyldte overordnede model for temaet: Kommunikation. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 8

9 Kommunikation I denne sammenhæng defineres kommunikation som: Udveksling af meningsskabende budskaber mellem fagperson og borger/pårørende (interpersonelle budskaber) Den enkeltes indre tanker og refleksioner med sig selv (intrapersonelle budskaber), eventuelt italesat overfor (d)en anden I det følgende deles kommunikation op i information, dialog og dokumentation. Mål: Information Borgeren er velinformeret om alle praktiske og etiske forhold i forbindelse med genoptræningsforløbet Informationer om genoptræningen er rettet mod det specifikke forløb borgeren deltager i Sproget er letlæseligt, præcist og uden fagudtryk Skriftligt informationsmateriale udarbejdes efter en fælles disposition og skabelon i et let overskueligt layout Dialog Borgeren er aktivt inddraget og medbestemmende i alle i beslutninger der vedrører genoptræningsforløbet Dialogen tager afsæt i og relaterer sig til borgerens aktuelle funktionsnedsættelse Dialogen støtter og fremmer borgerens refleksive processer, med henblik på at italesætte - følelser og tanker omkring aktuelle funktionsnedsættelse - betydningen af funktionsnedsættelsen for det fremtidige liv - genoptræningsforløbets indhold og mål Faglig dokumentation Den faglige skriftlige dokumentation er præcis og objektiv Den kliniske proces beskrives og dokumenteres Alle skriftlige og mundtlige kontakter dokumenteres Borgerens perspektiv fremgår i den skriftlige dokumentation Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 9

10 Midler Med midler menes der her konkrete redskaber der kan tages i anvendelse, med henblik på at opfylde målene Information Indkaldelsesbrev Aftale kort Kort med selvtræningstider Opslag før ændringer i forbindelse med ferier, kurser og lignende Informationspjecer Udlånssedler med kopi til borger Skriftlige øvelsesprogrammer SMS Dialog Aktiv lytning Anamnese/spørgsmål der initierer refleksion og læring Kontekstuelle forhold Positioneringer og relationer Inddragelse af 3. person (f.eks pårørende eller fagperson) Konsekvent anvendelse af autoriseret tolk Faglig dokumentation Dokumentation i Vitae Status Anvendelse af træningslogbog Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 10

11 Organisering Information Nedsættelse af arbejdsgrupper/enkeltpersoner til udarbejdelse af skriftligt materiale Skriftlig borgerrettet informationsmateriale kvalificeres gennem høring ved borgerpanel Dialog Booking af rum ved behov for uforstyrret kommunikation Bestilling af autoriseret tolk, hvor mundtlig kommunikation/dialog ellers ikke er mulig. (sprog, tale/hørehandicap el. andet) Faglig dokumentation Faglig dokumentation foregår hver dag Ved sidste besøg afklares forhold, som borger ønsker medtaget i den afsluttende status Borger fører egen træningslogbog. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 11

12 Kompetencer Kompetence forstås her som ressourcer og handleevner, der udfoldes i konkrete situationer. Kompetencer er derfor ikke noget statisk, men altid under forandring. Kompetence udfoldes på baggrund af Viden, forståelse, teoretisk og praktisk indsigt knyttet til kvalifikationer Færdigheder, som opnås ved at træne og praktisere Erfaringer som opnås ved at reflektere over det der lykkes og det der går galt Værdier som vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert (Ref: Kompetence og kompetenceudvikling på sygehuse, Danske Fysioterapeuter marts 2003) Information Fysioterapeuten skal: Kunne målrette og relatere sin information til den aktuelle situation Kunne formulere sig på dansk Kunne anvende den fælles skabelon til udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale Dialog Fysioterapeuten skal: Have viden om relationernes, kontekstens og positionernes betydning for kommunikationsprocesser mellem individer, og kunne anvende denne viden i daglig klinisk praksis Have viden om basale pædagogiske metoder, med henblik på indgå i lærings og udviklingsprocesser med borgeren Kunne målrette og relatere dialogen til den aktuelle situation Faglig dokumentation Fysioterapeuten skal: Præcist og objektivt kunne beskrive den faglige indsats, den kliniske proces og resultatet heraf Skriftligt kunne formulere borgerens perspektiv, så det fremstår meningsfuldt og genkendeligt for borgeren Kunne målrette og relatere dokumentationen til den aktuelle situation Kunne formulere sig på dansk Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 12

13 Ressourcer I denne sammenhæng forstås ressourcer som de midler (f. eks tid, rum, viden), der er til rådighed i organisationen, med henblik på kompetenceudvikling, udviklingsarbejde og implementering heraf. Information Ved udarbejdelse, evaluering og revidering af skriftligt materiale, skal ressourceforbruget til opgaven være afklaret, før opgaven iværksættes Dialog Der skal hvert år gennemføres aktiviteter med henblik på udvikling af personalets kommunikative kompetencer Ved supervision og/eller andre tiltag der har relevans for de ansattes stadige udvikling på det kommunikative område, skal ressourceforbruget være afklaret, før forløbet/aktiviteten iværksættes Ved udviklingsarbejde indenfor det kommunikative område, skal ressourceforbruget til opgaven være afklaret, før opgaven iværksættes. Faglig dokumentation Fysioterapeuten skal sætte tid af til at forberede sig, før første møde med borgeren Fysioterapeuten skal sætte tid af til faglig dokumentation af alle kontakter med borgeren Fysioterapeuten skal sætte ekstra tid af til dokumentation, efter borgerens første og sidste besøg Fysioterapeuten skal sætte tid af til dokumentation, i forbindelse med kontakt med eksterne samarbejdspartnere Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 13

14 Organisation og ledelse Ledelse: Ved ledelse forstås de arbejdsmæssige og samarbejdsmæssige relationer leder og medarbejdere indgår i forhold til den fælles opgaveløsning. Lederen: Ved lederen forstås her den formelle faglige og administrative daglige ledelse, praktiseret af den formelt ansatte leder for Genoptræningscentret. Organisation: Ved organisationen forstås her Ortopædisk Genoptræningscenter, som daglig arbejdsplads for de ansatte, og som en fagligt specialiseret selvstændig enhed under Sundhed og Omsorg i Århus Kommune Information Fysioterapeuterne er organiseret i faglige teams, der udarbejder skriftligt informations materiale indenfor teamets fagområder De faglige teams har ansvar for, at informationsmaterialet bliver opdateret en gang årligt En intern redaktionsgruppe læser korrektur på alt skriftligt materiale Der etableres borgerpaneler med henblik på respons på nyt skriftligt informationsmateriale Dialog På Genoptræningscentret prioriteres udvikling på det kommunikative område på lige fod med anden faglige udvikling Ved rekruttering -, ansættelse og introduktion af nye medarbejdere er der også fokus på de kommunikative kompetencer På Genoptræningscentret er det en del af det daglige arbejde, at anvende feedback, observation og vejledning af hinanden, også i forhold til kommunikative processer Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 14

15 Faglig dokumentation Den faglige dokumentation prioriteres på lige fod med den direkte faglige intervention med borger Den faglige dokumentation skal udvikles kontinuerligt Den faglige dokumentationsmodel skal udvikles og evalueres en gang årligt Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 15

16 Effekt vurdering I denne sammenhæng defineres effektvurdering således: Undersøgelser, observationer og vurderinger der kan dokumentere, i hvilken grad de indsatser der er gjort har haft effekt på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning. Information Færre henvendelser fra borgere, med behov for yderligere information eller med spørgsmål til det udsendte skriftlige materiale Færre udeblivelser uden afbud Dialog Færre udeblivelser uden afbud Færre aflysninger Borgertilfredshedsundersøgelse med hensyn til deltagelse, indflydelse og inddragelse med fokus på den kommunikative side Faglig dokumentation Årlig intern audit på et antal afsluttede journaler, med henblik på undersøgelse af i hvilken grad borgerens perspektiv fremgår. Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 16

17 Litteraturliste: Når læring bevæger, Nina B. Schriver, FADL`s forlag, 2007 Rehabilitering i Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret ICF, Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand, Sundhedsstyrelsen, Munksgaard 2003 ICF den danske vejledning og eksempler fra praksis. MarselisborgCentret, 2005 Borgerens kontraktliggørelse, Niels Åkerstrøm Andersen. Reitzels forlag, 2003 Kommunikationstrekanten, indhold forhold og kontekst, Benedicte Madsen i Psykologiske grundtemaer, O. Løw og E. Svejgaard, KvaN 2002 Kompetence og kompetenceudvikling i fysioterapi på sygehuse (Danske fysioterapeuter, 2003) Paradimer og praksisformer i rehabilitering - en analytisk tilgang, arbejdspapir, Tove Borg og Uffe Juul Jensen, 2004/2005. Vejledning om træning i kommuner og regioner, Socialministeriet 2006 Sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midt, 2008 Udkast til god kommunikation kommunikationspolitik for Region Midtjylland, 2008 Kommunikationspolitik for Århus Kommune (2000) Fysioterapeut Betsy Andersen, Fysioterapeut/Centerchef Elna Kæstel Side 17

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren

v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren Kommunernes fælles nationale udfordring: - Vi skal skabe morgendagens

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Rehabiliteringskonference Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Titel Kompetenceudvikling og vidensdeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet

Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Høring om pensionsreformen 31.01.2018: Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet Kenneth Kibsgård,,, Region Midtjylland Kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi

Hverdagsrehabilitering skaber værdi Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Ergoterapeutforeningen etf.dk Målet med er aktivt at støtte borgere til at være længst og bedst muligt i eget liv Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi... 4 Rehabiliteringsbegrebet... 6 Funktionsevnebegrebet... 6 Målgruppen for rehabilitering... 6 Samarbejde på tværs af fagligheder

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept.

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Navn, adresse og telefon Kontakt Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering.

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d.

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d. forsker, ph.d. 1 Præsentation Idealet - the good intentions Borgerinddragelse i rehabilitering Borgerens rolle i rehabilitering Selvbestemmelse og medindflydelse Borgerinddragelsens betydning Pensionsreformens

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere