#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben Søgaard Niels Jørgen Kristensen Steen Royberg Ole Bæk Pedersen Svend Aage Suhr Gert Kristensen Anna Kirsten Olesen Ivan Ziegler Jan Gregersen Poul Søe Jeppesen Peter Thomsen Thomas Kastrup-Larsen (mødeleder) Mai-Britt Iversen Hans Henrik Henriksen Tina French Nielsen Thomas Krarup Mads Duedahl Daniel Nyboe Andersen Jens Toft-Nielsen Jens Kristian Munk Tonny Thorup Lene Lykkegaard / Belinda Brix Bertelsen (referent) Afbud Per Michael Johansen Lasse P. N. Olsen Tommy Eggers Hans Peter Beck Sagsnr./Dok.nr / Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Flere faglærte 4. STAY - Flere studiejobs i Nordjylland 5. Detailhandel 6. International House 7. Investeringsfremme 8. Iværksætterindsats 9. Hamborg som samarbejdsby 10. Repræsentant til bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) 11. Status Erhvervspuljen 12. Status Aalborgs Business Region midler 13. Ansøgninger 14. Nyt fra BusinessAalborg 15. Nyt fra medlemmerne 16. Orientering fra formanden 17. Evt. Mødekalender 2015

2 1. Velkomst Jan Gregersen byder velkommen og fortæller kort om Metal Aalborg. Erhvervsrådet byder velkommen til nyt medlem ny formand for Erhverv Norddanmark Steen Royberg, som afløser Anders Hjulmand. Jan bød velkommen til stedet, hvor Metal Aalborg flyttede ind i oktober Flytningen var del af en større omstilling hos Metal Aalborg, også imagemæssigt. I komplekset bor også LO, 3f, Blik & Rør, Falck Healthcare m.fl. De deles om mødefaciliteter og konferencecenter. Borgmesteren bød velkommen til Steen. Steen er til dagligt partner og erhvervsmægler ved Nybolig Erhverv Aalborg. Steen tiltrådte som formand for Erhverv Norddanmark for en måned siden og glæder sig til samarbejdet i Erhvervsrådet. 2. Godkendelse af dagsorden at Erhvervsrådet godkender dagordenen Dagsordenen blev godkendt. 3. Flere faglærte at Erhvervsrådet giver input til en indsats for at sikre flere faglærte at Erhvervsrådet drøfter forslag fra erhvervsskolerne til praktikpladsaftale Bilag: Bilag 1. Forslag til Praktikpladsaftale En væsentlig indsats i den nye Erhvervsplan er Flere faglærte. Målet med indsatsen er, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, og handler om det rigtige uddannelsesvalg, praktikpladser og opkvalificering af ufaglærte. BusinessAalborg har været i dialog med flere aktører på området, særligt med fokus på en indsats for flere praktikpladser. Tech College Aalborg, AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole og SOSU Nord har udarbejdet et forslag til en praktikpladsaftale, som de opfordrer Aalborg Kommune og arbejdsgiverorganisationerne til at være med i. Aftalen er inspireret af Hjørring og Frederikshavn Kommuner, som begge har lignende aftaler. Formålet med aftalen er at garantere en praktikplads i en virksomhed eller i et praktikpladscenter til alle unge i Aalborg Kommune, der har bestået et grundforløb på en af de lokale erhvervsskoler. Dette skal ske gennem forpligtende handlinger (se bilag). På mødet vil Peter Thomsen og Poul Søe Jeppesen, som repræsentanter for erhvervsskolerne, lægge op til en drøftelse af forslaget til praktikpladsaftalen. Poul Søe Jeppesen introducerede forslaget til en praktikpladsaftale. Der er stort fokus på at få flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, men det vanskeliggøres af manglen på praktikpladser. Forslaget skal ses som en måde at skabe fælles fokus og få alle partnere til at tage ansvar og gøre en fælles indsats. Det særlige ved 2/14

3 forslaget ift. øvrige kommuner er, at det indeholder forslag om, at Aalborg Kommune selv går forrest ved at indgå praktikaftaler på nye og flere områder end i dag. Derefter var der livlig debat. Der er enighed om, at det er et godt forslag og at vi sammen skal løse udfordringen med at skabe flere praktikpladser. Der er også enighed om, at det er en meget vigtig indsats og om målet, som er at få flere til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse dem får vi brug for. Derimod er der forskelligt syn på, hvorvidt vi i Aalborg kan have både sociale klausuler og partnerskabsaftale. Peter Rindebæk orienterede i debatten om DIs indsats Operation Praktikindsats, hvor der blandt andre tiltag er ansat en række phonere til at ringe direkte og opfordre virksomheder til at tage flere lærlinge og/eller lærlinge på nye uddannelsesområder. Læs evt. mere om indsatsen her: DIs Operation Praktikplads. Der var ros til DI fra Erhvervsrådet for initiativet og indsatsen. Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personer fra erhvervsuddannelserne, erhvervet og Aalborg Kommune. Gruppen har til opgave at komme med et forslag til en fælles indsats, som alle kan bakke op. Gruppen skal kigge på de sociale klausuler og partnerskabsaftalen i sammenhæng og finde frem til en samlet model. Gruppen skal kortlægge, hvor der er overlap mellem de sociale klausuler og partnerskabsaftalen og hvilke virksomheder, der er indeholdt i det ene og andet tiltag (som udgangspunkt er de sociale klausuler målrettet de virksomheder, der leverer til Aalborg Kommune, uanset om virksomheden ligger i Aalborg eller ej, mens en partnerskabsaftale vil rette sig mod alle virksomheder beliggende i Aalborg Kommune). 4. STAY - Flere studiejobs i Nordjylland at Erhvervsrådet drøfter, hvordan Erhvervsrådets organisationer støtter op om skabelsen af flere private studiejobs i Nordjylland Business Region North Denmark (BRN) har sat mål om 1000 nye studierelevante studiejobs i Nordjylland over de kommende tre år. Kommunerne og Regionen opretter 500 nye offentlige studiejobs, mens erhvervslivet opfordres til at doble op. BRNs tovholdergruppe for kvalificeret arbejdskraft, som arbejder med indsatser under STAY, vil frem mod sommerferien udarbejde et inspirationskatalog, som kan understøtte etableringen af studiejobs både offentligt og privat. Udarbejdelsen sker med udgangspunkt i en tæt kontakt til de lokale aktører og organisationer. På mødet lægges op til en drøftelse af, hvordan Aalborg Erhvervsråd vil bidrage til etableringen af de nye studiejobs. Borgmesteren orienterede om, at de offentlige parter bag BRN har givet håndslag på at oprette 500 ekstra studiejobs i Nordjylland med målet om at få flere unge nyuddannede til at blive i regionen. BRN opfordrer det private erhvervsliv til ligeledes at etablere 500 ekstra studiejobs, og er derfor meget interesseret i at høre, hvad erhvervsorganisationerne i Erhvervsrådet byder ind med. Generelt er erhvervsorganisationerne positive og bakker op. De har dog nogle afklaringer og input, som der skal på plads og tages hånd om: Det skal kortlægges, hvem det er vi uddanner ift. hvilke kompetencer, vi har behov for i virksomhederne. Erhvervsorganisationerne kan ikke tage ansvar for at hjælpe unge / studerende, som uddanner sig til jobs, hvor der ikke er behov for dem. Derfor er det afgørende, at der differentieres mellem de forskellige uddannelsesretninger. 3/14

4 Styrkepositionerne og klyngerne spiller en rolle her. De har organiseret en lang række virksomheder, hvor vi dels kan undersøge behovene for fremtidig arbejdskraft og studiejobbere, og dels kan informere om gevinsterne ved at ansætte en studiejobber. Det er vigtigt at se studiejobs i sammenhæng med praktik og projektsamarbejde. Disse tre måder at binde erhvervsliv og studerende sammen på hænger tæt sammen. En del af indsatsen skal være en kampagne og branding for at inspirere flere virksomheder til at oprette studiejobs. Vigtigt at identificere nogle virksomheder, som kan gå forrest og fortælle, hvad en studiejobber har bidraget med i deres virksomhed Beslutning: BRN og BusinessAalborg arbejder videre på ovenstående input og indgår dialog med de enkelte erhvervsorganisationer og klynger om fordeling af studiejobs, og om at finde de gode historier og planlægge kampagne for at skabe flere studiejobs. 5. Detailhandel at Erhvervsrådet kommer med input til en indsats for detailhandlen i Aalborg BusinessAalborg har været i dialog med en række aktører om en indsats for at styrke detailerhvervet i Aalborg, heriblandt Aalborg City, Aalborg Handelsskole, Dansk Erhverv m.fl. Detailhandel er skrevet ind i Erhvervsplanen som et muligt nyt vækstområde under tiltaget Samarbejde og netværk. Indtil videre fokuseres der i dialogen på følgende konkrete indsatsområder: Forretningsudvikling i fysiske butikker i Aalborg (igangsættes i foråret 2015 som et pilotprojekt sammen med Aalborg City) E-handelscenter og udvikling af kompetencer inden for e-handel (i samarbejde med Aalborg Handelsskole) Grønne butikker og Midtbyplan (i samarbejde med By & Landskab og Miljø & Energi) Fremtidens fysiske butik (i samarbejde med Dansk Erhverv) BusinessAalborg vil den kommende tid samle relevante aktører med henblik på at danne et funktionelt partnerskab og udarbejde en samlet handlingsplan for en indsats på detailhandel-området i Aalborg. Erhvervsrådet gav en række input til det videre arbejde med en indsats for detailhandel: Behov for at kigge på Planloven og fortolkningen af den med henblik på at kunne imødekomme nutidens krav og behov Indsatsen hænger tæt sammen med byudvikling og midtbyens attraktivitet, eks. tænk Nørregade bedre sammen med Nordkraft. By og landskabsforvaltningen aktiv i indsatsen ift. til at skabe attraktive byrum, belægninger mv. Oplandet tænkes med i indsatsen hvordan fastholder vi detailhandlen udenfor Aalborg? Indsatsen ift. de fysiske butikker handler om at give en købsoplevelse, evt. arbejde med koncepter målrettet børn og børnefamilier, par m.fl. De fysiske butikker skal være mere innovative. De skal klædes på ift. showrooms og nethandel, opkvalificering af medarbejdere mv. Cafeer og restauranter tænkes ind i indsatsen Arbejde med en definition af e-butikker Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. BusinessAalborg arbejder videre med en plan for centrale indsatser og inddragelse af relevante aktører. HK inviteres med i arbejdet. Ovenstående input tages med i det videre arbejde. 4/14

5 6. International House at Erhvervsrådet kommer med input til udviklingen af International House En væsentlig del af udviklingen Aalborg som global by, et af de strategiske tiltag i Erhvervsplanen, er etableringen af et internationalt hus i Aalborg. Her skal alle internationale borgere, studerende og virksomheder i hele Nordjylland kunne få services, rådgivning, sagsbehandling mv. International House skal give både arbejdstagere og arbejdsgivere en smidig adgang til det nordjyske arbejdsmarked. Status er, at International House netop har fået fysiske rammer i form af lokaler på Rantzausgade 4. Huset vil gennemgå en renovering og ønsket er, at huset skal være klar til august 2015, hvor blandt andre de nye internationale studerende kommer til Nordjylland. Aalborg Kommune havde et ønske om at få etableret huset ved udgangen af 2015, så realiseringen af huset er foran tidsplanen. Etableringen af International House og de tilbud, services mv., som er den del af indsatsen, sker i partnerskab med en række regionale og nationale aktører: Dansk Industri, LO, Erhverv Norddanmark, Region Nordjylland, Business Region North Denmark, UCN, AAU, Work in Denmark, Etnisk Erhvervsfremme, Borgerservice Aalborg Kommune, Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg. Projektlederen for Embrace, som står bag International House, har afholdt møder partnerne, som alle er positive over for idéerne omkring etablering af International House. D. 20. april mødes partnerne for at fastlægge organisering, kommende initiativer mv. Sekretariatet for Embrace har derudover holdt møder med flere nordjyske, internationale foreninger, som der er etableret et samarbejde med ift. aktiviteter for den internationale befolkning i Nordjylland. Tonny Thorup introducerede arbejdet med International House; der er omkring internationale borgere i Aalborg, som kan have gavn af huset. Inspiration til huset er hentet fra International House Copenhagen, der har et meget velfungere setup. Huset kombineres med International Citizen Service (ICS), som er en onestop-shop, hvor internationale borgere kan få ordnet alle papirer mv. ved ankomsten til Nordjylland. Huset er et tilbud til internationale borgere og studerende i hele Nordjylland. International House i Aalborg planlægges åbnet i august 2015, så vi er klar til at tage imod de internationale studerende. Fra Erhvervsrådet blev forslået at tage kontakt til Skipper Clement Skole og Hasseris Gymnasium, som begge har internationale uddannelser og elever. Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. 7. Investeringsfremme at Erhvervsrådet kommer med input til indsatsen for Investeringsfremme i Aalborg Investeringsfremme er et de strategiske tiltag i Erhvervsplan BusinessAalborg har udarbejdet et konceptudkast til arbejdet med investeringsfremme for at fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser. Med udgangspunkt i konceptudkastet har BusinessAalborg mødtes med Aalborg Havn, NOVI og Invest in Denmark med henblik på etablering og organisering af et partnerskab. Status efter disse møder er, at alle er positivt indstillet på at deltage aktivt i samarbejdet. Elementerne i investeringskonceptet er: Etablering af Task Force, der fungerer som key account for potentielle investorer 5/14

6 Etablering af Investorportal, som kan levere relevante oplysninger ifm. Screening og etablering Metafortælling reason to invest og white papers på styrkepositioner Øge volumen af leads og potentielle investorer opbygning af en pipeline Systematisk bearbejdning og opfølgning via fælles værktøj Pluck an Go setup (gøre det let at starte virksomhed så meget som muligt godkendt og forberedt) Målrettet synliggørelse af Aalborgs styrker på udvalgte styrkeområder (f.eks. med udgangspunkt i klyngerne) på udvalgte markeder Business News Aalborg Etablering af ambassadørkorps (virksomheder og personer som har nøgleroller i forhold til investorerne) Tæt kontakt til virksomheder i Aalborg med udenlandske ejere Næste skridt er et fællesmøde med henblik på at konkretisere koncept, arbejdsfordeling, målsætning samt udarbejdelse af en tidsplan. Tonny Thorup gjorde status på arbejdet med investeringsfremme. Leads om potentielle nye virksomheder og investorer i Aalborg kommer gennem forskellige kanaler, bl.a. Aalborg Havn, Invest in Denmark og BusinessAalborg. I dag har vi ikke et struktureret og fast samarbejde om disse leads og henvendelser. Vi har behov for mere faste koncepter for samarbejdet og håndteringen, herunder en task force, så vi kan være mere aktive og proaktive. Vi arbejder på at opjustere og strukturere indsatsen, så vi kan agere hurtigt, effektivt og professionelt. Vi er dialog med flere aktører ift. at hente inspiration, bl.a. Copenhagen Capacity. Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. I de kommende budgetforhandlinger for kommunens budget 2016 skal der arbejdes på at dedikere ressourcer, der målrettes arbejdet med investeringsfremme. 8. Iværksætterindsats at Erhvervsrådet påbegynder dialogen om fremtidens iværksætterindsats Basisrådgivningssystemet NIN (Nordjysk IværksætterNetværk) går en usikker fremtid i møde, da der er tvivl om, hvorvidt og i hvilket omfang Vækstforum vil støtte basisrådgivningen fra Derfor står Aalborg Kommune overfor forandringer ift iværksætterindsatsen, hvor omkring 450 iværksættere hvert år modtager gratis basisrådgivning gennem NIN. Dette giver anledning til en dialog om den samlede iværksætterindsats og hvordan vi ønsker indsatsen målrettet fremover. På dagens møde påbegyndes dialogen om, hvad Erhvervsrådet mener, Aalborg fremadrettet skal tilbyde iværksættere. Iværksætterindsatsen består af mange elementer og aktører, bl.a.: NIN Basisrådgivning VIP Vækst Iværksætter Program Iværksætteruddannelsen Business Lift Off Inkubatormiljøer på ungdomsuddannelser SEA Supporting Entrepreneurship at AAU Etnisk Erhvervsfremme Mentorordning for unge iværksættere forslået af Erhvervsrådets unge sparringsgrupper og nævnt på Morgenbriefingen Dreamhouse, IgangZ, NOVI m.fl. 6/14

7 Borgmesteren orienterede om situationen ift. Vækstforums støtte til basisiværksætterrådgivningen og Tonny Thorup gjorde status på arbejdet med iværksætterområdet i BRN, som har besluttet at bede de nordjyske kommuner/erhvervschefer udarbejde forslag til videreførelsen af iværksætterindsatsen og NIN. Erhvervsrådet gav følgende input til arbejdet med en mentorordning: Erhverv Norddanmark vil gerne bistå med at finde mentorer blandt deres medlemsvirksomheder Aalborg Håndværkerforening har et mentorkorps, der kan bringes i spil Aalborg Handelsskole formidler gerne kontakt til elever, der gerne vil have en mentor Beslutning: Erhvervsrådet afventer forslag til fortsættelsen af NIN. På et kommende møde i Erhvervsrådet drøftes iværksætterindsatsen detaljeret mhp. hvad Erhvervsrådet ønsker at lægge særligt vægt på i indsatsen i Aalborg ift. det fælles nordjyske. Til mødet laves en kortlægning af, hvilke indsatser, der har størst virkning for iværksætterne. 9. Hamborg som samarbejdsby at Erhvervsrådet drøfter Aalborgs samarbejde med Hamborg Aalborgs samarbejde med Hamborg er blevet kraftigt intensiveret over det seneste halve år. I oktober 2014 mødtes borgmestrene fra Aalborg og Aarhus med statsrådet for erhverv og økonomi fra Hamborg, Dr. Eggert. På mødet blev drøftet en række mulige emner for samarbejde. Efterfølgende var der møde på embedsmandsniveau i Hamborg i december Her blev emnerne for samarbejdet indkredset til: Klyngesamarbejde: vind, sundhed, logistik og maritim Infrastruktur: rejsetider, betydning for erhvervsudvikling Samarbejde mellem universiteter: bilateralt, inddrages i konkrete projekter Kultur og kreative klynger: særligt fokus på Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Konkret er der efterfølgende arbejdet med: Fælles projekt under Interreg Nordsøprogrammet. Emne: strategisk tværnationalt samarbejde mellem byregioner, strategisk klyngesamarbejde. Partnere: Hamborg by og universitet, Aalborg m Business Region North Denmark, Aarhus m Business Region Aarhus, Region Syddanmark, Schleswig Holstein, Groningen, Göteborg, Oslo. Fælles konference på Open Days i Bruxelles om vigtigheden af tværnationalt strategisk bysamarbejde Videreførelse af Jyllandskorridor initiativet (fokus på infrastruktur forventeligt) Næste møde er i Hamborg d maj. Tonny Thorup orienterede om status. Det er Vibeke Stoustrup og Business Development, der har ansvaret for samarbejdet med Hamborg, hvor man fortsat er i gang med at arbejde sig ind på konkrete samarbejdsemner. 7/14

8 10. Repræsentant til bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) at Erhvervsrådet udpeger ny repræsentant fra Erhvervsrådet til bestyrelsen for NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark arbejder for grøn omstilling og vækst i erhvervslivet, med bæredygtighed som konkurrenceparameter. Anders Hjulmand har indtil nu været Aalborg Erhvervsråds repræsentant i netværkets bestyrelse. Med Anders udtræden af Aalborg Erhvervsråd anmodes om, at Erhvervsrådet udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen for NBE. Der er 70 virksomheder med i netværket, der deltager i netværksaktiviteter, samarbejder med andre virksomheder, gennemfører projekter og er modtagere af netværkets kerneydelser (screeninger og forretningsplaner). Netværkets generelle styrke ligger i klima-, miljø og bæredygtighedsdagsordenen, hvor udgangspunktet er, at grøn vækst og omstilling af erhvervslivet er et af de vigtigste parametre i den fremtidige konkurrence. Erhvervsstyrelsen har fx opgjort, at der er 8 mia. kr. at spare for danske virksomheder ved at have fokus på ressourceeffektivitet og industriel symbiose. Netværket bidrager til, at virksomhederne får øje på og arbejder konkret og forretningsmæssigt med fx ressourceeffektivitet, innovation, leverandørstyring i lyset af den grønne omstilling. Projektets partnere er Aalborg Universitet, EnergiNord, BusinessAalborg, Hjørring Erhvervscenter og Aalborg og Hjørring Kommuner (Miljøforvaltningerne). Desuden samarbejdes efter behov med Erhvervsnetværk 9220, Hub North, FleksEenergi, Norddanmarks EU-kontor, Jobcentre, Akademikernes A-kasse, Væksthus Nordjylland, UCN og EUC Nord. Netværket har i en længere periode opereret med en foreløbig politisk styregruppe. Netværket blev i december 2014 konstitueret som en erhvervsforening med vedtægter og en bestyrelse med repræsentanter for projektets parter, samt en række erhvervsrepræsentanter: Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Business Manager kvalitet, miljø og produktion Kurt Nedergaard (Gabriel), Direktør Per Henriksen (Sander Plast) Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S) Direktør Jens Højer og formand for netværket (Højer Møbler A/S) Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, medlem af Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse) Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter) Advokat og Anders Hjulmand (HjulmandKaptain og Aalborg Erhvervsråd) Erhvervschef Tonny Thorup (BusinessAalborg) Rådgivningschef Lone Vad (EnergiNord) Miljøchef Michael Damm (Aalborg Kommune) Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen (Hjørring Kommune) Projektleder Lene M. Nielsen (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark) Dekan Eskild Holm Nielsen (AAU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet) Borgmester Arne Boelt og næstformand for netværket (Hjørring Kommune) Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Ørnbøll (Hjørring Kommune) Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune) Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Erhvervsrådet udpegede Torben Søgaard som Erhvervsrådets repræsentant i NBEs bestyrelse. 8/14

9 11. Status Erhvervspuljen at Erhvervsrådet tager status på erhvervspuljen til orientering Status på erhvervspuljen 2015, 2016 og 2017 er opgjort nedenfor. Det fremgår, at der er kr i frie midler tilbage i 2015 og de kommende to år, såfremt ansøgninger på dagens møde imødekommes. Det forudsættes i opstillingen nedenfor, at Erhvervsrådets projektpulje forbliver 1,5 mio. kr. i de kommende år. Puljen bliver hvert år fastsat som en del af kommunens budgetlægning. Poster Frie midler overført fra Hensættelser til projekter overført fra Erhvervspuljen Indtægter i alt Hensættelser til projekter overført fra Bevillinger * Udgifter i alt Frie midler i alt inden dagens møde Ansøgninger på dagens møde Samlet nordjysk energiklynge incl. Hub North og FleksEnergi BrainsBusiness BioMed Community Smartlog I alt Frie midler, såfremt ansøgninger imødekommes * Bevillinger er givet til følgende initiativer: Initiativ 2015 Embrace / International House Platform4 fase BrainsBusiness fase BioMed Community fase Hub North Smartlog Arctic Consensus fase Bridge2Norway FleksEnergi Marcod Vækst Iværksætter Program (VIP) Medfinansiering Vækst Iværksætter Program (VIP) Underskudsgaranti /14

10 Dreamhouse Underskudsgaranti I alt Erhvervsrådet tog status på erhvervspuljen til orientering. 12. Status Aalborgs Business Region midler at Erhvervsrådet tager status om anvendelse af Aalborgs Business Region midler til orientering Aalborg Kommune har i 2015 og kommende overslagsår afsat kr. til Business Region North Denmark (herefter BRN). I 2015 betales kr. (svarende til 15. kr. pr. indbygger) i kontingent til BRN, mens resten, kr., bruges til finansiering af afslutning af projekter fra Aalborg Samarbejdet i 2015 jf. beslutning i Aalborg Samarbejdets bestyrelse. Fra 2016 er den andel af budgettet til BRN, der ikke skal indbetales i kontingent til BRN, ikke disponeret. Som udgangspunkt disponeres midlerne af Aalborgs borgmester, som har foreslået følgende kriterier for anvendelsen: Midlerne anvendes som medfinansiering af BRN initiativer Midlerne kan supplere midler fra BRN til et givet projekt som ekstrabidrag fra Aalborg Kommune, fordi projektet har særlig vigtighed for Aalborg Kommune Midlerne kan også anvendes som Aalborg Kommunes medfinansiering af et BRN-projekt, som finansieres direkte fra kommuner og Region Aalborg Erhvervsråd kan komme med forslag til midlernes anvendelse til borgmesteren Aalborg Erhvervsråd har dermed fremover mulighed for at komme med anbefalinger til anvendelse af Aalborgs BRN-midler på ca. 2,8 mio. kr. pr. år. Aalborgs borgmester har overfor BRNs bestyrelse givet tilsagn om at bruge 1,5 mio. kr. om året af midlerne på de fire klynger, som Erhvervsrådet har prioriteret: samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi), BioMed Community, BrainsBusiness og Smartlog. Status på Aalborgs BRN-midler i 2016, 2017 og 2018 er opgjort nedenfor. Poster Aalborgs egne midler til BRN Ramme afsat til Aalborgs fire prioriterede klynger Frie midler Erhvervsrådet tog status om anvendelse af Aalborgs Business Region midler til orientering. 10/14

11 13. Ansøgninger at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til en samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi) at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til BrainsBusiness at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til BioMed Community at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til Smartlog Bilag: Bilag 2. Ansøgning Nordjysk Energiklynge Bilag 3. Ansøgning BrainsBusiness Bilag 4. Ansøgning BioMed Community Bilag 5. Ansøgning Smartlog Den nye Erhvervsplan er bygget op om fire styrkepositioner, hvortil der på dagens møde søges om medfinansiering til større projekter på de tre af styrkepositionerne: Styrkepositionen Energi der søges om medfinansiering til en fælles nordjysk energiklynge, hvoraf Hub North og FleksEnergi er væsentlige indsatsområder Styrkepositionen IKT og Sundhedsteknologi der søges om medfinansiering til BrainsBusiness (IKT) og BioMed Community (Sundhedsteknologi) Styrkepositionen Transport og Logistik - der søges om medfinansiering til Smartlog Fælles for projekterne er, at de udover Erhvervsrådet søger medfinansiering hos Vækstforum og BRN, og at alle har en bred partnerkreds, der både bidrager med penge og timer til projekterne. Samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi) Aalborg Kommune har den senere tid samarbejdet med regionale partnere om at udvikle en samlet nordjysk energisatsning, som kan fungere som paraply for og skabe synergi mellem de enkelte tiltag og netværk på energiområdet. Det er nu lykkedes at formulere en fælles energiplatform, hvor HUB North (Vind), FleksEnergi (fjernvarme), CEMTEC (grønne gasser), Erhvervshus Nord (bæredygtigt byggeri) og Aalborg Universitet er de fem bærende søjler. Formålet med etableringen af en samlet nordjysk energiplatform: Regionens energivirksomheder styrkes gennem understøttelse på erhvervsfremmeområdet, for at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst. Regionens energivirksomheder styrkes gennem bedre evne til at opnå ny ikke-regional finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Nordjylland. Den organisatoriske effektivitet styrkes ved at fortsætte netværkenes aktiviteter, men disse skal styrkes gennem etablering af et fælles klyngesekretariat, som har til opgave at sikre koordinering, øget samspil og identificere synergier mellem de enkelte netværk. De enkelte netværk bibeholder faglig fokusering, aktivitet og egen økonomi, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde. Klyngesekretariatet skal samtidigt sikre en overordnet koordinering omkring branding og generelle forhold som koordinering af kompetenceopbyggende aktiviteter, knyttet til de etablerede institutioner. Målet er, at skabe en fælles branding af energiplatformen bestående af virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som placerer Nordjylland på Danmarks- og verdenskortet. Det samlede årlige budget til Energiplatformen bliver på omkring 16 mio. kr., hvoraf hovedparten går til aktiviteter og løn i de enkelte søjler/netværk. Aalborg Erhvervsråd søges om medfinansiering på kr om året i (begge inklusiv) til HUB North og FleksEnergi (læs mere om disse netværk i bilaget). 11/14

12 BrainsBusiness BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, herunder at bidrage til, at de nordjyske IKT-virksomheder og -kompetencer bliver synliggjort og anerkendt nationalt og internationalt, så den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og velfungerende IKT-klynger i Europa. BrainsBusiness er baseret på et tæt samarbejde med deltagelse af erhvervslivet (organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 149 betalende medlemmer), Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Business Region North Denmark. BrainsBusiness opnåede i 2013 EU s guldcertificering som klynge, i alt 6 danske klynger er guldcertificeret. Certificeringen tildeles velfungerende og resultatskabende klynger og åbner en lang række døre for internationale samarbejdsinitiativer og funding. Målet med dette projekt er at videreudvikle BrainsBusiness som en understøttende og værdiskabende faktor for det nordjyske IKT-miljø. Det inkluderer bl.a. at bidrage til udviklingen af SmartCity Aalborg samt at udnytte den europæiske guldcertificering til at forblive en af Europas mest velfungerende klynger til gavn for hele det nordjyske IKT-miljø. Læs mere om aktiviteter og fokusområder i BrainsBusiness i bilaget. BrainsBusiness har et samlet årligt budget på 3,7 mio. kr. Aalborg Erhvervsråd ansøges om medfinansiering på kr. pr. år i (begge inklusiv). BioMed Community BioMed Community har til formål at fremme innovation og generere vækst ved bl.a. at støtte lokale entreprenører og virksomheder inden for medico- og sundhedsteknologi i Region Nordjylland gennem relationsopbygning, matchmaking, sparring på forretningsplaner og investoraktiviteter. BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico, sundheds- og velfærdsteknologi i Nordjylland. Fokus er erhvervsmæssig vækst og målene er flere virksomheder, flere jobs og større synlighed og branding af Nordjylland som en attraktiv region med stærke sundhedsteknologiske kompetencer. Desuden er formålet at styrke samarbejdet mellem den kommunale velfærdsinnovation og virksomheder og styrke samarbejdet til forskning, uddannelse og det kliniske miljø på sygehusene. Sundheds- og velfærdsinnovation er et stort globalt marked i vækst pga. den demografiske udvikling, bedre behandlingsmuligheder og krav om stigende livskvalitet. For BioMed Community er den vigtigste opgave således at medvirke til, at en del af dette vækstpotentiale kan udnyttes af nordjyske virksomheder til at skabe bedre afsætningsmuligheder og flere jobs. Formålet er således at: Fremme udviklingen af nye virksomheder og styrke de eksisterende virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi Styrke virksomheders og innovatørers forretningskritiske kompetencer Fremme samarbejde mellem offentlige og private partnere om udvikling af nye produkter og løsninger Partnerskabet bag BioMed Community består af: Aalborg Universitet, UCN, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Medlemsvirksomheder i BioMed Community (75 betalende medlemmer). BioMed Community har et samlet årligt budget på 3,2 mio. kr. Der ansøges om medfinansiering fra Aalborg Erhvervsråd på kr pr. år i (begge inklusiv). 12/14

13 Smartlog SmartLog er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger et forum for kompetenceløft, vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden inden for transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft således deres konkurrenceevne forbedres markant. Bag SmartLog står Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg samt Center for Logistik (CELOG) ved Aalborg Universitet. Projektet støtter op omkring indsatsen i Erhvervsplan , herunder øge antallet af arbejdspladser og jobskabelse inden transport og logistik området et område, som bliver et af regionens fremtidige styrkepositioner. Potentialet blandt de nordjyske virksomheder inden for produktion og logistik er stort. Der planlægges flere internationale aktiviteter med det formål at styrke deltagernes internationale samarbejde. Optimering af logistik- og transportprocesser bliver i højere grad vigtige konkurrenceparametre for nordjyske virksomheder, som afsætter deres produkter og løsninger på både nærmarkederne og/eller til eksport. Det gælder optimering af såvel de interne logistikprocesser som de eksterne transportprocesser. For at øge virksomhedernes konkurrenceevne er der et behov for, at ledelse og nøglemedarbejdere får tilført nødvendig viden om brugen af de seneste teknologier og metoder. SmartLog har et samlet årligt budget på 2 mio. kr. Der ansøges om medfinansiering fra Aalborg Erhvervsråd på kr pr. år i (begge inklusiv). Tonny Thorup redegjorde kort for formålet med klyngerne, som er vækst og beskæftigelse. Alle klyngerne har et erhvervsmæssigt sigte og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Der blev spurgt til klyngernes planer for egenfinansiering og om klyngerne på et tidspunkt kan blive selvbærende. Tonny Thorup svarede, at der er planer for at optrappe den private medfinansiering i alle klyngerne, men i Danmark er det meget svært at drive klynger udelukkende på virksomhedernes egenfinansiering og uden offentlig støtte. Derudover blev der spurgt til, hvorfor Erhvervsrådet søges om støtte frem til og med 2020, når Erhvervsplanen løber til udgangen Efter dagsordenen til dagens møde blev sendt ud, har Vækstforum besluttet, at der kun kan søges midler til og med Beslutning: Ansøgningerne godkendes med de ansøgte beløb, men kun i årene 2016, 2017 og Der skal i klyngerne arbejdes hen imod større grad af selvfinansiering. 14. Nyt fra BusinessAalborg at Erhvervschefen orienterer Erhvervsrådet om relevant nyt Erhvervschefen orienterer om initiativer og tiltag mv., herunder nyt fra bl.a. Business Region North Denmark, Væksthus Nordjylland og Vækstforum. Tonny Thorup orienterede om, at BusinessAalborg har ualmindeligt meget gang i aktiviteter og nye indsatser for tiden, deriblandt nyt iværksætterprogram, nyt virksomhedsprogram i samarbejde med Væksthuset, BusinessBroen Norge-Norddanmark og de initiativer, der har været på dagsordenen til dagens møde. 13/14

14 15. Nyt fra medlemmerne at Erhvervsrådet orienterer hinanden om relevant nyt Steen Royberg orienterede om, at Erhverv Norddanmark i slutningen af februar var med til at etablere foreningen Staten i hele Danmark - og Erhverv Norddanmark har netop sagt ja til at yde sekretariatsbistand til den nye forening. Erhverv Norddanmark har gennem længere tid været en del af arbejdet med at stable Staten i hele Danmark på benene, ligesom organisationen ofte har markeret sig i debatten om statslige arbejdspladser og investeringer uden for hovedstaden. Læs evt. mere her: Danmark Peter Rindebæk orienterede om DI Aalborgs Erhvervstræf med titlen Aalborg Danmarks hovedstad, der finder sted d. 27. april i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Se evt. programmet her: https://engage.di.dk/cgibin/qwebcorporate.cgi?idx=zmk53a&l=dansk 16. Orientering fra formanden at Borgmesteren orienterer Erhvervsrådet om relevant nyt Borgmesteren orienterede om: Et vellykket kick off for BRN Aalborg Kommunes økonomi, der ser godt ud Finansiering af Aalborg Letbane, der nu er helt på plads Ny boligpakke, hvor der for tiden drøftes, hvilke projekter, der arbejdes videre med 17. Evt. Tonny Thorup orienterede om en vellykket Morgenbriefing, som vi har fået rigtig gode og positive tilbagemeldinger på. Mødekalender 2015 Dato Aktivitet Location Man. 2. februar kl Ordinært møde Stigsborg Brygge Tirs. 24. februar kl Kreativ proces med unge sparringsgrupper Aalborg Zoo Ons. 18. marts kl Morgenbriefing Nordkraft Man. 20. april kl Ordinært møde Metal Aalborg Ons. 10. juni kl Tors. 11. juni kl Seminar Man. 7. september kl Ordinært møde Man. 30. november kl Ordinært møde 14/14

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere