Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte"

Transkript

1 S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn, alder og etnicitet. Derudover indeholder notatet også et kort afsnit omhandlende fremtidig rekrutteringsudfordring af medarbejdere i kommunerne. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte Som det ses i Tabel 1 (neden for), er fordelingen af kommunalt ansatte mænd og kvinder henholdsvis cirka 24 pct. og 76 pct. Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/14 Tabel 1. Kønsfordelingen i de 98 kommuner (juni 2011). Ydermere inddelt på heltid, deltid, timelønnede og samlet (er beskæftigelsesgraden mindre end 1, er der tale om deltidsansættelse). Antal ansatte er opgjort i personer. Samlet Samlet % Heltid Heltid % Deltid Deltid % Timelønnede Timelønnede % Kvinder , , , ,1 Mænd , , , ,9 I alt Kilde: juni 2011 Det fremgår af Tabel 1, at kønsfordelingen varierer for forskellige ansættelsesforhold. For eksempel er andelen af mænd blandt timelønnede 31,9 procent, mens andelen af mænd på deltid er nede på 11,5 procent. Der kan altså være mere end 20 procentpoints forskel i den mandlige kønsfordeling imellem forskellige ansættelsesforhold. I Bilag 1 ses kønsfordelingen på specifikke overenskomstområder.

2 Køns- og aldersfordeling blandt ansatte i kommunen Af Figur 1 fremgår det, hvordan køns- og alderssammensætningen ser ud for kommunalt ansatte pr. 31/6 11. Figur 2 illustrerer den kønsmæssige fordeling på aldersgrupper blandt de ansatte i kommunerne. Som det fremgår af Figur 1, ses den største gruppering af mænd i alderen fra år, mens den største gruppering blandt kvinderne ses i aldersgruppen år. Inden for de enkelte aldersgrupper ses den relativt (i forhold til kønsfordelingen i de andre grupper) største andel af mænd i gruppen 68-år (Figur 2). Figur 1: Køns- og aldersfordeling blandt ansatte i kommunerne (juni 2011) Figur 2: Kønsmæssig fordeling på aldersgrupper blandt ansatte i kommunerne (juni 2011) Kilde: juni

3 Aldersfordelingen Det fremgår af Figur 3, at der er en skæv fordeling i forholdet mellem unge og ældre, når der sammenlignes med aldersfordelingen i den samlede arbejdsstyrke (DK total 2010). Generelt ses der i kommunerne en tendens til færre ansatte i alderen 19 til 44 år og flere i aldersgruppen fra 45 til 64 end på arbejdsmarkedet generelt. Figur 3: Aldersfordelingen i de 98 kommuner set over en 5-årig periode, pr. 1. april På venstre akse aflæses antallet af ansatte i kommunerne, mens procentfordelingen for samtlige beskæftigede i Danmark i 2010 aflæses på aksen til højre. DK total beskriver aldersfordelingen for den samlede beskæftigede gruppe danskere. Kilde: oktober 2011 og Danmarks Statistik oktober 2011 (RASA1) 3

4 Af Figur 4 fremgår det, hvordan kommunerne bredt set her opdelt i fem regioner alle har et relativt stort antal medarbejdere over 50 år. Relativt set har kommunerne i Region Nordjylland det største antal ældre medarbejdere. Region Hovedstaden er den region, der ligger nærmest landets gennemsnit (DK total 10) og har relativt flere ansat i alderen år end denne gruppes størrelse i landsgennemsnittet. Samlet set har kommunerne i alle regioner dog relativt flere ansatte i aldersgruppen år sammenlignet med landsgennemsnittet. Derfor må det forventes, at stort set alle 98 kommuner i løbet af nogle år får rekrutteringsudfordringer. Figur 4: Aldersfordeling i kommunerne fordelt pr. region. Kilde: Danmarks Statistik 2010 RASOFF11 1 og RASA1 Ved aflæsning af Figur 4 er det vigtigt at være opmærksom på, at aldersgruppeintervallerne ikke er lige store. Intervallet år er således tre år mindre end hovedparten af de andre intervaller, hvilket skaber et såkaldt optisk bedrag, når man ser på figuren. Derfor ses også en stigning i antallet af beskæftigede i aldersgruppen 67+ sammenlignet med gruppen år. 1 I tidligere opgørelser over medarbejdersammensætningen i kommunerne på køn, alder og etnicitet er brugt RASOFF21. RASOFF21 er dog udgået, men RASOFF11 indeholder de samme tal, og der er derfor intet problem ved at anvende RASOFF11. Dog er man hos Danmarks Statistiks gået over til at bruge en anden datakilde, der gør, at det opgjorte antal beskæftigede er faldet. 4

5 Tabel 2. Antal ansatte i kommunerne fordelt på regionerne Ansatte Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik 2010 (RASOFF11) Rekrutteringsudfordringen Af Figur 5 fremgår andelen af kommunalt ansatte over 50 år fordelt på udvalgte områder. Særligt skal det noteres, at blandt syge- og sundhedsplejersker, rengøringsassistenter samt kontor- og it-personale er der en relativt høj andel over 50 år, hvis man sammenligner med de andre beskrevne grupper. Modsat er der blandt akademikere og pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger en relativt lav andel ansatte over 50 år. Alt i alt udgør andelen af kommunalt ansatte i Danmark over 50 år ca. 35 %. Figur 5: Andel af kommunalt ansatte over 50 år på udvalgte områder i procent. Kilde: juni

6 Figur 6 synliggør den forskel, der er i alderssammensætningen mellem ansatte i kommunerne og det private. Af figuren fremgår det, at kommunerne har flere ældre ansatte end den private sektor. Figur 6. Aldersfordelingen blandt de beskæftigede i kommunerne og i det private Kilde: Danmarks Statistik 2010 (RASOFF11) Ved aflæsning af Figur 6 er det vigtigt at være opmærksom på, at aldersgruppeintervallerne ikke er lige store. Intervallet år er således tre år mindre end hovedparten af de andre intervaller, hvilket skaber et såkaldt optisk bedrag, når man ser på figuren. Derfor ses også en stigning i antallet af beskæftigede i aldersgruppen 67+ sammenlignet med gruppen år. Perioden fra har været præget af en faldende ansøgning på professionsbacheloruddannelserne (se Tabel 3). Den negative udvikling er dog vendt, og der ses en markant stigning både i 2009 og 10. Tabel 3. Søgningen til professionsbacheloruddannelserne, (2004=100) Uddannelsesniveau Alle videregående uddannelser Professionsbacheloruddannelser Folkeskolelærer Pædagog Sygeplejerske Kilde: Undervisningsministeriet: Rekordhøje ansøgertal til de videregående uddannelser. 15/ og information oplyst af Anne Mette Vang-Rydall, det tidligere Undervisningsministerium. 6

7 Lederrekrutteringsudfordringen Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for ledere i kommuner er ca. 62 år. Derfor kan knap ledere på 52 år eller derover forventes at gå på pension inden for 10 år. Der skal dog tages forbehold for den tilbagetrækningsreform, der er aftalt i 2011, hvilket formentlig vil øge den generelle tilbagetrækningsalder de kommende år. Tabel 4: Antal ledere i alt i kommunerne pr. maj 2010 samt antallet/andelen af ledere der kan forventes at gå på pension (antal ledere på 52 år eller derover). Samlet Antal ledere der antal kan forventes at gå på pension inden for 10 år Ledere i kommuner pr. maj ,45 % Andel af ledere der kan forventes at gå på pension inden for 10 år Kilde: Væksthus for Ledelse og FLD 2011 Fordelt på sektorniveau ses det i Tabel 5, at skoleområdet samt øvrige social- og sundhedsvæsen har den største andel ledere over 50 år. Tabel 5: Antal ledere fordelt på sektorniveau samt antallet/andelen af ledere over 50 år. Ledere i kommuner pr. maj 2010 Samlet antal Antal ledere over 50 år Andel af ledere over 50 år Administration % Børneområdet % Skoleområdet % Teknik og miljø % Ældreområdet % Øvrige social- og sundhedsvæsen % Øvrige ledere % Kilde: Væksthus for ledelse og FLD

8 Etnicitet i medarbejdersammensætning Et blik på erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen 2 blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere fortæller, at dele af den fremtidige rekrutteringsudfordring muligvis kan løses her. Tabel 6: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), opdelt på personer med dansk oprindelse, indvandrere samt deres efte r- kommer. Uddybende definition af tabellens begreber kan findes under Bilag 3 Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 80,8 78,2 76,6 79,3 77,1 74,1 Indvandrere 62,7 59,0 56,9 59,1 56,9 53,2 Efterkommere 70,9 65,8 61,5 67,9 63,9 58,0 Kilde: Danmarks Statistik 2010 (RAS1F1) Af Tabel 6 fremgår det, at der blandt indvandrere og efterkommere er en større forskel mellem erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen end for personer af dansk oprindelse. Samtidig har de to grupper en markant lavere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk oprindelse. Det indikerer, at der kan være et uopdyrket potentiale blandt indvandrere og efterkommere. 2 Erhvervsfrekvensen er antallet af beskæftigede og ledige pr. 100 personer, hvor beskæ f- tigelsesfrekvensen er antallet af beskæftigede pr. 100 personer. Yderligere beskrivelse af begreberne erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens findes under Bilag 2. 8

9 Tabel 7 viser sammenhængen mellem medarbejder-sammensætning og indbyggersammensætning, hvad angår etnicitet. Tabellen giver et overblik over, om ansættelsesforholdene afspejler den generelle demografi, hvad angår etnicitet. Andelen af ikke-vestlige indvandrere er steget, så de nu udgør 5,2 procent af alle ansatte i kommunerne. Og dermed udgør indvandrerne for første gangen lige så stor en del på de kommunale arbejdspladser, som de gør i hele arbejdsstyrken Tabel 7: Oversigt over antallet/andelen af ansatte i kommunerne med ikke-vestlig og vestlig baggrund. Kommunalt ansatte Vestlig baggrund Ikke-vestlig baggrund De kommunalt ansatte fordelt på regioner og områder Antal Andel Antal Andel Region Hovedstaden ,3 % ,7 % Region Midtjylland ,3 % ,7 % Region Nordjylland ,7 % ,3 % Region Sjælland ,2 % ,8 % Region Syddanmark ,7 % ,3 % Samlet ,8 % ,2 % Arbejdsstyrken Arbejdsstyrken inden for hver region Vestlig baggrund Ikke-vestlig baggrund Antal Andel Antal Andel Region Hovedstaden ,20 % ,79 % Region Midtjylland ,20 % ,76 % Region Nordjylland ,40 % ,58 % Region Sjælland ,30 % ,73 % Region Syddanmark ,20 % ,82 % Samlet ,8 % ,2 % Den samlede befolkning i DK Vestlig baggrund Ikke-vestlig baggrund Antal Andel Antal Andel Region Hovedstaden ,33 % ,67 % Region Midtjylland ,81 % ,19 % Region Nordjylland ,68 % ,32 % Region Sjælland ,32 % ,68 % Region Syddanmark ,89 % ,11 % Hele landet ,43 % ,57 % Kilde: FLD og Danmarks Statistik RAS207 (2010). Antal ansatte er opgjort i "hoveder". Definitionen af hhv. vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere følger Danmarks Statistiks definition

10 Bilag 1 Kønsfordelingen på specifikke overenskomster 10

11 Kilde: FLD.net (april 2011) 11

12 Bilag 2 Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens for befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), opdelt på personer med dansk oprindelse, indvandrere fra vestlige lande, indvandrere fra ikke-vestlige lande, efterkommere fra vestlige lande samt efterkommere fra ikke-vestlige lande. Tabellen er ydermere opdelt pr. region. Oprindelse Region Køn E.- frekvens B.- frekvens Difference E.- frekvens B.- frekvens Difference E.- frekvens B.- frekvens Dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikkevestlige lande Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Mænd 83,3 81,5 1,8 80,6 79,2 1,4 79,1 76,2 2,9 Kvinder 80,8 79,1 1,7 78,1 77 1,1 77,7 75,7 2 Mænd 82,4 80,8 1,6 79,7 78,4 1,3 77,5 74,4 3,1 Kvinder 77 75,1 1,9 74,8 73,8 1 73,8 72,1 1,7 Mænd 82,9 81,8 1,1 80,4 79,3 1,1 77,9 74,5 3,4 Kvinder 76,8 75,4 1,4 74,3 73,4 0,9 73,2 71,4 1,8 Mænd 84,5 83,5 1 81,8 80,7 1,1 79,1 75,9 3,2 Kvinder 78,6 77,3 1,3 75,7 74,8 0,9 74,5 72,7 1,8 Mænd 82,6 81 1, ,3 1,7 77,3 73,2 4,1 Kvinder 75,9 73,9 2 73,5 72,3 1,2 72,5 70,4 2,1 Mænd 67,5 65,9 1,6 64,7 63,5 1,2 62,7 60,2 2,5 Kvinder 62,8 61 1,8 60,1 59 1,1 58,7 56,5 2,2 Mænd 74,9 73,4 1,5 71,9 70,8 1,1 70,7 67,7 3 Kvinder 66,7 64,7 2 65,3 64,1 1,2 63,2 61,4 1,8 Mænd 74 72,8 1,2 71,4 70,2 1,2 68,6 65,2 3,4 Kvinder 64,6 63 1,6 62,9 62 0,9 60,9 58,8 2,1 Mænd 70,1 68,9 1,2 68,3 67,3 1 66,3 63,9 2,4 Kvinder 60,7 59,5 1,2 58,1 57,3 0,8 59,1 57,3 1,8 Mænd 68,3 66,7 1,6 66,3 65,1 1,2 65,6 63,9 1,7 Kvinder 58,9 56,4 2,5 56,4 55,3 1,1 56,4 54,5 1,9 Mænd 68,6 63,3 5,3 64,1 60,6 3,5 62,1 56,7 5,4 Kvinder 55,3 49,7 5,6 51,1 48,2 2,9 49,7 45,6 4,1 Difference Mænd 66,7 61,6 5,1 61,8 58,7 3,1 57,9 53 4,9 12

13 Region Midtjylland Efterkommere fra vestlige lande Region Midtjylland Efterkommere fra ikkevestlige lande Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kvinder 55 48,7 6,3 49,9 47,7 2,2 48,3 45 3,3 Mænd 65,4 61,6 3,8 60,4 57,8 2,6 55,9 50,3 5,6 Kvinder 52,9 48,8 4,1 48,1 46,3 1, ,9 3,1 Mænd 65,5 62,3 3,2 60,2 57,7 2,5 55,6 50,6 5 Kvinder 53,1 49,8 3,3 48,9 47,2 1,7 45,8 43,1 2,7 Mænd 66,1 62,5 3,6 61,4 58,1 3,3 57,5 52,5 5 Kvinder 53,7 50 3,7 48,5 48,5 0 50,8 45,3 5,5 Mænd 75,7 73,2 2,5 72,3 70,9 1,4 71,1 67,9 3,2 Kvinder 76,8 74,4 2,4 72,9 71,2 1,7 71,7 68,2 3,5 Mænd 75,8 74,6 1,2 70,6 69,8 0,8 67,9 66,4 1,5 Kvinder 74,6 73,7 0,9 74,3 73,4 0,9 69,7 68 1,7 Mænd 73,3 71 2,3 71,8 70,5 1,3 69,8 66,8 3 Kvinder 70,9 68,4 2,5 65,5 64 1,5 65,3 63,6 1,7 Mænd 75 73,4 1,6 68,1 67,5 0,6 65,1 62,7 2,4 Kvinder ,2 66,5 0,7 67,5 65,1 2,4 Mænd 75,2 74 1,2 70,3 70,3 0 69,4 67,2 2,2 Kvinder 68,3 67,1 1,2 62,1 61,6 0,5 63,9 59,2 4,7 Mænd 72,1 68,3 3,8 67,2 64,6 2,6 62,3 57,6 4,7 Kvinder 70 66,4 3,6 65,5 63,3 2,2 62,3 58,7 3,6 Mænd 73,3 63, ,7 61,4 2, ,9 4,1 Kvinder 67,5 63,9 3,6 63,7 62,6 1,1 59,9 57,7 2,2 Mænd 65,8 69,3-3, ,6 1,4 54,1 51,1 3 Kvinder 62,9 60,7 2,2 55,6 54,5 1,1 51,7 49,1 2,6 Mænd 68,8 66,6 2,2 61,7 59,7 2 55,6 52,8 2,8 Kvinder 68,9 66,7 2,2 63,2 61,9 1,3 55,9 53,7 2,2 Mænd 58,3 57,1 1,2 48,3 46,7 1,6 43,8 43 0,8 Kvinder 50,4 49,1 1, ,5 42,4 1,1 Kilde: Danmarks Statistik 2010 (RAS1F1) 13

14 Bilag 3 Beskæftigelsesfrekvensen viser hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvens = beskæftigede * 100 befolkningen Erhvervsfrekvensen viser hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken). Erhvervsfrekvens = arbejdsstyrken (beskæftigede + arbejdsløse) * 100 befolkningen Generelt er beskæftigelsesfrekvensen mere følsom overfor konjunktursvingninger, mens erhvervsfrekvensen er mere stabil. Kilde: Danmarks Statistik 2010 Indvandrere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Maj 6 Analysens hovedkonklusioner I maj blev der indgået en aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 Oplag: 700 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr.

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 2. maj 2014 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der betalte efterlønsbidrag

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det kommunale arbejdsmarked i tal landstal og regionale tal

Det kommunale arbejdsmarked i tal landstal og regionale tal Juni 20141 2 Det kommunale arbejdsmarked i tal landstal og regionale tal 1. Det kommunale arbejdsmarked - Et overblik... 5 2. Hver 5. på arbejdsmarkedet er ansat i en kommune... 6 3. Fald i antal kommunalt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret Regeringen lancerede det nationale integrationsbarometer i november 2012 med det formål at synliggøre regeringens mål for integrationsindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Faktaark: Kvinder i ledelse

Faktaark: Kvinder i ledelse Marts 2015 Faktaark: Kvinder i ledelse DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i ledelse i den private sektor. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Djøf

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Der har været offentlig nulvækst i gennemsnit over de seneste tre år. Det dækker over et stort forbrugsdyk i 2011 og begrænset vækst i både

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET ETNISKE ARBEJDSMARKED

OVERVÅGNING AF DET ETNISKE ARBEJDSMARKED OVERVÅGNING AF DET ETNISKE ARBEJDSMARKED BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 INDLEDNING 10 NYDANSKERES BIDRAG TIL ARBEJDSMARKEDET 11 Arbejdskraftbalancen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 3373.5 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 6. juni 2013 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Demografiske forsørgerbrøker i perioden 1900 til 2100

Demografiske forsørgerbrøker i perioden 1900 til 2100 Demografiske forsørgerbrøker i perioden 1900 til 2100 Vurderet i lyset af udviklingen i befolkning, arbejdsstyrke og arbejdsomfang De Sheng Cai, Tobias Markeprand & Lars Haagen Pedersen DREAMgruppen, Danmarks

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere