Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal 2006 D A N M A R K S 3 N A T I O N A L B A N K

2 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2006 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Bankers", der blev tegnet til Nationalbank-byggeriet. Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Kvartalsoversigten er tilgængelig på Nationalbankens websted: under publikationer. Kvartalsoversigten oversættes til engelsk. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen Redaktionen er afsluttet den 7. september Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl Kvartalsoversigt 4. kvartal 2006 planlægges offentliggjort 7. december Datagraf Auning A/S ISSN (Online) ISSN

3 Indhold Seneste økonomiske og monetære udvikling... 1 Pengemængdevækst, inflation og konjunkturudvikling Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling Væksten i pengemængden har i den seneste tid været forholdsvis høj både i Danmark og i udlandet. Der ses på, om pengemængdevæksten i Danmark ligger over, hvad udviklingen i den økonomiske aktivitet og renteudviklingen normalt ville tilsige. Desuden undersøges sammenhængen mellem pengemængdevækst og inflation på kort og langt sigt, og den konjunkturelle sammenhæng mellem pengemængde, udlån og boligpriser illustreres. Lovligt betalingsmiddel Louise Buchter og Kirsten Gürtler, Juridisk Sektion Artiklen beskriver begrebet lovligt betalingsmiddel og den juridiske og praktiske betydning heraf, herunder de tilfælde hvor en betalingsmodtager er berettiget til at afvise sedler og mønter som følge af aftale mellem parterne eller specielle lovbestemmelser. Færøsk økonomi, oversigt medio Christian Ølgaard, Økonomisk Afdeling Der har været fremgang i færøsk økonomi i det seneste år understøttet af stigende fiskepriser og opgang i boligpriserne. Arbejdsløsheden er faldet, og de senere års udvandring (netto) er ophørt. Trods stor vækst i importen skønnes der fortsat at have været overskud på betalingsbalancen i Landskassen ventes at komme tæt på balance i Der er udsigt til fortsat økonomisk fremgang i det kommende år. Boligmasse og boligskat et regionalt perspektiv Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling På baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik af regionale boligarealer og ejendomsværdiskatteprovenuer beskrives den danske boligmasse samt ejendomsbeskatning med fokus på regionale aspekter. Kapitalfonde, kapitalbevægelser og valutamarkedet Peter Jayaswal, Regnskabsafdelingen, Mette Kornvig, Statistisk Afdeling og Katrine Skjærbæk, Handelsafdelingen Det kan beregnes, at udenlandske kapitalfonde har opkøbt danske virksomheder for omkring 120 mia.kr. fra 2005 til og med 1. kvartal I artiklen belyses det, hvordan opkøbene påvirker kapitalbevægelserne mellem Danmark og udlandet samt kronevalutamarkedet.

4 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling Nationalbanken vil fra efteråret offentliggøre sæsonkorrigerede finansielle data. Finansielle data er påvirket af bl.a. julehandlen, sommerferien, kvartalsmæssige terminsbetalinger og andre institutionelle forhold. Sæsonkorrektionen korrigerer herfor, så udviklingen fra måned til måned lettere kan fortolkes. Pressemeddelelser Tabelafsnit 45. årgang, nr.3

5 1 Seneste økonomiske og monetære udvikling Oversigten vedrører perioden fra medio maj 2006 til primo september 2006 Væksten i verdensøkonomien er stærk og bredt funderet, jf. figur 1. Højkonjunkturen i USA er under afdæmpning, men i Europa er opgangen taget til i styrke. I Japan har væksten det seneste år været høj og i den øvrige del af Asien ikke mindst i Kina er den økonomiske fremgang fortsat meget stærk. På trods af de høje vækstrater og stigende energipriser er inflationspresset moderat. Den pengepolitiske rente i USA blev fastholdt på det seneste møde i august efter godt 2 år med renteforhøjelser. I euroområdet er renten blevet forhøjet tre gange i år, og i Japan hævedes den pengepolitiske rente i juli for første gang i flere år. Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat gode på kort sigt. De amerikanske konjunkturer, herunder boligmarkedet, og udviklingen i olieprisen udgør dog risici for den internationale vækst. BNP-VÆKST Figur 1 Pct., år-år 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4, USA Euroområdet Japan Verden Anm.: Vækstskønnene for verdensøkonomien er årsdata, mens de øvrige serier er kvartalsdata. Kilde: EcoWin og IMF, World Economic Outlook, september 2006.

6 2 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 DE INTERNATIONALE FINANS- OG RÅVAREMARKEDER Olieprisen steg hen over sommeren og nåede et nyt toppunkt i begyndelsen af august med 78 dollar pr. tønde (Brent), jf. figur 2. Ud over en generelt stigende olieefterspørgsel kunne stigningen henføres til øget usikkerhed om de fremtidige udbudsforhold bl.a. som følge af uro i Mellemøsten. Usikkerheden aftog i løbet af august. Olieprisen faldt tilbage og var ved udgangen af august 66 dollar pr. tønde. Prisen på de fleste råvarer ikke mindst industrielle metaller er vokset i år. Især prisen på nikkel og kobber er steget kraftigt. Prisen på guld toppede i april, men er efterfølgende aftaget lidt og var i august 627 dollar pr. ounce. De internationale aktiekurser faldt betydeligt i maj og i starten af juni, jf. figur 3. Hen over sommeren har kurserne genvundet størstedelen af faldet. Udsvingene var størst på aktiemarkederne i "emerging markets", der er meget afhængige af den globale økonomiske udvikling og dermed generelt mere risikobetonede. Udsvingene i aktiekurserne skyldtes især større usikkerhed om den fremtidige udvikling i den økonomiske vækst, inflation og indtjening i virksomhederne i USA. Det betød, at risikovurderingen af aktiebesiddelse ændrede sig til fordel for mindre risikobetonede investeringer. I løbet af sommermånederne er frygten for stigende inflation i USA faldet, hvilket har styrket aktiemarkederne. RÅVAREPRISER I US DOLLAR Figur 2 Januar 2000 = Dollar Råvarer ekskl. energi Industrielle metaller Pris pr. tønde olie, spot (højre) 0 Anm.: Der er anvendt månedsgennemsnit af daglige observationer for olieprisen. Kilde: EcoWin.

7 3 RENTER OG AKTIEINDEKS Figur 3 Pct. Januar 2006 = 100 5, , , , ,5 95 3,0 jan feb mar apr maj jun jul aug 10-årig statsobligationsrente, USA Emerging Markets, MSCI (højre) USA, S&P 500 (højre) Europa, STOXX 600 (højre) 90 Anm.: Sidste observationer er 31. august. Kilde: EcoWin. De lange renter tiltog frem mod maj, men da markedsdeltagerne søgte væk fra aktier og andre risikobetonede aktiver over mod mere sikre papirer, faldt renterne lidt. Tiltagende inflationsfrygt førte til ny stigning i renterne i 2. halvdel af juni, men med udsigten til lavere vækst i USA, begyndte de lange amerikanske renter at falde mod slutningen af juni. Renteudviklingen i USA smittede af på Europa, hvor bevægelserne dog var mindre. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation var 4,7 pct. ultimo august, mens en tilsvarende rente i euroområdet var 3,8 pct. Modsat de lange renter steg de pengepolitiske renter og dermed de korte markedsrenter hen over sommeren. Det har medført, at rentekurven målt ved spændet mellem den 1-årige og 10-årige rente er blevet fladere i Europa og USA. Hældningen på rentekurven i USA har siden medio maj ligefrem været negativ, hvilket kan tages som udtryk for en relativt stram pengepolitik. En negativ hældning på rentekurven er tidligere ofte gået forud for økonomiske tilbageslag. Den nuværende situation adskiller sig imidlertid på afgørende punkter fra tidligere, og den aktuelle udfladning vil formodentlig ikke blive fulgt af en recession. 1 Dollaren faldt betragteligt over for de øvrige hovedvalutaer fra marts til maj, hvorefter dollarværdien over for euro og pund sterling har været nogenlunde uændret. I forhold til yen er dollar dog blevet styrket med ca. 5 pct. fra medio maj til ultimo august. 1 For yderligere diskussion henvises til side 4 i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2006.

8 4 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING USA Der er tegn på, at højkonjunkturen i USA, der startede ultimo 2003, er begyndt at klinge af. BNP steg med 0,7 pct. i 2. kvartal i forhold til kvartalet før, hvilket er lidt mindre end tidligere i opsvinget. Den lavere vækst skal bl.a. tilskrives en aftagende stigning i det private forbrug og et fald i boliginvesteringerne. Den amerikanske udenrigshandel har generelt bidraget negativt til væksten, men i 2. kvartal var importen uændret, mens eksporten fortsat voksede. Huspriserne er stort set ikke steget siden årsskiftet, jf. figur 4. Endvidere er antal solgte boliger faldet, og bygherrernes syn på ejendomsmarkedet er blevet markant mindre optimistisk. Det afdæmpede boligmarked ligger bl.a. bag udviklingen i forbrug og boliginvesteringer. Hertil kommer, at forbruget blev påvirket negativt af højere energipriser og et lidt svagere arbejdsmarked. Beskæftigelsen uden for landbruget voksede med personer i gennemsnit i perioden april-august mod gennemsnitligt personer fra primo 2004 til marts i år, jf. figur 5. Den mindre beskæftigelsesfremgang var sammenfaldende med en stort set uændret ledighed, som i august var 4,7 pct. De fremadrettede indikatorer, Institute for Supply Management (ISM) for fremstillingsvirksomhed DET AMERIKANSKE BOLIGMARKED Figur = Indeks Medianpris, eksisterende boliger Salg af boliger NAHB-indeks (højre) 30 Anm.: NAHB-indeks angiver bygherrernes syn på det nuværende og fremtidig salg af boliger. Et indeks over 50 angiver, at mere end halvdelen af de adspurgte anser salgsbetingelserne som gode frem for dårlige. Salg af boliger vedrører såvel eksisterende som nye boliger. Kilde: EcoWin.

9 5 BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED I USA Figur personer Pct , , , ,5 0 5, , , Måned-til-måned ændring i beskæftigelsen Arbejdsløshed (højre) 3,5 Kilde: EcoWin. og forbrugertilliden, er dog trods en lille nedgang de sidste måneder fortsat på et højt niveau og indikerer ikke en større afmatning. Erhvervsinvesteringerne voksede beskedent fra 1. til 2. kvartal, men der var fortsat tale om en betragtelig stigning på 7,3 pct. i forhold til samme periode sidste år. Virksomhedernes overskud er vokset kraftigt de senere år, og det har bidraget til at øge investeringskvoten. Alligevel er en mindre andel af overskuddene end normalt blevet investeret i realkapital. Overskuddene er i stedet blevet opsparet og placeret på de finansielle markeder. Lønpresset har været bemærkelsesværdigt moderat under det nuværende opsving, om end den nøjagtige lønudvikling er usikker, da forskellige lønindeks viser forskellige forløb. Betragtes det relativt brede lønindeks, Employment Cost Index, der foruden løn også omfatter bonus, pension og forsikringer mv., har stigningstakten været aftagende de sidste par år. I 2. kvartal 2006 steg indekset 3,0 pct. i forhold til samme kvartal året før. På trods af de moderate lønstigninger var inflationen relativ høj hen over sommeren. Forbrugerpriserne var i juli 4,1 pct. højere end året forinden. Stigningen i oliepriserne er hovedårsagen til denne udvikling, men også huslejestigninger løftede priserne. Forbrugerpriserne ekskl. energi og fødevarer, som er vigtigere for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i udførelsen af pengepolitikken, steg 2,7 pct. år-til-år i

10 6 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 juli. Det var højere end det relativt stabile niveau omkring 2 pct., der har været gældende under store dele af opsvinget. Federal Reserve holdt den pengepolitiske rente uændret på 5,25 pct. på det seneste møde den 8. august. Det var første møde i over 2 år, at Federal Reserve ikke hævede renten med 25 basispoint. Det blev begrundet med den lavere vækst i USA som følge af afmatningen på boligmarkedet. Dertil kommer effekten af de tidligere rentestigninger, der sammen med moderate inflationsforventninger forventes at holde inflationen nogenlunde i ro. Federal Reserve vurderede dog også, at energipriser og kapacitetspres indebærer, at der fortsat er risiko for højere inflation fremover. En overvejende del af markedet forventer, at Federal Reserve holder renten uændret det næste halve år. Finansåret 2006 slutter 30. september. Skønt finanspolitikken ikke er blevet strammere, er underskuddet på den føderale saldo i de 10 måneder, der er forløbet af det nuværende finansår, ca. 60 mia.dollar mindre end i samme periode sidste år. Kongressens Budgetkontor forventer på den baggrund, at budgetunderskuddet i år bliver 260 mia.dollar svarende til 2,0 pct. af BNP. Det føderale underskud var 318 mia.dollar i Årsagen til forbedringen af budgettet er et højere skatteprovenu som følge af stigende skatteindbetalinger fra virksomheder og husholdninger. Euroområdet Der var stærk økonomisk fremgang i euroområdet i 2. kvartal 2006 med en BNP-vækst på 0,9 pct. i forhold til kvartalet forinden. Det sidste år har væksten været 2,6 pct., og opsvinget har således omsider vist sig i realøkonomien og ikke kun i økonomiske indikatorer såsom erhvervs- og forbrugertilliden, der i længere tid har været gunstige. Det var både den indenlandske efterspørgsel og eksporten, der drev den markante vækst i 2. kvartal. Ledigheden i euroområdet, ikke mindst i Tyskland og Frankrig, er fortsat høj, men væksten bevirkede, at ledigheden faldt frem mod sommeren. I juli var ledigheden 7,8 pct. af arbejdsstyrken. I Tyskland har eksporten de senere år været den primære drivkraft bag den økonomiske vækst. Indtil i år var væksten beskeden, men den nåede 0,9 pct. i 2. kvartal 2006 sammenlignet med kvartalet før. Eksportfremgangen har bl.a. bevirket en højere investeringskvote, og investeringerne steg kraftigt med 3,4 pct. kvartal-til-kvartal i 2. kvartal. Stigende energipriser og en svag arbejdsmarkedssituation har længe tynget de reale disponible indkomster og dermed det private forbrug, men i 1. halvår har også forbruget bidraget lidt til øget fremgang i aktiviteten. Udviklingen i realøkonomien afspejler den positive udvikling igennem

11 7 længere tid i tillidsindikatorerne. Udsigterne for den tyske økonomi i den nærmeste fremtid er relativt gunstige, om end billedet ikke er entydigt. Erhvervstilliden målt ved Ifo-indekset og forbrugertilliden er dog meget høje. Momsforhøjelsen i januar 2007 ventes at fremrykke køb af varige forbrugsgoder til 2. halvår 2006 og udgør en risiko for udviklingen i den tyske økonomi næste år. Det franske BNP voksede med 1,1 pct. fra 1. til 2. kvartal. Såvel det private forbrug som eksporten har i de senere år ydet et væsentligt vækstbidrag til den franske vækst. Aktiviteten i Italien er fortsat afdæmpet, og BNP voksede moderat med 0,5 pct. i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. I Spanien har den indenlandske efterspørgsel været den primære drivkraft bag væksten, der i 2. kvartal var 0,9 pct. En stor del af forbrugsvæksten i Frankrig og især i Spanien skyldes markante stigninger i prisen på aktiver, ikke mindst boliger. Forbrugerpriserne, HICP, i euroområdet har været svagt tiltagende de seneste måneder, hvilket især skyldes højere energipriser. I juli steg forbrugerpriserne med 2,4 pct. i forhold til juli 2005, mens forbrugerpriserne ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer kun voksede med 1,6 pct. I de fleste eurolande er inflationen i intervallet 2-3 pct. I enkelte lande vokser forbrugerpriserne hurtigere, ikke mindst i Spanien, hvor inflationen var knap 4 pct. i juli, jf. figur 6. Til gengæld steg forbrugerpriserne kun 1,8 pct. i Holland. Et mål for spredningen af inflationen i euroområ- INFLATION I UDVALGTE EUROLANDE Figur 6 Pct., år-år Kilde: EcoWin. Spanien Holland Tyskland Frankrig Italien

12 8 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 SPREDNINGEN AF INFLATIONEN I EUROOMRÅDET Figur 7 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, Anm.: Spredningen af inflationen i euroområdet er beregnet som medlemslandenes numeriske inflationsafvigelse fra den gennemsnitlige inflation i euroområdet vægtet med HICP-vægtene. Kilde: EcoWin. det kan beregnes som medlemslandenes numeriske inflationsafvigelse fra den gennemsnitlige inflation i euroområdet vægtet med HICPvægtene. Ud fra dette mål er inflationsforskellene på tværs af eurolandene aftaget de senere år, jf. figur 7. I perioden var spredningen nogenlunde konstant, men fra midten af 2002 tiltog spredningen, bl.a. fordi den tyske inflation var lavere end inflationen i de fleste øvrige eurolande. Siden 2003 er inflationsforskellen i euroområdet faldet og er nu lavere end før euroens indførelse i En ensartet inflationsudvikling i euroområdet er et ønskværdigt udgangspunkt for den fælles pengepolitik. ECB besluttede på sine møder den 6. juni og 3. august at hæve minimumsbudrenten med 25 basispoint, og efter den sidste forhøjelse var renten 3,0 pct. Rentestigningen blev begrundet med øget inflationsrisiko på baggrund af prognoser for økonomien i euroområdet. Desuden blev det påpeget, at penge- og kreditvæksten fortsat er høj, samt at likviditeten i markederne er stor. Pengemarkedsrenterne viser, at en overvejende del af markedet forventer yderligere to stigninger på hver 25 basispoint i den pengepolitiske rente i år. Fra 1. januar 2007 indtræder Slovenien i den Økonomiske og Monetære Union, idet landet opfylder de økonomiske kriterier. Slovenien er dermed det første af de nye EU-lande, der indgår i den fælles valuta.

13 9 Japan og Kina Opsvinget i Japan tog til i styrke i 2005, og udviklingen er fortsat i indeværende år. Et fald i lagrene medvirkede dog til, at væksten i 2. kvartal kun blev 0,2 pct. i forhold til kvartalet før. Mens det tidligere overvejende var eksporten, der drev den japanske økonomi frem, bidrager den indenlandske efterspørgsel efterhånden mere til BNP-væksten. Forbrugerpriserne voksede 0,3 pct. i juli i forhold til samme periode året før. Opsvinget og stigende energipriser har bidraget til højere forbrugerpriser. Der er dog endnu ikke sikre tegn på, at deflationen er bragt til ophør. Således er forbrugerpriserne ekskl. energi og friske fødevarer aftaget i samtlige måneder i år, herunder i juli, hvor de faldt 0,3 pct. Den japanske centralbank hævede den 14. juli 2006 den pengepolitiske rente (UOCR) med 25 basispoint. Det var første gang siden august 2000, at renten er blevet forhøjet i Japan. En højere rente er sidste led i den normalisering af rammerne for pengepolitikken, der blev vedtaget i marts i år. Stramningen blev udført med henblik på at sikre en sund udvikling i aktiviteten og stabil inflation på mellemlang sigt. Det blev vurderet, at en fortsættelse af nul-rentepolitikken kunne risikere at afføde for store udsving i den økonomiske aktivitet og priserne. Markedet forventer, at renten stiger med yderligere ca. 50 basispoint i løbet af det næste år. BNP steg med ca. 11 pct. år-til-år i Kina i 2. kvartal Den meget kraftige vækst, der formentlig især skyldes store stigninger i investeringerne og eksporten, overraskede mange markedsdeltagere. Den kinesiske regering har forsøgt at dæmpe opsvinget ved at øge udgiftsrestriktionerne på investeringer i visse brancher og ved at opfordre de lokale myndigheder til at holde igen med de offentlige investeringer. Endvidere er pengepolitikken blevet strammet en smule den senere tid, bl.a. i form af en forhøjelse af den kinesiske centralbanks ind- og udlånsrente på 27 basispoint i august og ved at øge kravet til bankernes reserver. Dertil kommer, at renminbien er apprecieret lidt over for dollar gennem det seneste år. Disse tiltag har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at dæmme op for en højere vækst. UK Efter en periode med afdæmpet vækst voksede BNP med 2,6 pct. i 2. kvartal 2006 i forhold til året før. Erhvervsinvesteringer og eksport steg kraftigt, men også det private forbrug voksede markant med 1,0 pct. kvartal-til-kvartal. Det private forbrug har tidligere været holdt nede af stigende udgifter til el og varme mv., et tiltagende skattetryk samt stigende renteudgifter på boliglån. Boliginvesteringerne aftog i 1. halvår 2006, hvilket bl.a. tilskrives stagnerende huspriser fra medio 2004 til ultimo På det seneste er huspriserne dog begyndt at stige igen.

14 10 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 Det sidste år er både ledigheden og beskæftigelsen vokset, og ledigheden var i juni på 5,4 pct. af arbejdsstyrken. Større tilgang fra udlandet samt flere ældre på arbejdsmarkedet har ført til en højere arbejdsstyrke og er dermed årsagen til, at ledigheden ikke er faldet. Stigningen i forbrugerpriserne, HICP, var 2,4 pct. år-til-år i juli, hvilket er en højere inflationstakt end målsætningen på 2 pct. på mellemlang sigt. En stor del af stigningen skyldtes dog højere energipriser, og forbrugerpriserne ekskl. energi voksede med kun 1,1 pct. i juni. Bank of England hævede renten 25 basispoint i august til 4,75 pct. Forhøjelsen blev begrundet med den seneste tids solide vækst, begrænset kapacitet i økonomien, stærk vækst i penge og udlån, samt at inflationen for en tid skønnes at forblive højere end målsætningen. Sverige og Norge Højkonjunkturen fortsætter i Sverige og Norge. Væksten er høj, arbejdsmarkederne er i fremgang, og inflationen er lav. I Sverige voksede BNP med 1,4 pct. kvartal-til-kvartal i 1. og 2. kvartal i år. Forbrugerpriserne var i juli ,4 pct. højere end året før målt ved UND1X-indekset, der er ekskl. afgifter samt priseffekter fra renteændringer. Dermed var inflationen inden for Riksbankens målzone på 1-3 pct. Riksbanken hævede reporenten i juni og august med 25 basispoint til 2,50 pct. Den pengepolitiske stramning er et udtryk for en normalisering af renteniveauet, da realøkonomien nu er i kraftig fremgang. De norske forbrugerpriser steg 2,2 pct. år-til-år i juli, mens inflationen ifølge KPI-JAE-indekset, der er ekskl. energi og afgifter, kun var 0,6 pct. Det er væsentligt under Norges Banks inflationsmål på 2,5 pct. Norges Bank hævede foliorenten i maj med 25 basispoint til 2,75 pct. og igen i august til 3,0 pct. Det skyldes især frygt for overophedning i den norske økonomi. Norges Bank forventer at hæve renten yderligere senere på året. DANSKE PENGE- OG VALUTAFORHOLD Kronen har i perioden ligget tæt på centralkursen i ERM2, 7,46038 kr. pr. euro, og Nationalbanken har kun interveneret en enkelt dag på valutamarkedet. Valutareserven var 180 mia.kr. ved udgangen af august. I forlængelse af ECBs rentebeslutninger forhøjede Nationalbanken både 9. juni og 4. august sine rentesatser med 25 basispoint, jf. figur 8. Efter den seneste renteforhøjelse er udlånsrenten 3,25 pct., mens diskontoen og foliorenten er 3,0 pct.

15 11 UDVIKLINGEN I RENTER OG AKTIEKURSER Figur 8 Pct. 5 Indeks Udlånsrenten 3-måneders CIBOR 10-årig statsobligation OMX-indeks (højre) 100 Anm.: Sidste observation er 31. august. Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. Bevægelserne i de internationale obligationsrenter samt aktiekurser slog igennem på det danske marked. Den 10-årige statsobligationsrente har varieret omkring 4 pct. og var ultimo august 3,8 pct. Da de korte renter samtidig er steget, er rentekurven blevet mere flad. Det danske OMX- UDLÅN FRA PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 9 Pct Husholdninger Erhverv I alt Kilde: Danmarks Nationalbank.

16 12 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 aktieindeks faldt fra ca. 416 medio maj til ca. 350 medio juni. Efterfølgende er indekset igen steget og var ca. 391 ultimo august. Faldet på det danske aktiemarked var større end på de fleste internationale markeder, men stigningen forud for faldet var også større. Det afspejler i høj grad kursudviklingen på aktier i A.P. Møller Mærsk A/S, der udgør ca. 26 pct. af det samlede indeks. Væksten i udlån til husholdninger og erhverv fra penge- og realkreditinstitutter har været meget høj de seneste måneder og var knap 15 pct. i juli, jf. figur 9. Det er en høj vækst sammenlignet med tidligere år. Især udlån til erhverv er vokset kraftigt. De positive konjunkturer ligger bag den høje vækst i udlånene. DANSK ØKONOMI Den danske økonomi er i en stærk højkonjunktur. Den samlede beskæftigelse voksede kraftigt i 1. halvår. Beskæftigelsen er vokset hurtigst i bygge- og anlægssektoren, og manglen på arbejdskraft mærkes mere og mere i denne sektor, jf. figur 10. Arbejdsmarkedsrådene melder ligeledes om et stigende antal flaskehalse i resten af økonomien. LEDIGHEDSPROCENT OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Figur 10 Pct. 10 Pct Ledige i alt Ledige i byggefagene Mangel på arbejdskraft i bygge- og anlæg (højre) 0 Anm.: Ledige i byggefagene er baseret på indberetninger fra A-kasserne Blik og Rør, El-faget, Malerfaget og Maritime samt Træ-Industri-Byg (TIB). Egen sæsonkorrektion. Ledige i alt angives som pct. af arbejdsstyrken, mens ledige i byggefagene angives som pct. af dagpengeforsikrede personer i byggefagene. Mangel på arbejdskraft angiver den procentdel af de adspurgte virksomheder, der melder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft. Kilde: Danmarks Statistik.

17 13 AKTIVE ARBEJDSTILLADELSER TIL PERSONER FRA NYE EU-LANDE Figur 11 Personer I alt Bygge- og anlægssektor Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Knapheden på arbejdskraft har endvidere betydet, at antallet af aktive arbejdstilladelser til personer fra nye EU-lande er steget kraftigt igennem 2006, jf. figur 11. De udgør dog kun ca. 0,3 pct. af arbejdsstyrken, hvortil kommer udstationerede, for hvilke der ikke foreligger statistik. I juli var antallet af ledige personer svarende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken det laveste niveau i over 30 år. Den meget lave ledighed er udtryk for et stramt arbejdsmarked. Det er vanskeligt at fastsætte en nedre grænse for ledigheden, men yderligere ledighedsfald kræver formentlig en målrettet indsats. I den nuværende beskæftigelsessituation er der stor fokus på initiativer, der kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft. I det velfærdsforlig, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i juni i år, er der aftalt en række initiativer, som primært sigter mod at øge tilbagetrækningsalderen for at imødegå den demografiske betingede tendens til faldende arbejdsstyrke, jf. boks 1. Forliget øger kun i begrænset omfang arbejdsstyrken på kort sigt. Ændringen af Øst-aftalen i april 2006 har imidlertid gjort det administrativt enklere at få østeuropæisk arbejdskraft til Danmark, jf. ovenfor. Samlet set er det imidlertid næppe realistisk at forvente, at tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet kan øges væsentligt på kortere sigt.

18 14 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 VELFÆRDSREFORM Boks 1 Der blev den 20. juni 2006 indgået forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre på en række områder med det formål at gøre dansk økonomi mere robust over for de kommende årtiers demografiske ændringer. 1 Overordnet set er der i forliget en række positive tiltag med hensyn til sikring af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed, mens der ikke er meget, der vil kunne afhjælpe det øjeblikkelige pres på arbejdsmarkedet. Samtidig vil reformen øge væksten i det offentlige forbrug de kommende år. Reformens væsentligste tiltag er en forhøjelse af efterlønsalderen fra 60 til 62 år med indfasning fra 2019 til 2022 og en gradvis forøgelse af folkepensionsalderen fra 65 til 67 år i årene 2024 til Efterlønsperioden bliver uændret 5 år. Stramningen får effekt for de personer, der i dag er under 48 år. Samtidig indføres en fortrydelsesret for personer med lang arbejdsmarkedstilknytning, som i første omgang har fravalgt efterlønsordningen. De får nu mulighed for alligevel at komme med i efterlønsordningen, men til reduceret ydelse. Fremover skal der betales efterlønsbidrag i minimum 30 år mod i dag 25. Et potentielt vigtigt element i reformen er en regel om, at tilbagetrækningsalderen fra 2025 kan blive reguleret i takt med levetiden efter et forudgående varsel på 10 år, dvs. beslutningen skal tages i Efterlønsalderen vil således kunne være 63 år i 2025, såfremt levetiden fortsætter med at stige. Indekseringsmekanismen indebærer, at den periode, man kan forvente at være pensionist på efterløn og folkepension fastholdes på 19½ år. Da der formodentlig kan forventes yderligere stigning i danskernes gennemsnitlige levealder, vil denne mekanisme gøre pensionssystemet mere robust over for demografiske ændringer. Reformen indeholder også en styrkelse af arbejdsmarkedspolitikken, tiltag til at få flere indvandrere og efterkommere i arbejde, en forstærket uddannelsesindsats også på voksenområdet og stærkere incitamenter til de studerende til at komme hurtigere gennem uddannelsessystemet. Regeringen skønner, at forliget skaber et økonomisk råderum på 2 pct. af BNP i 2025 og en øget beskæftigelse på ca frem mod 2010, i 2025 og i Sidstnævnte svarer til 55 pct. af den beskæftigelseseffekt en fuld implementering af Velfærdskommissionens forslag 2 ville have givet. Det fremtidige finansieringsbehov, som Velfærdskommissionen finder, bliver således ikke lukket af den aftalte reform, men reformen går et pænt stykke ad vejen. Der etableres ifølge forliget en globaliseringspulje, der i 2012 når op på 10 mia.kr. Midlerne i puljen afsættes løbede på finansloven med 2 mia.kr. pr. år frem til 2010 og herefter 1 mia.kr. pr. år i 2011 og I 2010 vil forskningsbevillingerne udgøre 1 pct. af BNP. Også arbejdsmarkedstiltagene medfører øgede offentlige udgifter, og alt i alt medfører reformen en mervækst i det offentlige forbrug i de kommende år på skønsmæssigt 0,5 procentpoint pr. år. I en aftale, der kun omfatter regeringen og Dansk Folkeparti, udvides mulighederne for at give opholdstilladelse til højtuddannede udlændinge og studerende greencard ordning. Også den såkaldte jobkortordning ændres, så der fremover gives opholdstilladelse til alle med et job på hånden til en årsløn på over kr. 1 2 Forliget om "Fremtidens velstand og velfærd" kan findes på Hovedrapporten "Fremtidens velfærd vores valg" udkom i januar 2006 og kan findes på

19 15 Økonomisk aktivitet Væksten i BNP målt i faste priser var stor i 1. halvår Både den indenlandske efterspørgsel og eksporten bidrog til fremgangen i aktiviteten. Produktionen vokser dog kun i det omfang, som det stramme arbejdsmarked giver mulighed for. Den kraftige vækst i den indenlandske efterspørgsel, ekskl. lagerændringer, fortsatte i 1. halvår. Sammenlignet med kvartalet før voksede det private forbrug med 3,0 pct. i 1. kvartal og 1,6 pct. i 2. kvartal og var dermed den primære drivkraft bag stigningen i den indenlandske efterspørgsel. Forbrugsvæksten skyldes især et stort bilkøb, mens detailomsætningen voksede mere moderat. Flere forhold har bidraget til den store forbrugsstigning. De disponible realindkomster er vokset markant, og forbrugertilliden er høj bl.a. som følge af et stærkt arbejdsmarked. Dertil kommer, at husholdningernes formuer er steget kraftigt de senere år, ikke mindst boligformuerne, som følge af stigningerne i prisen på ejerboliger, jf. figur 12. Således var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på enfamiliehuse i 1. og 2. kvartal i år ca. 25 pct. højere end året forinden. Husprisstigningerne afspejler en række gunstige faktorer, herunder beskæftigelsesfremgangen og højere indkomster, et lavt renteniveau, nye låneformer på realkreditmarkedet og en fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Antallet af boliger til salg hos ejendomsmæglere er imidlertid vokset markant siden februar, jf. figur 13. I kombination med rentestigningerne i år vil det dæmpe pris- HUSHOLDNINGERNES FORMUE Figur 12 Mia.kr Finansiel formue Boligformue Kilde: Danmarks Nationalbank.

20 16 Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 BOLIGER TIL SALG HOS Figur stk Anm.: Sidste observation er 31. august. Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening. stigningerne på boliger. Statistikken viser især en tendens til udfladning af priserne i de allerdyreste områder i Storkøbenhavn. Antallet af solgte boliger er faldet i løbet af Erhvervsinvesteringerne er høje, og virksomhedstilliden i serviceerhvervene, industrien og bygge- og anlægssektoren er fortsat gunstige. Især tillidsindikatoren for bygge- og anlægssektoren er meget høj. Eksporten voksede med 3,4 pct. kvartal-til-kvartal i 1. kvartal og 6,6 pct. i 2. kvartal og afspejlede dermed den gunstige udvikling i verdensøkonomien. Højere efterspørgsel trækker en større import med sig. I forhold til stigningen i efterspørgslen til endelig anvendelse var importvæksten i 1. halvår 2006 dog større end normalt, jf. figur 14. Det afspejler den høje kapacitetsudnyttelse og arbejdskraftmanglen i Danmark. Det er sandsynligt, at importen i forhold til efterspørgslen vil tiltage yderligere de kommende kvartaler, såfremt presset på økonomien fortsætter. Trods den stærke importvækst er der fortsat et solidt overskud på den sæsonkorrigerede handelsbalance som følge af olieindtægterne og en stigende industrieksport. Den samlede betalingsbalance viste et beskedent overskud på godt 9 mia.kr. i 1. halvår Særlige forhold, herunder udviklingen i søfragt, reducerede betalingsbalancen i begyndelsen af året. Derimod var indtægterne fra løn- og formueindkomst, især renter og udbytter, høje i maj og juni, hvilket forbedrede betalingsbalancen. Den samlede løn- og

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ECB Månedsoversigt Oktober 2006

ECB Månedsoversigt Oktober 2006 LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 5. oktober 2006 at forhøje minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer med 25 basispoint til 3,25 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

På en telekonference har ECBs styrelsesråd truffet følgende pengepolitiske beslutninger:

På en telekonference har ECBs styrelsesråd truffet følgende pengepolitiske beslutninger: BESLUTNINGER AF 8. OKTOBER 2008 for denne måned var afsluttet inden Styrelsesrådet den 8. oktober 2008 besluttede at nedsætte s officielle rentesatser og ændre auktionsproceduren og rentekorridoren for

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2006

ECB Månedsoversigt September 2006 LEDER Styrelsesrådet besluttede på mødet den 31. august 2006 at fastholde s officielle renter. De informationer, der var blevet tilgængelige siden det forrige møde, underbyggede yderligere ræsonnementet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

ECB Månedsoversigt December 2006

ECB Månedsoversigt December 2006 LEDER Styrelsesrådet besluttede på mødet den 7. december 2006 at forhøje minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer med 25 basispoint til 3,50 pct. Det blev ligeledes besluttet at forhøje

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet.

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 7. oktober 2004 at fastholde minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2011

ECB Månedsoversigt September 2011 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 8. september 2011 at fastholde s officielle renter uændret. Inflationen er fortsat høj og vil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2008, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2011

ECB Månedsoversigt Marts 2011 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 3. marts 2011 at fastholde s officielle renter. De data, som er blevet tilgængelige siden mødet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

fremskrivningerne til at ligge mellem 2,4 pct. og 2,8 pct. i 2007, mellem 1,5 pct. og 2,5 pct. i 2008 og mellem 1,6 pct. og 2,6 pct. i I forhold

fremskrivningerne til at ligge mellem 2,4 pct. og 2,8 pct. i 2007, mellem 1,5 pct. og 2,5 pct. i 2008 og mellem 1,6 pct. og 2,6 pct. i I forhold LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. december 2007 at fastholde s officielle renter. Den information, der er blevet tilgængelig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere