Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014"

Transkript

1 Lejre Vandråd Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014 Indledning De forbrugerejede vandværker i Lejre kommune bruger væsentlig forskellige energimængder (strøm) per leveret kubikmeter drikkevand. Derfor startede Lejre vandråd i 2014 et projekt for at belyse mulighederne for energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Hensigten var, at det enkelte vandværk skulle kunne beregne en i praksis opnåelig virkningsgrad og skulle kunne identificere oplagte energimæssige problemer. Derefter vil man på et mere oplyst grundlag kunne beslutte om og evt. hvad man kan gøre for at nedbringe sit energiforbrug. Lejre Vandråd arrangerede først en foredragsaften og en workshop for medlemmerne. I korte træk formidlede foredragsaftenen, at et vandværks specifikke energiforbrug (kwh/m 3 ) ikke overraskende er afhængigt af den samlede løftehøjde fra boringsvandspejl til højest liggende forbruger. Desuden er energiforbruget i høj grad også afhængigt af værkets størrelse, da blandt andet nyttevirkningen i store pumper er højere end i små. Foredraget gav et bud på den i praksis opnåelige energieffektivitet, jf. figur 1, og der blev desuden givet råd om, hvor man skal lede efter ofte forekommende energislugere, både installationsmæssigt og driftsmæssigt. Workshoppen var mere praktisk orienteret, idet de tilstedeværende vandværker blev vejledt i at udregne energieffektiviteten på deres respektive vandværker på baggrund af egne data. Desuden diskuteredes relevansen af resultaterne og eventuelle indsatsområder. Nu vil Lejre Vandråd gerne formidle budskabet og metodikken til en bredere kreds end de vandværker, der kunne afsé tid til Workshoppen, og har i samarbejde med konsulenten, firmaet Øllgaard A/S, samlet materialet og erfaringerne i en mindre og lettilgængelig rapport, en slags kogebog i energioptimering. Den giver en kort gennemgang af baggrunden og beregningsmetodikken som grundlag for de konkrete anvisninger på hvorledes man selv kan lave de relativt simple beregninger. Kogebogen anviser også hvorledes det er muligt at relatere resultaterne til det energiforbrug, der erfaringsmæssigt kan opnås for centrale processer i et

2 vandværk. Rapporten findes på datamedie og indeholder et regneark kaldet Energirapport, der efter indtastning af data vil give et øjebliksbillede af vandværkets energieffektivitet. Det er tillige tænkt som et værktøj, der ved regelmæssig brug kan hjælpe med at følge udviklingen i energiforbruget på det enkelte vandværk. Langtfra alle vandværker, specielt ikke meget små værker, vil kunne drage umiddelbar økonomisk fordel af at kende deres egen energisluger. Eksempelvis vil installation af en frekvensregulator måske kun vanskelligt lade sig indtjene via reduktionen i elforbruget, men kendskabet til fordelingen af energiforbruget på værket vil være en hjælp for ethvert vandværk i vedligeholdelses og udskiftningsrutinerne. 60% 50% Virkningsgrad 40% 30% 20% 10% 0% Årsudpumpning [m 3 ] Figur 1: Energi virkningsgrad vs. årsudpumpning, DANVA s benchmarking Den blå linje viser en opnåelig virkningsgrad for et ideal vandværk, ref: Øllgaard et al (2010), DanskVand 2/10 p. 16. Hvis man lader den fuldt optrukne (blå) kurve i figur 1 være det maksimalt opnåelige for et værk af en given størrelse, repræsenteret ved årsudpumpningen, kan man udtrykke værkets aktuelle energiforbrug i forhold hertil og derved beregne tal for værkets nyttevirkningsgrad. Dette er vist i figur 2, og det ses, at selv om der stadig er en vis tendens til, at store værker er mere energieffektive end små, er det langtfra umuligt for et mindre eller mellemstort værk at opnå nyttevirkningstal, der ligge helt på linje med de største værker.

3 Nyttevirkning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Årsudpumpning [m 3 ] Figur 2: Vandforsyningsanlæggenes nyttevirkning: Aktuel virkningsgrad i forhold til den opnåelige virkningsgrad vs. årsudpumpning, ref: Øllgaard et al (2010), DanskVand 2/10 p. 16. Figur 3: Specifikt energiforbrug for vandværker i Lejre kommune vs. årsudpumpningen. Et kort blik på energiforbruget på vandværker i Lejre, jf. figur 3, afslører at de også i grove træk følger den i figur 1 skitserede sammenhæng. Den fuldt optrukne kurve repræsenterer de samme tal, som kurven i figur 1. Det ses også at alle værker, bortset fra det mindste, har en potentiel forbedring i sigte. Det lidt overraskende resultat for det mindste værk skyldes sandsynligvis en registreringsfejl men kan uanset være interessant at undersøge.

4 Vandværkets elementer Et vandværk består typisk af nogle få grundelementer: Oppumpning fra boringen, iltning, filtrering, opmagasinering i rentvandstank og udpumpning til forbrugerne. Ud over at vandet skal løftes til et højere niveau, vil der også være strømningsmodstand i rør og filtre mm., som på den ene eller anden måde overvindes af de pumper, der bruges. Som vist i figur 4 kan alle disse elementer udtrykkes på samme måde ved et (mod)tryk, der igen kan udtrykkes som trykket af en vandsøjle, dvs. meter vandsøjle (mvs). Dette er da også er den trykenhed, der sammen med højdekoterne (moh) bliver brugt i beregningerne. Jævnfør i øvrigt med dokumentet om tryk og trykkoter i rapporten. Selv om figur 4 ikke vil blive gennemgået i detaljer, skal det kort nævnes at figuren illustrerer, at både indvindingspumpe og rentvandspumpe skal have en større løftehøjde end svarende til den fysiske højdeforskel de respektive steder, da de også skal overvinde strømningsmodstanden, det såkaldte dynamiske trykfald. Figur 4: Principskitse af et vandværk med fokus på vandets løftehøjde og strømningsmodstand fra grundvand til forbruger.

5 Dataindsamling Bagest i rapporten, appendiks 1, ses et registreringsskema, som indeholder oplysninger og data, som skal anvendes til beregningerne. For at undgå misforståelser og skjulte regnefejl undervejs er skemaet udformet, så kun de korrekte enheder (mvs, moh, m 3 /h, kwh m.v.) bliver anvendt til beregningerne. Skemaet kan udvides efter behov til at omfatte drift af flere pumper, filtre m.v. De fleste af disse data anvendes ved udfyldning af skemaet, der er vist i figur 5, og benyttes til de indledende beregninger af energiforbruget på vandværker. Figur 5 omfatter oppumpning, iltning, filtrering og udpumpning i et vandværk. Figur 5: Tegning af hovedprocesserne i et vandindvindingsanlæg med rubrikker til notering af de nødvendige data for beregning af energiforbruget på anlægget.

6 Man har brug for at kende højdekoterne for både boring, vandværk og det højest beliggende forbrugssted. Hvis de ikke er kendt på forhånd, kan man enten kontakte en landmåler for at få udført målingerne; men man kan også med rimelig nøjagtighed benytte de terrænkoter, der findes på geodatastyrelsens (GST) hjemmeside (http://www.gst.dk/sepaakort/). De fleste data for vandværkets boringer, f.eks. boringsdybder, findes i JUPITER databasen på GEUS hjemmeside (http://www.geus.dk/dk/data maps/jupiter/sider/vandkvalitet dk.aspx) ved hjælp af vandværkets navn eller i (http://data.geus.dk/jupiterwww/index.jsp) ved hjælp af indvindingsboringens nummer. Højder for driftsvandspejl, der selvfølgelig er det mest korrekte at benytte, og for rovandspejl, der alternativt kan bruges, findes ved hjælp af pejlinger i boringen. Data for både indvindingspumpers og rentvandpumpers ydelser skal svare til de faktiske ydelser, når pumperne leverer vand. Man kan f.eks. ikke benytte en gennemsnitsværdi for indvindingspumpen, hvis den kører i intervaldrift. Øvrige data fås generelt fra manualerne for de enkelte komponenter, eller hos producenten. Det kan desuden være fordelagtigt at lave en skitse over vandværkets ledningsnet, hvorpå man noterer længder og rørdimensioner i de forskellige områder. Dette bruges til at vurdere, om udpumpningstrykket er optimalt og er ikke nødvendigt for at gennemføre den første beregning af indvindingsanlæggets energiforbrug; jf. tegningen i figur 5. Beregninger Som nævnt går det ud på at omregne alle modstande pumperne skal overvinde, dvs. højdeforskelle og tryktab som følge af vandets strømning, til en samlet modstand, som vi her betegner løftehøjden og måler i meter vandsøjle (mvs). Når dette er på plads, summeres alle disse løftehøjder og indsættes sammen med det samlede energiforbrug i formel nr. 1, der som resultat vil give virkningsgraden. Formlens indhold og forkortelser er vist i den indrammede kasse under formlerne 1 2. Den således beregnede virkningsgrad (V) indsættes derefter i formel 2 sammen med den teoretisk opnåelige virkningsgrad (V 0 ), man kan aflæse på figur 1 ud for tallet for den årligt udpumpede vandmængde, og giver så nyttevirkningen i procent. V 100 9, Q H E (Formel 1) V ef V 100 V 0 (Formel 2) V - virkningsgraden i procent V 0 - den teoretisk opnåelige virkningsgrad i procent Q - vandmængden for perioden [m 3 ] ELLER aktuel vandstrøm [m 3 /h] H - løftehøjden [mvs] E - energiforbruget for perioden [kwh] ELLER aktuel effekt [kw]

7 Formel 1 er generel og kan bruges for hele vandværket såvel som for sektioner og enkelte dele. Formel 2 bruger data for den teoretisk opnåelige virkningsgrad, der er sammensat af løftehøjderne for alle komponenterne i et vandindvindingsanlæg og vil derfor kun give mening ved en tilsvarende beregning af nyttevirkningen for indvindingsanlægget svarende til løftehøjderne i figur 5. For eksempel vil strømningsmodstanden i rørledningerne udelades i denne indledende beregning. Udregningerne ved formlerne 1 2 er forholdsvis ukomplicerede, og det svære ligger da også tidligere i processen, når højdekoter, trykvisninger, strømningsmodstand i rør og filtre skal omregnes til tryk (mvs). Modstanden i lukkede filtre beregnes lettest ved at aflæse tryktabet over filteret, når det er i drift og om nødvendigt omregne dette til meter vandsøjle ved hjælp af formel 3, hvori ΔT betegner tryktabet i Bar. Er dette ikke muligt, kan man estimere trykfaldet ved hjælp af fabrikantens datablad og kendskabet til strømningshastigheden i filteret. Strømningshastigheden findes ved at dividere vandmængden (m 3 /t) med filterets tværsnitsareal (m 2 ). H = 9,81 X ΔT (bar) (Formel 3) Beregning af strømningsmodstanden i rør og vandledninger kan ske ved at indsætte data i det medfølgende regneark, Tryktab i ledninger, men er det ikke muligt, vil man kunne benytte fremgangsmetoden, der er beskrevet i appendiks 3. Til illustration af principperne for beregning af virkningsgrad og effektivitet foretages nedenstående en gennemregning af et tænkt eksempel. Tabel 1: Data fra et mindre vandværk, som er brugt i gennemregningen af eksemplet. Kote for rovandspejl (driftvanspejl kendes ikke) 1 moh Kote ved pejlepunkt 4,2 moh Kote ved terræn omkring boring 5 moh Kote for gulv i vandværk 19,7 moh Kote for rentvandstank 21,4 moh Kote for filter/beluftning 21,8 moh Koten for udpumpningsmanometeret 20,7 moh Råvandsledning, dimension 63 mm Råvandsledning, længde 350 m Modtryk i filter 5 mvs Råvandspumpe, effektforbrug 2,2 kw Råvandspumpe, ydelse 3 m 3 /h Rentvandspumpe, effektforbrug 2,2 kw Rentvandspumpe, ydelse 8 m 3 /h Rentvandspumpe, modtryk 25 mvs Rentvandspumpe, årlig udpumpning 6860 m 3 Årligt elforbrug 7952 kwh

8 Først beregnes den samlede løftehøjde fra rovandspejl til højest liggende punkt, der er filterindløbet: 21,8 ( 1) = 22,8 mvs og filtreringsmodstanden tages direkte fra tabellen: 5 mvs Da rentvandstanken ligger under filterindløbets niveau og ellers står på samme niveau som filteret, adderes kun modtrykket ved udpumpning: 25 mvs Dette giver en samlet løftehøjde H = 52,8 mvs, der indsættes i formel 1 sammen med energiforbruget og den udpumpede vandmængde. Herefter kan virkningsgraden beregnes: V = 100 X (9,81/3600) X (6860 X 52,8)/7952 = 12,4% Den ideelle virkningsgrad for et vandværk af den størrelse er ca. 33%, jf. figur 1, hvilket giver en nyttevirkning for dette værk på V eff = 100 X 12,4/32 = 37,6% De samme beregninger kan udføres ved at indføre data i det regneark, der hedder Energirapport, og metodikken vil nu blive gennemgået med brug af data fra tabel 1. Efter at have udfyldt første ark (Forside) i regnearket vil man kunne indtaste data i de følgende ark (Vandværksoversigt, Boringsdata & Aflæsninger). Inden dette er gjort, vil der stå #REF! i en del af cellerne. Det skal man ikke søge at rette, men afvente at resultaterne fremkommer efter endt indtastning. Startende med Boringsdata indtaster man for hver boring talværdierne for sit fikspunkt, f.eks. koten ved pejlepunktet (4,2) og afstanden herfra til rovandspejl (5,2) eller driftsvandspejl, hvis man kender det. Resultatet bliver rovandspejlets kote (eller driftsvandspejls koten), der automatisk kopieres til arket Vandværksoversigt og bruges i beregningerne. Nu går man videre med indtastning i arket Vandværksoversigt, hvor der er brug for gulvkoten i vandværket (19,7), afstand mellem gulv og udpumpningsmanometer (1), tryktabet gennem vandværket (5), årsudpumpningen (6860) og den aktuelle kwh pris. Endelig indtastes aflæsningerne for elforbruget, vandudpumpningen og udpumpningstrykket i arket Aflæsninger. Bruges eksemplets data skal der i første række indtastes en starttid (som i dette tilfælde er :00), elmåleraflæsning (0), skønnet elforbrug til lys mm. (0), vandmåleraflæsningen (0) og manometervisningen (25). I næste række indtastes data for slutningen af perioden ( :00), elmåleraflæsning (7952), skønnet elforbrug til lys mm. (0) vandmåleraflæsningen (6869) og manometervisningen (25). Nu vil man så kunne se, at alle de felter, hvori der tidligere stod #REF!, er udfyldt med meningsfulde tal, ligesom der er kommet punkter og søjler i diagrammerne på de tre ark: Forside, Vandværksoversigt og Nøgletal. Vandværkets virkningsgrad beregnedes her til 12% og nyttevirkningsgraden til 36%. Forskellen til de ovenfor beregnede tal skyldes afrunding i regnearket. Flere indtastninger i Aflæsninger kan bruges til at følge udviklingen i værkets energiforbrug over tid.

9 Bedømmelse af resultatet for virkningsgraden Med erfaringen fra figur 3 in mente vil de fleste vandværker, som det mindre vandværk i eksemplet ovenfor, komme frem til, at der er et besparelsespotentiale, som det nu ville være interessant at få identificeret mere detaljeret, så man kan afgøre, om det er værd at forfølge eller ej. Råvandsledningen I eksemplet ovenfor kunne man forestille sig, at der kunne være en væsentlig strømningsmodstand i råvandsledningen. Beregningen af strømningsmodstand ved hjælp regnearket Tryktab i ledninger og med data i tabel 1 giver værdien: 1,3 mvs. Beregningen ved hjælp af formlerne i appendiks 3 giver 1,5 mvs. Dette udgør ca. 2,5% af den samlede løftehøjde, som er fremkommet ved de indledende simple beregninger. For at verificere om tryktabsberegningen nogenlunde passer til det tryktab, man reelt har, bliver man nødt til at måle vandtrykket ved indvindingspumpen eller skønne et tryk ud fra indvindingspumpens karakteristik. Selv om det skulle vise sig, at der er et forholdsvis stort tryktab i råvandsledningen, ville det nok alligevel ikke være rentabelt at udskifte ledningen, men man har så fået identificeret en af de faktorer, der nedbringer virkningsgraden, samt fået et skøn over hvor stor betydning netop denne faktor har. Centrifugalpumper til råvand og udpumpning. De store energiomsætninger i et vandværk er normalt knyttet til forbrug i pumperne og det er oplagt at spørge sig, om pumper, filtre og ledninger passer til vandværkets aktuelle produktion. Disse komponenter har generelt lang levetid, kan være slidte, installeret på et tidspunkt, hvor værkets produktion var større eller fordi man har ønsket at etablere en reservekapacitet. Svaret på dette spørgsmål vil derfor afhænge af mange og modsatrettede faktorer, fremtidsperspektiver m.m., og det vil føre for vidt at skulle redegøre for alle aspekter her. I stedet gennemgås hvorledes man ud fra et ønske om optimering af energieffektiviteten kan vurdere om et aktuelt driftspunkt for en pumpe er optimalt, og hvorledes tiltag som drøvling og installation af frekvensstyring vil påvirke energiforbruget i en pumpe. I nedenstående Figur 6 ses, at man for fastholdt løftehøjde, 30 mvs, vil opnå forskellige virkningsgrader afhængigt af den mængde, man ønsker at udpumpe. Det betyder på den ene side, at man ved at lokalisere driftspunktet for en given pumpe i anlægget kan se om den arbejder i et hensigtsmæssigt område, hvor virkningsgraden er høj (Eta > 70%), og på den anden side at man kan vælge sin pumpe, så den både opfylder kriteriet om en bestemt løftehøjde, kapacitet og samtidig arbejder effektivt.

10 Figur 6: Pumpekarakteristik for en Grundfos SP30 pumpe, som kunne være anvendt som indvindingspumpe. Figurens øverste del viser løftehøjden (mvs og kpa) som funktion af udpumpet mængde, Q (m 3 /h og l/s) ved forskellige omdrejningshastigheder (de krumme linjer) og nederste del viser virkningsgraden, Eta (%) og ansugningstrykket, NPSH, som funktion af udpumpet mængde. I Figur 7 vises pumpekarakteristikken således, at man kan se hvordan virkningsgrad, løftehøjde og kapacitet varierer med omdrejningstallet. Pumpen yder maksimalt 14,8 m 3 /h, og vi vil nu se på energiforbruget, hvis man vælger at reducere kapaciteten gennem drøvling eller ved hjælp af reduktion af omdrejningstallet, en frekvensregulering. Drøvling er normalt en billig løsning, idet men blot lukker delvist for en ventil, der oftest sidder i anlægget alligevel, og frekvensregulering er noget dyrere, da man både skal købe og installere en regulator. Man beregner pumpens effekt, P, ved hjælp af formel 4: P 9, Q H V Formel 4 Hvor kapaciteten/ydelsen, Q, og løftehøjden, H, har samme betydning som i formel 1. Virkningsgraden, V, fås af pumpekarakteristikken, jf. Figur 7. Eksemplevis vil en beregning af pumpeeffekten som følge af drøvling og frekvensregulering blive hhv.: P(drøvling) = (9,81/3600) * (9,6*43)/0,59 = 1,9 kw P(frekvensregulering) = (9,81/3600) * (9,6*30)/0,66 = 1,2 kw

11 Figur 7: Pumpekarakteristik, som ved den lyseblå kurve viser hvorledes pumpens virkningsgrad (opadbuede sorte linjer), kapacitet og løftehøjde varierer med omdrejningstal (nedadbuede farvede linjer). Pumpen yder maksimalt 14,8 m 3 /h, men vi ønsker at reducere kapaciteten til 9,6 m 3 /h. Det kan ske ved drøvling af pumpen, der så følger den stiplede linje, eller ved reduktion af omdrejningstallet (frekvensregulering). Det specifikke energiforbrug, kwh/m 3, fås ved at dividere effektforbruget med ydelsen (9,6 m 3 /h). Beregnes tal for driftspunkterne i Figur 7, fås resultaterne som er samlet i Tabel 2. Det ses her, at drøvling medfører et markant højere specifikt energiforbrug i forhold til tilpasningen af kapaciteten ved hjælp af frekvensregulering, idet det specifikke energiforbrug efter drøvling ligger ca. 2/3 over det specifikke energiforbrug efter frekvensregulering. Drøvling har derfor som enkeltstående faktor direkte og markant indflydelse på nyttevirkningen af et anlæg. Tabel 2: Specifikke energiforbrug beregnet efter tilpasning af pumpekapaciteten ved drøvling og frekvensregulering i henhold til pumpedata vist i figur 7. Driftspunkt Effektforbrug, kw Specifikt energiforbrug, kwh/m 3 Fuld ydelse (14,8 m 3 /h) 2,41 0,16 Drøvlet ydelse (9,6 m 3 /h) 1,90 0,20 Frekvensreguleret ydelse (9,6 m 3 /h) 1,19 0,12

12 Drøvling, som finder anvendelse på både udpumpning og på indvinding, kan på mange måder sammenlignes med de tryktab, som delvist tilstoppede ledninger giver andledning til, jf. Figur 8. I et mindre vandværk vil man som oftest lade tingene gå sin skæve gang, indtil det bliver nødvendigt at udskifte eller renovere på grund af en utilstrækkelig kapacitet, hvorimod større værker med større energiforbrug ofte har indført rensningsprocedurer, som sikrer, at rørenes indre overflade holdes nogenlunde glat og fri for aflejringer. Strømningsmodstanden stiger dog markant som følge af selv en mindre stigning i overfladeruheden, hvilket illustreres af tallene i Tabel 3. Her ses at en ruhed på 0,5 mm, som ikke er ualmindelig i rørsystemer, vil afføde et væsentlig højere energiforbrug (63%) end hvad er nødvendigt for nye rør i samme dimensioner og kapacitet. Figur 8: Aflejringer i stålledning Tabel 3: Strømningsmodstand og tilhørende energiforbrug for pumpning af vand i rør med forskellige overfladeruheder, Øllgaard Øvrige forhold Til slut gives et par eksempler på andre steder, hvor man typisk vil kunne finde overforbrug af energi, som vil reducere et værks nyttevirkning: Indvindingen: Utætte stigrør, underdimensioneret råvandsledning, underdimensioneret eller slidt pumpe Iltning og filtrering: For høj indløbskote, overdimensioneret ilt/vand forhold, overdimensioneret kompressor, for stort tryktab i filtrene, uhensigtsmæssig skyllemængde eller skylleprocedure. Udpumpningen: Faldende pumpekapacitet (slid), for tidligt eller for sent pumpeskift, pumpen arbejder uden for optimalt arbejdsområde.

13 Appendiks 1: Teknisk registreringsskema for vandværker VANDVÆRKET GENERELT (navn) Indvunden mængde per år, m 3 /år Udpumpet mængde per år, m 3 /år Elforbrug per år kwh/år Hovedmåler Elforbrug per år kwh/år Bimåler Maks døgnforbrug, m 3 /døgn Maks timeforbrug, m 3 /time Udpumpningstryk, mvs Alternativt udpumpningstrykkote, moh Kote til gulv, moh Kote til indpumpning på vandværk, moh BORINGER (for hver boring) Vandspejlkote, moh Driftspejl, moh Råvandspejl, moh Pejlepunkt kote, moh Pumpemodel Løftehøjde, mvs ved ydelse, m 3 /time Gennemsnitlig døgnkapacitet, m 3 /døgn Skønnet driftstid, timer per døgn Frekvensreguleret (j/n) Motorstørresle, kw Råvandsledning dimension (evt. ledningsplan) FILTER Filtreringsmetode (åben/lukket) Antal Model Maks. Kapacitet, m 3 /time Filterareal, m 2 Tryktab: Modtryk, mvs ved vandmængde, m 3 /time Filterskyl hyppighed, per m 3 eller per tid KOMPRESSOR Model Nominel effekt, kw Skønnet driftstid, timer per uge

14 RENTVANDSPUMPER (for hver pumpe) Model Pumpestørrelse: Løftehøjde, mvs ved ydelse, m 3 /time Motorstørrelse, kw Frekvensreguleret (j/n) Skønnet driftstid, timer per døgn Kote for top af vandspejl i rentvandsbeholder, moh Kote for vandspejl i bund af rentvandsbeholder, moh Kote til manometer, moh SKYLLEVANDSPUMPER Model Pumpestørrelse: Løftehøjde, mvs ved ydelse, m 3 /time Motorstørrelse, kw Frekvensreguleret (j/n) Skønnet driftstid, timer per døgn ANDET UDSTYR Energiforbrug, Varmtvandsbeholder, kw/år Affugter, nominel effekt, kw Fugtstyret (j/n) Skønnet driftstid, timer per døgn Myggefanger, kw Ventilatorer, nominel effket, kw Styringsreguleret (j/n) Skønnet driftstid, timer per døgn Elvarme, nominel effekt, kw Styringsreguleret (j/n) Skønnet driftstid, timer per døgn Opvarment areal, m 3 Rumtemperatur, ⁰C Eltracering, (boring) Nominel effekt, kw Skønnet driftstid, timer per døgn LEDNINGSNETTET Maks strømningshastighed, m/s Forsyningsområdets maks. Kote, moh Højest beliggende tapsted, moh Ledningsplan med dimensioner (medbringes/vedlægges) ANDET

15 Appendiks 2: Skematisk figur over indvindingsanlægget i et vandværk med angivelse af de data, der er benyttet til beregningerne.

16 Appendiks 3: Beregning af tryktab ved væskestrømning i rør Ved lave hastigheder, som f.eks. kan optræde i forsyningsanlægget, vil væskestrømningen i et rør være laminar og trykfaldet fra friktion vil i dette tilfælde være proportionalt med hastigheden og dermed masseflowet. For runde lange rør (Poiseuille strømning) gælder at trykfaldet (trykforskellen mellem ind- og udløb) p f.l vil være lig pf,l = (Q 8 η L) / (π R 4 ) 3.1 hvor Q er volumen-strømningshastigheden (m 3 /s), R er rørets radius (m), L dets længde (m), η er væskens dynamiske viskositet (Pa*s) og π er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter (22/7). Ved større hastigheder, som almindeligvis optræder i indvindingsanlægget, bliver strømningen turbulent og trykfaldet fra friktion tilnærmet proportionalt med strømningshastigheden i anden potens. pf,t = Q 2 (Rt / ρ 2 ) 3.2 hvor ρ er væskens massefylde (kg/m 3 ). For at finde proportionalitetsfaktoren, Rt, må man bruge opslagsværker, men for runde lange rør kan trykfaldet under turbulent strømning også beregnes ud fra pf,t = (fd ρ Q 2 8 L) / (π 2 D 5 ) 3.3 hvor D er rørdiameteren (D = 2R) og fd er Darcy s friktionsfaktor, der kan findes i et såkaldt Moody diagram, jf. figur 3.1, som funktion af Reynolds tal og den relative ruhed, ε/d, der er ruheden, ε, delt med rørdiameteren. Trykket i ligning 3.3 omsættes til meter vandsøjle. (1 Pa = 0, mvs)

17 Reynolds tal er defineret ved Re = D ρ v / μ 3.4 Hvor v betegner væskens hastighed (m/s). Overgang fra laminar strømning til turbulent sker omtrentlig når Reynolds tal overskrider Rekrit ~ 2300 og en beregning af Re kan altså vise hvilken friktionsform der vil være dominerende og hvilken formel man skal benytte til beregning af tryktab. Reynolds tal beregnes også ud fra mere gængse tal for volumen-strømningshastigheden Q (m 3 /h) ved følgende formel Re = Q ρ / (900 π R μ) 3.5 Foruden af Moody-diagrammet kan Darcy s friktionsfaktor også findes ved den empiriske formel: fd = / (ln[ε/3.7d /Re 0.9 ]) Figur 3.1 Darcy friktionsfaktor, f d, som funktion af rørdiameter, Reynolds tal og relative rør-ruhed, Ref: A.J. Chapman, Heat Transfer, Macmillian Publishing Company, NewYork, 4th edition, 1984.

18 Figur 3.2 vands dynamiske viskositet som funktion af temperaturen. Vandets dynamiske viskositet er afhængig af temperaturen, jf. Figur 3.2 Ved stuetemperatur er den 1 cpa*s men vil være 1,31 cpa*s ved 10 C, som nok er en mere realistisk værdi at benytte, når man vil beregne tryktab i vandledninger, som ligger i jorden.

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata.

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata. Vandværksoversigt Hvis nedenstående værdier ændres, har det indflydelse på de tidligere beregninger, der er foretaget. Man skal derfor kopiere det igangværende regneark og rette nedenstående samt evt.

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag Dimensioneringsgrundlag Side 1 af 7 DIMENSIONERINGSGRUNDLAG I dette afsnit redegøres for beregningen af de forsyningskrav, som et forsyningsområde med kendt forbrug og kendt forbrugsmønster stiller til

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

DANSK VAND- OG NATURCENTER

DANSK VAND- OG NATURCENTER DANSK VAND- OG NATURCENTER Læsevejledning til Mitdrikkevand.dk. Forsiden på Mitdrikkevand.dk er navigationen til de forskellige moduler og menupunkter. Til højre for billedet af vandværket findes en boks

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m. Funktionsbeskrivelse.

Dåstrup Vandværk A.m. Funktionsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelse. Originalt procesdiagram, fra boring via diffusere (iltning) til filter løber ned i rentvandstank 2 og via rør til rentvandstank 1 hvorfra det pumpes ud. Skyldning af filter Vi pumper

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

BORING Udbudsmateriale

BORING Udbudsmateriale Udbudsmateriale Vandværk: Adresse: Postnr og By Telefonnummer: E-mail adresse: Kontaktperson: Side 1 af 9 Registrering af eksisterende forhold Antal eksisterende boringer Stk. Boring nr. (Info, note 1)

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Forudsætninger: funktioner (matematik) og primære vindsystemer

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER Formål Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan boringsfikspunkter, terrænkoter, pejlepunkter og andre afledede højdedata registreres

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord:

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord: Vejledning til elektronisk indberetning af vandmængder i GE WEB På http://www.haderslevvand.geoenvironweb.dk kan du indberette oppumpede vandmængder ved at bruge det Web-brugernavn og kodeord som du har

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol 1 introduktion Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol Tjeklisten bruges i forbindelse med vandværkets løbende kontrol af tilstanden på vandværket. Bestyrelsen beslutter selv intervallet for de

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V. Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V. I HENHOLD TIL 20-22 I

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg 10.08.2010 KUR Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Åboulevarden 80 Telefon 8732 3232 Postboks

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Èn enhed Ubegrænsede muligheder Flygt AquaKontrol er en standard modul opbygget styring, udviklet udelukkende til vandværker. Flygt AquaKontrol indeholder

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb Før besøget i Tivoli De fysiologiske virkninger af g-kræfter. Spørgsmål der skal besvares: Hvorfor er blodtrykket større i fødderne større end blodtrykket i hovedet? Hvorfor øges pulsen, når man rejser

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Opdrift og modstand på et vingeprofil Opdrift og modstand på et vingeprofil Thor Paulli Andersen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Vingens anatomi Et vingeprofil er karakteriseret ved følgende bestanddele: forkant, bagkant, korde, krumning

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere