Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade februar 2010 Rev Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (02) Kælder / fundering 6 (03) Facader / sokkel 7 (04) Vinduer 8 (05) Udvendige døre 9 (06) Trapper 10 (08) Etageadskillelser 11 (09) WC / Bad 12 (10) Køkkener 13 (11) Varmeforsyning 14 (12) Afløb 15 (13) Kloak 16 (14) Vandinstallationer 17 (15) Gasinstallationer 18 (16) Ventilation 19 (17) El-installationer 20 (18) Øvrigt 21 (19) Private friarealer 22 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION BILAG: 32 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan, 1. udgave Fremstillet til A/B 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Printet på \\SRV01\MPC2800 i Danmark /32

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommens bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Besigtigelse af ejendommen blev foretaget d Til gennemgangen deltog bestyrelsen for andelsboligforeningen samt Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen fra Focus2. Følgende lejligheder er blevet besigtiget: 1.tv., 2.tv., 4. tv., 4. th. og 5. sal. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen A/B Oehlenschlægersgade 43, matr. nr. 546, Ejerlav Udenbys Vester Kvarter, København. Besigtigelsen omhandler opgange, kælder, og flere lejligheder samt besigtigelse af tag og facader. Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer, tagterrasse og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges at budgettet, er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommen. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudseelige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for registreret tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Bebyggelsen er en del af en større karré og er beliggende ud mod Oehlenslægergade. Bebyggelsen er iflg. BBR-ejermeddelelse opført i år Siden opførelsen er der udført løbende forbedringer / ændringer på ejendommen. 1. Byfornyelse: - Badeværelser er blevet etableret. - Taget er udskiftet. - Etablering af lodrette ventilationsskakter. - Etablering af badeværelser 2. Øvrigt - Etablering af fjernvarmeforsynet varmecentral - Løbende modernisering af køkkener. I bebyggelsen forefindes der en hovedtrappe mod gade og 1 bitrappe mod gård. Under bygningen er der fuld kælder. En del af kælderetagen har tidligere været anvendt til bolig Kælderen anvendes til varmecentral, pulterrum, mv. Bebyggelsen er udført med 5 normaletager og udnyttet tagetage. Bebyggelsen består ifølge BBR-ejermeddelelse af i alt 11 lejligheder indrettet som bolig. I alt anføres det samlede bygningsareal for hele ejendommen til 928 m². Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: 11 lejligheder har køkken. 11 lejligheder har WC/bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. De besigtigede lejligheder var generelt i god stand, 3/32

4 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået ejendommen, kan det konstateres, at denne, med henblik på de primære bygningsdele må betegnes som værende i en fornuftig stand. Taget er blevet udskiftet i Tagbelægningen består af tagpap/eternitskifer. Eternitskifer har en levetid på mellem 30 og 40 år. Inddækninger ved brandkamme er blevet udskiftet i forbindelse med renoveringen. Kviste er beklædt med zink, på siderne og tagpap på taget. Selve arbejdet virker til at være udført i en god håndværksmæssig kvalitet. Væggene i kælderen fremstår med sædvanlige pudsafskalninger, som det ofte ses i kældre med fuldmurede vægge. Dog er afskallingen her, meget begrænset, dette skyldes formentlig at der er blevet etableret omfangsdræn i forbindelse med den store renovering i Loftet i kælderen er uisoleret. Det anbefales at man blæser granulat ind i etagedækket. Dette ville give en mærkbar forbedring af varmetabet, med en mindre forholdsvis mindre omkostning til følge. Der må dog ikke skjules samlinger bag konstruktionen, såsom vvs og el. Facaden mod gade fremstår i god stand, med undtagelse af de vandrette gesimsbånd. Disse fremstår med en del revner, hvor der kan trænge vand ned og forårsage frostsprængninger. Disse gesimsbånd bør eftergås og påføres en vandtæt overflade. Gårdfacaden fremstår i god stand. Vinduer i lejlighederne er næsten alle sammen punkterede, og bør udskiftes. En total udskiftning af vinduer stillet overfor en udskiftninger af ruderne, viser sig næsten at være i samme prisleje. Vinduerne i opgangene, er fra 2003 og fremstår i god stand, dog skal de undergå almindelig vedligeholdelse. Det blev ligeledes konstateret at der var brugt elastisk fuge til vinduer, hvilket på nuværende tidspunkt var helt størknet og hårdt. Det anbefales altid, at man anvender mørtelfuger, med fæhår, omkring vinduerne, da disse er mere holdbare og diffusionsåbne. Vinduerne bar også præg af at være i varierende modeller, og en udskiftning, kunne jo gøres kollektivt, hvorved man opnåede et fælles udseende for vinduerne. Installationerne var i de besigtigede lejligheder af varierende tilstand. Rørføringen for brugsvand var nogle steder, uhensigtsmæssig, eller skjult, så inspektion af dem ikke var mulig. Det blev oplyst at der nogle steder var etableret ionfælder, ved overgange mellem galvaniserede rør og kobberrør. Dette skal påpeges at det er meget vigtigt, og bør udvides til hele ejendommen. Det blev ligeledes konstateret, at der var et elektrolyse-anlæg i kælderen, hvilket hjælper til med at beskytte rørene indefra. Det var ikke muligt at inspicere faldstammer i lejlighederne, ved gennemgangen, men der blev udleveret en liste over hvilke lejligheder der havde fået udskiftet faldstammer. Man må forvente en løbende udskiftning af faldstammer i løbet af de næste år. 4/32

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Tagkonstruktionen er udført som københavnertag med eternitskifer på de skrå flader og tagpap på den flade del. Tagbelægningen er blevet skiftet i Tagrender og nedløb er zink. Der er etableret kviste på 5. sal og disse har tagpaptag. Der er etableret tagterrasse oven på taget med adgangsvej fra lejligheden beliggende 5.sal. Tagterrassen er opført ca Registrering Tiltag Eternit-skiferen på den skrå del af københavnertaget, vurderes til at have en restlevetid på 15 år Brandkamme har mindre afskalninger, hvilket på længere sigt kan medføre fugtgennemtrængning. 2. Registrering af tagpaptaget foregik fra tagterrassen. Tagpap vurderes til at have en restlevetid på 15 år +, dog anbefales det at få foretaget et regulært tag-tjek for at fastlægge den præcise tilstand af tagpappet. NB!: Registreringen har kun kunnet udføres i det omfang, hvor tagfladen har været fri for sne. - Det kan evt. anbefales at få repareret brandkam fra en lift, for at udsætte den større renovering af facaden Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Gennemgang af brandkamme + reparation Kr ,- 2. Tagpap-tjek Kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 5/32

6 (02) Kælder / fundering Fundamenter og kældervægge er fuldmuret. Adgangen til kælderen sker via bitrappen. Udluftningen sker vha. centralsug. Der forefindes plankegulv og parketgulv i dele af kælderen, dog er det meste betongulv Det er blevet oplyst at der er etableret omfangsdræn, mod gade og gård. Registrering Tiltag Kælderen fremstod meget kold, og det anbefales at opvarme kælderen i mindre grad, for at minimere den relative luftfugtighed, samt kondens på kælderydervægge. En forøgelse af varmeudgifterne, til opvarmning af kælderen, er ikke taget med i driftplanen. 1. I kælderen ses pudsafskalninger på vægge. Dette er ikke alvorligt og der ses ingen alvorlige tegn på opstigende grundfugt i fuldmurede kældervægge. 2. I områderne hvor der er etableret trægulve er der konstateret svækkelser i gulvfladen og dette foreslås udbedret, da det ikke er hensigtsmæssigt med trægulve i kælderområder. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Afbankning og ompudsning af ca. 10 m² puds: kr ,- 2. Demontage af trægulve og betonstøbning: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 6/32

7 (03) Facader / sokkel Facade mod gade er opført af teglsten hvoraf underfacaden er pudset og malet. Overfacaden fremstår pudset med indfarvet mørtel. Det oplyses at underfacaden er malet i Facade mod gård (overfacade) er opført af teglsten som er filtset. Underfacade mod gård er opført i teglsten og kalket. Bygherren oplyste, at facaden er renoveret før Soklen fremstår malet på både gadefacaden og gårdfacaden. Bygherre oplyste, at der er en graffiti-ordning, på gadesiden, med København Kommune, med henblik på udbedring ved hærværk. Bygherre oplyste, at der er udført omfangsdræn i Registrering Tiltag 1. Gadefacade fremstår pæn, dog er gesimsbånd præget af revnedannelse. Gesimsbånd bør eftergås for løs/defekt puds, revner opskæres og eftergås inden der påføres vandtætning. Dette bør udføres indenfor 0-2 år. - Facade-arbejder kan evt. udføres, når stillads er stillet, op, hvormed, merudgiften ville være mindre. 1. Eftergang af vandrette gesimsbånd mod gade: kr ,- - Maling og afrensning af facade kr ,- - Mur-reparationer Kr Foreningen har ytret ønske om at få ekstra facade-arbejder med i budgettet. De ekstra facadearbejder og reparationer, er ekskl. stillads og andre arbejder der er taget med i andre punkter. Drift udgør årligt: kr ,- 7/32

8 (04) Vinduer Vinduer i lejlighederne er alle blevet udskiftet. Udskiftningen er sket individuelt i perioden ca Vinduer i trappeopgange er udskiftet Alle nyere vinduer er med elastisk fuge, mellem vindueskarm og murværk. Vinduer i kælderen er af ældre dato og med mørtelfuger. Registrering - Tiltag 1. Elastiske fuger omkring vinduer, er helt nedbrudte og hårde i overfladen, hvilket betyder at deres levetid for længst er udløbet. 2. Det er konstateret, at flere ruder er punkterede, hvilket forringer U-værdien kraftigt. Termoruderne skal derfor som minimum udskiftes, samtidigt med at en generel vedligeholdelse af malerbehandlingen skal udføres. 3. Da omkostningerne til en renovering, af eksisterende vinduer er relativ stor og vinduerne har nået alderen, hvor en regulær udskiftning bør overvejes, anbefales det at udskifte vinduerne til nye træ/alu-vinduer, hvorved man minimerer behovet for den fremtidige vedligeholdelse. 1+2 Alternativ, Udskiftning af ruder, inkl. glaslister og pletmaling. kr ,- 3. Total udskiftning af vinduer mod gård og gade(undtaget vinduer i trappeopgang): kr ,- 4. Alternativ: Udskiftning af vinduer mod gård og gade (trævinduer) kr ,- 5. Malerbehandling af vinduer i trappeopgang kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 8/32

9 (05) Udvendige døre Alle udvendige døre er udført i træ. Registrering - Tiltag Alle udvendige døre er af nyere dato og bør kun undergå den normale vedligeholdelse, som er malerbehandling hvert 5-7 år. Malerbehandling kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 9/32

10 (06) Trapper Hovedtrappen er den oprindelige trætrappe med pudset underside. Hovedtrappen er renoveret i Trinoverflader/reposer er belagt med linoleum. Trappens øvrige dele er malet. Bitrappe er den oprindelige trætrappe med pudset underside, hvortil der er adgang fra køkkenerne. Bitrappen har i 2003, fået lagt nyt linoleum på trin og reposer. Der er røgalarm i hovedtrappeopgangen, med brandmelder. Registrering Tiltag Hoved- og bitrappe fremstår i god stand. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- 10/32

11 (08) Etageadskillelser Etageadskillelserne er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Gulvene er på oversiden beklædt med gulvbrædder og på undersiden med brædder og puds. Herimellem er indskuds-ler. Registrering - Tiltag 1. Etagedækket er uisoleret mod lejligheden i stueetagen. Det anbefales at enten blæse isolering ind i etageadskillelsen eller at montere batts på undersiden. Dog skal det påpeges at en efterisolering ikke afskærer muligheden for kontrol af installationer og bjælkeender. - Isoleringen af etageadskillelsen, kan evt. begrænses til kun at omhandle halvdelen af kælderen, da varmecentralen ligger under den anden lejlighed. 1. Efterisolering af hele etageadskillelsen, med granulat kr ,- 2. Efterisolering af hele etageadskillelsen, med batts og eternigplader kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 11/32

12 (09) WC / Bad Alle 11 lejligheder har eget WC / bad. Alle badeværelserne er blevet etableret i 1985 Registrering - Tiltag Alle lejligheder er udstyret med perginol* på vægge og gulv i bruseniche, samt på det resterende gulv. I 6 lejligheder er der blevet etableret klinker ovenpå perginol en i vådzonen, hvilket er en uhensigtsmæssig løsning, da afløbstypen stadig er den samme, som man anvender til perginol/vinyl. Nogle steder var der manglende højde på vægfliser, da denne skal være min. 2,3 m over gulv. Elastiske fuger er flere steder ikke udført korrekt. Der blev konstateret uhensigtsmæssige gennembrydninger med varmerør i vådzone. I de øvrige 5 lejligheder, er der udlagt hhv. vinyl (4 stk.) og fliser (1 stk.). Flisebelægningen er korrekt udført. 1. Brusenichen i badeværelser med fliser på Perginol, bør udbedres, i den grad, at hele konstruktionen skal genopbygges, og afløb udskiftes, da den i nuværende form, udgør en risiko for ejendommen. Gennembrydninger af varmerør, bør desuden helt undgås. Den nye bruseniche, tænkes opbygget som en støbt konstruktion, med smøremembram og fliser på gulv, samt vægge helt til loft. - Det anbefales at holde konstruktionerne under opsyn, 2 gange årligt, indtil det bliver udbedret. * Perginol: tokomponents epoxysystem med dekorationsspåner, som smøres på underlaget i badeværelser. Materialet blev før brugt da det gav en overflade uden samlinger. 1. Nye brusenicher i 6 lejligheder medtaget: kr ,- Drift udgør årligt: kr. 0,- 12/32

13 (10) Køkkener Alle 11 lejligheder har eget køkken. Registrering - Tiltag Køkkenerne er udført individuelt. Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstår i god stand. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- 13/32

14 (11) Varmeforsyning Ejendommen er opvarmet med en fjernvarmeforsynet varmecentral som er placeret i kælderen. Varmecentralen er fra Varmeanlægget blev gennemgået i 2009, hvor man fandt frem til, at frem- og retur-ledningen var forbundet forkert. Man løste det ved at vende rørene, i hver lejlighed, samt ved at montere af nye termostatventiler. Bygherren oplyste at anlægget på nuværende tidspunkt, fungerer efter hensigten. Varmecentralen er opbygget med en opretstående veksler for centralvarmedelen og en opretstående varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholderen bliver serviceret ad hoc. Det anbefales at der tegnes en serviceaftale med et VVS-firma. Varmecentral Anlægget er opbygget, som et 1-strenget anlæg med fremløb og returløb i kælder. Rørinstallationen er opbygget af både sorte stålrør og kobberrør. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer. Anlægget har en anslået restlevetid 30+ år. Der er i nærværende rapport ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre ressourcebesparende foranstaltninger. Registrering - Tiltag 1. Man bør altid lade varmecentralens klimastat og termometre m.v. gennemgå en funktionskontrol for her igennem at sikre sig at, klimastat og ventiler er indstillet korrekt. 1. Funktionskontrol af varmecentral: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 14/32

15 (12) Afløb Faldstammer er udført i støbejern. Faldstammerne er partielt udskiftet. Log udleveret af bygherre, mht. udskiftninger af køkkenfaldstammer: Måned og År Måned og År Kld tv Aug 2004 St tv Aug th Okt 2003 Mar tv Aug th Nov 2003 Faldstammer er ikke blevet udskiftet i selve etageadskillelsen. Registrering Tiltag 1. Det anbefales at påbegynde en fuldstændig udskiftning af samtlige faldstammer. Det anbefales Der er nye faldstammer i bygningen (jf. log). Disse har en alder på 4-6 år. Det har ikke været muligt, at inspicere faldstammer i lejlighederne, da disse var dækket inde i rørkasser. Køkkenfaldstammer er blevet renset i 2009 (oplyst af bygherren). Rensning af faldstammer hvert 10. år. 1. Fuldstændig udskiftning af faldstammer:. - Køkken-faldstammer venstre side: kr ,-. - Toilet-faldstammer venstre side kr ,-. - Køkken-faldstammer højre side: kr ,-. - Toilet-faldstammer højre side: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Forskriv en fuldstændig udskiftning 15/32

16 (13) Kloak Ejendommens kloak er ikke gennemgået. Kloakkens tilstand kan umiddelbart ikke vurderes. Der er etableret omfangsdræn mod gade og gård i 1985, som er tilsluttet pumpebrønd, placeret i gården iht. forevist kloak-tegning af bygherren. Registrering Tiltag Bygherren oplyste, at pumpen i pumpebrønden er blevet udskiftet for nyligt. For at undgå problemer er det hensigten, at man årligt får suget kloakken. 1. Der bør foretages en TV-inspektion ca. hvert 10. år. Herefter prissættes evt. registrerede skader af rådgiver. 2. Det anbefales at få en serviceaftale, for at sikre tømning af sugebrønd. Dette blev aftalt med bestyrelsen. 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 16/32

17 (14) Vandinstallationer Stigstrenge for koldt og varmt brugsvand er ført i både galvaniseret stålrør og kobberrør. Fordelerrør i lejlighederne er flere steder ført skjult i skabe o. lign. Der er recirkulering på det varme vand. Det blev oplyst af bygherre, at der flere steder er ion-fælder, hvor der er overgange mellem forskellige rørtyper. I besigtigede lejligheder, blev der ikke konstateret ion-fælder. Det blev konstateret, at der er etableret elektrolyse-anlæg, placeret i varmecentralen. Registrering - Tiltag Besigtigede vandrør fremstår umiddelbart i god stand. Der har ikke været muligt at se alle vandinstallationerne i de lejligheder, der er gennemgået. Det foreskrives at der laves ion-fælder, på overgange fra galvaniserede rør til kobberrør. Bygherren har oplyst, at der er blevet udskiftet rør, som følge af korrodering. Som det er tilfældet med varmerørene, fremstår nogle rørføringer til brugsvand ligeledes uden isolering. Dette er prissat under pkt. 11 Varmeforsyning 1. Der bør opsættes ion-fælder, da hele rørsystemet kan nedbrydes indefra, hvis de mangler. - I samarbejde med Focus2, anbefales det at det registreres, i hvilket omfang der forefindes ionfælder. Opsætning af ion-fælder kr Drift udgør årligt: kr ,- 17/32

18 (15) Gasinstallationer Ejendommen er tilsluttet gasnettet til forsyning af gaskomfurer i lejlighederne. Lejligheden 4.tv har fået afviklet gasinstallationen ifm. renovering af køkkenet. Registrering - Tiltag Der vurderes umiddelbart ikke at være problemer med gasinstallationerne, der har lang levetid. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- 18/32

19 (16) Ventilation Der er etableret mekanisk ventilation, i 1985, som har afkast over tag. Ventilationen er opbygget med 2 lodrette kanaler og motorer på taget. Føringen sker i tidligere skorstene. Alle lejligheder har udsug i bad. Flere lejligheder har udsug i køkken. Det anbefales at få en serviceaftale, med et ventilationsfirma, som sørger for servicering og optimering af ventilationsanlæg. Registrering - Tiltag Det er vigtigt at den enkelte ejer løbende renser udsugnings-ventiler i køkken og bad for at sikre godt indeklima. Lejligheden 4.th havde ingen udsugnings-ventil i køkken, hvilket bygherren ikke var opmærksom på forinden gennemgangen. Beboerne på 1. sal har installeret standard emhætter, som ikke passer til det mekaniske centralsug. Disse udfases og erstattes af de korrekte emhætter. 1. Ventilationskanaler bør renses 1. Rensning af ventilationskanaler kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 19/32

20 (17) El-installationer Ejendommens el-forsyning er en blanding af den oprindelige forsyning samt nyere kabling i forbindelse med løbende vedligeholdelse og opgradering af installationerne. I alle besigtigede boliger er gruppetavle forsynet med HFI-relæ. Dørkaldeanlægget til samtlige lejligheder i ejendommen er udskiftet til et nyt anlæg i Fibernet (internet) etableret i Telefonkabler er de oprindelige som er ført synligt på gårdfacade. TV-signal til ejendommen sker via kabel-tv Registrering - Tiltag Det blev ved gennemgangen ikke konstateret noget bemærkelsesværdigt vedr. el-installationen herunder svagstrøm. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- 20/32

21 (18) Øvrigt De besigtigede lejligheder fremstod i god og vedligeholdelsesmæssig stand. Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. Registrering - Tiltag Gulve er blevet afhøvlet for mange gange. Det anbefales at gulvene ikke høvles flere gange, før end at bestyrelsen har godkendt det. Herved kan man kontrollere i hvor stort omfang og i hvilken grad gulvene bliver afhøvlet. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- 21/32

22 (19) Private friarealer Til ejendommen er der tilknyttet baggård. Baggården er belagt med fliser. Registrering - Tiltag Der blev konstateret fald på belægningen, væk fra ejendommen. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- (20) Byggeplads/Stillads Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads, skurforhold og stillads. Registrering - Tiltag 1. Der skal opsættes stillads i forbindelse med facadearbejder mod gade. 2. Der skal opsættes stillads i forbindelse med udskiftning af vinduer på hhv. gade og gårdfacade. 3. Der skal i forbindelse med arbejderne, opstilles skurby. Det anbefales i så vidt mulig omfang at sammenkoble flere arbejder, for at kunne effektivisere brugen af stillads. 1. Opstilling, leje, drift og nedtagning af skurby i 2 måneder: kr ,- 2. Stillads på gadefacade inkl. leje i 2 måneder: kr ,- 3. Stillads på gårdfacade inkl. leje i 1 måneder: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- 22/32

23 5.0 Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Udskiftning af eternit-skifer Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr ,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum, inkl. dokumentation til udførelse ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås visuelt for revner, afskalninger af puds og fugtskjolder/misfarvninger, inkl. dokumentation til udførelse. (04) Vinduer Nedenstående omhandler kun fælles vinduer Vinduer og bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Nedenstående omhandler kun fælles døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie , , ,- (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger er individuelt ,- (07) Porte og gennemgange 08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol ,- (09) Wc/bad Individuelle forhold. Afløb skal renholdes løbende. Elastiske fuger bør udskiftes hvert 5. år. (10) Køkkener Individuelle forhold. (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås ,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør røres 1 gang årligt ,- (15) Gasinstallationer Løbende visuel kontrol ,- (16) Ventilation Rensning af kanaler hvert 5. år ,- (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt for at kontrollere funktion ,- (19) Private friarealer Gennemgang af arealer inkl. dokumentation til udførelse ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift Lift til brug ved rensning af tagrender ,- Sum, løbende vedligehold ,- 23/32

24 6.0 Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registreret tiltag. Nr Bygningsdel TAGVÆRK 1 Gennemgang brandkamme + rep Tagpap-tjek FUNDAMENTER & KÆLDER 1 Afbankning og ompudsning af puds: Demontage af trægulv + støbning af beton FACADER & SOKKEL 1 Vandrette gesimsbånd mod gade: Ekstra facade-arbejder VINDUER 2 Udskiftning af v induer (ikke opgange) 3 fag Malerbehandling af v induer i trappeopgang UDVENDIGE DØRE Malerbehandling af Døre TRAPPER 07 PORTE & GENNEMGANGE 08 ETAGEADSKILLELSER Efterisolering af etagedæk WC & BAD Ny bruseniche i 6 lejligheder medtaget KØKKEN 11 VARMEANLÆG 1 Funktionskontrol af v armecentral: AFLØB 1 Løbende udskiftning af faldstammer KLOAK 1 Udgift til TV-inspektion VANDINSTALLATIONER 1 Opsætning af ion-fælder GAS 16 VENTILATION 1 Rensning af skakter EL & SVAGSTRØM 18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER 19 PRIVATE FRIAREALER 20 BYGGEPLADS/STILLADS 1 Stillads mod gade Stillads mod gård By ggeplads Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudsete udgifter, 10% Rådgiv erhonorar, 15% Moms, 25% Sum byggearbejder /32

25 7.0 BILLEDDOKUMENTATION Afskalning på brandkam Eksempel på centralsug Revnedannelse på gesimsbånd Gesimsbånd præget af revnedannelse Skorsten Brændeovn. 25/32

26 Tidligere beboelse i kælder Pudsafskalninger i kælder Nedgang til kælder fra gaden. Elektrolyse-anlæg, placeret i kælder. Trappesten Trægulv i kælder. 26/32

27 Facade mod gade Facade mod gård Det blev konstateret at fladet var lige i underkanten med et fald på ca. 10 Rist i væg, skal skiftes. Radiatorer i kælder var ikke tændte Udluftning af kælder. 27/32

28 Eks.l på badeværelse med fliser over pergolit-belægning Badeværelsesarmatur Spjæld til central-sug Vinylbelægning i bad (5.sal) Vandret gennembrydning af fliser på væg. Eksempel på gennembrydning af vådrumsmenmbranen. 28/32

29 Linoleum på trappetrin er lettere slidt Dør til bitrappe Fibernet Udluftning fra lejlighed Ovenlysvindue til tagterrasse Rørføring omkring dør 29/32

30 Badeværelse med rørgennemføing Manglende højde på fliser Rørgennemføring Rørgennemføring Vinylbund i bruseniche Rørgennemføring i vinyl 30/32

31 Udluftning i kælder (a) Udluftning i kælder (b), rist defekt 31/32

32 8.0 Bilag: Vedlagt er følgende dokumenter som bør/kan danne grundlag for serviceaftaler med de respektive firmaer. - Jønsson Kloak Kloak Kontrakt - Hvidovre VVS Varmecentral Mail-korrespondance - Guldager Elektrolyseanlæg Mail-korrespondance /servicekontrakt - JT3-Klima Ventilationsanlæg Kontrakt Focus2 kan mod betaling, være jer behjælpelig med at indgå servicekontrakter for nævnte fag. 32/32

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1337 - A/B Herluf Trolles Gade 16-16A 22. januar 2010, rev. 26. november 2013 Udført af: Rune Pedersen & Ann-Britt B. Landrock Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere