Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen"

Transkript

1 Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen Haves: sognedikonalt arbejde ønskes: mere sognediakonalt arbejde Netop ved en jubilæumsfest som denne kan det være sundt at begynde med at spærge, om folkekirkens sogne- eller menighedsbaseret diakonale arbejde nu også er af en sådan beskaffenhed, at det er værd at tale om? To undersøgelser fra hen holdvis 2000 og 2008 giver os ret gode svar på det spærgsmål. Biskoppernes diakoniudvalg gennemførte i år 2000 en undersøgelse omkring diakoni i alle landets sognemenigheder ud af 2123 sogne svarede, altså 76 procent, så undersøgelsen skulle være ganske dækkende. I 2008 gennemførte Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer en undersøgelse, hvor 764 ud af 1000 adspurgte individuelle menighedsrådsmedlemmer berettede om såvel igangværende som ønskede diakonale aktiviteter i deres sogne (ved siden af en hel masse andet). Også denne undersøgelse er ganske dækkende med en svarprocent på 76 (Rasmussen 2012). Hovedansvar for begge undersøgelser har ligget hos Landsforeningens konsulent, mag. scient. soc. Steen Marqvard Rasmussen, som derfor også har kunnet sørge for, at der så vidt muligt er brugt sammen ordvalg og udtryksform i de to undersøgelser, så de i nogen grad kan sammenlignes. Når det alligevel kan være nogle forskelle mellem resultaterne, som mere skyldes teknik end faktiske udviklingstendenser gennem de otte år mellem undersøgelserne, skyldes det især to ting. For det første var det menighedsrådene som sådan, i praksis sikkert oftest menighedsrådsformændene, der skulle svare i den første undersøgelse, mens det var udvalgte individuelle menighedsrådsmedlemmer, der svarede i den anden. Derfor kan man forestille sig, at den første undersøgelse er besvaret ganske nøje, idet alt er talt op af formændene, mens de individuelle medlemmer har svaret med mere løs hånd. I samme retning kan det have virket, at denne sidste undersøgelse spurgte til i alt 25 aktiviteter af enhver slags, mens den første kun spurgte til 13 diakonale aktiviteter. Der kan også være andre forbehold. Fx er det somme tider svært at sige om noget, fx en genbrugsbutik, der ligger i sognet, nu også er sognets? Og ofte er det jo (heldigvis) også sådan, at der samarbejdes på kryds og tværs, fx kan Røde Kors og kirken være fælles om en besøgstjeneste eller en selvhjælpegruppe. Livet er langt mere mangfoldigt end selv de bedste spørgeskemaer, så resultaterne skal allerede af den grund snarere tages som en strømpil end som den skinbarlige sandhed. 1

2 Status for 10 diakonale aktiviteter på landsplan opgjort i procent af alle sogne Er i gang i sognet 2000 Prioriteres i fremtiden 2000 Er i gang i sognet, evt. sammen med andre Ønskes sat i gang fremover i 2008, evt. sammen med andre Samvær o.l. for plus ,6 plus 8,6 Ældre Besøgstjeneste ,4 Uddeling til jul ,0 Samvær for ,0 dagplejere Værested for B/U ,4 Værested voksne ,8 Genbrugsbutik ,6 Aflastningstjen. 5 2 Ikke med i 2008 Ikke med i 2008 Selvhjælpsgr ,2 Flygtning/indvan ,4 Billedet er alt i alt ganske stabilt. Der foregik ganske meget diakonalt arbejde på sogneplan både i 2000 og Når man medtænker de nævnte forskelle i undersøgelsernes teknik, kan man endda overveje, om arbejdet har været voksende? Men det kan undersøgelserne (desværre) ikke dokumentere. Derimod er det spændende, at der i 2008 ikke er spurgt til menighedsrådets aktuelle prioriteringer som i 2000, men til menighedsrådsmedlemmers ønsker mht. diakonalt arbejde i fremtiden. De vil gerne have mere, ganske meget mere! Ofte mangler de måske ressourcerne, andre gange mangler de måske kun en hånd til at få organiseret akkurat det arbejde, der er mest brug for i sognet? Ingenting kommer af ingenting. Hvis man læser jubilæumsbogen til Samvirkende Menighedsplejers 100års jubilæum 1 Hvor der foreligger svar fra mere end et menighedsrådsmedlem fra samme sogn, er kun den første svarers faktuelle oplysninger medregnet, så samme sogn ikke tælles to gange. 2 Der er i 2008 brugt formuleringerne Social aktivitet for menigheden og Social aktivitet for mennesker af forskellig religiøs overbevisning. 2

3 (Malmgart 2002) kan man følge, hvordan ideerne til disse aktiviteter opstod, og hvordan MP har arbejdet for at få dem sat i gang i sognenes liv. Et andet træk i 2008-undersøgelsen er, at de adspurgte menighedsrådsmedlemmer især ønsker sig mere trosstøttende arbejde i sognet: Højt på listen står en sikker succes som babysalmesang sammen med ungdomsgudstjenester, samtalegrupper om tro og studiegrupper om kristendom og andre religioner. Men lige efter kommer ønskerne om mere diakonalt arbejde. Tilmed kan det være, at ønskerne om henholdsvis trosstøttende og diakonalt arbejde kan hænge fint sammen. Det skal vi vende tilbage til. Et udtryk for prioriteringen af diakonien i det sognekirkelige arbejde, er også oprettelsen af ca. 330 (2012) sognemedhjælperstillinger, hvoraf de fleste primært har kateketiske, mens ca. halvdelen også har væsentlige diakonale opgaver typisk i forbindelse med aktiviteter som de ovennævnte. Med et pilotprojekt fra 1982 var Samvirkende Menighedsplejer med til at sætte gang i den udvikling (Honore m.fl. 1985). Fritidslovsuddannelsen Sognediakonien, som Samvirkende Menighedsplejer var med til at sætte i værk i 1979, er fra 2010 blevet til en fire årige bacheloruddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation, der optager 30 studerende både i Århus og København pr. år. I en række sogne er det diakonale arbejde organiseret i en såkaldt Menighedspleje under eller i tilknytning til menighedsrådet. I alt 191 menighedsplejer dækkende sogne har en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer som fælles service- og interesseorganisation, mens menighedsrådene i yderligere 95 sogne har en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer (2012). Summa Summarum: Sognediakonien har ikke sejret ad Helvede til, som Thomas Nielsen mente, at fagbevægelsen havde det. Men der er dog tale om nogle små sejre forhåbentlig at himlen til. Lad os slutte denne empiriske del med et blik på, hvor danskernes flest ser på diakoni og menighedspleje. Det har vi et ganske sigende udtryk for i en Gallupundersøgelse fra foråret 1998, hvor blev danskerne stillet følgende spørgsmål: Synes du, at det er vigtigt eller ikke vigtigt at beskæftige sig med følgende?. Svarene, der skulle afgives på en skala fra 1 (lavest) til 7 (højest), ser således ud: Hjælpe gamle og syge 6,13 International katastrofehjælp 5,85 3

4 Vedligehold af kirkegårde 5,82 Vedligehold af kirken 5,69 Åbne kirker 5,46 Arbejde med børn og unge 4,89 Kirkearbejde i udlandet 4,82 Støtte til kristne 4,24 Søndagsgudstjeneste 3,75 Mission 3,17 Det er påfaldende, at folkekirkens medlemmer i alle de nordiske lande anser hjælp til syge og gamle samt international nødhjælp som kirkens vigtigste opgave øjensynligt ud fra en opfattelse af, at kristendom primært er hjælp til de svage, og da man ikke selv gør for meget ved det, må kirken, som er kristendommens hovedcentral, i det mindste gøre det (Gustafsson 2000, 105). Generelt skal folkekirken være der som hjælp for de andre ikke for at udfordre mig! Med de opgaver, folkekirken i øvrigt har, med dens historie og ressourcer og ikke mindst den socialpolitiske situation i landet, er det ikke ganske realistisk at forestille sig, at folkekirken skulle opruste sin sociale indsats ganske markant. Som vi skal se senere, kunne kirken imidlertid meget vel se det, som en udfordring af gøre det! Men lad os nu komme til sagen: Sagen - Diakonal praksis som fokuseret opmærksomhed, bedømmelse af mulighederne og beslutsom handling Kristne er altid midt i (inter-esse) kristen praksis god eller dårlig. Vi er altid med- eller modarbejdere på menneskers livsmod og tro. Kristne må hele tiden være i stand til at se, analysere/bedømme og handle (Nissen 2008: 11f.). Ordet diakonia, der er det mest brugte om den kristnes liv i NT, betyder at være sendt af én, i sidste instans af Gud selv, for at gøre afsenderens gerning over for en tredje, som man møder på sin vej. Det er det, Jesus gør, når han gør Guds gerning overfor mennesker, og derfor kalder sig en diakon: Jeg er i blandt jer som én, der tjener, ordret den diakonerende (Matt 20,27). Går vi nærmere på, består diakonien i 1) at standse op og se medmennesket, dernæst 2) at attendere, at være fokuseret opmærksom og 3) gøre det, medmenneskets situation fordrer. Målet er ikke at opstille en færdig lære om diakoni, men at skærpe 4

5 opmærksomheden og refleksions- og handleevnen i forhold til Guds Rige-perspektivet og dermed sansen for kvaliteten (den gode diakoni) i den faktiske praksis. Sagt med Bjarne Lenau Henriksen: Hvis vi ikke lever i forventningen om Guds Rige, bliver vores diakoni til idè-løs kærlighed. Og uden diakoni bliver forventningen om Guds Rige til kærlighedsløs utopi (Kirkens Korshærs årsberetning 1994). I diakoni må den kristne være fokuseret opmærksom, sådan som husets diakon, tjeneren, skal være det i forhold til husherrens gæster. Som kristne i gudstjenesten må være fokuseret opmærksomme med alt, hvad det kræver af tid, må de være det i mødet med næsten. På engelsk kan man kalde den fase for attention, den udelte opmærksomhed. Her er der tale om, som Kierkegaard siger det, at man skal ydmyge sig under den anden, som man ikke forstår, idet man prøver at forstå den anden, ligesom vedkommende forstår sig selv og måske endda lidt bedre. Alt, hvad Gud virker i skabelsen, sendelsen af Jesus og af Helligånden sigter mod at lade os leve opmærksomme i forhold til vort liv og vore omgivelser. Grundtvig får det sagt med eftertryk, når han beder således om Helligåndens virke i salmen Talsmand, som på jorderige: Værk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage, gør os dagligt husbesøg (DDS 294,3). Observerer vi, at et medmenneske har hjælp behov, må man bedømme situationen og tage stilling til, om der er noget, der man kan og bør gøre her. På engelsk taler man her om discernment, som er et meget betydningsladet ord, som i engelske bibeloversættelser ofte bruges om det, der på dansk hedder at prøve ånderne (1 Joh 4,1). Der er ikke tale om en hvilken som helst situationsanalyse, men at lytte sig ind til, hvad der er Guds vilje, hvad Jesus ville have gjort i en situation som denne. Der er altid flere muligheder. Man kan gå forbi, eller man kan standse op, men hvad er det præcist, man skal sige eller gøre, hvis man standser op? Sagt på en anden måde: Hvad der er brug for, er den liturgiske, lidt langsomme, disciplinerede og fokuseret opmærksomme samværsform, som kirkekristne kender så godt fra gudstjenesten. Samværet i det diakonale arbejde, fx Sognets dagligstue må på den måde have amme rytme, samme opmærksomme karakter, som ved gudstjenesten. 5

6 Det tredje led er handlingen, den konkrete action, hvor man gør, hvad der kan og bør gøres, hverken mere eller mindre, som vi kender det fra fortællingen om den barmhjertige samaritaner, og endelig, hvor det er muligt, at synliggøre situationen, hvis der kan gøres noget politisk, fx ved at udbedre sikkerheden for vejfarende på vej til Jeriko.. Det bemærkelsesværdigt, at det er de samme tre faser, der må gennemgås i forskellige former for meditation og ikke mindst, hvis man skal være åndelig vejleder for andre: Man må være opmærksom til det yderste, men må søge at finde Guds vej mellem de muligheder, der er at vælge mellem, og man må handle, ved trofast og vedholdende at gøre det fornødne. Det må man gøre i sin eget forhold til Gud og det må man gøre i forhold til andre mennesker. Det er helt igennem to sider af samme sag i kristendommen, sådan som det kommer til udtryk i den spirituelle praksis hos historiske meditationsmestre som Ignatius af Loyola ( ) og Thomas Merton ( ). Hverken diakoni eller meditation kan reduceres til spontane livsytringer, der kommer af sig selv. Begge dele kræver fokuseret opmærksomhed, bedømmelse af mulighederne og beslutsom handling. Strukturen se, bedømme og handle gælder ikke blot i kristen meditation og dikoni, men fuldt så meget professionelt social- og sundhedsarbejde. En engelsk lærebog i professionelt socialt arbejde (Jones m.fl 2008), som er skrevet af socialarbejdere uden kristelige referencer, peger stærkt på, hvordan det sandt humane her konvergerer med det sandt kristelige. Der er en række konvergenser mellem de helt konkrete principper, som de engelske socialarbejdere finder frem til, og en diakonal teologi i tråd med den udlægning af historien om den barmhjertelige samaritaner, som Gerd Theissens (Theissen 1989) peger på: 1. Giv altid den anden den livschance for et værdigt liv, som han/hun savner/har mistet (anti-socialdarwinisme). 2. Gør det efter bedste evne og dømmekraft og hvil i, at kun Gud er perfekt. 3. Du skal (kun) elske din næste som dig selv, ikke af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind (anti-selvudbrænding). 4. Tag det nødvendige ansvar (den gode autoritet), uden at tage ansvaret for den andens liv fra ham/hende (anti-dominans). 5. Mød altid den anden i øjenhøjde sæt dig helt i den andens sted, så du virkeligt hører og forstår den anden, før du handler. 6

7 6. Til social handling kræves faglig dømmekraft, som igen kræver fagkundskaber og erfaring, men i sidste instans ikke mindst empati og sans for den etiske fordring fra den anden. 7. I hjælperens funktion må du ydmyge dig under den, der skal hjælpes, jf. Fil 2,8, hvor tapeinein både kan betyde ydmyge sig og være mellem de små. 8. Magt må du kun bruge, når den anden er til umiddelbar fare for sig selv eller andre. I den situation især må man holde om og dernæst holde ved, fordi man holder af den anden, som kunne have været én selv. 9. Lad altid den anden kunne leve videre med den værdighed og respekt, du selv ønsker at leve med. 10. Som det gælder i den konkrete stillingtagen i socialt arbejde, gælder det i evalueringer af alle arter: Kvalitetsbedømmelser beror altid på et sæt kriterier, et perspektiv, som er til stede i evalueringen eller i evaluators dømmekraft (Dahler-Larsen 2008). Diakonien kan kun evalueres korrekt i lyset fra den kristne tro på Jesus Kristus. Fælles fx Røde Kors og Røde Halvmånes Codes of Conduct for humanitært nødhjælpsarbejde og Det Lutherske Verdensforbunds etiske retningsliner for diakonalt arbejde er det, at medmenneskets situation står centrum, så det at hjælpe i situationen fastholdes som hjælpens formål, uden betingelser og bagtanker af fx religiøs eller politisk art. Det andet menneskes integritet og kultur må respekteres til det yderste, idet den, der hjælper, både må stå til ansvar for sin indsats over for medmennesket, og for de sammenhænge hjælpens ressourcer kommer fra. Særlig for den diakonale indsats gælder det, at man her også må medtænke den andens åndelige situation i en helhedsforståelse af medmennesket, ligesom diakonien dels må kunne redegøre for dens egen kristne motivation, dels må kunne stå inde for det vidnesbyrd, som den diakonale indsats so wie so efterlader m.h.t. kirkens budskab (Diaconia in Context 2009, 87-90). Funktionen: Diakoniens betydning i kirken Bjarne Lenau Henriksen har siden 1978 beskrevet diakoniens funktioner som protesterende, provokerende og solidarisk (Christiansen m.fl. 2008:24). I det nye århundrede er opsøgende tilføjet som et fjerde kendetegn ved korshæren (Slumstrup 2012, 359). Uden konkret solidaritet i form af nærvær hos og hjælp til mennesker i nød er diakonien en tom tønde. Er et 7

8 medmenneske set og hjulpet, har det sin værdi i sig selv. Holder man sigtet fast på dem ved de yderste gærder og det at være dér, hvor ingen andre er, som to tidligere korshærschefer, H.P. Mollerup og Haldor Hald formulerede det, kommer diakonien i sit opsøgende arbejde uundgåeligt til at virke provokerende for pæne mennesker i kirke og samfund. Det kan ske, hvor diakonien prioriterer de mest udsatte, foragtede og livstruede (fx i Nikolaj- og Mariatjenesterne), hvor man går efter pionerindsatsen, før andre tør tage fat (fx på Christiania og i narkoarbejde) eller arbejdet blandt kontroversielle grupper (fx homoseksuelle og fattige migranter fra Østeuropa). Endelig kan diakonien, når provokationen ikke virker i sig selv, gribe til den socialpolitiske protest i traditionen fra den sociale protest hos GT s profester. Det er en vanskelig sag, der kræver ressourcer, troværdighed og medietække, hvis den skal batte ret meget. Bjarne Lenau Henriksens indsats som korshærschef var markant i medierne (se fx Slumstrup 2012, 349). Også diakonal indsats, der ikke er ekstrem, som Kirkens Korshærs ofte er det, kan have betydning i kirke og samfund. Det er et regulært spørgsmål, om kirken kan holde fuld gudstjeneste, hvis der hverken er kørestolsbrugere og socialt udstødte med, når kristendommen i lige grad er for alle, men dog i praksis er den udstyret med a preferential option for the poor (Nissen 2008: 210 ff.). Det er også et nødvendigt spørgsmål, om kristne menigheder kan fungere som top-professionelle organisationer, eller de må have karakter af beskyttet arbejdsplads, hvor alle slags medarbejdere kan bruges? På trods af megen succesudlovende fremgangsteologi indebærer bibelsk kristendom snarere en modgangsteologi, hvor menigheden som Kristi legeme må være sårmærket med korset som kendetegn, og samtidig altid fuld af himmelsk håb (Nissen 2008: 261ff.). Kernepunkterne i diakoniens funktion i kirke og samfund kan profileres omkring dens praktiske korrektiv til henholdsvis forkyndelsen og menneskesynet: Skal Guds betingelsesløse kærlighed forkyndes uden betingelser, så mennesker kan høre forkyndelsen, må kirken være diakonal og ikke blot verbal. Den lille mand kommer til at betale prisen, hvis kirken er ensidigt forkyndende, siger Haldor Hald i sin berømte bog Kirken der forarger fra Han fortsætter En kirke, der er rig på ord, men fattig på symboler, er ilde stillet, når den skal meddele sin rigdom til de små (Hald 1959:67f.) Dåb og nadver taler ofte stærkere end mange ord, når kirken ellers tør bruge dem, så alle kan få del sakramenternes gave. Står en kristen foran en næste i nød, er den kristne blevet tjeneren, som dermed har fået en opgave tildelt. Skal mennesker kunne prise jeres fader i 8

9 himlen, må de kunne se jeres gode gerninger (Mat 5,16). Gode gerninger får verden aldrig for mange af, men derimod nok af menneskers godhed, fastslår Haldor Hald (1959:85). Som tjeneste for næsten hviler diakonien i sig selv uden andet formål en næstens vel. Men samtidig giver den undertiden mennesker en mulighed for at møde evangeliet, som de ellers ikke ville have fået. På den måde kan diakoni og mission pludselig hænge ganske tæt sammen den dag i dag akkurat som den gør det i NT og har gjort det gennem hele missionens historie (jf. kapitel 4) Der er mange forbindelseslinjer mellem kristen tro og praktisk erfaring. Lad os se på to forbindelseslinjer, hvor diakonal indsats står centralt: For det første kommer eller udebliver kristen tro ofte i kraft af oplevelser af, hvad andre mennesker gør. Det passer stort set ikke, når det hævdes, at tro kommer af forkyndelsen, måske sågar af forkyndelsen alene. Forkyndelse og diakoni står på linje med hinanden med muligheder for at være trosoprettende. Selv Bultmann vidste, at man kan walk a talk. Og Johnny Cash synger passioneret: Would you walk another mile? Den Paulus, der siger, at troen kommer af (eller bedre oversat: forudsætter) det, der høres (Rom 10,17), takker Gud for, at mennesker er kommet til tro både ved hans ord og gerning (Rom 15,18). Det er også, hvad kristendomshistorien og nutidig missions- og omvendelseshistorie viser. Få bliver troende på grund af forkyndelse og refleksioner alene, mange på grund af oplevelser i livet, som senere reflekteres til erfaringer. He touched me, som Elvis synger om det, er måske den dag i dag den grundoplevelse, der frem for nogen kan føre frem til en kristen troserfaring. Uanset om det skete ved mødet med et andet menneske, i naturen eller i en direkte oplevelse af Gud. For det andet får troen ikke holdbarhed, hvis den ikke modtages i og udtrykkes gennem kropslig brug for så vidt fortsat opleves kropsligt. Den fryd, som kristenmanden ikke springer højt over, er sjældent så stor, at den bliver siddende i kroppen. Det gælder om troen, som det gælder om alle gode indsigter, at styrkes de ikke ved at blive praktiseret, så de bakkes op af erfaringsbærende oplevelser, svinder de hen. Den ensidigt lutherske teologi siger, at tro fører til handling, men vil ikke være ved, at handling kan føre til tro. På den måde bliver menigheden kun et høre- og ikke et handlingsfællesskab. Luther siger imidlertid: Der Glaube geht aus in die Werke und kommt wieder durch die Werke zu sich selbst (WA 6,249, 32f.). For at troen kan vinde fodfæste i kristne menneskers liv, er de vigtigt, at den enkelte og menigheden som fællesskab, hvor det er muligt giver troen plads til den 9

10 udviklingsproces, som praksis er (Nissen 2008: 100). Alle har brug for områder, hvor de gør ting og sager gratis og frivilligt. Kirken er en frivillighedsbevægelse, hvor alt må gøres frit og villigt, glad og gerne af ansatte som af frivillige. Det er vigtigt, at kirken har mange spor og mange slags liturgi (folkearbejde) at invitere mennesker ind i. Liturgien som symbolsk folkearbejde og diakonien som konkret indsats for, at medmenneskets liv kan være dyrebart, er ret forstået to udtryk for samme sag. Funktionen: Diakoniens betydning i samfundet Kirken og den kristne tro vantrives uden diakoni, Men hvad med samfundet? Man kan tænke, at verden er fortabt, hvis ikke mennesker fastholdes i troen på Kristus og den form for medmenneskelighed, han repræsenter. Men man kan ligeså vel tænke, at det er de mest inderligt kristeligt troende, der er hurtigst til at svigte elementære menneskelige værdier. De amerikanske præsidenter Richard Nixon og George W. Busch kan illustrere den tendens. Ser vi på det 20. århundredes menneskelige ikoner som Ghandi, Mother Theresa og Mandela, havde de måske nok alle en vis forbindelse til kristendommen, men de værdier, der gav dem deres unikke personlige styrke, var af universel karakter. Det samme gælder for grundprincipperne i historien om den barmhjertige samaritaner, der ikke var kristen, ikke engang jøde, men dog gjorde det, som skal til for at arve evigt liv. Der er brug for alle ressourcer og kræfter, kristne som humanitære etc. Vi kan illustrere sagen med tre eksempler fra den danske diakonis historie. Det første hentes fra den historiske fremstilling af Diakonissestiftelsen særlige profil gennem stiftelsens første 150 år (Malchau 2013). Man kan sige, at det hele begyndte med kønnet: Et meget stort antal kvinder fra alle samfundslag længtes efter at skabe deres eget liv i en situation, hvor kvinder længe formelt og endnu længere reelt var umyndiggjorte. Derfor gav diakonissernes kvindefællesskab dem nogle muligheder, som de ellers ikke ville have fået sammen fik fødderne under egne borde i et snart meget stort hus med mange slags aktiviteter, fordi de længe før Tvindskolerne opfandt den strategi lod deres individuelle lønninger gå ind i en fælles kasse. Men disse kvinder havde mere end deres køn. De havde også hver især et personligt kristent kald, som man kan se det dokumenteret gennem deres individuelle ansøgninger om optagelse som diakonisser. I fællesskab udviklede de dernæst det dynamiske samspil mellem kønnet og kaldet til nye faglige kompetencer, særligt på 10

11 sygeplejens område, men også i store dele af det sociale arbejde, hvor diakonissernes indsats i uddannelse og praktisk arbejde satte nye standarder i dansk social- og sundhedsvæsen. Det andet eksempel handler om folkekirkens og efterhånden også mange andres omfattende ældrearbejde (se ovenfor s. ). Tidligere måtte de ældre klare sig selv, ofte var de på aftægt hos børnene eller den nye ejer af deres gård, eller de kom på fattighuset, hvis der ikke var nogen til at støtte dem. I de byerne opdagede man kun langsomt for 120 år siden, at de ældre indvandrere havde særlige behov akkurat som det kun langsomt bliver opdaget, at det samme gælder for de første generationer af ældre indvandrere (fx gæstearbejdere fra 1960 erne) i dag. Den første leder af Samvirkende Menighedsplejer, Alfred Th. Jørgensen, fortæller således om begyndelsen til det omfattende kirkelige ældrearbejde, først med skovture ud af København og snart med mange slags aktiviteter rundt i så at sige alle landets sogne: Det var i August Maaned Varmen var trykkende. Alle, der kunne forlade Byen, drog ud i Naturen, selv om det kun var paa Skovtur Søndag Eftermiddag. Aviserne havde indtrængende bedt om Sommerophold for Feriebøn. Da slog det ned i dem, der sad paa D.S.Mpl.s Kontor: Hvorfor er den ingen, der tænker paa de Gamle? (cit. efter Malmgart 2002, 27). Også det tredje eksempel har næsten klassikerstatus: Hvordan begyndte den kirkelige kriseog telefonssjælesorg i Danmark? Det gik således til: En præst i Helsingborg havde i april 1956 indrykket følgende annonce i avisen: Inden De begår selvmod, ring til Helsingborg Straks var Ekstra Bladet på banen med en opringning til korshærens Chef, Haldor Hald, der kunne svare, at hans telefon naturligvis også var åben. Det blev til en artikel i avisen med overskriften: Ring til mig, hvis De tænker på selvmord. Om Ekstra Bladet primært tænkte på avissalget eller på at formidle kontakten mellem selvmordstruede mennesker og kirken, skal vi lade være usagt her. Resultatet blev, at Haldor Hald blev kimet ned, så arbejdet måtte organiseres som det, vi i dag kender som Nikolaj Tjenester i alle landet større byer (Slumstrup 212, 1911ff.). I alle tre eksempler har vi at gøre med diakonale initiativer med vigtige samfundsmæssige konsekvenser. Om det primært var kristelige holdninger eller mere alment menneskelige og praktiske forhold, der blev afgørende er ikke til at sige. Derimod står det 11

12 klart, at det overalt handler om indlevelsesevne i forhold til andre menneskers situation og beslutsomhed, når det gælder om at handle derefter ved at gribe mulighederne i situationen. Samspillet: Diakonien og socialpolitikken Diakonien, det kirkelige sociale arbejde, er på én og samme tid er en integreret dimension i kirken og en integreret del af det samlede sociale arbejde i det danske samfund. Diakonien ligner den socialpolitiske tænkning i Danmark derved, at begge principielt tænker universalistisk: selv om man altid må gå konkret til værks, fordi man ikke kan gøre alt på én gang, sigter såvel diakonien som socialpolitikken i princippet på, at hvert enkelt menneske i nød skal have den hjælp, som akkurat hun eller han har behov for. Både arbejdet blandt dårligt stillede og truede grupper og det overordnede, universelle mål, som staten historisk har arvet fra den lutherske kristendom, er altså fælles. Det er derfor ikke underligt, at der altid har været og altid vil være et tæt samspil mellem diakoni og socialpolitik såvel i debatten på landsplan som i det konkrete arbejde, som skal sikre velfærden på lokalt plan, hvor diakonien ofte indgår i forskellige former for lokale samarbejdsprojekter og velfærdsblandinger (Skou og Iversen i Nissen 2001, ). Historisk kan der peges på følgende markante udviklingslinjer i forholdet mellem diakoni og socialpolitik i det 20. århundrede: 1. Hvor udviklingen op til omkring var præget af, at socialt arbejde, hvis værdigrundlag og former var udviklet i kirkeligt regi, blev overtaget af det offentlige (både med hensyn til socialt arbejde i Danmark og udviklingsarbejde i den 3. verden), går bevægelsen siden 1990 igen den modsatte vej. Staten lader gerne kirkelige (og andre frivillige) organisationer varetage dele af såvel Socialministeriets, kommunernes og DANIDA s arbejde. Dermed opstår spørgsmålet, om det arbejde, kirkelige organisationer udfører med store offentlige tilskud efter det offentliges standarder også dermed tilpasses bevillingsgivernes værdigrundlag, som ikke er det samme som kirkens? 2. Hvor de diakonale ledere med markante undtagelser som generalsekretær Alfred Th. Jørgensen fra Samvirkende Menighedsplejer i århundredets første halvdel, fx omkring socialreformen i 1933, ofte var bange for, at det offentlige skulle overtage og ødelægge deres arbejde, er de diakonale organisationer i dag de første til at kritisere det, når stat og kommune skærer ned på eller direkte trækker sig tilbage fra i den sociale arbejdsområder (Malmgart 2002, 64ff.). 12

13 3. Hvor diakonien (ligesom socialpolitikken) i det 19. århundrede ofte så det som et primært mål at beskytte samfundet mod dets egen bærme (fattigdom og dermed følgende fare for socialisme), vil diakonien i dag primært hjælpe og beskytte den enkelte nødlidende og være hans/hendes advokat overfor samfundet og en ofte svigtende socialpolitik, der i det 21. århundrede tilmed mere og mere underordnes arbejdsmarkedspolitikken. 4. Hvor store dele af den offentlige forsorg et stykke ind i det 20. århundrede blev (med)finansieret af kirkeligt indsamlede midler, er forholdet i dag det omvendte. Nu er det stat, amt og kommune, der finansierer store dele af det kirkeligt sociale arbejde, i form af driftsoverenskomster, kontraktstyring via samarbejdsaftaler eller tilskud fra diverse satsmidler. Økonomisk set er socialministeren blevet folkekirkens ærkediakon med store muligheder for at styre via økonomien, akkurat som middelalderens ærkediakoner! 5. I alle lejre, men ikke mindst i de kirkelige, har man ofte opstillet en række modsætninger, når det sociale arbejde skal organiseres og karakteriseres: Enten er det offentligt eller også er det privat. Enten er et det professionelt eller også er det frivilligt. Enten er det spontant eller også er det organiseret. Enten er et det kirkeligt eller også er det sekulært. I dag blødes disse modsætningspar op både i det diakonale og i det sociale arbejde. I praksis foregår det diakonale arbejde ligesom mere og mere også det sociale arbejde på tværs af et eller flere af disse modsætningspar og ofte endog sådan, at arbejdet på én gang indeholder offentlige, professionelle, organiserede og sekulære foruden private, frivillige, spontane og kirkelige bestanddele. Flere og flere eksempler tyder på, at arbejdets kvalitet afhænger af, at nogle af disse grænser overskrides i arbejdet. Under alle omstændigheder er det en del af tidens sociale og politiske krav, at mange grænser skal overskrides, fx med inddragelse af frivillige organisationer på områder, hvor det offentlige tidligere havde monopol på indsatsen. 6. I flere og flere sammenhænge, også hvor det ville have været utænkeligt for år siden, fx på hospitaler og ved aflastning af pårørende til terminalt syge, der passes i hjemmet, inviteres der nu til samspil mellem professionelt uddannede og lønnede og frivillige uden løn og ofte også uden professionel uddannelse. De frivillige er ydermere ofte også organiserede i og af en frivillig organisation, som har taget initiativ til den frivillige (ikke-lovbestemte) indsats. Succesen afhænger her som så mange steder af den 13

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Tema om frivillighed DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG.

Tema om frivillighed DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. 23 Tema om frivillighed DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 23. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 23, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 2 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3 Aalborg Stiftsbog 2010 53. årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst

Læs mere

Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA:

Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Samvirkende Menighedsplejer har mange sider Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side 4DECEMBER 2000 Valby Tingsted 7, 2500 Valby Fælles telefonnummer: 36 46 66 66 Telefax

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er)

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) den 27. august 2007 Indhold Chief Imagination Officer Rolf Jensen: Folkekirkens fremtider - i fremtidsforskerens perspektiv...3 Professor, dr. theol.

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1 DIAKONbladet Tema: Indvandrere, flygtninge, islam > 45. årg > nr. 1 2 DiakonBladet Redaktionelt Kalenderen I dette nummer sætter vi fokus på flygtninge, indvandrere og islam. Disse emner er som enhver

Læs mere

Kirke og healing personlige erfaringer og en rejse til Polen

Kirke og healing personlige erfaringer og en rejse til Polen Kirke og healing personlige erfaringer og en rejse til Polen Overskriften på det jeg vil tale om i dag er kirke og healing. Det er et meget interessant emne. Det er selvfølgelig svært at karakterisere

Læs mere