En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL."

Transkript

1 oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte mening om hvad der bør lægges særlig vægt på. Her viser OZ7HL, sin løsning af problemerne. Den modtager, der her skal beskrives, er, som det ses af diagrammet, ingen særlig nyhed, men der er måske alligevel noget i den, der kan bruges til andre modtagere. Den er særlig beregnet til fone arbejde, men er også udmærket til cw brug. Modtageren vil måske for mange synes stor, men der kan dårligt være færre rør i den, hvis man vil have det med, der findes i denne modtager. Spolecentralen har altid været amatørens smertensbarn, for det er næsten umuligt og i alt fald meget besværligt at lave en virkelig god spolecentral. I denne modtager er spørgsmålet løst ved at anvende den ny Prahn spolecentral med tilhørende MF-transformatorer, 2. oscillator og beatspole. I modtageren er der benyttet dobbelt blanding med 1600 og 447 khz MF. 447 khz er anvendt, da det så senere vil være let at indbygge et krystalfilter. Vil man ikke det, så kan man bruge 1600 og 110 khz, evt. anvende to stk. 110 khz trafo i båndfilterkobling og spare et rør i mellemfrekvensforstærkeren, og så alligevel få en fremragende selektivitet. Modtageren består iøvrigt af følgende trin: HF med EF50, første blandingsrør EF50, en triodekoblet EF50 som særskilt oscillator, andet blandingsrør er en 6K7 (EF9), med en triodekoblet EF50 som krystalstyret oscillator, derefter kommer to trin 447 khz MF, Duodioden 6H6 (EB4) som signalensretter og AVC, et trin LF med 6C5 (EBC3), og udgangsrøret 6K6 (EL2). Endvidere et 6H6 som støjbegrænser, 6SK7 som beatoscillator, samt S meter og 200 khz oscillator, anodespændingsensretter med AZ4, og indbygget højttaler. Modtageren er bygget på et chassis af 2,5 mm aluminium plade og måler 420X240X80, forpladen måler 445x260x2,5 mm. Den bageste forplade kan man benytte, om man vil, i modtageren her bærer den alle potentiometre og omskiftere. Chassiset til modtageren må være så stabilt som muligt for, at modtageren skal holde kalibreringen, det skal helst være så stift, at man kan løfte i modtagerens ene hjørne uden at afstemningen forrykkes. Af fotografier og diagrammer ses placeringen og opbygningen, der bør være således, at alle ledninger især de varme bliver så korte som muligt. Betjeningshåndtagene er forneden fra venstre følgende: Nr. 1 er funktionsomskifter: Stilling 1: stand by; stilling 2: modtager inde; stilling 3: start af sender. Nr. 2 er omskifter for beat, støjbegrænser og AVC, stilling 1: beat inde, AVC og stbg. ude; stilling 2: beat, AVC og stbg inde; stilling 3: beat ude, AVC og stbg. inde; stilling 4: beat og stbg. ude, AVC inde. Når AVC er slået fra, er der manuel kontrol med knap nr. 3 af HF og MF. Knap nr. 4: skaladrev. Knap nr. 5: indstilling af tærskelværdi for støjbegrænser. Knap nr. 6: spoleomskifter. Knap nr. 7: antennetrimmer. Venstre afbryder under højttaler: omskifter for ekstra højttaler. Højre afbryder under højttaler: omskifter for hovedtelefon. Venstre knap under S-meter: volumenkontrol. Højre knap under S-meter: beat afstemning og afbryder for 200 khz osc. Monteringen må foretages med megen omhu, især lodninger må være fine, kolde lodninger, for meget loddetin, en tynd stribe tin til stel, og kvalerne er der. En kort gennemgang af diagrammet: Der er egentlig ikke meget at sige om de 3 første trin. Antennen er gennem en bølgefælde for 1600 khz koblet til gitterkredsen for HF-røret, hvis forstærkning reguleres ved AVC på styregitteret gennem en modstand på 1 Megohm, samt ved en katodekontrol for HF-røret alene. Signalet overføres til 1. blandingsrør via en blok på 10 pf, og der blandes på styregitteret over en 149

2 blok på 1 pf fra første oscillator. Der er ikke AVC på første blandingsrør. Signalet går videre til 1. MF-trafo, der er afstemt til ca khz. Oscillatoren til 2. blandingstrin er krystalstyret piå 2000 khz, og som det ses af fotografiet er hele 2. oscillator placeret oven på chassiset med alle komponenterne godt skærmet. Da blandingen foregår på 6K7 s skærmgitter, der er direkte forbundet til oscillatoranoden, skal begge rør være isat ved justering af oscillatorkredsen, selv om den er meget bred som følge af krystallet. AVC-regulering på 2. blandingsrør kan tillades, da krystallet hindrer frekvenskastning. S-metret ligger i anoden på 2. blandingsrør, som beskrevet af OZ7T i OZ, oktober 47. Derefter følger 2 trin MF på 447 kh. Om disse skal bemærkes, at en gennemført afkobling er nødvendigt, og at der er AVC på begge trin. Via 3. MF-trafo går signalet til diode I for ensretning og AVC. Diode II er den bekendte støjbegrænser fra AR88, beskrevet i OZ, juni 47. Tærskelværdien for begrænsningen kan indstilles fra 100 % og ned, og den virker fb både for kontakt og motorstøj. Den ind- og udkobles med omskifter 2, som nævnt tidligere. Den manuelle HF-kontrol ligger i potentiometret X, som lægger en gitterspænding ind, som tages fra en seriemodstand i minusledningen. Anodespændingen er godt filtreret, og nettransformatoren har statisk skærm. Der er HF-filter i nettilslutningen, samt sikring, alle rørs glødetråde er lagt til stel, og den anden glødestrømsledning er ført i skærmflex. 200 khz oscillatoren, der er beskrevet i OZ, juni 48, er til stor nytte ved kalibrering og kontrol, og jeg vil på det bedste anbefale at indbygge en sådan. Der er ikke speciel båndspredning, men da der er benyttet en kondensator med en variation på ca. 180 pf, fylder båndene på MP-skalaen som følger: MHz 136 grader med den lange viser 14 14,4 MHz ,2 MHz ,8 MHz 100 Vil man kun have båndene på skalaen, kan man anvende en kondensator på 3X50 pf. Angående selektivitet, så har jeg, da jeg mangler målegrejer dertil, ikke foretaget nogen målinger, men jeg synes, den er ret god, og som tidligere nævnt: modtageren er beregnet til fone. Følsomheden er efter mit skøn også fin. OZTHL. Medlemmer og medarbejdere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Redaktionen. 150

3 En 2m Super med S-Meter og Støjbegrænser. * Struer Afdelingen har efterhaanden skaffet, sig Ry for at være en af Landets mest energiske og initiativrige. OZ3LM, dens Formand, har en væsentlig Andel i dette, og han har sammen med OZ2RI særlig interesseret sig for VHF-Arbejdet. Her beskriver han sin 2 Meter Super, med hvilken han har opnaaet udmærkede Resultater. Lad os haabe, at denne Artikel vil give et Dødsstød til de mange Superregger, der endnu fylder og ødelægger vore VHF-Baand. Arbejdet paa 145 MHz er endnu ikke meget udbredt her i Danmark, men der er dog stadig flere og flere, der søger op paa de høje Frekvenser, og jeg mener derfor, der vil være en Del, der kan have Interesse af denne Beskrivelse. Lad mig med det samme gøre klart, at det ikke drejer sig om noget ekstraordinært, men om en ganske almindelig Super, bygget udelukkende til 145 MHz Baandet. OZ2RI var den første her i Struer, der byggede Grej til 145 MHz, men jeg fandt hurtigt ud af, at her var et interessant Felt, som maatte prøves. Efter først at have bygget en Sender og lavet forskellige Forsøg med den i Forbindelse med 2RI s udmærkede superregenerative Modtager (1V2), kom Turen til Modtageren. Efter de Erfaringer, vi havde høstet med den superregenerative Modtager, stod det mig klart, at denne Modtagertype slet ikke opfylder de Krav, man bør stille til en god Modtager, og jeg besluttede at forsøge med en Super. Efter en Del Forsøg og Eksperimenter, blandet med en ihærdig Studeren i amerikanske Radiotidsskrifter, blev den Modtager til, som her skal beskrives. Jeg kan med det samme nævne, at Modtagerens Følsomhed er bedre end 2 uv, og at Støj-Signalforholdet er ualmindelig fint, saa det er muligt at udnytte Modtagerens Følsomhed fuldt ud, hvilket ikke er Tilfældet med en superregenerativ Modtager. Til en Sammenligning mellem de to Modtagertypers Ydeevne, kan jeg nævne følgende Resultater fra et Forsøg over en Afstand paa 83 km. Med Superen var det muligt at høre Signalerne fra en 5 Watt Sender R5 S5, medens det med den superregenerative Modtager ikke var muligt at høre Signalerne fra en 50 Watt anodemoduleret Sender med mere end R1 S1. Diagrammet viser, at der i HF, Bl og de to MF Fig

4 er anvendt de stejle Miniaturerør 6AK5, og at Oscillatorrøret ogsaa er et Miniaturerør Som Antennekabel er brugt 300 Ohm twin lead, og at det er koblet usymmetrisk til HF-Kredsen, men kunde lige saa godt være koblet symmetrisk med en Link. Forstærkningen i HF-Trinnet reguleres med Potentiometeret R2. Koblingen til Blandingsrøret sker kapacitivt gennem C7, der er tilsluttet L2 ca. 1 Vinding fra den kolde Ende. Da Oscillatoren skulde kobles meget løst til Blandingsrøret, og Feltet ira Oscillatoren viste sig at være stærkt nok til at overføre en passende Oscillatorspænding til Blandingsrøret, er der ikke foretaget anden Kobling, og Oscillatoren er da ikke afskærmet. -Denne meget løse Kobling bevirker ogsaa, at der bliver en meget lille Trækning. Mf-Forstærkeren arbejder med en Frekvens paa ca. 7 MHz og afviger derudover ikke væsentligt fra en almindelig MF-Forstærker, lige med Undtagelse af de ekstra Afkoblinger, der er foretaget fra Anode og Glødetraad. Ensretningen foregaar i den ene Del af 6H6, og Diodemodstanden er delt op i 2 Modstande R21 og R22 af Hensyn til Støjbegrænseren. der er en Seriebegrænser. Støjbegrænserens Virkemaade er kort den, at Diodestrømmen vil frembringe et Spændingsfald over Diodemodstandene R22 og 23, saaledes at Spændingen i Punktet d bliver negativ i Forhold til Stel og Punktet e. Denne negative Spænding paatrykkes Begrænserdiodens Katode gennem R23 og R24, og Dioden bliver ledende og vil overføre LF-Signalerne til C25. Da R23 og C24 er store, indføres en Tidskonstant, der vil bevirke, at en hurtig Stigning i Spændingen over Diodemodstanden vil gøre Diodeanoden negativ, og Dioden vil ikke længere være ledende. Afbryderen S1 tjener til at sætte Begrænseren ud af Funktion. Avc-Spændingen tages fra Ensretterdioden, og Reguleringen sker kun paa de 2 mf Rør. S-meteret er anbragt i den fælles Anodeog Skærmgittertilledning og bestaar af et almindeligt Drejespoleinstrument, der ikke behøver at være særlig fintfølende, idet den samlede Strøm er ca. 20 ma. S-Graderne bliver jævnt fordelt over Skalaen, især hvis man flytter det mekaniske 0-Punkt udenfor Skalaen, saaledes at det er muligt at udnytte hele Skalaen. Skalaen er kalibreret i Spring paa 6 db. LF-Forstærkeren afviger ikke fra det normale og skal ikke kommenteres nærmere. Selve Opbygningen er foretaget paa et Chassis af 2 mm Aluminium, der maaler 320 x 250 x 65 mm Placeringen fremgaar af Fotografiet Fig. 2. Til venstre nærmest Forpladen ses HF-Trinnet med Antennekablet, derefter kommer Blandingstrinnet og bagest Oscillatoren. Som Afstemningskondensator er benyttet Prahn Lufttrimmere, der er koblet sammen til en Tregangskondensator, og det er faktisk det, der har voldt mest Besvær ved hele Modtageren, idet de anvendte Kondensatorer var meget skæve i Akslerne, men ved at anvende et Kardanled mellem Blandingstrinnet og Oscillatoren lykkedes det at faa en tilstrækkelig Stabilitet. Lufttrimmerne er Type LTD 15, hvor nogle af Pladerne er fjernet, saa at kun 2 Statorplader og 2 Rotorplader er tilbage. Den ene Rotorplade gaar imellem de 2 Statorplader, medens den anden, der sidder bagved, er drejet i Forhold til den første og samtidig fjernet yderligere ca. 1 mm fra Statorpladerne. Hermed opnaar man at faa en udmærket Baandspredning, saaledes at Modtageren kommer til at dække et Omraade fra ca. 140 til 150 MHz. Forlængerakslerne mellem Kondensatorerne er lavet af Ebonit. Man maa selvfølgelig kun have eet Stelpunkt for hvert Trin og hertil føre Afkoblingerne og Stelforbindelserne, ligesom Ledningsføringen maa være kort og hensigtsmæssig. Oscillatorspændingen er stabiliseret med et Stabilovolt 152

5 150/20, men et Phillips 4687 kunde lige saa godt anvendes, blot maa R34 saa ændres til 3,5 kohm 3 Watt, og Udtaget eventuelt flyttes lidt ned, men herom nærmere under Justeringen af Modtageren. MF-Forstærkeren er lavet paa et særskilt Chassis paa 214 x 50 x 55 mm og monteret ovenpaa det ordinære Chassis med nogle smaa Vinkler. Chassiset er indvendig opdelt i 3 Dele med 2 Skærme, der er anbragt over de 2 Katodeben paa Rørfatningen for derved at sikre en effektiv Afskærmning mellem Gitter- og Anodekredsløbet. Her gælder det jo ogsaa om at være paapasselig med Ledningsføringen og Stelpunkterne, for at det stejle Rør ikke skal gaa i Sving. MF-Transformatorerne er hjemmelavede, idet der jo ikke findes MF-Transformatorer i Handelen til 7 MHz. Til hver MF- Transformator er benyttet en Prahn Spoleform T. S. Nr. 6149, som er delt i to gennem det 5. og midterste Kammer. De to Spoleforme anbringes i de to 10 mm Huller i Pertinaxpladen og limes fast (se Fig. 5), saaledes at Resterne af det Kammer, i hvilket de er delt, vender ind mod Pertinaxpladen. Spolen bestaar af 26 Vindinger 0,2 mm x Silke, viklet med 13 Vindinger i hver af de to Kamre, der vender længst væk fra Pertinaxpladen. Der anvendes Jernkærner i Spolerne. Som Afstemningskondensatorer er anvendt Erie keramiske Kondensatorer 43 pf (eller 40 pf), og de er sat fast ved at stikke Tilledningerne gennem de to 1 mm Huller i de smaa Ebonitstykker, der er anbragt midt paa Pertinaxpladerne, en i hver Side. Tilledningerne paa Kondensatorerne er normalt lange nok til at naa ned under Chassiet gennem nogle Frekventitbøsninger. Spoleenderne loddes til Kondensatortilledningerne lige ved selve Kondensatoren, og paa Diagrammet er den indvendige eller Begyndelsesenden markeret ved i, medens den udvendige eller Slutenden er markeret ved u, idet Spolerne har samme Viklingsretning. Pertinaxpladen anbringes til sidst i et Hylster fra en gammel Elektrolytkondensator. Paa Fotografierne Fig. 3 og 4 ses MF-Forstærkeren, hvor den sidste MF-Transformator er uden Kapsel, og Skærmen til det sidste MF-Rør er fjernet. Længst til venstre paa Fig. 3 ses 6H6, medens dette Rør er fjernet paa Fig. 4. Placeringen af de øvrige Komponenter er mindre kritisk og fremgaar af Fig. 2. Da jeg bor, hvor der er DC, men paa field day og i lignende Tilfælde benytter Modtageren paa AC, blev den lavet som Universalmodtager, og det gik i Grunden bedre end forventet. Den noget blandede Rørbestykning skyldes, at jeg ønskede at benytte forhaandenværende Rør, og Glødestrømskredsløbet blev da paa 300 ma, og en Del af Rørene maatte derfor shuntes, og hertil er overalt benyttet traadviklede Modstande for ikke at løbe nogen Risiko for at ødelægge Rørene. R40 vil variere lidt efter det benyttede HF-Netfilter, saa den maa rettes ind, naar Strømmen tilsluttes, ligesom man gør klogt i at kontrollere hvert Rør for sig, idet de jo ikke alle er beregnet til at bruges i Serie. L4 er en almindelig Netdrossel med forholdsvis lille Modstand, medens L5 gerne maa have en Del større Modstand, idet 6AK5 kun er beregnet til en Anodespænding paa 180 Volt. Der er naturligvis intet i Vejen for, at Modtageren kan laves udelukkende til AC, og man sparer da de Afkoblingskondensatorer, der afkobler den Side af Glødetraaden, man saa forbinder til Stel. S3 er Netafbryder, og S2 er til stand by. Naar Glødestrømmen til alle Rørene er rettet ind, sættes Anodespænding paa, og Lf- Delen afprøves. Derpaa kommer Trimningen af MF-Forstærkeren, og dette gøres bedst med en almindelig Maalesender, der tilsluttes Bl-Rørets gi over en Gitterafleder paa ca. 1 MOhm, medens Afstemningskredsen loddes fra. Man kan nu trimme efter S-Meteret eller bedre ved at sætte AVC ud af Funktion ved at kortslutte C23 og saa tilslutte et Outputmeter til Udgangstransformatoren, og saa trimme ind til max. Styrke. Man maa dog have sin Opmærksomhed henvendt paa eventuel Selvsving. Med de her beskrevne MF-Transformatorer er 6 db Baandbredden (hvor Spændingen er faldet til det halve) maalt til ca. 60 khz, hvilket har vist sig at være tilstrækkeligt til at modtage selv modulerede Selvsvingere, naar de ellers var stabile og ikke moduleret helt op til 100 %. MF-Følsomheden, maalt som her beskrevet, var paa nogle faa uv. Det vil være klogt at trimme MF til lidt under 7MHz, og saaledes at der ikke ligger en kraftig Station lige paa MF, da den nemt kan genere meget. Oscillatorfrekvensen ligger lavere end Signalfrekvensen og rettes nemmest ind ved hjælp af en Absorbtionsbølgemaaler, der dog maa være temmelig fintfølende. Har man først rettet Oscillatoren nogenlunde ind, kan den altid efterjusteres ved at lade en 145 MHz-Sender svinge i en passende Afstand fra Modtageren og saa justere efter den. Er Senderen ikke kalibreret, kan man kontrollere Senderfrekvensen ved Hjælp af Lechertraade. Det er dog ogsaa muligt at justere efter én almindelig Maalesender, der dækker Omraadet op til 30 MHz og saa tage den 5. harmoniske ud. Det samme kan gøres fra en 10 m Sender. Kredsene kan justeres ved at variere spacingen, men de i Styklisten opgivne Værdier har vist sig at passe udmærket i Praksis, saa nogen nævneværdig Justering skulde være overflødig. Er Oscillatoren rettet ind, sættes den til at svinge, saa man modtager et Signal paa 145 MHz, og Gitterkredsen rettes ind til max ved at løsne Koblingerne og variere Afstemningskondensatorerne hver for sig. Naar det er gjort, rettes HF-Kredsen ind til max, og Antennen tilsluttes over ca. 1 Vinding i den kolde Ende af Spolen. Benyttes Antennekabel med en anden Impedans, end det her angivne, f. Eks. 75 Ohm Kabel, maa Udtaget flyttes længere ned. Udtagene paa HF- og Gitterspolen i Bl-Trinnet maa rettes ind til største Følsomhed, og dette gøres bedst med et forholdsvis svagt Signal og ved at flytte Udtagene i smaa Spring. Udtaget paa Oscillatorspolen maa ogsaa rettes ind til et passende Oscillatorsving, der netop skal være saa stort, at man faar et godt Forhold mellem Følsomhed og Blandingssus. Til Slut maa alle Kredsene finjusteres, og Kalibreringen af Skalaen kan foretages. Gitter-Kredsene i HF- og Bl-Trinnet kan ogsaa justeres ved Hjælp af en Sender til 145 MHz, hvorfra man fører en Spænding over til den Kreds, man nu vil justere ved Hjælp af en Link paa en enkelt Vinding. Linken kobles løst til den kolde Ende af Spolen i Modtageren, der er strømløs. Med en lille Spole i Serie med en Lommelampepære kan man nemt afgøre, naar Kredsen er i Resonans, idet Pæren saa vil lyse op. 153

6 Den her beskrevne Modtager har været i Brug siden sidst i April Maaned i Aar, dels ved de Forsøg, jeg selv har foretaget, og dels paa Struer Afdelingens Station baade paa 2 m field day i Maj og paa vhf field day i August, og den har ved enhver Lejlighed virket upaaklageligt. Fig. i Da de her anvendte Rør ikke alle er almindelige Handelsvarer paa det danske Marked, skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom paa, at Rør som EF51 vil være absolut udmærkede Rør og endnu bedre end 6AK5, idet de er endnu stejlere, men derfor ogsaa vanskeligere at holde stabile. Rør som UF41 og EF41 kan ogsaa anvendes med Held, især til mf, men man maa da regne med et Rør mere for at opnaa nogenlunde den samme Følsomhed. Der findes mange andre velegnede Rør paa det danske Marked, men det vil føre for vidt her at komme ind paa Enkeltheder ved Anvendelse af de forskellige Rørtyper, dog gælder for mange af Typerne, at de kan anvendes uden væsentlige Ændringer udover Anode-, Skærmgitter- og Katodemodstande, som man nemt finder i en Rørtabel. Saafremt' en eller anden, der fik Lyst til at bygge en Modtager som denne, var i Tvivl om et eller andet vedrørende Konstruktionen, skal jeg gerne hjælpe med Oplysninger i det Omfang, det er mig muligt. '35- har haft megen Glæde af den, og jeg vil til enhver Tid mene, at den er en Superreg meget overlegen, især da Signalstøjfor- fnmmés holdet er saa ualmindelig fint. f>tr<ra - Det skal dog bemærkes, at der ved Aflytning af en almindelig moduleret Oscillator, hvor der ikke er foretaget noget for at holde god Stabilitet ved Modulation, kan være visse Vanskeligheder ved at holde Senderen inde med den her anvendte Baandbredde. Jeg vil dog haabe, at stadig flere og flere kommer i Luften med styrede Sendere, idet Frekvenssvinget ved Modulation af en Selvsvinger som Regel er alt for stort og nemt kan overskride det tilladte Frekvenssving for fm. Ligeledes haaber jeg, at der aldrig mere vil blive benyttet superregenerative Modtagere uden hf-trin paa vhf field day. OZ3LM. C Prahn Lufttrimmer LTD 15 (se tekst) C pf Glimmer C pf Glimmer C nf Papir C nf Papir C uf/25 Volt C 27 0,1 uf Papir C 28 4 uf/350 Volt C uf/25 Volt C 31 5 nf Papir C uf/350 Volt C uf/350 Volt R Ohm ½ Stykliste. W. R kohm ½ W. R kohm ½ W. R 5 25 kohm ½ W. R kohm ½ W. R MOhm ½ W. R MOhm ½ W. R 3 10 kohm 3 W. R kohm ½ W. R kohm ½ W. R 20 MOhm ½ W. R ,25 MOhm ½ W. R 24 0,8 MOhm ½ W. R 25 0,5 MOhm Potentiometer log. R 2 1 kohm Potentiometer Traadviklet. R Ohm V 2 W. R Ohm i/ 2 W. R 342 kohm 3 W. R Ohm 3 W. R Ohm 3 W. R Ohm 3 W. R Ohm 6 W. R Ohm 1 W. R Ohm 35 W. S polet Afbryder. T MF-Tr. (se Tekst). T 4 Udgangstr. til UBL. L Vindinger 1 mm blank Kobbertraad. 10 mm indvendig Diameter. 12 mm lang. HFD 40 Vindinger 0,5 mm emalieisoleret Kobbertraad paa 6 mm Spoleform. Tæt viklet. Nytårsstævnet i Odense søndag den 9. jan på Industripalæet. Der er sikkert en Del Amatører, der vil synes, at det er en temmelig stor Modtager at lave til et enkelt Baand, og især til 145 MHz. Jeg vil dertil bemærke, at den ikke er for stor, og at jeg virkelig Se det udførlige program i dette OZ side

7 Beregning af Transformatorer og Drosselspoler. Af OZ3FM. * Der er flere Amatører, der har skrevet til OZ og bedt os bringe noget om Beregning af Transformatorer og Drosselspoler. Det er vor Tanke at bringe dette Stof i Form af en fortsat Række Artikler. I denne Maaned begynder OZ5FM med at beskrive Beregningen af Nettransformatorer. Samtidig vil denne Artikel for saa vidt være grundlæggende, som vi i de følgende Artikler vil anvende en Del af de Formler og Data, der her angives. I: Nettransformatorer. Skal en Amatør trille en Nettransformator, foregaar det oftest efter de for Haanden værende Deles Princip, d. v. s. at man har en Kærne, og saa gerne vil finde ud af, hvor meget den kan give fra sig. To i denne Henseende vigtige Størrelser er dens Kærneareal K cm 2 og dens Vinduesareal D cm 2 (se Fig. 1). En omtrentlig bestemmelse af, hvor stor Effekt en Transformator viklet paa denne Kærne kan omsætte, faar man af W = 0,6 x K x D 1 hvor W betyder Summen af alle de Sekundæreffekter, Transformatoren skal kunne afgive. Faktoren 0,6 gælder for forholdsvis smaa Transformatorer (ca. 50 VA) af Modtagertypen og for 50 Hz, men den kan svinge en hel Del, afhængig af Transformatorens Størrelse og Viklingernes Antal og Beskaffenhed. I en stor Transformator er Afkølingsforholdene daarligere end i en lille, og følgelig maa Strømtætheden (se senere) sættes ned; der skal anvendes tykkere Traad, og Faktoren bliver mindre. Dette bliver ogsaa Tilfældet, naar der behøves meget Isolationsmateriale: Luft, Lak eller Omspinding og Papir. I denne Forbindelse skal det nævnes, at det kun er meget sjældent, man kan naa op paa at anvende 30 % af Vinduesarealet D til Kobber, de resterende 70 % og som Regel mere gaar uvægerligt til Isolation. Ovenstaaende Formel (1) er meget anvendelig ved et hurtigt Skøn over om en given Jernkærne kan anvendes, men Beregningen af Transformatorens Data kræver en lidt grundigere Behandling. Beregning af Vindinggtal. Paatrykker man en Vikling med N Vindinger (herefter betegnet Vdg.) anbragt paa en Jernkærne med effektivt Kærneareal K cm 2 (se senere) en Spænding E V eff med Frekvensen f Hz, vil der i Jernet være en største Induktion paa B Gauss, bestemt ved Formlen E = 4,44 x NxK xfxbx 10-8 V eff 2 Induktionen kan ved særdeles god Jernkvalitet f. Eks. det meste Værnemagts jern være op til Gauss, men bør i Almindelighed ikke overstige 10000, og 8000 vil nok være passende for den jævnt daarlige Kvalitet, der - bortset fra ovennævnte kan faas i Dag. Anvender vi en stor Induktion, kan vi ganske vist nøjes med faa Vindinger, men samtidig stiger Jerntabene og dermed Magnetiseringsstrømmen, og kommer man op over en vis Induktion (se ovennævnte Tal) er denne Forøgelse ganske uforholdsmæssig stor. Den opgivne Formel er uhaandterlig, men den forenkles betydeligt ved at indsætte B = Gauss og f = 50 Hz, idet disse er de oftest anvendte Værdier. Vi faar da, at vi for 1 cm 2 effektivt Kærneareal skal bruge 45 Vdg. pr. Volt. Begrebet Effektivt Kærneareal anvendes, fordi det er umuligt at presse Blikkene i Jernkærnen saa tæt sammen, at de virker som en massiv Kærne; det Kærneareal, man kan maale sig til med en Skydelære, vil saaledes altid omfatte en Del Luft, og erfaringsmæssigt har man K = 0,9 x K 3 Eksempel: En Jernkærnes Tværsnit maales til 3x4 cm 2 ; det effektive Kærneareal er 0,9 x 12 = 10,8 cm 2, og ifølge ovenstaaende skal vi da bruge 4,16 Vdg/Volt. En Primær til 220 V skal derfor have 220 x 4,16 = 916 Vdg. Dette Tal kræver en mindre Korrektion paa Grund af det uundgaaelige ohmske Spændingsfald i Viklingen, men herom senere. Beregning af Traadtykkelse. Vi slaar fast, at Spænding og Kærneareal er afgørende for Vindingstallet, men Transformatoren skal ogsaa afgive Strøm, og denne Størrelse er bestemmende for Traadtykkelsen. Vi indfører her Begrebet Strømtæthed: Strømmen i Ampere divideret med Traadens Tværsnitareal i mm 2. Sidstnævnte er ved en Traaddiameter paa d mm praktisk talt lig 0,8 x d 2. En 45 mmø Traad har følgelig Tværsnitsarealet 0,8 x 0,45 = 0,169 mm 2. Strømtætheden kan sættes til højest 3 Amp/mm 2, men kun ved Transformatorer indtil ca. 50 VA; ved større bruges højst 2,5 Amp/mm 2, og den nævnte Traad kan følgelig afgive henholdsvis ca. 480 ma og ca. 400 ma i de to Tilfælde. Skal man bruge 5 A, skal Tværsnitsarealet være mindst 5:3 = 1,67 mm 2 ved 3 A/mm 2. d 2 skal være 1,67 : 0,8 = 2,1 eller d = 1,45 mmø. Denne Traaddiameter kan ikke faas, og vi forhøjer derfor til d = 1,5 mmø, hvorved Strømtætheden bliver ca. 2,8 A/mm 2, eller vi kan eventuelt aftage 5,3 A ved 3 A/mm 2. Det skal understreges, at den her angivne Værdi gælder for den effektive Strøm i Viklingen, og ved Ensrettere er den væsentlig større end den aftagne Jævnstrøm. Man maa saaledes regne med, at den ved Ensrettere med Kondensator Input er ca. 2 Gange den aftagne Jævnstrøm, medens den ved Drossel Input er ca. 1,3 Gange større. Traaden skal derfor vælges tilsvarende tykkere. Vil man fra en af de sædvanlige Dobbeltensrettere aftage 100 ma, vil det sige, at hver Transformatorhalvdel skal kunne afgive 50 ma, hvorfor Traaden ved Kondensator Input skal dimensioneres for 100 ma, medens man ved Drossel Input kun behøver at dimensionere for 65 ma. 155

8 Den nøjagtige Beregning af Transformatoren. Ved den fuldstændige Beregning af en Transformator udregner man først den samlede sekundære Belastning i VA, og denne er Summen af Produkterne af de enkelte Viklingers effektive Spændinger og Strømme. Hertil lægges yderligere Jerntab og Kobbertab, hvorved man i alt væsentligt finder det Antal VA, som Primæren optager fra Nettet. Jerntabet er afhængig af Jernets Kvalitet og Induktionen. Ved Gauss er det ca. 1,6 Watt pr. kg for det bedste og maaske 6 8 Watt pr. kg for det daarligste, men lad os regne med 5 Watt pr. kg. Kobbertabet fremkommer paa Grund af Modstanden i Viklingerne, og det kan anslaas til 5% af de sekundære VA. Man kan nu finde den primære Strøm ved at dividere de fundne primære VA med Netspændingen, og kan saaledes bestemme Vindingstal og Traadtykkelse for samtlige Viklinger. Vi maa nu prøve, om der virkelig er Plads paa den valgte Jernkærne. Det lader sig ikke gøre at udnytte hele Vinduesarealet til Vindinger. Er Kærneblikkene i et Stykke maa der være fornøden Plads til Indsætningen og selv ved E- og I-Blik maa vi regne med 1 mm til Sikkerhed mod Luftspalter. Det er en Behagelighed at have Flanger paa Vikleformen, og hertil medgaar fra 1 til 3 mm i hver Side. Endelig kan vi ikke lægge Viklingen helt ud til Flangerne, fordi man saa kan risikere nedfaldne Vindinger, og fordi det da er umuligt at lægge Papiret mellem Traadlagene glat. Hvis Papiret ligger i Folder, fylder det for meget, Isolationen bliver daarligere, og den formodede Gevinst bliver saaledes et Tab; der bliver mindre Plads til Kobber. Hermed er vi naaet til, at der skal være mindst 3 mm Luft i hver Side. Vi finder saaledes, at der med 2 mm Flanger skal trækkes mindst 11 mm fra Vinduets Højde, og har saa fundet Viklebredden, men hvor mange Vindinger er der Plads til pr. Lag? Traaden har en vis Isolation, og her fylder lelak selvfølgelig mindre end Omspinding, og er i de fleste Tilfælde tilstrækkelig. Med Lakisolation er en 0,1 mmø Traad ca. 15 % tykkere; 0,3 mmø forøges 10 %; 1 mmø 5 % o. s. v. Ved at dividere Bruttodiameteren op i Viklebredden faar vi det største Antal Vindinger, der teoretisk kan lægges i et Lag, men det vil i Praksis og især ved Haandvikling vise sig umuligt at naa op paa dette Antal: den teoretiske Værdi maa reduceres 5 20 %, afhængig af Erfaring og den til Raadighed værende Vikleopstilling. Mellem to Lag Traad af samme Vikling skal der ligge et Lag Papir, hvis Tykkelse afhænger af Spændingen over to Lag Vindinger og af den benyttede Traad. Det skal ihvertfald være saa tykt, at Traaden ikke kan trykke sig igennem, men dog helst ikke tykkere, end at Traaden kan stramme det lidt op. Det er f. Eks. ikke godt at bruge 0,1 mm Papir eller Presspan til 0,1 mmø Traad, der vil være for megen Luft i Spolen. Hvis den elektriske Isolation er utilstrækkelig, maa man hellere bruge to Lag tyndere Papir end eet tykt. Vi begynder ogsaa med to Lag Papir omkring Vikleformen for at kunne runde Hjørnerne, og letter derved Viklingen af det første Lag. Imellem to adskildte Viklinger maa der isoleres kraftigere, især hvis der er høj Spændingsforskel mellem de to nærmeste Lag Traad fra hver Vikling, og her vil to Lag 0,1 mm Papir være passende i Modtagertransformatorer; ved højere Spændinger maa der anvendes flere Lag. Vi kan nu opstille et Skema for Dybden af de forskellige Viklinger for ved Hjælp heraf se om der er Plads nok. Lad os nu som Eksempel udføre en komplet Beregning af en Transformator til Primært 220 Volt. Sek. I: 2 x 500 Volt/250 ma, Sek. II: 5V/3A, Sek. III: 6,3V/5A. Det efter Ensretteren følge de Udglatningsfilter skal have Kondensator Indfang. Fig. 1 Vi gaar ud fra en Kærne som vist paa Fig. 1. Kærnearealet er K = 4,5 x 3,5 = 15,7 cm 2. Vinduesarealet er: D = 3,5 x 10 = 35 cm 2. Formel (1) giver 0,6 x K x D = 0,6 x 15,7 x 35 Watt = 325 Watt. W = 500 x 0, x 3 + 6,3 x 5 = 172 Watt. Kærnen synes altsaa rigelig stor, men vi har heller ikke endnu taget Hensyn til at Transformatoren skal anvendes til en Enssretter. Med det anvendte Udglatningsfilter maa vi jo, som omtalt ovenfor, regne med en effektiv sekundær Vekselstrøm, der er 2 Gange den aftagne Jævnstrøm, og vi finder da: VA iek = 500 x 0,5 + 5 x 3 + 6,3 x 5 = 297 VA. Kærnen vejer ca. 4 kg, og der regnes derfor med 20 Watt Jerntab. Kobbertabet, 5 /o af 297 VA, er ca. 15 Watt. Primær Belastning er da ca. 320 VA, hvilket viser ganske god Overensstemmelse med det før fundne. Effektivt Kærneareal er K = 0,9 K = 14 cm 2, hvortil svarer 3,22 Vdg/V. Blikkene er i eet Stykke, og der behøves 7 mm til Indsætningen; der bruges 156

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Parasitterne. Af OZ7AQ.

Parasitterne. Af OZ7AQ. oz NR. 1. JANUAR 1962. 34. ÅRGANG Parasitterne Af OZ7AQ. Kan du se P&T lige i øjnene og med fast stemme sige at din TX er garanteret fri for parasitter? Hvis dit blik flakker blot den mindste smule, må

Læs mere

Et år med fremgang 373

Et år med fremgang 373 oz NR. 12. DECEMBER 1961. 33. ÅRGANG Et år med fremgang Det er med vemod, man som redaktør lægger sidste hånd på en årgang af OZ. Man mindes det arbejde, der blev gjort, de vanskeligheder der blev overvundet,

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO Oplag: 1 1 OO Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.E. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 E. D. R. er den danske Afdeling- af International Amateur

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tre tusinde. NR. 2. FEBRUAR 1951. 23. ÅRGANG

Tre tusinde. NR. 2. FEBRUAR 1951. 23. ÅRGANG oz NR. 2. FEBRUAR 1951. 23. ÅRGANG Tre tusinde. Fra en beskeden begyndelse med få sider og et ringe oplag har OZ støt arbejdet sig fremad, så det i dag udkommer i et oplag på 3000 eksemplarer. Det blev

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer,

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer, TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AM ATØR-RADSO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Begynderens problemer

Begynderens problemer oz NR 4. APRIL 1966. 38. ÅRGANG Begynderens problemer Efter den megen tale om manglende begynderstof i OZ undrer det mig, at der ikke er kommet et hav af breve med problemer efter opfordringen i februar-nummeret

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER 1947 Æresretten. E. D. R. s Generalforsamling nedsatte i September 1945 en Æresret, hvis Opgave var at undersøge saadanne Sager mod Personer, hvis

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Farer, som truer Kortbølgearbejdet

Farer, som truer Kortbølgearbejdet E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Amatører og dog Specialister.

Amatører og dog Specialister. E. D. R. er den danske Afdeling af Internationa! Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

En 10-aarig Mærkedag passeres.

En 10-aarig Mærkedag passeres. B. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Transfiltre. Af Jakob Engberg, OZ2JE,

Transfiltre. Af Jakob Engberg, OZ2JE, oz NR 4. APRIL, 1965. 37. ÅRGANG Transfiltre Af Jakob Engberg, OZ2JE, Et transfilter består af en keramisk plade, hvis mekaniske resonans man udnytter, idet de elektriske svingninger omdannes til mekaniske

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

En nem UV-lyskasse med LED s.

En nem UV-lyskasse med LED s. En nem UV-lyskasse med LED s. Max Jens Jensen - OZ7AFF En nem UV lyskasse med LED. Max Jens Jensen, OZ7AFF Jeg har gennem en del år været en stor tilhænger af printfremstilling efter strygejernsmetoden

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

AMATØR RADIO. Speciel markeds-rapport:

AMATØR RADIO. Speciel markeds-rapport: oz NR. 5. MAJ 1958. 30. ÅRGANG Speciel markedsrapport: AMATØR RADIO Ved OZ2NU Siden 1950 er antallet af stationer indbefattet under begrebet som FCC (Federal Communications Commission) kalder Amateur Radio

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Meddelelser fra bestyrelsen

Meddelelser fra bestyrelsen oz NR. 1. JANUAR 1953. 24. ÅRGANG Meddelelser fra bestyrelsen Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet meddeler, at afgiften for amatørlicenser er forhøjet fra 15 til 20 kr. pr. aar, og at gebyret

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde.

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere