Årgang 57. i.yngede SIKRISF. BRUG DEN. IOLGER ANDREASEN AGENTURER AS Ind ustriholmen 3 5, 2650 Hvidovre, Tlf.: JUNI 1980

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 57. i.yngede SIKRISF. BRUG DEN. IOLGER ANDREASEN AGENTURER AS Ind ustriholmen 3 5, 2650 Hvidovre, Tlf.: 01-496111 JUNI 1980"

Transkript

1 I: / / JUNI 1980 BRUG DEN i.yngede SIKRISF. Ud over at være et 100% stykke dansk fremstillet kloakstøbegods i højeste kvalitet, er den børnesikret og utrolig kørestærk. Det vil sige, at den heller ikkespringer op ved f.eks. overkørsel at tung trafik. Den er selvfølgelig cyklistvenlig og tra nu af, ved De at vi altid har den på lager. Både i tast og flydende karm. IOLGER ANDREASEN AGENTURER AS Ind ustriholmen 3 5, 2650 Hvidovre, Tlf.: Y;:-7 I Årgang 57

2 1:1 JL. 106 Dansk Vejtidsskrjft nr

3 -, Dansk Vejtidsskrift ISSN Udgivet at Dansk Vejtidsskrift ApS, reg.nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening Vejfraktionen, Foreningen at Amtskommunernes Tekniske Chefer Meddelelsesbiad for Vejdirektoratet og Ministeriet for offentlige arbejder, 4: Redaktion: Professor, civilingeniør H. H. Ravn, ansvarshavende Buddingevej 28 A, 2800 Lyngby CivilingeniørA. 0. Haugaard Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F. J. Boas Forlagssekretær: Anni Kibshede, tlf. ( , lokal 316 Ekspedition: teknisk forlag a-s Skelbækgade 4, 1717 København V Tlf. (01l Forlagsleder, Benny L. Nielsen Annoncer: Helga Høffer, tlf , lokal 334 England F. A. Smyth & Associates Ltd., 23A, Aylmer Parade, London N2OPQ Frankrig Sté William BuhI 142, Avenue des Champs Elysées F Paris Tyskland August-Wilhelm Rust Hufelandstrasse Nürnberg Abonnementspris: Kr. 145,- + moms, om året for l2numre Løssalg: Kr. 14,50 + moms Tryk: teknisk forlag a-s. København INDHOLD: Forslag til et organisationsorienteret, se parat vejledningssystem 109 Motorvejsbro over Vejle Fjord 113 Turistinformationstav ler i Roskilde Amt. 120 Motorvejstillæg ind hæftet i midten Prioritering af belægningsarbejde 127 Effektstudiefra SSV 134 Optimal busdrift 139 HOTACO producerer alle typer vejmaterialer og ud fører belægninger med moderne udlægningsmateriel. Løbende laboratoriekontrol under produktion og udlægning giver sikkerhed for ensartet kvalitet. Skærvebærelag ekspederes hurtigt med stor læssekapacitet. Hver 10. dag foreligger»friske«analyse resultater, som De er velkommen til at rekvirere. AIS ILOPflIO IIEJMflTEHIALEH Lundemarksvej Holbæk Tlf. (03) Dansk Vejiidsskrift nr

4 det Hvornår er det bedst at nedlægge Panther Flex diænror? LANGELANDS KEMISKE FABRIKER vi interesserer os for færdseissikkerhed har vi gjort i 12 år De kan få: Striber ti) gader Striber ti) veje Striber ti) broer Striber ti) fodgængere Striber ti) P-pladser Striber ti) knaflertbaner Striber til flyvepladser Striber ti) bo)dbaner Striber til advarsel Striber ti) anvisning Striber til svømmebassiner Malede striber Termoplast striber Nedfræsede striber Hvide striber Sorte striber Farvede striber Longelse yv anther Flex drænrør fremstilles af PEH polyethylen. PEH er et særdeles velegnet materiale til rør. Det er kuldebestandigt, knækker ikke ved håndtering i koldt vejr og er smidigt ved alle temperaturer. Vore drænrør er godkendt efter Dansk Standard DS 2077 og VA godkendt. Rørene føres i indvendig lysning på 50,80 og 113 mm. Få tilsendt brochure over drænrørprogrammet. Panther Plast A/S er den eneste danske virksomhed, der udelukkende producerer PE-rør. PN T IEI EI PLAST AKTIESELSKAB DK-4760 Vordingborg. Tlf. (03) Telex I II I I II I II I I I BESTIL DERES EGET ABONNEMENT NU Dansk Vejtidsskrift Bladet om planlægning, projektering, bygning og reparation af veje. I I I II I II I i års abonnement (12 nr.) kr. 145,- + moms : Bestil på i±1 108 Dansk Vejtidsskrift nr

5 Forslag til et organisationsorienteret, separat vejledningssystem afaage Danø Aage Danø er overingeniør i Vejle amtskommunes forvaltning for teknik og miljø med ansvar for veje og vandløb. Ligesom for sikkert mange andre vejteknikere er papirdyngerne nu blevet et større problem end jord dyngerne for Danø. Han uddyber nedenfor dette problem, beskriver et forsøg på problemløsning og opfordrer andre, der måtte have bedre løsninger, til at lade høre fra sig. Et af vejfolkets og vel også andre folks væsentlige problemer i den nuti dige og herværende verden er efter min gennem nogle år oparbejdede mening den stedse stigende strøm af information. De tekniske medier til produktion, distribution og opbygning af informa tionsmateriale er inde i en enorm og accelererende udvikling. De menneskelige medier, som in formationerne jo til syvende og sidst er tiltænkt, har en noget langsomme re indstillingsevne. Hvor et teknisk dokumentations medie kan virke fortrinligt med infor mationer lagret hulter til bulter med f.eks. en nøgleordsadresse eller til svarende filosofisk set usystematisk ordning, så tror jeg mennesket i al mindelighed tilstræber et mere filo sofisk præget ordenssystem. Mennesket som enkeltindivid an vender egne individuelle systemer, der kan række lige fra alt i papirkur ven til loftet fuldt af nummererede arkivkasser. Her er problemet altså ikke større, end man selv gør det til. Mennesket som organisatorisk ele ment er værre stillet. Her er proble met generelt set følgende: Rundt omkring i organisationen og uden for den produceres materiale af instruktiv karakter, såsom love, nor mer, vejledninger og principielle af gørelser. Da alle organisationens medlemmer i relevant omfang skal følge disse instrukser og vejledninger sendes de i den ene yderlighed til alle og i den anden yderlighed slet ikke. Første yderlighed er ikke ukendt, omend i modificeret omfang, i offent lige forvaltninger og vel også i nogle private virksomheder. Denne form kræver af lederen på alle niveauer stedse mere tid afsat til gennemlæs ninger, kursusdeltagelser og opbyg finger af erindrings- og informa tionssystemer, som de ikke har lært noget om i deres faguddannelse. Og hvad med nyt personale? Den anden yderlighed er typisk for statsmagtens forhold til borgeren, men man har da advokater! Kan problemet så ikke løses ved henvisning til virksomhedernes ofte meget avancerede, centrale arkivsy stemer? Næppe! De systemer jeg kender er velegnede til genfinding af de informationer, som man kender karakteren af, men giver intet over blik over virksomheden til inspiration og vejledning. For mig at se ligger løsningen i et organisationsorienteret, separat vej ledriingssystem. Organisationsorienteret står for, at vejledningssystemet skal være be skrevet for en defineret organisa tionsenhed og inden for denne være bearbejdet for delorganisatoriske målgrupper. Bearbejdelsen af de udefra til organisationsenheden mod tagne informationer, kan alt efter det modtagnes form og målgruppens art bestå i alt fra blot kopiering over es sensudskrivning til placeringshenvis ning. Separat står for, at vejledningssy stemet skal være uafhængigt af virk somhedens øvrige systemer, dels for di det skal udgøre hovednøglen til dis se, dels fordi det skal være håndgri beligt. For mig som borger, er det en øn skedrøm, at statsmagten definerer det danske samfund som en organisa torisk enhed, borgerne som en målgruppe og de offentlige forvaltninger som andre målgrupper og separat vejleder i overensstemmelse hermed. Så kunne vi borgere måske få lidt overblik og forvaitningerne lidt lette re tilgængeligt lovstof. For mig som ansat i Vejle amts kommune er informationsproblemet søgt løst på følgende måde: Forvaltningen for teknik og miljø har i denne relation defineret sig selv som en organisatorisk enhed, har de fineret målgrupperne, har uddelege ret redaktionsansvaret og har fast lagt hovedsystemet. To målgrupper udgøres af det ad ministrative personale i forvaltnin gens to kontorer. Vejledningen til dis se udgør to ringbind placeret med et eller flere sæt pr. afdeling, og redige res for de organisariske afsnits ved kommende af forvaltningens sekreta riat og for de faglige afsnits ved kommende af det respektive fagkon tor. To målgrupper udgøres af det ope rative personale i to at forvaitningens afdelinger (vandløbsvedligeholdel sesafd. og vejvedligeholdelsesafd.). Vejledningen til disse udgør et ringbind fordelt til alt månedslønnet ope rativt personale, og redigeres af den respektive afdeling. Forvaltningsledelsen har alle vejledninger for koordinering og kontrol. Vejledningssystemet er suppleret med frivillige afdelirigsvise og priva te samlinger, dog med henstilling om inkorporering i systemet af informa tioner af mere generel interesse. Hovedsystemet kan beskrives såle des: Tages der udgangspunkt i U.D.K. systemet, der kan siges at beskrive menneskehedens generelle organisa tion, synes følgende forkortede trans formation til en speciel delorganisati on at være erkeridelsesmæssig rime lig: Dansk Vejtidsskriftnr

6 U.D.K (folkebiblioteksudgaven) 0 Alment om U.D.K. 1 filosofi 2 religion 3 samfundsvidenskab 4 geografi 5 naturvidenskab 6/7 praktiske fag/kunst 8/9 litteratur/historie Med angivelsen af vejledende ind holdseksempler er det forkortede sy stem anvendt således: 0 Alment om systemet (formål, redaktion, form, åjourføring etc.) i Forudsætninger 1.1 Organisatoriske (tilhørsforhold, lovfortegnelser, givne tekniske og administrative instrukser). 1.2 Kontaktorganisationer (offentli ge myndigheder, nævn, kommis sioner, entreprenører, forenin ger). 2 Midler 2.1 Organisation 2.11 Organisatoriske systemer (or ganisationsplaner, stillingsbe skrivelser, kommunikations- og dokumentationssystem) 2.12 økonomi (regnskabs- og budget systemer, anvisningssystemer). Delorganisatlon 0 Alment om klassifikationssyste met i. forudsætninger 1.1 internt organisatoriske 1.2 eksternt organisatoriske (kontakter) 2 midler 2.1 organisation 2.2 ejendomme, bygninger 2.3 materiel 3/4 fctgopgaver 5 historie 2.13 Personale (personaleoversigt, uddannelse, sikkerhedssystem). 2.2 Ejendomme (kontor- og værk stedsbygninger). 2.3 Materiel (fortegnelse, brugsan visninger). 3 i Fagopgaver for miljø/plankon toret 4 Fagopgaver for anlægs/drifts kontoret (ADE) 4.1 ADK organisation specielt (sup plering til 1.2 med speciel ADK lovoversigt, samarbejdsaftale, vejregler, vejdirektoratets orga nisation, betingelsesoversigt) 4.2 Vejplanlægning (vejplanarbej det, høringsmyndigheder, vej fortegnelser, betingelser for planlægningsarbejde). 4.3 Vejanlæg (alm. bestemmelser for ekspropiration, alm. vilkår for anlægsarbejder, regulativ for anlægsarbejder, 006 anlægsover dragelse, paradigma for entre prenørkontrakt) 4.4 Vejvedllgeholdelsen (vinterre gulativ, vilkår for vedligeholdel sesarbejder, sildlagsvalg, veje i naboamter, rensning af vej vandsbassiner (detailinstrukser for vedligeholdelsen i vejledning for operativt personale)) 4.5 Vejudstyr (reklame skilte, 007 afmærkning, 004 beplantning, busstoppesteder, el-anlæg) 4.6 Vejgæster & vejtrafik (001 led ningsanlæg, 002 kvægtunneler, 005 faste genstande, tunge trans porter, uheldsregistrering, tra fiktælling) 4.7 Vejnaboer (overkørsler, benzin tankanlæg, oversigtsservitutter, 008 byggelinie, deklarationer, spildevandsudledning) 4.8 Vandløbsvedligeholdelse (vandløbskort, vandløbsforteg nelser) 4.9 Diverse fagopgaver (opgaver for andre forvaitninger, ejendoms forvaltning, Snaptun færgeleje) 5 Historie (vejhistorisk sammen fatning, årsberetninger) De enkelte delvejledninger numme reres med gruppenr. og lb.nr. inden for gruppen svarende til gruppens indholdsfortegnelse. Vejledningssystemet har været etableret siden 1975 og er under sta dig udvikling. Ikke mindst efter ind flytning i fælles amtsgård med et ikke umiddelbart tilgængeligt fælles, cen tralt arkiv, har det vist sig hensigts mæssigt at uddrage essenser til decentral placering. Målet med nærværende artikel har været at belyse et problem, der ikke synes mig at været ofret nok opmærk somhed, i håbet om derved at få en bredere kreds involveret i at hjælpe os og dermed sig selv med systemfor bedring. [Ni NABER OVNE1100 Ovnenes ydre kappe er frematillet af SM-atålplade, som både ud- og indvendigt er ovniakeret. Ind vendigt er ovnene udmuret med høitiaolerende aten, aom aamtidig ogaå har ator mekaniak atyrke. Model L51 har underhængalet dør og reguleres aom følger: Type 5 har trinløs temperaturkontrol %. Type SP er aom ovennævnte, men med temperatur viserinstrument. Type SR har elektronisk energiregulator for styring af temperaturer mellem 20 C og 1100 C med en neiagtighed på ± 5 C. Forlang proepektmateriale. Komplet udrustning til veilaboratorier. Eneforhandling for Danmark uc%4wo6se5 MARIELUNDVEJ HERLEV. TELEFON Dansk Vejtidsskrift nr

7 ...- -_- i: b- I I, - dk.,j,,ak,.r. zjt.:) 4t :.

8 --- - BLOKKEN Vejarbejde Beton Jordarbejde Asfalt QIL Ove Ark ii AIS 6100 Haderslev Telefon (04) VI 18. Danmark erivirkeligheden af bar miflimetre E og De skalhave 1 :13 hver eneste millimeter med Zeiss har de præcise måleinstrumenter med den tidssvarende betjcningskontrol. Nivelleringsinstrumenter. teodoliter. elektrooptiske afstandsmâlere O-1500/ m. Tachymeterteodolit Elta 2 og 4 med digital aflæsning af afstand, vinkler og reduceret afstand, samt udbygning for dataopsamling. Præcision er et krav- ved landmåling. p byggepladsen. til udstykning og til skibs- og maskinkontrol. Det er efter det, Zeiss konstruerer lu for at være LA _flo h 4t u IJ BROCK & MICHELSEN AIS Uö: I nø i - g Rekvirer prospekt OBIRKEROD 112 Dansk Vejtidsskrift nr

9 Fig. 1. En bro vokser frem. lirbtàrvejsbro over VejlLFjord af civilingeniør, merkonom Per Clausen, Vejdirektoratets broafdeling Licitation Den 14. april 1975 afholdt Vejdirek toratet licitation på udførelsen af mo torvejsbroen over Vejle Fjord. Tilbud skulle afgives på grundlag af 2 ikke fuldt detaljerede udbudsprojekter og opdeles i overbygning og underbyg ning. Broprojekt i bestod af en overbygning udført med stålkassedrager, orthotropt dæk og med fjordspænd vidder på 126 m. Broprojekt 2 havde en overbygning med kassedrager i forspændt beton udført enten ved in situ støbning eller med præfabrikere de elementer og med fjordspændvid der på 110 m. Underbygningen skulle for begge projekter udføres efter samme principper i beton. Pilleskaf. ter var tænkt glideformstøbt med rektangulært j ernbetonkassetvær snit, stående på fundamenter udfor met som massive jernbetonblokke. Under hver fjordpille skulle nedram mes sekskantede jernbetonpæle. Ud budsprojekterne var udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Cowi consult med arkitektfirmaet P. Hvidt & 0. Mølgård-Nielsen som æstetiske konsulenter. Ved licitationen afgav 10 firmaer eller konsortier tilbud på broprojekt 1, og 5 bydende afgav tilbud på broprojekt 2. Da tilbud på udførelse af overbygningen i stål lå væsentligt over de laveste tilbud på en overbyg ning i beton, valgte Vej direktoratet at lade broen opføre helt i beton støbt på stedet, og arbejdet blev samlet overdraget til Vejlefjordkonsortiet, der havde afgivet laveste pris på bå de underbygningen og overbygnin gen. Vejlekonsortiet består af de dan ske firmaer Monberg & Thorsen A/S og A. Jespersen & Søn A/S samt det tyske firma Dyckerhoff & Widmann AG. Geologiske forhold Vejle Fjord har ved brostedet en vanddybde på 2,5.3,5 m. Under fjord. bunden ligger et ca. 10 m tykt lag af fjorddynd. Disse dyndlag er meget bløde. I ca. 12 m s dybde under vandoverfladen holder dyndlaget op, og u nder dyndlaget ligger et m tykt lag sand og grus. Herunder finderman relativt fast og homogent moræneler med høj forskydningsstyrke og ringe kompressibilitet. Ind mod begge ky Dan8k Vejtidsskrift nr

10 ster forstyrres regelmæssigheden af disse lag ved tilstedeværelsen af ned skredne eller nedskyllede aflejringer, som er indblandet i de øvrige lag. Vejlefjordens sydskråning er en erosionsskrænt, frembragt ved at smeltevandet ved afslutningen af sid ste istid blev tvunget over mod fjordens sydside af isbræen og her grave de sig dybt ned igennem de glaciale og tertiære aflejringer. Sydskrånin gen falder fra kote + 53 m med en gennemsnitlig hældning på ca. 1:3. Under plateauet i kote + 53 ligger et Ca. 15 m tykt lag af glaciale aflejrin ger, hovedsageligt moræneler. Un der moræneleret ligger som over gang til de tertiære lag et 2 m tykt lag af smeltevandssand. De tertiære af lejringer består af svagt skrånende lag af sort glimmerler adskilt af brun siltholdigt finsand eller lyst kvarts sand. Skråningens overflade er dæk ket med skredmasser, som er en blanding af sort glimmerler, silt og finsand. Disse skredmasser er af stærkt varierende tykkelse og er lo kalt opblødt af vand, som trænger frem i skråningen. Sydskråningen langs Vejle Fjord har været kendt for sin store skredfare. Årsagen til dette er først og fremmest den plastiske sorte glimmerler, som kommer frem i skråningen i flere forskellige niveau er, og dertil forekommer som løse flager indblandet i moræneaflejrin gerne. Nordskråningen var i sidste istid formentlig dækket af en isbræ, som har høvlet skråningen af og afrundet denne. Skråningen er dækket af m tykke glaciale aflejringer, nederst moræneler, øverst sand og grus. Der under findes de samme tertiære lag som i sydskråningen. Da de tertiære lag helt er dækket af grovere masser er der ingen fare for skred. Skrånin gens topkote er ca m. Brogeometri Vejlefjordbroen har en total længde på 1710,15 m, målt fra fuge i landfæste til fuge i landfæste. Overbygningen er placeret på 18 piller (landfæster med regnet), og falder retlinet med 50/00 mod nord. 14 fag udføres med samme længde 110 m. På sydskråningen ud føres eet fag i længden 67,90 m. På nordskråningen udføres eet fag med længde 68,75 m og eet fag med længde 33,50 m. Topkoten i overbygningen er isyd + 50,7moginord + 42,2m. Fig. 2. Fjordpifle funderet pâ rammede betonpæle. Fundamenter Alle fjordpiller er placeret på ned rammede sekskantede jernbetonpæle med areal på 0,2 m2. Pælelængderne varierer mellem 30 og 40 m, dvs, alle pæle er rammet ned i den faste moræ neler. Inden ramningen var fjorddyndet bortgravet til kote 7,0 m. Derpå blev pæleramningen udført, således at der under hver pille er pla ceret ca. 135 pæle. Der er ialt rammet ca. 42,4 km pæle. Over den færdige pælegruppe blev placeret en stålsæn kekasse, der dannede væggene i den kommende byggegrube. Med under vandsbeton udstøbtes en bundprop i sænkekassen omkring de opragende pæleenheder. Derpå kunne sænkekassen lænses for vand, og alt efterfølgende fundamentsarbejde kunne foregå i tørlagt byggegrube. Pælear meringen blev frilagt og armering og forskalling til fundamentsklodsen an bragt. Fundamentsklodsen og neder ste del af pilleskaftet udstøbtes som en massiv konstruktion. Derefter blev sænkekassen fjernet og genan vendt ved næste pillefundament. Om kring færdige pillefundamenter er opfyldt med sand til naturlig havbund. På fjordens sydskråning er alle pil ler, d.v.s. pille 1, 2 og 3, funderet på ø 150 cm borede pæle. Dette er gjort på grund af de kendte skred- og stabili tetsproblemer i dette område. Med nedborede pæle undgås den fortrængning af jordmasserrie, der 114 Dansk Vejtidsskrift nr

11 SILTHOLDIT GLIMMRSAND 7 FAST C,LIMMERLER BOREDE PÆLE 150 CM Fig. 3. Landpille funderet pâ borede pæle. opstår ved ramninger, og som medfø rer en forøget fare for forstyrrelse af stabiliteten. Ved tilstrækkelig pælelængde opnås samtidig, at bropillerne ikke udsættes for deformationer som følge af de krybninger, der er påvist i skråningens øvre lag. De borede pæ les dimension og armering sikrer, at eventuelle større deformationer langs eksisterende glideflader i jordlagene hindres. Mindre deformatio ner medfører ikke en ringere bæreev ne. Nedboringen af foringsrøret til pælene udførtes med grab og specielt nedboringsmateriel, som under ned trykningen af borerøret gav dette en frem- og tilbagevridende bevægelse. Efter nedføring af borerøret udførtes en udvidelse af pælefoden til 225 cm. Langsgående armering og spiralar mering blev anbragt og udstøbningen kunne udføres kontinuerligt gennem et dykket rør, som blev holdt mindst 1,0 m under betonoverfladen. Under støbningen trak man foringsrøret successivt op og kunne genanvende det til næste pæl. Fundamentsklodsen er støbt som ved fjordpillerne som en massiv jernbetonkonstruktion ovenpå pælene. Samtidig støbtes den ne derste del af pilleskaftet. Pille 2 er yderligere sikret ved en forankret af lastningsvæg omkring fundamentet. På fjordens nordskråning er pille 16 funderet på 30 x 30 cm jernbetonpæ le, medens pille 17 og 18 (landfæste) er direkte funderet. Ved støbning af de store massive betonkonstruktioner frembragte var meudviklingen under hærdningspro I o: F-ui zz Z Q. CÆ u Zc, n c.uc Fig. 4. Tværsnit. zz cessen betydelige temperaturstignin ger i konstruktionernes indre. Der er målt temperaturer i det indre på over 60 C og efter en måned var tempera turen stadig over 45 C. Afhængig af temperaturen og varmeafgivelsen ved fundamentets overflade kan der optræde skadelige termospændinger hidrørende fra for store temperatur gradienter og resulterende i revne dannelser. For at forhindre for store temperaturgradienter har det derfor været nødvendigt at isolere funda mentsklodsen med en isolering, som kunne blive siddende efter, at funda mentet var sat under vand. På de lodrette sider af fundamen terne blev isoleringen udført som løse 50 mm flamingo flager. På grund af flamingoens ujævne overflade hæfter isoleringen godt til betonen, og den bliver siddende efter afforskalling. Umiddelbart efter støbning er oversi den afdækket med vintermåtter. In den fundamenterne sættes under vand, isoleres overside af fundament og de lodrette sider på pillesoklen med isoleringspaneler bestående af 22 mm krydsfiner og 50 mm flamingo. Isoleringspanelerne er fjernet efter 4-5 måneder. Piller Alle pilleskafter er udført som hule jernbetonpiller med rektangulært yd re tværsnit, 2,6 m x 12,0 m, og er støbt i glideform. Pilletop og ham merhoved er derefter støbt i fast form. Pillerne er indspændt forneden i fundamentet og foroven i overbyg ningen undtagen pille 2 og 16, som har charnier i fundamentshøjde, og pille 17, som har glideleje foroven. I underbygningen er der ialt, excl. pæle, udstøbt ca m3 beton med Ca tons blød armering. ij VED MIDTE AF BROSPAND OVER BROPILLE Dansk Vejtidsskrift nr

12 Overbygilingen Overbygningen er udført med kas. sedrager i forspændt beton og udkra get kørebaneplade. Kassedrageren er 12 m bred og højden varierer mel lem 3,0 m i midte af fag og 6,0 m over piller. Over piller samt ved dilatatio nerne afstives kassedrageren af be tontværvægge. Kassedragerens indre er tilgængelig for inspektion fra broenderne, og det er således muligt at gå over fjorden i kassens indre. Fra kassens indre er der endvidere ad gangsmulighed til pilleskafternes in dre. Kørebanepladen er opdelt af forspændte tværbjælker i rektangulære jernbetonpladefelter. Den totale bredde er 26,60 m. Hele overbygnin gens tværsnit (excl. kantbjælker) er støbt på een gang ved fri frembyg ning i sektioner på Ca. 3,5 m s længde. Ved fri frembygning støbes ud fra en pille en sektion skiftevis norl og syd for pillen, således at overbygningens resulterende tyngdekraft under an lægsperioden er rimeligt centreret over pillen. Hver sektion fungerer som arbejdsbasis for udførelsen af den næste sektion. Når denne har fået tilstrækkelig styrke og er blevet fast spændt, virker den som basis for ud førelsen af endnu en udkraget sek tion, og således arbejdes videre frem. I udførelsesstadiet giver egenvægt og belastninger fra frembygningsmate riellet negative bøjningsmomenter i den udførte del af brofaget. Disse mo menter er numerisk størst ved under støtningen, hvor den største indre momentarm altså er påkrævet, og denne er bestemmende for den størst krævede tværsnitshøjde. Sektionerne er støbt i flyttelige forme båret af frembygningsvogne, der kørte på overflangen af den allerede udførte del af broen. Entreprenøren har ved frembygningen benyttet en 105 m lang hjælpedrager, der rakte fra tidli gere støbt fagmidte til ny pille. Hjæl pedrageren skulle stabilisere ubalan ce i overbygningen under udførelsen samt tjene som adgangsvej for folk og materialer. Frembygningen er udført både fra nord- og sydsiden. Fig. 5. Bro med hjælpedrager tilfrifrembygning. retning går 2 kørespor à 3,5 m med 0,5 m kantbaner. Mod midterautoværn er en 1,5 m rabat, mod yderside af broen er placeret et 3 m bredt nød spor og en 0,55 m rabat. Yderst er broen forsynet med rækværk og auto værnsbjælke. Betonkonstruktionen. er forsynet med blød og spændt armering. Spændarmeringen kan grupperes i frembygxilngskab ler, kontinuitets kabler og tværkabler hver med sin statiske funktion. I overbygningen er ialt udstøbt m3 beton med tons blød armering og tons spændt armering. Ved fri frembygning forøges de»normalee temperaturproblemer som følge af udførelsesmetoden og arbejdstakten. Arbejdstakten forud sætter, at betonen af hensyn til opspænding og afforskalling i løbet af timer har opnået en meget høj styrke. Dette krav kan kun imødekommes ved brug af tempereret be ton i de udsatte områder. Vi har i overbygningen haft tre typer tempe raturproblemer: a.»normalee temperaturproblemer hidrørende fra store temperatur forskelle mellem indre og ydre i massive elementer, Betonoverbygningen er opdelt i 3 dilatationsafsnit med bevægelsesfu ger ved begge landfæster samt ved midten af fagene 6 og 11. Mellem be vægelsesfuger er overbygningen ud ført kontinuert. Broens kørebaneareal adskilles i midten af et midterautoværn. I hver Fig. 6. Næstc Jlig bro. 116 Dan.k Vejtidsskrifl nr

13 Falcon Knight 1928, 4-dørs sedan, 6 cyl., 40 HK, tophastighed 100 km/t. Lydløs glider-motor (ventilløs) efter det dengang avancerede Knight-system, opkaldt efter den engelsk-amerikan ske opfinder C.Y. Knight. (Foto udlånt af Aalholm Automobil Museum). KVALITET PÅ DANSKE VEJE

14 -derfor kan vi også samarbejde med en konkurrent et stort broprojekt må mange virk somheder kunne arbejde sammen. Også konkurrenter. På Vejle Fjord Broen mødtes Villadsen og Phønix. Ikke ansigt til ansigt, men skulder ved skulder i et fælles konsortium. Broisolering og vejbelægning er udført af et konsortium bestående at as Jens Villadsens Fabriker og AS PHØNIX. AS PHØNIX Tagpap og Vejmaterialer 6600 Vejen Tlf Dansk Vejtidsskrift nr

15 Fig. 7. Vejle Fjord broen et produkt af 70 erne. b. Temperaturforskelle mellem de enkelte tværsnitselementer, c. Temperaturforskelle over støbeskel mellem ny og gammel beton. For store temperaturforskelle fremkalder skadelige termospændin ger, som resulterer i revnedannelser. Det har ikke været muligt at forbedre forholdene ved indgreb i arbejdsme toden. Derfor er skadevirkningerne søgt mindsket ved at efterisolere. Un der- og ydersiden blev dækket af en efterløbervogn, som rækker 14 sek tion bag forskallingsvognen. Vognens sider bestod af 16 mm finer beklædt med 10 mm flamingo. Mellemrum met imellem isolering og betonover flader var 0,6-2,0 m. Da det er van skeligt at skabe 100% tæthed, blev isoleringen suppleret ved indblæsning af varm luft i efterløberen. På oversi den af brodæk og bundpiade af kassedrager blev isoleret med krydsfiner paneler med 50 mm flamingo. Med den normale arbejdstakt blev en udstøbt sektion isoleret i Ca. 4 døgn. Ved brug af efterløberen er de lokale tern peraturgradienter, som ellers ville optræde ved afforskauing af de mas sive tværsnitselementer, blevet redu ceret væsentligt. Desuden medfører efterløberen en langsommere afkø ling af den sidst udstøbte sektion, hvorved temperaturforskellen over støbeskellet mellem ny og gammel beton er reduceret. Maksimal tempe ratur i det indre af tværsnitselemen ter er målt til Ca. 55 C. Maksimal temperaturforskel over støbeskellet har været Ca. 30 C. Isolering og belægning Hovedentreprenøren på isolerings og belægningsarbejdet har været Tjærekompagniet AIS. Som underen treprenører for dette firma har Phø nix AIS, Jens Villadsens Fabrikker A/S og Dansk Asfalt Fabrik A/S ud ført brobelægningsentreprisen. Broisoleringen er udført med 2 lag 3 mm bitumenplader. Derpå er place ret en beskyttelsesmembran og mm drænlag. øverst er udlagt 30 mm støbeasfalt og 40 mm specialasfaltbe ton (mastifalt). Broudstyr Broen er forsynet med installation til driftsbelysning, kraft, søfartsaf mærkning og frostsikringsanlæg. Ar bejdet er udført af firmaet Vejle Lys & Kraft. Forhold overfor søfarten Vejlefjordbroen har et gennemsejl ingsfag med gennemsejlingsprofil b x h = 75 x 40 m, hvorigennem den gravede sejirende ind til Vejle havn løber. Fyrlinien er markeret med hvidt lys ved armaturer anbragt på overbygningen. På overbygningen er ligeledes anbragt projektører, som oplyser pillerne ved gennemsejlings faget. Begge piller er sikret mod på sejling ved en sandopfyldning til fast bund. Mod sejlrenden er nedlagt en beskyttende stenkastning oven på sandopfyldningen. Med fjordens lave vanddybde og de udførte opfyldnin ger ved sejirenden har Vejlefjordbro en en meget stor sikkerhed mod ska der hidrørende fra påsejling. Anlægsokonomi Anlægsomkostningerne ved opfø relsen af Vejlefjordbroen bliver ialt på 317 mill. kr. incl. moms. Dette sva rer til bygherreoverslaget før afhol delse af licitationen og er lidt lavere end estimatet i anlægsioven fra marts 1972 opregnet til løbende priser. Æstetik Ved udformning af brokonstruktio nen er der ud fra bro- og landskabs mæssige synspunkter lagt vægt på at skabe et enkelt bygværk, som på har monisk måde glider hid i landskabet. Blandt andet disse synspunkter er baggrunden for valget af den ensarte de, ret store spændvidde over fjorden, for den valgte udformning af overbygningen med en central kassedra ger som understøttes af piller af enkel konstruktion, samt for at placere fun damenterne helt under vandlinien. Den ensartede bredde på hoveddra ger og piller giver en harmonisk overgang mellem under- og overbyg ning. Ved samtidig at udnytte beto nens og armeringens materialeegen skaber optimalt har det været muligt at skabe en enkel og let brokonstruk tion. Dansk Vejtidsskrift nr

16 Da ministeriet for offentlige Arbejder udsendte cirkulære af 28. august 1975 om vejvisning til seværdigheder, servicean læg og private virksomheder, indeholdt cirkulæret også ret ningslinjer for, hvordan vejbe styrelserne kunne opsætte in formationstavler der kunne give turister og andre trafikan ter oplysning om beliggenhe den af seværdigheder, over natningssteder og andre rejse mål af betydning for trafikan terne i et område. af sektionsleder Karl Ove Rasmussen Turistinformationstavler i Roskilde Amt I henhold til Ministeriets cirkulære er det vejbestyrelsen, der træffer be slutning om opsætning af informa tionstavlerne og træffer bestemmelse om afholdelse af udgifterne. Da der for et område normalt vil blive opsat informationstavler ved veje, der hø rer under forskellige vejbestyrelser stat, amtskommune og kommune vil opsætning af informationstav lerne kræve et samarbejde mellem de interesserede vejbestyrelser. Også forskellige interesse-organisationer turistkredse m.fl. vil naturligt bli ve inddraget i forberedelserne til op sætning af informationstavler. Roskilde amtskommune, der i sam arbejde med Vejdirektoratet foretog en forsøgsopstiling af turistiriforma tionstavler ved Holbæk motorvejen allerede i 1973, har nu på grundlag af Ministeriets cirkulære gennemført opstilling af 30 turist-informations tavler på særligt udvalgte rasteplad ser ved hovedlandeveje og landeveje i amtet. Informationstavlerne er udarbej det og opsat i nært samarbejde med Vejdirektoratet, der også har delta get i afholdelse af udgifterne. De 30 informationstavler er land informationstavler, der viser turistmål i Roskilde amt eksklusive de større byområder i amtet, men sam tidig med opsætningen af land-infor mationstavlerne er der opsat byinfor mationstavler for Køge, udarbejdet af Køge kommune, og der vil senere blive opstillet byinformationstavler for byområderne Roskilde, Greve og Solrød. I det følgende redegøres for en del af de erfaringer man i Roskilde amts kommune har indhøstet under arbej det med tavlerne. Samarbejdet med andre Geodætisk institut, tematisk sekti on, medvirkede i projektets 1. fase med kartografisk rådgivning. Der var enighed om, at et helt nyt kort måtte fremstilles til formålet. Kortfremstillingen har krævet til ladelse fra Geodætisk Institut. Tilla delsen til at fremstille kortet uden be taling af afgift er opnået på Geodæ tisk instituts normale betingelser. Det er forudsat, at kortet alene frem stilles til brug for informationstavler ne. Turistforeningerne i Køge og Ros kilde var initiativtagere i sagen. De henvendte sig til amtskommunen i foråret 1977, og de har deltaget dels praktisk ved indsamling af de oplys ninger, der skulle fremgå af kortet, dels i de vurderinger, der har været nødvendige for at afgrænse kortets informationsindhold. Der er endvide re indhentet informationer hos turistforeninger uden for amtets område, idet kortet omfatter områder f.eks. i Vestsjællands amt. Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner har deltaget i arbejdet. I de nævnte fire kommuner findes store sammenhængende byområder, for hvilke der opstilles særlige byinfor 120 Dansk Vejtidsskrift nr

17 Lille i.uiesaiby i KØG til n Dansk Vejtidsskrift nr

18 mationstavler, ligeledes efter regler ne i cirkulæret af 28/ Det var ikke muligt tilstrækkeligt tydeligt at angive oplysninger om disse byområ der på landinformationstavlerne. By informationstavlerne fremstilles af de pågældende kommuner. Da der på landinformationstavlerne er vist større samlede byområder uden for Roskilde amt, nemlig i Ringsted og Høje Tåstrup, blev disse kommuner orienteret samt fik lejlighed til at ud tale sig, ligesom de naboamter, hvis områder er med på kortet. Der er indhentet en udtalelse fra fredningsplanudvalget vedrørende informationstavlernes placering. Vejdirektoratet har som allerede nævnt deltaget i arbejdet med ud formningen af kortet samt den tilhø rende fortegnelse. Dana Kort I/S Roskilde, har stået for den kartografiske produktion af landinformationskortet, herunder trykning i seks farver, i samarbejde med amtskommunens tekniske for valtning. Trykning af kortene er ud ført af det serigrafiske firma Tekno A/S i København. Dana Kort har haft ansvaret for kortenes indstøbnirig i 8 mm træfiber plader. Indstøbning er foretaget af Perstorp i Sverige. Kortgrundlag til landinformationstavlerne I cirkulære af 28/ er foreskre vet et kort med signatur svarende til de på Geodætisk Instituts kort 1: , bortset fra angivelser af højdepunkter, amtsskel og lignende. Man kom dog hurtigt til det resultat, at det ikke var muligt at anvende et af Geodætisk instituts standardkort. Ved en opfotografering, GI s kort , ville f.eks. kortets tekst blive for dominerende på bekostning af de topografiske oplysninger. Det anvendte kort er et nytegnet kort fremstillet på grundlag af GI s kort i målestok 1 : Alene of fentlige veje er vist på kortet. Kun i de tilfælde, at en privat vej fører til en seværdighed eller lignende, er vejen vist. Endvidere er vist jernbaner, by områder, skovområder, vådområder, herunder større vandløb. Byområ derne er vist i samme udstrækning som på GI s kort 1 : , hvilket ik ke er forudsat i cirkulæret, hvor min dre byer er forudsat vist med en cir kel. Den anvendte bysignatur viser mere korrekt byområdernes faktiske udstrækning samt vejes forløb gen nem byområderne. Mere betydende byområder (købstæder) er vist i en mørkere farve end de øvrige byom råder. I overensstemmelse med cirkulære af 28/ er anvendt de på GI s kort anvendte farver, dog med den for skel, at veje, der ved en kommende rutenummerering bliver primærru ter, er vist med rødt medens veje der bliver sekundærruter samt alle lan deveje er vist med gult. Kommuneveje er brune, bortset fra enkelte overordnede veje, f.eks. ringgader, der er vist med gul farve. Den fremtidige rutenummerering af veje ne er anført. Med afbrudt stregsignatur er vist planlagte forlægninger af overordne de veje, der kan forventes anlagt, in den revisionen af informationstavler ne finder sted. Tavlen forudsættes re videret om ca. 5 år. Roskilde amtskommunes geografi ske udstrækning har gjort det muligt at lade et enkelt kort dække hele am tets område. Valget af skriftstørrelse for stednavne har som udgangspunkt typo grafien på GI s kort i : , hvor der er fire skriftstørrelser. Informationer på landinformationskortet Kortets informationsindhold følger cirkulærets forskrift med enkelte undtagelser. Seværdigheder Udover de større seværdigheder, der er angivet i den af Danmarks Tu ristråd, FDM og Vejdirektoratet ud arbejdede fortegnelse er yderligere et antal seværdigheder anført efter aftale med de lokale turistforeninger. Seværdigheder i områder, der er vist på byinformationskort, er ikke vist på landinformationstavlerne. Hoteller, kroer og moteller På kortet er angivet overnatnings steder, der er godkendt af brancheforening eller har mere end 10 senge pladser, og som er åbne hele året. For områder med byinformationstavler er under bynavnet for en større by (købstad) angivet symbolet for over natningsmulighed. For byområder med hovedsagelig boligområder, og hvis bymæssige karakter derved er forskellig fra egentlige købstæder, er overnatningsmulighedernes belig genhed angivet på landinformations kortet, selvom der er byinformations tavler for områderne. Restauranter og cafeterier På kortet er angivet de steder, hvor de tre daglige hovedmåltider kan ser veres hele året. En ugentlig dag med lukning er accepteret. Det er uden be tydning, om der er selvbetjening. Spi sesteder i områder, hvor der er byin formationstavler, er ikke vist på landinformationstavlerne. Campingpladser og vandrerhjem På kortet er angivet campingplad ser og vandrerhjem på samme måde som de tidligere nævnte overnat ningssteder (hoteller og kroer). Cam pingpladser skal være godkendt af Det Danske Lejrpladsudvalg. Cam pingpladser og vandrerhjem er und taget for kravet om åbning hele året. Diverse I stedet for den i Ministeriets cirku lære anvendte betegnelse»institutio flere er på kortets fortegnelse an vendt ordet»diversee, herunder er nævnt offentlige institutioner, goifba ner, travbaner, naturistparker m.v. Signaturer for bytavler og områder med byinformation På kortet er områder der dækkes af byinformationstavler omgivet af en tynd rød ramme. Endvidere er der på de steder, hvor alene bytavler er pla ceret, vist en rød signatur. Hvor både by- og landinformationstavler er pla ceret, er vist en sort signatur med rød ramme. Hvor alene landinforma tionstavler er placeret erpå kortet an givet en sort sig-natur. Der er på kortet koordinatnet, hvil ket ikke er forudsat i cirkulærets pa radigma. Produktion af kort, tavler og galger Kortet er serigraferet med farver af højeste lysægthed på et 135 g spe cialpapir, der er særligt velegnet til indstøbning i træfiberplader. Om kostningerne er indregnet i stk. pri sen for korttavler. Korttavle Roskilde amtskommune valgte en 8 mm vandfast træfiberplade, hvor kortet er indstøbt med den virkning, at pladens overflade er som overfla fortsættes side Dansk Vejtidsskrift nr

19 i BP GAS infrarode betonhærdere nedskærer hærdningstiden med mindst 50%. Betonhærderne monteres på specielle ophæng i telt. Hvert strålepsnel dækker cs. 10 m2. Det mobile tankanlæg tolger»teltet» og sikrer betonhærdningen den nødvendige energi. Dansk Vejtidsskrift nr

20 te j;ee. t ? : / J:s j.zri I I L I I e ø) UDEN KORT - INTET PROJEKT I 1966 de første luftfotograferinger til kort i I 1972 fotograferinger til planbogskort i 1:1000. I 1976 fotograferinger til terræntværprof iler. INTET PROJEKT UDEN FOTOGRAMMETRI LANDINSPEKTØRERNES LUFTFOTOOPMÅLING AIS KONG GEORGS VEJ 11,2000 KØBENHAVN F. TELEFON: (01) Dansk Vejtidsskrifl nr

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Ekisterende tegninger - tegningsliste

Ekisterende tegninger - tegningsliste Ekisterende tegninger - tegningsliste Svendborgsundbroen Tegningerne markeret med rødt i tegningslisten er medtaget i udbuddet. De resterende tegninger kan fremsendes efter nærmere aftale. Filnavn Tegningsnavn

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere