Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne.

2 kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed Erling Johansen Ernst Jensen Henry Schou Madsen Jens Borup Pedersen Joan Prahl Skovgaard Jonna Nielsen Lene Grønning Marianne Munk Kofoed Michael Glimberg Mogens D. Pedersen Olav Berntsen Sanja P. Larsen Tomas Nielsen

3 kl. 15:00 Side 3 af 26 åbent møde Indholdsfortegnelse: 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen 2 Status på aktiviteter og projekter 3 Forslag til aktiviteter og projekter 4 Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten 5 Plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i Dialogmøde med Det regionale Beskæftigelsesråd 7 Statistikker 8 Orientering om virksomhedspraktik 9 Inklusionsprojekt: Bornholms dagtilbud Orientering fra Jobcenter Bornholm 11 Orientering fra formanden 12 Orientering fra Beskæftigelsesudvalget 13 Orientering fra Det regionale Beskæftigelsesråd 14 Orientering fra Bornholms Vækstforum 15 Eventuelt

4 kl. 15:00 Side 4 af 26 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen G Fraværende Med afbud Jens Borup Pedersen og Joan Prahl Skovgaard. Bemærkninger til dagsordenen

5 kl. 15:00 Side 5 af 26 2 Status på aktiviteter og projekter G beslutter. Der foreligger statusopgørelse over forbruget af bevillingen i år pr. 20. september 2012, slutrapport vedrørende Social Kapital på Bornholm og notat vedrørende debatarrangementet om uskrevne regler på arbejdsmarkedet. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller til drøftelse og godkendelse af status. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling I mødet den 24. august 2011 bevilgedes kr til projektet Social Kapital på Bornholm, og LBR udtrykte samtidig ønsket om at få mulighed for at deltage i projektets afsluttende møder. Projektets slutrapport foreligger nu hvori bl.a. bliver gennemgået formål, målgruppe, organisering og deltagere, resultater og evaluering. Det konkluderes at projektet har været afviklet planmæssigt, og er blevet godt modtaget. Modellen og metoden har vist sig velegnet til at undersøge og styrke den sociale kapital på Bornholms Hospital. Som resultat foreligger afprøvet materiale fra 4 workshops, der med fordel kan genanvendes. Økonomiske konsekvenser Der foreligger regnskab over forbruget i år pr. 20.september 2012 på i alt kr , der er foretaget dispositioner for kr , og med et udisponeret restbeløb på kr Der kan maximalt overføres 25 % af årets bevilling, svarende til kr til næste år. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse I mødet den 20. november 2007 besluttede LBR, at man ønsker forelagt status på projekterne med uddybning af effekten af aktiviteterne. Bilag til 9. oktober 2012

6 kl. 15:00 Side 6 af Regnskab over forbruget i år pr. 20.september Social Kapital på Bornholms Hospital. slutrapport. september Evaluering Uskrevne regler.

7 kl. 15:00 Side 7 af 26 3 Forslag til aktiviteter og projekter G beslutter. Der foreligger brev fra Det regionale Beskæftigelsesråd med opfordring til fokus på jobrotation, og forslag til foreløbigt program for et fyraftensmøde om jobrotation, voksenlærlinge og ungeindsatsen den 22. november Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller til drøftelse af indsatsen med fokus på jobrotation, og stillingtagen til afholdelse af fyraftensmøde. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Det Regionale Beskæftigelsesråd opfordrer det lokale Beskæftigelsesråd til aktivt at medvirke i at øge kendskabet til og anvendelsen af jobrotation i såvel private som offentlige virksomheder, og til at afsætte midler til jobcentrets arbejde med jobrotation. Økonomiske konsekvenser I det foreløbige program for fyraftensmødet er anslået en udgift på kr Pr. 20. september er der udisponeret beløb på kr Bilag til 9. oktober RBR's brev af 7. september 2012 om fokus på jobrotation i Østdanmark 2. Foreløbigt program for fyraftensmøde den 22. november 2012

8 kl. 15:00 Side 8 af 26 4 Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten G beslutter. Der er ønsket en temadrøftelse med opgørelse over muligt omfang af beslutning om afkortning af dagpengeperioden, samt om mulige initiativer fra jobcentret i denne forbindelse. Vedtagelsen af finanslov 2012 betyder, at den tidligere beslutning om reduktion af dagpengeperioden til 2 år, som skulle træde i kraft 1. juli i år, er udskudt ½ år. Det betyder, at alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, får forlænget dagpengeperioden med ½ år, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Vedtagelsen udskyder den gradvise indfasning af den afkortede dagpengeperiode, således, at der slet ikke vil være en effekt heraf i 2012 og at den forventede effekt i 2014 halveres. Vedtagelsen betyder også, at der vil være flere dagpengemodtagere, herunder også aktiverede i 2012 og 2013, og at der samtidig vil være lidt færre kontanthjælpsmodtagere. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller til drøftelse, og at emnet genoptages løbende i 2012 i takt med at nye oplysninger tilgår jobcentret. den 31. januar 2012: Drøftet. Følges op i næste møde. den 27. marts 2012: Drøftet følges fortsat op. den 22. maj 2012: Det oplystes fra LO's A-kasseudvalg at man her havde opgjort at 145 medlemmer mister dagpengeretten i starten af juli. Fordelingen på A-kasser er følgende: 3F 103, FOA 10, NNF 1, Metal 6, HK 23, El-forbundet 2 og Blik & Rør 0. Muligheden for seniorjob er ikke inddraget i denne undersøgelse. Der følges op på næste møde med aktuelle konkret oplysninger.

9 kl. 15:00 Side 9 af 26 smøde den 28. august 2012: Jobcentret redegjorde for beskæftigelsesindsatsen i forhold til en lang række igangværende og planlagt iværksatte initiativer og projekter. Fra pkt. 3: Jobcentret forelægger til næste møde oplæg til aktiviteter til oplysning om muligheder i jobrotation, og til konkret samarbejde mellem jobcenter, fagforeninger, A-kasser og evt. andre partnere, med henblik på at tilrettelægge og gennemføre en særlig indsats for personer med risiko for at miste dagpengeretten. Der følges fortsat op på næste møde med aktuelle konkret oplysninger fra LO's A-kasseudvalg om forventet udfald i 1. halvår den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Folketinget har tidligere besluttet at dagpengeperioden forkortes fra de nuværende 4 år til 2 år pr. 1. juli Alle der blev ledige efter 1. juli 2010 skulle herefter maksimalt have ret til dagpenge i 2 år inden for en 3-årig periode, mens dagpengemodtagere der var ledige før 1. juli 2010, maksimalt havde ret til efterfølgende 2 år med dagpenge inden for 3 år. Med vedtagelsen af finansloven for 2012 udsættes falddatoen med et halvt år, dvs. til udgangen af Det betyder, at ingen dagpengemodtagere kan falde for den nye toårige dagpengegrænse i Beslutningen medfører også at der på landsplan forventes en øgning i antallet af dagpengemodtagere med i alt helårspersoner i 2012, og en reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere på ca Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet et statusnotat på området, se bilag 1. I notatet vurderes omfanget af ledige som ville være i risiko for at miste dagpengene, hvis den 2-årige dagpengeperiode allerede var trådt i kraft på opgørelsestidspunktet (september 2011). Notatet omhandler Østdanmark, men på side 6 i notatet er tal for alle kommuner i Østdanmark. Det fremgår heraf at der i september 2011 i alt var modtagere af dagpenge på Bornholm. Af disse havde 228 modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til en andel på 21,1 %. Gennemsnittet for Østdanmark er en andel på 15,9 %. Bornholm er den kommune med den største andel i Østdanmark. Lavest er Ballerup med 11 %. I tabel 5 er antallet opgjort på køn og fordelingen i september 2011 er 97 kvinder og 131 mænd. Mændene har en andel på 25 % (dagpenge 2 år inden for de seneste 3 år), mens kvindernes andel er på 18 %. Tabel 6 viser antal og andele fordelt på alder og på Bornholm er antallet under 30 år på 13, mellem år på 128 og 87 over 54 år. Set ud fra andele udgør de over 54årige på Bornholm den største andel i Østdanmark. Tabel 7 er opgjort ud fra herkomst, og på Bornholm er 95 % danskere. Endelig er der en kommuneopdelt figur, som viser personer der overgår fra dagpenge til sygedagpenge, og som samtidig har modtaget dagpenge i mindst 100 uger inden for de seneste 3 år. Bornholm har en andel på omkring 25 % (antallet kendes ikke), hvor gennemsnittet i Østdanmark er 20 %. Bornholm har den 6. højeste andel.

10 kl. 15:00 Side 10 af 26 Som bilag 2 er medtaget en figur, som viser udviklingen på Bornholm fra marts september Beskæftigelsesregionen opdaterer løbende opgørelserne, og i næste opdatering vil regionen også medtage tal for målgruppen for seniorjob i de enkelte kommuner. Seniorjob er for personer over 55 år, som mister dagpengeretten og som har ret til efterløn som 60-årig. Kommunen skal stille et seniorjob til rådighed. Der er ikke i beskæftigelsesplan 2012 anført særskilte initiativer i forhold til ovenstående. Det foreslås, at området løbende drøftes i LBR, i takt med at nye oplysninger tilgår jobcentret, og at en eventuel særskilt indsats på området herefter vurderes. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse 28. august Af beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands nye statusnotat 29. juni 2012 i bilag 1 fremgår: Af tabel 3 fremgår at der i marts 2012 var i alt var modtagere af dagpenge på Bornholm. Af disse havde 257 modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til en andel på 17,7 %. Gennemsnittet for Østdanmark er en andel på 18,3 %. I tabel 5 er antallet opgjort på køn og fordelingen i marts 2012 er 113 kvinder og 144 mænd. Mændene har en andel på 15 % (dagpenge 2 år inden for de seneste 3 år) svarende til gennemsnittet i Østdanmark, mens kvindernes andel er på 20 %, og under gennemsnittet i Østdanmark på 22 %. Tabel 6 viser antal og andele fordelt på alder og på Bornholm er antallet under 30 år på 17, mellem år på 143 og 97 over 54 år. Set ud fra andele ligger under 30årige over gennemsnittet, 30-54årige under gennemsnittet og de over 54årige på Bornholm svarer til gennemsnittet i Østdanmark. Tabel 7 er opgjort ud fra herkomst, og på Bornholm er 93 % danskere. Endelig er der en kommuneopdelt figur, som viser personer der overgår fra dagpenge til sygedagpenge, og som samtidig har modtaget dagpenge i mindst 100 uger inden for de seneste 3 år. Bornholm har en andel på omkring 14 %, hvor gennemsnittet i Østdanmark er 22 %. Bornholm har den 3. laveste andel. Som bilag 2 er medtaget en figur, som viser udviklingen på Bornholm fra marts marts Som bilag 3 er medtaget en figur der viser udviklingen for alle A-kasser i Østdanmark fra marts 2010 marts Det er ikke lykkedes at få aktuelle tal fra LO s A-kasseudvalg fremskaffet på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen. Muligvis er der chance for at disse tal kan foreligge til mødet. I DRBornholm er det AK-samvirke som kilde den 7. august 2012 oplyst, at 220 bornholmere vil miste rettet til dagpenge i løbet af 2013.

11 kl. 15:00 Side 11 af 26 Som nævnt under dagsordens pkt. 3 foreslår Ernst Jensen i sammenhæng med dette dagsordenspunkt, at der iværksættes en jobrotationsaktivitet. 9. oktober Det forventes at der til mødet foreligger konkrete oplysninger fra LO s A-kasseudvalg. Der henvises til dagsordenens punkt 3 vedrørende fyraftensmøde med oplysning om bl.a. jobrotation. Der henvises til dagsordenens punkt 10 vedrørende orientering fra jobcentret om Akutpakken.

12 kl. 15:00 Side 12 af 26 5 Plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i P beslutter. Beskæftigelsesministeren har udmeldt indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd i Fordelingen af bevillingen for 2013 foreligger endnu ikke. LBR skal inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, udarbejder en plan for hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller til drøftelse med henblik på forelæggelse af den endelige plan og budget til godkendelse i næste møde. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling I forhold til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder som rådene opfordres til at lægge til grund for anvendelsen af tilskuddet: at de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. at de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren risikerer at opbruge retten til dagpenge I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

13 kl. 15:00 Side 13 af 26 LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen senest den 31. januar Der foreligger forslag til plan for særlige virksomhedsrettet initiativer i Økonomiske konsekvenser Fordelingen af den samlede statslige bevilling for 2013, og dermed bevillingen af tilskud til LBR-Bornholm, foreligger endnu ikke. For 2012 er tilskuddet kr Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ifølge 47, stk. 2 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er det bestemt, at de lokale beskæftigelsesråd, inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, udarbejder en plan for hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen skal sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. I LBR s forretningsorden er der tilsvarende bestemmelser i 3. Ifølge forretningsordenens 4, stk. 4 skal den årlige plan for hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt fremlægges for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen senest med udgangen af oktober måned, således at denne kan indgå inden offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen. Bilag til 9. oktober Udmeldingen af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd. BM 24. september Forslag til plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i 2013

14 kl. 15:00 Side 14 af 26 6 Dialogmøde med Det regionale Beskæftigelsesråd A beslutter. Som tidligere oplyst er det aftalt at dialogmødet med Det regionale Beskæftigelsesråd finder sted i forbindelse med det næste ordinære LBR-møde den 18. december Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller til drøftelse af temaer til drøftelse i dialogmødet. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Der er tradition for at de lokale beskæftigelsesråd og Det regionale Beskæftigelsesråd mødes en gang om året og drøfter aktuelle emner i beskæftigelsespolitikken, samt de udfordringer man står over for. Det regionale Beskæftigelsesråd tilkendegiver at man lægger stor vægt på denne dialog, og man vil for at sikre at der i år bliver plads til drøftelse af de temaer man lokalt er optaget af denne gang gerne mødes med de enkelte LBR er. RBR s møderunde i 2012 foreslås således gennemført på initiativ af de enkelte lokale beskæftigelsesråd. Der lægges således op til drøftelse af temaer der kan indgå i drøftelserne i dialogmødet. Ud over beskæftigelsesplanen og indsatsen i 2013 fremgår af de forudgående dagsordenspunkter en række emner der kunne være relevante at drøfte i dialogmødet. Det er aftalt at dialogmødet med Det regionale Beskæftigelsesråd finder sted i forbindelse med det næste ordinære LBR-møde den 18. december Fra RBR deltager formand Peter Kay Mortensen, næstformand Leif Elken og regionsdirektør Preben Rasmussen Høj.

15 kl. 15:00 Side 15 af 26 7 Statistikker P orienteres. Der bliver løbende udsendt ledighedsstatistikker fra Jobcenter Bornholm. Fra beskæftigelsesregionen foreligger løbende en række omfattende statistiske rapporter og resultatopgørelser over beskæftigelsesindsatsen samt rettidigheden i indsatsen. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Senest er udsendt pressemeddelelse og ledighedstal for august Der foreligger månedsoverblik over status for beskæftigelsesindsatsen, kvartalsoverblik over virksomhedsrettet indsats og selvforsørgelsesgrad. Der ud over foreligger opgørelser over udviklingen i bruttoledighed, arbejdskraftreserve og langtidsledighed, og udviklingen i korttidsledighed og overgang fra arbejdskraftreserve til sygedagpenge. Hertil kommer de løbende opdaterede informationer der kan findes på jobindsats.dk Bilag til 9. oktober Månedsoverblik. Status for beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. Aktiv indsats. September Kvartalsoverblik. Virksomhedsrettet indsats. Jobcenter-netværk August Kvartalsoverblik. Selvforsørgelsesgrad. Jobcenter Bornholm. August Udviklingen i bruttoledighed, arbejdskraftreserve og langtidsledighed juli juli Udviklingen i korttidsledighed og overgang fra arbejdskraftreserve til sygedagpenge 1. kv kv. 2012

16 kl. 15:00 Side 16 af 26 8 Orientering om virksomhedspraktik G orienteres. Efter aktivbekendtgørelsens 54 skal jobcentret underrette LBR om anvendelsen af virksomhedspraktik. Tilsvarende anbefaler beskæftigelsesregionen, at LBR underrettes om etablering af virksomhedscentre Underretningen til LBR om anvendelsen af virksomhedspraktik, og aftaler om oprettelse af virksomhedscentre bliver forelagt i hvert møde. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Virksomhedscentre pr. 27. september 2012 Pladser til rådighed Bornholms Frie Idrætsskole 2 Bornholms Idrætsområder 2 Bornholms plejehjem og centre 2 Bryghuset Svaneke 1 DEVIKA 5 Ejvind Nielsen 2 Frie Midgården vuggestue og børnehave 2 Fugato 3 Grennessminde 6 Inhouse 2 Jensen Denmark 2 Netto 6 Politisk og Adminstrativt Sekretariat 1 RKR service 9 SHELL 4 SuperBrugsen Aakirkeby 4 I alt 53

17 kl. 15:00 Side 17 af 26 Bilag til 9. oktober Liste over aktive virksomhedspraktikker pr. 3. september 2012

18 kl. 15:00 Side 18 af 26 9 Inklusionsprojekt: Bornholms dagtilbud P orienteres. Jobcentret har deltaget i et større projekt vedrørende inklusion i Bornholms dagtilbud. Inklusionsprojektets formål gennemgås, og status for de ledige angives under punkterne 2 og 4. Dertil angives nogle nøgletal for så vidt angår jobrotationsdelen. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012: Sagsfremstilling Formål med inklusionsprojektet er - at opkvalificere alle pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet på Bornholm i inklusion og anerkendende relationer - at øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud - at bruge naturen, samt kreativ og musisk udfoldelse som redskaber i inklusionsarbejdet - at ledige medlemmer af FOA og BUPL og kontanthjælpsmodtagere gennem jobrotation er vikarer for de medarbejdere der deltager i projektets kurser Dette uddannelses- og opkvalificeringsprojektet er planlagt i samarbejde mellem FOA, BUPL, AOF-Bornholm, jobcenter Bornholm, CFU-Bornholm, Dagtilbud Bornholm og Børne- og skolesekretariatet, og godkendt politisk i juni Projektet var opdelt i fire faser: 1) Forankring: Internatkursus for alle afdelings- og distriktsledere, afviklet i september ) Specialisering: Uddannelse af pædagoger i social inklusion. Hver afdeling fået uddannet en spydspids over 7 uger i Det er UCC center for inklusion og

19 kl. 15:00 Side 19 af 26 diversitet som bl.a. forestod forløbet. Der var VEU/SVU til deltagerne. I samarbejde med jobcentret fik 28 ledige i efteråret et 6 ugers kursus, inkl. 2 ugers praktik. Efterfølgende fik de fleste 7 ugers ordinær ansættelse som vikarer for spydspidserne. Status for de 28 ledige er pr. 30. august 2012:14 er ledige, 7 er i arbejde, 2 i uddannelse og 5 er afmeldt med anden årsag (syg, barsel m.m.) 3) Udvikling: Opkvalificering af pædagogiske medarbejdere: Samtlige pædagogiske medarbejdere, ca. 200 i alt deltager i opkvalificeringskursus af en uges varighed i Kurset arrangeres med bl.a. UCC varetager de 2 dage, øvrige varetager 3 dages undervisning. Der veksles mellem teori og praksis. Kursusugerne er planlagt til at foregå fra uge 7- til uge 25 (med enkelte undtagelser). Institutionerne kan således sende medarbejdere af sted på skiftende tidspunkter og dermed ikke tømme institutionen. 4) Jobrotation: Som afløser for medarbejdere ansættes rotationsvikarer, hvilket tilrettelægges i samarbejde med jobcentret. Status for de vikarer, i alt 18, som har været brugt som rotationsvikar, er at 10 er i arbejde, 7 er ledige og 1 er på sygedagpenge. Det samlede antal medarbejdere på kursus har været 181, heraf 108 pædagoger og 73 uuddannede. Projektet afsluttes med et fælles arrangement for alle deltagere i september. Økonomiske konsekvenser I forhold til økonomi, omfang og mulig besparelse på dagpenge kan oplyses: Bevillingen til pædagoger søges fra central pulje. Bevilling til ikke uddannede afgøres i jobcentret. Bevilling til virksomhederne i alt: kr. Der gives 170,36 kr. pr. time. Forbrug i alt: kr. Hvilket svarer til timer eller 3,0 årsværk. Antal timer fordelt med timer til pædagogvikar og timer til ikke uddannede pædagoger. BRK s besparelse dagpenge i alt: kr.

20 kl. 15:00 Side 20 af Orientering fra Jobcenter Bornholm I orienteres. a. UTA b. Akutpakken Regeringen har aftalt en række konkrete initiativer til i alt 332 mio. kr. med arbejdsmarkedets parter KL, LO, DA, AC, FTF og A-kassernes Samvirke. Aftalen skal sikre en særlig indsats for de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren Akutpakken indeholder konkrete initiativer for i alt 332 mio. kr. Initiativerne i akutpakken har fokus på jobformidling, jobstøtte samt nye rettigheder til ledige, hvilket skal sikre, at flest mulige af de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig. Pakken består af følgende initiativer: Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden. Der etableres et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, som har til opgave at kontakte og hjælpe ledige, som har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode. Beredskabet i a-kasserne sender et brev til personer i risikogruppen, hvor den ledige opfordres til at kontakte jobberedskabet i jobcenteret. Ledige, som ikke henvender sig inden for en måned, vil efterfølgende blive kontaktet. Jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Alle ledige, der kontakter jobberedskabet får ret til jobhjælp, bestående af jobformidling og jobsøgningsstøtte. Dette kan suppleres med jobrotation, voksenlærlingeforløb og tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob). Ved behov for ekstra tiltag skal der inden for en uge afholdes en straks-samtale mellem den ledige, jobcentret, og hvis den ledige ønsker det, a-kassen. 37 Intensivt jobformidlings-forløb. Ledige, der har behov for yderligere jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den ledige med at opsøge relevante virksomheder og finde nye job, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som introduktion til ordinær beskæftigelse.

21 kl. 15:00 Side 21 af 26 Jobformidleren skal desuden hjælpe den ledige i jobsøgningsfasen og udvide den lediges netværk. Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen. Som supplement til den intensive jobhjælp gives ledige bedre mulighed for at finde beskæftigelse gennem jobrotationsordningen. Ledige tildeles nye rettigheder i form af forbedret mulighed for vikaransættelse i jobrotation, ret til opkvalificeringsjob, samt ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012: Bilag til 9. oktober Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge 2. FAKTA. Hvad gøres der for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge? August Brev til ledige 4. Indsatsen for de udfaldstruede dagpengemodtagere kan lykkes - Arbejdsmarkedsstyrelsen

22 kl. 15:00 Side 22 af Orientering fra formanden I orienteres. Af øvrige indkomne projektforslag foreligger ansøgning af 18. september 2012 fra AOF Center Bornholm om kr til dækning af udgifter til en forestilling af rejsescenen. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012: Bilag til 9. oktober Ansøgning fra AOF Center Bornholm om dækning af udgifter til rejsescenen

23 kl. 15:00 Side 23 af Orientering fra Beskæftigelsesudvalget I orienteres. Henry Schou Madsen er formand for Beskæftigelsesudvalget. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012:

24 kl. 15:00 Side 24 af Orientering fra Det regionale Beskæftigelsesråd I orienteres. Ernst Jensen er Bornholms Vækstforums observatør i RBR. Det sidste møde var 24. september, og næste møde er den 3. december. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012:

25 kl. 15:00 Side 25 af Orientering fra Bornholms Vækstforum I orienteres. Jonna Nielsen er LBR s observatør i Bornholms Vækstforum. Sidste møde var den 24. september, og næste møde er den 26. november. Indstilling og beslutning Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. den 9. oktober 2012:

26 kl. 15:00 Side 26 af Eventuelt I orienteres. Eventuelt den 9. oktober 2012:

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere