Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/ Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets Grundejerforening. Det er vi selv glade for, og jeg tror også, vore medlemmer synes godt om navnet. Vi opererer i 3 områder. Botanikerkvarteret, Fuglebakkekvarteret og Kalenderkvarteret med mest vægt på det sidste kvarter. Fuglebakkekvarteret er repræsenteret med 2 medlemmer. Her har Grundejerforeningen Fuglebakken fat på det kvarter man har endda fået det maget således, at der er tvungent medlemskab af den forening, hvis man bor der. Botanikerkvarteret er repræsenteret med 10 (12) ud af ca. 40 husstande. Der er fortsat ingen i det kvarter, der har ytret ønske om at deltage aktivt i vores bestyrelse. Nogen kontakt til området har vi stort set ikke haft de sidste par år. Vi snakkede sidste år bl.a. om parallelvejens udmunding i Sommervej, idet vi kunne frygte, at nogen trafik (størrelse ukendt) i stedet for at vende snuden mod Viborgvej, vender snuden den modsatte vej og kører gennem Kalenderkvarteret. Vi har for længst forelagt denne problemstilling for Kommunens vejafdeling og vejchef Niels Schmidt siger derfra, at evt. yderligere trafikdæmpende foranstaltninger på vejene i Kalenderkvarteret naturligvis kan komme på tale, men bør ske på baggrund af den faktiske vejsituation, når lokalplanområdet er taget i brug. Efter af Jem&fix blev etableret sidste forår, fik vi foranlediget foretaget en trafiktælling i Flaskehalsen. Den siger 920, heraf omkring 100 såkaldt tung trafik. Trafikken udgjorde før trafikfyr: og efter trafikfyr: Efter trafikbump: 800. Nu: 920. V kan glæde os over, at der tilsyneladende nu politisk er enighed i Byrådet om, at mætningspunktet for socialt boligbyggeri i Hasle området nu er nået. også foranlediget af Hasle Fællesråd, der havde indkaldt til Borgermøde d. 21. juni 2004, da der var fremlagt forslag til 2 nye byggerier af ungdomsboliger ved Ryhavevej og Rytoften. Hasle Fællesråds holdning til ungdomsboliger er generelt positiv, forudsat at der er tale om resursestærke unge. Her foreslog man så, at omlægge nogle eksisterende lejeboliger til ungdomsboliger. Nu er der så ved at være gang i området Sommervej/Viborgvej. Området var opr. udlagt til off. formål (busterminal). I 2001 blev området ændret til blandet bolig- og erhvervsområde således, at erhvervsdelen skulle lokaliseres langs Viborgvej. Ved hjælp af Team 8210 med deltagelse af en række lokale foreninger, kirker m.m., der havde en række møder med Rådmanden og embedsmænd resulterede dette i følgende, der var en ændring af lokalplanforslaget: Erhvervsdelen langs Viborgvej bibeholdes. Dagsinstitution bibeholdes men Århus Kommune vurderer p.t., om der skal etableres en sådan. De almene familieboliger tages ud planen. I stedet bygger: Max 100 familieboliger i form af ejerboliger (max. 2 etager).

2 Max. 100 seniorboliger, 50 som almene lejerboliger, 50 som ejerboliger. De almene med fortrinsret for beboere i lokalområdet (max. to til fire etager, max. 2 etager i den del, der ligger nærmest eksisterende boligområder) plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter (max. 2etager).L Max. 150 ungdomsboliger (max. 5 etager). Ungdomsboligerne placeres længst væk fra de eksisterende boligområder, dvs. hjørnet mod Viborgvej/skovbrynet Denne ændring blev sendt til høring. Vi skrev under høringen bl.a.: Grundejerforeningen har bemærket, at forslaget til ændringer har en bemærkning om på et senere tidspunkt at vende lokalplanområdets vejbetjening væk fra Sommervej til en eventuel ny vejtilslutning til Viborgvej mellem de lysregulerede kryds ved Sommervej og Runevej/Bredskiftevej. Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at denne vejbetjening etableres samtidig med området, da vi ellers må frygte yderligere utilsigtet og uvedkommende trafik gennem Kalenderkvarteret. Lokalforslaget blev vedtaget af Byrådet d. 21. januar 04. Byrådsmødet d. 17. dec henviste til udvalgsbehandling, idet mange byrødder gik ind for ændringerne. Poul B. Skou takkede også for den konstruktive debat, der havde været med beboerne (team 8210). Arealet er nu byggemodnet. Der er en vej ind i området - Vintervej - fra Sommervej; nogen vej ud til Viborgvej er ikke med, men der var planlagt en vendeplads, der skulle benyttes, når en vej til Viborgvej etableres. Denne vendeplads er dog ikke etableret. Sommervej ud til Viborgvej er ændret med to båse således at der er blevet to venstresvingsbåse og en højresvingsbås. De åbnes dog først, når Viborgvej er blevet udvidet med en yderligere vejbane. Containerpladsen ved Sommervej blev pludselig fjernet, da den stod i vejen for Vintervejs etablering. Så blev den flyttet til Oktobervej ud for nr El-Service- efter aftale med ejeren som en midlertidig løsning. Nu er den flyttet over på modsatte side af vejen ved børneinstitutionen. Der bliver den nok, selvom vi har aftalt med ÅKV, at placeringen kan evalueres, når Vintervej har nået sin færdiggørelse. Sidste år sagde vi, at vi har tænkt os at undersøge muligheden for omlægning af Kalenderkvarterets veje til privatveje. Hvordan kunne det foregå? (Opdeling af kvarteret i flere områder?). Hvilke beføjelser ville man få med hensyn til trafikken? Ville kvarteret blive opmoderniseret forinden en eventuel privatisering? Hvad ville det betyde for huspriserne? Vi har undersøgt problemstillingen, og er kommet frem til følgende: Notat udarbejdet af Mogens Lyhne d. 2. april 2005 Vedr. Private Fællesveje. Fordele / ulemper. Ulempen er jo, at man selv skal vedligeholde vejene og også selv betale.

3 Kan man forskønne? Jo, men det kan man vel alligevel på en eller anden facon. Kan man styre trafikken? Nej, så er det vejmyndighederne, der skal kontaktes, d.v.s. Kommunen og Politiet. Men man kan også selvom det er offentlig vej altid lave et oplæg om trafikønsker og tale med Vejkontoret herom. Men generelt set, så er der ingen umiddelbare fordele kun ulemper ved at have Private Fællesveje i stedet for Offentlige Veje. Private veje står herefter ikke længere på vores dagsorden. Vi har meldt os ud af Parcelhussamvirket pr. 31/ med følgende begrundelse: Struktur med PL og Parcelhussamvirker har ikke fungeret. Andre end Parcelhussamvirket løser problemerne (grundejerforening selv eller fællesråd). Deltagelse i Miljø Århus og i Århus Kommunale Værker er mest for deltagerens egen skyld (der er ikke noget bagland). På vores første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling kom som noget nyt på banen: En hjemmeside, og de muligheder en sådan kunne have for grundejerforeningen. Tankerne er udviklet i løbet af året teknisk set er den på plads, men endnu mangler vi at få klarlagt, hvad der skal offentliggøres på hjemmesiden. Vedtægter og bestyrelse er oplagt nogle links til andre relevante steder ligeledes måske Bestyrelsens beretning. Webmaster er Claus Bo Larsen, der også lancerede idéen. Trafikken optog os også på dette første bestyrelsesmøde og gjorde også siden. Vi synes, at omkring biler i døgnet ved Flaskehalsen, heraf 100 stk. tung trafik, er vel rigelig. For vi skal satse ekstra på trafiksikkerheden p.g.a. kraftig stigning i børn på vejen. Tung trafik er der som nævnt en hel del af til Sommervej. Hvordan kommer man til eller fra, uden at benytte Kalenderkvarteret? Der er også krydset Novembervej/Oktobervej, der har været udsat for nogle trafikuheld i tidens løb. Dette blev der arbejdet med Ole Tonsgaard tog initiativet og udarbejdede et fint oplæg at arbejde videre på. Vi nedsatte en trafikgruppe var på Vejkontoret for en drøftelse. (Ville også have haft en drøftelse med politiet, der er en del af vejmyndighederne, men dette afslog Politiet af principielle årsager). Men vi er endt med følgende for nærværende: Til beboerne på Novembervej/Oktobervej/Decembervej/ Septembervej/Augustvej. I takt med udbygning af Sommervej og Vintervej er risikoen for yderligere utilsigtet uvedkommende trafik gennem Kalenderkvarteret i høj grad til stede. Sidste trafiktælling i Flaskehalsen på Oktobervej mellem Novembervej og Sommervej fra sidste år viste en hverdagsdøgntrafik på 920 biler, heraf knap 100 tunge køretøjer. Trafiksikkerheden i Kalenderkvarteret er væsentlig for os alle. Vores idé til en trafikplan, som såvel Hasle Fællesråd som ikke mindst vejmyndighederne skal være med på, er: 1. at gøre tung trafik ved Flaskehalsen umulig, da én tung trafik belaster vejene tusinder af gange mere end én personbil. Dette kunne gøres ved af få etableret vejchikaner ved at indsnævre Oktobervej ved Sommervej.

4 2. at sikre krydset Novembervej/Oktobervej, da der i tidens løb har været en række ulykker. Dette kunne gøres ved at etablere et rampebump i hele krydset, så trafik ind i krydset fra alle sider herefter foregår med meget lav hastighed. Dette vil samtidig kunne være med til at reducere hastigheden på Oktobervej gennem kvarteret ned til Haslegårdsvej. Vi vil gerne have en tilkendegivelse på nævnte forslag til trafikplan såvel positive som negative. Dette kan gøres ved at sende en til eller sende tilkendegivelsen til Mogens Lyhne, Oktobervej 13. Venlig hilsen Kalenderkvarterets Grundejerforening Dette arbejdes der videre på. Vi har fået lidt respons af positiv art og intet af negativ karakter. Bestyrelsen har tidligere arbejdet på en forskønnelse af kvarteret: NOTAT Projekt Forskønnelse af Kalenderkvarteret. For en 3-4 år siden arbejdede vi i Bestyrelsen med ovennævnte projekt. Projektet gik ud på: 1. Festpladsen (Novembervej/Augustvej/Haslegårdsvej) skulle beplantes og være et lille åndehul med et par bænke etc. Indledningsvis kontaktede vi dog naboerne, om disse kunne være interesseret i at erhverve lidt af arealet. F.eks., mente vi, kunne der være behov for enkelte parkeringspladser til præsteboligen. Det var der dog ikke behov for, men naboen kunne være interesseret i arealet mere eller mindre, og efter et års tid indgik naboen en aftale med Århus Kommune om køb af hele arealet. Festpladsen er derfor nu en del af naboens ejendom. 2. Affaldscontainerne skulle ud ad kvarteret, dog således at kvarterets beboere kunne have let adgang til dem. I første omgang var Århus Kommune ikke interesseret i vores foreslåede placering på Sommervej. Vi havde også en idé om, at containerne skulle afskærmes med lidt beplantning. Sidste år blev spørgsmålet som bekendt igen taget op med Århus Kommune, og en ny medarbejder dér syntes, en flytning var helt i orden. Når ændring af Sommervej er færdig, må vi finde en blivende placering dér til containerne. 3. Indfaldsvejene til kvarteret, dog først og fremmest Haslegårdsvej, skulle omdannes til en allé. Naturforvaltningen syntes, at idéen var god nok, men skønsmæssigt ville hvert træ koste omkring kr ! at plante. Det store beløb skyldtes, at der for det første skulle graves dybt for at være sikker på, at træerne kunne overleve, for det andet ligger der en bunke rør og ledninger, der skal tages hensyn til. Så selvom vi kan forvente lidt kredit i relation til det beløb, som Kommunen fik i kassen ved salg af festpladsen, så forslår dette beløb ikke meget. Haslegårdsvej kunne dog nok forskønnes på en anden måde og også for færre penge. 5. maj 2005

5 Mogens Lyhne Nu arbejder vi på forårsblomster på Haslegårdsvej. Nyt Hasle Torv, der er Fællesrådets projekt, er planlagt igangsat efterår 2005 (der er foreløbig afsat kr. 3mio. til formålet). Dette projekt kan muligvis smitte af negativt på Kalenderkvarteret rent trafikalt, og i så fald skal det forsøges løst. Krydset Viborgvej/Herredsvej/Ryhavevej ændres nemlig. Herredsvej får kun én vejbane ud på Viborgvej (mod nu tre) og én ind (uændret), og fra Viborgvej bliver det forbudt at svinge ind på Herredsvej, når man kommer fra vest. Mogens Lyhne

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab.

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab. Referat af Repræsentantskabsmøde 21. oktober 2013. Afholdt på Lokalcenter Sabro. Forud for dagsorden afholdes et oplæg med Landinspektør Hanne Kirstine Øster, Aarhus Kommune-Teknik og Miljø, om Friluftsplan

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere