Arbejdsmarkedsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsredegørelse"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen Marts 2003

2

3 Indhold 1. Sammenfatning Forventninger til beskæftigelsen Forventninger til ledigheden Flaskehalssituationen 4 2. Grundlaget for rådenes redegørelser Datagrundlag Udviklingen på arbejdsmarkedet Baggrund for vurderingerne af situationen 8 3. Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Den offentlige sektor Fremstillingssektoren Bygge- og anlægssektoren Servicevirksomhed Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser Forventninger til udviklingen i ledigheden Ledigheden i 1. kvartal Ledigheden i 4. kvartal Ledigheden for på a-kasser og ikke-forsikrede Ledigheden opdelt på AF-regioner Ledigheden opdelt på køn og alder Træfsikkerhed Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 27

4 7. Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Initiativer på flaskehalsområderne 37 Bilag: 1 Forklaring af de anvendte begreber til beskrivelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet 2 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til beskæftigelsen 3 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til ledigheden 4 Initiativer til forebyggelse af flaskehalsproblemer

5 1 Sammenfatning 1 Sammenfatning 1.1 Forventninger til beskæftigelsen Skema 1.1 viser, hvilke brancher der forventes at have den mest positive udvikling i beskæftigelsen i 1. kvartal 2003, henholdsvis i 4. kvartal år 2003, når der sammenlignes med de tilsvarende kvartaler et år tilbage. Skema 1.1 Forventningen til udviklingen i beskæftigelsen i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt på brancher. 1. kvartal kvartal 2003 STØRRE STØRRE * Forretningsservice * Forretningsservice * Engros- og agenturhandel eksl. biler * Engros- og agenturhandel eksl. biler * Sundhedsvæsen m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Transportvirksomhed * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Sundhedsvæsen m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Transportvirksomhed * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Post og telekommunikation * Bygge- og anlægsvirksomhed * Sociale institutioner m.v. * Jern- og metalindustri UÆNDRET UÆNDRET * Undervisning * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Sociale institutioner m.v. * Møbel- og anden industri, herunder sten, * Møbel- og anden industri, herunder sten, ler og glas ler og glas * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Tekstil- og beklædningsindustri * Tekstil- og beklædningsindustri * Undervisning * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Træ-, papir og grafisk industri * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. MINDRE * Offentlig administration MINDRE * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Offentlig administration * Bygge- og anlægsvirksomhed * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Jern- og metalindustri * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Træ-, papir og grafisk industri * Post og telekommunikation Anm.: Brancherne, som rådene forventer får en større beskæftigelse, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at brancherne med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien "større". På tilsvarende måde er brancherne, hvor der ventes en mindre beskæftigelse, sorteret, så brancherne med de mest negative beskæftigelsesforventninger er placeret øverst under kategorien "mindre". Såfremt andelen af råd, der venter uændret beskæftigelse, udgør mere end 60 pct. af beskæftigelsen inden for den enkelte branche, kategoriseres dette som uændret beskæftigelse. (Se også bilag 2, tabel 2A). Marts

6 1 Sammenfatning Rådene venter, at beskæftigelsen bevares på et højt niveau i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal Dette gælder især for brancher inden for handels- og serviceområdet samt sundhedssektoren. Derimod forventer rådene mindre beskæftigelse inden for fremstillingssektoren, herunder jern- og metalindustrien samt bygge- og anlægsvirksomhed. For 4. kvartal 2003 venter rådene en uændret beskæftigelse for de fleste brancher sammenlignet med 4. kvartal Virksomheder inden for handels- og serviceområdet samt bygge- og anlægsområdet forventer endog en positiv udvikling i beskæftigelsen på længere sigt. 1.2 Forventninger til ledigheden Tabel 1.1 viser rådenes forventninger til antal ledige personer i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 sammenholdt med de samme kvartaler året før. Tabel 1.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige i 1. og 4. kvartal kvartal 4. kvartal * * Ændring i procent: % 8% % 6% *) Arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udvikingen i ledigheden - baseret på rådenes vurdering, som er afgivet i januar 2003 Rådene skønner, at der i 1. kvartal 2003 i gennemsnit vil være ca ledige, hvilket er en stigning på knap personer (8 pct.) sammenlignet med samme kvartal året før. I 4. kvartal 2003 venter rådene, at der vil være ca ledige personer. Sammenlignet med 4. kvartal 2002 svarer det til en stigning på ca personer (6 pct.). Skema 1.2 viser rådenes forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før fordelt på AF-regioner og a-kassegrupper. 2 Marts 2003

7 1 Sammenfatning Skema 1.2 Forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt på a-kassegrupper og AF-regioner. a-kassegrupper AF-regioner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2003 Fald Fald Stigning Fald * Fremstillingsfag * Fremstillingsfag * Storkøbenhavn * Ringkøbing * Kvindelige arbejdere * Ribe * Vestsjælland Uændret * Sønderjylland * Viborg Stigning * Metalarbejdere * Århus * Akademikere * Frederiksborg Uændret * Byggefag Stigning * Roskilde * Frederiksborg * Metalarbejdere * Akademikere * Vestsjælland * Handels- og * Handels- og * Fyn Stigning kontorfunktionærer kontorfunktionærer * Ringkøbing * Ribe * Tekniske * Tekniske * Storstrøm * Storkøbenhavn funktionærer m.v. funktionærer m.v. * Vejle * Fyn * Funktionærer og * Funktionærer og * Viborg * Bornholm tjenestemænd m.v. tjenestemænd m.v. * Bornholm * Roskilde * Specialarbejdere * Kvindelige arbejdere * Nordjylland * Århus * Selvstændige * Øvrige a-kasser * Sønderjylland * Øvrige a-kasser * Specialarbejdere * Nordjylland * Byggefag * Vejle * Selvstændige * Storstrøm Anm.: a-kassegrupper (AF-regioner), som rådene forventer får en mindre ledighed, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er. Således er a-kassegrupper (AF-regioner) med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien "fald". På tilsvarende måde er a- kassegrupper (AF-regioner) med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen placeret øverst under kategorien "stigning". I 1. kvartal 2003 ventes stigende ledighed for hovedparten af a- kassegrupperne undtagen for kvindelige arbejdere og fremstillingsfag, der forventer at have en svagt faldende ledighed. Alle regioner venter stigende ledighed i 1. kvartal De største ledighedsstigninger ventes i Storkøbenhavn, Ribe, Sønderjylland og Århus. På langt sigt (4. kvartal 2003) ventes der samlet set stigende ledighed for a-kassegrupperne. De største stigninger ventes for a-kassegruppen af akademikere samt handels- og kontorfunktionærer. De fleste regioner venter stigende ledighed på langt sigt. København og Ribe venter de største stigninger i ledigheden. Marts

8 1 Sammenfatning 1.3 Flaskehalssituationen Det vurderes, at der er sket en lille forbedring i flaskehalssituation i 1. kvartal 2003 på det offentlige område sammenlignet med det foregående kvartal. Mange regioner har fortsat flaskehalsproblemer især for faggrupperne sygeplejersker, læger samt folkeskolelærere, jf. skema 1.3. Skema 1.3 Flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked i 1. kvartal Sundhed Sociale område Undervisning mv. * Sygeplejersker * Social- og sundheds- * Folkeskolelærere * Læger assistenter * Undervisere i IT/ * Lægesekretærer * Socialrådgivere og Speciallærer * Jordemødre socialformidlere * Gymnasielærere * Laboranter * Psykologer * Skatterevisorer * Radiografer * Social- og sundheds- * Audiologiassistenter hjælpere Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Samlet set er der ligeledes sket en forbedring i flaskehalssituationen på det private område i 1. kvartal 2003 sammenlignet med foregående kvartal. Inden for fremstillingssektoren er der færre råd, der forventer flaskehalsproblemer for blandt andet ingeniører sammenlignet med foregående kvartal. Inden for servicesektoren forventer færre råd flaskehalsproblemer for ITpersonale. Endelig er der inden for bygge- og anlægsområdet sket en forbedring i flaskehalssituationen for blandt andet elektrikere. Regionerne kan endvidere fortsat konstatere flaskehalsproblemer for maskinsnedkere med CNC-kendskab, smede, elektrikere samt bagere, jf. skema Marts 2003

9 1 Sammenfatning Skema 1.4 Flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked i 1. kvartal Fremstilling Bygge- og anlæg Service * Industri- og maskinsnedkere * Elektrikere * Bagere med CNC-kendskab * Gulvbelægnings- * Kokke * Svejsere arbejdere * Slagtere * Plastmagere m.v. * Tømrere * Engroshandelsassistenter * Værktøjsmagere * Bygningsmalere * Autolakerere * Smede * Anlægs- og bygnings- * Tjenere * Maskinarbejdere med struktører * Frisører og uden CNC-kendskab * Kloakmestre/rørlæggere * Lastbilmekanikere og land- * Elektronik- og * VVS-montører brugsmask.mekanikere automatikmekanikere * Murere * Smørrebrødsjomfruer * Industrioperatører * Brolæggere * Køkken- og * Møbelpolstrere * Anlægsgartnere kantineassistenter * Procesoperatører * Tekniske isolatører * Hotelreceptionister * Nådlere * Tagdækkere * Revisorer/finansmedarb. * Industrilakerere * Bogholdere, regnsksabsass. * Industrielektrikere * Tårn/mobilkranførere * Kølemontører * Skibsmaskinister * Elektronikteknikere * IT-personale Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Marts

10 2 Grundlaget for rådenes prognoser 2 Grundlaget for rådenes redegørelser 2.1 Datagrundlag Som led i AF-systemets løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet har de 14 arbejdsmarkedsråd vurderet udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal Rådene har samtidig vurderet forekomsten af flaskehals- og balanceproblemer 1 og redegjort for forebyggende initiativer i denne sammenhæng 2. Rådenes vurderinger bygger bl.a. på virksomhedsbesøg Rådenes vurderinger er bl.a. baseret på den viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, som AF har opnået gennem ca virksomhedsbesøg og øvrige kontakter med både organisationer og nøglepersoner i 4. kvartal Stort set alle AF-regioner har etableret "faste paneler" bestående af nøglevirksomheder, som periodisk spørges om beskæftigelsesforventninger, uddannelsesbehov m.v Udviklingen på arbejdsmarkedet Rådenes prognoser må ses i sammenhæng med den generelle økonomiske udvikling Rådenes prognoser er udarbejdet under indtryk af, at den danske økonomi fortsat er robust. Dog har den internationale økonomiske afmatning påvirket forventningerne til udviklingen i Danmarks økonomi. Samlet set forventer Finansministeriet, at beskæftigelsen stiger i 2002 og 2003 beskæftigelsesstigning ventes at være størst i den private sektor i 2004 Finansministeriet forventer en fremgang i beskæftigelsen i Danmark i 2003 og Finansministeriet skønner således i Økonomisk Redegørelse fra december 2002, at beskæftigelsen i den private sektor i 2003 vil være uændret i forhold til I 2004 ventes beskæftigelsen at stige med knap personer i den private sektor. I den offentlige sektor ventes en stigning i beskæftigelsen på hhv og personer i En præcis definition af de anvendte begreber til beskrivelse af flaskehals- og balanceproblemerne på arbejdsmarkedet findes i bilag 1. 2 Se skema 4.A og B. Marts

11 2 Grundlaget for rådenes prognoser og Finansministeriet vurderer, at arbejdsstyrken vil stige med knap personer i 2003 og i 2004 med ca personer. Endvidere forventer Finansministeriet et ledighedsniveau på personer i 2003 og i Fald i beskæftigelsen Aktuelle tal fra Danmarks Statistik (opgjort på grundlag af ATPindbetalingerne) viser, at den samlede beskæftigelse er faldet med fuldtidspersoner fra 3. kvartal 2002 til 4. kvartal 2002, når der korrigeres for sæsonbetingede bevægelser. Flere forhold har betydning for prognosernes sikkerhed 2.3 Baggrund for vurderingerne af situationen Det væsentligste usikkerhedsmoment i beskæftigelses- og ledighedsprognosen knytter sig til udviklingen i den internationale økonomi, herunder udviklingerne på det amerikanske og det tyske marked og påvirkning her af på det danske arbejdsmarked. Endvidere præges de private virksomheders forventninger til udviklingen i beskæftigelsessituationen af usikkerhed om udviklingen i den internationale økonomi som følge af Irak krisen. Derudover spiller det en rolle for ledighedsprognosen, i hvilket omfang ledige aktiveres og dertil hvor mange personer, der benytter muligheden for orlov. Udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden påvirkes endvidere af, i hvilket omfang udbuddet af arbejdskraft har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Er der en særlig gunstig økonomisk udvikling på bestemte områder i økonomien, kan der opstå mangel på arbejdskraft og måske egentlig flaskehalsproblemer, selv om der er ledig arbejdskraft. 8 Marts 2003

12 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Arbejdsmarkedsrådene har vurderet udviklingen i beskæftigelsen både i 1. kvartal 2003 i forhold til samme kvartal i 2002 og i 4. kvartal 2003 sammenholdt med 4. kvartal Rådenes vurderinger af beskæftigelsesudviklingen beskrives i det følgende. 3.1 Den offentlige sektor Figur 3.1 viser rådenes samlede vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i den offentlige sektor i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 og 4. kvartal De enkelte regioners andel af beskæftigelsen i de enkelte brancher er brugt som vægte. Figur 3.1 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Sociale institutioner 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Sundhedsvæsen 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Undervisning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Rådenes forventninger til udviklingen i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 er afgivet i januar 2003, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen for 1. kvartal 2002 er afgivet i januar Skema 2.A og skema 2.B i bilag 2 giver en detaljeret oversigt over de enkelte råds vurderinger af de forskellige brancher. Rådenes venter enten en uændret eller større beskæftigelse i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal 2002 i de tre branchegrupper på det offentlige område. Marts

13 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Forventningerne til beskæftigelsen for sociale institutioner er overordnet positiv. Dog venter råd, der repræsenterer 20 pct. af beskæftigelsen, samtidig faldende beskæftigelse. Undervisningssektoren kendetegnes af, at råd, der repræsenterer 99 pct. af beskæftigelsen, venter en uændret beskæftigelse. På langt sigt ventes beskæftigelsen som hovedtendens at være uændret for sociale institutioner og undervisningssektoren. 3.2 Fremstillingssektoren Figur 3.2 angiver rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i fremstillingssektoren. På kort sigt venter råd, der repræsenterer hovedparten af beskæftigelsen inden for møbelindustri samt tekstil- og beklædningsindustrien, at beskæftigelsen vil være uændret i 1. kvartal 2003 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Samtidig venter råd, der repræsenterer over 25 pct. af beskæftigelsen, en mindre beskæftigelse for disse to branchegrupper. På kort sigt ventes større beskæftigelse for nærings- og nydelsesmiddelindustri og kemisk- og plastindustri. Råd, der repræsenterer henholdsvis 38 og 37 pct. af beskæftigelsen, venter beskæftigelsesfremgang for de to branchegrupper i 1. kvartal Samtidig venter flere råd dog en mindre beskæftigelse i kvartalet. For jern- og metalindustrien ventes beskæftigelsen at blive mindre i 1. kvartal 2003 end i samme kvartal 2002, idet råd, der repræsenterer 40 pct. af beskæftigelsen, venter mindre beskæftigelse. Der ventes således faldende beskæftigelse for branchen i 6 regioner på kort sigt. På langt sigt, 4. kvartal 2003, findes de mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for kemisk- og plastindustrien og nærings- og nydelsesmiddelindustrien. 10 Marts 2003

14 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.2 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Næring/Nyd.midd. 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Jern/Metal 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Kemisk/Plast 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Møbelindustri 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Tekstil/beklædning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur Bygge- og anlægssektoren Figur 3.3 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen for bygge- og anlægssektoren. Som det fremgår af figuren ventes beskæftigelsen at falde inden for bygge- og anlægssektoren på kort sigt, idet råd, der repræsenterer 62 pct. af beskæftigelsen, venter at beskæftigelsen i 1. kvartal 2003 bliver mindre end i 1. kvartal Rådene i Storkøbenhavn, Roskilde, Vestsjælland, Fyn, Vejle og Århus venter faldende beskæftigelse for branchen på kort sigt. Marts

15 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.3 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Bygge- og 1. kvt i fht. 1. kvt anlægsvirksomhed 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. På langt sigt er der mere positive forventninger til beskæftigelsen. Således venter råd, der repræsenterer 85 pct. af beskæftigelsen i byggeog anlægssektoren, at beskæftigelsen enten vil blive uændret eller større i 4. kvartal 2003 sammenlignet med 4. kvartal Servicevirksomhed Figur 3.4 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i servicesektoren. Inden for flere brancher ventes der en større beskæftigelse i 1. kvartal 2003 end tilsvarende kvartal Det drejer sig om forretningsservice, en gros- og agenturhandel, transportsektoren, detailhandlen samt post og telekommunikation. De mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på kort sigt ventes inden for forretningsservice, idet råd, der repræsenterer 65 pct. af beskæftigelsen venter større beskæftigelse i 1. kvartal Marts 2003

16 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.4 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for servicesektoren i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Forretningsservice 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Finansiering/Forsikring 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Hotel 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Post/Tele 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Engros 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Detail 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Transport 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. For finansierings- og forsikringsvirksomhed samt hotel- og restaurationsvirksomhed venter råd, der repræsenterer hovedparten af beskæftigelsen, at beskæftigelsen er uændret i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal Samtidig venter råd, Marts

17 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen der repræsenterer over en tredje del af beskæftigelsen i de to branchegrupper, at beskæftigelsen bliver mindre i 1. kvartal 2003 end tilsvarende kvartal i Som på kort sigt findes de mest negative forventninger til beskæftigelsesudviklingen på langt sigt inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed. Således forventer råd, der præsenterer 79 pct. af beskæftigelsen, en mindre beskæftigelse. 3.5 Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser På kort sigt forventer rådene en større beskæftigelse for bl.a. forretningsservice, en gros- og agenturhandel og sundhedsvæsen. Rådene venter derimod, at beskæftigelsen bliver mindre for jern- og metalindustrien inden for fremstillingssektoren samt bygge- og anlægssektoren. Samtidig venter rådene at beskæftigelsen som hovedtendens er uændret for bl.a. undervisningssektoren og møbelindustrien. På langt sigt venter rådene, at der vil blive en større beskæftigelse for bl.a. forretningsservice og en gros- og agenturhandel. Derimod venter rådene at beskæftigelse vil blive mindre for bl.a. finansiering og post og telekommunikation. Rådene venter endvidere, at beskæftigelsen vil være uændret for bl.a. sociale institutioner og møbelindustri. 14 Marts 2003

18 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4.1 Ledigheden i 1. kvartal 2003 Figur 4.1 viser ledigheden i 1. kvartal for hvert af årene 1995 til Som det fremgår af figuren, har ledigheden været faldende i perioden fra 1995 til Ledigheden er således faldet fra personer i 1. kvartal 1995 til ca personer i 1. kvartal Figur 4.1 Ledigheden for 1. kvartal, 1995 til Gnst. antal Tal for perioden : Danmarks Statistik. Tal for 1. kvt. 2003: Arbejdsmarkedsrådenes vurdering januar I 1. kvartal 2003 vurderer rådene, at der vil være ca ledige personer. Sammenlignes rådenes prognose for 1. kvartal 2003 med ledigheden i samme kvartal sidste år, ventes det, at der vil være godt flere ledige personer, svarende til en stigning på ca. 8 pct Ledigheden i 4. kvartal 2003 Tabel 4.1 viser en oversigt over rådenes forventninger til ledighedsudviklingen frem til 4. kvartal Marts

19 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden For 4. kvartal 2003 skønner rådene, at ca personer vil være ledige. Sammenlignet med 4. kvartal 2002 svarer det til en stigning på ca personer eller 6 pct.. Tabel 4.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige Ændring i pct Jan. kvt ) -6,2 7,5 April kvt ) -2,7-2,5 Juli kvt ) 2,9-1,2 Okt. kvt ) 7,7 5,8 Hele året ) Rådenes vurdering afgivet januar ) Rådenes vurdering afgivet juli ) Rådenes vurdering afgivet oktober De kursiverede tal udtrykker arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen. Kilde: Tal for 2001 og 2002 (inkl.) er fra Danmarks Statistik. 4.3 Ledigheden for a-kasser og ikke-forsikrede Tabel 4.2 indeholder en oversigt over den forventede ledighed i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003, fordelt på a-kassegrupper. Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. Stigninger i ledigheden for flere a- kassegrupper Samlet venter rådene en stigning i ledigheden på ca. 8 pct. i 1. kvartal 2003 i forhold til samme kvartal året før. De største stigninger i ledigheden venter rådene for akademikere (29 pct.) og byggefaget (20 pct.). Der ventes et svagt fald i ledigheden for kvindelige arbejdere (1 pct.) og fremstillingsfag (1 pct.). A-kassegruppen af akademikere har været kendetegnet af forventninger om en faldende ledighed samt et lavt ledighedsniveau gennem længere tid. Det er således tredje kvartal i træk rådene forventer stigende ledighed for denne gruppe. I 1. kvartal 2003 venter alle råd stigende ledighed for denne gruppe. De ændrede forventninger til ledighedsudviklingen for akademikere afspejler, at specielt Storkøbenhavn forventer en stigende ledighed for denne gruppe i 1. kvartal Den stigende ledighed for akademikere skal blandt andet ses på 16 Marts 2003

20 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden baggrund af en øget tilgang af kandidater, samtidig med at de nyuddannede kandidater har sværere ved at komme i beskæftigelse. A-kassegruppen af akademikere er sammensat af Akademikernes, civiløkonomernes, Erhvervssprogliges, Ingeniørernes samt Magisternes a-kasser. Tabel 4.2 Rådenes forventninger til ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt efter a-kassegruppe samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal 2003 Selvstændige % % Akademikere % % Funkt. og tj.mænd m.v % % Handels- og kt.funkt % % Tekniske funkt. m.v % % Byggefag % % Metalarbejdere % % Specialarbejdere % % Kvindelige arbejdere % % Fremstillingsfag % % Øvrige a-kasser % % I alt % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen For byggefagene venter elleve råd stigende ledighed. De største stigninger i ledigheden ventes i Storkøbenhavn og Århus. A-kassegruppen har de seneste måneder samlet set oplevet stigninger i ledigheden. A-kassegruppen udgøres af Blik og Rørs a-kasse, Elfagets a-kasse, Malersvendenes a-kasse og Træ, industri og byggeriets a-kasse. Blik og Rørs a-kasse og El-fagets a-kasse har oplevet de største stigninger i ledigheden i 2. halvår 2002 sammenlignet med samme måneder sidste år. Bygge- og anlægsbranchen har de senere år været kendetegnet af en meget høj aktivitet, der har afspejlet sig i en høj beskæftigelse og en lav ledighed inden for byggefagets a-kassegruppe. Den seneste udvikling med stigende ledighed inden for disse a-kasser skal derfor ses på denne baggrund. I 1. kvartal 2003 venter ti af rådene stigende ledighed for Marts

21 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden metalarbejdere. De største stigninger ventes i Nordjylland og Viborg. Udviklingen skal ses på baggrund af den mere afdæmpede udvikling i beskæftigelsen inden for metalområdet. På langt sigt 4. kvartal 2003 er der forventninger om en ledighedsstigning på 6 pct. for alle a-kasser under ét. Tabel 4.3 indeholder en oversigt over ledigheden for ikkeforsikrede personer i 1. kvartal 2003 og ligeledes for 4. kvartal Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. På både kort og langt sigt ventes ledigheden at stige for ikkeforsikrede. På kort sigt venter rådene, at ledigheden vil stige med 7 pct.. På langt ventes ledigheden at stige med 6 pct. for ikke-forsikrede personer. Tabel 4.3 Rådenes forventninger til ledigheden for ikke-forsikrede i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal 2003 Ikke-forsikret % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen 4.4 Ledigheden opdelt på AF-regioner 3 Rådene venter stigende ledighed på landsplan Samlet set venter AF-regionerne en stigning i ledigheden i 1. kvartal 2003 på ca. 8 pct. sammenlignet med det tilsvarende kvartal i Alle regioner venter stigende ledighed i 1. kvartal 2003 sammenlignet med ledigheden i samme kvartal i De største stigninger i ledigheden forventes i regionerne i hovedstadsområdet, Sønderjylland, Ribe og Århus. På langt sigt i 4. kvartal 2003 ventes ledigheden samlet set at stige med 6 pct.. Kun tre regioner forventer svagt faldende ledighed i 4. kvartal Se bilag 3.A. 18 Marts 2003

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Marts 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2001 ,QGKROG

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2003 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse ISBN 87-7703-754-5 Print: Holbæk Eksprestrykkeri a-s Design: INSIDE

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats. v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland

Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats. v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Opgaver Beskæftigelsesregionen overvåger og analyserer udviklingen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere