Arbejdsmarkedsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsredegørelse"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen Marts 2003

2

3 Indhold 1. Sammenfatning Forventninger til beskæftigelsen Forventninger til ledigheden Flaskehalssituationen 4 2. Grundlaget for rådenes redegørelser Datagrundlag Udviklingen på arbejdsmarkedet Baggrund for vurderingerne af situationen 8 3. Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Den offentlige sektor Fremstillingssektoren Bygge- og anlægssektoren Servicevirksomhed Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser Forventninger til udviklingen i ledigheden Ledigheden i 1. kvartal Ledigheden i 4. kvartal Ledigheden for på a-kasser og ikke-forsikrede Ledigheden opdelt på AF-regioner Ledigheden opdelt på køn og alder Træfsikkerhed Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 27

4 7. Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Initiativer på flaskehalsområderne 37 Bilag: 1 Forklaring af de anvendte begreber til beskrivelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet 2 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til beskæftigelsen 3 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til ledigheden 4 Initiativer til forebyggelse af flaskehalsproblemer

5 1 Sammenfatning 1 Sammenfatning 1.1 Forventninger til beskæftigelsen Skema 1.1 viser, hvilke brancher der forventes at have den mest positive udvikling i beskæftigelsen i 1. kvartal 2003, henholdsvis i 4. kvartal år 2003, når der sammenlignes med de tilsvarende kvartaler et år tilbage. Skema 1.1 Forventningen til udviklingen i beskæftigelsen i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt på brancher. 1. kvartal kvartal 2003 STØRRE STØRRE * Forretningsservice * Forretningsservice * Engros- og agenturhandel eksl. biler * Engros- og agenturhandel eksl. biler * Sundhedsvæsen m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Transportvirksomhed * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Sundhedsvæsen m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Transportvirksomhed * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Post og telekommunikation * Bygge- og anlægsvirksomhed * Sociale institutioner m.v. * Jern- og metalindustri UÆNDRET UÆNDRET * Undervisning * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Sociale institutioner m.v. * Møbel- og anden industri, herunder sten, * Møbel- og anden industri, herunder sten, ler og glas ler og glas * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Tekstil- og beklædningsindustri * Tekstil- og beklædningsindustri * Undervisning * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Træ-, papir og grafisk industri * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. MINDRE * Offentlig administration MINDRE * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Offentlig administration * Bygge- og anlægsvirksomhed * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Jern- og metalindustri * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Træ-, papir og grafisk industri * Post og telekommunikation Anm.: Brancherne, som rådene forventer får en større beskæftigelse, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at brancherne med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien "større". På tilsvarende måde er brancherne, hvor der ventes en mindre beskæftigelse, sorteret, så brancherne med de mest negative beskæftigelsesforventninger er placeret øverst under kategorien "mindre". Såfremt andelen af råd, der venter uændret beskæftigelse, udgør mere end 60 pct. af beskæftigelsen inden for den enkelte branche, kategoriseres dette som uændret beskæftigelse. (Se også bilag 2, tabel 2A). Marts

6 1 Sammenfatning Rådene venter, at beskæftigelsen bevares på et højt niveau i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal Dette gælder især for brancher inden for handels- og serviceområdet samt sundhedssektoren. Derimod forventer rådene mindre beskæftigelse inden for fremstillingssektoren, herunder jern- og metalindustrien samt bygge- og anlægsvirksomhed. For 4. kvartal 2003 venter rådene en uændret beskæftigelse for de fleste brancher sammenlignet med 4. kvartal Virksomheder inden for handels- og serviceområdet samt bygge- og anlægsområdet forventer endog en positiv udvikling i beskæftigelsen på længere sigt. 1.2 Forventninger til ledigheden Tabel 1.1 viser rådenes forventninger til antal ledige personer i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 sammenholdt med de samme kvartaler året før. Tabel 1.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige i 1. og 4. kvartal kvartal 4. kvartal * * Ændring i procent: % 8% % 6% *) Arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udvikingen i ledigheden - baseret på rådenes vurdering, som er afgivet i januar 2003 Rådene skønner, at der i 1. kvartal 2003 i gennemsnit vil være ca ledige, hvilket er en stigning på knap personer (8 pct.) sammenlignet med samme kvartal året før. I 4. kvartal 2003 venter rådene, at der vil være ca ledige personer. Sammenlignet med 4. kvartal 2002 svarer det til en stigning på ca personer (6 pct.). Skema 1.2 viser rådenes forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før fordelt på AF-regioner og a-kassegrupper. 2 Marts 2003

7 1 Sammenfatning Skema 1.2 Forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt på a-kassegrupper og AF-regioner. a-kassegrupper AF-regioner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2003 Fald Fald Stigning Fald * Fremstillingsfag * Fremstillingsfag * Storkøbenhavn * Ringkøbing * Kvindelige arbejdere * Ribe * Vestsjælland Uændret * Sønderjylland * Viborg Stigning * Metalarbejdere * Århus * Akademikere * Frederiksborg Uændret * Byggefag Stigning * Roskilde * Frederiksborg * Metalarbejdere * Akademikere * Vestsjælland * Handels- og * Handels- og * Fyn Stigning kontorfunktionærer kontorfunktionærer * Ringkøbing * Ribe * Tekniske * Tekniske * Storstrøm * Storkøbenhavn funktionærer m.v. funktionærer m.v. * Vejle * Fyn * Funktionærer og * Funktionærer og * Viborg * Bornholm tjenestemænd m.v. tjenestemænd m.v. * Bornholm * Roskilde * Specialarbejdere * Kvindelige arbejdere * Nordjylland * Århus * Selvstændige * Øvrige a-kasser * Sønderjylland * Øvrige a-kasser * Specialarbejdere * Nordjylland * Byggefag * Vejle * Selvstændige * Storstrøm Anm.: a-kassegrupper (AF-regioner), som rådene forventer får en mindre ledighed, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er. Således er a-kassegrupper (AF-regioner) med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien "fald". På tilsvarende måde er a- kassegrupper (AF-regioner) med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen placeret øverst under kategorien "stigning". I 1. kvartal 2003 ventes stigende ledighed for hovedparten af a- kassegrupperne undtagen for kvindelige arbejdere og fremstillingsfag, der forventer at have en svagt faldende ledighed. Alle regioner venter stigende ledighed i 1. kvartal De største ledighedsstigninger ventes i Storkøbenhavn, Ribe, Sønderjylland og Århus. På langt sigt (4. kvartal 2003) ventes der samlet set stigende ledighed for a-kassegrupperne. De største stigninger ventes for a-kassegruppen af akademikere samt handels- og kontorfunktionærer. De fleste regioner venter stigende ledighed på langt sigt. København og Ribe venter de største stigninger i ledigheden. Marts

8 1 Sammenfatning 1.3 Flaskehalssituationen Det vurderes, at der er sket en lille forbedring i flaskehalssituation i 1. kvartal 2003 på det offentlige område sammenlignet med det foregående kvartal. Mange regioner har fortsat flaskehalsproblemer især for faggrupperne sygeplejersker, læger samt folkeskolelærere, jf. skema 1.3. Skema 1.3 Flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked i 1. kvartal Sundhed Sociale område Undervisning mv. * Sygeplejersker * Social- og sundheds- * Folkeskolelærere * Læger assistenter * Undervisere i IT/ * Lægesekretærer * Socialrådgivere og Speciallærer * Jordemødre socialformidlere * Gymnasielærere * Laboranter * Psykologer * Skatterevisorer * Radiografer * Social- og sundheds- * Audiologiassistenter hjælpere Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Samlet set er der ligeledes sket en forbedring i flaskehalssituationen på det private område i 1. kvartal 2003 sammenlignet med foregående kvartal. Inden for fremstillingssektoren er der færre råd, der forventer flaskehalsproblemer for blandt andet ingeniører sammenlignet med foregående kvartal. Inden for servicesektoren forventer færre råd flaskehalsproblemer for ITpersonale. Endelig er der inden for bygge- og anlægsområdet sket en forbedring i flaskehalssituationen for blandt andet elektrikere. Regionerne kan endvidere fortsat konstatere flaskehalsproblemer for maskinsnedkere med CNC-kendskab, smede, elektrikere samt bagere, jf. skema Marts 2003

9 1 Sammenfatning Skema 1.4 Flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked i 1. kvartal Fremstilling Bygge- og anlæg Service * Industri- og maskinsnedkere * Elektrikere * Bagere med CNC-kendskab * Gulvbelægnings- * Kokke * Svejsere arbejdere * Slagtere * Plastmagere m.v. * Tømrere * Engroshandelsassistenter * Værktøjsmagere * Bygningsmalere * Autolakerere * Smede * Anlægs- og bygnings- * Tjenere * Maskinarbejdere med struktører * Frisører og uden CNC-kendskab * Kloakmestre/rørlæggere * Lastbilmekanikere og land- * Elektronik- og * VVS-montører brugsmask.mekanikere automatikmekanikere * Murere * Smørrebrødsjomfruer * Industrioperatører * Brolæggere * Køkken- og * Møbelpolstrere * Anlægsgartnere kantineassistenter * Procesoperatører * Tekniske isolatører * Hotelreceptionister * Nådlere * Tagdækkere * Revisorer/finansmedarb. * Industrilakerere * Bogholdere, regnsksabsass. * Industrielektrikere * Tårn/mobilkranførere * Kølemontører * Skibsmaskinister * Elektronikteknikere * IT-personale Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Marts

10 2 Grundlaget for rådenes prognoser 2 Grundlaget for rådenes redegørelser 2.1 Datagrundlag Som led i AF-systemets løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet har de 14 arbejdsmarkedsråd vurderet udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal Rådene har samtidig vurderet forekomsten af flaskehals- og balanceproblemer 1 og redegjort for forebyggende initiativer i denne sammenhæng 2. Rådenes vurderinger bygger bl.a. på virksomhedsbesøg Rådenes vurderinger er bl.a. baseret på den viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, som AF har opnået gennem ca virksomhedsbesøg og øvrige kontakter med både organisationer og nøglepersoner i 4. kvartal Stort set alle AF-regioner har etableret "faste paneler" bestående af nøglevirksomheder, som periodisk spørges om beskæftigelsesforventninger, uddannelsesbehov m.v Udviklingen på arbejdsmarkedet Rådenes prognoser må ses i sammenhæng med den generelle økonomiske udvikling Rådenes prognoser er udarbejdet under indtryk af, at den danske økonomi fortsat er robust. Dog har den internationale økonomiske afmatning påvirket forventningerne til udviklingen i Danmarks økonomi. Samlet set forventer Finansministeriet, at beskæftigelsen stiger i 2002 og 2003 beskæftigelsesstigning ventes at være størst i den private sektor i 2004 Finansministeriet forventer en fremgang i beskæftigelsen i Danmark i 2003 og Finansministeriet skønner således i Økonomisk Redegørelse fra december 2002, at beskæftigelsen i den private sektor i 2003 vil være uændret i forhold til I 2004 ventes beskæftigelsen at stige med knap personer i den private sektor. I den offentlige sektor ventes en stigning i beskæftigelsen på hhv og personer i En præcis definition af de anvendte begreber til beskrivelse af flaskehals- og balanceproblemerne på arbejdsmarkedet findes i bilag 1. 2 Se skema 4.A og B. Marts

11 2 Grundlaget for rådenes prognoser og Finansministeriet vurderer, at arbejdsstyrken vil stige med knap personer i 2003 og i 2004 med ca personer. Endvidere forventer Finansministeriet et ledighedsniveau på personer i 2003 og i Fald i beskæftigelsen Aktuelle tal fra Danmarks Statistik (opgjort på grundlag af ATPindbetalingerne) viser, at den samlede beskæftigelse er faldet med fuldtidspersoner fra 3. kvartal 2002 til 4. kvartal 2002, når der korrigeres for sæsonbetingede bevægelser. Flere forhold har betydning for prognosernes sikkerhed 2.3 Baggrund for vurderingerne af situationen Det væsentligste usikkerhedsmoment i beskæftigelses- og ledighedsprognosen knytter sig til udviklingen i den internationale økonomi, herunder udviklingerne på det amerikanske og det tyske marked og påvirkning her af på det danske arbejdsmarked. Endvidere præges de private virksomheders forventninger til udviklingen i beskæftigelsessituationen af usikkerhed om udviklingen i den internationale økonomi som følge af Irak krisen. Derudover spiller det en rolle for ledighedsprognosen, i hvilket omfang ledige aktiveres og dertil hvor mange personer, der benytter muligheden for orlov. Udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden påvirkes endvidere af, i hvilket omfang udbuddet af arbejdskraft har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Er der en særlig gunstig økonomisk udvikling på bestemte områder i økonomien, kan der opstå mangel på arbejdskraft og måske egentlig flaskehalsproblemer, selv om der er ledig arbejdskraft. 8 Marts 2003

12 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Arbejdsmarkedsrådene har vurderet udviklingen i beskæftigelsen både i 1. kvartal 2003 i forhold til samme kvartal i 2002 og i 4. kvartal 2003 sammenholdt med 4. kvartal Rådenes vurderinger af beskæftigelsesudviklingen beskrives i det følgende. 3.1 Den offentlige sektor Figur 3.1 viser rådenes samlede vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i den offentlige sektor i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 og 4. kvartal De enkelte regioners andel af beskæftigelsen i de enkelte brancher er brugt som vægte. Figur 3.1 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Sociale institutioner 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Sundhedsvæsen 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Undervisning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Rådenes forventninger til udviklingen i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 er afgivet i januar 2003, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen for 1. kvartal 2002 er afgivet i januar Skema 2.A og skema 2.B i bilag 2 giver en detaljeret oversigt over de enkelte råds vurderinger af de forskellige brancher. Rådenes venter enten en uændret eller større beskæftigelse i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal 2002 i de tre branchegrupper på det offentlige område. Marts

13 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Forventningerne til beskæftigelsen for sociale institutioner er overordnet positiv. Dog venter råd, der repræsenterer 20 pct. af beskæftigelsen, samtidig faldende beskæftigelse. Undervisningssektoren kendetegnes af, at råd, der repræsenterer 99 pct. af beskæftigelsen, venter en uændret beskæftigelse. På langt sigt ventes beskæftigelsen som hovedtendens at være uændret for sociale institutioner og undervisningssektoren. 3.2 Fremstillingssektoren Figur 3.2 angiver rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i fremstillingssektoren. På kort sigt venter råd, der repræsenterer hovedparten af beskæftigelsen inden for møbelindustri samt tekstil- og beklædningsindustrien, at beskæftigelsen vil være uændret i 1. kvartal 2003 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Samtidig venter råd, der repræsenterer over 25 pct. af beskæftigelsen, en mindre beskæftigelse for disse to branchegrupper. På kort sigt ventes større beskæftigelse for nærings- og nydelsesmiddelindustri og kemisk- og plastindustri. Råd, der repræsenterer henholdsvis 38 og 37 pct. af beskæftigelsen, venter beskæftigelsesfremgang for de to branchegrupper i 1. kvartal Samtidig venter flere råd dog en mindre beskæftigelse i kvartalet. For jern- og metalindustrien ventes beskæftigelsen at blive mindre i 1. kvartal 2003 end i samme kvartal 2002, idet råd, der repræsenterer 40 pct. af beskæftigelsen, venter mindre beskæftigelse. Der ventes således faldende beskæftigelse for branchen i 6 regioner på kort sigt. På langt sigt, 4. kvartal 2003, findes de mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for kemisk- og plastindustrien og nærings- og nydelsesmiddelindustrien. 10 Marts 2003

14 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.2 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Næring/Nyd.midd. 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Jern/Metal 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Kemisk/Plast 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Møbelindustri 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Tekstil/beklædning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur Bygge- og anlægssektoren Figur 3.3 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen for bygge- og anlægssektoren. Som det fremgår af figuren ventes beskæftigelsen at falde inden for bygge- og anlægssektoren på kort sigt, idet råd, der repræsenterer 62 pct. af beskæftigelsen, venter at beskæftigelsen i 1. kvartal 2003 bliver mindre end i 1. kvartal Rådene i Storkøbenhavn, Roskilde, Vestsjælland, Fyn, Vejle og Århus venter faldende beskæftigelse for branchen på kort sigt. Marts

15 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.3 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Bygge- og 1. kvt i fht. 1. kvt anlægsvirksomhed 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. På langt sigt er der mere positive forventninger til beskæftigelsen. Således venter råd, der repræsenterer 85 pct. af beskæftigelsen i byggeog anlægssektoren, at beskæftigelsen enten vil blive uændret eller større i 4. kvartal 2003 sammenlignet med 4. kvartal Servicevirksomhed Figur 3.4 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i servicesektoren. Inden for flere brancher ventes der en større beskæftigelse i 1. kvartal 2003 end tilsvarende kvartal Det drejer sig om forretningsservice, en gros- og agenturhandel, transportsektoren, detailhandlen samt post og telekommunikation. De mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på kort sigt ventes inden for forretningsservice, idet råd, der repræsenterer 65 pct. af beskæftigelsen venter større beskæftigelse i 1. kvartal Marts 2003

16 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.4 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for servicesektoren i 1. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 samt 4. kvartal 2003 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Forretningsservice 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Finansiering/Forsikring 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Hotel 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Post/Tele 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Engros 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Detail 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Transport 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. For finansierings- og forsikringsvirksomhed samt hotel- og restaurationsvirksomhed venter råd, der repræsenterer hovedparten af beskæftigelsen, at beskæftigelsen er uændret i 1. kvartal 2003 sammenlignet med 1. kvartal Samtidig venter råd, Marts

17 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen der repræsenterer over en tredje del af beskæftigelsen i de to branchegrupper, at beskæftigelsen bliver mindre i 1. kvartal 2003 end tilsvarende kvartal i Som på kort sigt findes de mest negative forventninger til beskæftigelsesudviklingen på langt sigt inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed. Således forventer råd, der præsenterer 79 pct. af beskæftigelsen, en mindre beskæftigelse. 3.5 Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser På kort sigt forventer rådene en større beskæftigelse for bl.a. forretningsservice, en gros- og agenturhandel og sundhedsvæsen. Rådene venter derimod, at beskæftigelsen bliver mindre for jern- og metalindustrien inden for fremstillingssektoren samt bygge- og anlægssektoren. Samtidig venter rådene at beskæftigelsen som hovedtendens er uændret for bl.a. undervisningssektoren og møbelindustrien. På langt sigt venter rådene, at der vil blive en større beskæftigelse for bl.a. forretningsservice og en gros- og agenturhandel. Derimod venter rådene at beskæftigelse vil blive mindre for bl.a. finansiering og post og telekommunikation. Rådene venter endvidere, at beskæftigelsen vil være uændret for bl.a. sociale institutioner og møbelindustri. 14 Marts 2003

18 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4.1 Ledigheden i 1. kvartal 2003 Figur 4.1 viser ledigheden i 1. kvartal for hvert af årene 1995 til Som det fremgår af figuren, har ledigheden været faldende i perioden fra 1995 til Ledigheden er således faldet fra personer i 1. kvartal 1995 til ca personer i 1. kvartal Figur 4.1 Ledigheden for 1. kvartal, 1995 til Gnst. antal Tal for perioden : Danmarks Statistik. Tal for 1. kvt. 2003: Arbejdsmarkedsrådenes vurdering januar I 1. kvartal 2003 vurderer rådene, at der vil være ca ledige personer. Sammenlignes rådenes prognose for 1. kvartal 2003 med ledigheden i samme kvartal sidste år, ventes det, at der vil være godt flere ledige personer, svarende til en stigning på ca. 8 pct Ledigheden i 4. kvartal 2003 Tabel 4.1 viser en oversigt over rådenes forventninger til ledighedsudviklingen frem til 4. kvartal Marts

19 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden For 4. kvartal 2003 skønner rådene, at ca personer vil være ledige. Sammenlignet med 4. kvartal 2002 svarer det til en stigning på ca personer eller 6 pct.. Tabel 4.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige Ændring i pct Jan. kvt ) -6,2 7,5 April kvt ) -2,7-2,5 Juli kvt ) 2,9-1,2 Okt. kvt ) 7,7 5,8 Hele året ) Rådenes vurdering afgivet januar ) Rådenes vurdering afgivet juli ) Rådenes vurdering afgivet oktober De kursiverede tal udtrykker arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen. Kilde: Tal for 2001 og 2002 (inkl.) er fra Danmarks Statistik. 4.3 Ledigheden for a-kasser og ikke-forsikrede Tabel 4.2 indeholder en oversigt over den forventede ledighed i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003, fordelt på a-kassegrupper. Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. Stigninger i ledigheden for flere a- kassegrupper Samlet venter rådene en stigning i ledigheden på ca. 8 pct. i 1. kvartal 2003 i forhold til samme kvartal året før. De største stigninger i ledigheden venter rådene for akademikere (29 pct.) og byggefaget (20 pct.). Der ventes et svagt fald i ledigheden for kvindelige arbejdere (1 pct.) og fremstillingsfag (1 pct.). A-kassegruppen af akademikere har været kendetegnet af forventninger om en faldende ledighed samt et lavt ledighedsniveau gennem længere tid. Det er således tredje kvartal i træk rådene forventer stigende ledighed for denne gruppe. I 1. kvartal 2003 venter alle råd stigende ledighed for denne gruppe. De ændrede forventninger til ledighedsudviklingen for akademikere afspejler, at specielt Storkøbenhavn forventer en stigende ledighed for denne gruppe i 1. kvartal Den stigende ledighed for akademikere skal blandt andet ses på 16 Marts 2003

20 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden baggrund af en øget tilgang af kandidater, samtidig med at de nyuddannede kandidater har sværere ved at komme i beskæftigelse. A-kassegruppen af akademikere er sammensat af Akademikernes, civiløkonomernes, Erhvervssprogliges, Ingeniørernes samt Magisternes a-kasser. Tabel 4.2 Rådenes forventninger til ledigheden i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 fordelt efter a-kassegruppe samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal 2003 Selvstændige % % Akademikere % % Funkt. og tj.mænd m.v % % Handels- og kt.funkt % % Tekniske funkt. m.v % % Byggefag % % Metalarbejdere % % Specialarbejdere % % Kvindelige arbejdere % % Fremstillingsfag % % Øvrige a-kasser % % I alt % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen For byggefagene venter elleve råd stigende ledighed. De største stigninger i ledigheden ventes i Storkøbenhavn og Århus. A-kassegruppen har de seneste måneder samlet set oplevet stigninger i ledigheden. A-kassegruppen udgøres af Blik og Rørs a-kasse, Elfagets a-kasse, Malersvendenes a-kasse og Træ, industri og byggeriets a-kasse. Blik og Rørs a-kasse og El-fagets a-kasse har oplevet de største stigninger i ledigheden i 2. halvår 2002 sammenlignet med samme måneder sidste år. Bygge- og anlægsbranchen har de senere år været kendetegnet af en meget høj aktivitet, der har afspejlet sig i en høj beskæftigelse og en lav ledighed inden for byggefagets a-kassegruppe. Den seneste udvikling med stigende ledighed inden for disse a-kasser skal derfor ses på denne baggrund. I 1. kvartal 2003 venter ti af rådene stigende ledighed for Marts

21 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden metalarbejdere. De største stigninger ventes i Nordjylland og Viborg. Udviklingen skal ses på baggrund af den mere afdæmpede udvikling i beskæftigelsen inden for metalområdet. På langt sigt 4. kvartal 2003 er der forventninger om en ledighedsstigning på 6 pct. for alle a-kasser under ét. Tabel 4.3 indeholder en oversigt over ledigheden for ikkeforsikrede personer i 1. kvartal 2003 og ligeledes for 4. kvartal Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. På både kort og langt sigt ventes ledigheden at stige for ikkeforsikrede. På kort sigt venter rådene, at ledigheden vil stige med 7 pct.. På langt ventes ledigheden at stige med 6 pct. for ikke-forsikrede personer. Tabel 4.3 Rådenes forventninger til ledigheden for ikke-forsikrede i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal 2003 Ikke-forsikret % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen 4.4 Ledigheden opdelt på AF-regioner 3 Rådene venter stigende ledighed på landsplan Samlet set venter AF-regionerne en stigning i ledigheden i 1. kvartal 2003 på ca. 8 pct. sammenlignet med det tilsvarende kvartal i Alle regioner venter stigende ledighed i 1. kvartal 2003 sammenlignet med ledigheden i samme kvartal i De største stigninger i ledigheden forventes i regionerne i hovedstadsområdet, Sønderjylland, Ribe og Århus. På langt sigt i 4. kvartal 2003 ventes ledigheden samlet set at stige med 6 pct.. Kun tre regioner forventer svagt faldende ledighed i 4. kvartal Se bilag 3.A. 18 Marts 2003

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE EN ANALYSE UDARBEJDET FOR UNDERVISNINGSMINISTERIET AF LO STORKØBENHAVN

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering 705119_omslag.qxp 14/10/04 8:05 Side 1 04:20 Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår?

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? - Kvantitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologiskdk

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune Statusrapport på 2011 beskæftigelsesindsatsen Overledigheden i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord ved Morten Binder... 3 1. Arbejdsmarkedssituationen i København... 4 Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere