Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1

2 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter silkeborg 4 Status for udviklingen på arbejdsmarkedet 4 Udfordringerne for Silkeborg 7 1. Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for 7 2. Udvide udbuddet af arbejdskraft- både på kort og på længere sigt 9 3. Unge kommer i uddannelse eller job 9 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed 10 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats 13 Kapitel 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 15 Kapitel 6. Budget for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen 16 2

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2008 er udarbejdet i henhold til i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2008 for at fremme beskæftigelsen. Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at ledigheden er meget lav og der fortsat er stigende beskæftigelse. Den største udfordring vil således være at sikre, at arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt. Med beskæftigelsesplanen skal der sikres sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Silkeborg og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsespolitiske målsætninger og mål for 2008: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle : 1. Flere skal i job og ordinær uddannelse: 25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden slutter, dvs. den 01. juli Flere skal kunne forsørge sig selv: Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den toårige periode. 3. Flere skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. 3

4 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps, starthjælps, introduktionsydelses og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg Status for udviklingen på arbejdsmarkedet Udviklingen på arbejdsmarkedet i Silkeborg er fortsat positiv med meget lav ledighed, stigende beskæftigelse og en fortsat vækst il arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedet i Silkeborg er karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenter Silkeborg: Tabel 1. Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i Silkeborg Befolkning Areal km2 864,9 - - Arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (1) (%) 81,0 80,3 81,0 Beskæftigelsesfrekvens (2) (%) 77,0 77,1 78,5 Virksomheder Arbejdspladser Indpendling 3) ~ Udpendling 3) ~ Nettoudpendling 3) Kilde: Statistikbanken samt jobindex databanken.. (1) Erhvervsfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken). (2) Beskæftigelsesfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. (3) Opgørelsen for 2004 og 2005 vedrører situationen før kommunalreformen, hvorfor opgørelsen for 2004 kan være påvirket af indbyrdes pendling mellem de 4 tidligere kommuner. Nedenstående opgørelser er Danmarks Statistiks ledighedsstatistik for ny Silkeborg kommune, vedrørende det seneste kvartal (1. kvartal 2007). Statistikken er opgjort på køn og for henholdsvis aldrsgrupper samt a-kassetilshørsforhold. Danmarks Statstiksopgørelser omfatter forsikrede ledige samt ledige kontanthjælpsmodtagere i matcgruppe 1 3. Opgørelsen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 foretages via kommunens egne opgørelser (KMD, Essentia). (Opgørelsen for 1. kvartal er den nyeste kvartalsopgørelse. Den jourføres med de nyeste tal inden beskæftigelsesplanen endelig godkendes i oktober måned. 4

5 Tabel 2. Ledigheden i Silkeborg Udviklingen i ledigheden i Silkeborg (1. kvt.) (1.kvt.) Antal fuldtidsledige Ledighedspct. (arbejdsstyrken) 4,8 3,9 3,9 3,3 Ledighedens sammensætning i 1. kvartal 2007: Ledigheden fordelt på aldersgrupper Antal Procentvis fordelt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år ,7 5,8 6, år ,4 11,1 10, år ,7 49,7 46,9 50 år ,2 33,5 36,6 I alt Unge ledige, under 30 år, fordelt på aldersgruppe og forsikringskategori Forsikrede ledige Ikke- forsikrede (Match 1 3) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år år I alt Ledigheden fordelt på a-kasser Mænd Kvinder I alt Akademikere (AAK) Blik og rør Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske sundhedsorganisationer (DSA) Business El-faget Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og tjenestemænd (FTF-A) Handels- og kontorfunktionærer (HK) Ingeniører (IAK) IT-faget og Merkonomer (Prosa) Journalistik, kommunikation og sprog Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A)

6 Magistre (MA) Malerfaget og maritime Metalarbejdere Nærings- og nydelsesmiddelarb. (NNF) Fag og Arbejde (FOA) Socialpædagoger (SLA) Selvstændige (DANA) Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) Stats- og teleansatte Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA) Ikke forsikrede I alt Beskæftigelsen opgøres af Danmarks Statistik i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). I nedenstående tabel 3 vises, hvorledes beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordeler sig på brancher og aldersgrupper, ultimo Tabel 3 Beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordelt på branche og aldersgrupper. Procentvis fordelt Silkeborg - 29 år år 50 år - I alt - 29 år år 50 år - I alt Landbrug, gartneri og skovbrug % 30% 48% 100% Fiskeri % 32% 55% 100% Råstofudvinding % 40% 38% 100% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 43% 22% 100% Tekstil- og læderindustri % 56% 28% 100% Træ-, papir- og grafisk industri % 33% 24% 100% Kemisk industri og plastindustri % 58% 29% 100% Sten-, ler- og glasindustri % 52% 27% 100% Jern- og metalindustri % 55% 28% 100% Møbelindustri og anden industri % 54% 20% 100% Energi- og vandforsyning % 48% 38% 100% Bygge og anlæg % 45% 26% 100% Autohandel, service og tankstationer % 40% 26% 100% Engroshandel undtagen med biler % 57% 25% 100% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler % 29% 16% 100% Hoteller og restauranter % 29% 12% 100% Transport % 51% 37% 100% Post og tele % 45% 27% 100% Finansiering og forsikring % 60% 25% 100% Udlejning og ejendomsformidling % 35% 48% 100% Forretningsservice % 53% 25% 100% 6

7 Offentlig administration % 48% 38% 100% Undervisning % 49% 40% 100% Sundhedsvæsen % 54% 33% 100% Sociale institutioner % 52% 32% 100% Foreninger, kultur og renovation % 39% 39% 100% Uoplyst aktivitet % 26% 66% 100% I alt % 47% 29% 100% Kilde: Danmarks Statistik. RAS 2006 Det lokale arbejdsmarked i Silkeborg har haft en positiv udvikling gennem de seneste år som er kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Faldende ledighed En samlet stigning i antallet af arbejdspladser Arbejdsstyrken er øget Endvidere er nettoudpendlingen steget gennem de seneste år. Udfordringerne for Silkeborg De væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg forventes i 2008 fortsat at være: 1. At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for 2. At udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt 3. At unge kommer i uddannelse eller job 1. Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for I de kommende år forventes den demografiske udvikling i Silkeborg Kommune blandt andet at indebære en faldende vækst i arbejdsstyrken, som vil betyde færre unge og flere i de ældre aldersgrupper. Ligeledes må det forventes, at der fortsat vil være en markant nettoudpendling fra Silkeborg Kommune primært til Viborg, Århus samt den østlige del af regionen i øvrigt. Ultimo 2006 var nettoudpendlingen personer Aktuelt er der mangel på arbejdskraft inden for en lang række stillinger på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland og særlig markant inden for byggefagene, jern- og metal samt transport og salg. Antallet af arbejdspladser i og omkring Silkeborg forventes fortsat at stige i de kommende år, herunder inden for forretningsservice, bygge- og anlæg, transport samt indenfor dele af industrien. Sammenholdes den forventede udvikling i arbejdsstyrken med en fortsat positiv udvikling i antallet af arbejdspladser i Silkeborg kommune og hele den østlige del af region Midtjylland må det forventes at det lave ledighedsniveau vil fortsætte i Silkeborg og at virksomhederne fortsat kan få svært ved at rekruttere bestemte typer arbejdskraft. 7

8 Det er væsentligt at sikre, både på kort og lang sigt, at de private virksomheder i Silkeborg og omegn fortsat vil have mulighed for at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for, samt at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i forhold til løsningen af offentlige service- og omsorgsopgaver. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at der fortsat vil være fald i beskæftigelsen inden for en række brancheområder, for eksempel landbrug og industri,. Inden for andre brancher vil der samtidig være vækst, typisk inden for private og offentlige serviceerhverv. Samtidig vil der inden for de enkelte brancher ske en stadig udvikling i, hvilke kvalifikationer og kompetencer der efterspørges, således der til stadighed vil være stigende krav til arbejdskraftens kvalifikationer. På sigt øger dette de kortuddannedes risiko for ledighed, medmindre de bliver omskolet/efteruddannet. Jobcentret vil hele tiden følge udviklingen på det lokale arbejdsmarked, således der hurtigst muligt kan iværksættes en effektiv indsats ved virksomhedslukning, omlægning/udvikling af behovet for kvalifikationer. På kort sigt er udfordringen for jobcentret umiddelbart at sikre en nedgang i antallet af ledige, som opnår 3 måneders sammenhængende ledighed samt have et effektivt samarbejde med virksomhederne i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft, ikke mindst med fokus på områderne med flaskehalsproblemer og med mange jobåbninger. Udfordringerne med at imødegå flaskehalsproblemer på både kort og lidt længere sigt må løses gennem en målrettet indsats, herunder anvendelsen af voksenlærlingeordningen, den regionale flaskehalspulje, som stilles til rådighed af det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR)samt øvrige virksomhedsrettede tilbud for ledige. Tilsvarende er udfordringen at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Flaskehalspuljen understøtter og supplerer jobcentrets almindelige flaskehalsindsats. Den aktuelle liste over fagbetegnelser og aktiviteter, som kan finansieres via flaskehalspuljen udmeldes af beskæftigelsesregionen og vil indgå i jobcentrets planlægning af aktiviteter. Der vil til stadighed vise sig paradoksproblemer inden for enkeltområder på arbejdsmarkedet, hvor der samtidig er registrerede ledige arbejdssøgende og efterspørgsel efter arbejdskraft inden for de samme områder. Jobcenter Silkeborg lægger vægt på at identificere og løse paradoksproblemer i Silkeborg. Dette vil ske i samarbejde med A-kasser, virksomheder mv. Det skal sikres, at alle ledige inden for et jobområde aktuelt er til rådighed inden for det pågældende område, alternativt at de motiveres til at være jobsøgende inden for andre jobområder. Der vil blandt andet være fokus på at sikre, at flest mulige ledige inden for beskæftigelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder får en varig og fast tilknytning til området. Endvidere vil der være fokus på, at deltidsledige så vidt mulig opnår fuldtidsbeskæftigelse. 8

9 2. Udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt Med den lave ledighed er ledigheden i højere grad koncentreret på specifikke grupper med behov for en særlig indsats for at opnå beskæftigelse eller en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgrupperne for indsatsen kan derfor i mindre grad end tidligere beskrives/udsøges ud fra sædvanlige statistiske parametre. Der er således behov for at kunne identificere specifikke målgrupper og tilrettelægge indsatsen differentieret, så den kan imødekomme de individuelle behov hos den ledige. Unge med behov for en særlig indsats Ledige med manglende kvalifikationer og kompetencer Ledige med langvarige ledighedsperioder, som ofte kan have komplekse problemer og barrierer i forhold til at opnå beskæftigelse/tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe vil indgå i målgruppen for fuldtidsaktivering efter 2½ års ledighed (forsikrede) samt Ny chance -målgruppen (kontanthjælp). Personer med mange og/eller langvarige sygeperioder Der er en overledighed blandt kvinder, som tegner sig for ca. 2/3 af samtlige ledige. Blandt forsikrede ledige er overrepræsentationen af kvinder især for årige. Set i forhold til ledighedsgraden (1.kvartal 2007) gælder det for denne aldersgruppe, at gruppen i høj grad omfatter korttidsledige samt deltidsledige, det vil sige ledige med en ledighedsgrad op til 0,2. For ledige med mere end 3 måneders ledighed (arbejdskraftreserven) udgør ledige over 50 år den største aldersgruppe af forsikrede, mens aldersgruppen under 30 år udgør den største gruppe af kontanthjælpsmodtagerne. I 1. kvartal 2007 udgjorde ledige over 50 år i alt 36,6 % af samtlige ledige for mænds vedkommende var andelen 41,2 %, mens kvindernes andel var 33,5 % For begge køn var ledigheden koncentreret blandt de årige. Ledige, som er fyldt 60 år, udgør kun en meget lille andel, jævnt fordelt på mænd og kvinder. Mænd har altså en overledighed i de ældste aldersgrupper, især blandt årige. Målt på ledighedsgraden i 1. kvartal 2007 kan det konstateres at aldersgruppen årige udpræget grad tegner gruppen med en ledighedsgrad på 0,8 1, det vil sige ledige i mindst 80% af tiden. 48 % af mændene og 50 % af kvinderne med ledighedsgrad i dette interval tilhører denne aldersgruppe. Udfordringen er at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov, herunder gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 3. Unge kommer i uddannelse eller job I ledighedsstatistikken for 1. kvartal 2007 indgår i alt 243 fuldtidsledige unge under 30 år (se tabel 2), hvilket svarer til knap 17 % af den registrerede ledighed. Gruppen er fordelt med 171 forsikrede 9

10 ledige og 72 ikke-forsikrede. Blandt de forsikrede er ca. ¼ under 25 år, mens ca. 2/3 af de ikkeforsikrede er under 25 år. Opgørelsen er eksklusiv gruppen af unge ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5, som ikke indgår i ledighedsstatstikken. Denne gruppe omfatter ca. 250 berørte personer. Det er kendetegnende for gruppen, at den udover en beskæftigelsesmæssig indsats, har behov for en særlig social indsats. Overordnet er det væsentligt at Jobcentrets indsats for unge har fokus på at alle unge erhverver sig kvalifikationer og kompetencer så de kan imødekomme de fremtidige krav på arbejdsmarkedet, som vil indebære større kvalifikationskrav og krav om fleksibilitet og omstillingsevne. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indgår i jobcentret i Silkeborg kommune En hovedopgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning er vejledningsarbejdet med børn og unge fra 12-års-alderen op til 24 år (lovbestemt, inden for undervisningsministeriets område), hvor en overordnet målsætning frem til 2015 er at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er en forpligtelse om at være opsøgende for unge op til 19 år. Opgaven omfatter også indsatsen med at være til rådighed for unge op til 24 år, efter henvendelse. Der er mange forskellige årsager til, at en række unge falder ud af uddannelsessystemet. Det lykkes at få rigtig mange tilbage i uddannelsessystemet igen. Tilbage er der en række unge med særlig behov for vejledning, en række meget udsatte unge samt unge der ikke har faglige, psykiske og fysiske kompetencer til at starte en almindelig ungdomsuddannelse. De har ofte brug for et startbaneforløb eller alternative måder at vende tilbage til et uddannelsesforløb eller et job med en form for uddannelsessigte. Der er behov for en række initiativer, specielt for disse udsatte unge, og der skal udarbejdes en række procedurer samarbejdsparterne imellem i det kommunale system og de eksterne parter, så der opnås en hurtig og smidig indsats. De enkelte initiativer vil blive til i et samarbejde mellem de forskellige aktører, der har med disse ungegrupper at gøre. Etableringen af konkrete projekter vil ofte afhænge af finansiering via eksterne midler. Indsatsen for den enkelte unge koordineres og tilrettelægges i snævert samarbejde mellem de enkelte teams i jobcentret, f.eks. vedrørende integration, gennemførelse af uddannelsesmesse for alle unge ledige under 25 år (match 1 3), særlig tilrettelagte projekter for udsatte grupper hvor der i videst muligt omfang medinddrages et uddannelses- og kompetenceudviklingsperspektiv i aktiveringsindsatsen. Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed. Det overordnede mål for jobcenter Silkeborg i 2008 er at have fokus på den tidlige indsats i forbindelse med alle typer af ledighed, etablering af fleksjob og sygefravær. Gennem den tidlige indsats er målet at understøtte borgerens hurtige tilbagevenden til beskæftigelse og undgå risikoen for langvarige forløb. Samtidig reduceres tilgangen til målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen. 10

11 Jobcentret vil bringe en bred vifte af instrumenter i anvendelse, målrettet den enkelte målgruppe og således videreføre og styrke den intensiverede indsats, som successivt etableres gennem Et centralt fokusområde for jobcenter Silkeborg er at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcentret blandt andet opfylde gennem en tæt opfølgning på rettidighed i forhold til både kontaktforløb og aktivering. Et væsentligt element er at søge arbejdsgange og procedurer tilrettelagt, så de sikrer at jobcentret udfører en effektiv og smidig indsats. I videst muligt omfang vil jobcentret inddrage metoder og tiltag, som kan tilgodese særlige behov for specifikke målgrupper, f.eks. særlige arrangementer henvendt til unge ledige, forløb for ledige med anden etnisk baggrund mv. Rettidighed i tilbuddene er udgangspunktet for at øge andelen af borgere som deltager i aktive tilbud frem for passiv forsørgelse med risiko for at svække eller helt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. For den umiddelbart beskæftigelsesrettede indsats vil der være fokus på områder med gode beskæftigelsesmuligheder / flaskehalsområder, hvorved en varig tilknytning til arbejdsmarkedet bedst understøttes samtidig med, at virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes. I den nuværende situation på arbejdsmarkedet må det dog forventes, at en betydelig del af de ledige enten ikke umiddelbart har kvalifikationerne til at indtræde i et job på mangelområderne eller på forhånd ikke har set sig selv i et job indenfor disse områder. Introduktion til brancheområder gennem formidlings- og vejledningsaktiviteter samt opkvalificering af den ledige vil være redskaber til at opnå beskæftigelse/ opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet Gennem jobcentrets tilsyn med andre aktører fastholdes ligeledes fokus på, at ledige også får opfyldt minimumsrettighederne når beskæftigelsesindsatsen varetages af de andre aktører, ligesom der er fokus på aktørernes opnåede effekter. Jobcenter Silkeborg prioriterer integrationen af nye danskere gennem en specialiseret indsats på området., hvor fokus er på at opnå beskæftigelse/ tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen gælder også udover integrationsperioden. For de unge fastholdes et styrket fokus på uddannelse, f.eks. gennem forsøgsprojekter med grundforløb (dansk og 9. klasse) rettet mod f.eks. sent sammenførte unge mv. Viften af instrumenter, som bringes i anvendelse i den borgervendte indsats vil blandt andet omfatte: En tidlig indsats, inden 3 måneder for grupper af ledige dagpengemodtagere En hurtig afklaring af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3 i forhold til CV, aktuelle jobmuligheder, jobsøgning og evt. opkvalificeringsbehov i forhold til flaskehalsområderne mv. Herefter visiteres til jobkonsulenterne. Systematiske tilbagemeldinger og evaluering efter afslutning af aktiveringsforløb, herunder anvendelse af kompetencekort i forbindelse med virksomhedspraktik 11

12 Fokus på sikring af en høj datakvalitet, herunder registreringer af årsager, for at sikre en effektiv prioritering af indsatsen En intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Aktiveringsindsatsen målrettes områder med gode jobmuligheder, som fremgår af Arbejdsbalancen Aktiveringen på kontanthjælpsområdet tilrettelægges, således det omfangsmæssigt er fleksibelt i forhold til den enkeltes ressourcer og behov. I videst muligt omfang aktiveres på fuld tid. Intensiveret indsats for at fremskaffe fleksjob, i både den private og offentlig sektor. For en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, herunder langvarig sygemeldte, kan der ikke forventes en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenteret intensiverer afklarings- og udredningsindsatsen for denne gruppe med henblik på afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Den samlede indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagerne i jobcenter Silkeborg i 2008 er en fortsættelse af den intensiverede indsats i 2007 med fokus på indsatsen over for målgruppen for Ny chance til alle. Jobcenteret planlægger at målene i Ny chance indfries medio Jobcentrets mål for 2008: Mål Antallet af sygedagpengeforløb, som har haft en varighed ud over 52 uger, reduceres til 228 sager Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb reduceres til 29 uger (for igangværende forløb) I 20 % af de igangværende sygedagpengesager skal den sygemeldte have genoptaget arbejdet delvist. Antallet af personer i fleksjob stiger med 15 % sammenlignet med tidligere år. Dette forventes opnået gennem etablering af 100 nye fleksjob. Antallet af personer på ledighedsydelse falder med 20 % i 2008 i forhold til 2007 Antal personer på langvarig passiv kontanthjælp (1 år) reduceres med 150 i 2008 Antallet af unge under 30 år på kontanthjælp og i aktivering nedbringes med 10 % i 2008 set i forhold til 2007 Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges fra 32 % i 2007 til 48 % i 2008 Målemetode KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD sygedagpengestatistikken Essentia KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering KMD Essentia Effektvurdering 12

13 Antallet af dagpengeberettigede ledige, som opnår 3 mdr. sammenhængende ledighed nedbringes gennem en tidlig indsats, efter 8-12 ugers ledighed. Antallet nedbringes med 10 % sammenlignet med tilsvarende perioder 2007 Minimum 100 nyledige dagpengemodtagere deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed Minimum 50 ledige dagpengemodtagere, som tilmeldes efter barsel, længerevarende sygdom, opnået dimittendrettighed i voksen alder m.v. deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed Alle ledige dagpengemodtagere under 30 år deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed 75 % af Aktiveringstilbuddene for forsikrede ledige med anvendelse af redskaberne opkvalificering og privat løntilskud rettes mod mangelområderne på arbejdsmarkedet (Arbejdsmarkedsbalancen) Via Beskæftigelsesregionens beregninger (DREAM) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA /Arbejdsmarkedsportalen Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det overordnede mål for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Silkeborg i 2008 er i videst muligt omfang at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for herunder at have fokus på at anvende nye tiltag for at smidiggøre og fremme formidlingen til job. Indsatsen over for virksomhederne sker i et tæt samarbejde i jobcentret. Det er herunder også væsentligt, at jobcentret i kontakten med virksomhederne kan præsentere tilbud for alle indsatstyper (ordinære job, praktik- og løntilskud, fleksjob, personlig assistance til handicappede osv) og sikre en smidig service i forhold til virksomhedens behov. Det lokale arbejdsmarked begrænser sig ikke til Silkeborg Kommune men omfatter i vid udstrækning også tilstødende jobcentres område. Jobcenter Silkeborg vil styrke samarbejdet om formidlingsindsatsen med tilstødende jobcentre samt i relevant omfang indgå i samarbejdet med virksomheder uden for jobcentrets område. Det forventes primært at være relevant i forbindelse med rekruttering af et større antal medarbejdere til en virksomhed eller når der er tale om behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer Gennem samarbejdet med virksomhederne retter jobcentret virksomhedernes opmærksomhed på anvendelsen af redskaberne i forbindelse med indsatsen for grupper med særlige behov og herved fremme virksomhedernes sociale ansvarlighed over for udsatte målgrupper. 13

14 Det grundlæggende for samarbejdet med virksomhederne er, at jobcentret formår at bistå virksomhederne i en effektiv formidlingsindsats for at imødekomme behovet for arbejdskraft, herunder at opkvalificere ledige til jobs inden for områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret er opmærksom på om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at synliggøre disse over for arbejdsgiverne. Det kunne f.eks. være inden for det etniske område eller ledige i den ældre aldersgruppe. Der vil være fokus på at opfordre virksomhederne til at anvende jobnet.dk og andre digitale selvbetjeningsværktøjer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft og herunder i fornødent omfang vejlede og inspirere virksomhederne hertil. I den nuværende arbejdsmarkedssituation, med lav ledighed og stor efterspørgsel efter arbejdskraft og hvor det kan være vanskeligt at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft, vil jobcentret udvikle og anvende forskellige/nye tiltag for at fremme rekrutteringen af arbejdskraft, gennem eksempelvis jobmesse, samarbejde med virksomheder på tværs af jobcentre, netværksdannelse på det lokale arbejdsmarked, kampagner mv. Jobcentret lægger dog fortsat stor vægt på det direkte samarbejde med den enkelte virksomhed, gennem virksomhedsbesøg og anden direkte kontakt mellem virksomhedskonsulenter og den enkelte virksomhed både på initiativ fra jobcentret og fra virksomhederne. Herigennem kan jobcentret opbygge et varigt samarbejde og direkte bistå virksomheden i løsningen af konkrete spørgsmål, som måtte opstå. I forbindelse med formidlingsindsatsen er det samtidig væsentligt at kunne afstemme virksomhedens forventninger i forhold til de aktuelle rekrutteringsmuligheder i lokalområdet, herunder at henvise til alternative muligheder, f.eks. via EURES. Jobcentret lægger vægt på at styrke det lokale samarbejde på arbejdsmarkedet gennem en udviklingsorienteret indsats, herunder opbygge et bredt netværk i Silkeborg Kommune, som omfatter alle typer interessenter, med tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem netværket arbejder interessenterne for at fremme nytænkning, informationsspredning og vidensdeling herunder udvikling af nye metoder og redskaber for at fremme en smidig jobformidling og udvikle servicen for virksomheder og borgere inden for området. Målet med projektet er, at det samlet dækker alle typer målgrupper og fremmer virksomhedernes sociale ansvarlighed. Gennem 2008 vil projektet (bevilget af LBR) Netjob Silkeborg således blive fuldt udviklet i et webbaseret forum, hvor nyhedsbreve og en interaktiv hjemmeside vil være i centrum. Jobcentret vil have særlig fokus på at anvende de muligheder, som stilles til rådighed med flaskehalspuljen. Det gælder både den statslige og kommunale pulje. Jobcentret vil motivere målgruppen for tilbud til opkvalificering inden for områderne. Det indebærer, at anvendelsen af puljen også vil omfatte introducerende forløb til brancheområderne samt egentlige opkvalificerende forløb. Flaskehalsmidlerne forventes anvendt både i forbindelse med køb af enkeltpladser og etablering af hold. 14

15 Gennem anvendelsen af voksenlærlingeordningen sikres opkvalificering af voksne inden for de erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft. Samtidig styrkes den enkeltes tilknytning til faget/branchen. Den overvejende del af voksenlærlingeaftalerne vil blive indgået for personer, som er i beskæftigelse. Ledige forventes at tegne sig for 10 % 15 % af aftalerne. Jobcentret vil have fokus på voksenlærlingeordningen både i forbindelse med det løbende samarbejde med de enkelte virksomheder og i forbindelse med de særlige tiltag, f.eks. NETJOB Silkeborg, jobmesser mv. Antal indgåede aftaler i 2008 forventes at være på minimum samme niveau som I den virksomhedsvendte indsats kan det være uhensigtsmæssigt på forhånd at opstille en række kvantitative mål for indsatsen, da det er det væsentligt at kunne imødekomme virksomhedernes behov for service i takt med at behovet opstår. Jobcentret vil løbende have fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for service, information mv. samt inspirere virksomhederne til at anvende de tilrådighedværende redskaber, som f.eks.voksenlærlingeordningen, etablering af fleksjob, mulighederne for personlig assistance osv. Jobcentret vil derfor i 2008 gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som jobcentret har været i kontakt med for at få virksomhedernes vurdering af om den gennemførte indsats findes tilfredsstillende samt indhente inspiration fra virksomhederne til udvikling af jobcentrets tilbud og præsentationen af dem. Jobcentrets mål for 2008 Mål Flaskehalspuljen anvendes 100%. Det gælder både den statslige og kommunale del. Anvendelsen af voksenlærlingeordningen skal minimum være på samme niveau som Målemetode Forbruget på flaskehalspuljen Arbejdsmarkedsportalen/produktionsstatistik 600 virksomhedsbesøg Arbejdsmarkedsportalen/virksomhedsmodulet 85 % af virksomhederne skal udtrykke Gennemførelse af tilfredshedsundersøgelse i 2. tilfredshed med den service, de har halvår 2008 modtaget fra jobcentret Kapital 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Anvendelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i en kompetencestrategi. Dvs. i overvejelserne om, hvorvidt ledige skal overdrages til andre aktører indgår en vurdering af, om dette vil være en fordel for den ledige i forhold til at komme i beskæftigelse/tættere på arbejdsmarkedet. Jobcentret har således fokus på, at kvaliteten hos den enkelte leverandør lever op til målsætningerne og kravene i udbudsmaterialet. 15

16 Beskæftigelsesindsatsen i henhold til det obligatoriske LVU-udbud gennemføres via delaftaler med 2 forskellige aktører, som har delaftale for begge målgrupper. I det omfang der vil være kontanthjælpsmodtagere, som bliver omfattet af indsatsen, vil kommunen indgå aftale med én af disse aktører. Jobcenter Silkeborg anvender rammeaftalerne under serviceudbuddet for begge målgrupper i videst muligt omfang under hensyn til de økonomiske muligheder. Der er indgået delaftaler med 2 forskellige aktører, som har delaftale for begge målgrupper. Jobcentret lægger vægt på at have et godt løbende samarbejde med de valgte aktører som varetager beskæftigelsesindsatsen i henhold til serviceudbuddet samt LVU-udbuddet. Det indgår heri, at aktøren har fokus på flaskehalsområderne samt anvendelsen af flaskehalspuljen i det omfang det vil være relevant. De nuværende delaftaler med aktørerne vedrørende de 2 centrale udbud løber frem til medio 2. kvartal Jobcentret har fokus på opfølgningen på aktørernes indsats og effekter. Der foretages en nøje vurdering for at sikre anvendelse af de bedste aktører i forbindelse med at tage stilling til forlængelse/indgåelse af nye delaftaler medio 2. kvartal Jobcentret vil sikre, at den ledige som henvises til anden aktør altid vil have et valg mellem 2 forskellige aktører. Jobcentret planlægger, at i alt ca. 15 % af de forsikrede ledige, med 3 måneders ledighed henvises til at få beskæftigelsesindsatsen varetaget af anden aktør. Det vil svare til ca. 300 nye henvisninger. LVU-indsatsen forventes at tegne sig for ca. 1/3 af disse. På den kommunale del af jobcentret har Jobcenter Silkeborg igangværende rammeaftaler med eksterne aktører, som varetager indsatsen for ledige i matchgruppe 3 og 4. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om indsatsen, som dækker frem til udgangen af 2009, med mulighed for at opsige aftalerne, såfremt behovet for pladser ændrer sig. I 2008 vil den kommunale del af Jobcenter Silkeborg ligeledes have rammeaftaler med minimum 2 aktører, som kan varetage indsatsen med at fremfinde fleksjob til personer, som har været på ledighedsydelse i minimum 6 mdr. ( tilbud til borgerern) eller min. 12 mdr. (obligatorisk). Jobcentret planlægger ikke at gennemføre udbudsforretninger i Kapitel 6. Budget for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen Afsnittet udarbejdes, når budgetterne forelægger. 16

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

SILKEBORG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR SILKEBORG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Silkeborg Kommune?,

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Norddjurs Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere