Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1

2 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter silkeborg 4 Status for udviklingen på arbejdsmarkedet 4 Udfordringerne for Silkeborg 7 1. Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for 7 2. Udvide udbuddet af arbejdskraft- både på kort og på længere sigt 9 3. Unge kommer i uddannelse eller job 9 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed 10 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats 13 Kapitel 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 15 Kapitel 6. Budget for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen 16 2

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2008 er udarbejdet i henhold til i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2008 for at fremme beskæftigelsen. Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at ledigheden er meget lav og der fortsat er stigende beskæftigelse. Den største udfordring vil således være at sikre, at arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt. Med beskæftigelsesplanen skal der sikres sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Silkeborg og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsespolitiske målsætninger og mål for 2008: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle : 1. Flere skal i job og ordinær uddannelse: 25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden slutter, dvs. den 01. juli Flere skal kunne forsørge sig selv: Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den toårige periode. 3. Flere skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. 3

4 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps, starthjælps, introduktionsydelses og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg Status for udviklingen på arbejdsmarkedet Udviklingen på arbejdsmarkedet i Silkeborg er fortsat positiv med meget lav ledighed, stigende beskæftigelse og en fortsat vækst il arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedet i Silkeborg er karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenter Silkeborg: Tabel 1. Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i Silkeborg Befolkning Areal km2 864,9 - - Arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (1) (%) 81,0 80,3 81,0 Beskæftigelsesfrekvens (2) (%) 77,0 77,1 78,5 Virksomheder Arbejdspladser Indpendling 3) ~ Udpendling 3) ~ Nettoudpendling 3) Kilde: Statistikbanken samt jobindex databanken.. (1) Erhvervsfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken). (2) Beskæftigelsesfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. (3) Opgørelsen for 2004 og 2005 vedrører situationen før kommunalreformen, hvorfor opgørelsen for 2004 kan være påvirket af indbyrdes pendling mellem de 4 tidligere kommuner. Nedenstående opgørelser er Danmarks Statistiks ledighedsstatistik for ny Silkeborg kommune, vedrørende det seneste kvartal (1. kvartal 2007). Statistikken er opgjort på køn og for henholdsvis aldrsgrupper samt a-kassetilshørsforhold. Danmarks Statstiksopgørelser omfatter forsikrede ledige samt ledige kontanthjælpsmodtagere i matcgruppe 1 3. Opgørelsen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 foretages via kommunens egne opgørelser (KMD, Essentia). (Opgørelsen for 1. kvartal er den nyeste kvartalsopgørelse. Den jourføres med de nyeste tal inden beskæftigelsesplanen endelig godkendes i oktober måned. 4

5 Tabel 2. Ledigheden i Silkeborg Udviklingen i ledigheden i Silkeborg (1. kvt.) (1.kvt.) Antal fuldtidsledige Ledighedspct. (arbejdsstyrken) 4,8 3,9 3,9 3,3 Ledighedens sammensætning i 1. kvartal 2007: Ledigheden fordelt på aldersgrupper Antal Procentvis fordelt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år ,7 5,8 6, år ,4 11,1 10, år ,7 49,7 46,9 50 år ,2 33,5 36,6 I alt Unge ledige, under 30 år, fordelt på aldersgruppe og forsikringskategori Forsikrede ledige Ikke- forsikrede (Match 1 3) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år år I alt Ledigheden fordelt på a-kasser Mænd Kvinder I alt Akademikere (AAK) Blik og rør Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske sundhedsorganisationer (DSA) Business El-faget Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og tjenestemænd (FTF-A) Handels- og kontorfunktionærer (HK) Ingeniører (IAK) IT-faget og Merkonomer (Prosa) Journalistik, kommunikation og sprog Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A)

6 Magistre (MA) Malerfaget og maritime Metalarbejdere Nærings- og nydelsesmiddelarb. (NNF) Fag og Arbejde (FOA) Socialpædagoger (SLA) Selvstændige (DANA) Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) Stats- og teleansatte Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA) Ikke forsikrede I alt Beskæftigelsen opgøres af Danmarks Statistik i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). I nedenstående tabel 3 vises, hvorledes beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordeler sig på brancher og aldersgrupper, ultimo Tabel 3 Beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordelt på branche og aldersgrupper. Procentvis fordelt Silkeborg - 29 år år 50 år - I alt - 29 år år 50 år - I alt Landbrug, gartneri og skovbrug % 30% 48% 100% Fiskeri % 32% 55% 100% Råstofudvinding % 40% 38% 100% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 43% 22% 100% Tekstil- og læderindustri % 56% 28% 100% Træ-, papir- og grafisk industri % 33% 24% 100% Kemisk industri og plastindustri % 58% 29% 100% Sten-, ler- og glasindustri % 52% 27% 100% Jern- og metalindustri % 55% 28% 100% Møbelindustri og anden industri % 54% 20% 100% Energi- og vandforsyning % 48% 38% 100% Bygge og anlæg % 45% 26% 100% Autohandel, service og tankstationer % 40% 26% 100% Engroshandel undtagen med biler % 57% 25% 100% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler % 29% 16% 100% Hoteller og restauranter % 29% 12% 100% Transport % 51% 37% 100% Post og tele % 45% 27% 100% Finansiering og forsikring % 60% 25% 100% Udlejning og ejendomsformidling % 35% 48% 100% Forretningsservice % 53% 25% 100% 6

7 Offentlig administration % 48% 38% 100% Undervisning % 49% 40% 100% Sundhedsvæsen % 54% 33% 100% Sociale institutioner % 52% 32% 100% Foreninger, kultur og renovation % 39% 39% 100% Uoplyst aktivitet % 26% 66% 100% I alt % 47% 29% 100% Kilde: Danmarks Statistik. RAS 2006 Det lokale arbejdsmarked i Silkeborg har haft en positiv udvikling gennem de seneste år som er kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Faldende ledighed En samlet stigning i antallet af arbejdspladser Arbejdsstyrken er øget Endvidere er nettoudpendlingen steget gennem de seneste år. Udfordringerne for Silkeborg De væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg forventes i 2008 fortsat at være: 1. At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for 2. At udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt 3. At unge kommer i uddannelse eller job 1. Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for I de kommende år forventes den demografiske udvikling i Silkeborg Kommune blandt andet at indebære en faldende vækst i arbejdsstyrken, som vil betyde færre unge og flere i de ældre aldersgrupper. Ligeledes må det forventes, at der fortsat vil være en markant nettoudpendling fra Silkeborg Kommune primært til Viborg, Århus samt den østlige del af regionen i øvrigt. Ultimo 2006 var nettoudpendlingen personer Aktuelt er der mangel på arbejdskraft inden for en lang række stillinger på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland og særlig markant inden for byggefagene, jern- og metal samt transport og salg. Antallet af arbejdspladser i og omkring Silkeborg forventes fortsat at stige i de kommende år, herunder inden for forretningsservice, bygge- og anlæg, transport samt indenfor dele af industrien. Sammenholdes den forventede udvikling i arbejdsstyrken med en fortsat positiv udvikling i antallet af arbejdspladser i Silkeborg kommune og hele den østlige del af region Midtjylland må det forventes at det lave ledighedsniveau vil fortsætte i Silkeborg og at virksomhederne fortsat kan få svært ved at rekruttere bestemte typer arbejdskraft. 7

8 Det er væsentligt at sikre, både på kort og lang sigt, at de private virksomheder i Silkeborg og omegn fortsat vil have mulighed for at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for, samt at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i forhold til løsningen af offentlige service- og omsorgsopgaver. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at der fortsat vil være fald i beskæftigelsen inden for en række brancheområder, for eksempel landbrug og industri,. Inden for andre brancher vil der samtidig være vækst, typisk inden for private og offentlige serviceerhverv. Samtidig vil der inden for de enkelte brancher ske en stadig udvikling i, hvilke kvalifikationer og kompetencer der efterspørges, således der til stadighed vil være stigende krav til arbejdskraftens kvalifikationer. På sigt øger dette de kortuddannedes risiko for ledighed, medmindre de bliver omskolet/efteruddannet. Jobcentret vil hele tiden følge udviklingen på det lokale arbejdsmarked, således der hurtigst muligt kan iværksættes en effektiv indsats ved virksomhedslukning, omlægning/udvikling af behovet for kvalifikationer. På kort sigt er udfordringen for jobcentret umiddelbart at sikre en nedgang i antallet af ledige, som opnår 3 måneders sammenhængende ledighed samt have et effektivt samarbejde med virksomhederne i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft, ikke mindst med fokus på områderne med flaskehalsproblemer og med mange jobåbninger. Udfordringerne med at imødegå flaskehalsproblemer på både kort og lidt længere sigt må løses gennem en målrettet indsats, herunder anvendelsen af voksenlærlingeordningen, den regionale flaskehalspulje, som stilles til rådighed af det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR)samt øvrige virksomhedsrettede tilbud for ledige. Tilsvarende er udfordringen at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Flaskehalspuljen understøtter og supplerer jobcentrets almindelige flaskehalsindsats. Den aktuelle liste over fagbetegnelser og aktiviteter, som kan finansieres via flaskehalspuljen udmeldes af beskæftigelsesregionen og vil indgå i jobcentrets planlægning af aktiviteter. Der vil til stadighed vise sig paradoksproblemer inden for enkeltområder på arbejdsmarkedet, hvor der samtidig er registrerede ledige arbejdssøgende og efterspørgsel efter arbejdskraft inden for de samme områder. Jobcenter Silkeborg lægger vægt på at identificere og løse paradoksproblemer i Silkeborg. Dette vil ske i samarbejde med A-kasser, virksomheder mv. Det skal sikres, at alle ledige inden for et jobområde aktuelt er til rådighed inden for det pågældende område, alternativt at de motiveres til at være jobsøgende inden for andre jobområder. Der vil blandt andet være fokus på at sikre, at flest mulige ledige inden for beskæftigelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder får en varig og fast tilknytning til området. Endvidere vil der være fokus på, at deltidsledige så vidt mulig opnår fuldtidsbeskæftigelse. 8

9 2. Udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt Med den lave ledighed er ledigheden i højere grad koncentreret på specifikke grupper med behov for en særlig indsats for at opnå beskæftigelse eller en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgrupperne for indsatsen kan derfor i mindre grad end tidligere beskrives/udsøges ud fra sædvanlige statistiske parametre. Der er således behov for at kunne identificere specifikke målgrupper og tilrettelægge indsatsen differentieret, så den kan imødekomme de individuelle behov hos den ledige. Unge med behov for en særlig indsats Ledige med manglende kvalifikationer og kompetencer Ledige med langvarige ledighedsperioder, som ofte kan have komplekse problemer og barrierer i forhold til at opnå beskæftigelse/tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe vil indgå i målgruppen for fuldtidsaktivering efter 2½ års ledighed (forsikrede) samt Ny chance -målgruppen (kontanthjælp). Personer med mange og/eller langvarige sygeperioder Der er en overledighed blandt kvinder, som tegner sig for ca. 2/3 af samtlige ledige. Blandt forsikrede ledige er overrepræsentationen af kvinder især for årige. Set i forhold til ledighedsgraden (1.kvartal 2007) gælder det for denne aldersgruppe, at gruppen i høj grad omfatter korttidsledige samt deltidsledige, det vil sige ledige med en ledighedsgrad op til 0,2. For ledige med mere end 3 måneders ledighed (arbejdskraftreserven) udgør ledige over 50 år den største aldersgruppe af forsikrede, mens aldersgruppen under 30 år udgør den største gruppe af kontanthjælpsmodtagerne. I 1. kvartal 2007 udgjorde ledige over 50 år i alt 36,6 % af samtlige ledige for mænds vedkommende var andelen 41,2 %, mens kvindernes andel var 33,5 % For begge køn var ledigheden koncentreret blandt de årige. Ledige, som er fyldt 60 år, udgør kun en meget lille andel, jævnt fordelt på mænd og kvinder. Mænd har altså en overledighed i de ældste aldersgrupper, især blandt årige. Målt på ledighedsgraden i 1. kvartal 2007 kan det konstateres at aldersgruppen årige udpræget grad tegner gruppen med en ledighedsgrad på 0,8 1, det vil sige ledige i mindst 80% af tiden. 48 % af mændene og 50 % af kvinderne med ledighedsgrad i dette interval tilhører denne aldersgruppe. Udfordringen er at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov, herunder gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 3. Unge kommer i uddannelse eller job I ledighedsstatistikken for 1. kvartal 2007 indgår i alt 243 fuldtidsledige unge under 30 år (se tabel 2), hvilket svarer til knap 17 % af den registrerede ledighed. Gruppen er fordelt med 171 forsikrede 9

10 ledige og 72 ikke-forsikrede. Blandt de forsikrede er ca. ¼ under 25 år, mens ca. 2/3 af de ikkeforsikrede er under 25 år. Opgørelsen er eksklusiv gruppen af unge ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5, som ikke indgår i ledighedsstatstikken. Denne gruppe omfatter ca. 250 berørte personer. Det er kendetegnende for gruppen, at den udover en beskæftigelsesmæssig indsats, har behov for en særlig social indsats. Overordnet er det væsentligt at Jobcentrets indsats for unge har fokus på at alle unge erhverver sig kvalifikationer og kompetencer så de kan imødekomme de fremtidige krav på arbejdsmarkedet, som vil indebære større kvalifikationskrav og krav om fleksibilitet og omstillingsevne. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indgår i jobcentret i Silkeborg kommune En hovedopgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning er vejledningsarbejdet med børn og unge fra 12-års-alderen op til 24 år (lovbestemt, inden for undervisningsministeriets område), hvor en overordnet målsætning frem til 2015 er at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er en forpligtelse om at være opsøgende for unge op til 19 år. Opgaven omfatter også indsatsen med at være til rådighed for unge op til 24 år, efter henvendelse. Der er mange forskellige årsager til, at en række unge falder ud af uddannelsessystemet. Det lykkes at få rigtig mange tilbage i uddannelsessystemet igen. Tilbage er der en række unge med særlig behov for vejledning, en række meget udsatte unge samt unge der ikke har faglige, psykiske og fysiske kompetencer til at starte en almindelig ungdomsuddannelse. De har ofte brug for et startbaneforløb eller alternative måder at vende tilbage til et uddannelsesforløb eller et job med en form for uddannelsessigte. Der er behov for en række initiativer, specielt for disse udsatte unge, og der skal udarbejdes en række procedurer samarbejdsparterne imellem i det kommunale system og de eksterne parter, så der opnås en hurtig og smidig indsats. De enkelte initiativer vil blive til i et samarbejde mellem de forskellige aktører, der har med disse ungegrupper at gøre. Etableringen af konkrete projekter vil ofte afhænge af finansiering via eksterne midler. Indsatsen for den enkelte unge koordineres og tilrettelægges i snævert samarbejde mellem de enkelte teams i jobcentret, f.eks. vedrørende integration, gennemførelse af uddannelsesmesse for alle unge ledige under 25 år (match 1 3), særlig tilrettelagte projekter for udsatte grupper hvor der i videst muligt omfang medinddrages et uddannelses- og kompetenceudviklingsperspektiv i aktiveringsindsatsen. Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed. Det overordnede mål for jobcenter Silkeborg i 2008 er at have fokus på den tidlige indsats i forbindelse med alle typer af ledighed, etablering af fleksjob og sygefravær. Gennem den tidlige indsats er målet at understøtte borgerens hurtige tilbagevenden til beskæftigelse og undgå risikoen for langvarige forløb. Samtidig reduceres tilgangen til målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen. 10

11 Jobcentret vil bringe en bred vifte af instrumenter i anvendelse, målrettet den enkelte målgruppe og således videreføre og styrke den intensiverede indsats, som successivt etableres gennem Et centralt fokusområde for jobcenter Silkeborg er at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcentret blandt andet opfylde gennem en tæt opfølgning på rettidighed i forhold til både kontaktforløb og aktivering. Et væsentligt element er at søge arbejdsgange og procedurer tilrettelagt, så de sikrer at jobcentret udfører en effektiv og smidig indsats. I videst muligt omfang vil jobcentret inddrage metoder og tiltag, som kan tilgodese særlige behov for specifikke målgrupper, f.eks. særlige arrangementer henvendt til unge ledige, forløb for ledige med anden etnisk baggrund mv. Rettidighed i tilbuddene er udgangspunktet for at øge andelen af borgere som deltager i aktive tilbud frem for passiv forsørgelse med risiko for at svække eller helt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. For den umiddelbart beskæftigelsesrettede indsats vil der være fokus på områder med gode beskæftigelsesmuligheder / flaskehalsområder, hvorved en varig tilknytning til arbejdsmarkedet bedst understøttes samtidig med, at virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes. I den nuværende situation på arbejdsmarkedet må det dog forventes, at en betydelig del af de ledige enten ikke umiddelbart har kvalifikationerne til at indtræde i et job på mangelområderne eller på forhånd ikke har set sig selv i et job indenfor disse områder. Introduktion til brancheområder gennem formidlings- og vejledningsaktiviteter samt opkvalificering af den ledige vil være redskaber til at opnå beskæftigelse/ opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet Gennem jobcentrets tilsyn med andre aktører fastholdes ligeledes fokus på, at ledige også får opfyldt minimumsrettighederne når beskæftigelsesindsatsen varetages af de andre aktører, ligesom der er fokus på aktørernes opnåede effekter. Jobcenter Silkeborg prioriterer integrationen af nye danskere gennem en specialiseret indsats på området., hvor fokus er på at opnå beskæftigelse/ tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen gælder også udover integrationsperioden. For de unge fastholdes et styrket fokus på uddannelse, f.eks. gennem forsøgsprojekter med grundforløb (dansk og 9. klasse) rettet mod f.eks. sent sammenførte unge mv. Viften af instrumenter, som bringes i anvendelse i den borgervendte indsats vil blandt andet omfatte: En tidlig indsats, inden 3 måneder for grupper af ledige dagpengemodtagere En hurtig afklaring af ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3 i forhold til CV, aktuelle jobmuligheder, jobsøgning og evt. opkvalificeringsbehov i forhold til flaskehalsområderne mv. Herefter visiteres til jobkonsulenterne. Systematiske tilbagemeldinger og evaluering efter afslutning af aktiveringsforløb, herunder anvendelse af kompetencekort i forbindelse med virksomhedspraktik 11

12 Fokus på sikring af en høj datakvalitet, herunder registreringer af årsager, for at sikre en effektiv prioritering af indsatsen En intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Aktiveringsindsatsen målrettes områder med gode jobmuligheder, som fremgår af Arbejdsbalancen Aktiveringen på kontanthjælpsområdet tilrettelægges, således det omfangsmæssigt er fleksibelt i forhold til den enkeltes ressourcer og behov. I videst muligt omfang aktiveres på fuld tid. Intensiveret indsats for at fremskaffe fleksjob, i både den private og offentlig sektor. For en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, herunder langvarig sygemeldte, kan der ikke forventes en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenteret intensiverer afklarings- og udredningsindsatsen for denne gruppe med henblik på afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Den samlede indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagerne i jobcenter Silkeborg i 2008 er en fortsættelse af den intensiverede indsats i 2007 med fokus på indsatsen over for målgruppen for Ny chance til alle. Jobcenteret planlægger at målene i Ny chance indfries medio Jobcentrets mål for 2008: Mål Antallet af sygedagpengeforløb, som har haft en varighed ud over 52 uger, reduceres til 228 sager Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb reduceres til 29 uger (for igangværende forløb) I 20 % af de igangværende sygedagpengesager skal den sygemeldte have genoptaget arbejdet delvist. Antallet af personer i fleksjob stiger med 15 % sammenlignet med tidligere år. Dette forventes opnået gennem etablering af 100 nye fleksjob. Antallet af personer på ledighedsydelse falder med 20 % i 2008 i forhold til 2007 Antal personer på langvarig passiv kontanthjælp (1 år) reduceres med 150 i 2008 Antallet af unge under 30 år på kontanthjælp og i aktivering nedbringes med 10 % i 2008 set i forhold til 2007 Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges fra 32 % i 2007 til 48 % i 2008 Målemetode KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD sygedagpengestatistikken Essentia KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering Opfølgning løbende i 2008 KMD Essentia Effektvurdering KMD Essentia Effektvurdering 12

13 Antallet af dagpengeberettigede ledige, som opnår 3 mdr. sammenhængende ledighed nedbringes gennem en tidlig indsats, efter 8-12 ugers ledighed. Antallet nedbringes med 10 % sammenlignet med tilsvarende perioder 2007 Minimum 100 nyledige dagpengemodtagere deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed Minimum 50 ledige dagpengemodtagere, som tilmeldes efter barsel, længerevarende sygdom, opnået dimittendrettighed i voksen alder m.v. deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed Alle ledige dagpengemodtagere under 30 år deltager i en tidlig indsats (typisk kortvarig jobsøgningsforløb) inden 3 mdr. ledighed 75 % af Aktiveringstilbuddene for forsikrede ledige med anvendelse af redskaberne opkvalificering og privat løntilskud rettes mod mangelområderne på arbejdsmarkedet (Arbejdsmarkedsbalancen) Via Beskæftigelsesregionens beregninger (DREAM) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA (deltagerliste, holdid) Via AMANDA /Arbejdsmarkedsportalen Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det overordnede mål for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Silkeborg i 2008 er i videst muligt omfang at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for herunder at have fokus på at anvende nye tiltag for at smidiggøre og fremme formidlingen til job. Indsatsen over for virksomhederne sker i et tæt samarbejde i jobcentret. Det er herunder også væsentligt, at jobcentret i kontakten med virksomhederne kan præsentere tilbud for alle indsatstyper (ordinære job, praktik- og løntilskud, fleksjob, personlig assistance til handicappede osv) og sikre en smidig service i forhold til virksomhedens behov. Det lokale arbejdsmarked begrænser sig ikke til Silkeborg Kommune men omfatter i vid udstrækning også tilstødende jobcentres område. Jobcenter Silkeborg vil styrke samarbejdet om formidlingsindsatsen med tilstødende jobcentre samt i relevant omfang indgå i samarbejdet med virksomheder uden for jobcentrets område. Det forventes primært at være relevant i forbindelse med rekruttering af et større antal medarbejdere til en virksomhed eller når der er tale om behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer Gennem samarbejdet med virksomhederne retter jobcentret virksomhedernes opmærksomhed på anvendelsen af redskaberne i forbindelse med indsatsen for grupper med særlige behov og herved fremme virksomhedernes sociale ansvarlighed over for udsatte målgrupper. 13

14 Det grundlæggende for samarbejdet med virksomhederne er, at jobcentret formår at bistå virksomhederne i en effektiv formidlingsindsats for at imødekomme behovet for arbejdskraft, herunder at opkvalificere ledige til jobs inden for områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret er opmærksom på om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at synliggøre disse over for arbejdsgiverne. Det kunne f.eks. være inden for det etniske område eller ledige i den ældre aldersgruppe. Der vil være fokus på at opfordre virksomhederne til at anvende jobnet.dk og andre digitale selvbetjeningsværktøjer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft og herunder i fornødent omfang vejlede og inspirere virksomhederne hertil. I den nuværende arbejdsmarkedssituation, med lav ledighed og stor efterspørgsel efter arbejdskraft og hvor det kan være vanskeligt at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft, vil jobcentret udvikle og anvende forskellige/nye tiltag for at fremme rekrutteringen af arbejdskraft, gennem eksempelvis jobmesse, samarbejde med virksomheder på tværs af jobcentre, netværksdannelse på det lokale arbejdsmarked, kampagner mv. Jobcentret lægger dog fortsat stor vægt på det direkte samarbejde med den enkelte virksomhed, gennem virksomhedsbesøg og anden direkte kontakt mellem virksomhedskonsulenter og den enkelte virksomhed både på initiativ fra jobcentret og fra virksomhederne. Herigennem kan jobcentret opbygge et varigt samarbejde og direkte bistå virksomheden i løsningen af konkrete spørgsmål, som måtte opstå. I forbindelse med formidlingsindsatsen er det samtidig væsentligt at kunne afstemme virksomhedens forventninger i forhold til de aktuelle rekrutteringsmuligheder i lokalområdet, herunder at henvise til alternative muligheder, f.eks. via EURES. Jobcentret lægger vægt på at styrke det lokale samarbejde på arbejdsmarkedet gennem en udviklingsorienteret indsats, herunder opbygge et bredt netværk i Silkeborg Kommune, som omfatter alle typer interessenter, med tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem netværket arbejder interessenterne for at fremme nytænkning, informationsspredning og vidensdeling herunder udvikling af nye metoder og redskaber for at fremme en smidig jobformidling og udvikle servicen for virksomheder og borgere inden for området. Målet med projektet er, at det samlet dækker alle typer målgrupper og fremmer virksomhedernes sociale ansvarlighed. Gennem 2008 vil projektet (bevilget af LBR) Netjob Silkeborg således blive fuldt udviklet i et webbaseret forum, hvor nyhedsbreve og en interaktiv hjemmeside vil være i centrum. Jobcentret vil have særlig fokus på at anvende de muligheder, som stilles til rådighed med flaskehalspuljen. Det gælder både den statslige og kommunale pulje. Jobcentret vil motivere målgruppen for tilbud til opkvalificering inden for områderne. Det indebærer, at anvendelsen af puljen også vil omfatte introducerende forløb til brancheområderne samt egentlige opkvalificerende forløb. Flaskehalsmidlerne forventes anvendt både i forbindelse med køb af enkeltpladser og etablering af hold. 14

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere