Ledige seniorer i Ribe Amt. December Sanne Ipsen, Henning Hansen, Nadia El-Salanti og Katrine Ardal CASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige seniorer i Ribe Amt. December 2002. Sanne Ipsen, Henning Hansen, Nadia El-Salanti og Katrine Ardal CASA"

Transkript

1 Ledige seniorer i Ribe Amt December 2002 Sanne Ipsen, Henning Hansen, Nadia El-Salanti og Katrine Ardal ASA

2 ASA Ledige seniorer i Ribe Amt December 2002 Sanne Ipsen, Henning Hansen, Nadia El-Salanti og Katrine Ardal enter for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: entre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 openhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Ledige seniorer i Ribe Amt ASA, december 2002 ISBN Elektronisk udgave:

4 Forord Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt har i efteråret 2002 igangsat en analyse af ledige seniorer i Ribe Amt. Analysen er gennemført af enter for Alternativ Samfundsanalyse (ASA) og afsluttet ultimo november Baggrunden for at igangsætte analysen er, at der indenfor de næste 10 år vil ske store aldersmæssige forskydninger på arbejdsmarkedet. Seniorerne har således en overledighed. Samtidig har flere brancher en skæv aldersstruktur, og der vil derfor i de kommende 5-10 år blive et stort behov for at ansætte nye medarbejdere i disse brancher Formålet med analysen har været følgende: At få en uddybende beskrivelse af seniorgruppens sammensætning med udgangspunkt i flere aldersintervaller. At få en afdækning af barrierer for seniorers ansættelse og udslusning på arbejdsmarkedet, både gennem inddragelse af eksisterende undersøgelser og af regionale virksomheder og faglige organisationer. At få anbefalinger og forslag til, hvilke redskaber der kan understøtte udfordringerne på seniorområdet samt forslag til, hvilke aktører der skal/kan samarbejdes med. Analysens resultater skal anvendes til at udbygge strategien på det seniorpolitiske område samt konkretiseres i en handlingsplan for konkrete initiativer og tiltag i de kommende år. Til sidst vil jeg gerne pointere, at alle synspunkter i analysen ikke nødvendigvis deles af Arbejdsmarkedsrådet. Arbejdsmarkedsrådet håber, at analysen vil danne grundlag for en positiv dialog om det fremtidige samarbejde på det seniorpolitiske område. Bent Friis formand for Arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Beskæftigelsesproblemer blandt seniorer i Ribe Amt i statistisk belysning Ledighedogalder ProfilafdeældreledigeiRibeAmt Ledighedsprocentenia-kasser Jobønsker ErhvervsstruktureniRibeAmt Opsummering Barrierer for ansættelse af ledige seniorer Barriererivirksomhederne Barriererideældreledigessituationogpraksis Barriereriformidlings-ogvejledningssystemet Andrebarrierer Anbefalinger til AF IndsatseninterntiAF AFisamarbejdemedandre Andre initiativer...40

6 1 Indledning Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt ønskede udarbejdet en analyse af de ledige seniorer i Ribe Amt med inddragelse af hvilke barrierer, der er for at seniorerne kan finde beskæftigelse. Baggrunden for ønsket om analysen er, at der indenfor de næste 10 år vil ske store aldersmæssige forskydninger på arbejdsmarkedet. Det kan konstateres, at seniorer har en overledighed. Samtidig har flere brancher en skæv aldersstruktur med mange seniorer, og der vil derfor i de kommende 5-10 år blive et stort behov for at ansætte nye medarbejdere i disse brancher, efterhånden som de ansatte trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet gennem pension eller efterløn. Andre brancher har en alderssammensætning med mange unge, og set i lyset af at ungdomsårgangene i de næste år vil være små, vil der også i disse brancher blive behov for at ændre rekrutteringsmønstret. Analysen af de ledige seniorer indeholder to hoveddele: en statistisk beskrivelse af seniorgruppens sammensætning med hensyn til aldersgrupper, køn, ledighedens længde, a-kassetilknytning og jobønsker samt af arbejdsmarkedets alderssammensætning fordelt på brancher. en afdækning af barrierer for seniorers ansættelse i virksomhederne, hvor barriererne kan være knyttet til virksomhedernes rekrutteringspraksis og holdninger til ældre eller til de ældre lediges situation og jobsøgningspraksis. Endelig kan der være barrierer i formidlings- og vejledningssystemet samt i lovgivningen. Barriererne er analyseret gennem inddragelse af eksisterende undersøgelser. Som et supplement til denne analyse er der gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse, som har inddraget et udvalg af regionale virksomheder i forskellige brancher, både offentlige og private. Desuden er der gennemført interview med grupper af ledige i forskellige a-kasser samt med a-kasserepræsentanter og vejledere ved uddannelsesinsitutioner og AF. Denne del af undersøgelsen var væsentlig, fordi den kunne indkredse faktorer af betydning for ledigheden, som ikke kan opfanges gennem den statistiske a- nalyse, og fordi den kunne sammenkæde problemer og barrierer med mulige løsninger og anvendelige redskaber. Virksomhederne er blevet interviewet om deres rekrutteringspraksis med særlig henblik på rekruttering af ældre samt deres syn på eventuelle fremtidige rekrutteringsproblemer og deres syn på, hvordan et samarbejde med AF kunne styrkes. De ledige er interviewet om deres ledighedssituation, erfaringer med jobsøgning og hvilken hjælp og støtte de har fået i forbindelse med denne. A-kasserne og vejlederne er interviewet om deres erfaringer fra kontakten med ældre 6

7 ledige, om samarbejdet mellem organisationerne, uddannelsesinstitutionerne og AF, og hvordan dette kunne styrkes i forhold til en indsats for de ældre ledige. Som resultat af analysen opstilles en række anbefalinger og forslag til AF til en øget indsats på området og til hvilke parter, der eventuelt kan samarbejdes med om forskellige initiativer. Rapportens struktur er: - Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra den statistiske analyse - Kapitel 3 indeholder de væsentligste barrierer, fordelt i forhold til virksomhedernes praksis og holdninger, de lediges situation og jobsøgningspraksis samt formidlings- og vejledningssystemet. - I kapitel 4 opstilles anbefalinger til AF til en øget indsats i forhold til de ældre ledige. I tilknytning til rapporten er udarbejdet en bilagsrapport, som indeholder en udvidet statistisk analyse samt delbeskrivelser af interviewene med virksomhederne, de ledige, vejledere og a-kasser. Desuden er der en liste over litteratur om ældre på arbejdsmarkedet. 7

8 2 Beskæftigelsesproblemer blandt seniorer iribeamtistatistiskbelysning I dette afsnit vil vi tegne et billede af beskæftigelsesforholdene og arbejdsløsheden blandt seniorerne i Ribe Amt. Har seniorerne større problemer end andre aldersgrupper? Hvordan er sammensætningen af de ledige seniorer, f.eks. med hensyn til køn, a-kassetilhørsforhold og etnisk baggrund. 2.1 Ledighed og alder Vi kan først tegne et billede af, hvilke beskæftigelsesgrupper befolkningen befinder sig i på forskellige alderstrin. I den følgende figur betragter vi seks forskellige kategorier: - Beskæftigelse - Arbejdsløshed og aktivering - Førtidspension - Overgangsydelse (50-59 årige) - Efterløn (60-66 årige) - Udenfor arbejdsstyrken i øvrigt, f.eks. husmødre, kontanthjælpsmodtagere og uddannelsessøgende Figur 1: Erhvervsstatus på forskellige alderstrin år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år Procent Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken Pension Efterløn Overgangsydelse Kilde: Statistiske Efterretninger. Arbejdsmarked. 2002:17 8

9 Figur 1 viser, at 80% af befolkningen er i beskæftigelse indtil 54 års alderen. Ved efterlønsalderen 60 år er beskæftigelsesprocenten reduceret til 50%, og lige før folkepensionsalderen ved 66 år er kun 15% i beskæftigelse. Efterlønnen har en afgørende betydning for tilbagetrækningen. Førtidspensionen spiller også en væsentlig rolle for tilbagetrækningen, men i modsætning til efterlønnen, er tildeling af førtidspension ikke et frit valg for de enkelte. Der skal være tale om alvorlige fysiske eller psykiske problemer, før en person tildeles en førtidspension. I perioden var det desuden muligt at opnå overgangsydelse i alderen år, hvis man havede været ledig i mere end 15 måneder. Det var en slags efterløn for de årige, men ordningen blev ophævet igen i Der er stadig en del personer, som modtager overgangsydelse. Man bemærker også, at andelen af personer, der er arbejdsløse eller i aktivering er relativt stor lige før efterlønsalderen. Det vises i figur 2, hvor ledighedsprocenten (gennemsnitligt antal ledige forsikrede og kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken) i Ribe Amt er sammenlignet med hele landet. Figur 2: Ledighedsprocenten i forskellige aldersgrupper år Hele landet år Ribe Amt år år år år år Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Figur 2 viser, at ledighedsprocenten er højest blandt ældre, mens den er mindst i aldersgruppen år. Ledighedsproblemerne starter for alvor ved 55 års alderen ifølge figur 2. Aldersgruppen år har således en markant højere ledighedsprocent end andre, og dette aldersmæssige mønster findes både på landsplan og i Ribe Amt. Ribe Amt har dog generelt en lidt lavere ledighedsprocent end de fleste andre amter og landet som helhed. 9

10 Selv om ledighedsprocenten både er høj blandt de unge og de ældre, er der tale om forskellige problemstillinger for de to grupper. De unge bliver ret ofte ramt af ledighed, men de er sjældent ledige ret længe. De ældre bliver også ofte ramt af ledighed, men de er desuden ledige i meget længere tid end unge og midaldrende. Det fremgår af de følgende to figurer. Figur 3 viser risikoen for at blive ledig i løbet af et år, dvs. procentdel af arbejdsstyrken, der har været ledig på et eller andet tidspunkt i løbet af Figur 3: Procentdel, der har været ledig i løbet af sidste år Ribe Amt Alle år år år år Kvinder Mænd år år år Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Figur 3 viser ikke bare, at både de unge og de ældre ofte bliver ramt af ledighed, figuren viser desuden, at kvinderne meget oftere bliver ramt af ledighed end mændene. Risikoen for at blive ramt af ledighed er altså både et spørgsmål om køn og alder. Det er de unge og de ældre kvinder, der oftest bliver ramt af ledighed. I den anden enden af skalaen er det de midaldrende mænd (40-54 år), som især sjældent bliver ramt af ledighed. Aldersgruppen år er den gruppe, der sjældnest bliver ramt af ledighed. Hvis man er blevet ledig, er det næste spørgsmål, hvor længe ledigheden varer. Det fremgår af figur 4, som viser den procentdel af de ledige, der har en ledighedsgrad på mere end 0,5, dvs. har været ledig i mere end et halvt år inden for det seneste år. 10

11 Figur 4: Procentdel, der har ledigsgrad over 0,5 det sidste år Ribe Amt Alle år Kvinder Mænd år år år år år år Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Figur 4 viser meget tydeligt, at flere af de ældre har været ledige i lang tid i mere end et halvt år. Desuden ser man, at kvinderne først adskiller sig fra mændene efter 55 års alderen. Indtil 55 år er mænds og kvinders ledighed lige langvarig. Derefter er flere kvinder end mænd ledige i lang tid. Vi kan konstatere, at slutningen af 50erne er en beskæftigelsesmæssig vanskelig aldersperiode. Problemet for de ældre er ikke kun, at de har stor risiko for at blive ledig, men især at de har svært ved at finde et nyt job, når de først er blevet ledige. Selv om kvinder generelt har større ledighedsproblemer end mænd, gælder der de samme aldersmønstre for de to køn. 2.2 Profil af de ældre ledige i Ribe Amt I dette afsnit vil vi tegne nogle profiler af de ledige i Ribe Amt. Udgangspunktet er en aldersopdeling af de ledige især i de ældre aldersgrupper. Datamaterialet er primært hentet fra AMANDA. Køn Den første profil er kønssammensætningen af de ledige i Ribe Amt. Figuren viser, at der er lidt flere ledige kvinder indtil 60 år. Derefter er flere ledige mænd. 11

12 Figur 5: Ledige i Ribe Amt - procentvis fordelt på mænd og kvinder år år år år år år Kvinder Mænd Kilde: Analyser fra AMANDA i Ribe Amt Etnisk baggrund Der er kun ganske få procent ledige med anden national eller etnisk baggrund end dansk i Ribe Amt. De fleste af de ledige med udenlandsk baggrund kommer fra de såkaldt mere udviklede lande, mens kun få ledige er fra mindre udviklede lande. Desuden kan man bemærke, at der endda er endnu færre med anden etnisk baggrund i de ældre aldersgrupper. A-kasse tilhørsforhold De forsikrede ledige i Ribe Amt kan også gøres op efter deres tilhørsforhold til en a-kasse. I de følgende figurer 6a og 6b vises hvilke a-kasser henholdsvis de ældre mænd og ældre kvinder tilhører. Af praktiske grunde har vi udvalgt de fem mest betydningsfulde a-kasser for henholdsvis mænd og kvinder. Figur 6a viser, at de ældre ledige, forsikrede kvinder som oftest er medlem af HK, KAD og den kristelige a-kasse. Desuden er en del kvinder medlem af SiD og de forskellige pædagogiske a-kasser (BUPL, PMF og SL). Der er desuden det aldersmæssige mønster, at med stigende alder er der en mindre andel, der er medlemmer af HK, SiD og de pædagogiske a-kasser, mens det omvendte mønster er gældende for den kristelige a-kasse. 1 1 Den kristelige a-kasse oplyste, at de relativt mange ældre ledige medlemmer kan skyldes, at en del tidligere selvstændige har valgt den kristelige a-kasse nærmest af ideologiske grunde. Efter 1/ kan de selvstændige fortsætte i de selvstændiges a-kasse, når de ikke længere er selvstændige. 12

13 Figur 6a: Hvilke a-kasser tilhører ledige kvinder i Ribe Amt? 2002 HK KAD Kristelig SiD år år Pædagoger år Procent Kilde: Oplysninger fra AMANDA i Ribe Amt Figur 6b: Hvilke a-kasser tilhører ledige mænd i Ribe Amt? 2002 SiD Selvstændige Kristelig Håndværkere år år HK år Procent Kilde: Oplysninger fra AMANDA i Ribe Amt Note: Figur 6a og 6b skal læses således, at hvis man læller tallene sammen i hver aldersgruppe bliver det til i alt 100% bortset fra at der mangler en række a-kasser). For de ældre ledige mænds vedkommede er SiD den helt dominerende a-kasse, mens de selvstændige, de kristelige, HK og de samlede håndværkeres (elektrikere, TIB, rør og blik samt malere) a-kasser hver kun har en mindre del af de ledige mænd som medlemmer. 13

14 Det aldersmæssige mønster blandt de ældre ledige mænd er, at jo ældre de bliver, des flere er medlem af de selvstændiges a-kasser. Der er en tendens til det modsatte mønster for SiDs og HKs a-kasser, hvor andelen bliver mindre med stigende alder. Samlet profil En sammenfatning af profilen for de ledige i Ribe Amt med vægt på aldersdimensionen viser for det første, at med stigende alder vokser andelen af mænd, der er ledige i forhold til kvinder. Desuden bliver der færre med anden etnisk baggrund end dansk. Endelig er der en mindre andel ledige medlemmer af de traditionelle a-kasser, f.eks. SiD, HK og pædagoger, men til gengæld er der en større andel, der er medlem af de kristelige og de selvstændiges a-kasser. 2.3 Ledighedsprocenten i a-kasser Vi har netop tegnet en profil af de ledige, som indeholder a-kassetilhørsforhold, dvs. hvor mange af de ledige, der er medlem af forskellige a-kasser. Men denne profil viser ikke, hvor stor ledighedsprocenten er blandt medlemmer af de forskellige a-kasser. Hvis der eksempelvis er en stor procentdel ledige fra HKs a-kasse, kan det blandt andet skyldes, at der er mange medlemmer af HKs a-kasse. I dette afsnit vil vi se på nærmere på ledighedsprocenten i forskellige a-kasser både blandt mænd og kvinder. Da vi har koncentreret os om de enkelte a-kasser, omfatter det kun forsikrede medlemmer af a-kasser. Ledighedsprocenten er derfor defineret som det gennemsnitlige antal forsikrede ledige i procent af alle forsikrede inden for det seneste år. I de følgende figurer 7a og 7b har vi slået en række af de mindre a-kasser sammen. 14

15 Figur 7a: Ledighedsprocenten blandt mænd i a-kasser i Ribe Amt Selvstændige Akademikere Teknikere FTF år år FOA år HK METAL Byggefag Fremstillingsfag SiD Procent Kilde: Danmarks Statistiske Statistikbank Blandt mændene er det for det første tydeligt, at medlemmerne af SiD har den højeste ledighedsprocent, mens den laveste ledighedsprocent findes blandt medlemmerne af de selvstændiges a-kasser. Figur 7a viser desuden, at der er et klart aldersmønster, som går igen i næsten alle a-kasserne jo ældre medlemmerne er, des højere er ledighedsprocenten. Kun medlemmerne af FOA og HK afviger en lille smule fra dette mønster. 15

16 Figur 7b: Ledighedsprocenten blandt kvinder i a-kasser i Ribe Amt Selvstændige Akademikere Teknikere FTF år år FOA år HK Byggefag Fremstillingsfag SiD KAD Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Figur 7b viser kvindernes ledighedsprocent, hvor de højeste ledighedsprocenter findes blandt medlemmer af KAD, SiD, fremstillingsfag og byggefag. Det skal dog nævnes, at der er ret få kvindelige medlemmer over 60 år af byggefagenes og fremstillingsfagenes a-kasser. Ligesom det var tilfældet blandt mændene, er der et klart aldersmønster blandt kvinderne jo ældre medlemmerne er, des højere er ledighedsprocenten. Dette mønster gælder i alle a-kasser. 16

17 2.4 Jobønsker De ledige bliver bedt om at prioritere nogle jobønsker, når de har kontakt med AF. De kan have et eller flere ønsker, som registreres i AMANDA. Vi har foretaget en kategorisering og analyse af disse jobønsker dog kun første prioritetsønskerne. Der er altså kun registreret et ønske fra hver person. 2 Det er ikke overraskende, at jobønskerne i høj grad afspejler det kønsopdelte arbejdsmarked. Kvinders og mænds jobønsker er meget forskellige. Kvindernes rangliste med de fem mest ønskede job ser således ud. De øvrige kategorier er væsentlig mindre end de fem nævnte. 1. Kontorarbejde 2. Børnepasning 3. Fabriksarbejde 4. Rengøring m.v. 5. Butik og salgsarbejde. Mændenes rangliste med de fem mest ønskede job ser således ud. De øvrige kategorier er væsentlig mindre end de fem nævnte. 1. Fabriksarbejde 2. hauffører o.l. 3. Håndværk og reperation 4. Kontorarbejde 5. Byggeri og anlæg. Figur 8a viser, at der kun er nogle få mønstre i aldersforskellene. Det tydeligste mønster er, at rengøring samt butik og salgsarbejde ønskes mere af de ældre kvinder end af de yngre. Der er også en tendens til, at de ældre kvinder oftere ønsker kontorarbejde. Det omvendte mønster viser sig, når vi ser på børnepasning, som ønskes mest af de yngre kvinder (hvis vi ser bort fra de årige). Endelig er der ingen forskel på de unge og de gamle, når det drejer sig om fabriksarbejde. De ledige kvinder ønsker tilsyneladende næsten de samme typer arbejde, som kvinder som helhed er beskæftiget med. De ledige kvinder ønsker også mange af de fag, der har stor ledighed, f.eks. er der ret stor ledighed blandt ældre kvinder indenfor ufaglært fabriksarbejde og andre former for ufaglært arbejde. Der er også en vis ledighed indenfor HK-området. 2 Hvis man lægger tallene sammen i hver aldersgruppe bliver det til i alt 100% 17

18 Figur 8a: Jobønsker blandt ledige kvinder i Ribe Amt Rengøring år år Butik og salg 55-57år år Børnepasning år Kontorarbejde Fabriksarbejde Procent Kilde: Oplysninger fra AMANDA i Ribe Amt Figur 8b: Jobønsker blandt ledige mænd i Ribe Amt Kontorarbejde år år Håndværk 55-57år år Byggeri og anlæg år hauffør mv. Fabriksarbejde Procent Kilde: Oplysninger fra AMANDA i Ribe Amt Figur 8b viser, at aldersmønstrene i jobønskerne blandt mændene heller ikke er helt tydelige. Der er imidlertid en tendens til, at de ældre ledige mænd ikke så ofte ønsker fabriksarbejde og bygge/anlægsarbejde som de yngre ledige. Det omvendte mønster viser sig i forhold til kontorarbejde og håndværk. 18

19 Disse aldersmæssige forskelle kunne tyde på, at de ældre mænd i et vist omfang fravælger det fysisk hårde og måske stressende arbejde på fabrikker eller i byggesektoren. Til gengæld er de mere interesserede i kontorarbejde, som ofte er fysisk lettere. Der er en tendens til, at de ledige mænd også ønsker andre job, end dem mændene generelt er beskæftiget med, f.eks. kontorarbejde. De er muligvis opmærksom på, at de ikke kan klare de fysisk hårde job, når de bliver ældre. 2.5 Erhvervsstrukturen i Ribe Amt Erhvervsstrukturen (antal beskæftigede i forskellige brancher) i Ribe Amt ligner på mange måder erhvervsstrukturen for landet som helhed, men der er enkelte afvigelser, som fremgår af figur 9. Det mest bemærkelsesværdige ved figur 9 er, at der i Ribe Amt er procentvis væsentlig flere beskæftigede i industri og landbrug/fiskeri end i landet som helhed. Især er der i Ribe Amt flere ansatte i møbelindustri og i nærings- og nydelsesmiddelindustri, mens der er væsentlig færre ansatte indenfor finansiering og forretningsservice end i landet som helhed. 19

20 Figur 9: Erhvervsstrukturen i Ribe Amt og hele landet Landbrug/fiskeri Industri Bygge og anlæg Handel Hotel/restauration Ribe Amt Transport/tele Hele landet Finansiering Offentlig admin. Undervisning Sundhedsvæsen Socialvæsen Øvrige Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Et områdes erhvervsstruktur er under konstant forandring. Denne forandring er en kompliceret proces, som typisk er resultatet af en global, national og regional udvikling. Nye virksomheder opstår, mens andre virksomheder stopper. Den følgende figur viser udviklingen i beskæftigelsen i forskellige brancher i Ribe Amt i perioden Vi har dels vist de 5 brancher, der har haft størst fremgang, og dels de 5 brancher, der har haft størst tilbagegang. 20

21 Figur 10: Brancher i fremgang og tilbagegang i Ribe Amt Socialvæsen Sten, ler og glasindustri Byggeri og anlæg Forretningsservice Hotel/restauration Energi/vandforsyning Offentlig admin. Fiskeri Landbrug mv. Finansiering Procent Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank De 5 brancher der har haft størst stigning i beskæftigelsen siden 1993 er meget forskellige: Det sociale område, f.eks. børnepasning og ældrepleje. +32% Sten, ler og glasindustri. +31% Bygge og anlægsvirksomhed. +27% Forretningsservice (revisor, advokat og EDB). +20% Hotel og restauration. +16% De 5 brancher, der har haft den største nedgang i beskæftigelsen siden 1993 er: Finansiering (f.eks. banker)og forsikring. -28% Landbrug, gartneri og skovbrug. -27% Fiskeri. -24% Offentlig administration. -24% Energi og vandforsyning. -16% De 5 tilbagegangsbrancher er også meget forskellige. To af brancherne er i de primære erhverv (landbrug m.v. og fiskeri), men offentlig administration og finansieringsvirksomhed har også haft en kraftig tilbagegang i beskæftigelsen. Et væsentligt spørgsmål er, hvordan alderssammensætningen ser ud i de forskellige brancher. Er det sådan, at de ældre især er beskæftiget i tilbagegangsbrancherne, og de unge specielt er beskæftigede i fremgangsbrancherne? Den 21

22 følgende figur 11 viser både de 5 brancher med den ældste aldersstruktur, og de 5 brancher med den yngste aldersstruktur. Figur 11: Aldersfordelingen i brancher i Ribe Amt I procent Energi og vandforsyning Landbrug mv. Fiskeri Ejendomsformidling Undervisning Under 30 år år 50 år og derover Autobranchen Jern og metalindustri Post og telekommunikation Detailhandel Hotel og restaurant Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank Procent Det viser sig, at der er et vist overlap mellem brancher i tilbagegang og aldersstrukturen i branchen. Det er brancherne: landbrug m.v., fiskeri samt energiog vandforsyning klare eksempler på. På den anden side er der ikke nævneværdig overlap mellem brancher i fremgang og ung aldersstruktur. I vores top-5 ranglister er det kun hotel og restaurationsbranchen, der både er i fremgang og har mange unge ansatte. Spørgsmålet om fremtidige rekrutteringsproblemer kan især rejses omkring brancher med relativt mange ældre, f.eks. landbrug m.v. og fiskeri. Men disse brancher er samtidig tilbagegangsbrancher, og derfor er der ikke udsigt til rekrutteringsproblemer. Energi- og vandforsyning har også mange ældre beskæftiget, men det er en antalsmæssig meget lille branche, som næppe giver anledning til større rekrutteringsproblemer. Den branche, som i denne sammenhæng kan give anledning til flest problemer, er formentlig undervisning, hvor næsten 40% af de ansatte er 50 år og derover. De brancher, som især beskæftiger unge, kan også risikere rekrutteringsproblemer i fremtiden, hvor der bliver færre unge at rekruttere blandt. Det gælder bl.a. detailhandel og hotel/restauration. Spørgsmålet er, om man i stedet kan rekruttere ældre medarbejdere til disse brancher, hvor arbejdsforholdene kan være lidt specielle, f.eks. sæsonarbejde, skæve arbejdstider og lav løn. 22

23 2.6 Opsummering De statistiske analyser har klart vist, at alderen spiller en vigtig rolle for beskæftigelsessistuationen og ledigheden. Indtil 55 års alderen er der ingen nævneværdige problemer, men når man passerer 55 år, begynder ledighedsprocenten at stige, og i års alderen er der en meget høj ledighed. Når man passerer 60 år, går mange på efterløn, men for dem der bliver tilbage på arbejdsmarkedet, er ledigheden stadig et stort problem. Vores analyser viser, at dette aldersmønster i ledigheden gør sig gældende for både mænd og kvinder og i stort set alle fag. Og det er ikke kun tilfældet i Ribe Amt, men i hele landet. Det der især karakteriserer de ældres ledighed er, at de har svært ved at finde et nyt job, når de først er blevet ledige. Hvis vi sammenligner dem med de unge, har de unge næsten lige så stor risiko for at blive ledig, som de ældre, men deres ledighedsperioder er meget kortere, fordi de tilsyneladende har meget lettere ved at finde et nyt job. Når de ældre er blevet ledige, viser det sig, at de ledige kvinder stort set ønsker job indenfor de områder, som kvinderne typisk er beskæftiget indenfor, dvs. kontorarbejde, børnepasning, fabriksarbejde, rengøring og butiksarbejde, selv om der er relativt stor ledighed på flere af disse jobområder. Mændene har derimod en tendens til at fravælge det fysisk hårde arbejde og i stedet ønske sig job inden for kontorområdet. Vi har også set lidt på nærmere på brancheudviklingen og aldersfordelingen. Her viser det sig, at nogle af de brancher, der har haft størst beskæftigelsesmæssig tilbagegang også er blandt de brancher, der har flest ældre ansatte: landbrug, fiskeri samt energi- og vandforsyning. Til gengæld kan vi ikke sige, at de brancher, der har haft størst fremgang samtidig har flest unge ansatte. Der kan muligvis blive problemer med at rekruttere arbejdskraft til hotel/ restauration og detailhandel, som i stort omfang beskæftiger unge mennesker. Det vil især blive et problem, hvis der kommer til at mangle unge i fremtiden. Spørgsmålet er, om de ældre kan og vil arbejde under de arbejdsforhold, der findes i disse brancher, f.eks. skæve arbejdstider, sæsonarbejde og lav løn. 23

24 3 Barrierer for ansættelse af ledige seniorer Den statistiske analyse har vist, at alder har en selvstændig betydning for ledighed, især for hvor lang ledighedsperioden bliver. Det vil sige, at hvis man som ældre bliver ledig, har man en klart ringere sandsynlighed for igen at finde beskæftigelse end en yngre person. Men statistikken siger ikke noget direkte om, hvorfor alder har en betydning. Dette vil i stedet blive belyst gennem en analyse af de barrierer på arbejdsmarkedet, som mindsker de ældre lediges muligheder for at få et nyt job. Der er i analysen arbejdet med, at barrierer kan have deres forankring forskellige steder. Nogle barrierer udspringer således af virksomhedernes rekrutteringspraksis og andre forhold på virksomhederne. Andre barrierer opstår på grund af de ældre lediges egne måder at agere på i ledighedssituationen, og endelig er nogle barrierer knyttet til formidlings- og vejledningssystemet. I det følgende gennemgås de vigtigste barrierer i forhold til de tre udgangspunkter. Det er dog vigtigt at pointere, at barriererne spiller sammen i mere komplekse mønstre, og at én barriere ofte er konsekvens af eller påvirket af en anden barriere. 3.1 Barrierer i virksomhederne Virksomhedernes valg i ansættelsessituationen er den væsentligste faktor for, hvilke ledige der får beskæftigelse, og hvilke der ikke gør. Derfor ses først på barriererne i virksomhederne. Mange virksomheder foretager ved ansættelser en første screening af ansøgerne, og i denne screeningsproces frasorteres de ældre. Screeningen af ældre i ansættelsesproceduren har en sammenhæng med ansætternes billede af hvilke karakteristika, der er knyttet til den optimale medarbejder i det job, der skal besættes. En screening består typisk i at sortere alle de personer fra, som ikke matcher dette billede. Når de ældre ledige sorteres fra, skyldes det ofte ansætternes holdninger til ældres arbejdsevne, kvalifikationer og engagement. I nogle virksomheder er der således en række stereotype billeder af ældre ledige, som bruges til at forklare screeningen uden at relatere frasorteringen til de konkrete ansøgere. De hyppigste af disse stereotyper er: - ældre er ikke ajourført med hensyn til kvalifikationer og faglig udvikling - ældre ønsker ikke udfordringer i arbejdet og har vanskeligt ved at lære nyt - ældre ønsker et nedtrapningsjob og er mindre motiverede og engagerede i forhold til arbejdet 24

25 - ældre kan ikke klare stress i arbejdet, mange er nedslidte og kan ikke klare belastninger eller et højt arbejdstempo - ældre er vanskeligere at placere ind i virksomhedens hierarki. Specielt ældre, som tidligere har haft ansvar i arbejdet, f.eks. ledere ses som en trussel mod ledernes autoritet - ældre forventes ikke at blive længe i virksomheden, derfor ønsker virksomheden ikke at bruge for megen tid eller ressourcer på oplæring - der er en bekymring for, hvordan ældre vil indgå i det sociale miljø og virksomhedskulturen, specielt i virksomheder med et lavt aldersgennemsnit. I nogle brancher satses især på unge medarbejdere, ofte med begrundelser, der svarer til de ovennævnte holdninger, eller med udgangspunkt i virksomhedens image som ungt og dynamisk. Screeningen af ældre kan i andre virksomheder, især virksomheder med et højt aldersgennemsnit, have sit udspring i at virksomheden ønsker en spredning på aldersgrupper, eller at virksomheden ønsker et generationsskifte i medarbejderstaben. Screeningen af ældre og holdningerne til ældre er kun delvis bekræftet i interviewene med virksomhederne til denne analyse. En anden barriere, som er blevet konstateret mere gennemgående på virksomhederne var, at Virksomhederne modtager kun sjældent ansøgninger fra ældre ledige. Dette gælder for alle typer af ansøgninger til virksomhederne, både som svar på annoncer og gennem uopfordrede henvendelser til virksomhederne. En konsekvens af denne barriere er, at de ansættende personer i virksomhederne kun har få erfaringer med at bedømme ældres kvalifikationer og om disse matcher til virksomheden og det ledige job. Samtidig er de ældres kvalifikationer i højere grad baseret på erhvervserfaring end på uddannelse, og hvis erhvervserfaringen ikke er sat i relation til virksomhedernes kvalifikationskrav, kan det være vanskeligt for ansætterne at bedømme dem. Virksomhederne i undersøgelsen så det da heller ikke som deres problem, hvis de ikke kunne aflæse de ældres kvalifikationer. Tværtimod oplevede virksomhederne det som de ældres problem, at de ikke kan omsætte deres kvalifikationer til noget, som virksomheden kan bruge. Virksomhederne er tilbøjelige til ikke at ville ansætte personer med lang ledighed. Denne barriere er dokumenteret i flere analyser, og den bekræftes af virksomhederne i denne undersøgelse. Det er ikke en barriere rettet specielt mod ældre, men i og med at ældre oftere er længere ledige end yngre, er denne barriere et mere udbredt problem for de ældre. De ældres længere ledighedsperioder er dokumenteret i den statistiske analyse (se f.eks. figur 4). 25

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG

HALVE DAGPENGE TIL ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG 28. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 HALVE DAGPENGE TIL 25-29 ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG Dem, der baserer forslaget om halve dagpenge til de 25-29 årige på, at de 25-29 årige er specielt

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 Disposition 1. Kønsopdeling i uddannelser 2. Kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet 3. Beskrivelse af den offentlige

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen CASA Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse Uddannelsesaktivitet for voksne Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse, 2010/02 Uddannelsesaktivitet for voksne Udgivet

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere