Landsforeningen af Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af Menighedsråd"

Transkript

1 Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: /146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37 distriktsforeninger. Hertil kom 25 deltagere fra Landsforeningens bestyrelse og sekretariat. Inge Lise Pedersen bød velkommen til midtvejsmødet, hvor første del af programmet var en debat af aktuelle kirkepolitiske emner. Herefter fulgte en debat om, hvordan Landsforeningens og distriktsforeningernes struktur kan forbedres, så den samlede forening kan fungere bedst muligt i forhold til hinanden på alle niveauer. Det kommende menighedsrådsvalg i 2012 var også på programmet, der blev rundet af med en aktuel orientering. Kirkepolitisk debat Det nye regeringsgrundlag Inge Lise Pedersen konstaterede indledningsvis, at regeringsgrundlaget på to områder indeholder tekst om folkekirken. For det første vil regeringen sikre seksuel ligestilling, sådan at alle medlemmer af den danske folkekirke skal have mulighed for at blive gift i kirken uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning. For det andet ønsker regeringen inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke, jfr. også Grundlovens 66 om, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.. Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. Forholdet mellem stat og kirke vil kunne blive berørt af, at regeringen vil tage initiativ til brede drøftelser med alle Folketingets partier om et kommissorium for en revision af Grundloven. Det rejser en række grundlæggende spørgsmål, bl.a.: Hvordan skal forholdet være mellem de kirkelige organer og Folketinget? Skal der være direkte eller indirekte valg til de kirkelige organer? Hvordan skal forholdet være mellem organerne, f.eks. mellem et kirkemøde og et kirkeråd? Hvordan skal forholdet være mellem læge og gejstlige i de valgte organer? Hvem har kompetencen i lærespørgsmål? Skal folkekirken have administrativ og økonomisk selvforvaltning? Hvem skal have ansættelsesmyndigheden? Hvad må folkekirken ytre sig om? Inge Lise Pedersen fortsatte: I Landsforeningens bestyrelse har vi besluttet grundigt at analysere disse og mange andre spørgsmål, så vi kan være godt rustede til debatterne om, hvad der kræves af en modernisering i folkekirken. Damvej Sabro Telefon: Telefax: Mandag-torsdag kl , fredag

2 2 Arbejdet i Kirkeministeriets udvalg om provstestillinger Betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktioner er på vej ud til alle menighedsråd med en høringsfrist på 3 måneder, efter hvad Landsforeningen har fået oplyst. Inge Lise Pedersen oplyste, at hun og Preben Juul Sørensen har været Landsforeningens repræsentanter i det udvalg, der har skrevet betænkning På Landsforeningens foranledning kom betænkningen til ikke kun at handle om provstestillingen, men også om provstiets funktioner, som har ændret sig en del i de senere år, og som klart hænger sammen med provstiudvalgets funktioner. Betænkningen kom dermed til at handle om ansættelsen af provster, provstens kompetence - navnlig ledelseskompetence - og provstiudvalgets kompetence. Inge Lise Pedersen kommenterede en række af forslagene i betænkningen. Det foreslås bl.a. at udskyde valget til provstiudvalgene med ca. ½ år. Det vil give de nyvalgte menighedsråd bedre mulighed for at finde de rigtige kandidater. Det foreslås desuden, at provstiudvalget udvides med en præst valgt af og blandt præsterne i provstiet. Det skulle gerne føre til større medansvarlighed fra præsternes side, også for økonomiske og andre praktiske forhold. Blandt de øvrige forslag er også en præcisering af provstens ledelsesmæssige kompetencer og overvejelser om mere veldefinerede ledelseskompetencer til provstiudvalget samt en styrkelse af budgetsamrådet, så det i højere grad end nu kan fungere som provstiets højeste demokratiske myndighed. Hvor menighedsråd og provstiudvalg i dag ikke har indflydelse på valget af en provst, foreslås det, at menighedsråd og provstiudvalg får indflydelse på valget. Inge Lise Pedersen rundede af med en opfordring til at deltage i debatten ved de debatmøder, som Landsforeningen arrangerer landet over i januar Fra debatten om formandens oplæg: Det er skuffende, at økonomien fylder så lidt vedr. provstiudvalg og provstestillinger. Provsten har ingen forudsætning for at være økonomisk leder. Ved siden af provsten er der brug for en faguddannet person med forstand på økonomi. Det svækker menighedsrådenes ret til selv at vælge præst, når der er tale om en provstestilling. Inge Lise Pedersen hertil: Det har ikke været muligt at finde en model, hvor du bevarer retten, når personen både skal være præst og provst. Menighedsrådet får i forslaget stor indflydelse på valget i pastorater med mindre end tre præster, fordi rådet først vælger tre kandidater, som siden skal vurderes af provstiudvalget og biskoppen. I provstiudvalgets høringsret ligger, at der skal argumenteres imod en kandidat, som menighedsrådet har udpeget. Og biskoppen er ret afhængig af at få gode provster. Har man overvejet at løfte provstestillingen ud af præstestillingen? Jeg er enig i det med økonomien, for vi sidder med mange store kirkegårde, hvor der er lagt opgaver over i provstiet med store økonomiske ting i. Inge Lise Pedersen: Det har været overvejet at løfte provstestillingen ud af præstestillingen, men i fuld enighed er vi endt med en person, der både er præst og provst. Hvis man for alvor har brug for økonomisk indsigt i et provsti, må man knytte indsigten til sig. Provstestillingen er gejstlig og må ikke være ren administrativ. For nogle år siden skulle provstierne nedlægges. Nu er de voldsomt i spil igen. Vi har mange personaleopgaver, og det kan give mange konflikter. Skal vi stadig have folk i provstier og stifter, der ikke er valgte menighedsrådsmedlemmer? Inge Lise Pedersen: Ja, til det sidste, hvis menighedsrådene selv vælger dem, og det kan de jo lade være med. Man talte for nogle år siden om nedlæggelse af provstiet, men i praksis er der lagt flere og flere opgaver ud til provstierne. Og når der sker så meget for provsten, mener vi i Landsforeningen, at vi også må hanke op i provstiudvalget. Personaleområdet er et meget nyt område. Vi har ønsket større fleksibilitet på overenskomstområdet. Det har vi fået, og vi har så også opdaget, hvor meget bøvl det giver. Der er ind-

3 3 bygget nogle muligheder i betænkningen for, at menighedsrådene kan beslutte at bemyndige provstiudvalgene til at løse en række opgaver, hvis de ønsker det. Der var en duft af centralisering over gennemgangen. Navnlig af den sidste planche fremgik det, at menighedsrådene betragtes som en helhed, som trænger til styring, og at det skal provst og provstiudvalg nok tage sig af. Det bryder jeg mig ikke om. Vi skal undgå centralisering, hvor vi kan. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Inge Lise Pedersen: I nogle tilfælde er subsidiaritetsprincippet så tæt på borgeren som muligt nødt til at også at betyde praktisk muligt. Kirkeskatten går til provstiet, og dermed placeres provst og provstiudvalg i den situation, at det er dem, der skal have økonomien til at hænge sammen. Men i dag fratager man dem muligheden for at foretage sig andet end at dreje på det håndtag, der hedder kirkeskatteprocenten. Noget tilsvarende ville aldrig kunne fungere i erhvervslivet. Vi har ikke flyttet kompetence, men givet andre mulighed for at træffe andre valg. Der er forskel på behovene på landet og i byen. Vores provstiudvalg har beskåret vores budget med den begrundelse, at vi har for mange aktiviteter. Men i et bysogn er vi nødt til at have mange aktiviteter for at komme borgerne i møde. Det kræver finfølelse, hvis provstiudvalget skal have den kompetence. M.h.t. provstiernes arbejdsbyrde vil jeg konkret foreslå, at de større provstier tilknytter nogle faste konsulenter, f.eks. økonomer, jurister, arkitekter m.v., som kan tilkaldes efter behov. Vi skal være taknemmelige for at have en provst, der har blik for, at der kan være forskellige behov i 10 forskellige menighedsråd, for vi kan hver for sig have svært ved at se ud over egen næsetip. Jeg kan forstå, at Præsteforeningen ikke er enig i alt, hvad der står i betænkningen. Det overrasker mig. Inge Lise Pedersen: Man kan knytte eksperter til sig. Derfor er der ingen regler om det. Vi trænger til redskaber til at håndtere forholdet mellem land og by. At Præsteforeningen er imod nogle ting, tolker jeg sådan, at de måske er bange for, at der forsvinder præstestillinger. Hvordan hænger ønsket om at flytte valgtidspunktet sammen med regnskabsproceduren? Inge Lise Pedersen: Meget bedre end nu. Nu vælges de om foråret, hvor de smides lige ud i regnskaberne. Kirkeministeriet er principielt imod det forslag, fordi der sker en forskydning på 2 år mellem dem, der har bestemt noget, og dem, der kan drages til ansvar for beslutningerne. I Kolding Provsti har vi 26 sogne, og 70% af pengene går til lønninger. Når vi skal spare, lader vi provstiet eller Landsforeningen tage sig af regnskabet. DNK kommer måske også ud for en besparelse. Når menighedsrådene taler om besparelse, kunne opgaverne tænkes at gå til provstikontoret. Hvorfor præsterne er imod forslagene? Præsterne vil nok være kede af ikke at kunne koordinere deres konfirmandundervisning, som de plejer at gøre det. Inge Lise Pedersen: Vi taler ikke om at gribe ind i præstens måde at undervise på. Men vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi griber undervisningen an, når der på landet nedlægges så mange skoler, og egnene er tyndt befolkede. Hvordan opnår vi den bedste undervisning? Gør vi det ved at have bittesmå hold eller ved at samle det lidt? Undervisningen er til for konfirmandernes skyld ikke for præsternes eller sogneidentitetens. De bittesmå hold er misbrug af ressourcer. Det er godt med sammenfald mellem provste- og præstestillingen, for det giver nogle andre koordineringsmuligheder.

4 4 Vi kan ikke regne med at bibeholde konfirmandundervisningen i de tidlige morgentimer. Mit barnebarn i Sydtyskland går til undervisning hver anden lørdag helt uden for skoletiden. Du svarede ikke på spørgsmålet om økonomien i provstierne. Der er provster, der er klamphuggere, hvad økonomi angår. Jeg kan ikke blive ved med at se på, at landsogne skal nulre omkring 5-6 konfirmander, mens jeg ikke kan få plads til omkring 200 inde i Balle sogn, hvor kirken er for lille og ressourcerne for små. Inge Lise Pedersen: De stærkeste interessemodsætninger er i dag ikke mellem de kirkelige retninger, men mellem sociologisk forskellige størrelser, f.eks. mellem små og store sogne, navnlig når der er stram økonomi. Og krigen er brudt ud. Visse provstier kritiserer udligningsordningen. Vi er ikke klædt godt nok på til at løse det med den struktur, vi har i dag. Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Landsforeningens demokratiske legitimitet Flemming Vium Nielsen redegjorde for bestyrelsens arbejde med distriktsforeningsstrukturen. Arbejdet har taget udgangspunkt i ønsket om at fastholde Landsforeningens demokratiske legitimitet ved at ændre på procedurerne for udpegning af delegerede til Landsforeningens delegeretmøde og for opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelse. Formålet er bl.a. at sikre, at menighedsrådene er opmærksomme på, at de kan være delegerede på delegeretmødet, og at de kan opstille til bestyrelsesvalget også uden nødvendigvis at være stærkt engageret i distriktsforeningens arbejde. Ved at knytte Landsforeningen, distriktsforeningerne og menighedsrådene organisatorisk tættere sammen, står foreningen stærkere f.eks. i forhandlinger med de kirkelige myndigheder. De forslag, som blev lagt frem til drøftelse, sigtede på en større ensartethed i distriktsforeningernes regler for udpegning af delegerede og for opstilling af kandidater. Ifølge de nugældende regler skal distriktsforeningerne i et stift tilsammen opstille mindst 2 læge kandidater til bestyrelsesvalget, men der er ingen regler for, hvad der sker, hvis de ikke gør det. Ved det seneste bestyrelsesvalg blev alle 6 præster og en enkelt læg kandidat valgt uden afstemning. Ifølge de fremlagte forslag til procedureændringer vil det ikke kunne lade sig gøre uden den konsekvens, at pladserne overgår til den anden valggruppe eller til næste valgrunde. Midtvejsmødets drøftelse af forslagene vil danne grundlag for bestyrelsens fortsatte arbejde med spørgsmålet, herunder udarbejdelsen af forslag til vedtægtsændringer til fremlæggelse på delegeretmødet i Sammen med invitationen til mødet var der udsendt et notat, der belyste beføjelserne til at ændre distriktsforeningsstrukturen, og på selve mødet blev uddelt et notat om procedurer for valg af delegerede og opstilling af kandidater. Efter oplægget var der gruppedrøftelser, hvor deltagerne blev bedt om at drøfte følgende tre spørgsmål: Kan I tilslutte jer diagnosen? Kan I tilslutte jer principperne i løsningsforslagene? Hvad vil løsningsforslagene betyde for jeres distriktsforening? Fra debatten om oplægget: Vi var lidt i tvivl om, hvad det gik ud på, og vores første indskydelse var, at det var udtryk for centralisme. Men så talte vi om, at det også kan handle om, at bestyrelsen skal have et mandat at gå med, når der forhandles. Og det er væsentligt. Der er eksempler på, at personer, der vælges som delegerede, ikke møder op. Nogle glemmer, at de har pligt til at deltage aktivt. Udpegningen sker tit politisk, og det er en ond ting, for det tager lysten fra mange. Kirken skal være upolitisk. Under punkt 8 A står der, at mindst to af de delegerede skal være fra distriktsforeningens bestyrelse. Hvis man er valgt til bestyrelsen for en distriktsforening, skal man kunne være sikker på at få en plads til landsmødet.

5 5 Vi har en særlig passus om, at bestyrelsen har forret som delegerede, og derudover kan man også vælge andre. Dette er en god diskussion. Vi skal hjem og overveje, om ikke vi har en skæv fordeling. Dem, der kommer til delegeretmøde, bør være valgbare og have betalt kontingent. Hvad gør vi, hvis de nu ikke har betalt, og de stiller op både som delegeret og som kandidat? Jeg støtter det fremlagte. Det afgørende er punkterne 1, 5, 8 A og 8 B. Det er ikke et indgreb i distriktsforeningens kompetence, at der fastsættes fælles regler for, hvordan vi vælger delegerede. Det er et godt princip, at vi vælger de delegerede i distriktsforeningerne, og jeg støtter princippet. Måske er det også OK med 8 A og 8 B. Vi er ude ved decentralisterne, der siger nej tak til alt, hvad der er foreslået her. Det skal da ikke bestemmes i Nyborg, når det handler om, hvordan vi gør tingene i Skjern. Dette her er fuldstændig mærkeligt. Vores systemer er demokratisk bestemt i hver enkelt distriktsforening. Når man på generalforsamlingen har vedtaget en rullende ordning for udpegning af delegerede over en 3-årig periode, så alle menighedsråds kan udpeges, er det så ikke valg nok? De fremlagte forslag er ganske udmærkede. Formandens kommentarer til indlæggene: Til de bekymrede: Det allerførste indlæg pegede netop på, at hvis der breder sig en fornemmelse af, at vi i bestyrelsen ikke har dækning i vores bagland, får vi ikke et ben til jorden, for vi har kun den ret, vores argumenter giver os. Der kan teoretisk tænkes en distriktsforening, hvor bestyrelsen ikke foretager sig noget som helst. Der er passive foreninger, som vi aldrig hører til, og hvor vi derfor ikke aner, hvad de mener om noget som helst. Og de foreninger tilkendegiver måske en dag noget, som gør, at vi fremstår, som om vi er ude af trit med vores bagland. Vi har brug for, at de delegerede har dækning i deres bagland. Og måske går sådan en passiv distriktsforening i pressen med helt andre synspunkter end dem, vi tror, vi skal gå med, og så har vi et problem. For at sikre mod misforståelser, går forslag 8 A ud på, at distriktsforeningens bestyrelse er garanteret 2 delegerede. Og til dem fra Skjern: Ingen vil forbyde jer at vælge jeres bestyrelse som delegerede. Det kan I bare gøre. Formanden rundede debatten af: På midtvejsmøderne beslutter vi ikke noget, men vi kommer hjem med indspil fra forsamlingen, som vi kan arbejde videre med. Resultatet vil blive et forslag til vedtægtsændringer, som vi kan lægge frem til afstemning på delegeretmødet i En vedtagelse af dem kræver kvalificeret flertal. Kontingentanalyse Flemming Vium Nielsen præsenterede et oplæg om distriktsforeningernes og Landsforeningens ydelser og kontingenter og kom herunder ind på resultatet af undersøgelsen af distriktsforeningernes kontingentindtægter. 34 distriktsforeninger besvarede spørgsmålet om størrelsen på deres kontingentindtægt i 2010 ekskl. kontingentet til Landsforeningen. Ud fra det anslås det samlede kontingent til Landsforeningen og distriktsforeningerne årligt til omkring 20 mio. kr., hvor det skønnes, at de 3 mio. kr. vedrører distriktsforeningerne. Nogle af disse penge anvendes til at betale for deltagelse i Landsforeningens årsmøde, og i de tilfælde, hvor Landsforeningen opkræver distriktsforeningens kontingent hos menighedsrådene, flytter man i realiteten de samme penge frem og tilbage. Menighedsrådene vil i mange tilfælde ikke skelne mellem Landsforeningens og distriktsforeningens kontingent. Der er én kontingentpost i regnskabet, og medlemskabet af Landsforeningen og distriktsforeningen vil ofte opleves som en samlet pakke. Menighedsrådene ved derfor i mange tilfælde heller ikke, hvad de får for pengene og af hvem. 85% af det samlede kontingent fastsættes i realiteten af delegeretforsamlingen. Dertil kommer, at der over en årrække har været en faldende tendens, når antallet af delta-

6 6 gende delegerede tælles op. Samtlige delegeretpladser udnyttes ikke helt, og udnyttelsesgraden varierer i forskellige egne af landet. Derfor kan det overvejes at gøre det gratis at deltage i Landsforeningens årsmøde for de delegerede. Det kan ske ved at fastsætte kontingentet sådan, at en større del af det samlede kontingent indbetales til Landsforeningen, og en tilsvarende mindre del indbetales til distriktsforeningerne. Også på kursusområdet kunne det overvejes at lade undervisningen ved Landsforeningens konsulenter være kontingentfinansieret, så kurserne opleves som gratis af distriktsforeningerne på samme måde som nogle af de undervisere opleves, der stilles til rådighed af provstier og stifter. Fra debatten om oplægget: Jeg synes ikke, at Landsforeningen skal styre midlerne til distriktsforeningerne. Det fungerer så forskelligt. Vi fastsætter selv vores kontingent, og nogle af pengene går til kurser. Inge Lise Pedersen: Landsforeningen vil ikke blande sig i, hvor stort distriktsforeningens kontingent skal være. Men hvis en distriktsforening kan sende 5 delegerede, tænker vi, at det skal være gratis, og derfor skal Landsforeningen have en større del af kagen. Distriktsforeningen sparer det samme beløb. Det er ren postering. Vores distriktsforening sørger selv for at opkræve kontingentet og sender Landsforeningens andel videre. Vi vil gerne have Landsforeningen til at stå for opkrævningen. Skal det besluttes en generalforsamling, eller kan vi selv beslutte det? Inge Lise Pedersen: Jeg tror, jeres bestyrelse kan beslutte det, men snak med vores folk om det. Når vi taler om betaling for deltagelse i årsmøder og kurser, er det tumpet, at vi sender beløbene frem og tilbage. Alle skal bidrage over kontingentet. Det vil nok også øge engagementet. Bestyrelsen skal tænke sig om igen, inden de overhovedet rører ved kontingentet. LO har på 10 år mistet en kvart mio. medlemmer på grund af kontingentstørrelsen. Undersøgelser viser, at folk ikke kan se, hvad de får for pengene i LO. Der har været små pip i provstierne om, hvem der bruger pengene. Så tænk jer om. Vi taler om gratis kurser, men det er de jo ikke, for de kommer fra samme cigarkasse. At nogle melder sig ud af LO, handler ikke kun om økonomi. Vi mangler en solidaritet med hinanden. Det er bedre at styrke en samlet Landsforening. Hvis nogen ikke vil benytte sig af tilbuddet, er det bare synd for dem. Der er en rationalisering i at samle kontingentet. Men jeg vil gerne kunne gennemskue tingene i regnskabet, så jeg vil gerne have en regning på årsmødet. Vi ønsker at beholde kontingentberegningen. Vi vil ikke sættes under administration. Vi har en aktiv forening, og det vil vi blive ved med. Pil ikke ved kontingentet. Vi skal have kontingentet hjem til distriktsforeningen og så betale Landsforeningen for de ydelser, vi får. Det har jeg det fint med. Forberedelsen af menighedsrådsvalget i 2012 Jesper Moll orienterede om Landsforeningens forberedelser til menighedsrådsvalget i Det anslås, at der ved valget sker en udskiftning af omkring menighedsrådsmedlemmer. Der bliver konkurrence om at skaffe kandidater til valget, samtidig med, at der er en udbredt opfattelse af, at menighedsrådenes opgaver er blevet stadig mere komplekse. Landsforeningens medlemstilbud i forbindelse med valget vil dreje sig om rådgivning, valgkurser og kampagner. Der vil blive lagt vægt på kampagner, der skal støtte det lokale arbejde med at finde kandidater til valget. Foreningen vil derfor danne et korps af

7 valgambassadører, der får til opgave at engagere de lokale kræfter. Landsforeningen vil i samarbejde med LFK udbyde 30 valgkurser, der er målrettet de menighedsråd, der har aftalevalg, og derudover 3 kurser, der målrettes de menighedsråd, der skal holde afstemningsvalg. Endelig udbyder Landsforeningen kurser specielt for de menighedsråd, der deltager i forsøg med nye valgmetoder. Landsforeningens arbejde med menighedsrådsvalget sker i samarbejde med kirkeministeren og en række forskellige folkekirkelige organisationer. Fra debatten om oplægget: Når der er bekymring for valget næste år, skal vi fortælle om, hvad grunden er. Trælse regnskabssystemer, dødssyge beslutningsprocesser osv. Folk gider ikke mere. Vi har meldt os til forsøgsordningen. Redaktøren får noget i næste uge, så I andre også kan læse om det. Vi har lavet stillingsopslag, hvor vi søger nye menighedsrådsmedlemmer. Mangler der ikke et kursus for menighedsrådsmedlemmer, man gerne vil have til at blive siddende de næste 4 år? Og hvis vi byder folk indenfor, skal vi give dem plads og rum og ikke køre med, hvad man plejer at gøre, for det skræmmer. Hvordan bliver kampagnen? Forhåbentlig ikke en plakat med præsten med næsen, for han skræmmer mange væk. Jesper Moll: Præsten med den røde næse bliver det ikke. Men hvad det bliver, ved jeg ikke endnu. Men måske noget der er en smule kontroversielt. Vi skal træde godt til, hvis vi høres og ses i det inferno af støj, vi skal konkurrere med. 7 Det er positivt at kunne udveksle synspunkter på midtvejsmødet. Distriktsforeningerne er mellemled mellem Landsforeningen og menighedsrådene, og derved er vi jo nøglepersoner. Tit er foreningens formand den, der tegner biksen. Men vi andre skal også sørge for at være positive og ikke klynke, for så får vi ingen til at melde sig. Sørg for, at økonomitingene bliver løst. Rollefordelingen løser også noget, og så kan menighedsrådene fremover koncentrere sig om liv og vækst. Vi har taget et tungt læs i den nuværende periode, og vi må være ovre det værste. Vær positive. Tak for et godt møde i dag. Nu skal vi have nogle unge mennesker ind i rådene. Konfirmandforældre er aktive. Det samme gælder FDF- og spejderforældre. Det hele handler ikke om regnskaber, men om så mange andre gode ting. Jeg håber også, at der kommer unge mennesker ind. Jeg tror, det er vigtigt, at især formændene kommer på kursus, for vi skal give de nye plads og rum og ikke møde dem med, hvordan vi plejer at gøre det gennem de sidste 16 år. Så kommer de unge måske ikke, eller også bliver de kun for en periode. Find også nogle i den tredje alder. Lad det også være en kompetence, vi bruger. Hvis folk har passet et ansvarsfuldt job, må de også kunne klare dette her. Det er utrolig svært at få unge til at deltage i bestyrelsesarbejde, uanset hvilket organisation det drejer sig om. Det er for langt og sejt et træk for de unge. De foretrækker at arrangere en lejr eller noget andet, hvor de lægger et arbejde i det, og så slutter det. Og efterlønsordningen gør også, at folk nu bliver ældre, når de går på efterløn. Hvis man har ambitioner, skal hjemmefronten være med, så baglandet er i orden. Ellers går det ikke. Dåbsattesten siger ikke noget om alder. Der er også unge, der er sløve. Vis selv lidt begejstring, så de kan se, at det er godt at være med. Vi har masser af unge, men de er teologistuderende. Og de forsvinder efter de 4 år. Plejer ligger for øvrigt begravet på Søren Frichs Vej i Århus. Inge Lise Pedersen: Lad det være slutbemærkningen, at vi har et ansvar for ikke at bruge plejer.

8 Aktuel orientering Lad os afskaffe præstegårdene. Det koster højst forskelligt at købe ejendom i Vestjylland og i Risskov. Inge Lise Pedersen: Vi skal i så fald lige regne ud, hvad det koster at oprette kontorer til præsterne, når de ikke har kontor i deres bolig. 8 Per Stig udpegede vores formand til et udvalg om kirker, der bliver taget ud af brug. Hvordan går det? Inge Lise Pedersen: Der er kun holdt et møde indtil nu. Det handler om retsgrundlaget for fredningsbestemmelser osv. for kirker, der bliver taget ud af brug, og det er komplekst. På landet er 9 ud af 10 kirker middelalderkirker, og tages de ud af brug, bliver de automatisk fredet, og ejeren (folkekirken) har en vedligeholdelsespligt. Man slipper altså ikke for at betale til kirken, hvis man mener, man ejer den. I 99% af tilfældene egner bygningen sig ikke til andre formål, og grunden til at tage kirken ud af brug er netop ofte, at der ikke bor ret mennesker omkring den, og så er der ikke nogen andre behov at dække. Kirker i storbyer er en anden kategori. De ligger ikke på en kirkegård, er ofte 100 år eller yngre, og de kan bruges til andre formål. Og så kan de ofte bygges om. Situationen er altså meget forskellig. Visse embedsmænd og eksperter skal nu samle regelværk og oplysninger om, hvad vi kan lære af andre lande i den sammenhæng. Der er forvirring om, hvornår det hedder distriktsforeninger, og hvornår det hedder menighedsrådsforeninger. Inge Lise Pedersen: De lokale menighedsråd er sluttet sammen i distriktsforeninger (det kalder vi dem i Landsforeningen), og disse er sluttet sammen i Landsforeningen. Jeg er også kirkeværge. Hvad vil Landsforeningen gøre for at orientere menighedsrådene om drift af kirkegården? Det er en stor mundfuld ved siden af de andre opgaver, vi har. Inge Lise Pedersen: Der er en kursusdag hvert forår, næste gang den 14. marts 2012, som Landsforeningen arrangerer i samarbejde med Skov og Landskab. Temaet til foråret er, at flere og flere får asken strøet ud over hav, og derfor bliver der mere og mere plads tilovers på kirkegården, og hvordan får vi det holdt? Og der er også kurser på Løgumkloster Højskole om kirkegårde. Distriktsforeninger eller menighedsrådsforeninger? Vi bør måske overveje at finde en fælles betegnelse af hensyn til den måde, vi orienterer menighedsrådene på, så de får en fornemmelse af, hvad det er. Vi har haft en konsulent fra Landsforeningen til at holde et netværkskursus for kirkeværger. Det er en af vore største kursussuccesser. Udbyd et kursus for de mennesker, der skal se på alle vore ansøgninger. Vi skal bygge præstegården om, og miljøterroristerne kom så og forlangte et rør til frøerne. Vi skulle have jordvarme, hvor vi skal betale en opgravning af en hel park, hvorefter vi ikke må få jordvarme, fordi der blev fundet stolpehuller, så nu skal området fredes. Det er håbløst. Har vi skrevet en langtidskontrakt med Løgumkloster Højskole? Der er langt for dem på Bornholm. Og til Jesper Moll: Det haster virkelig med kampagnen. Vi er i fuld gang allerede. Inge Lise Pedersen: Der er ikke indgået nogen langtidskontrakt med Løgumkloster Højskole. Formanden rundede midtvejsmødet af med en tak for livlig debat og aktiv deltagelse. Referat: Elin Humlum

Forbedring af distriktsforeningsstrukturen

Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Midtvejsmøde 5. november 2011 1 Disposition Udredning om beføjelser til ændring Forventninger til distriktsforeningerne Procedurer for delegerede og kandidater

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Jens Rasmussen Side 1 Status: Folkekirken en statsanstalt Folkekirken er forblevet en almindelig forgrening af den offentlige

Læs mere

2013 Vedtægter - 1 -

2013 Vedtægter - 1 - 2013 Vedtægter - 1 - Foreningens navn og formål 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd. 2. Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: 1850-1950 II. Del: 1950- Jens Rasmussen Side 1 I. Del:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Foreningens formål er: 1. at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab,

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Skellerup Kirke. Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Skellerup Kirke. Fyens Stifts Menighedsrådsforening Skellerup Kirke Fyens Stifts Menighedsrådsforening Forårsmødet på Hotel Nyborg Strand 10. marts 2012 Program og dagsorden Kære menighedsrådsmedlem i Fyens Stift. Menighedsrådsforeningens medlemmer indbydes

Læs mere

FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012

FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012 FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012 Der, hvor der ingen kærlighed er, er heller ingen forstand. Disse ord af maleren Oluf Høst stod at læse i Kristeligt Dagblad forleden.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsorden

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse SKAL BRUGES PÅ PROVSTIETS NYE HJEMMESIDE.

DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse SKAL BRUGES PÅ PROVSTIETS NYE HJEMMESIDE. Dagsorden for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Version: 2 DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Besøg af revisor

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Morten Vive Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af godkendt referat

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. 2

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere