Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering ved formanden Orientering ved direktøren Orientering om endelig flaskehalsbevilling Sygedagpenge - evaluering af handleplan Orientering om ledighedstal Budgetkontrol 31. marts Erhvervsstrategi Eventuelt...5

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om henvendelse fra FOA 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om status for evaluering af administrativ struktur 4. Orientering om endelig flaskehalsbevilling 07/18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesregionen i region Syddanmark har udmeldt endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Sagsfremstilling: På Erhvervsudvalgets møde d. 26. marts 2008 blev orienteret om den midlertidige flaskehalsbevilling. Beskæftigelsesregion Syddanmark har i brev af 30. april 2008 udmeldt de endelige beløb som følge af finanslovens vedtagelse. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Svendborg følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Den endelige flaskehalsbevilling forelægges både Erhvervsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd hvorfor også Langeland og Ærøs beløb angives herunder. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Langeland følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. 1

3 Erhvervsudvalget s møde den For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Ærø følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Økonomiske konsekvenser: Hvis tilskuddet ved regnskabsårets afslutning er mindre end acontobeløbet skal jobcenteret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 42 stk. 2 og 70 stk. 3. Indstilling: Erhvervsudvalget: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 5. Sygedagpenge - evaluering af handleplan 07 08/20159 Beslutningstema: Drøftelse af udviklingen i udgifterne på sygedagpengeområdet siden iværksættelse af handleplan 07. Sagsfremstilling: Erhvervsudvalget har tidligere godkendt handleplan af vedr. indsatser på sygedagpenge. En lang række af indsatserne er ikraftsat og senere suppleret med nye. Enkelte af de tidl. foreslåede indsatser afventer ikraftsættelse. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte indsatser med en status. Som det også fremgår af bilaget forventes, at den allerede konstaterede, faldende tendens i antallet af sygedagpenge vil fortsætte således, at vi med udgangen af 2008 vil "vende tilbage til" niveauet pr Den faldende tendens vil fortsætte ind i Økonomiske konsekvenser: Der forventes behov for en tillægsbevilling på 6.1 mill. Denne sag håndteres separat. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager evalueringen af handleplanen til efterretning. 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Bilag: Handleplan - revision Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 6. Orientering om ledighedstal 08/11623 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionens ledighedstal for marts 2008 vedlægges til orientering Indstilling: Administration indstiller, at Erhvervsudvalget tager ledighedstallene til efterretning Bilag: pressemeddelse marts ledighedstal marts Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 7. Budgetkontrol 31. marts /55733 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på Erhvervsudvalgets budgetområde med ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 6,1 mio. kr. Orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på erhvervsudvalgets områder Serviceudgifter - Erhvervskontoret, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenteret: Der ansøges om en tillægsbevilling til forventede merudgifter på netto 6,1 mio. kr. på jobcenteret, hvoraf den størte del vedrører udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. Overførselsindkomster - Aktivering, Sociale ydelser, Sygedagpenge: Der forventes et merforbrug netto på 6,1 mio. kr., hvor den største overskridelse omhandler sygdagpenge, det forventede merforbrug er dog nedsat med 8,2 mio. kr. med baggrund i brugen af anden aktør på sygedagpengeområdet. Til orientering fremsendes endvidere budgetkontrol på Overførselsindkomster - Økonomiske sikring, Pensioner og Boligstøtte, der henhører under økonomiudvalget. Budgetkontrollen viser en netto mindreudgift på 6,6 mio. kr. som primært vedrører førtidspensioner 3

5 Erhvervsudvalget s møde den /. I vedlagte budgetkontrol er de enkelte politikområder beskrevet nærmere. Økonomiske konsekvenser: Tillægsbevillingen medfører netto et træk på kassen i 2008 på 6,1 mio. kr. Bevillingen påvirker kommunens serviceramme for 2008 med risiko for en reduktion i bloktilskuddet for Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetopfølgningen godkendes at der fremsendes ansøgning til byrådet om en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. at budgetopfølgningen på overførselsindkomster på økonomiudvalget budgetområde tages til efterretning. Bilag: Budgetkontrol 31. marts tekstdel - Økonomiudvalget Budgetkontrol 31. marts - tekstdel - Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den : 1. Budgetopfølgning godkendt. 2. Godkendt, at ansøgningen om tillægsbevilling på 6.1 mio. fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget. 3. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. 8. Erhvervsstrategi 08/5791 Beslutningstema: Udkast til endelig erhvervsstrategi. Sagsfremstilling: Af kommunens vision fremgår blandt andet, at der skal rettes særlig fokus på det lokale erhvervsliv og den lokale beskæftigelse. I erhvervsundersøgelsen primo 2007 fremgik blandt andet, at: den kommunale service kan forbedres, der er uklarhed over, hvilke ydelser, der leveres hvor, den kommunale sagsbehandling kan være hurtigere og mere flexibel, kommunen kan handle mere helhedsorienteret, og Svendborg Kommune har behov for en erhvervspolitisk vision. På baggrund af input fra diverse interessenter og fra erhvervsundersøgelsen blev skitse til erhvervsstrategi udarbejdet, hvor i blandt andet forslag til indhold i erhvervsstrategien fremgår.skitsen til erhvervsstrategi blev besluttet på byrådet møde den 25. juni Efterfølgende har såvel interne som eksterne interessenter været inddraget. Der har blandt andet været afholdt fyraftensmøde for erhvervslivet, 4

6 Erhvervsudvalget s møde den gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende Erhvervskontorets arbejdsopgaver, der har været holdt møder med brancher og andre eksterne interessenter og den interne kommunale Erhvervsgruppe har været aktiveret. Ligeledes har Svendborg Erhvervsråd løbende været inde over arbejdet med erhvervsstrategien og har på mødet den 3. april behandlet udkast til erhvervsstrategi og handleplan. Erhvervsstrategien fokuserer på det innovative erhverv, som defineres som virksomheder, der baserer deres virksomhed på en unik idé, ny viden eller ny teknologi i bred forstand. Erhvervsstrategien satser på: Den daglige kommunale erhvervsservice - hurtig, flexibel sagsbehandling Én indgang til det offentlige - let og ubureaukratisk Én kontaktperson - en person at holde sig til Den specialiserede erhvervsservice - gennem kontakt til Væksthuset Guide til mentorer og netværk - gennem opbygning af databaser Guide til jobs - gennem intensivt samarbejde med Jobcentret Inspiratorvirksomhed - (med)arrangør af relevante arrangementer Vilkår for bosætning - privat og erhvervsmæssigt - gennem den fysiske planlægning, inspirerende vilkår for iværksættere, indhold i folkeskoler og daginstitutioner, kultur m.m. Erhvervsuddannelser - ved bidrag til deres "markedsføring" i folkeskolerne, gennem netværksformidling og ved initering af nye, efterspurgte uddannelser Evaluering af den kommunale erhvervsservice - løbende, externt vurderet. Sammen med Erhvervsstrategien er der udarbejdet en handleplan med henblik på at konkretisere og tidsfastsætte de hensigtserklæringer, der fremgår af Erhvervsstrategien. Handleplanen vil blive taget op til årlig evaluering og der vil ultimo 2008 blive udarbejdet en ny handleplan for Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Indstilling: Udkast til erhvervsstrategi godkendes Bilag: Erhvervsstrategi incl. blå billede Erhvervsstrategi - Handleplan 08 udkast Beslutning i Erhvervsudvalget den : Erhvervsstrategien indstilles til godkendelse. Handleplanen tages til efterretning. Jesper Kiel kunne ikke godkende erhvervsstrategiens ensidige satsning på oplevelsesøkonomien og var ikke enig i handleplanen vedrørende idrætsskoler, multiarena og Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP) 9. Eventuelt 5

7 Erhvervsudvalget s møde den Beslutning i Erhvervsudvalget den : møde med Ærø Kommune den 19. juni 2008 forslag om temadrøftelse vedrørende integration 6

8 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

9 Bilag: 4.1. Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88005/08

10 Til kommunerne i Region Syddanmark Driftsregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: Mail: CVR Vores sag: Vores ref. eve Udmelding af endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Som opfølgning på den foreløbige udmelding af flaskehalspuljen i Beskæftigelsesregionens brev af 31. januar 2008, følger hermed den endelige udmelding af flaskehalspuljen, idet finansloven er vedtaget for finansåret Den samlede flaskehalsbevilling i Syddanmark er på kr ,- hvoraf Beskæftigelsesrådet har afsat 5 % til akutpuljen samt information, vejledning og særlige initiativer. Den samlede bevilling til de statslige og kommunale dele af jobcentrene er kr ,- Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 1 Flaskehalsbevillingen omfatter: Et acontobeløb for bevillingsåret til den kommunale del af det enkelte jobcenter. En dispositionsret for bevillingsåret til den statslige del af det enkelte jobcenter. For de 4 pilotjobcentre udmeldes et acontobeløb til de statslige målgrupper. 1 Bekendtgørelse nr af 07/12/2006, kan ses på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31033 R:\Beskæftigelsesregion Syddanmark\Overvågning\Flaskehalse\Aconto_flaskehals 2008\Flaskehalsbevilling_2008_endelig.doc

11 I tabellen nedenfor er acontobeløb/dispositionsret for 2008 angivet for hver enkelt kommune. Tabel 1 Udmelding af acontobeløb og dispositionsret for 2008 Statslig del Kommunal del Kommune/jobcenter af jobcenter af jobcenter Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense* Svendborg # Nordfyn Langeland # Ærø # Haderslev Billund Sønderborg* Tønder Esbjerg* # Fanø # Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle* I alt Note: Kommuner med pilotjobcentre er markeret med * Kommuner, der indgår i forpligtende kommunalt samarbejde er markeret med # Tilskuddet i bevillingsåret til den kommunale del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere inkl. aktiverede samt berørte revalidender i kommunen. Bemærk at tilskuddet til den kommunale del af jobcentret højest kan udgøre 50 % af den kommunale del af jobcentrets udgifter til flaskehalsindsatsen. Tilskuddet i bevillingsåret til den statslige del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte forsikrede ledige inkl. aktiverede. 2

12 I tilskuddet til den kommunale og statslige del af jobcentret modregnes hhv. acontobeløbet og dispositionsretten. Er tilskuddet mindre end acontobeløbet/dispositionsretten i bevillingsåret, skal jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Omvendt vil Beskæftigelsesregionen udbetale forskelsbeløbet, hvis tilskuddet er større end acontobeløbet/ dispositionsretten, såfremt der er et mindreforbrug af tilskuddet i andre jobcentre i Syddanmark. Krav til opfølgning og regnskabsaflæggelse af flaskehalsbevillingen for de statslige målgrupper findes på regionens hjemmeside 2 og Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning til kommunernes indberetning findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside 3 Det enkelte jobcenter skal udarbejde en særskilt opgørelse over udgifter til indsatsen for hhv. de kommunale og statslige målgrupper inden for de områder, der er angivet på Beskæftigelsesrådets liste over områder, der kan få tilskud, jf. nedenfor. Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetsliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud m.v., hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Oversigten kan efter behov udvides med nye områder i løbet af bevillingsåret. Som udgangspunkt opdateres oversigten månedligt. Oversigten inklusiv evt. tilføjelser er gældende for hele bevillingsåret 4. Spørgsmål vedrørende puljen til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft kan rettes til fuldmægtig Egon Vestergaard, , Med venlig hilsen Peter Graversen Kontorchef 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 20. marts 2007 Brev vedr. flaskehalsbevilling om registrering af oplysninger om de statslige målgrupper omfattet af flaskehalsbevillingen 3 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning 3 4 Beskæftigelsesrådets Tilskudsliste og Aktivitetslisten kan hentes på: (se under menuen: Flaskehalsområder ).

13 Bilag: 5.1. Handleplan - revision Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92363/08

14 Direktørområde ERHVERV Sagsnr. 08/ Notat om status vedr. sygedagpenge Evaluering af handleplan fra På Erhvervsudvalgets møde den gav administrationen en mundtlig og en skriftlig orientering om udviklingen i udgifterne til sygedagpenge i 2007 og kom med forslag til handleplan for at imødegå udviklingen på området. Erhvervsudvalget godkendte på mødet, at der blev arbejdet efter den udarbejdede handleplan. Administrationen har siden arbejdet med mange af forslagene i handleplanen, og der er blevet suppleret med yderligere tiltag på området. Der vil i det efterfølgende blive redegjort for status på området og administrationens forventninger til udviklingen i Status og supplerende indsatser Handling Status Bemærkning Analyse af arbejdsgange i sygedagpengeteamet i samarbejde med KPMG 1. og 2 fase er afviklet og implementering af forslag iværksættes ved møde Forventes afsluttet i august 2008 Aftalen med anden aktør forlænges i 2008 aftalen omfatter også +52 uger Reduceret åbningstid for telefoniske henvendelser til jobrådgiverne i sygedagpengeteamet Netværk med udvalgte kommuner i Region Syd Tættere samarbejde med praktiserende læger Fokus på kommunalt Er iværksat med virkning fra og effekt og resultater følges tæt Der blev iværksat reduceret telefonåbningstid i januar marts. Løsningen havde dog ingen afgørende effekt Sygedagpengeudviklingen drøftet på kvartalsmøde med Driftsregionen. Der har været aflagt benchmark besøg i Haderslev Kommune Svendborg, Langeland og Ærø kommunes læger har været indbudt til samarbejdsmøde med Jobcentret den Primær aktør HR og Social- Udløber Tilbage til normale, udvidede åbningstider Der benchmarkes løbende med jobcentre i samme klynge Positive tilbagemeldinger fra de fremmødte læger. Vil gerne deltage i rundbordssamtaler. Indbydelse til møde i lægekredsmøde.

15 sygefravær Intern aftale om hurtigere varsling af sygemeldinger Fokus på sygefravær i private virksomheder i samarbejde med Svendborg Erhvervsråd (SER)og LBR og Sundhed der arbejdes med handleplan på området. Direktørområdet Erhverv vært ved teammøde for samtlige ledere i Svendborg Kommune den Temaet: Hvordan reduceres sygefravær Der har ikke været arbejdet med dette endnu LBR har valgt at prioritere indsatsen på sygedagpengeområdet Øget brug af private klinikker Der har ikke været arbejdet med dette endnu Evaluering af handleplan Handleplanen revideret Drøftes Erhv.udv. d. 15/5 og var på direktørmødet d. 24/4 Gennemgang af 79 sager ved ISU Sagerne er helt eller delvis behandlet Følges op efter ledermødet den LBR har i 2008 godkendt 2 projekter på området. På næste møde behandles yderligere 7 ansøgninger. Spørgsmålet tages op i SER Næste evaluering inden udg. af 08 Intern læring Supplerende tiltag, iværksat efter udarbejdelse af handleplanen Samarbejdsmøder med de faglige organisationer Ansættelse af faglig konsulent Ansættelse af lægekonsulent Sygedagpengefolder udarbejdes Skærpet styring af indsatsen Der har været holdt individuelle møder og indbudt til fælles møde med jurist Jørgen Bent Hansen den (spinkelt fremmøde) Der er pr ansat faglig konsulent til at støtte medarbejderne Der er pr ansat fuldtids lægekonsulent som skal medvirke i afklaring af indsatserne over for den enkelte sygemeldte Der er udarbejdet en folder, som vejleder den enkelte sygemeldte om rettigheder og pligter i sygdomsforløbet. Udsendes til alle, som bliver sygemeldte. Fokus på tidlig indsats og kontrol på afslutning af sager over 52 uger. Der planlægges regelmæssige møder med organisationerne

16 Forventninger Det aktuelle sagstal i uge19 er 929 og forventes i resten af 2008 at falde til ca. 800 (niveau pr ). I uge 19 er der 208 sager med varighed over 52 uger. Dette tal forventes at kunne reduceres yderligere i løbet af Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor mange sager, der kan afsluttes i de kommende måneder. Men det vurderes at være et realistisk mål at nedbringe antallet til 150 sager over 52 uger ved årets udgang. Den forventede nedgang i sagstallet vil reducere merforbruget med ca. 8,2 mio, således at merforbuget på sygedagpenge reduceres til 21,7 mio., som modsvares af mindreudgifter til kontanthjælp og førtidspensioner. Således, at overførselsindkomsterne samlet set forventes at balancere. Hertil kommer dog, at der vil være merudgifter til dækning af omkostningerne til anden aktør kr. 4,5 mio og til ansættelse af fagligleder og lægekonsulent med kr. 1. mio.

17 Bilag: 6.1. pressemeddelse marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93346/08

18 Odense, d. 6. maj 2008 Pressemeddelelse: Igen et stort fald i ledigheden i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned 2008 var på 1,7% af arbejdsstyrken. Det svarer til fuldtidsledige personer. I forhold til marts 2007 er ledigheden faldet med 44,6% eller godt fuldtidsledige. Dermed har regionen igen oplevet et kraftigt ledighedsfald. Ledighedsfaldet er størst for dagpengemodtagere med 45,8%, mens kontanthjælpsmodtagere har et fald på 39,1%. Ledighedsprocenten i Region Syddanmark er den næstlaveste i Danmark med 1,7%. Kun i Region Midtjylland er ledigheden lavere med 1,6%. For hele landet lå ledighedsprocenten i marts på 2,0%. Opdeles Syddanmark på landsdele er ledighedsprocenten lavest i Sydjylland på 1,4%, mens Fyn har en ledighed på 2,1%. Vejen har Syddanmarks laveste ledighed Der er store udsving i ledigheden for de nye kommuner i Syddanmark. Vejen og Billund har en ledighedsprocent på henholdsvis 0,8% og 1,0%. Langeland og Odense havde den højeste ledighed i regionen med henholdsvis 2,8 og 2,5%. Alle 21 kommuner i Syddanmark har i marts oplevet et fald i ledigheden sammenlignet med samme måned året før. Det største relative fald fandt sted i Middelfart, hvor ledigheden faldt med 57,8%. Det mindste fald i procent ses på Fanø med et fald på 29,8%. I antal fuldtidsledige ses de største fald i ledigheden i Odense, Vejle og Kolding, hvor sammenlagt fuldtidspersoner er gået ud af ledighedskøen. Mænds ledighed lavest men kvinders ledighed falder mest I Syddanmark er ledigheden for mænd lavere end for kvinder. Mænds ledighed lå i marts 2008 på 1,5%, mens kvinderne havde en ledighedsprocent på 1,9%. Kvinders ledighed faldt i marts måned med 48,8%, mens ledigheden for mænd faldt med 39,3%. I absolutte tal faldt ledigheden for kvinder med og for mænd med fuldtidspersoner. Ledigheden lavest for aldersgruppen år Fordelt på alder er ledigheden lavest for personer i aldersgruppen år med 1,2%, mens gruppen på år har den højeste ledighed med 2,2%. Faldet i ledigheden har været størst blandt de årige med 49,3%.

19 Alle a-kasser oplever store fald i ledigheden Alle a-kassegrupper har fald i ledigheden i marts 2008, på mindst 30% sammenlignet med året før. Fordelt på a-kassegrupper er det funktionærer og tjenestemænd, der oplever det kraftigste fald i ledigheden på 56,3%. Funktionærer og tjenestemænd har ligeledes den laveste ledighedsprocent på 1,0. De Selvstændige følger lige efter med en ledighedsprocent på 1,1%. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rådsformand Thorkild Jacobsen på tlf / Yderligere oplysninger vedr. de faktuelle tal kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Kresten Thomsen på tlf eller fuldmægtig Henrik Foght Pedersen på tlf Beskæftigelsesregion Syddanmark overvåger og analyserer udviklingen i de 19 jobcentre i Syddanmark. Vi stiller viden til rådighed for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og andre interessenter på arbejdsmarkedet. Vi overvåger og tilvejebringer dokumentation for resultater og effekter af den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre. Beskæftigelsesregion Syddanmark fungerer som sekretariat for det Regionale Beskæftigelsesråd, der er sammensat af arbejdsmarkedets parter, samt bl.a. kommuner og interesseorganisationer. Læs mere om sammensætningen af Rådet på Beskæftigelsesregion Syddanmark er placeret i Dannebrogsgade i Odense.

20 Bilag: 6.2. ledighedstal marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93340/08

21 Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned i Ledighedsprocent marts 2008 ledige i % Ledighed i alt ,6% 1,7% Fordelt på køn: Mænd ,3% 1,5% Kvinder ,8% 1,9% Fordelt på forsikringskategori: Dagpengemodtagere ,8% - Kontanthjælpsmodtagere ,1% - Fordelt på alder: år ,8% 1,2% år ,7% 2,2% år ,6% 1,8% år ,6% 1,5% år ,3% 1,8% Fordelt på a-kassegrupper: Selvstændige ,2% 1,1% Akademikere ,7% 1,7% Funktionærer og tjenestemænd ,3% 1,0% HK ,2% 2,0% Tekniske funktionærer ,9% 1,2% Byggefag ,0% 1,5% Metal ,2% 1,2% 3F ,3% 4,1% NNF ,6% 2,6% OAA ,0% 1,2% Øvrige ,7% 2,0% Ikke-forsikrede ,0% - I alt forsikrede ,4% 1,9% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent: Ledige i forhold til forsikrede Note: A-kassefordelingen er som følger: Selvstændige: Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Selvstændige (DANA) Akademikere: Akademikere (AAK), Økonomer (CA), Journalistik, Kommunikation og Sprog, Ingeniører (IAK), Magistre (MA) Funktionærer og tjenestemænd: Danske Sundhedsorganisationer (DSA), Lærere (DLF-A), Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A), Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A), Socialpædagoger (SLA), Stats- og Teleansatte (STA) HK: Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Tekniske funktionærer: Business, IT-faget og Merkonomer (PROSA), Funktionærer og Servicefag, Ledere, Teknikere Byggefag: El-faget, Træ-Industri-Byg (TIB), Malerfaget og Maritime (-dec 2007), Blik og Rør (-dec 2007) Metal: Metalarbejdere 3F: Faglig Fælles a-kasse (3F) NNF: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) OAA: Offentligt Ansatte (OAA), Pædagogmedhjælpere (PMF-A) (- jan 2006) Øvrige: Kristelig a-kasse, RestaurationsBranchen, Danske Lønmodtagere, Frie Funktionærer (FFA)

22 Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark marts 2008 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken Assens ,4% 2,2% Faaborg-Midtfyn ,9% 1,9% Kerteminde ,8% 1,7% Langeland ,3% 2,8% Middelfart ,8% 1,1% Nordfyns ,5% 2,0% Nyborg ,4% 1,8% Odense ,5% 2,5% Svendborg ,6% 2,1% Ærø ,1% 2,0% Fyn ,7% 2,1% Billund ,2% 1,0% Esbjerg ,4% 1,6% Fanø ,8% 2,1% Fredericia ,9% 1,6% Haderslev ,1% 1,5% Kolding ,7% 1,2% Sønderborg ,3% 1,5% Tønder ,9% 2,0% Varde ,4% 1,1% Vejen ,6% 0,8% Vejle ,8% 1,1% Aabenraa ,3% 1,9% Sydjylland ,4% 1,4% Syddanmark i alt ,6% 1,7% Hele landet ,2% 2,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

23 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ledigheden i Syddanmark opdelt på Køn Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledigheds-pct. for kvinder Ledigheds-pct. marts 2008 Mænd for mænd Kvinder Assens ,1% 1,9% ,8% 2,5% Faaborg-Midtfyn ,7% 1,6% ,8% 2,3% Kerteminde ,5% 1,5% ,2% 1,8% Langeland ,1% 3,1% ,7% 2,5% Middelfart ,3% 1,1% ,4% 1,2% Nordfyns ,2% 1,7% ,4% 2,5% Nyborg ,0% 1,7% ,9% 1,9% Odense ,2% 2,4% ,7% 2,5% Svendborg ,5% 1,9% ,3% 2,4% Ærø ,0% 2,0% ,2% 1,9% Fyn ,1% 2,0% ,6% 2,3% Billund ,8% 0,7% ,9% 1,3% Esbjerg ,7% 1,6% ,5% 1,5% Fanø ,1% 1,9% ,4% 2,2% Fredericia ,7% 1,5% ,9% 1,8% Haderslev ,4% 1,2% ,3% 1,9% Kolding ,3% 1,1% ,6% 1,4% Sønderborg ,5% 1,4% ,8% 1,7% Tønder ,0% 1,6% ,9% 2,4% Varde ,4% 0,8% ,3% 1,4% Vejen ,4% 0,6% ,8% 1,0% Vejle ,8% 0,9% ,4% 1,3% Aabenraa ,1% 1,4% ,6% 2,3% Sydjylland ,5% 1,2% ,7% 1,6% Syddanmark i alt ,3% 1,5% ,8% 1,9% Hele landet ,4% 1,9% ,9% 2,1% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

24 marts 08 Ledigheden opdelt på alder i Syddanmark år år år år år Alder i alt Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Assens 37 1,6% 45 3,3% 107 2,2% 115 2,0% 119 1,9% 449 2,2% Faaborg-Midtfyn 30 1,1% 38 2,3% 125 2,2% 128 1,9% 123 1,6% 471 1,9% Kerteminde 9 0,7% 18 2,7% 47 1,7% 51 1,6% 55 1,6% 189 1,7% Langeland 11 1,5% 12 3,3% 27 2,3% 48 2,9% 66 3,0% 173 2,8% Middelfart 17 0,8% 24 2,0% 46 1,0% 60 1,2% 58 1,1% 209 1,1% Nordfyns 20 1,2% 28 2,9% 73 2,0% 68 1,7% 96 2,2% 295 2,0% Nyborg 26 1,4% 29 2,5% 63 1,8% 69 1,7% 81 1,8% 271 1,8% Odense 215 1,4% 350 2,9% 677 3,0% 500 2,4% 492 2,2% ,5% Svendborg 50 1,3% 50 2,2% 148 2,5% 144 1,9% 179 2,1% 605 2,1% Ærø 3 1,1% 1 0,7% 6 1,1% 17 2,1% 26 2,3% 57 2,0% Fyn 418 1,3% 595 2,7% ,4% ,0% ,0% ,1% Billund 20 1,0% 14 1,2% 32 1,0% 28 0,8% 33 0,9% 130 1,0% Esbjerg 115 1,3% 98 1,9% 212 1,6% 228 1,6% 221 1,4% 916 1,6% Fanø 3 1,8% 2 3,0% 7 2,6% 5 1,2% 14 2,0% 33 2,1% Fredericia 50 1,4% 57 2,5% 107 1,8% 85 1,3% 91 1,4% 406 1,6% Haderslev 49 1,3% 38 1,6% 95 1,5% 83 1,1% 141 1,8% 429 1,5% Kolding 81 1,2% 57 1,3% 139 1,2% 137 1,2% 132 1,1% 565 1,2% Sønderborg 89 1,8% 83 2,8% 118 1,3% 119 1,2% 142 1,4% 571 1,5% Tønder 37 1,3% 46 3,4% 86 2,2% 87 1,6% 112 1,9% 392 2,0% Varde 28 0,7% 22 1,1% 72 1,2% 63 0,9% 80 1,1% 279 1,1% Vejen 17 0,6% 16 0,9% 42 0,8% 37 0,7% 42 0,7% 168 0,8% Vejle 39 0,5% 56 1,1% 169 1,3% 127 0,9% 163 1,1% 582 1,1% Aabenraa 78 2,0% 69 3,1% 118 1,8% 122 1,5% 137 1,5% 548 1,9% Sydjylland 606 1,2% 560 1,8% ,4% ,2% ,3% ,4% Syddanmark i alt ,2% ,2% ,8% ,5% ,6% ,7% Hele landet ,4% ,5% ,2% ,8% ,7% ,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Handleplan 2008 til erhvervsstrategien

Handleplan 2008 til erhvervsstrategien TIL POLITISK ORIENTERING Handleplan 2008 til erhvervsstrategien A. Den daglige kommunale erhvervsservice 24 timers service Definition: Der gives svar/information på henvendelser inden for 24 timer jævnfør

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere