Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 k ' MRS/knasan s2 " 849'85! årgang' (1991-)'1992 ORDINÆR GENERALFORSAMLING li Regensianersamfundet finder sted på Collegium Domus Regiæ fredag den 29. november 1991 kl I P? Mmqmb«u DAGSORDEN :. Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kasseren fremlægger revideret regnskab Revisorerne afgiver-betænkningr Valg af formand. valg af kasserer valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 revisorer Eventuelt Efter generalforsamlingen er der middag med følgende menu: Skaldyrssuppe 'Saumon en sauce chaudefroid Oksefilet Dessert Hertil serveres passende vine i passende og rigelige mængder. Efter middagen vil nogle af Regensrevyens fremragende numre 'blive fremført. ' Tilmelding senest den 25. november 1991 til formanden Kjeld Jørgensen, enten (og helst)_skriftligt til Lundtofte præstegård, Lundtofte Kirkevej 1, 2800 Lyngby, eller pr. telefon på nr Prisen for at deltage i middagen og for retten til at se revynum-,rene er 125 kr. De betales i IØ- -, bet af aftenen.

2 KellegieSamvirkets frihedskamp ' Her følger anden akt af dramaet om Kollegiesamvirkets frigørelse,fra'fæle statsinstitutioners retlige omklamring, kampen for ret -ten til frit valg af Selskabsretlig klædedragt og retten til at,profitere på ejendomsbesiddelse på lige vilkår med alle andre sélskabsvæsener i den danske retsverden. ' Formuleret gennem Gert Matthiesens pen kommer fortsættelsen af den skildring, der begyndte i publikationen af 1990 med hele sagens forhistorie. X=mandsberetningens første akt lod ingen tvivl tilbage: Det drejer sig om Kollegiesamvirkets belastede, men fdr nuftsægteskabsprægede - og dermed ubrydelige relation til skur ken i dramaet: UndervisningsminiSteriet. ', meudsmand og kompromisforslagg Efter udtagelse af stævning mod ministeriet i december måned har kammeradvokaten (statens advokat) tilbudt Samvirket at indgå på et kompromis. ' Som tidligere beskrevet bevilgede staten på et aktstykke i 1986 et beløb på 17,5 mill.kr. (heraf udgjorde Undervisningsministe: riets andel fem mill.kr,). Staten påstod, som modydelse, at have erhvervet ejendomsretten til Kommunitetsbygningen. Som.det måske huskes, var Ombudsmanden ikke tilbøjelig til at give staten med-1 hold i denne påstand., i 9 Af det beløb, der bevilgedes, var der en lille,ubrugt, rest tilbage, da statens handlemåde blev underkendt af Ombudsmanden. Restbeløbet blev deponeret, indtil der var truffet afgørelse om, hvem det tilhørte. En sådan afgørelse er ikke truffet endnu. Der, er denfor et uløst mellemværende mellem Samvirket og staten_om, dels det deponerede beløb,_dels den allerede brugte_del af bevil lingen, som-statens kræver tilbagebetalt. '

3

4 kompromisforslagets indhold ' Det foreslåede kompromis går nu ud på, at en forhandlingsvillighed fra Samvirkets side (med hensyn til opgivelsen af kravet på det indefrosne beløb) og tilbagebetaling af det allerede brugte beløb vil få Undervisningsministeriet til at se med mildere øjne på vort forlangende om en forhøjelse af huslejen på Kommunitetsbygningen. Det er et krav, der har været fremført tidligere som et led i mi nisteriets udspekulerede forhalingstaktik. I bestyrelsen er det imidlertid opfattelsen, at vi med sagsanlægget nu har fat i den lange ende. Vi har derfor afvist ministeriets udspil med den begrundelse, at der ingen forbindelse er mellem de to mellemværender, og at Samvirket i øvrigtgør krav på det deponerede beløb. Vi mener os, med andre ord, berettigede til at få både 1 pose og i sæk. Finansministeriets papir Seneste nyt i sagen er, at Undervisningsministeriet har haft sagen til høring i Finansministeriet. Dette ministerium har svaret med et skriftligt oplæg til forhandling, hvori det anbefales, at Samvirkets huslejekrav anerkendes, men at man i øvrigt fastholder den ovenfor beskrevne sammenkædning mellem huslejespørgsmålet og aktstykkebevillingen. Dermed det ny: At vi nu på tryk har en anerkendelse af vore krav Denne anerkendelse vil veje tungt i vor favør, når spørgsmålet kommer for retten. En påstand om, at der bør ske modregning med aktstykkekravetlvil derimod ikke finde lydhørhed hos dommerne. Et forslag med muligheder Der er derfor enighed i bestyrelsen om, at et forslag til forlig hvor ministeriet kræver hele aktstykkebevillingen refunderet med renter og renters rente, bør mødes med en samstemmig hysterisk latter fra bestyrelsens side. Derimod vil et forslag om refusion af kun en del af bevillingen, f.eks. den del, der svarede til Undervisningsministeriets bidrag til bevillingen på aktstykket i 1986 (ca fem mill.kr.) med større rimelighed kunne tages op til overvejelse i bestyrelsen. Med udsigt til en årelang retssag, før vi får vore krav påkendt, er dette måske et ikke helt uspiseligt alternativ. 4

5 Samvirket og Erhvervsankenævnet Sideløbende med Kommunitetssagen har vi sagen om Samvirkets selskabsretlige status for Erhvervsankenævnet. Udviklingen i dette sagsforløb er ubetinget til gunst for Samvirket. Gennem en brevveksling mellem ErhvervsåSelskabsstyrelsen og Erhvervsankenævnet (der fungerer som klageinstans for Erhvervs&Selskabsstyrelsen), er bestyrelsen kommet til kundskab om, at nævnet har indkaldt styrelsen til en forhandling med henblik på en drøftelse af det lovlige i styrelsens praksis overfor kollegier. For redegørelsen om Erhvervs&Selskabsstyrelsens praksis: Se beretningen i publika tionen af Nævnet anfører i Skrivelsen, at styrelsens praksis næppe kan anses for lovlig, dels på baggrund af en nylig ændring i Fondslovene (en ændring, der har til formål at afbureaukratisere fondsadministrationen), dels, fordi det aldrig har været hensigten med Erhvervsfondsloven at regulere traditionelle kollegier for uddannelsessøgende. Resultatet af disse drøftelser er ikke kendt af bestyrelsen endnu. Med den skitserede udvikling har vi grund til at være optimistiske. Regensianersamfundets mulige rolle Således tegner fremtiden sig, umiddelbart set, lys for Kollegiesamvirket i dets ukuelige kamp mod den mægtige statsmagt. Der er dog, selv i bedste fald, et stykke vej igen, før huslejeforhøjelsen vil kunne mærkes på vort budget. I mellemtiden forfalder Regensen, og projekter, som længe har været ønsket og tiltrængt, så som istandsættelsen af Lille sal, indretning af et festkøkken og renoveringen af de store baderum i kasernen, må udskydes. Jeg vil derfor gerne gentage og tydeliggøre min appel fra den fo regående beretning om en forstrækning fra Regensianersamfundets medlemmer til iværksættelse af disse projekter. Til yderligere motivering og inspiration kan nævnes, at Valkendorfianersamfundet ydede betydelige beløb til Valkendorfs kollegiums store køkkenprojekt. Når alt kommer til alt, hvad er så Regensianersamfundet for Rev gensen, Regensen for Regensianersamfundet og I i Regensianersamfundet for hinanden, hvis ikke vi kan mødes i en sådan nødens

6 stund? Finansielle bidrag og gode råd og vink kan indgives til klokkerne samt undertegnede. Gert Matthiesen (ældste X-mand) Regensen. I bogen Vandringer i København af Steffen Linvald (POL.forlag 1965) findes disse linier om os: Regensen, hvis officielle navn er Collegium Regium, nedstammer fra det i 1569 stiftede kommunitet, men de ældste kollegiebygnin ger opførtes dog først Af dets fire fløje eksisterer nu kun de to nederste stokværk i Store Kannikestrædefløjens østlige del, idet den øvrige bygning blev ødelagt i Med undtagelse af den vestlige fløj, hvis grund udlagdes til Trinitatis præstegård, genrejstes de tre andre , 1777 forhøjedes fløjen ud til Store Kannikestræde med et stokværk, tre år senere opsattes på Købmagergadefløjen et lille tårnparti med et ur, og opførte Martin Borch på den nedrevne præstegårds grund en fjerde fløj. Samtidigt anlagdes buegangen langs Købmagergade. De forskellige om- og tilbygninger mindes på stenene over portene, dørene og vinduerne, medens indskrifttavlen på Store Kannikestræde gavlen ud til Købmagergade oplyser os om Regensens opførelse på Chr. 4.s tid. Den berømte lind i gården, der plantedes af regensprovst A.C. Hviid 1785, er i 1950'erne blevet udskiftet med en ny regenslind

7 Fra velstand til fallit Et supplement til X-mandens beretning fra dengang Regensen selv havde penge Inspireret af X-mandens to beretninger om den triste situation kan Regensen sætte den lidt i perspektiv ved et blik bagud med historien om, hvad der kunne lade sig gøre de foregående 100 år. Linierne er hentet fra J.P. Traps DANMARK, 5. udg., udgivet af Gads forlag i I bind II kan dette læses: I h.t. lov af 6/ blev Regensen i årene ombygget og udvidet med en ny fjerde fløj på den førnævnte Trinitatis præste gårds grund (610 m2), der af kommunitetet blev købt af Trinitatis kirke. Samtidigt blev der efter overenskomst med Københavns kommune for at forbedre færdselsforholdene i Købmagergade mellem Regensen og Rundetårn 1908 anbragt en buegang gennem regensbygningen langs med Købmagergade. Ved disse byggeforetagender (arkt. Martin Borch), der suppleredes med en hovedreparation af de gamle bygninger, blev de hygiej niske forhold forbedrede så meget, som man anså for rimeligt. Det gamle kontubernalsystem, hvor to studenter var fælles om to små værelser blev afskaffet, således at hver student fik enten to små værelser 1 den gamle del eller et større værelse i den ny fløj. Der blev endvidere indrettet tekøkkener m.v. Opførelsen af buegangen mod Købmagergade...medførte en fuldstændig ombygning af kirkefløjens indre; en del af stueetagen bag bu egangen indrettedes til bibliotek, og l.salen, der tidligere var delt i to stuer (læsesal og musikstue), til en ca 100 m2 stor læ

8 sesal, således at der ved siden af den i Krystaigadefløjen blev indrettet en musikstue. I den nye fjerde fløj er der fægte- og gymnastiksal i kælderen indlagdes centralvarme og varmt vand i hele komplekset er der besluttet en ny restaurering af Regensen, der bl.a. vil omfatte indlæggelsen af moderne bekvemmeligheder også i de gamle fløje. De økonomiske muligheder for dette er tilvejebragt ved en sanering af kommunitetets økonomi, der med årene er ble«vet stærkt forringet, fordi kapitalen skal være anbragt i nomim nelt værdifaste obligationer. Indtil 1958 har kommunitetet ydet 75 kr. månedligt til 185 studenter, af hvilke kun 103 havde regensbolig og dermed tillige et månedligt regensstipendium på 5 kr, og alle 185 havde et dyrtids tillæg på 50 kr. pr. måned, betalt af staten. Ved saneringen 1958 kan kommunitetsstipendiet kun gives til regensalumner, og det forhøjedes til 150 kr. pr. måned. Det ved saneringen sikrede årlige overskud på kommunitetets regnskab vil blive anvendt til den omtalte restaurering. Priviligerede til at nyde stipendierne er under visse betingelser færinger og grønlæn dere samt af hvert års studenter to frederiksborgensere. Beretningen stopper altså i 1959, men det er vist også hurtigt overset, hvad der er sket. Det kan godt gi' et lille gib i en og anden, når man ser, hvordan kommunitetet begyndte - og hvad det er blevet forvaltet til. Det blev oprettet (grundlagt) i 1569 af Frederik II, der skænkede 153 gårde og kongetiende fra 92 sjællandske sogne til underhold for 100 fattige studenter. De penge, der blev brugt bedst de første 100 år, var de, der betaltes for bygningen af Regensen først til 120, siden 144 studenter.

9 Der skal være højt til loftet, tømrer...med dette citat af den kendte Salinger indleder Dorthe Dahle gaard og Henrik Bach klokkerberetningen for semestret sept februar Det Øjeblik, der går, fra man sidder omtåget til generalforsamlingen og til næste morgen, hvor man står med en kost i den ene hånd og en panodil i den anden, er uendeligt lille - i værste fi losofiske forstand. I et halvt år er man indehaver af en klokke, der giver ret til at bestemme farven på de servietter, der bruges til at fjerne re gensielt mundvand med. Fra Hells Angels til Hof Kæden af slåbrokaftener indledtes af Middelboe fra Hells Angels. yi_fik ham, inden han kom ind. Han mødte frem en aften i september i fuld galla (men uden knojern) og insisterede kraftigt på, at de alle var en flok kække, unge mennesker, nærmest en blanding af et John Ford-kavalleri og Grønspætteforeningen. Aftenen forløb uden skudepisoder. Så var der Anker Jørgensen, der for alvor blev brændt fast på klokkernes nethinder, da han efter showet traskede ned ad Store Kannikestræde med sit honorar: En julekalender og en stang chokolade i hver sin hånd. Jens Jørgen Thorsen havde et godt øje til de kvindelige regensianere og lavede bjørnekast (dog ikke med sine genitalia). Peter Høeg opførte eenmands-teater, og Klaus Rifbjerg skældte ud på den oldnordiske ungdom og krævede, at vi alle sammen går mere 0- over for rødt lys. Vi havde også besøg af Lisbeth Dahl&Co. efter teatertid. De havde vist nok opført et stykke, hvori Regensen spiller en fremtræ dende rolle. Vi bød på sandwich, hvoraf især den såkaldte Papa Hemingway bestående af peanutbutter og rå løg - gik som varmt brød. Slåbrokpunktummet blev sat af Mr. Carlsberg og Monica Ritterband og den mandlige del af klokkeratet fik lov til at kysse SIDSTnævnte to gange. Det fortaltes siden, at han derefter afviklede sin tandbørste.

10 ,1, n d f 1 H t e r e r e VLLNWQFUEWI e låêfåihcæslil De fire fester på semesterprogrammet blev indledt med indflytter festen. Den såkaldte Bierhalle omdannede for en tid Regensen til en plet Bayern-land midt i Københavns City. Alle mødte udklædt i uniformer fra en svunden tid. Enkelte havde kejserens ny klæder på. I sandhed et festligt indslag. Vi havde en ekspert til at tage sig af den kulinariske side af sagen i Vreni (der p.t. absolut IKKE er fra Luther-land, men fra Schweiz). Der blev givet gode råd og ideer, og det fik mavesækken tysk stemning af. Det hele blev selvfølgeligt skyllet ned med rigelige mængder af fadøl, og - som de siger på de kanter: Wer gern tanzt, dem ist leicht zu geigen. Højdepunktet var nok, da natmaden _ eksorteret af en ung SS-mand - rullede ind i gården. Krølle og Aage i pølsevognen havde en travl nat, hvilket regningen bekræftede. Men i den henseende, at hver festdeltager spiste 18,4 pølser, stemte alt. Revyen var lagt i de bedste hænder: Bolette og hendes højre hånd Søren, styrede kunstnerne til alles tilfredshed, og der var faktisk en del morsomme numre. Andreas og Barfoed var lokomotivet for et godt blad, mens klokkerne måtte servere knapt så god mad. En række uheld kulminerede, da dessert-cremen ved et nyt uheld blev hældt i kloakken. De onde 10, og de gode lo, alt imens folk skyllede sig selv væk i snaps, og glarmest-, undskyld: portneren fik god øvelse i at sætte ruder i. Festen for vore snapsesponsorer - Regensianersamfundet foregik i en god atmosfære. De bedste numre fra revyen blev gentaget, og endnu engang viste de gamle (nisser-red.), hvad det vil sige at kunne drikke og være ligesom rigtig regensiel. Juleballet bød på een af provstens favoritter som midnatsgæst. Povl Dissing med besætning gav alt, hvad de havde i sig, og som band jazzede Nulle og Verdensorkestret sig, og os, gennem natten K.E. var endnu engang kok, og det til ug med kryds og slange - og så lykkedes det den mandlige klokker at holde en "tale", der i nonsens kun overgås af Kaj Løvring som stor komiker. Selv om klokkerne ikke vandt nogen Oscar, vil de gerne slutte med at takke - specielt de gode indflyttere og resten af Klokker foreningen, men også alle andre, der hører til Store Kannikestræ de 2. En særlig tak til Carlsberg og Regensianersamfundet, uden hvem...osv Dorthe Dahlgaard og Henrik Bach. 10

11 Klokken og Conventets kvinder. Ida Hageman sikrede, at listen over Regensens klokkere fik endnu et navn fra PIP skrevet på, men læs her den rystende beretning om de betingelser, hun måtte leve med i den periode, der dækkes af klokkerberetningen for forårssemestret Generalforsamlingen d. 15. febr løb af stabelen under vanlig hysterisk brølen, hylen og hujen fra de drukfældige regensianere. Den glorværdige forening, PIP, løb selvfølgeligt af med klokkeratet, men undertegnede måtte undvære selve klokken, da den (helt uhørt) blev franarret dirigenten af forvirrede kvindemennesker fra en forening kaldet Conventet. Skam over forbryderne!! Fra P.L.0. til tamiller Indflytterfestens tema børnefødselsdag bød på rige muligheder for at få løst op for moderbindinger, ødipus-komplekser, pot tetraumer og værre sager. Store sutter, vandpistoler og smækbukser fandt et øjebliks ro i Esben Krohns lille børnekino. Længe varede roen dog ikke - snart fløj lagkager og lakridskonfekt gennem luften, men det lykkedes dog provsten at fange opmærksomheden med en sang. Under vild fægten med arme og ben skrå ledes "I en skov en hytte lå", hvilket syntes at bekomme regensbørnene bedre end den klassiske retoriske kindhest. Ikke en ble var tør'. Æblekinder glødede, da bandet satte ind - og det blev sent, før de små kunne lægges til ro. Krudtrøgen fra golfkrigen havde næppe lagt sig, før P.L.O. troppede op til det første slåbrokarrangement, hvor der ikke blev ka stet bomber, men lagt slør ud over Arafats lovprisninger af Saddam Hussein. Den næste slåbrokaften var med ex-stemme- og marcipanslugeren, Mogens Glistrup "Fremmedarbejdere bliver stadig fløjet ind i luk susfly og formerer sig endnu hurtigere end Regensens rotter". Benny Andersen glimrede ved sit poetiske talent og hele nærvær, mens Ninn-Hansen jonglerede med paragrafferne og besvarede selv et flygtigt spørgsmål. Lindens festdage Som optakt til Lindefrokostens tumult oplevede gården den hårdt- 11

12 slående portner, der nok var mand for en proper (?) næve... Lindefrokosten krævede, om ikke vanter, så dog en sydvest inden for hurtig rækkevidde, men kunne så også afholdes i gården til fødselarens store glæde. Snapseglassene var (specielt til lejlig heden) bygget uden bund, sjoflingerne eskalerede til uanede højder, og lindetalen» holdt af Oliver Kauffmann - kredsede i kryp tiske vendinger om en stenfugl i Klareboderne. Hendes Majestæt, dronning Margrethe 11, var ikke til stede, men i stedet blev et rullebord med fine cigarer - skænket af Regensianersamfundet kørt frem. Puf, puf! Provsteparret måtte evakueres i sidste øjeblik, idet Leif blev sat under vand, og professorinden fik en radise i det ene øje. Grane gjorde siden hen et absolut vellykket forsøg på at trænge ordensmagten på porten, så vandkampen kunne fortsættes med forny ede kræfter. Clausen, Pilgaard og Ghita Forårets sidste slåbrokaften var med multikunstneren, Erik Clausen, der bramfrit fornøjede og provokerede. Vi snød de drukne vejrguder ved at holde lindeballet indendørs, hvor de 105 festklædte gæster, der overlevede en katastrofal vel komstdrink, til gengæld kunne nyde en udsøgt diner og provstens eventyrlige tale. Et løssluppent publikum mødte midnatsgæsten, der i iltempo var bragt direkte hertil fra Cirkusrevyen. Klapsal ver mødte Ulf Pilgaard, der vakte jubel med sine ordkaskader ikke mindst, da han uventet blev suppleret af provstens røst fra baglokalet! Butterflies blev løsnet, og lorgnetter smidt langt væk, da The Cops overtog scenen. Kun Vrenis boller kunne lokke de marathon-dansende væk fra gulvet og ned i gården til den traditionelle morgenmad. Da sommeren var gået, holdt livsstykket, Ghita Nørby, gæsterne til klokkeratets sidste slåbrokaften i sin hule hånd. Ida Hageman 12

13 Sådan så det ud, da linden endnu var forholdsvis jomfruelig. Det er fra en lindefrokost i slutningen af 1950'erne, og det er davæ rende regensprovst, dr. theol. Søren Holm, der taler. Th for ham klokker Arne Hellmann fra Conventet. 13

14 Brev fra Lille til revydirektører Hvad er Regensen uden en revy «og hvad er en revy uden revyblaw det? Henrik Hovmark kan fra sin midlertidige bopæl i Lille, Fran krig efterhånden overskue og få perspektiv over arbejdet med revybladet i Regensrevyen 1990 blev organiseret som et teamwork med Bolette som direktør med uddelering af bl.a. ansvaret for revybladet. Fra orloven i Frankrig sender han disse konkrete bemærkninger og erfaringer til gavn for alle kommende revydirektører med rådene beskrevet i vilkårlig rækkefølge. Kalender Starten går, førend man tror. Jeg var selv lidt sent ude, bl.a. fordi revyen lå tidligt, især med hensyn til breve, der blev sendt til mulige ny kunder. Jeg hørte ofte undskyldningen: Vi kan ikke nå at lave noget fornuftigt. Uanset tidspunkt for revyen er efterårsferien den magiske uge. Rundgangen til de lokale behøver selvfølgeligt ikke at foregå så tidligt, men man må være forberedt på at skulle forbi forretningerne indtil flere gange, før man får fat i de(n) ansvarlige per son(er). Lokkemad og forførelse Fra flere sider måtte vi høre for, at vor pris lå noget i overkanten i forhold til prisen på det fri marked. Det kunne være forhandlingsbluff men det kunne også være rigtigt. Min fornemmelse blev, at for den humørforladte økonomichef er vor pris lidet konkurrencedygtig, så en generel regel må blive, at vi skal være villige til at forhandle om prisen, hvis nogen brokker sig. Andre ydelser kan også komme på tale, hvis det kan gøre kunden blød, f.eks. skænkede Informaion os et gaveabonnement som belønning til det bedste revynummer (l). Året før var en tilsvarende præmie givet af Klaptræet - i form af fribilletter. Omvendt skal man heller ikke gi' indtryk af, at det er pisse-lige meget med prisen...(bla-bla-bla). 14

15 Som belønning for en eventuel "heltedåd" modtager alle annoncø«rer naturligvis et eksemplar af revybladet efter revyen. Med hensyn til nye kunder kommer talen uvægerligt ind på oplags«tal, antal opførelser og tilskuere osv. (Hos flere klienter blev vi i øvrigt forvekslet med Studenterrevyen). Mit råd er, at man taler mindst muligt om den slags - med mindre man da har et godt snakketøj og kan finde på nogle gode salgsargumenter netop af de grunde. I nogle tilfælde er det rent faktisk muligt at betragte studerende med familie og venner - som et attraktivt og købedygtigt publikum, f.eks. i forbindelse med visse rejsebureauer eller boghandlere. Ellers er hovedargumentet jo traditionen med stort "T", tilknytning til Regensen samt det åbenlyst selvfølgelige i, at når man annoncerede sidste år (eller forrige eller endnu tidligere), skal man da - nærmest som en rutinesag - også have en annonce i år. Summa summarum: Fantasien kender ingen grænser,... Målet... er godt kr., hvilket ikke er helt uoverkommeligt. Man kan også nå højere op. Skriftlig kommunikation Naboerne behøver ikke den slags, men der skal sendes en lille skrivelse til visse firmaer og trofaste annoncører, hvor man diskret minder dem om deres velvillige forhold til os. Her er nogle af dem, der skal ha' den hilsen: Carlsberg. Klarskov inviteres vist stadig med, men rent praktisk er det Jørgen Oberländer Jensen og Rolf Nielsen, tlf , lok og 1311, der står for os nu og er med til revyen. Regensianersamfundet. Kasserer er Henrik Teide. Formandens navn har jeg glemt, men begge inviteres - og kommer. Spiesrejser. Kontaktperson er Gunelle Nielsen. Spiesrejser har før givet et ekstra stort beløb for deres annonce, men der har været besvær de sidste par år. Spies Rejser. Kontaktperson er Gunelle Nielsen. Spies Rejser har før givet et ekstra stort beløb for deres annonce, men der har været besvær det sidste par år. Sydbank. Kontaktperson er Carsten Lorentzen. Bretton-Meyer. David B.-M. har tegnestue i Tuborg havn og arbej- 15

16 der også på Hof- og Statsinventariekontoret på Christiansborg Ridebane. Håndværksmestre. Weekendavisen/Berlingske og andre. Firmaer, der burde annoncere Bikuben. Der skal slås på, hvor meget de tjener på at administre re os. Elââ. Det giver vist sig selv... Akademisk Forlag. Det var et chock, da de faldt fra sidste år. En rationel økonomi havde fået et ord at skulle have sagt. Det blev til flere: "Det må man kunne lave om på". Det gjorde han. Aktivbankgn. Kontaktperson i Købmagergade er John Kilsgaard. De henvender sig rigtigt meget til studerende i deres annoncer, og så er vi vel nogle af de bedste at skrive til? Politiken. Firmaer, der var lige ved... Musik Mekka og Sommersko. De sprang begge fra i sidste Øjeblik. Klaptræet Museum Tusculanums forlag. Vi var for sent ude sidste år, og de mente også, at prisen var noget høj, men nu har de jo lige fået kr. fra Tuborgfondet til p.r. så... Diverse gamle kunder. (Se tidligere revyblade. Vanskelige kunder Thurmans piber har tegnet sig for bagsiden igen i år, men bossen kan godt lige at fortælle én, at "man skal ikke tro, at man er noget", og sidste år gik den på, at annoncen ikke var blevet trykt i fire farver (til trods for, at kvaliteten af revybladet generelt aldrig havde været bedre). Det affødte en lang smøre om, at "man jo må holde, hvad man lover", og at "man må have tillid til hinanden" og "det er princippet i det". Men han betalte da, omend ikke til den forhøjede pris, som bagsiden ellers kræver. Jeg regner med, at han også er der i år. Inddrivning af penge 16

17 Det er slidsomt, det er langsommeligt, og det er tit lettere yd mygende. Det kan trække ud i ugevis, efter at revyen er opført men den tid kan forkortes med energi og ved at være rimeligt fandenivoldsk. Det ideelle er naturligvis at få lokket annoncø«rerne til at betale med det samme aftalen træffes og i hvert fald inden revyen. Nogle af dem vil gerne have en regning, og det får de. Andre er tilfredse med et girokort. Moms er ukendt. Invitationer Der er tradition for at invitere repræsentanter for Carlsberg og Regensianersamfundet. Enkelte af de faste annoncører har en ide om, at efterhånden fortjener et par fribilletter og en gratis middag for deres finansielle medvirken. Af mange grunde er det ikke nogen god idé, og det bør undgås, medmindre der er en virkelig god grund til det. Dårlige betalere Så vidt vides, glimrede Cafe Halvvejen og Harcks Antikvariat ved deres fraværelse i Det kom ikke som nogen større o- verraskelse med caféen. Den har vist ikke betalt de sidste tre år og er, efter min mening,ikke værd at spilde tid på, hvis ikke de lægger pengene på bordet med det samme, sådan at vi har dem, inden revybladet går i trykken. Harcks passivitet er lidt af en overraskelse, men på et tidspunkt hørte vi i -retningen et surt opstød fra en ældre herre i form af ordene: De har vel indrykket annoncen på eget initiativ uden at Spørge først?. Det kunne vi naturligvis aldrig finde på. Det var, hvad jeg kunne finde på i denne omgang. Noget er ikke nævnt, andet er glemt, men linierne kan forhåbentligt bruges. Jeg fik selv gode råd fra Anette Eriksen og Anne Burr. God fornøjelse... Henrik Hovmark, 74 Rue St. Andre, Lille. 17

18 VI VAR DER, HVOR HULLERNE VAR -- om det løse og det konkrete fra Regensianersamfundets sommerferietur til A/S Storebæltsforbindelsen ved Halsskov lørdag d. 8. juni Anno Domini Det er altså en klog formand, vi har - og han har forbindelserne i orden. Een af dem klarede det der med det gode vejr. Men der er også mange kloge medlemmer. Det gælder de 30, der havde taget sig sammen til at være med i endnu et fremragende arrangement i samfundets regi. Denne gang foregik turen med bus fra et billigt sted i Nordsjælland, belæsset med det bedste slagteren i Brede kunne fremstille, når han nu havde fået klar besked på,hvem der skulle nyde godt af det. Det gode fortsatte, for kassereren er altså heller ikke nogen sinke - eller kan hænde, at han blot har en udpræget tæft for legemets behov ved 10-tiden en lørdag formiddag i juni? De små jævnaldrende Hvorom alting er: Næppe lå mødestedet, den svenske kirke, bag os før den omtalte kasserer med sikker hånd fremdrog en jævnaldrende. For den ny generation bør det nok oversættes: En gammel w w dansk. Men det blev bedre endnu. Han har så humant et sind, at han også havde taget en stabel plastikglas med, og sindets redebonhed viste sig en ekstra gang, da en deltager - efter at have lystret ordren "skål" - overordentligt logisk spurgte: "Hvad gør vi nu ved de tomme glas"? Omgående blev der fyldt på, mens kasse reren godtede sig over sit gamle populistiske fif: At gøre sig populær ved at have så små glas, at der kunne blive to til hver. Men således rustet lykkedes det os og bussen fra Nordsjælland - at klare Frederiksberg Bakke. Det er den lettere forhøjning i terrænet, som høvederne på Elers kalder Valby bakke. 18

19 SID og beton A/S Storebæltsforbindelsen havde i ly af opgavens alvorlige karakter sat sin bedst tænkelige repræsentant på jobbet med at gi' os et overblik. Kan hænde, at vi burde anbefale hende til bestyrelsen nu? Vi fik noget at vide, og så trækker det ikke voldsomt fra, at Birgit Aaberg Svendsen glædede øje og øre., Inden et hul i Storebælts bund ændrede en anelse ved prognoserne var det planen, at vi fra 1993 ikke mere skal se noget til Korsør, når vi drager til Jylland. Så for en sikkerheds skyld kaste de vi lige et par blikke på tårnet fra Valdemar d. Stores slot (det er faktisk ældre end Gåsetårnet), inden vi brat blev ført ind i nutiden ved, at det første, vi så til byggepladsen, var et par af 5105 skurvogne. Så vidste vi da, at her var et sted, hvor der arbejdes efter reglerne. Men vi så også en ny udvikling på agrarområdet: Marker tilsået med beton. 44 tons á 1 m. og 65 cm. Det følgende bli'r en sammenblanding af, hvad Birgit Aaberg Svendsen fortalte, og hvad jeg har stjålet fra diverse skrifter. Der kommer en del detaljer, og de, der ikke gider læse om dem, kan springe frem til mellemrubrikken: En gammel nyhed. Til dem, der godt vil fortælle børnebørnene om sagen, er der her noget at støtte hukommelsen til. Det er en rimeligt stor sag. Til de to tunneller, der skal føre 0585 tog fra Halsskov til Sprogø, skal der bruges elementer. En tunnel (boret meter under Storebælts bund) formes ved hjælp af en række sammen kædede betonringe. Til hver ring - i 1,65 m bredde - skal der bruges seks elementer á syv tons og eet låseelement á to tons. Vi véd det, for vi så dem alle sammen. Støbningen af elementerne er det eneste, der er foregået efter planen. Vi opgav både at løfte og tælle, da vi var nået til ca Der er vild uenighed mellem entreprenørerne, der helst vil ha' betonen ud under Storebælt og bønderne, der helst vil ha' betonmarkerne. De tjener mere på at leje jorden ud til oplagringsplads end ved at dyr ke korn til EFS overskudslagre. 19

20 Boremaskiner og flere tal En og anden har måske sneget sig til at læse om, at elementerne ligger dér, fordi boremaskinerne ikke har nået, hvad de skulle. De er skotske. Men vi så det vigtigste ved et sådant projekt: De huller, der er så nødvendige, for at en tunnel overhovedet kan begynde. Det er de huller, man nu ikke kan se på Sprogø. Tun nelrørene buer svagt mod nord i Storebælt. Derfor bliver det ene rør 14 meter længere end det andet. Da vi var der, var status: Den nordlige tunnel på m. bores af "Dania" fra Halsskov og af "Fionia" fra Sprogø. De var nået hhv 264 og 168 m. frem. Den sydlige tunnel bores af "Selandia" fra Halsskov og af "Jutlandia" fra Sprogø. Deres præstationer var 218 og 211 m. Broen og bilerne DSB får lidt svært ved at holde budgetterne om nogle år. Tunnel; forbindelsen til togene skulle være færdig tre år før Østbroen til bilerne, sådan at DSB kunne tjene penge på dem, man kunne l lokke med den hurtige togtid. Nu taber DSB sikkert mange penge, for Østbroen går i gang til tiden (...der står ikke, at den bliver færdig til tiden). 20

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere