Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 k ' MRS/knasan s2 " 849'85! årgang' (1991-)'1992 ORDINÆR GENERALFORSAMLING li Regensianersamfundet finder sted på Collegium Domus Regiæ fredag den 29. november 1991 kl I P? Mmqmb«u DAGSORDEN :. Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kasseren fremlægger revideret regnskab Revisorerne afgiver-betænkningr Valg af formand. valg af kasserer valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 revisorer Eventuelt Efter generalforsamlingen er der middag med følgende menu: Skaldyrssuppe 'Saumon en sauce chaudefroid Oksefilet Dessert Hertil serveres passende vine i passende og rigelige mængder. Efter middagen vil nogle af Regensrevyens fremragende numre 'blive fremført. ' Tilmelding senest den 25. november 1991 til formanden Kjeld Jørgensen, enten (og helst)_skriftligt til Lundtofte præstegård, Lundtofte Kirkevej 1, 2800 Lyngby, eller pr. telefon på nr Prisen for at deltage i middagen og for retten til at se revynum-,rene er 125 kr. De betales i IØ- -, bet af aftenen.

2 KellegieSamvirkets frihedskamp ' Her følger anden akt af dramaet om Kollegiesamvirkets frigørelse,fra'fæle statsinstitutioners retlige omklamring, kampen for ret -ten til frit valg af Selskabsretlig klædedragt og retten til at,profitere på ejendomsbesiddelse på lige vilkår med alle andre sélskabsvæsener i den danske retsverden. ' Formuleret gennem Gert Matthiesens pen kommer fortsættelsen af den skildring, der begyndte i publikationen af 1990 med hele sagens forhistorie. X=mandsberetningens første akt lod ingen tvivl tilbage: Det drejer sig om Kollegiesamvirkets belastede, men fdr nuftsægteskabsprægede - og dermed ubrydelige relation til skur ken i dramaet: UndervisningsminiSteriet. ', meudsmand og kompromisforslagg Efter udtagelse af stævning mod ministeriet i december måned har kammeradvokaten (statens advokat) tilbudt Samvirket at indgå på et kompromis. ' Som tidligere beskrevet bevilgede staten på et aktstykke i 1986 et beløb på 17,5 mill.kr. (heraf udgjorde Undervisningsministe: riets andel fem mill.kr,). Staten påstod, som modydelse, at have erhvervet ejendomsretten til Kommunitetsbygningen. Som.det måske huskes, var Ombudsmanden ikke tilbøjelig til at give staten med-1 hold i denne påstand., i 9 Af det beløb, der bevilgedes, var der en lille,ubrugt, rest tilbage, da statens handlemåde blev underkendt af Ombudsmanden. Restbeløbet blev deponeret, indtil der var truffet afgørelse om, hvem det tilhørte. En sådan afgørelse er ikke truffet endnu. Der, er denfor et uløst mellemværende mellem Samvirket og staten_om, dels det deponerede beløb,_dels den allerede brugte_del af bevil lingen, som-statens kræver tilbagebetalt. '

3

4 kompromisforslagets indhold ' Det foreslåede kompromis går nu ud på, at en forhandlingsvillighed fra Samvirkets side (med hensyn til opgivelsen af kravet på det indefrosne beløb) og tilbagebetaling af det allerede brugte beløb vil få Undervisningsministeriet til at se med mildere øjne på vort forlangende om en forhøjelse af huslejen på Kommunitetsbygningen. Det er et krav, der har været fremført tidligere som et led i mi nisteriets udspekulerede forhalingstaktik. I bestyrelsen er det imidlertid opfattelsen, at vi med sagsanlægget nu har fat i den lange ende. Vi har derfor afvist ministeriets udspil med den begrundelse, at der ingen forbindelse er mellem de to mellemværender, og at Samvirket i øvrigtgør krav på det deponerede beløb. Vi mener os, med andre ord, berettigede til at få både 1 pose og i sæk. Finansministeriets papir Seneste nyt i sagen er, at Undervisningsministeriet har haft sagen til høring i Finansministeriet. Dette ministerium har svaret med et skriftligt oplæg til forhandling, hvori det anbefales, at Samvirkets huslejekrav anerkendes, men at man i øvrigt fastholder den ovenfor beskrevne sammenkædning mellem huslejespørgsmålet og aktstykkebevillingen. Dermed det ny: At vi nu på tryk har en anerkendelse af vore krav Denne anerkendelse vil veje tungt i vor favør, når spørgsmålet kommer for retten. En påstand om, at der bør ske modregning med aktstykkekravetlvil derimod ikke finde lydhørhed hos dommerne. Et forslag med muligheder Der er derfor enighed i bestyrelsen om, at et forslag til forlig hvor ministeriet kræver hele aktstykkebevillingen refunderet med renter og renters rente, bør mødes med en samstemmig hysterisk latter fra bestyrelsens side. Derimod vil et forslag om refusion af kun en del af bevillingen, f.eks. den del, der svarede til Undervisningsministeriets bidrag til bevillingen på aktstykket i 1986 (ca fem mill.kr.) med større rimelighed kunne tages op til overvejelse i bestyrelsen. Med udsigt til en årelang retssag, før vi får vore krav påkendt, er dette måske et ikke helt uspiseligt alternativ. 4

5 Samvirket og Erhvervsankenævnet Sideløbende med Kommunitetssagen har vi sagen om Samvirkets selskabsretlige status for Erhvervsankenævnet. Udviklingen i dette sagsforløb er ubetinget til gunst for Samvirket. Gennem en brevveksling mellem ErhvervsåSelskabsstyrelsen og Erhvervsankenævnet (der fungerer som klageinstans for Erhvervs&Selskabsstyrelsen), er bestyrelsen kommet til kundskab om, at nævnet har indkaldt styrelsen til en forhandling med henblik på en drøftelse af det lovlige i styrelsens praksis overfor kollegier. For redegørelsen om Erhvervs&Selskabsstyrelsens praksis: Se beretningen i publika tionen af Nævnet anfører i Skrivelsen, at styrelsens praksis næppe kan anses for lovlig, dels på baggrund af en nylig ændring i Fondslovene (en ændring, der har til formål at afbureaukratisere fondsadministrationen), dels, fordi det aldrig har været hensigten med Erhvervsfondsloven at regulere traditionelle kollegier for uddannelsessøgende. Resultatet af disse drøftelser er ikke kendt af bestyrelsen endnu. Med den skitserede udvikling har vi grund til at være optimistiske. Regensianersamfundets mulige rolle Således tegner fremtiden sig, umiddelbart set, lys for Kollegiesamvirket i dets ukuelige kamp mod den mægtige statsmagt. Der er dog, selv i bedste fald, et stykke vej igen, før huslejeforhøjelsen vil kunne mærkes på vort budget. I mellemtiden forfalder Regensen, og projekter, som længe har været ønsket og tiltrængt, så som istandsættelsen af Lille sal, indretning af et festkøkken og renoveringen af de store baderum i kasernen, må udskydes. Jeg vil derfor gerne gentage og tydeliggøre min appel fra den fo regående beretning om en forstrækning fra Regensianersamfundets medlemmer til iværksættelse af disse projekter. Til yderligere motivering og inspiration kan nævnes, at Valkendorfianersamfundet ydede betydelige beløb til Valkendorfs kollegiums store køkkenprojekt. Når alt kommer til alt, hvad er så Regensianersamfundet for Rev gensen, Regensen for Regensianersamfundet og I i Regensianersamfundet for hinanden, hvis ikke vi kan mødes i en sådan nødens

6 stund? Finansielle bidrag og gode råd og vink kan indgives til klokkerne samt undertegnede. Gert Matthiesen (ældste X-mand) Regensen. I bogen Vandringer i København af Steffen Linvald (POL.forlag 1965) findes disse linier om os: Regensen, hvis officielle navn er Collegium Regium, nedstammer fra det i 1569 stiftede kommunitet, men de ældste kollegiebygnin ger opførtes dog først Af dets fire fløje eksisterer nu kun de to nederste stokværk i Store Kannikestrædefløjens østlige del, idet den øvrige bygning blev ødelagt i Med undtagelse af den vestlige fløj, hvis grund udlagdes til Trinitatis præstegård, genrejstes de tre andre , 1777 forhøjedes fløjen ud til Store Kannikestræde med et stokværk, tre år senere opsattes på Købmagergadefløjen et lille tårnparti med et ur, og opførte Martin Borch på den nedrevne præstegårds grund en fjerde fløj. Samtidigt anlagdes buegangen langs Købmagergade. De forskellige om- og tilbygninger mindes på stenene over portene, dørene og vinduerne, medens indskrifttavlen på Store Kannikestræde gavlen ud til Købmagergade oplyser os om Regensens opførelse på Chr. 4.s tid. Den berømte lind i gården, der plantedes af regensprovst A.C. Hviid 1785, er i 1950'erne blevet udskiftet med en ny regenslind

7 Fra velstand til fallit Et supplement til X-mandens beretning fra dengang Regensen selv havde penge Inspireret af X-mandens to beretninger om den triste situation kan Regensen sætte den lidt i perspektiv ved et blik bagud med historien om, hvad der kunne lade sig gøre de foregående 100 år. Linierne er hentet fra J.P. Traps DANMARK, 5. udg., udgivet af Gads forlag i I bind II kan dette læses: I h.t. lov af 6/ blev Regensen i årene ombygget og udvidet med en ny fjerde fløj på den førnævnte Trinitatis præste gårds grund (610 m2), der af kommunitetet blev købt af Trinitatis kirke. Samtidigt blev der efter overenskomst med Københavns kommune for at forbedre færdselsforholdene i Købmagergade mellem Regensen og Rundetårn 1908 anbragt en buegang gennem regensbygningen langs med Købmagergade. Ved disse byggeforetagender (arkt. Martin Borch), der suppleredes med en hovedreparation af de gamle bygninger, blev de hygiej niske forhold forbedrede så meget, som man anså for rimeligt. Det gamle kontubernalsystem, hvor to studenter var fælles om to små værelser blev afskaffet, således at hver student fik enten to små værelser 1 den gamle del eller et større værelse i den ny fløj. Der blev endvidere indrettet tekøkkener m.v. Opførelsen af buegangen mod Købmagergade...medførte en fuldstændig ombygning af kirkefløjens indre; en del af stueetagen bag bu egangen indrettedes til bibliotek, og l.salen, der tidligere var delt i to stuer (læsesal og musikstue), til en ca 100 m2 stor læ

8 sesal, således at der ved siden af den i Krystaigadefløjen blev indrettet en musikstue. I den nye fjerde fløj er der fægte- og gymnastiksal i kælderen indlagdes centralvarme og varmt vand i hele komplekset er der besluttet en ny restaurering af Regensen, der bl.a. vil omfatte indlæggelsen af moderne bekvemmeligheder også i de gamle fløje. De økonomiske muligheder for dette er tilvejebragt ved en sanering af kommunitetets økonomi, der med årene er ble«vet stærkt forringet, fordi kapitalen skal være anbragt i nomim nelt værdifaste obligationer. Indtil 1958 har kommunitetet ydet 75 kr. månedligt til 185 studenter, af hvilke kun 103 havde regensbolig og dermed tillige et månedligt regensstipendium på 5 kr, og alle 185 havde et dyrtids tillæg på 50 kr. pr. måned, betalt af staten. Ved saneringen 1958 kan kommunitetsstipendiet kun gives til regensalumner, og det forhøjedes til 150 kr. pr. måned. Det ved saneringen sikrede årlige overskud på kommunitetets regnskab vil blive anvendt til den omtalte restaurering. Priviligerede til at nyde stipendierne er under visse betingelser færinger og grønlæn dere samt af hvert års studenter to frederiksborgensere. Beretningen stopper altså i 1959, men det er vist også hurtigt overset, hvad der er sket. Det kan godt gi' et lille gib i en og anden, når man ser, hvordan kommunitetet begyndte - og hvad det er blevet forvaltet til. Det blev oprettet (grundlagt) i 1569 af Frederik II, der skænkede 153 gårde og kongetiende fra 92 sjællandske sogne til underhold for 100 fattige studenter. De penge, der blev brugt bedst de første 100 år, var de, der betaltes for bygningen af Regensen først til 120, siden 144 studenter.

9 Der skal være højt til loftet, tømrer...med dette citat af den kendte Salinger indleder Dorthe Dahle gaard og Henrik Bach klokkerberetningen for semestret sept februar Det Øjeblik, der går, fra man sidder omtåget til generalforsamlingen og til næste morgen, hvor man står med en kost i den ene hånd og en panodil i den anden, er uendeligt lille - i værste fi losofiske forstand. I et halvt år er man indehaver af en klokke, der giver ret til at bestemme farven på de servietter, der bruges til at fjerne re gensielt mundvand med. Fra Hells Angels til Hof Kæden af slåbrokaftener indledtes af Middelboe fra Hells Angels. yi_fik ham, inden han kom ind. Han mødte frem en aften i september i fuld galla (men uden knojern) og insisterede kraftigt på, at de alle var en flok kække, unge mennesker, nærmest en blanding af et John Ford-kavalleri og Grønspætteforeningen. Aftenen forløb uden skudepisoder. Så var der Anker Jørgensen, der for alvor blev brændt fast på klokkernes nethinder, da han efter showet traskede ned ad Store Kannikestræde med sit honorar: En julekalender og en stang chokolade i hver sin hånd. Jens Jørgen Thorsen havde et godt øje til de kvindelige regensianere og lavede bjørnekast (dog ikke med sine genitalia). Peter Høeg opførte eenmands-teater, og Klaus Rifbjerg skældte ud på den oldnordiske ungdom og krævede, at vi alle sammen går mere 0- over for rødt lys. Vi havde også besøg af Lisbeth Dahl&Co. efter teatertid. De havde vist nok opført et stykke, hvori Regensen spiller en fremtræ dende rolle. Vi bød på sandwich, hvoraf især den såkaldte Papa Hemingway bestående af peanutbutter og rå løg - gik som varmt brød. Slåbrokpunktummet blev sat af Mr. Carlsberg og Monica Ritterband og den mandlige del af klokkeratet fik lov til at kysse SIDSTnævnte to gange. Det fortaltes siden, at han derefter afviklede sin tandbørste.

10 ,1, n d f 1 H t e r e r e VLLNWQFUEWI e låêfåihcæslil De fire fester på semesterprogrammet blev indledt med indflytter festen. Den såkaldte Bierhalle omdannede for en tid Regensen til en plet Bayern-land midt i Københavns City. Alle mødte udklædt i uniformer fra en svunden tid. Enkelte havde kejserens ny klæder på. I sandhed et festligt indslag. Vi havde en ekspert til at tage sig af den kulinariske side af sagen i Vreni (der p.t. absolut IKKE er fra Luther-land, men fra Schweiz). Der blev givet gode råd og ideer, og det fik mavesækken tysk stemning af. Det hele blev selvfølgeligt skyllet ned med rigelige mængder af fadøl, og - som de siger på de kanter: Wer gern tanzt, dem ist leicht zu geigen. Højdepunktet var nok, da natmaden _ eksorteret af en ung SS-mand - rullede ind i gården. Krølle og Aage i pølsevognen havde en travl nat, hvilket regningen bekræftede. Men i den henseende, at hver festdeltager spiste 18,4 pølser, stemte alt. Revyen var lagt i de bedste hænder: Bolette og hendes højre hånd Søren, styrede kunstnerne til alles tilfredshed, og der var faktisk en del morsomme numre. Andreas og Barfoed var lokomotivet for et godt blad, mens klokkerne måtte servere knapt så god mad. En række uheld kulminerede, da dessert-cremen ved et nyt uheld blev hældt i kloakken. De onde 10, og de gode lo, alt imens folk skyllede sig selv væk i snaps, og glarmest-, undskyld: portneren fik god øvelse i at sætte ruder i. Festen for vore snapsesponsorer - Regensianersamfundet foregik i en god atmosfære. De bedste numre fra revyen blev gentaget, og endnu engang viste de gamle (nisser-red.), hvad det vil sige at kunne drikke og være ligesom rigtig regensiel. Juleballet bød på een af provstens favoritter som midnatsgæst. Povl Dissing med besætning gav alt, hvad de havde i sig, og som band jazzede Nulle og Verdensorkestret sig, og os, gennem natten K.E. var endnu engang kok, og det til ug med kryds og slange - og så lykkedes det den mandlige klokker at holde en "tale", der i nonsens kun overgås af Kaj Løvring som stor komiker. Selv om klokkerne ikke vandt nogen Oscar, vil de gerne slutte med at takke - specielt de gode indflyttere og resten af Klokker foreningen, men også alle andre, der hører til Store Kannikestræ de 2. En særlig tak til Carlsberg og Regensianersamfundet, uden hvem...osv Dorthe Dahlgaard og Henrik Bach. 10

11 Klokken og Conventets kvinder. Ida Hageman sikrede, at listen over Regensens klokkere fik endnu et navn fra PIP skrevet på, men læs her den rystende beretning om de betingelser, hun måtte leve med i den periode, der dækkes af klokkerberetningen for forårssemestret Generalforsamlingen d. 15. febr løb af stabelen under vanlig hysterisk brølen, hylen og hujen fra de drukfældige regensianere. Den glorværdige forening, PIP, løb selvfølgeligt af med klokkeratet, men undertegnede måtte undvære selve klokken, da den (helt uhørt) blev franarret dirigenten af forvirrede kvindemennesker fra en forening kaldet Conventet. Skam over forbryderne!! Fra P.L.0. til tamiller Indflytterfestens tema børnefødselsdag bød på rige muligheder for at få løst op for moderbindinger, ødipus-komplekser, pot tetraumer og værre sager. Store sutter, vandpistoler og smækbukser fandt et øjebliks ro i Esben Krohns lille børnekino. Længe varede roen dog ikke - snart fløj lagkager og lakridskonfekt gennem luften, men det lykkedes dog provsten at fange opmærksomheden med en sang. Under vild fægten med arme og ben skrå ledes "I en skov en hytte lå", hvilket syntes at bekomme regensbørnene bedre end den klassiske retoriske kindhest. Ikke en ble var tør'. Æblekinder glødede, da bandet satte ind - og det blev sent, før de små kunne lægges til ro. Krudtrøgen fra golfkrigen havde næppe lagt sig, før P.L.O. troppede op til det første slåbrokarrangement, hvor der ikke blev ka stet bomber, men lagt slør ud over Arafats lovprisninger af Saddam Hussein. Den næste slåbrokaften var med ex-stemme- og marcipanslugeren, Mogens Glistrup "Fremmedarbejdere bliver stadig fløjet ind i luk susfly og formerer sig endnu hurtigere end Regensens rotter". Benny Andersen glimrede ved sit poetiske talent og hele nærvær, mens Ninn-Hansen jonglerede med paragrafferne og besvarede selv et flygtigt spørgsmål. Lindens festdage Som optakt til Lindefrokostens tumult oplevede gården den hårdt- 11

12 slående portner, der nok var mand for en proper (?) næve... Lindefrokosten krævede, om ikke vanter, så dog en sydvest inden for hurtig rækkevidde, men kunne så også afholdes i gården til fødselarens store glæde. Snapseglassene var (specielt til lejlig heden) bygget uden bund, sjoflingerne eskalerede til uanede højder, og lindetalen» holdt af Oliver Kauffmann - kredsede i kryp tiske vendinger om en stenfugl i Klareboderne. Hendes Majestæt, dronning Margrethe 11, var ikke til stede, men i stedet blev et rullebord med fine cigarer - skænket af Regensianersamfundet kørt frem. Puf, puf! Provsteparret måtte evakueres i sidste øjeblik, idet Leif blev sat under vand, og professorinden fik en radise i det ene øje. Grane gjorde siden hen et absolut vellykket forsøg på at trænge ordensmagten på porten, så vandkampen kunne fortsættes med forny ede kræfter. Clausen, Pilgaard og Ghita Forårets sidste slåbrokaften var med multikunstneren, Erik Clausen, der bramfrit fornøjede og provokerede. Vi snød de drukne vejrguder ved at holde lindeballet indendørs, hvor de 105 festklædte gæster, der overlevede en katastrofal vel komstdrink, til gengæld kunne nyde en udsøgt diner og provstens eventyrlige tale. Et løssluppent publikum mødte midnatsgæsten, der i iltempo var bragt direkte hertil fra Cirkusrevyen. Klapsal ver mødte Ulf Pilgaard, der vakte jubel med sine ordkaskader ikke mindst, da han uventet blev suppleret af provstens røst fra baglokalet! Butterflies blev løsnet, og lorgnetter smidt langt væk, da The Cops overtog scenen. Kun Vrenis boller kunne lokke de marathon-dansende væk fra gulvet og ned i gården til den traditionelle morgenmad. Da sommeren var gået, holdt livsstykket, Ghita Nørby, gæsterne til klokkeratets sidste slåbrokaften i sin hule hånd. Ida Hageman 12

13 Sådan så det ud, da linden endnu var forholdsvis jomfruelig. Det er fra en lindefrokost i slutningen af 1950'erne, og det er davæ rende regensprovst, dr. theol. Søren Holm, der taler. Th for ham klokker Arne Hellmann fra Conventet. 13

14 Brev fra Lille til revydirektører Hvad er Regensen uden en revy «og hvad er en revy uden revyblaw det? Henrik Hovmark kan fra sin midlertidige bopæl i Lille, Fran krig efterhånden overskue og få perspektiv over arbejdet med revybladet i Regensrevyen 1990 blev organiseret som et teamwork med Bolette som direktør med uddelering af bl.a. ansvaret for revybladet. Fra orloven i Frankrig sender han disse konkrete bemærkninger og erfaringer til gavn for alle kommende revydirektører med rådene beskrevet i vilkårlig rækkefølge. Kalender Starten går, førend man tror. Jeg var selv lidt sent ude, bl.a. fordi revyen lå tidligt, især med hensyn til breve, der blev sendt til mulige ny kunder. Jeg hørte ofte undskyldningen: Vi kan ikke nå at lave noget fornuftigt. Uanset tidspunkt for revyen er efterårsferien den magiske uge. Rundgangen til de lokale behøver selvfølgeligt ikke at foregå så tidligt, men man må være forberedt på at skulle forbi forretningerne indtil flere gange, før man får fat i de(n) ansvarlige per son(er). Lokkemad og forførelse Fra flere sider måtte vi høre for, at vor pris lå noget i overkanten i forhold til prisen på det fri marked. Det kunne være forhandlingsbluff men det kunne også være rigtigt. Min fornemmelse blev, at for den humørforladte økonomichef er vor pris lidet konkurrencedygtig, så en generel regel må blive, at vi skal være villige til at forhandle om prisen, hvis nogen brokker sig. Andre ydelser kan også komme på tale, hvis det kan gøre kunden blød, f.eks. skænkede Informaion os et gaveabonnement som belønning til det bedste revynummer (l). Året før var en tilsvarende præmie givet af Klaptræet - i form af fribilletter. Omvendt skal man heller ikke gi' indtryk af, at det er pisse-lige meget med prisen...(bla-bla-bla). 14

15 Som belønning for en eventuel "heltedåd" modtager alle annoncø«rer naturligvis et eksemplar af revybladet efter revyen. Med hensyn til nye kunder kommer talen uvægerligt ind på oplags«tal, antal opførelser og tilskuere osv. (Hos flere klienter blev vi i øvrigt forvekslet med Studenterrevyen). Mit råd er, at man taler mindst muligt om den slags - med mindre man da har et godt snakketøj og kan finde på nogle gode salgsargumenter netop af de grunde. I nogle tilfælde er det rent faktisk muligt at betragte studerende med familie og venner - som et attraktivt og købedygtigt publikum, f.eks. i forbindelse med visse rejsebureauer eller boghandlere. Ellers er hovedargumentet jo traditionen med stort "T", tilknytning til Regensen samt det åbenlyst selvfølgelige i, at når man annoncerede sidste år (eller forrige eller endnu tidligere), skal man da - nærmest som en rutinesag - også have en annonce i år. Summa summarum: Fantasien kender ingen grænser,... Målet... er godt kr., hvilket ikke er helt uoverkommeligt. Man kan også nå højere op. Skriftlig kommunikation Naboerne behøver ikke den slags, men der skal sendes en lille skrivelse til visse firmaer og trofaste annoncører, hvor man diskret minder dem om deres velvillige forhold til os. Her er nogle af dem, der skal ha' den hilsen: Carlsberg. Klarskov inviteres vist stadig med, men rent praktisk er det Jørgen Oberländer Jensen og Rolf Nielsen, tlf , lok og 1311, der står for os nu og er med til revyen. Regensianersamfundet. Kasserer er Henrik Teide. Formandens navn har jeg glemt, men begge inviteres - og kommer. Spiesrejser. Kontaktperson er Gunelle Nielsen. Spiesrejser har før givet et ekstra stort beløb for deres annonce, men der har været besvær de sidste par år. Spies Rejser. Kontaktperson er Gunelle Nielsen. Spies Rejser har før givet et ekstra stort beløb for deres annonce, men der har været besvær det sidste par år. Sydbank. Kontaktperson er Carsten Lorentzen. Bretton-Meyer. David B.-M. har tegnestue i Tuborg havn og arbej- 15

16 der også på Hof- og Statsinventariekontoret på Christiansborg Ridebane. Håndværksmestre. Weekendavisen/Berlingske og andre. Firmaer, der burde annoncere Bikuben. Der skal slås på, hvor meget de tjener på at administre re os. Elââ. Det giver vist sig selv... Akademisk Forlag. Det var et chock, da de faldt fra sidste år. En rationel økonomi havde fået et ord at skulle have sagt. Det blev til flere: "Det må man kunne lave om på". Det gjorde han. Aktivbankgn. Kontaktperson i Købmagergade er John Kilsgaard. De henvender sig rigtigt meget til studerende i deres annoncer, og så er vi vel nogle af de bedste at skrive til? Politiken. Firmaer, der var lige ved... Musik Mekka og Sommersko. De sprang begge fra i sidste Øjeblik. Klaptræet Museum Tusculanums forlag. Vi var for sent ude sidste år, og de mente også, at prisen var noget høj, men nu har de jo lige fået kr. fra Tuborgfondet til p.r. så... Diverse gamle kunder. (Se tidligere revyblade. Vanskelige kunder Thurmans piber har tegnet sig for bagsiden igen i år, men bossen kan godt lige at fortælle én, at "man skal ikke tro, at man er noget", og sidste år gik den på, at annoncen ikke var blevet trykt i fire farver (til trods for, at kvaliteten af revybladet generelt aldrig havde været bedre). Det affødte en lang smøre om, at "man jo må holde, hvad man lover", og at "man må have tillid til hinanden" og "det er princippet i det". Men han betalte da, omend ikke til den forhøjede pris, som bagsiden ellers kræver. Jeg regner med, at han også er der i år. Inddrivning af penge 16

17 Det er slidsomt, det er langsommeligt, og det er tit lettere yd mygende. Det kan trække ud i ugevis, efter at revyen er opført men den tid kan forkortes med energi og ved at være rimeligt fandenivoldsk. Det ideelle er naturligvis at få lokket annoncø«rerne til at betale med det samme aftalen træffes og i hvert fald inden revyen. Nogle af dem vil gerne have en regning, og det får de. Andre er tilfredse med et girokort. Moms er ukendt. Invitationer Der er tradition for at invitere repræsentanter for Carlsberg og Regensianersamfundet. Enkelte af de faste annoncører har en ide om, at efterhånden fortjener et par fribilletter og en gratis middag for deres finansielle medvirken. Af mange grunde er det ikke nogen god idé, og det bør undgås, medmindre der er en virkelig god grund til det. Dårlige betalere Så vidt vides, glimrede Cafe Halvvejen og Harcks Antikvariat ved deres fraværelse i Det kom ikke som nogen større o- verraskelse med caféen. Den har vist ikke betalt de sidste tre år og er, efter min mening,ikke værd at spilde tid på, hvis ikke de lægger pengene på bordet med det samme, sådan at vi har dem, inden revybladet går i trykken. Harcks passivitet er lidt af en overraskelse, men på et tidspunkt hørte vi i -retningen et surt opstød fra en ældre herre i form af ordene: De har vel indrykket annoncen på eget initiativ uden at Spørge først?. Det kunne vi naturligvis aldrig finde på. Det var, hvad jeg kunne finde på i denne omgang. Noget er ikke nævnt, andet er glemt, men linierne kan forhåbentligt bruges. Jeg fik selv gode råd fra Anette Eriksen og Anne Burr. God fornøjelse... Henrik Hovmark, 74 Rue St. Andre, Lille. 17

18 VI VAR DER, HVOR HULLERNE VAR -- om det løse og det konkrete fra Regensianersamfundets sommerferietur til A/S Storebæltsforbindelsen ved Halsskov lørdag d. 8. juni Anno Domini Det er altså en klog formand, vi har - og han har forbindelserne i orden. Een af dem klarede det der med det gode vejr. Men der er også mange kloge medlemmer. Det gælder de 30, der havde taget sig sammen til at være med i endnu et fremragende arrangement i samfundets regi. Denne gang foregik turen med bus fra et billigt sted i Nordsjælland, belæsset med det bedste slagteren i Brede kunne fremstille, når han nu havde fået klar besked på,hvem der skulle nyde godt af det. Det gode fortsatte, for kassereren er altså heller ikke nogen sinke - eller kan hænde, at han blot har en udpræget tæft for legemets behov ved 10-tiden en lørdag formiddag i juni? De små jævnaldrende Hvorom alting er: Næppe lå mødestedet, den svenske kirke, bag os før den omtalte kasserer med sikker hånd fremdrog en jævnaldrende. For den ny generation bør det nok oversættes: En gammel w w dansk. Men det blev bedre endnu. Han har så humant et sind, at han også havde taget en stabel plastikglas med, og sindets redebonhed viste sig en ekstra gang, da en deltager - efter at have lystret ordren "skål" - overordentligt logisk spurgte: "Hvad gør vi nu ved de tomme glas"? Omgående blev der fyldt på, mens kasse reren godtede sig over sit gamle populistiske fif: At gøre sig populær ved at have så små glas, at der kunne blive to til hver. Men således rustet lykkedes det os og bussen fra Nordsjælland - at klare Frederiksberg Bakke. Det er den lettere forhøjning i terrænet, som høvederne på Elers kalder Valby bakke. 18

19 SID og beton A/S Storebæltsforbindelsen havde i ly af opgavens alvorlige karakter sat sin bedst tænkelige repræsentant på jobbet med at gi' os et overblik. Kan hænde, at vi burde anbefale hende til bestyrelsen nu? Vi fik noget at vide, og så trækker det ikke voldsomt fra, at Birgit Aaberg Svendsen glædede øje og øre., Inden et hul i Storebælts bund ændrede en anelse ved prognoserne var det planen, at vi fra 1993 ikke mere skal se noget til Korsør, når vi drager til Jylland. Så for en sikkerheds skyld kaste de vi lige et par blikke på tårnet fra Valdemar d. Stores slot (det er faktisk ældre end Gåsetårnet), inden vi brat blev ført ind i nutiden ved, at det første, vi så til byggepladsen, var et par af 5105 skurvogne. Så vidste vi da, at her var et sted, hvor der arbejdes efter reglerne. Men vi så også en ny udvikling på agrarområdet: Marker tilsået med beton. 44 tons á 1 m. og 65 cm. Det følgende bli'r en sammenblanding af, hvad Birgit Aaberg Svendsen fortalte, og hvad jeg har stjålet fra diverse skrifter. Der kommer en del detaljer, og de, der ikke gider læse om dem, kan springe frem til mellemrubrikken: En gammel nyhed. Til dem, der godt vil fortælle børnebørnene om sagen, er der her noget at støtte hukommelsen til. Det er en rimeligt stor sag. Til de to tunneller, der skal føre 0585 tog fra Halsskov til Sprogø, skal der bruges elementer. En tunnel (boret meter under Storebælts bund) formes ved hjælp af en række sammen kædede betonringe. Til hver ring - i 1,65 m bredde - skal der bruges seks elementer á syv tons og eet låseelement á to tons. Vi véd det, for vi så dem alle sammen. Støbningen af elementerne er det eneste, der er foregået efter planen. Vi opgav både at løfte og tælle, da vi var nået til ca Der er vild uenighed mellem entreprenørerne, der helst vil ha' betonen ud under Storebælt og bønderne, der helst vil ha' betonmarkerne. De tjener mere på at leje jorden ud til oplagringsplads end ved at dyr ke korn til EFS overskudslagre. 19

20 Boremaskiner og flere tal En og anden har måske sneget sig til at læse om, at elementerne ligger dér, fordi boremaskinerne ikke har nået, hvad de skulle. De er skotske. Men vi så det vigtigste ved et sådant projekt: De huller, der er så nødvendige, for at en tunnel overhovedet kan begynde. Det er de huller, man nu ikke kan se på Sprogø. Tun nelrørene buer svagt mod nord i Storebælt. Derfor bliver det ene rør 14 meter længere end det andet. Da vi var der, var status: Den nordlige tunnel på m. bores af "Dania" fra Halsskov og af "Fionia" fra Sprogø. De var nået hhv 264 og 168 m. frem. Den sydlige tunnel bores af "Selandia" fra Halsskov og af "Jutlandia" fra Sprogø. Deres præstationer var 218 og 211 m. Broen og bilerne DSB får lidt svært ved at holde budgetterne om nogle år. Tunnel; forbindelsen til togene skulle være færdig tre år før Østbroen til bilerne, sådan at DSB kunne tjene penge på dem, man kunne l lokke med den hurtige togtid. Nu taber DSB sikkert mange penge, for Østbroen går i gang til tiden (...der står ikke, at den bliver færdig til tiden). 20

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen Sammentrækninger En af fordelene ved at arbejde med trykgrupper og hele sætninger frem for med enkeltord/lyd er, at fænomener som endelses e, der kommer og går ikke skal trænes som regler. Man skal bare

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere