Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. A;"". J~~/~ Y7 Udskri.ft tlf OVERFREDNINGSNÆVNETS KE~DELSESPROTOYOL ( Aer 1947, den 21.August, afsagde Over'fredningsnævnet pea Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering f2qgende Kendelse i Sagen Nr. 565/47 angaaende Freuning af Arealer ved Lyndby Strand. Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraanskreds den 27 August 1946 afsae,te Kendelse er eaalydende: "paa Foranledning af Danmarks Neturfredningsforening i Skrivelser af 28/ og 10/ er der af Fredningsnævnet rejst Sag angasende Fre~ning af Arealer ved Lyndby strand i Hyl11nge-Lyndby Kommune. Med Skrivelsen fra Foreningen medfu16t.e et Mealebordblad med Markering af forskellige Arealer, med hvis Fredning qovedformaalet er at holde Arealerne mellem Landevejen Borrevejle-Frederikssund og Lejre Vig fri for BebY~celae og Beplantning, s8aledes et Udsigten fra Landevejen ud over Fjorden ikke forringes. Arealet e e e fra Bunden af ':igen indtil Lyndby Byer paa Kortet mrkt. A. Arealet udfor 9yen mrk. B, et Areal omfattende Matr.Nr ~, 4m. 4n.4h og 4f-g, alle af Lyndby er mrkt. C. og 'D og andre Arealer nord for Lyndby er mrkt. E., F., G. De under Omraade A beli6gende Arealer tilhører ialt væsentlig Godset Lindholm, hvis Besidder Baron N. von Plessen har næret Betænkelighed ved at indeaa paa en endel'g Frenning af disse Arealer, men kun har t.ilbudt at tiltræde en lo-brrig Frennint: af Are~lerne Fornemmelig under 'Hensyn til de store Bekostnin6er har Nævnet besluttet for Tiden at bortse fra Fredningen af dette Areal. Det SEmme gg;lder Ar eelerne E., F., G der helt omfa tt es ef 100 Meter Linjen, medens Omraade B. allerede efter Naturfredningsforeningens Forslag holdes udenfor Fredningen

4 -2- Nærværende Fredningssag drejer sig derfor udelukkende om de paa Knrtet under C. og D. angivne Arealer og omfatter som nævnt JUm~ UlW8:XfCl:xd.«~J&w..t~X~RJrx~:i::txiRdiRixt~a!::x98::~x.ø:0IJ[~ følgende Matr.Nre. et Lyndby By: 4! tilh~ende Gdr. A.Andersen Jensen, Lyndby, 42- " LRsagfører G. Fogt, Roskilde. 4u " Grosserer S. Skovholt, Trellerup, 4m " Telefonformand J. Kjærsgaard Larsen, Roskilde, 4h " Malerme ster C. Heche, Roskilde. 4f-g " Fru Inger Gautier Schmit. København. I Møder afholdt pes Stedet den 25.Oktober 194~, den (- 12.Juni 1945 og den 19.Juni 1946 har Nævnet forh6ndl~t med de psagældende Ejere i Nærværelse sf Repræsentanter for Hyllinge-Lyndby Sogneraad og Roskilde Amtsraad. Gdr. Andersen Jensen har tilbudt frivilli8t at underkaste det ham tilhørende Areal frs dettes sydlige Skel og indtil en Linje der løber frs den nordlige Kirkegaardsmur og ned til stranden, Frerlning uden Erstatning. Derimod maa han for Fredning af l Td. L8nd, der er beliggende ud til Landevejen, og 7~ Td. Land til stranden regne med ( et Tab pae ca. 2000Kr. pr. Td. Land. I sea Henseende har han anført, at han for de 7~ Td. til stranden e~ter de hidtidige Priser ken regne med 2500 Kr. pr. Td. Land: Kr. og for den Td. L8nd ved Landevejen, der er egnet til alm. Beboelse. kan hen regne med 50 Øre pr. Kv. Alen: 7000Kr. Som alm. Landbrugsjord regner hen Værdien til Kr. Forsaevidt FrednIng ønskes af dette Areal, mae han derfor nedlægee en ErstatnIngspa8stand paa Kr. L8ndsret.ssagfører G. Fogt, Grosserer S. 'SkoVholt, Telefonforrrand J. Kjærsgaard Larsen samt Malermester C. Hache hsr

5 under Mø'det den 19/ erklæret, et de principielt intet havde mod Fredningen et erindre, idet LRsegfører Fogt dog forudsatte, at den af hem opførte Bebyggelse ikke angribes, medens Skovholt og Kjærsgaard Larsen gik ud fra, at de i Nævnets M~ den 12/ meddelte Dispensetlon~r fremdeles ver gældende. Malermester Hache, der ikke agter at flytte eller ombygge sit Hus, her samtidig anmodet om Tilladelse til at beplante ( Grunden umiddelbart foran sit Hus, idet han er kler over, at en Beplantning umiddelba~t ud til Vejen vilde skede Udsigten. I Mø'det d. 12/6 194~ [av Nævnet Kjærdeaard Larsen sin, Tilladelse til at opføre et Sommerhus paa Matr.Nr. 4m, saaledes et F!uset Vil være at opføre see ng!' til Vejen som muligt. Tegning til HUset semt dettes nærmere Beligienhed vil forinden. Opf~elsen være. et godkende ef Fredningsnævnet, ligesom yderligere Beplantning ef Grunden kur. m8e finde Sted med dettes Godkendelse. I s emme MlZtiemeddeltes der Grosserer Skovholt Tilladelse til at bygge et Hus paa Matr.Nr. 4n i en Afstand ef 60 m fre Vejbanens Midte og see nær Grundens sydlige Skel som muligt. Tegning til Hilset semt dettes nærmere B.el1ggenhed vil forinden Opførelsen være et godkende ef Fredningsnævnet, lige~ yderligere Beplentning ef Grunden kun mae finde Sted med dettes Godkendelse. Med Hensyn til det ef LRsagfører Fogt byggede Hus pee e Matr.Nr. 42 bemærkes, at der d. 14/ af Stetsministeriet er meddelt hem Dispensation fre 100 m Byggelinien peb Betingelse af, et Bebyggelsen ikke dækkede Udsigten fre Vejen ud over SØ'en, men st dette Vilkaar efter statsministeriets Formening ikke belt er opfyldt ved den skete Bebyggelse Fru Inier Geutier Schmit har under Mø'det d. 12/ erholdt Tilladelse til at opf~e et HuS pae Matr.Mr. 4s., saaledes at Bygningen vil være at l~ge ses nær ved Vejen som muligt, og saaledes at Teen1n8 af Huset og dettes nærmere Beliggenhed vil være at godkende af Nævnet forinden Opfø'relsen, ligesom yderligere Beplontning af r1runden kun msa finde Sted med dettes Godkendelse. Fru schmit har været forhindret i et give MØde d. 19/6

6 Efter det under sagen fremkomne maa Nævnet holde for. at Bevarelsen af Udsigten ~ra Landevejen ud'o~r Lejre Vig er af en saadan aetydning.-st en Fr.$dning af de paa'maa1ebordsb1adet under C og D opfa-rte Area1er,bør finde Sted jfr. Naturfrednlngs.lovens 1. sa&led~s at enhver Bebyggelse og Beplantning af Matr.Nr. 4!- førby des. m.edens yderligere Beplantning. af de øvrige Ejendomme uden Nævnets Godkendelse forbydes 1igesCID ile paagældende Ejere er pligtig til efter Nævnets Anvisning at holde den nuværende Beplantning sasledes nede. at den ikke hindrer den frie Udsigt frs Vejen ud over Vigen. Med Hensyn til BebYe:6elsen Af disse 5 Ejendomme bemærkes følgende, Selvom Nævnet msa erkende. at det paa Matr.Nr. 40 opførte Hus ikke helt opfylder de Vi1kaar, pab hvilke der er givet Dispensation fra Kystlinjen, er man dog af den opfattelse. at deta Beliggenhed ikke er sasdsn. et man finder Anledning til at fremsætte Krev om Huset s Bortfjernelse. De Ejere af Matr.Nr. 4u, 4m og 4f-g d. 12/ ~e~de1te Dispensation forbliver ved Magt. De Nævnet maa erkende. at Matr.Nr. 4! frembyde r bet yde- e e l1ee Muligheder for Udstykning til. BebYBeelse, og at der ved Fredning foraersages Ejeren et Tab, tilkendes der ham en Erstatning ef Kr., hvoraf Stetskassen udreder 60% og Roskilde Amtskommune 40~ Til Ejerne af de øvrige Ejendomme skønnes der ikke tilstrækkelig Anledning til Udredelse af nogen Erstatning. T h i b e s t e m m e s, Ejendommene Matr.Nr. 4e, 40, 4n, 4m. 4h og 4f-g elle ef Lyndby By og Sogn bør fre~es. Paa yatr.nr. 4e forbydes enhver Bebygeelse og Beplantning. Paa Matr.Nr. 4~ og 4h mae yderligere Bebyggelse eller

7 -5- Forandring af den bestaaende kun finde sted med Fredningsn~nets 7 samtykke. ', l- 'Paa Matr.Nr. 4~, 4m-og'4~ maa ingen Bebyggelse finde sted, 'dog at de de paagældende'ejere af Nævne~ ~en '12/6'1945,meddelte Dispensationer fre 'Byggeforbudet fremdeles er gældende. Yderligere Beplantning af'de 5 sidtsnævnte Ejendomme uden- Fredningsnævnets ''1odkendelse er fo'rbudtj'l1gesan de paagældende ( Ejere er pl1~ti~e til efter-'-nævnets AriV1Bri'ingat holde -den-nuværende e1ler fremtidige 'Beplantnlne saslede!! nede~ åt' de'n'ikke hindrer Udsigten ud over Vigen. -,- Der tillægges Ejeren af Matr.Nr. 4~ Gdr. A.Andersen Jensen en Erstatning pea 1'5000 Kr der bliver at udrede med 60 % af Statskassen og 40~ af Roskilde Amtskommune. Nævnet finder for Tiden ikke Anledning til Fredning af de paa det af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte Maelebordsblad under A. B oge-g anførte Arealer." Over-fredningsnævnet har den 21.Juni 1947 besigtiget Arealerne og forhandlet blandt andet med Geardejer A.Andersen Jensen og Grosserer s. Skovholt. Overfredningsnrevnet har tilskrevet Creditkassen for Landejendomme i Zstifterne og Poskilde Landbobank df'..r er Pf'nthavere i henholdsvis Matr.Nr. 4~ og 4h. og som ikke har været e e indvarslet ved sagens Beharxil1ng for Fredningsnævnet. Medens sidstnrænvte Pllnthavar ikke ha r fremsat noget Kra v.,har creditka ssen krocvet ud~etalt 2000 Kr. af den Gesrdejer A. Andersen 3ensen. Metr Nr. 4~. tilkendte Erstatning paa Kr.Overfredningsnævnet kan tiltræde dette Krav. spørgsmaaet om Fredning pf de Baron von Plesaen tilhørende Arealer. der hører til det paa Kortet med A mærkede Omreade, vil overfredningsoævnet tage op under en særlig sag. W,ed Hensyn til Erstatnlnesfordelingen ~emærkes, at overfrednin~snævnet mas finde det ribti~st, at Fordelingen finder Sted efter Lovens almind-l1ee Regler med H2lvdelen til Ststskassen oe F8lvdelen tilroskilde Amtsfond. Da Overfr'eflninesnævnet imrigt ken tiltræde roen ~f FredninEsn~vnet afsagæ Kendelse, vil depne være at stadfæste med de

8 r'. 1 I,.~,,.. ~. _ r :, " : I,., l ~.... l!'.. ~' l e e e ~ I '" l ~., ": I ". ". '.J,. ~. ~. l ".,.,), '! ""'1 ~.'. \ c.

9

10 Frrdn ingsgrænsrr: samm~bhkndt med Skel II ikke qmidf:nlahjende med SkfOl, \,,- \t- ",,', \,,,,, \ Lyne/oy.liy Sogn: Lyne/by Hrrmi: Valborg Amt. I1dbenhoY175 Terrain af /, /. )~C~..1' / /,,.,. ". Udfærdiget i rebruor /9"5' Direktoratet for Matrikuls'iæsenet., 2 a - / /, I /, / t.. K."'j'".A ' 1 ti.. I Øutesl:OksfomOld: 14000

11

12 FREDNINGSNÆVNET>

13 ".' I\t\.1. ;'1\ 1(.,.., v,/ ",, ;{%-l/t I l r I. l I.\ UDSKRIFT A F F R E D N I N.G S P R o T-O K O L L E N F O R, - A M T S R A A D S K R E ,~-~..,.~... )' D S ROSKILDE :! e l' 1 ;, ~ l I l,, r I i Il:- -l Aar '1946 den 27' Aug. Kl. 15 blev i Sag angaaende Fredning 2~, Arealer ved Lyndby. - Str3l1d, saalydende.kendels'e: i l. '\ Paa Forenledning af D,mmarks l;a turfredning,sforening 1 S1~riv~lser af 28/ og 1~/9 1943' er der af Fredningsnævnet rejst. Sag ang~~ende 0-. l FrednE" ~ Ar'H+~b~" ~:;is1n'i' olsen' 'r For,11n ' - r:d~ _ ~te -dsblad med ;J:l.rl~ering af ~.}1' r.eal~t:~tt::: ~':--rorsk -'- ge Are2.1er, med hvis l"rodning novedform~;:let,er at holde ~;jll-fr'?d~:~il~~lund le ~ V~i:: fri for J3~els "'''' epl.. U'l.loa s at Uas.J.gUa ~ve~en, e e e Fjo~den.ikke forringes. Are-'let ~r:> Bun 'e~1 af.vigen indtil " Lyndby~~t(""mrf. A. Ar1'~for,Byen mf!\. B,l:!!:?renl ; Oi!lfatte~l,t~ 4\,"'1 4m., 4n., ~~f.-g, al~'1lc(;b; er mrkt. C og D, OG andre Arealer nord for L~{ndby er mrkt. E.F.G. ::::::~:in,:::t;::~:~:::::::~:~::~~:::, 4 men kun har tilbudt at tilt~3de en lo-a2rig Fredning af Aneelerne. Forner.u::telig linder H'::l1syn til de store Bekostninger har Nævnet besluttet for Tiden at bortse fra.r'r~cinineen af dette Areal. Det Sal'une g:elder Arealerne E.F.G., der helt or.1f'j.ttes af 100 M<;ter

14 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 REG.~R /a~:f' 3t/8 - /'7 [;7, t U D S K Ii I F T af OVEhFE.EDNING3NÆ~1JETS K.ENDELSESPhOTOKOJ.J. ~~---~--._ ~---~-_ År 1957, den 31. august, afsagde overfledningsnævnct p~ grundlag af mundtlig og skriftlig votering følge~de t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 565/47 vedrørende fr8dning af Gl'ealer ved.lyndby strand. loverfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 bestemtes bl. a., at der på matr. nr. 4f af Lyndby by 06 sogn og 4g smstdc. ingen bebyegelse ma finde 8t8d, dog at det tillades ejeren, fru Inger Gautier Schmit, p~ nævnte matr. nr'. 4g at opfør'e et hus, sfucdes at bygningen vil være at lægge s~ nær ved vejen som muligt, og sl3ledes at tegning af huset og dets nærmere beliggenhed vil være at godkende af nævnet forinden opførelsen. Der blev ikke i anledning af fredningen tilkendt ejeren nogen erstatning. I skri velse af 27. juni 1956 har ejeren ansøgt om tilladelse til at opføre et hus p~ matr. nr. 4f af Lyndby by og sogn. Endvidere hul' ejeren i skrivelse af 21. august 195G ansøgt om tilladelse til at opføre et hus p8 matr. nr. 4g smstds. foruden det i henhold til den for'nævnte tilladelse opførte. Den del af matr. nr. 4g, hvorp~ dette hus er opført, er ved skrivelse af 7. december lj56 udstykket som matr. nr. 4aa. l denne anledning har otrerfredningsnævnet brevvekslet med fredningsnævnet for Roskilde wjtsr~dskreds og den ll. oktober 1956 afholdt ~stedsmøde og herunder drøft8t sagen med en repræsentant for ejeren. Overfredningsnævnet tillader berefter, at dor p~ matr. nr. 4f af Lyndby by og sogn opføres et hus p8 vilk8r, at fredning8nævnct,før opførelse påbegyndes, har godkendt husets placering p~ grunden samt

16 /> 2. &, tegninger og beskrivelser af huset. ~an tillader endvidere, at der opføres endnu et hus p8 matr. n:!'.4g smstds. p:a betingelse [,i, at huset anbringes i det sydvestlige hjørne af grunden så tæt op mod skellet mod mutr. TIT. 4h smstds., som det efter de gældende byggebestemmelser er muligt, at mirabelhækken langs vejen og i det sydlige skel fjern8s og ikko erstatt8s af andet hegn i større højde r=md 1'/2 meter, at der p:~ den vej (~nnærmest beliggende pla.ne del af grunden ikke plantes træer eller anbringes andet, som kan hindre den frie udsigt over vigen, ae at skråningen ikke tilplantes med noget, der kan hindre den nævnte udsigt. Det er endelig en betingelse for tilladelsen, at fr'edningsnævnet, før opføreis e P8 beg.:ndes, har c;odkendt husets placering på grunden samt tegninger og beskri vel ser' 8.1' hu8et. Oyerfredningsnævnets fornævnte k0!ldelse vil være r.;.t ændre i overensstemmelse hermed. T h i b e s t e ID ID e s : Den!'ifoverfredningsnævnet den 21. augus t 1~47 afsagte kendelse vedtørende fredning af arealer ved.lyndby strand skal ikke; være til hinder for bebyggelse af matr. nr'. 4f af Lyndby by og sogn og matr. nr. 4g smstds. i overensstemmolse med det foranstående " Udskriftens bekr~. L.1/,-r; rigtiehed "..y_.. j../"; ~ (,r~~"l. ~.. F. Grag(/ overfredningsnævnets sekretær

17

18

19

20

21 OVERFREDNINGSNÆVNET. Fredningsnævnet for Roskild~ 3 ;(~'~.\ I,~"CJ amts fredningskreds Niels Juelsgade Køge %Y9.'ooo REG. NLnallegade 7 BA/ams 1256 København K Telefon Dato: J. nr.: 565/44-3/86 Vedr.,j.nr. 77/86, fredningsnævnets skrivelse af 3. september Efter de nu foreliggende oplysninger er overfredningsnævnet enig i, at overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand i nu Bramsnæs kommune kun omfatter arealerne benævnt C og D og dermed ikke omfatter det areal, som ønskes udstykket fra ejendommen matr.nr. 4~, Lyndby By, Lyndby, jfr. skrivelse af 9. juli 1986 fra landinspektør J.P. Nissen, Roskilde..'lo Landinspektør Nissen modtager kopi af nærværende skrivelse. Fredningsnævnets sagsakter vedlægges. Bendt Andersen evørfi80ningsnæmets tol1lllln FU 10 1

22 ,...OVERFREDNINGSNÆVNET... -,...-~ REG.NR. AmalIegade 7 BA/ic 1256 København K Telefon /6 r,.,ooo q, n I) :" I ~) I '" :;.(;:,,)1... Ruth og Arne Bruno Rasmussen Hornsherredvej Kr. Hyllinge Dato: J. nr.: 565/44-1/86 Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har i skrivelse af 12. marts 1986 meddelt Dem, at nævnet som følge af manglende enighed i nævnet ikke har kunnet dispensere fra fredningen af arealer ved Lyndby Strand (overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947) til opførelse af en garage på Deres ejendom matr.nr. 4~, Lyndby By, Kirke Hyllinge. Fredningsnævnet har samtidig meddelt, at nævnet som følge heraf ikke har taget stilling til, om en eventuelt nødvendig dispensation fra naturfredningslovens 46 (strandbeskyttelseslinien) kan meddeles. De har herefter forelagt sagen for overfredningsnævnet.,e e Ejendommen, som ligger i landzone, er i sin helhed omfattet af den nævnte fredning, der havde til formål at sikre udsigten fra landevejen (Hornsherredvej) ud over Lejre Vig bevaret. Kendelsen forbyder, at der opføres bebyggelse i fredningsområdet, men opretholdt dog tidligere givne dispensationer fra fredningspastanden til opførelse af sommerhuse på 5 ejendomme, deriblandt Deres ejendom. Kendelsen forbyder endvidere, at der foretages beplantning, og forpligter ejerne til efter fredningsnævnets anvisning at holde den daværende beplantning således nede, at den ikke hindrer udsigten ud over vejen Siden 1982 har bebyggelsen på Deres ejendom været anvendt til helårsbeboelse, efter at hovedstadsrådet havde meddelt tilladelse dertil i henhold til by- og landzoneloven. Som følge af bebyggelserne og den nu høje beplantning på både Deres ejendom og naboejendommene er der på den pågældende vejstrækning ikke længere udsigt ud over vigen. FU 10-1

23 2 ",' De har oplyst, at De har ejet ejendommen i 32 år, at beplantningen er den samme som i 1947, og at fredningsnævnet aldrig har givet Dem anvisninger for beplantningens vedligeholdelse. Garagen vil blive på 4,5 x 7,2 m med en maksimal højde på 2,75 m og agtes anbragt i den eksisterende beplantning ud mod vejen. De mener, at garagen vil komme til at ligge landværts strandbeskyttelseslinien. I hvert fald vil den ligge længere fra kysten, end det eksisterende enfamiliehus ligger. Under sagens behandling for fredningsnævnet har hverken hovedstadsrådet, Roskilde amtskommune, Bramsnæs kommune eller Danmarks Naturfredningsforening villet udtale sig imod, at der dispenseres fra fredningskendel~ ~n til opførelse af den omhandlede garage. Hovedstadsrådet har oplyst, at de I beliggenhed af garagen, som De ønsker, er nogle få meter søværts strandbeskyttelseslinien, og at også enfamiliehuset ligger søværts denne linie. Overfredningsnævnet skal udtale: Den del af fredningsområdet, hvori Deres ejendom ligger, fremtræder som bymæssig bebyggelse i sydlig forlængelse af Lyndby by. Gennem en meget lang årrække har fredningsmyndighederne ikke taget skridt til i denne del af fredningsområdet at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningens formål. Det findes herefter ikke rimeligt, at fredningen skal forhindre Dem i at opføre en garage i tilknytning til Deres helårsbeboelse. Det må lægges til grund, at garagen med den ønskede beliggenhed vil overskride strandbeskyttelseslinien. Under hensyn til enfamiliehusets beliggenhed bør dette imidlertid tillades. Der meddeles Dem derfor dispensation fra fredningskendelsen og naturfredningslovens 46 til opførelse af den ansøgte garage i en afstand af indtil 11 m fra Hornsherredvej. I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Overfredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Med venlig hilsen 'Ya~~c-~<. Bendt Andersen overtredningsnævnets formand

24 REG. NR. \o~ g.00 FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Ny adresse: Adresse: Dommerkontoret i K.g, Ni,ls Juelsgede Køge. Tlf.: (& Jernbanegade Køge Dato 4. juni 1991 Jour. nr. F S 2 O 191 KTAS NETDIVISIONEN Teglholmsgade København SV. GENPART til orientering Vedr. ansøgning om etablering af rør til telekabel over Lejre Vig. Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: /261/4-91. KTAS j.nr.: 510/ Ved brev af 26. februar 1991 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at foretage gravearbejde i forbindelse med etablering af rør til telefonkabel over Lejre Vig. Det er oplyst, at kabelnedlægningen vil foregå fra den sydlige del af matr. nr. 4 ~ Lyndby by, der er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 9. september 1940, som stadfæstet ved Overfredningsnævnets tt kendelse af 28. august 1947, og som ved deklaration af 16. december ~ 1948 er pålagt deklaration med forbud mod bebyggelse og beplantning ~ på de øst for landevejen liggende arealer.».;;:;-,,: -:;~ ;. ~ ~ ~ ~ åarealet er endvidere omfattet af strandbyggelinien, jfr. naturfred- ~~~ ~Z~ ~ningslovens 46 stk. 1. <.j) ~ ~. ~ ~ ~I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af natur- ~.~ fredningslovens 34 og 46 stk. 6 den ønskede tilladelse, idet det -ro ~ er en forudsætning, at terrænet efter kabelnedlægningen føres tilbage til sin oprindelige tilstand. ),. \ Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Der kan inden 4 uger klages tildverfredningsnævnet, Slotsmarken 15'\\\~S\\ 2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er: ~\t\

25 - 2 - Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørels"e,'~oskildeamtsråd, Bram~næsli:ommune Lejre kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeriet. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til det. e e Med Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag (naturfredningslovens 64 a). venlig hilsen ~ e Knud Olsen

26 FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7, 4600 Køge Telefon S3 6S FS 82/96 Den 02/01-97 ROSKILDE AMT Teknisk Forvaltning Køgevej Roskilde. GENPART til orientering Ejendom: Matr. nr. 4 ~ Lyndby by, Lyndby Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: / Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: I skrivelse af 4. december 1996 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en busholdeplads ved landevej 509, tæt ved Lyndby Kirke. Det fremgår af Deres ansøgning og den indsendte tegning (nr ), at pladsen, der bliver på ca. 50 m 2, stort set vil være i niveau med terræn, og at der ikke vil blive opstil~et læskur eller ske beplantning. Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand. Fredningens formål er at sikre, at udsigten fra vejen ud over Lejre Vig ikke forringes. Afgørelsen forbyder bebyggelse og beplantning. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, at det påtænkte arbejde gennemføres. AO f\kl \ '1'1\o - \ ~ II 1':3J -000 \ \8

27 - 2 - Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, sammenholdt med 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en,41 væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet JT'"illadelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen ~~.(J;~ l~-nieislu0

28 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg~nr.: Dispensationer i perioden:

29 ite6.nl Modtaget l Skov- og Naturstyrelsen t5 DEC.2006 loy'l,.ab FREDNINGSNÆWET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret ikøge Jernbanegade 7,4600 Køge Telefon Fax FS Den / / Dennis Kristensen Hornsherredvej. 170 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge GENPART til orientering Ejendom: Matr. nr. 4 n Lyndby by, Lyndby beliggende Hornsherredvej 170, Lyndby. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: / I skrivelse af 20. december 2005 har Bramsnæs kommune videresendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til opførelse af carport, overdækket terrasse og væksthus/udhus på ovennævnte ejendom. Skri velsen var vedlagt tegninger, der viste bygningernes udseende og placering på ejendommen. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby strand. Fredningens formål er at friholde arealerne mellem landevejen Borrevejle - Frederikssund og Lejre Vig for bebyggelse og beplantning, således at udsigten over fjorden ikke forringes. Fredningen omfatter 7 beboelsesejendomme, herunder Deres, og et landbrugsareal.

30 Side 2/5 på fredningstidspunktet var de ovennævnte syv parceller bebygget med sommerhuse, der nu har fået helårs status, og for de 6's vedkommende er bebygget med helårshuse. Flere af ej endommene er beplantet med højtvoksende hække og nogle har plankeværk langs landevejen, som følge heraf er der på den pågældende vejstrækning ikke længere udsigt over vigen. Det er oplyst, at kommunen kun i beskedent omfang har involveret fredningsnævnet i den skete bebyggelse, og at amtet ikke har benyttet sin påtaleret. Over fredningsnævnet har i 1986 stadfæstet en afgørelse, hvorved fredningsnævnet meddelte dispensation, bl.a. til en garage på naboejendommen matr. nr. 4 m Lyndby by med følgende begrundelse: "Den del af fredningsområdet, hvori Deres ej endom ligger, fremtræder som bymæssig bebyggelse i sydlig forlængelse af Lyndby by. Gennem en meget lang årrække har fredningsmyndighederne ikke taget skridt til i denne del af fredningsområdet at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningens formål. Det findes herefter ikke rimeligt, at fredningen skal forhindre Dem i at opføre en garage i tilknytning til Deres helårsbeboelse". Et af nævnets medlemmer er af den opfattelse, at ansøgningen i denne sag ikke kan behandles særskil t, men skal ses i sammenhæng med de øvrige beboelsesejendomme i fredningen, og vil derfor ikke give den ønskede tilladelse. Nævnets to øvrige fredningsnævnet i det rettest at 1986 anførte begrundelse, meddele dispensation fra medlemmer har ud fra den af Over- fundet fred-

31 Side 3/5 ningen. Der træffes afgørelse efter flertallet. Det samlede nævn henstiller til den ny kommunalbestyrelse, at den overvejer at rejse ny fredningssag til lovliggørelse af forholdene i området. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, sammenholdt med 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, meddelt, klages til Naturklagenævnet sen. Klageberettigede er: afgørelsen er over afgørel- Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af De~es klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. vej ledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

32 Side 4/#/ Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen Linda Lauritsen

33 .. RE6.Nl I(J 'ItJ;. t7(j NATURKLAGENÆVNET Formanden SCANNE'f1 ~av- Modtaget i og Naturstyrelsen 27 SEP Frederiksborggade København K Tlf: Fax: X4OO: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk Internet: 2 f SEP J.nr. Jkw NKN Afgørelse i sagen om dispensation til opførelse af en carport og udestue indenfor en fredningen af arealer ved Roskilde Fjord, Lejre Kommune. Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 13. december 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50 meddelt dispensation til at opføre en carport, en overdækket terrasse samt et væksthus/udhus på ejendommen matr.nr. 4 n Lyndby by, Lyndby beliggende Hornsherredsvej 170 Lyndby. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Bramsnæs. Ansøger ønske at opføre en carport på 57 m 2, en overdækket terrasse på ca. 36 m 2 og sammenbygget hermed et væksthus/udhus på ca. 28 m 2 Terrasse/væksthus/udhus er placeret på ejendommen, således at det delvist spærrer for udsigten over fjorden hvorimod carporten er placeret således at helårshuset ligger mellem fjorden og denne. Bebyggelsen er ifølge det fremsendte fotomateriale allerede opført. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer Lyndby Strand. Efter fredningen må arealerne ikke bebygges eller beplantes således at udsigten fra landevejen ud over Roskilde Fjord forringes. Fredningen omfatter ud over ansøgers ejendom 6 andre beboelsesejendomme samt et landbrugsareal. Fredningen har ifølge det oplyste fra fredningsnævnet gennem en årrække været misligholdt, idet kommunen i en række tilfælde ikke har involveret

34 2 fredningsnævnet ved ansøgninger og amtet (tilsynsmyndigheden) har ikke benyttet sin påtaleret. Der er derfor i dag - i strid med fredningens formål - udsigtshæmmende beplantninger og hegning på en del af ejendommene. Overfredningsnævnet stadfæstede i 1986 en afgørelse hvor der blev meddelt tilladelse til at opføre en carport på naboejendommen med begrundelse i, at den omhandlede del af fredningsområdet fremtræder som bymæssig bebyggelse i forlængelse af Lyndby By. Overfredningsnævnet bemærkede i afgørelsen, at fredningsmyndighederne i en årrække ikke havde taget skridt til at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningsforholdene, og man fandt på denne baggrund ikke, at det var rimeligt at fredningen skulle hindre opførelsen af en carport ved helårshuset. Fredningsnævnet har under henvisning til denne tidligere afgørelse fra 1986 fundet det rimeligt at dispensere til det ansøgte. Fredningsnævnet har endvidere henstillet til den ny kommunalbestyrelse i området at det overvejes at rejse ny fredningssag for området med henblik på lovliggørelse af forholdene i området. Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage anført, at det ansøgte allerede er opført og, at det er i strid med fredningsbestemmelserne. Foreningen finder ikke, at man bør lovliggøre overtrædelser af fredningsbestemmelserne alene fordi flere af grundejerne indenfor fredningen ikke respekterer fredningsbestemmelserne. Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget forholdene i området. Nævnet bemærkede, at der for den omhandlede ejendom var opført et massivt plankeværk langs vejen. Dette plankeværk er ikke omhandlet af nærværende sag. Afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse. Efter naturbeskyttelseslovens 50 kan et fredningsnævn meddele dispensation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere