Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. A;"". J~~/~ Y7 Udskri.ft tlf OVERFREDNINGSNÆVNETS KE~DELSESPROTOYOL ( Aer 1947, den 21.August, afsagde Over'fredningsnævnet pea Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering f2qgende Kendelse i Sagen Nr. 565/47 angaaende Freuning af Arealer ved Lyndby Strand. Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraanskreds den 27 August 1946 afsae,te Kendelse er eaalydende: "paa Foranledning af Danmarks Neturfredningsforening i Skrivelser af 28/ og 10/ er der af Fredningsnævnet rejst Sag angasende Fre~ning af Arealer ved Lyndby strand i Hyl11nge-Lyndby Kommune. Med Skrivelsen fra Foreningen medfu16t.e et Mealebordblad med Markering af forskellige Arealer, med hvis Fredning qovedformaalet er at holde Arealerne mellem Landevejen Borrevejle-Frederikssund og Lejre Vig fri for BebY~celae og Beplantning, s8aledes et Udsigten fra Landevejen ud over Fjorden ikke forringes. Arealet e e e fra Bunden af ':igen indtil Lyndby Byer paa Kortet mrkt. A. Arealet udfor 9yen mrk. B, et Areal omfattende Matr.Nr ~, 4m. 4n.4h og 4f-g, alle af Lyndby er mrkt. C. og 'D og andre Arealer nord for Lyndby er mrkt. E., F., G. De under Omraade A beli6gende Arealer tilhører ialt væsentlig Godset Lindholm, hvis Besidder Baron N. von Plessen har næret Betænkelighed ved at indeaa paa en endel'g Frenning af disse Arealer, men kun har t.ilbudt at tiltræde en lo-brrig Frennint: af Are~lerne Fornemmelig under 'Hensyn til de store Bekostnin6er har Nævnet besluttet for Tiden at bortse fra Fredningen af dette Areal. Det SEmme gg;lder Ar eelerne E., F., G der helt omfa tt es ef 100 Meter Linjen, medens Omraade B. allerede efter Naturfredningsforeningens Forslag holdes udenfor Fredningen

4 -2- Nærværende Fredningssag drejer sig derfor udelukkende om de paa Knrtet under C. og D. angivne Arealer og omfatter som nævnt JUm~ UlW8:XfCl:xd.«~J&w..t~X~RJrx~:i::txiRdiRixt~a!::x98::~x.ø:0IJ[~ følgende Matr.Nre. et Lyndby By: 4! tilh~ende Gdr. A.Andersen Jensen, Lyndby, 42- " LRsagfører G. Fogt, Roskilde. 4u " Grosserer S. Skovholt, Trellerup, 4m " Telefonformand J. Kjærsgaard Larsen, Roskilde, 4h " Malerme ster C. Heche, Roskilde. 4f-g " Fru Inger Gautier Schmit. København. I Møder afholdt pes Stedet den 25.Oktober 194~, den (- 12.Juni 1945 og den 19.Juni 1946 har Nævnet forh6ndl~t med de psagældende Ejere i Nærværelse sf Repræsentanter for Hyllinge-Lyndby Sogneraad og Roskilde Amtsraad. Gdr. Andersen Jensen har tilbudt frivilli8t at underkaste det ham tilhørende Areal frs dettes sydlige Skel og indtil en Linje der løber frs den nordlige Kirkegaardsmur og ned til stranden, Frerlning uden Erstatning. Derimod maa han for Fredning af l Td. L8nd, der er beliggende ud til Landevejen, og 7~ Td. Land til stranden regne med ( et Tab pae ca. 2000Kr. pr. Td. Land. I sea Henseende har han anført, at han for de 7~ Td. til stranden e~ter de hidtidige Priser ken regne med 2500 Kr. pr. Td. Land: Kr. og for den Td. L8nd ved Landevejen, der er egnet til alm. Beboelse. kan hen regne med 50 Øre pr. Kv. Alen: 7000Kr. Som alm. Landbrugsjord regner hen Værdien til Kr. Forsaevidt FrednIng ønskes af dette Areal, mae han derfor nedlægee en ErstatnIngspa8stand paa Kr. L8ndsret.ssagfører G. Fogt, Grosserer S. 'SkoVholt, Telefonforrrand J. Kjærsgaard Larsen samt Malermester C. Hache hsr

5 under Mø'det den 19/ erklæret, et de principielt intet havde mod Fredningen et erindre, idet LRsegfører Fogt dog forudsatte, at den af hem opførte Bebyggelse ikke angribes, medens Skovholt og Kjærsgaard Larsen gik ud fra, at de i Nævnets M~ den 12/ meddelte Dispensetlon~r fremdeles ver gældende. Malermester Hache, der ikke agter at flytte eller ombygge sit Hus, her samtidig anmodet om Tilladelse til at beplante ( Grunden umiddelbart foran sit Hus, idet han er kler over, at en Beplantning umiddelba~t ud til Vejen vilde skede Udsigten. I Mø'det d. 12/6 194~ [av Nævnet Kjærdeaard Larsen sin, Tilladelse til at opføre et Sommerhus paa Matr.Nr. 4m, saaledes et F!uset Vil være at opføre see ng!' til Vejen som muligt. Tegning til HUset semt dettes nærmere Beligienhed vil forinden. Opf~elsen være. et godkende ef Fredningsnævnet, ligesom yderligere Beplantning ef Grunden kur. m8e finde Sted med dettes Godkendelse. I s emme MlZtiemeddeltes der Grosserer Skovholt Tilladelse til at bygge et Hus paa Matr.Nr. 4n i en Afstand ef 60 m fre Vejbanens Midte og see nær Grundens sydlige Skel som muligt. Tegning til Hilset semt dettes nærmere B.el1ggenhed vil forinden Opførelsen være et godkende ef Fredningsnævnet, lige~ yderligere Beplentning ef Grunden kun mae finde Sted med dettes Godkendelse. Med Hensyn til det ef LRsagfører Fogt byggede Hus pee e Matr.Nr. 42 bemærkes, at der d. 14/ af Stetsministeriet er meddelt hem Dispensation fre 100 m Byggelinien peb Betingelse af, et Bebyggelsen ikke dækkede Udsigten fre Vejen ud over SØ'en, men st dette Vilkaar efter statsministeriets Formening ikke belt er opfyldt ved den skete Bebyggelse Fru Inier Geutier Schmit har under Mø'det d. 12/ erholdt Tilladelse til at opf~e et HuS pae Matr.Mr. 4s., saaledes at Bygningen vil være at l~ge ses nær ved Vejen som muligt, og saaledes at Teen1n8 af Huset og dettes nærmere Beliggenhed vil være at godkende af Nævnet forinden Opfø'relsen, ligesom yderligere Beplontning af r1runden kun msa finde Sted med dettes Godkendelse. Fru schmit har været forhindret i et give MØde d. 19/6

6 Efter det under sagen fremkomne maa Nævnet holde for. at Bevarelsen af Udsigten ~ra Landevejen ud'o~r Lejre Vig er af en saadan aetydning.-st en Fr.$dning af de paa'maa1ebordsb1adet under C og D opfa-rte Area1er,bør finde Sted jfr. Naturfrednlngs.lovens 1. sa&led~s at enhver Bebyggelse og Beplantning af Matr.Nr. 4!- førby des. m.edens yderligere Beplantning. af de øvrige Ejendomme uden Nævnets Godkendelse forbydes 1igesCID ile paagældende Ejere er pligtig til efter Nævnets Anvisning at holde den nuværende Beplantning sasledes nede. at den ikke hindrer den frie Udsigt frs Vejen ud over Vigen. Med Hensyn til BebYe:6elsen Af disse 5 Ejendomme bemærkes følgende, Selvom Nævnet msa erkende. at det paa Matr.Nr. 40 opførte Hus ikke helt opfylder de Vi1kaar, pab hvilke der er givet Dispensation fra Kystlinjen, er man dog af den opfattelse. at deta Beliggenhed ikke er sasdsn. et man finder Anledning til at fremsætte Krev om Huset s Bortfjernelse. De Ejere af Matr.Nr. 4u, 4m og 4f-g d. 12/ ~e~de1te Dispensation forbliver ved Magt. De Nævnet maa erkende. at Matr.Nr. 4! frembyde r bet yde- e e l1ee Muligheder for Udstykning til. BebYBeelse, og at der ved Fredning foraersages Ejeren et Tab, tilkendes der ham en Erstatning ef Kr., hvoraf Stetskassen udreder 60% og Roskilde Amtskommune 40~ Til Ejerne af de øvrige Ejendomme skønnes der ikke tilstrækkelig Anledning til Udredelse af nogen Erstatning. T h i b e s t e m m e s, Ejendommene Matr.Nr. 4e, 40, 4n, 4m. 4h og 4f-g elle ef Lyndby By og Sogn bør fre~es. Paa yatr.nr. 4e forbydes enhver Bebygeelse og Beplantning. Paa Matr.Nr. 4~ og 4h mae yderligere Bebyggelse eller

7 -5- Forandring af den bestaaende kun finde sted med Fredningsn~nets 7 samtykke. ', l- 'Paa Matr.Nr. 4~, 4m-og'4~ maa ingen Bebyggelse finde sted, 'dog at de de paagældende'ejere af Nævne~ ~en '12/6'1945,meddelte Dispensationer fre 'Byggeforbudet fremdeles er gældende. Yderligere Beplantning af'de 5 sidtsnævnte Ejendomme uden- Fredningsnævnets ''1odkendelse er fo'rbudtj'l1gesan de paagældende ( Ejere er pl1~ti~e til efter-'-nævnets AriV1Bri'ingat holde -den-nuværende e1ler fremtidige 'Beplantnlne saslede!! nede~ åt' de'n'ikke hindrer Udsigten ud over Vigen. -,- Der tillægges Ejeren af Matr.Nr. 4~ Gdr. A.Andersen Jensen en Erstatning pea 1'5000 Kr der bliver at udrede med 60 % af Statskassen og 40~ af Roskilde Amtskommune. Nævnet finder for Tiden ikke Anledning til Fredning af de paa det af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte Maelebordsblad under A. B oge-g anførte Arealer." Over-fredningsnævnet har den 21.Juni 1947 besigtiget Arealerne og forhandlet blandt andet med Geardejer A.Andersen Jensen og Grosserer s. Skovholt. Overfredningsnrevnet har tilskrevet Creditkassen for Landejendomme i Zstifterne og Poskilde Landbobank df'..r er Pf'nthavere i henholdsvis Matr.Nr. 4~ og 4h. og som ikke har været e e indvarslet ved sagens Beharxil1ng for Fredningsnævnet. Medens sidstnrænvte Pllnthavar ikke ha r fremsat noget Kra v.,har creditka ssen krocvet ud~etalt 2000 Kr. af den Gesrdejer A. Andersen 3ensen. Metr Nr. 4~. tilkendte Erstatning paa Kr.Overfredningsnævnet kan tiltræde dette Krav. spørgsmaaet om Fredning pf de Baron von Plesaen tilhørende Arealer. der hører til det paa Kortet med A mærkede Omreade, vil overfredningsoævnet tage op under en særlig sag. W,ed Hensyn til Erstatnlnesfordelingen ~emærkes, at overfrednin~snævnet mas finde det ribti~st, at Fordelingen finder Sted efter Lovens almind-l1ee Regler med H2lvdelen til Ststskassen oe F8lvdelen tilroskilde Amtsfond. Da Overfr'eflninesnævnet imrigt ken tiltræde roen ~f FredninEsn~vnet afsagæ Kendelse, vil depne være at stadfæste med de

8 r'. 1 I,.~,,.. ~. _ r :, " : I,., l ~.... l!'.. ~' l e e e ~ I '" l ~., ": I ". ". '.J,. ~. ~. l ".,.,), '! ""'1 ~.'. \ c.

9

10 Frrdn ingsgrænsrr: samm~bhkndt med Skel II ikke qmidf:nlahjende med SkfOl, \,,- \t- ",,', \,,,,, \ Lyne/oy.liy Sogn: Lyne/by Hrrmi: Valborg Amt. I1dbenhoY175 Terrain af /, /. )~C~..1' / /,,.,. ". Udfærdiget i rebruor /9"5' Direktoratet for Matrikuls'iæsenet., 2 a - / /, I /, / t.. K."'j'".A ' 1 ti.. I Øutesl:OksfomOld: 14000

11

12 FREDNINGSNÆVNET>

13 ".' I\t\.1. ;'1\ 1(.,.., v,/ ",, ;{%-l/t I l r I. l I.\ UDSKRIFT A F F R E D N I N.G S P R o T-O K O L L E N F O R, - A M T S R A A D S K R E ,~-~..,.~... )' D S ROSKILDE :! e l' 1 ;, ~ l I l,, r I i Il:- -l Aar '1946 den 27' Aug. Kl. 15 blev i Sag angaaende Fredning 2~, Arealer ved Lyndby. - Str3l1d, saalydende.kendels'e: i l. '\ Paa Forenledning af D,mmarks l;a turfredning,sforening 1 S1~riv~lser af 28/ og 1~/9 1943' er der af Fredningsnævnet rejst. Sag ang~~ende 0-. l FrednE" ~ Ar'H+~b~" ~:;is1n'i' olsen' 'r For,11n ' - r:d~ _ ~te -dsblad med ;J:l.rl~ering af ~.}1' r.eal~t:~tt::: ~':--rorsk -'- ge Are2.1er, med hvis l"rodning novedform~;:let,er at holde ~;jll-fr'?d~:~il~~lund le ~ V~i:: fri for J3~els "'''' epl.. U'l.loa s at Uas.J.gUa ~ve~en, e e e Fjo~den.ikke forringes. Are-'let ~r:> Bun 'e~1 af.vigen indtil " Lyndby~~t(""mrf. A. Ar1'~for,Byen mf!\. B,l:!!:?renl ; Oi!lfatte~l,t~ 4\,"'1 4m., 4n., ~~f.-g, al~'1lc(;b; er mrkt. C og D, OG andre Arealer nord for L~{ndby er mrkt. E.F.G. ::::::~:in,:::t;::~:~:::::::~:~::~~:::, 4 men kun har tilbudt at tilt~3de en lo-a2rig Fredning af Aneelerne. Forner.u::telig linder H'::l1syn til de store Bekostninger har Nævnet besluttet for Tiden at bortse fra.r'r~cinineen af dette Areal. Det Sal'une g:elder Arealerne E.F.G., der helt or.1f'j.ttes af 100 M<;ter

14 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 REG.~R /a~:f' 3t/8 - /'7 [;7, t U D S K Ii I F T af OVEhFE.EDNING3NÆ~1JETS K.ENDELSESPhOTOKOJ.J. ~~---~--._ ~---~-_ År 1957, den 31. august, afsagde overfledningsnævnct p~ grundlag af mundtlig og skriftlig votering følge~de t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 565/47 vedrørende fr8dning af Gl'ealer ved.lyndby strand. loverfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 bestemtes bl. a., at der på matr. nr. 4f af Lyndby by 06 sogn og 4g smstdc. ingen bebyegelse ma finde 8t8d, dog at det tillades ejeren, fru Inger Gautier Schmit, p~ nævnte matr. nr'. 4g at opfør'e et hus, sfucdes at bygningen vil være at lægge s~ nær ved vejen som muligt, og sl3ledes at tegning af huset og dets nærmere beliggenhed vil være at godkende af nævnet forinden opførelsen. Der blev ikke i anledning af fredningen tilkendt ejeren nogen erstatning. I skri velse af 27. juni 1956 har ejeren ansøgt om tilladelse til at opføre et hus p~ matr. nr. 4f af Lyndby by og sogn. Endvidere hul' ejeren i skrivelse af 21. august 195G ansøgt om tilladelse til at opføre et hus p8 matr. nr. 4g smstds. foruden det i henhold til den for'nævnte tilladelse opførte. Den del af matr. nr. 4g, hvorp~ dette hus er opført, er ved skrivelse af 7. december lj56 udstykket som matr. nr. 4aa. l denne anledning har otrerfredningsnævnet brevvekslet med fredningsnævnet for Roskilde wjtsr~dskreds og den ll. oktober 1956 afholdt ~stedsmøde og herunder drøft8t sagen med en repræsentant for ejeren. Overfredningsnævnet tillader berefter, at dor p~ matr. nr. 4f af Lyndby by og sogn opføres et hus p8 vilk8r, at fredning8nævnct,før opførelse påbegyndes, har godkendt husets placering p~ grunden samt

16 /> 2. &, tegninger og beskrivelser af huset. ~an tillader endvidere, at der opføres endnu et hus p8 matr. n:!'.4g smstds. p:a betingelse [,i, at huset anbringes i det sydvestlige hjørne af grunden så tæt op mod skellet mod mutr. TIT. 4h smstds., som det efter de gældende byggebestemmelser er muligt, at mirabelhækken langs vejen og i det sydlige skel fjern8s og ikko erstatt8s af andet hegn i større højde r=md 1'/2 meter, at der p:~ den vej (~nnærmest beliggende pla.ne del af grunden ikke plantes træer eller anbringes andet, som kan hindre den frie udsigt over vigen, ae at skråningen ikke tilplantes med noget, der kan hindre den nævnte udsigt. Det er endelig en betingelse for tilladelsen, at fr'edningsnævnet, før opføreis e P8 beg.:ndes, har c;odkendt husets placering på grunden samt tegninger og beskri vel ser' 8.1' hu8et. Oyerfredningsnævnets fornævnte k0!ldelse vil være r.;.t ændre i overensstemmelse hermed. T h i b e s t e ID ID e s : Den!'ifoverfredningsnævnet den 21. augus t 1~47 afsagte kendelse vedtørende fredning af arealer ved.lyndby strand skal ikke; være til hinder for bebyggelse af matr. nr'. 4f af Lyndby by og sogn og matr. nr. 4g smstds. i overensstemmolse med det foranstående " Udskriftens bekr~. L.1/,-r; rigtiehed "..y_.. j../"; ~ (,r~~"l. ~.. F. Grag(/ overfredningsnævnets sekretær

17

18

19

20

21 OVERFREDNINGSNÆVNET. Fredningsnævnet for Roskild~ 3 ;(~'~.\ I,~"CJ amts fredningskreds Niels Juelsgade Køge %Y9.'ooo REG. NLnallegade 7 BA/ams 1256 København K Telefon Dato: J. nr.: 565/44-3/86 Vedr.,j.nr. 77/86, fredningsnævnets skrivelse af 3. september Efter de nu foreliggende oplysninger er overfredningsnævnet enig i, at overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand i nu Bramsnæs kommune kun omfatter arealerne benævnt C og D og dermed ikke omfatter det areal, som ønskes udstykket fra ejendommen matr.nr. 4~, Lyndby By, Lyndby, jfr. skrivelse af 9. juli 1986 fra landinspektør J.P. Nissen, Roskilde..'lo Landinspektør Nissen modtager kopi af nærværende skrivelse. Fredningsnævnets sagsakter vedlægges. Bendt Andersen evørfi80ningsnæmets tol1lllln FU 10 1

22 ,...OVERFREDNINGSNÆVNET... -,...-~ REG.NR. AmalIegade 7 BA/ic 1256 København K Telefon /6 r,.,ooo q, n I) :" I ~) I '" :;.(;:,,)1... Ruth og Arne Bruno Rasmussen Hornsherredvej Kr. Hyllinge Dato: J. nr.: 565/44-1/86 Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har i skrivelse af 12. marts 1986 meddelt Dem, at nævnet som følge af manglende enighed i nævnet ikke har kunnet dispensere fra fredningen af arealer ved Lyndby Strand (overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947) til opførelse af en garage på Deres ejendom matr.nr. 4~, Lyndby By, Kirke Hyllinge. Fredningsnævnet har samtidig meddelt, at nævnet som følge heraf ikke har taget stilling til, om en eventuelt nødvendig dispensation fra naturfredningslovens 46 (strandbeskyttelseslinien) kan meddeles. De har herefter forelagt sagen for overfredningsnævnet.,e e Ejendommen, som ligger i landzone, er i sin helhed omfattet af den nævnte fredning, der havde til formål at sikre udsigten fra landevejen (Hornsherredvej) ud over Lejre Vig bevaret. Kendelsen forbyder, at der opføres bebyggelse i fredningsområdet, men opretholdt dog tidligere givne dispensationer fra fredningspastanden til opførelse af sommerhuse på 5 ejendomme, deriblandt Deres ejendom. Kendelsen forbyder endvidere, at der foretages beplantning, og forpligter ejerne til efter fredningsnævnets anvisning at holde den daværende beplantning således nede, at den ikke hindrer udsigten ud over vejen Siden 1982 har bebyggelsen på Deres ejendom været anvendt til helårsbeboelse, efter at hovedstadsrådet havde meddelt tilladelse dertil i henhold til by- og landzoneloven. Som følge af bebyggelserne og den nu høje beplantning på både Deres ejendom og naboejendommene er der på den pågældende vejstrækning ikke længere udsigt ud over vigen. FU 10-1

23 2 ",' De har oplyst, at De har ejet ejendommen i 32 år, at beplantningen er den samme som i 1947, og at fredningsnævnet aldrig har givet Dem anvisninger for beplantningens vedligeholdelse. Garagen vil blive på 4,5 x 7,2 m med en maksimal højde på 2,75 m og agtes anbragt i den eksisterende beplantning ud mod vejen. De mener, at garagen vil komme til at ligge landværts strandbeskyttelseslinien. I hvert fald vil den ligge længere fra kysten, end det eksisterende enfamiliehus ligger. Under sagens behandling for fredningsnævnet har hverken hovedstadsrådet, Roskilde amtskommune, Bramsnæs kommune eller Danmarks Naturfredningsforening villet udtale sig imod, at der dispenseres fra fredningskendel~ ~n til opførelse af den omhandlede garage. Hovedstadsrådet har oplyst, at de I beliggenhed af garagen, som De ønsker, er nogle få meter søværts strandbeskyttelseslinien, og at også enfamiliehuset ligger søværts denne linie. Overfredningsnævnet skal udtale: Den del af fredningsområdet, hvori Deres ejendom ligger, fremtræder som bymæssig bebyggelse i sydlig forlængelse af Lyndby by. Gennem en meget lang årrække har fredningsmyndighederne ikke taget skridt til i denne del af fredningsområdet at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningens formål. Det findes herefter ikke rimeligt, at fredningen skal forhindre Dem i at opføre en garage i tilknytning til Deres helårsbeboelse. Det må lægges til grund, at garagen med den ønskede beliggenhed vil overskride strandbeskyttelseslinien. Under hensyn til enfamiliehusets beliggenhed bør dette imidlertid tillades. Der meddeles Dem derfor dispensation fra fredningskendelsen og naturfredningslovens 46 til opførelse af den ansøgte garage i en afstand af indtil 11 m fra Hornsherredvej. I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Overfredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Med venlig hilsen 'Ya~~c-~<. Bendt Andersen overtredningsnævnets formand

24 REG. NR. \o~ g.00 FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Ny adresse: Adresse: Dommerkontoret i K.g, Ni,ls Juelsgede Køge. Tlf.: (& Jernbanegade Køge Dato 4. juni 1991 Jour. nr. F S 2 O 191 KTAS NETDIVISIONEN Teglholmsgade København SV. GENPART til orientering Vedr. ansøgning om etablering af rør til telekabel over Lejre Vig. Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: /261/4-91. KTAS j.nr.: 510/ Ved brev af 26. februar 1991 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at foretage gravearbejde i forbindelse med etablering af rør til telefonkabel over Lejre Vig. Det er oplyst, at kabelnedlægningen vil foregå fra den sydlige del af matr. nr. 4 ~ Lyndby by, der er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 9. september 1940, som stadfæstet ved Overfredningsnævnets tt kendelse af 28. august 1947, og som ved deklaration af 16. december ~ 1948 er pålagt deklaration med forbud mod bebyggelse og beplantning ~ på de øst for landevejen liggende arealer.».;;:;-,,: -:;~ ;. ~ ~ ~ ~ åarealet er endvidere omfattet af strandbyggelinien, jfr. naturfred- ~~~ ~Z~ ~ningslovens 46 stk. 1. <.j) ~ ~. ~ ~ ~I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af natur- ~.~ fredningslovens 34 og 46 stk. 6 den ønskede tilladelse, idet det -ro ~ er en forudsætning, at terrænet efter kabelnedlægningen føres tilbage til sin oprindelige tilstand. ),. \ Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Der kan inden 4 uger klages tildverfredningsnævnet, Slotsmarken 15'\\\~S\\ 2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er: ~\t\

25 - 2 - Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørels"e,'~oskildeamtsråd, Bram~næsli:ommune Lejre kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeriet. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til det. e e Med Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag (naturfredningslovens 64 a). venlig hilsen ~ e Knud Olsen

26 FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7, 4600 Køge Telefon S3 6S FS 82/96 Den 02/01-97 ROSKILDE AMT Teknisk Forvaltning Køgevej Roskilde. GENPART til orientering Ejendom: Matr. nr. 4 ~ Lyndby by, Lyndby Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: / Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: I skrivelse af 4. december 1996 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en busholdeplads ved landevej 509, tæt ved Lyndby Kirke. Det fremgår af Deres ansøgning og den indsendte tegning (nr ), at pladsen, der bliver på ca. 50 m 2, stort set vil være i niveau med terræn, og at der ikke vil blive opstil~et læskur eller ske beplantning. Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand. Fredningens formål er at sikre, at udsigten fra vejen ud over Lejre Vig ikke forringes. Afgørelsen forbyder bebyggelse og beplantning. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, at det påtænkte arbejde gennemføres. AO f\kl \ '1'1\o - \ ~ II 1':3J -000 \ \8

27 - 2 - Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, sammenholdt med 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en,41 væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet JT'"illadelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen ~~.(J;~ l~-nieislu0

28 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg~nr.: Dispensationer i perioden:

29 ite6.nl Modtaget l Skov- og Naturstyrelsen t5 DEC.2006 loy'l,.ab FREDNINGSNÆWET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret ikøge Jernbanegade 7,4600 Køge Telefon Fax FS Den / / Dennis Kristensen Hornsherredvej. 170 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge GENPART til orientering Ejendom: Matr. nr. 4 n Lyndby by, Lyndby beliggende Hornsherredvej 170, Lyndby. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: / I skrivelse af 20. december 2005 har Bramsnæs kommune videresendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til opførelse af carport, overdækket terrasse og væksthus/udhus på ovennævnte ejendom. Skri velsen var vedlagt tegninger, der viste bygningernes udseende og placering på ejendommen. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby strand. Fredningens formål er at friholde arealerne mellem landevejen Borrevejle - Frederikssund og Lejre Vig for bebyggelse og beplantning, således at udsigten over fjorden ikke forringes. Fredningen omfatter 7 beboelsesejendomme, herunder Deres, og et landbrugsareal.

30 Side 2/5 på fredningstidspunktet var de ovennævnte syv parceller bebygget med sommerhuse, der nu har fået helårs status, og for de 6's vedkommende er bebygget med helårshuse. Flere af ej endommene er beplantet med højtvoksende hække og nogle har plankeværk langs landevejen, som følge heraf er der på den pågældende vejstrækning ikke længere udsigt over vigen. Det er oplyst, at kommunen kun i beskedent omfang har involveret fredningsnævnet i den skete bebyggelse, og at amtet ikke har benyttet sin påtaleret. Over fredningsnævnet har i 1986 stadfæstet en afgørelse, hvorved fredningsnævnet meddelte dispensation, bl.a. til en garage på naboejendommen matr. nr. 4 m Lyndby by med følgende begrundelse: "Den del af fredningsområdet, hvori Deres ej endom ligger, fremtræder som bymæssig bebyggelse i sydlig forlængelse af Lyndby by. Gennem en meget lang årrække har fredningsmyndighederne ikke taget skridt til i denne del af fredningsområdet at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningens formål. Det findes herefter ikke rimeligt, at fredningen skal forhindre Dem i at opføre en garage i tilknytning til Deres helårsbeboelse". Et af nævnets medlemmer er af den opfattelse, at ansøgningen i denne sag ikke kan behandles særskil t, men skal ses i sammenhæng med de øvrige beboelsesejendomme i fredningen, og vil derfor ikke give den ønskede tilladelse. Nævnets to øvrige fredningsnævnet i det rettest at 1986 anførte begrundelse, meddele dispensation fra medlemmer har ud fra den af Over- fundet fred-

31 Side 3/5 ningen. Der træffes afgørelse efter flertallet. Det samlede nævn henstiller til den ny kommunalbestyrelse, at den overvejer at rejse ny fredningssag til lovliggørelse af forholdene i området. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, sammenholdt med 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, meddelt, klages til Naturklagenævnet sen. Klageberettigede er: afgørelsen er over afgørel- Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af De~es klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. vej ledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

32 Side 4/#/ Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen Linda Lauritsen

33 .. RE6.Nl I(J 'ItJ;. t7(j NATURKLAGENÆVNET Formanden SCANNE'f1 ~av- Modtaget i og Naturstyrelsen 27 SEP Frederiksborggade København K Tlf: Fax: X4OO: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk Internet: 2 f SEP J.nr. Jkw NKN Afgørelse i sagen om dispensation til opførelse af en carport og udestue indenfor en fredningen af arealer ved Roskilde Fjord, Lejre Kommune. Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 13. december 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50 meddelt dispensation til at opføre en carport, en overdækket terrasse samt et væksthus/udhus på ejendommen matr.nr. 4 n Lyndby by, Lyndby beliggende Hornsherredsvej 170 Lyndby. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Bramsnæs. Ansøger ønske at opføre en carport på 57 m 2, en overdækket terrasse på ca. 36 m 2 og sammenbygget hermed et væksthus/udhus på ca. 28 m 2 Terrasse/væksthus/udhus er placeret på ejendommen, således at det delvist spærrer for udsigten over fjorden hvorimod carporten er placeret således at helårshuset ligger mellem fjorden og denne. Bebyggelsen er ifølge det fremsendte fotomateriale allerede opført. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer Lyndby Strand. Efter fredningen må arealerne ikke bebygges eller beplantes således at udsigten fra landevejen ud over Roskilde Fjord forringes. Fredningen omfatter ud over ansøgers ejendom 6 andre beboelsesejendomme samt et landbrugsareal. Fredningen har ifølge det oplyste fra fredningsnævnet gennem en årrække været misligholdt, idet kommunen i en række tilfælde ikke har involveret

34 2 fredningsnævnet ved ansøgninger og amtet (tilsynsmyndigheden) har ikke benyttet sin påtaleret. Der er derfor i dag - i strid med fredningens formål - udsigtshæmmende beplantninger og hegning på en del af ejendommene. Overfredningsnævnet stadfæstede i 1986 en afgørelse hvor der blev meddelt tilladelse til at opføre en carport på naboejendommen med begrundelse i, at den omhandlede del af fredningsområdet fremtræder som bymæssig bebyggelse i forlængelse af Lyndby By. Overfredningsnævnet bemærkede i afgørelsen, at fredningsmyndighederne i en årrække ikke havde taget skridt til at regulere beplantningsforholdene under hensyn til fredningsforholdene, og man fandt på denne baggrund ikke, at det var rimeligt at fredningen skulle hindre opførelsen af en carport ved helårshuset. Fredningsnævnet har under henvisning til denne tidligere afgørelse fra 1986 fundet det rimeligt at dispensere til det ansøgte. Fredningsnævnet har endvidere henstillet til den ny kommunalbestyrelse i området at det overvejes at rejse ny fredningssag for området med henblik på lovliggørelse af forholdene i området. Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage anført, at det ansøgte allerede er opført og, at det er i strid med fredningsbestemmelserne. Foreningen finder ikke, at man bør lovliggøre overtrædelser af fredningsbestemmelserne alene fordi flere af grundejerne indenfor fredningen ikke respekterer fredningsbestemmelserne. Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget forholdene i området. Nævnet bemærkede, at der for den omhandlede ejendom var opført et massivt plankeværk langs vejen. Dette plankeværk er ikke omhandlet af nærværende sag. Afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse. Efter naturbeskyttelseslovens 50 kan et fredningsnævn meddele dispensation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget).

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget). Claus Sørensen Dorthe Smidt Bystrædet 1 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19)

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19) Annie Spejlborg Valmuemarken 15 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere