9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg"

Transkript

1 INDUSTRITØRRETUMBLERE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg OPRINDELIGT MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING N Udstedelsesdato:

2

3 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1. INDHOLD 1. INDHOLD ADVARSLER OG FARESEDLER SYMBOLER PÅ MASKINEN HENVISNINGER VEDRØRENDE TØRRING MASKINENS IKKE KORREKTE BRUG HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDLIGEHOLD, INDSTILLING OG PERSONERS SIKKERHED SYMBOLER PÅ BETJENINGSPANEL VERSION FULL CONTROL VERSION EASY CONTROL DRIFTSINSTRUKTIONER START START AF STRØMFORSYNING START AF TØRREPROCESSEN AFSLUTNING AF TØRRING MASKINENS NØDSTOP FREMGANGSMÅDE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER STRØMAFBRYDELSE AFBRYDELSE AF GASSENS LEVERING RESET AF GASOPVARMNING FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER KONTROL AF FUGTINDHOLD - FJERNELSE AF PROBLEMET _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1

4 2. ADVARSLER OG FARESEDLER DER BEDES AT LÆSE OG OVERHOLDE FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR AT MINIMERE FARE FOR BRAND, ELULYKKE, ALVORLIG SKADE PÅ PERSONER ELLER MATERIELLE SKADER: Denne manuals version er oversættelse fra engelsk original version. Disse henvisninger er ikke komplette uden original version. Forud for installation, brug og vedligeholdelse af maskinen læs venligst alle vejledninger, dvs. denne Installations-, bruger- & vedligeholdelsesvejledning, Programmeringsmanualen og Reservedelskataloget nøje. Programmeringsmanualen og Reservedelskataloget medfølger som standard ikke, men de kan fås hos forhandleren / producenten. Følg anvisningerne i ovennævnte vejledninger og opbevar dem et egnet sted for senere opslag. Maskinen må ikke betjenes af børn. Husk at overbevise dig om, at hverken i maskinen eller i dens nærhed er nogle personer eller dyr. Undgå at drive maskinen med beskadigede eller manglende dele eller ved åbnede dæksler. Undgå at manipulere uhensigtsmæssigt med maskinens betjeningselementer. Maskinen må ikke tages i brug, hvis der mangler nogle dele eller hvis nogle dele er defekte, med åbne afskærmninger eller hvis den ikke er blevet installeret efter anvisningerne i installationsvejledningen. Leg ikke formålsløst med betjeningskomponenterne. Maskinens version OPL (uden møntindkast) er bestemt for kvalificeret betjening. Undgå at lagre brandfarlige stoffer i maskinens nærhed. Man mĺ aldrig bruge eller opbevare aerosoler i nćrheden af denne maskine. Visse kemikalier, der bruges i vaskerier, indeholder klor (f.eks. rensevćsker, aerosoler og blegemidler). Nĺr disse midler nedbrydes af ild, kan de meget hurtigt ćtse og řdelćgge denne maskine. Maskinens overflade skal holdes ren og uden brændbare stoffer og der skal fjernes aflejret støv fra filter én gang om dagen. Tilslutningsklemmer er under spænding også, når maskinens hovedafbryder er slukket. Lad være med at fjerne advarselssymbolerne fra maskinen. Overhold anvisningerne på skiltene og symbolerne for at undgå personskader. UNDGÅ AT OVERTRÆDE hvad som helst sikkerhedsforanstaltninger. Husk altid at overholde instruktioner anført på stoffer, som gives af beklædningsstykkets producent. UNDLAD AT STIKKE HÆNDERNE i tromlen, mens denne drejer. Udblćsningen fra třrretumbleren skal fřres ud i fri luft, og omrĺdet omkring maskinen skal holdes fri for fnug, da trretumbleren afgiver brandbart fnug under brug. Maskinen producerer ekvivalent uafbrugt stoj vaerdi som ikke overstiger 70 db (A). Tørretumbleren anvendes kun til tørretumbling af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Kun en kvalificeret servicemedarbejder kan udføre service. Overhold samtlige gældende sikkerhedsnormer og lovgivningen. Anvisninger og advarsler i denne brugervejledning kan ikke tage højde for alle potentielle farer. De skal opfattes som generelle anvisninger. Forsigtighed og omhyggelighed er faktorer, der ikke kan tilvejebringes gennem konstruktion af maskinen. Disse faktorer skal forlanges af de personer, der skal installere, betjene og vedligeholde maskinen. Brugeren selv skal sørge for, at han/hun bærer sig forsigtigt af, mens han/hun bruger maskinen. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i brugervejledningerne. Kontakt straks din forhandler, serviceteknikeren eller producenten, hvis du konstaterer en fejl eller et problem. Undgå dannelse af brandfarlige dampe, som kunne medføre eksplosion, antændelse eller ætsning, ved IKKE AT TØRRE følgende stoffer: Dele, som blev renset eller på en anden måde kom i kontakt med benzin, opløsningsmidler for tør rensning eller med andre brandfarlige/eksplosive stoffer. Plaster eller dele med indhold af skumgummi eller gummistoffer med lignende struktur. Dele med resterende spor forårsaget med brandfarlige stoffer som madolie, maskinolie, brandfarlige kemikalier eller fortyndere. Dele med indhold af voks eller rensekemikalier. Gardiner eller forhæng af glasfibre (medmindre der anføres på sedlen, at det er muligt). FOR VERSION MED GASOPVARMNING I tilfælde af gasudslip et eller andet sted i maskinen luk gaslednings hovedhane, luft ud, undgå at tænde for elektriske apparater, at ryge, at bruge åben ild og tilkald serviceteknikeren. Undgå at tage ud af drift og at ændre indstilling af pressostat, sikkerhedstermostat, tilførelse af primærluft og af alle apparater indstillet fra fabrikken. FOR VERSION MED DAMPOPVARMNING I tilfælde af dampudslip et eller andet sted i maskinen luk damplednings hovedhane og tilkald serviceteknikeren. 2 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

5 ! ADVARSEL! VED MASKINER MED MØNTINDKAST ELLER ET LIGNENDE SELVBETJENINGSSYSTEM SKAL EJEREN-OPERATØREN SØRGE FOR EN FJERNSTYRET NØDSTOPANORDNING. DENNE ANORDNING SKAL VÆRE SIKKER OG LETTILGÆNGELIG OG SKAL SOM MINIMUM SIKRE, AT MASKINENS STYREKREDS AFBRYDES.! ADVARSEL! SOM RESERVEDELE ANVENDES KUN ORIGINALE ELLER IDENTISKE RESERVEDELE. EFTER UDFØRT REPARATION MONTERES SAMTLIGE PANELER SOM DE VAR. DETTE FORHOLDSREGEL SKAL BETRAGTES SOM BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD, KVÆSTELSER, BRAND OG/ELLER SKADER PÅ EJENDOM SYMBOLER PÅ MASKINEN På tørretromlen findes følgende faresedler: Advarsel, farlig elektrisk spænding, elektrisk anlæg. Tag strømmen fra strømforsyningen før hvert indgreb i maskinen. Selv om hovedafbryder er slukket ( OFF ), tilslutningsklemmer er stadigvæk under spænding. Advarsel, høj temperatur Undgå at røre ved overfladen efter maskinens opvarmning Typeskilt på filteret Hovedafbryder Fare! Læs og overhold de skriftlige anvisninger HENVISNINGER VEDRØRENDE TØRRING Maskinen er kun bestemt til tørring af fladt tøj (sengetøj, duge, viskestykker, håndklæder, lommetørklæder og andet fladt tøj) og af beklædningsstykker fremstillet af hør, uld, bomuld, polyakrylfiber og polyesterfiber.. Husk at kontrollere inden tørring, om fremstilleren har afmærket tøjet som egnet til tørring i tørretumbleren. Fremstiller af maskinen påtager sig ingen ansvar for stoffets beskadigelse, som sker som følge af tørrings fejlagtige fremgangsmåde. Maskinen er ikke bestemt til tørring af tøj med dele fra plaster, glasfibre og skumgummi. Husk inden tørringen at fjerne fra tøjet fremmede effekter som søm, nåle, skruer osv., som kunne beskadige både tøjet og maskinen. Tøjet skal være ordentligt skyllet og centrifugeret. Anbefalet restfugtighed i tøjet inden tørring skulle udgøre ca. fra 50% til 70%, for at opnå optimal resultat af tørring. For maskinens korrekte funktions skyld er det nødvendigt at rense støvfilter mindst én gang om dagen. Der slukkes for maskinen før filtrets rensning. Åbn låg på nedre panel. Tag støvfilter ud og rens det. Ved brug af dobbelt tørretumbler 13/13 kg åbnes filtrets begge dæksler. Tillige renses helt område foran. Resterende støvpartikler i dette område ville medføre hurtig forstoppelse af støvfilter og tørrings lavere virkningsgrad. Giv filtret, som nu er frit for urenheder, tilbage på dets plads og luk låget igen. Husk altid at afslutte tørrings cyklus med tøjets afkøling. Tag tøjet ud med det samme efter afslutning af tørrings cyklus MASKINENS IKKE KORREKTE BRUG! ADVARSEL! DENNE MASKINE ER KONSTRUERET TIL INDUSTRITØRRING AF TØJ. DET ER IKKE ET HUSHOLDNINGSREDSKAB. HVAD SOM HELST ANDEN BRUG SOM IKKE SVARER TIL DEN HER ANFØRTE VIL UDEN PRODUCENTENS SKRIFTLIGE TILLADELSE ANSES SOM IKKE KORREKT BRUG. Undgå at fylde maskinen op med mere tøj end for hvilket den er konstrueret. Husk ikke at undlade regelmæssig rensning af støvfilter _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 3

6 Sluk ikke for maskinen, indtil tørrings cyklus inklusive afkøling er afsluttet, undtagen ekstraordinære tilfælde. Tør syntetiske stoffer ikke ved høje temperaturer. Lad tøjet ikke i maskinen efter afslutning af tørrings cyklus HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDLIGEHOLD, INDSTILLING OG PERSONERS SIKKERHED Følgende henvisninger er ikke anført i foreliggende Manual til maskinens betjening. Søg venligst disse henvisninger i manualen Manual til opstilling og vedligehold, som leveres med maskinen. Henvisninger til Manual til opstilling og vedligehold, ifølge norm EN ISO (-4): 1. Informationer om udlevering af betjeningsvejledning 2. Omfang af maskinens anvendelse og begrænsninger 3. Vedligeholdelse og indstilling 4. Ventilation 5. Dæksler 6. Fejl, rensning, vedligehold 7. Risici ved høje temperaturer 8. Udsugning 9. Håndtering, opstilling 4 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

7 3. SYMBOLER PÅ BETJENINGSPANEL 3.1. VERSION FULL CONTROL BETJENINGSKNAPPER START - programmets start - fortsættelse af afbrudt program - programmets forløb skridt for skridt STOP - programmets afbrydelse - programmets afslutning PROGRAMVALG - valg af programmets nummer SERVICE - viser maskinens tilstand og antal af cykler REVERSERING - start/stop af reverserings funktion PIL OPAD - værdi øges PIL NEDAD - værdi formindskes TØRRINGS TID - indstilling af tørrings tid TØRRINGS TEMPERATUR - indstilling af temperatur AFKØLINGS TID - indstilling af afkølings tid FUGTIGHEDSGRAD - indstilling af restfugtigheds grad PROGRAMMETS TASTER PIL OPAD - valg af det næste menupunkt i fortegnelsen over menupunkter - forøgelse af værdi PIL NEDAD - valg af det forudgående menupunkt i fortegnelsen over menupunkter - formindskelse af værdi VENSTRE PIL - valg af det forudgående menupunkt HØJRE PIL - valg af det næste menupunkt ENTER - valg af det næste menupunkt - bekræftelse af ny værdi eller menupunkt i fortegnelsen og overgang til det næste menupunkt 3.2. VERSION EASY CONTROL BETJENINGSKNAPPER START - Programstart - Fortsætte afbrudt program - Forskyde program til den næste sekvens PROGRAM HØJ TEMPERATUR - Valgknap for program Høj temperatur PROGRAM LAV TEMPERATUR - Valgknap for program Lav temperatur VALG AF PROGRAM - Valgknap for program fugt tørring eller tids tørring PROGRAM MEDIUM TEMPERATUR - Valgknap for program Medium temperatur ALARMINDIKERING - I tilfælde af alarm blinker rødt lys _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 5

8 4. DRIFTSINSTRUKTIONER 4.1. START Før maskinens første start skal der tjekkes om maskinen er installeret korrekt jf. Manual til opstilling og vedligehold. Tjek tilstand af støvfilter og af andre maskinens dele efter Manual til opstilling og vedligehold START AF STRØMFORSYNING Hovedafbryder, som er placeret på maskinens bagpanel, sættes i position ON. I tilfælde, at maskinen har nødstop knappen, drej den let til højre. Displayet begynder at lyse. Displayet slukker efter nogle sekunder det gælder kun for version Easy control. Maskinen holder ved at være i driftsklar modus START AF TØRREPROCESSEN TØRREPROGRAMMER 1. Høj temperatur (version EASY CONTROL ) 1. Afkøling (version FULL CONTROL ) 2. Medium temperatur (version EASY CONTROL ) 2. Lav temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C 20 min 55 C 30 C 3. Lav temperatur (version EASY CONTROL ) 40 C (version FULL CONTROL ) 35 C 4. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 40 C 5. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 45 C 6. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 50 C 7. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 60 C 8. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 65 C 9. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C 10. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C - 9kg (20lb), 11kg (24lb), 13kg (27lb), 13/13kg (27/27lb), 16kg (35lb) 70 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun dampopvarmning 75 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun gasopvarmning 80 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) elektrisk opvarmning 11. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C - 9kg (20lb), 11kg (24lb), 13kg (27lb), 13/13kg (27/27lb), 16kg (35lb) 70 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun dampopvarmning 82 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun gas og elektrisk opvarmning Tørring (version FULL CONTROL ) 45 C VERSION FULL CONTROL 1. Tromlens luge åbnes, tøjet kommes i tromlen og lugen lukkes sikkert. 2. Vælg det ønskede Program. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. (Mere detaljerede oplysninger over forindstillede tørretemperaturer og tørretider - jf. Programmerings manual Full Control). Der vises programnummer på displayet. Til manuel indstilling af tørring trykkes gentagne gange på knappen Program indtil der overskrides program 20. Tryk på knappen Tørrings tid, Tørrings temperatur, Afkølings tid, Fugtighedsgrad for indstilling af enkelte parametre. Med tryk på knappen Pil opad eller Pil nedad indstilles ønsket værdi. Den indstillede værdi bekræftes med tryk på knappen Enter. 3. Tryk på Start. 6 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

9 4. Vælg Reversering eller Uden reversering. Dette valg er ikke obligatorisk. Gælder ikke for version uden reversering. 5. Ønskes der at komme tøjet i tromlen eller tage det ud af tromlen i løbet af tørrings cyklus, skal der foretages følgende trin: a. Stands tromlen ved at åbne tromlens dør. b. Tøjet kommes i eller tages ud af tromlen. c. Maskinen startes på ny: 1. Luk tromlens luge. 2. Tryk på Start. 6. Cyklus er afsluttet, når der vises!tag TØJET UD AF TUMBLEREN!. 7. Tøjet tages ud straks efter cyklens slut. BEMÆRKNING: ØNSKER DU AT AFBRYDE PROGRAMMET, TRYK PÅ STOP KNAPPEN ÉN GANG. ØNSKER DU AT OPHÆVE PROGRAMMET, TRYK PÅ STOP KNAPPEN TO GANGE. Stop knappen: VERSION EASY CONTROL 1. Åbn dør og sæt vasketøj i tromlen. Luk døren, når tromlen er fyldt op. 2. Valg af tørreprogram: Version - Easy Control uden møntindkast: Vælg program ved at trykke på knap for temperatur. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. (Mere detaljerede oplysninger over forindstillede tørretemperaturer og tørretider - jf. Programmerings manual Full Control). Der vises programnummer på displayet. Version - Easy Control med møntindkast: Vælg program ved at trykke på knap for temperatur. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. Indsæt én mønt. Der vises værdi på den forudbetalte tid. Indsæt yderligere mønter, indtil man opnår den ønskede tid. 3. Start af tørreprogram: Startknappens LED diode blinker. Tryk på START knappen. 4. Ændring af tørreprogram : Det er muligt at ændre tørreprogram i løbet af maskinens drift. Version - Easy Control uden møntindkast: Vælg et andet program ved at trykke på tilsvarende knap for temperatur. Programmet øger eller nedsætter tørretemperatur. Tørretid bliver ikke ændret. Version - Easy Control med møntindkast: Vælg et andet program ved at trykke på tilsvarende knap for temperatur. Programmet øger eller nedsætter tørretemperatur. Programmet tæller resterende pengesum. Alt efter dette vil tørretiden ændres. 5. Forhøjelse af tørretemperatur: Version - Easy Control uden møntindkast: Tryk på aktiv knap for temperatur. Punktet på displayet holder op med at blinke. Tryk igen på knap til forhøjelse af temperatur. Version - Easy Control med møntindkast: Forhøjelse af temperatur er ikke mulig. 6. Forskydning af tørreprogram: Version - Easy Control uden møntindkast: Tryk på START knappen, når maskinen er i drift. Program vil forskydes til det næste trin. Version - Easy Control med møntindkast: Forskydning af program er ikke mulig _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 7

10 7. Programmets afslutning: Tiden på displayet tælles nedad indtil 0. Når man til 0, tørrecyklus er afsluttet og døren kan åbnes. Tag tøjet ud straks efter afslutning af tørreprocessen, for at undgå risiko for tøjets forbrænding. BEMÆRKNINGER: 1. At sætte tøj i og at tage tøj ud af maskinen i løbet af tørreprocessen: Stands maskinen ved at åbne dør. Indsæt tøj i tørretumbler eller tag tøj ud af tørretumbler. Pas på, idet tøj kan være meget hedt. Luk døren. Tryk på START knappen. 2. Tørreprocessens slut: Version - Easy Control uden møntindkast : Forskyd tørreprogram til det næste trin ved at trykke på START knappen. Gentag denne fremgangsmåde indtil der opnås program slut. Version - Easy Control med møntindkast : Det er ikke muligt at afbryde tørreprogram i driftsmodus. VIGTIGT: ALLE MANUELT BETJENTE TØRRETUMBLERE MED TROMLE ER FRA FABRIKKEN UDSTYRT MED NØDSTOP KNAPPEN, SOM ER PLACERET PÅ FRONTPANELET (GÆLDER IKKE FOR VERSION MED MØNTINDKAST). Nødstop knappen: 4.4. AFSLUTNING AF TØRRING Efter tørrecyklens slut er maskinen parat til den næste cyklus. Ønsker man at slukke for maskinen, tryk på nødstop knap (gælder ikke for version Easy Control med møntindkast). Ønsker man at slukke helt for maskinen, drej hovedafbryder på maskinens bagpanel til position OFF.! ADVARSEL! DET FRARÅDES AT AFBRYDE TØRRING OG AT UDELADE AFKØLING I SLUTNING AF TØRRECYKLUS MASKINENS NØDSTOP Version - Full Control og Easy Control uden møntindkast: Er personale truet på sikkerhed eller helbred, er det muligt at slukke for maskinen ved at trykke på maskinens nødstop knap, jf. kap Nødstop knap findes på maskinens øvre frontpanel. Version - Easy Control med møntindkast: Maskinen er ikke udstyrt med nødstop knap. Vaskeriets ejer skal foretage foranstaltninger til at sikre et fjernstyret nødstop anlæg.! ADVARSEL! SÅ SNART ÅRSAGEN FOR MASKINENS STANDSNING FJERNES, TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE! 4.6. FREMGANGSMÅDE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER Version Full Control: Fejlmelding vises på maskinens display i form Er: og nummer på fejl (001 til 999). I nogle tilfælde aktiveres også programvælgerens brummer. I nogle tilfælde fortsætter tromlen dens drejning, opvarmningen er dog lukket. Maskinen bliver kold og standser, når den opnår en sikker temperatur. Efter maskinens standsning kan fejlmelding slettes ved at åbne og lukke lugen, hhv. ved at trykke på maskinens nødstop knap to gange. Er fejlen dog ikke fjernet, vises fejlmelding igen. Mere detaljerede informationer om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: I tilfælde af fejl begynder alarmens LED diode at lyse. Nummer på displayet stemmer overens med den respektive fejl. I nogle tilfælde fortsætter tromlen dens drejning, opvarmningen er dog lukket. Maskinen bliver kold og standser, når den opnår en sikker temperatur. For mere detaljerede oplysninger om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual STRØMAFBRYDELSE Version - Full Control: Kommer der til strømsvigt og elforsyning er fornyet, holder maskinen ved at være i driftsklar modus. På displayet tælles tiden nedad. Når man til 0, venter maskinen på næste ordrer. Luk 8 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

11 dør, såfremt den er åben. På displayet vil vises nummer på program. Tryk på START knappen for at fortsætte programmet, eller tryk på stop knap for at afslutte tørrecyklus. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: Kommer der til strømsvigt og elforsyning er fornyet, holder maskinen ved at være i driftsklar modus. På displayet tælles tiden nedad. Når man til 0, venter maskinen på næste ordrer. Luk dør, såfremt den er åben. På displayet vil vises programnummer og START knappens LED diode blinker. Tryk på START knappen for at fortsætte programmet.! ADVARSEL! TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE VED TØRRINGS HØJE TEMPERATURER! 4.8. AFBRYDELSE AF GASSENS LEVERING Version - Full Control: Ved afbrydelse af gasforsyning vises på displayet melding for fejl på tænding OPVARMNINGS FEJL eller melding for fejl, når temperatur ikke er opnået VARMER IKKE. Tromlen fortsætter sin drejning, men opvarmning er lukket. Maskinen standser, når der er opnået en sikker temperatur. Fejlmelding kan slettes jf. kapitel 4.6. Er gasforsyning fornyet, er det muligt at starte maskinen igen. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: Ved afbrydelse af gasforsyning vises på displayet nummer på fejlmelding 22, 23 eller 24. Tromlen fortsætter sin drejning, men opvarmning er lukket. Maskinen standser, når der er opnået en sikker temperatur. For mere detaljerede oplysninger om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual.! ADVARSEL! TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE VED TØRRINGS HØJE TEMPERATURER! 4.9. RESET AF GASOPVARMNING Efter maskinens start prøver maskinens elektroniske system tre gange at tænde for gassen. Lykkes der ikke at antænde gassen i løbet at denne tid, kommer tændings styringsenhed over i sikkerhedsblokering og ventilen åbnes ikke, indtil der foretages reset af styringsenhed. På displayet vises: Version - Full Control: GASSENS TÆNDING RESET/STOP. Tjek gastilførsel og om gassens manuelle lukkeventil er åben. Tændings elektroniske system resetes ved at trykke på knappen START og maskinen gentager tændingssekvensen. Der vil sandsynligvis være nødvendig at foretage nogle forsøg på at få luften ud af gasledningen. Vises fejlmeldingen stadigvæk, tag maskinen ud af driften og kontakt venligst fabrikanten eller din leverandør. Efter at trykke på knappen STOP standses maskinen og der vises fejlmelding tændingsfejl. Fejlmeldingen kan slettes, jf. kap Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: 22. Tjek gastilførsel og om der er åbnet gassens manuelle lukkeventil. Tænd og sluk for maskinen ved at trykke på nødstop knap (gælder kun for Easy Control uden møntindkast) eller på hovedafbryder. Maskinens tændingsenhed indstilles igen (resetes). Sandsynligvis vil der være nødvendigt at lave nogle forsøg på at få luften ud af gasrørledninger. Såfremt fejlmelding vises stadigvæk, tag maskinen ud af drift og kontakt fabrikanten eller leverandøren _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 9

12 5. FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER For hver fejlmelding er defineret fremgangsmåde til fjernelse af fejl. VIGTIGT! TEKNISK INDGREB I MASKINEN ER TILLADT KUN FOR KVALIFICEREDE TEKNIKERE MED TILSTRÆKKELIGT TEKNISK KENDSKAB TIL TØRRETUMBLER OG TIL PROGRAMVÆLGER EASY CONTROL. FEJL 1: TEMPERATURTERMOSTAT 1 Fejl 1 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret i udgangsluften er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 1 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og luftens afledningssystem. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt der er fejl i opvarmningssystemet, skal det repareres eller udskiftes. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i løbet af 15 minutter. 7. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 2: TEMPERATURTERMOSTAT 2 Fejl 2 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret på varmelegemet er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 2 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og luftens afledningssystem. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, skal det repareres eller udskiftes. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i løbet af 15 minutter. 7. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 5: VARMEBESKYTTELSE AF MOTOR Fejl 5 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 5 vises hos maskiner med en motor). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. 10 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

13 FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og Løs mekanisk problem. ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive slået til igen inden 15 minutter. Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang fungerer ikke, udskift programvælgerens plade. FEJL 6: VARMEBESKYTTELSE AF VENTILATORMOTOR Fejl 6 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af ventilatormotor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 6 vises hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. Løs mekanisk problem. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis slået til igen inden 15 minutter. beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. FEJL 7: VARMEBESKYTTELSE AF TROMLENS MOTOR Fejl 7 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 7 vises hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. Løs mekanisk problem. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis slået til igen inden 15 minutter. beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 11

14 FEJL 8: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN VED START Fejl 8 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt ved start af ventilator. Denne sikkerhedsfunktion umuliggør start af opvarmning i det tilfælde, når ventilator ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret. (Fejl 8 vises kun ved start). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.! BEMÆRK!!! VED EN NY INSTALLATION SKAL RØRLEDNING TIL LUFTAFLEDNING HAVE DEN RIGTIGE STØRRELSE FOR LUFTSTRØMNING HOS DEN AKTUELLE MASKINE. FØLG INSTRUKTIONER I MANUALEN TIL INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller kredsløb af ventilators strømforsyning. Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på START knappen. Ventilator skal være tændt i løbet af hele tørrecyklussen. 2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig. Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe Tjek om tørretumbleren er lukket. ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til (Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal aktivering af luftstrømnings kontakt. være lukket ordentligt). Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende luft. Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt. 3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade Såfremt luftstrømnings detektionssystem eller og detektionssystem fungerer. afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning. 4. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 9: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN EFTER START Fejl 9 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt under ventilators drejning. Denne sikkerhedsfunktion medfører at opvarmning slukkes, når ventilator pludselig ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret. (Fejl 9 vises kun efter start). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller kredsløb af ventilators strømforsyning. Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på START knappen. Ventilator skal være tændt i løbet af hele tørrecyklussen. 2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig. Tjek om tørretumbleren er lukket. (Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal være lukket ordentligt). 3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade og detektions system fungerer. Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til aktivering af luftstrømnings kontakt. Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende luft. Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt. Såfremt luftstrømnings detektions system eller afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. 12 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

15 FEJL 10: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP LUKKET Fejl 10 vises ved start af tørrecyklus. Før ventilators start skal Luftstrømnings kontakt åbnes. Såfremt luftstrømnings detektionssystem ikke er i orden og kontakt lukkes, vises der fejlmelding. (Fejl 10 vises kun i rotilstand). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om luftstrømnings detektionssystem fungerer. 2. Tjek om ventilator startes straks efter tryk på Start tasten. Såfremt system for detektering af luftstrøm eller dets kontakt ikke er i orden, skal det repareres eller udskiftes. Tjek ventilators kontaktor, tilkobling og styresignal. 3. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 4. Tjek om ventilator slukkes i tørrecyklus slut. Såfremt kontaktor ikke fungerer korrekt, udskift den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer korrekt, opvarmningssystem. udskift programvælgerens plade. FEJL 11: AFKØLINGSFEJL Fejl 11 vises, når temperatur ikke falder i løbet af Afkølings sekvens. (Ingen nedsættelse af temperatur efter 15 minutters kølesekvens for temperatur større end 50 C.) En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om opvarmningssystem er slukket. Såfremt der ikke var programmeret temperaturfalds funktion for afkølings sekvens, skal opvarmningssystem slukkes. Tjek ventilators kontaktor (ventil), tilkobling og styresignal. 2. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 12: GENTAGET OPVARMNING FUNGERER IKKE Fejl 12 vises under opvarmningssekvens, hvis opvarmning ikke startes igen i løbet af temperaturstyring, når der opnås temperaturs laveste værdi. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af strøm-, gas- eller dampforsyning. Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer. Undgå afbrydelse af energiforsyning. 2. Tjek om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, foretag reparering eller udskiftning. 3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 13: OPVARMNINGSFEJL Fejl 13 vises, når opvarmningssystem ikke fungerer ved maskinens start. (Ingen forøgelse af temperatur med 5 C inden for 30 minutter efter start af tørrecyklussen.) _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 13

16 En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af strøm-, gas- eller dampforsyning. Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer. Undgå afbrydelse af energiforsyning. 2. Tjek, om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, skal det repareres eller udskiftes. 3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek, om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 15: HØJ TEMPERATUR Fejl 15 vises, når den aktuelle temperatur er 15 C højere end tørrings måltemperatur. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets reparering eller udskiftning. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Fungerer indgangen ikke, udskift programvælgerens plade. FEJL 16: BLOKERING AF MØNT 1 Fejl 16 vises, når indgang af Møntindkast 1 er blokeret længere end i 5 sekunder. Valg EP = ON. Fejl 16 vises, når ekstern startsignal tager mere end 10 sekunder efter åbning af dør i programs slut. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 1. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast. 2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. FEJL 17: BLOKERING AF MØNT 2 Fejl 17 vises, når indgang af Møntindkast 2 er blokeret længere end i 5 sekunder. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 2. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast. 2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. FEJL 18: HØJ TEMPERATUR Fejl 18 vises, hvis den aktuelle opvarmningstemperatur er større en sikkerhedstemperatur 85 C, mens maskinen venter på start (er ikke i drift). På displayet vises Hot og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke for opvarmningssystemet og forhindre høje temperaturer. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. 14 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

17 ! BEMÆRK!!! HVIS DER VISES FEJL 18, ER DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE FORANSTALTNINGER TIL NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets reparering eller udskiftning. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden ST2. generering af fejl Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgangen fungerer ikke mere, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. FEJL 19: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 1 Fejl 19 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når ingen program kører. Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart: vises fejlmelding 19 igen. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af programvælger. programvælgers T plade. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den udskiftes. 3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler udskiftes. 4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets midterste Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt position. jordtilslutning i midterste position af stik T. 5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen med programvælgerens plade og ikke med dårlig temperaturføler. FEJL 20: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 2 Fejl 20 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når ingen program kører. Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart: vises fejlmelding 20 igen. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af programvælger. programvælgers T plade. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den udskiftes. 3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler udskiftes. 4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt midterste position. jordtilslutning i midterste position af stik T. 5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen med programvælgerens plade og ikke med dårlig temperaturføler _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 15

18 FEJL 22: TÆNDINGSFEJL VED START KUN GASOPVARMNING Fejl 22 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde flamme ved start. Såfremt problemet fortsætter efter tre krav på reset, vises fejlmelding 22. Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning. Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede. Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2). En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek gastilførsel. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning. Gastilførsel og gastryk skal være i orden. 2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer eller udskift opvarmningssystem. 3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for system for antænding af gas ikke fungerer, udskift det. 4. Tjek opvarmnings kontaktorer. Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift den. 5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. programvælgerens plade. FEJL 23: TÆNDINGSFEJL EFTER START (I LØBET AF TØRRECYKLUS) KUN GASOPVARMNING Fejl 23 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde gas. Tørretumbler prøver at foretage restart af system af gasopvarmning (i løbet af tørrecyklus). Såfremt problemet fortsætter efter tre automatiske forsøg på at antænde gas, vises fejlmelding 23. Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning. Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede. Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2). En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek gasforsyning. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning. Gasforsyning og gastryk skal være i orden. 2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer eller udskift opvarmningssystem. 3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas ikke fungerer, udskift det. 4. Tjek opvarmnings kontaktor. Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift den. 5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på programvælgerens plade. Såfremt indgangen ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 24: TÆNDINGSFEJL KUN GASOPVARMNING Fejl 24 vises efter 3 forsøg, når det ikke lykkes at resætte systemet for gastænding. Årsag: Indgangssignal af tændingsfejl er fortsat slået til (indgang 4), selv om tørretumblerens programvælger udførte 3 forsøg for at resætte systemet for gastænding (kontaktor KA2). Dette anses som en alvorlig hardwarefejl. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. 16 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

19 FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas er beskadiget, udskift det. 2. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 3. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 4. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. programvælgerens plade. FEJL 25: INGEN FUGTFØLER Fejl 25 vises, når tørretumblerens programvælger ikke får noget analogt signal fra fugtføleren. Eksempel: stikforbindelsen er ikke tilkoblet til tørretumblerens programvælger. (I t -menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold) (NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere sit analoge udgangssignal) Fejl 25 vises, hvis tørretumbleren er i gang uden påfyldt tøj. Dette anses ikke for systemfejl. Kontroller den rigtige funktion af tørretumbleren, som påfyldes med en vanlig mængde af vådt tøj.! PAS PÅ!!! FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS MASKINEN ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE KUN HVIS DER SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED FØLEREN FOR LUFTSFUGTIGHED. FREMGANGSMÅDE: 1. Kontrollér, om fugtføler er tilkoblet til Hvis det ikke er tilfældet, husk at tilkoble fugtføleren til tørretumblerens programvælger. tørretumblerens programvælger. 2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af fejl. 3. Kontrollér forsyningsspænding på Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, fugtføleren. hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding. 4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget, udskift denne. 5. Kontrollér analogt indgangssignal. Når værdien for A3 i analog indgangsmenu = 0, så (Indgange kan kontrolleres én efter den findes der slet ikke et analogt indgangssignal. anden i service menuen). Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift styretavlen. (husk dog først at kontrollere de forudgående punkter) FEJL 26: IKKE NOGET LÅG PÅ FUGTFØLEREN Fejl 26 vises, hvis der mangles et støvlåg på fugtføleren. Dette vil resultere i, at føleren vil som følge af luftstrømningen måle en for stor værdi, der ligger uden for området ved almindelige operationer. (I t -menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold) (NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere sit analoge udgangssignal) FREMGANGSMÅDE: 1. Kontrollér, om der er støvlåg på føleren. Hvis der ikke er noget låg eller hvis låget er beskadiget, sæt et nyt støvlåg på fugtføleren. 2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af fejl. 3. Kontrollér forsyningsspænding på Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, fugtføleren. hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding. 4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget, udskift denne. 5. Kontrollér analogt indgangssignal. Når værdien for A3 i analog indgangsmenu > 800, (Indgange kan kontrolleres én efter den så er det analoge indgangssignal uden for anden i service menuen). området. Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift styretavlen. (husk dog først at kontrollere de forudgående punkter) _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 17

20 ! BEMÆRK!!! SÅFREMT TØRRETUMBLEREN ER UDSTYRET MED EN FØLER FOR LUFTFUGT, KAN DEN FUNGERE RIGTIGT KUN NÅR FØLEREN FOR LUFTFUGT ER PÅSAT MED BESKYTTELSESLÅG. FEJL 27: INGEN NEDSÆTTELSE AF FUGTINDHOLD Fejl 27 vises, hvis fugtighedsværdi ikke sænkes i løbet af 60 minutter under tørresekvensen. (Den maksimale tid af tørring med brug af fugtighedskontrol er indstillet til 60 minutter.) FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om fugtsensor fungerer. Tjek om der ikke er støv, som er til hinder for rigtig funktion af fugtsensor. 2. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 3. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt sensor slet ikke fungerer, udskift sensor. (Når man blæser med mund på sensor, fugtighed skal ændres.) (filtrets kappe skal fjernes først) 4. Tjek om opvarmnings- tørresystem fungerer. 5. Tjek om der fungerer analog indgang og strømforsyning af sensor på programvælgerens plade. Såfremt luftstrømning eller varmestyrke er utilstrækkelig, vasketøj i tørretumbleren vil ikke blive tørt. Fjern problemet. Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade. FEJL 28: STØVFILTER Fejl 28 vises, når støvfiltrets dør ikke åbnes efter afslutning af 40 succesfulde cykler. Cyklustæller på støvfiltrets dør kan kontrolleres, når servicemenu kører. (Tast med speciel funktion). FREMGANGSMÅDE: 1. Støvfilter skal renses hver dag. Såfremt støvfilter ikke bliver renset i løbet af 40 cykler, åbn støvfiltrets dør og rens filtret. Døren lukkes igen. Støvfiltrets tæller vil blive resetet. 2. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør Såfremt støvfiltrets dørkontakt er dårlig, udskift resetes ved åbning af støvfiltrets dør. støvfiltrets dørkontakt (almindelig lukket kontakt) 3. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. resetes ved åbning af støvfiltrets dør. 4. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør resetes ved åbning af støvfiltrets dør. Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade. FEJL 30: BESKADIGELSE AF RELÆ FOR DET EKSTERNE BETALINGSSYSTEM Fejl 30 vises, hvis relæ for det eksterne betalingssystem bliver lukket i længere tid end den maksimal tilladte tid for tørring (60 minutter). Gælder kun for indstillingsvalg EP = RL3. Tørretumbleren vil være i gang, indtil relæ for det eksterne betalingssystem forbliver lukket. Fordi tørretumbleren ikke må være i gang i længere tid end den maksimal tilladte tørretid, skal den blive stoppet af sikkerhedsgrunde. FREMGANGSMÅDE: 1. Kontroller, om den rigtige indstilling af maskinen blev valgt. Valg den rigtige indstilling. 2. Kontroller det eksterne betalingssystem. Hvis det eksterne betalingssystem er beskadiget, reparer den. 3. Kontroller tilslutning. Hvis tilslutning ikke er i orden, reparer den. 4. Kontroller elektrisk indgang på elektronisk kort. Hvis indgang af det elektroniske kort ikke længere er i funktion, udskift det elektroniske kort. FEJL 35: FORKERT SOFTWAREVERSION Når man installerer nyt software, som ikke er kompatibelt med den gamle software version, vil softwaret genkende det. Man skal indstille konfiguration på tørretumblerens programvælger på ny. Jf. kapitel 4.! BEMÆRK!!! NÅR MAN INDTASTER BASISINDSTILLINGER FRA FABRIKKEN I PROGRAMVÆLGEREN, VIL ALLE BRUGERINDSTILLINGER SLETTES. 18 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere