9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg"

Transkript

1 INDUSTRITØRRETUMBLERE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg OPRINDELIGT MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING N Udstedelsesdato:

2

3 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1. INDHOLD 1. INDHOLD ADVARSLER OG FARESEDLER SYMBOLER PÅ MASKINEN HENVISNINGER VEDRØRENDE TØRRING MASKINENS IKKE KORREKTE BRUG HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDLIGEHOLD, INDSTILLING OG PERSONERS SIKKERHED SYMBOLER PÅ BETJENINGSPANEL VERSION FULL CONTROL VERSION EASY CONTROL DRIFTSINSTRUKTIONER START START AF STRØMFORSYNING START AF TØRREPROCESSEN AFSLUTNING AF TØRRING MASKINENS NØDSTOP FREMGANGSMÅDE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER STRØMAFBRYDELSE AFBRYDELSE AF GASSENS LEVERING RESET AF GASOPVARMNING FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER KONTROL AF FUGTINDHOLD - FJERNELSE AF PROBLEMET _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1

4 2. ADVARSLER OG FARESEDLER DER BEDES AT LÆSE OG OVERHOLDE FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR AT MINIMERE FARE FOR BRAND, ELULYKKE, ALVORLIG SKADE PÅ PERSONER ELLER MATERIELLE SKADER: Denne manuals version er oversættelse fra engelsk original version. Disse henvisninger er ikke komplette uden original version. Forud for installation, brug og vedligeholdelse af maskinen læs venligst alle vejledninger, dvs. denne Installations-, bruger- & vedligeholdelsesvejledning, Programmeringsmanualen og Reservedelskataloget nøje. Programmeringsmanualen og Reservedelskataloget medfølger som standard ikke, men de kan fås hos forhandleren / producenten. Følg anvisningerne i ovennævnte vejledninger og opbevar dem et egnet sted for senere opslag. Maskinen må ikke betjenes af børn. Husk at overbevise dig om, at hverken i maskinen eller i dens nærhed er nogle personer eller dyr. Undgå at drive maskinen med beskadigede eller manglende dele eller ved åbnede dæksler. Undgå at manipulere uhensigtsmæssigt med maskinens betjeningselementer. Maskinen må ikke tages i brug, hvis der mangler nogle dele eller hvis nogle dele er defekte, med åbne afskærmninger eller hvis den ikke er blevet installeret efter anvisningerne i installationsvejledningen. Leg ikke formålsløst med betjeningskomponenterne. Maskinens version OPL (uden møntindkast) er bestemt for kvalificeret betjening. Undgå at lagre brandfarlige stoffer i maskinens nærhed. Man mĺ aldrig bruge eller opbevare aerosoler i nćrheden af denne maskine. Visse kemikalier, der bruges i vaskerier, indeholder klor (f.eks. rensevćsker, aerosoler og blegemidler). Nĺr disse midler nedbrydes af ild, kan de meget hurtigt ćtse og řdelćgge denne maskine. Maskinens overflade skal holdes ren og uden brændbare stoffer og der skal fjernes aflejret støv fra filter én gang om dagen. Tilslutningsklemmer er under spænding også, når maskinens hovedafbryder er slukket. Lad være med at fjerne advarselssymbolerne fra maskinen. Overhold anvisningerne på skiltene og symbolerne for at undgå personskader. UNDGÅ AT OVERTRÆDE hvad som helst sikkerhedsforanstaltninger. Husk altid at overholde instruktioner anført på stoffer, som gives af beklædningsstykkets producent. UNDLAD AT STIKKE HÆNDERNE i tromlen, mens denne drejer. Udblćsningen fra třrretumbleren skal fřres ud i fri luft, og omrĺdet omkring maskinen skal holdes fri for fnug, da trretumbleren afgiver brandbart fnug under brug. Maskinen producerer ekvivalent uafbrugt stoj vaerdi som ikke overstiger 70 db (A). Tørretumbleren anvendes kun til tørretumbling af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Kun en kvalificeret servicemedarbejder kan udføre service. Overhold samtlige gældende sikkerhedsnormer og lovgivningen. Anvisninger og advarsler i denne brugervejledning kan ikke tage højde for alle potentielle farer. De skal opfattes som generelle anvisninger. Forsigtighed og omhyggelighed er faktorer, der ikke kan tilvejebringes gennem konstruktion af maskinen. Disse faktorer skal forlanges af de personer, der skal installere, betjene og vedligeholde maskinen. Brugeren selv skal sørge for, at han/hun bærer sig forsigtigt af, mens han/hun bruger maskinen. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i brugervejledningerne. Kontakt straks din forhandler, serviceteknikeren eller producenten, hvis du konstaterer en fejl eller et problem. Undgå dannelse af brandfarlige dampe, som kunne medføre eksplosion, antændelse eller ætsning, ved IKKE AT TØRRE følgende stoffer: Dele, som blev renset eller på en anden måde kom i kontakt med benzin, opløsningsmidler for tør rensning eller med andre brandfarlige/eksplosive stoffer. Plaster eller dele med indhold af skumgummi eller gummistoffer med lignende struktur. Dele med resterende spor forårsaget med brandfarlige stoffer som madolie, maskinolie, brandfarlige kemikalier eller fortyndere. Dele med indhold af voks eller rensekemikalier. Gardiner eller forhæng af glasfibre (medmindre der anføres på sedlen, at det er muligt). FOR VERSION MED GASOPVARMNING I tilfælde af gasudslip et eller andet sted i maskinen luk gaslednings hovedhane, luft ud, undgå at tænde for elektriske apparater, at ryge, at bruge åben ild og tilkald serviceteknikeren. Undgå at tage ud af drift og at ændre indstilling af pressostat, sikkerhedstermostat, tilførelse af primærluft og af alle apparater indstillet fra fabrikken. FOR VERSION MED DAMPOPVARMNING I tilfælde af dampudslip et eller andet sted i maskinen luk damplednings hovedhane og tilkald serviceteknikeren. 2 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

5 ! ADVARSEL! VED MASKINER MED MØNTINDKAST ELLER ET LIGNENDE SELVBETJENINGSSYSTEM SKAL EJEREN-OPERATØREN SØRGE FOR EN FJERNSTYRET NØDSTOPANORDNING. DENNE ANORDNING SKAL VÆRE SIKKER OG LETTILGÆNGELIG OG SKAL SOM MINIMUM SIKRE, AT MASKINENS STYREKREDS AFBRYDES.! ADVARSEL! SOM RESERVEDELE ANVENDES KUN ORIGINALE ELLER IDENTISKE RESERVEDELE. EFTER UDFØRT REPARATION MONTERES SAMTLIGE PANELER SOM DE VAR. DETTE FORHOLDSREGEL SKAL BETRAGTES SOM BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD, KVÆSTELSER, BRAND OG/ELLER SKADER PÅ EJENDOM SYMBOLER PÅ MASKINEN På tørretromlen findes følgende faresedler: Advarsel, farlig elektrisk spænding, elektrisk anlæg. Tag strømmen fra strømforsyningen før hvert indgreb i maskinen. Selv om hovedafbryder er slukket ( OFF ), tilslutningsklemmer er stadigvæk under spænding. Advarsel, høj temperatur Undgå at røre ved overfladen efter maskinens opvarmning Typeskilt på filteret Hovedafbryder Fare! Læs og overhold de skriftlige anvisninger HENVISNINGER VEDRØRENDE TØRRING Maskinen er kun bestemt til tørring af fladt tøj (sengetøj, duge, viskestykker, håndklæder, lommetørklæder og andet fladt tøj) og af beklædningsstykker fremstillet af hør, uld, bomuld, polyakrylfiber og polyesterfiber.. Husk at kontrollere inden tørring, om fremstilleren har afmærket tøjet som egnet til tørring i tørretumbleren. Fremstiller af maskinen påtager sig ingen ansvar for stoffets beskadigelse, som sker som følge af tørrings fejlagtige fremgangsmåde. Maskinen er ikke bestemt til tørring af tøj med dele fra plaster, glasfibre og skumgummi. Husk inden tørringen at fjerne fra tøjet fremmede effekter som søm, nåle, skruer osv., som kunne beskadige både tøjet og maskinen. Tøjet skal være ordentligt skyllet og centrifugeret. Anbefalet restfugtighed i tøjet inden tørring skulle udgøre ca. fra 50% til 70%, for at opnå optimal resultat af tørring. For maskinens korrekte funktions skyld er det nødvendigt at rense støvfilter mindst én gang om dagen. Der slukkes for maskinen før filtrets rensning. Åbn låg på nedre panel. Tag støvfilter ud og rens det. Ved brug af dobbelt tørretumbler 13/13 kg åbnes filtrets begge dæksler. Tillige renses helt område foran. Resterende støvpartikler i dette område ville medføre hurtig forstoppelse af støvfilter og tørrings lavere virkningsgrad. Giv filtret, som nu er frit for urenheder, tilbage på dets plads og luk låget igen. Husk altid at afslutte tørrings cyklus med tøjets afkøling. Tag tøjet ud med det samme efter afslutning af tørrings cyklus MASKINENS IKKE KORREKTE BRUG! ADVARSEL! DENNE MASKINE ER KONSTRUERET TIL INDUSTRITØRRING AF TØJ. DET ER IKKE ET HUSHOLDNINGSREDSKAB. HVAD SOM HELST ANDEN BRUG SOM IKKE SVARER TIL DEN HER ANFØRTE VIL UDEN PRODUCENTENS SKRIFTLIGE TILLADELSE ANSES SOM IKKE KORREKT BRUG. Undgå at fylde maskinen op med mere tøj end for hvilket den er konstrueret. Husk ikke at undlade regelmæssig rensning af støvfilter _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 3

6 Sluk ikke for maskinen, indtil tørrings cyklus inklusive afkøling er afsluttet, undtagen ekstraordinære tilfælde. Tør syntetiske stoffer ikke ved høje temperaturer. Lad tøjet ikke i maskinen efter afslutning af tørrings cyklus HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDLIGEHOLD, INDSTILLING OG PERSONERS SIKKERHED Følgende henvisninger er ikke anført i foreliggende Manual til maskinens betjening. Søg venligst disse henvisninger i manualen Manual til opstilling og vedligehold, som leveres med maskinen. Henvisninger til Manual til opstilling og vedligehold, ifølge norm EN ISO (-4): 1. Informationer om udlevering af betjeningsvejledning 2. Omfang af maskinens anvendelse og begrænsninger 3. Vedligeholdelse og indstilling 4. Ventilation 5. Dæksler 6. Fejl, rensning, vedligehold 7. Risici ved høje temperaturer 8. Udsugning 9. Håndtering, opstilling 4 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

7 3. SYMBOLER PÅ BETJENINGSPANEL 3.1. VERSION FULL CONTROL BETJENINGSKNAPPER START - programmets start - fortsættelse af afbrudt program - programmets forløb skridt for skridt STOP - programmets afbrydelse - programmets afslutning PROGRAMVALG - valg af programmets nummer SERVICE - viser maskinens tilstand og antal af cykler REVERSERING - start/stop af reverserings funktion PIL OPAD - værdi øges PIL NEDAD - værdi formindskes TØRRINGS TID - indstilling af tørrings tid TØRRINGS TEMPERATUR - indstilling af temperatur AFKØLINGS TID - indstilling af afkølings tid FUGTIGHEDSGRAD - indstilling af restfugtigheds grad PROGRAMMETS TASTER PIL OPAD - valg af det næste menupunkt i fortegnelsen over menupunkter - forøgelse af værdi PIL NEDAD - valg af det forudgående menupunkt i fortegnelsen over menupunkter - formindskelse af værdi VENSTRE PIL - valg af det forudgående menupunkt HØJRE PIL - valg af det næste menupunkt ENTER - valg af det næste menupunkt - bekræftelse af ny værdi eller menupunkt i fortegnelsen og overgang til det næste menupunkt 3.2. VERSION EASY CONTROL BETJENINGSKNAPPER START - Programstart - Fortsætte afbrudt program - Forskyde program til den næste sekvens PROGRAM HØJ TEMPERATUR - Valgknap for program Høj temperatur PROGRAM LAV TEMPERATUR - Valgknap for program Lav temperatur VALG AF PROGRAM - Valgknap for program fugt tørring eller tids tørring PROGRAM MEDIUM TEMPERATUR - Valgknap for program Medium temperatur ALARMINDIKERING - I tilfælde af alarm blinker rødt lys _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 5

8 4. DRIFTSINSTRUKTIONER 4.1. START Før maskinens første start skal der tjekkes om maskinen er installeret korrekt jf. Manual til opstilling og vedligehold. Tjek tilstand af støvfilter og af andre maskinens dele efter Manual til opstilling og vedligehold START AF STRØMFORSYNING Hovedafbryder, som er placeret på maskinens bagpanel, sættes i position ON. I tilfælde, at maskinen har nødstop knappen, drej den let til højre. Displayet begynder at lyse. Displayet slukker efter nogle sekunder det gælder kun for version Easy control. Maskinen holder ved at være i driftsklar modus START AF TØRREPROCESSEN TØRREPROGRAMMER 1. Høj temperatur (version EASY CONTROL ) 1. Afkøling (version FULL CONTROL ) 2. Medium temperatur (version EASY CONTROL ) 2. Lav temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C 20 min 55 C 30 C 3. Lav temperatur (version EASY CONTROL ) 40 C (version FULL CONTROL ) 35 C 4. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 40 C 5. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 45 C 6. Medium temperatur (version FULL CONTROL ) 50 C 7. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 60 C 8. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 65 C 9. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C 10. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C - 9kg (20lb), 11kg (24lb), 13kg (27lb), 13/13kg (27/27lb), 16kg (35lb) 70 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun dampopvarmning 75 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun gasopvarmning 80 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) elektrisk opvarmning 11. Høj temperatur (version FULL CONTROL ) 70 C - 9kg (20lb), 11kg (24lb), 13kg (27lb), 13/13kg (27/27lb), 16kg (35lb) 70 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun dampopvarmning 82 C - 24kg (53lb), 35kg (77lb) kun gas og elektrisk opvarmning Tørring (version FULL CONTROL ) 45 C VERSION FULL CONTROL 1. Tromlens luge åbnes, tøjet kommes i tromlen og lugen lukkes sikkert. 2. Vælg det ønskede Program. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. (Mere detaljerede oplysninger over forindstillede tørretemperaturer og tørretider - jf. Programmerings manual Full Control). Der vises programnummer på displayet. Til manuel indstilling af tørring trykkes gentagne gange på knappen Program indtil der overskrides program 20. Tryk på knappen Tørrings tid, Tørrings temperatur, Afkølings tid, Fugtighedsgrad for indstilling af enkelte parametre. Med tryk på knappen Pil opad eller Pil nedad indstilles ønsket værdi. Den indstillede værdi bekræftes med tryk på knappen Enter. 3. Tryk på Start. 6 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

9 4. Vælg Reversering eller Uden reversering. Dette valg er ikke obligatorisk. Gælder ikke for version uden reversering. 5. Ønskes der at komme tøjet i tromlen eller tage det ud af tromlen i løbet af tørrings cyklus, skal der foretages følgende trin: a. Stands tromlen ved at åbne tromlens dør. b. Tøjet kommes i eller tages ud af tromlen. c. Maskinen startes på ny: 1. Luk tromlens luge. 2. Tryk på Start. 6. Cyklus er afsluttet, når der vises!tag TØJET UD AF TUMBLEREN!. 7. Tøjet tages ud straks efter cyklens slut. BEMÆRKNING: ØNSKER DU AT AFBRYDE PROGRAMMET, TRYK PÅ STOP KNAPPEN ÉN GANG. ØNSKER DU AT OPHÆVE PROGRAMMET, TRYK PÅ STOP KNAPPEN TO GANGE. Stop knappen: VERSION EASY CONTROL 1. Åbn dør og sæt vasketøj i tromlen. Luk døren, når tromlen er fyldt op. 2. Valg af tørreprogram: Version - Easy Control uden møntindkast: Vælg program ved at trykke på knap for temperatur. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. (Mere detaljerede oplysninger over forindstillede tørretemperaturer og tørretider - jf. Programmerings manual Full Control). Der vises programnummer på displayet. Version - Easy Control med møntindkast: Vælg program ved at trykke på knap for temperatur. Undgå at vælge temperatur, som er højere end maksimal temperatur for tørring af tøj. Indsæt én mønt. Der vises værdi på den forudbetalte tid. Indsæt yderligere mønter, indtil man opnår den ønskede tid. 3. Start af tørreprogram: Startknappens LED diode blinker. Tryk på START knappen. 4. Ændring af tørreprogram : Det er muligt at ændre tørreprogram i løbet af maskinens drift. Version - Easy Control uden møntindkast: Vælg et andet program ved at trykke på tilsvarende knap for temperatur. Programmet øger eller nedsætter tørretemperatur. Tørretid bliver ikke ændret. Version - Easy Control med møntindkast: Vælg et andet program ved at trykke på tilsvarende knap for temperatur. Programmet øger eller nedsætter tørretemperatur. Programmet tæller resterende pengesum. Alt efter dette vil tørretiden ændres. 5. Forhøjelse af tørretemperatur: Version - Easy Control uden møntindkast: Tryk på aktiv knap for temperatur. Punktet på displayet holder op med at blinke. Tryk igen på knap til forhøjelse af temperatur. Version - Easy Control med møntindkast: Forhøjelse af temperatur er ikke mulig. 6. Forskydning af tørreprogram: Version - Easy Control uden møntindkast: Tryk på START knappen, når maskinen er i drift. Program vil forskydes til det næste trin. Version - Easy Control med møntindkast: Forskydning af program er ikke mulig _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 7

10 7. Programmets afslutning: Tiden på displayet tælles nedad indtil 0. Når man til 0, tørrecyklus er afsluttet og døren kan åbnes. Tag tøjet ud straks efter afslutning af tørreprocessen, for at undgå risiko for tøjets forbrænding. BEMÆRKNINGER: 1. At sætte tøj i og at tage tøj ud af maskinen i løbet af tørreprocessen: Stands maskinen ved at åbne dør. Indsæt tøj i tørretumbler eller tag tøj ud af tørretumbler. Pas på, idet tøj kan være meget hedt. Luk døren. Tryk på START knappen. 2. Tørreprocessens slut: Version - Easy Control uden møntindkast : Forskyd tørreprogram til det næste trin ved at trykke på START knappen. Gentag denne fremgangsmåde indtil der opnås program slut. Version - Easy Control med møntindkast : Det er ikke muligt at afbryde tørreprogram i driftsmodus. VIGTIGT: ALLE MANUELT BETJENTE TØRRETUMBLERE MED TROMLE ER FRA FABRIKKEN UDSTYRT MED NØDSTOP KNAPPEN, SOM ER PLACERET PÅ FRONTPANELET (GÆLDER IKKE FOR VERSION MED MØNTINDKAST). Nødstop knappen: 4.4. AFSLUTNING AF TØRRING Efter tørrecyklens slut er maskinen parat til den næste cyklus. Ønsker man at slukke for maskinen, tryk på nødstop knap (gælder ikke for version Easy Control med møntindkast). Ønsker man at slukke helt for maskinen, drej hovedafbryder på maskinens bagpanel til position OFF.! ADVARSEL! DET FRARÅDES AT AFBRYDE TØRRING OG AT UDELADE AFKØLING I SLUTNING AF TØRRECYKLUS MASKINENS NØDSTOP Version - Full Control og Easy Control uden møntindkast: Er personale truet på sikkerhed eller helbred, er det muligt at slukke for maskinen ved at trykke på maskinens nødstop knap, jf. kap Nødstop knap findes på maskinens øvre frontpanel. Version - Easy Control med møntindkast: Maskinen er ikke udstyrt med nødstop knap. Vaskeriets ejer skal foretage foranstaltninger til at sikre et fjernstyret nødstop anlæg.! ADVARSEL! SÅ SNART ÅRSAGEN FOR MASKINENS STANDSNING FJERNES, TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE! 4.6. FREMGANGSMÅDE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER Version Full Control: Fejlmelding vises på maskinens display i form Er: og nummer på fejl (001 til 999). I nogle tilfælde aktiveres også programvælgerens brummer. I nogle tilfælde fortsætter tromlen dens drejning, opvarmningen er dog lukket. Maskinen bliver kold og standser, når den opnår en sikker temperatur. Efter maskinens standsning kan fejlmelding slettes ved at åbne og lukke lugen, hhv. ved at trykke på maskinens nødstop knap to gange. Er fejlen dog ikke fjernet, vises fejlmelding igen. Mere detaljerede informationer om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: I tilfælde af fejl begynder alarmens LED diode at lyse. Nummer på displayet stemmer overens med den respektive fejl. I nogle tilfælde fortsætter tromlen dens drejning, opvarmningen er dog lukket. Maskinen bliver kold og standser, når den opnår en sikker temperatur. For mere detaljerede oplysninger om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual STRØMAFBRYDELSE Version - Full Control: Kommer der til strømsvigt og elforsyning er fornyet, holder maskinen ved at være i driftsklar modus. På displayet tælles tiden nedad. Når man til 0, venter maskinen på næste ordrer. Luk 8 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

11 dør, såfremt den er åben. På displayet vil vises nummer på program. Tryk på START knappen for at fortsætte programmet, eller tryk på stop knap for at afslutte tørrecyklus. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: Kommer der til strømsvigt og elforsyning er fornyet, holder maskinen ved at være i driftsklar modus. På displayet tælles tiden nedad. Når man til 0, venter maskinen på næste ordrer. Luk dør, såfremt den er åben. På displayet vil vises programnummer og START knappens LED diode blinker. Tryk på START knappen for at fortsætte programmet.! ADVARSEL! TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE VED TØRRINGS HØJE TEMPERATURER! 4.8. AFBRYDELSE AF GASSENS LEVERING Version - Full Control: Ved afbrydelse af gasforsyning vises på displayet melding for fejl på tænding OPVARMNINGS FEJL eller melding for fejl, når temperatur ikke er opnået VARMER IKKE. Tromlen fortsætter sin drejning, men opvarmning er lukket. Maskinen standser, når der er opnået en sikker temperatur. Fejlmelding kan slettes jf. kapitel 4.6. Er gasforsyning fornyet, er det muligt at starte maskinen igen. Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: Ved afbrydelse af gasforsyning vises på displayet nummer på fejlmelding 22, 23 eller 24. Tromlen fortsætter sin drejning, men opvarmning er lukket. Maskinen standser, når der er opnået en sikker temperatur. For mere detaljerede oplysninger om fejlmeldinger - jf. Programmerings manual.! ADVARSEL! TAG TØJET UD AF TØRRETROMLEN. BRANDFARE VED TØRRINGS HØJE TEMPERATURER! 4.9. RESET AF GASOPVARMNING Efter maskinens start prøver maskinens elektroniske system tre gange at tænde for gassen. Lykkes der ikke at antænde gassen i løbet at denne tid, kommer tændings styringsenhed over i sikkerhedsblokering og ventilen åbnes ikke, indtil der foretages reset af styringsenhed. På displayet vises: Version - Full Control: GASSENS TÆNDING RESET/STOP. Tjek gastilførsel og om gassens manuelle lukkeventil er åben. Tændings elektroniske system resetes ved at trykke på knappen START og maskinen gentager tændingssekvensen. Der vil sandsynligvis være nødvendig at foretage nogle forsøg på at få luften ud af gasledningen. Vises fejlmeldingen stadigvæk, tag maskinen ud af driften og kontakt venligst fabrikanten eller din leverandør. Efter at trykke på knappen STOP standses maskinen og der vises fejlmelding tændingsfejl. Fejlmeldingen kan slettes, jf. kap Version - Easy Control uden møntindkast og med møntindkast: 22. Tjek gastilførsel og om der er åbnet gassens manuelle lukkeventil. Tænd og sluk for maskinen ved at trykke på nødstop knap (gælder kun for Easy Control uden møntindkast) eller på hovedafbryder. Maskinens tændingsenhed indstilles igen (resetes). Sandsynligvis vil der være nødvendigt at lave nogle forsøg på at få luften ud af gasrørledninger. Såfremt fejlmelding vises stadigvæk, tag maskinen ud af drift og kontakt fabrikanten eller leverandøren _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 9

12 5. FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER For hver fejlmelding er defineret fremgangsmåde til fjernelse af fejl. VIGTIGT! TEKNISK INDGREB I MASKINEN ER TILLADT KUN FOR KVALIFICEREDE TEKNIKERE MED TILSTRÆKKELIGT TEKNISK KENDSKAB TIL TØRRETUMBLER OG TIL PROGRAMVÆLGER EASY CONTROL. FEJL 1: TEMPERATURTERMOSTAT 1 Fejl 1 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret i udgangsluften er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 1 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og luftens afledningssystem. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt der er fejl i opvarmningssystemet, skal det repareres eller udskiftes. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i løbet af 15 minutter. 7. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 2: TEMPERATURTERMOSTAT 2 Fejl 2 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret på varmelegemet er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 2 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og luftens afledningssystem. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, skal det repareres eller udskiftes. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i løbet af 15 minutter. 7. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 5: VARMEBESKYTTELSE AF MOTOR Fejl 5 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 5 vises hos maskiner med en motor). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. 10 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

13 FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og Løs mekanisk problem. ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive slået til igen inden 15 minutter. Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang fungerer ikke, udskift programvælgerens plade. FEJL 6: VARMEBESKYTTELSE AF VENTILATORMOTOR Fejl 6 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af ventilatormotor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 6 vises hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. Løs mekanisk problem. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis slået til igen inden 15 minutter. beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. FEJL 7: VARMEBESKYTTELSE AF TROMLENS MOTOR Fejl 7 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 7 vises hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt). Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen. Løs mekanisk problem. 2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og ventilatorens drejning ikke er blokeret. 3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis slået til igen inden 15 minutter. beskadiget. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 11

14 FEJL 8: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN VED START Fejl 8 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt ved start af ventilator. Denne sikkerhedsfunktion umuliggør start af opvarmning i det tilfælde, når ventilator ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret. (Fejl 8 vises kun ved start). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.! BEMÆRK!!! VED EN NY INSTALLATION SKAL RØRLEDNING TIL LUFTAFLEDNING HAVE DEN RIGTIGE STØRRELSE FOR LUFTSTRØMNING HOS DEN AKTUELLE MASKINE. FØLG INSTRUKTIONER I MANUALEN TIL INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller kredsløb af ventilators strømforsyning. Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på START knappen. Ventilator skal være tændt i løbet af hele tørrecyklussen. 2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig. Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe Tjek om tørretumbleren er lukket. ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til (Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal aktivering af luftstrømnings kontakt. være lukket ordentligt). Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende luft. Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt. 3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade Såfremt luftstrømnings detektionssystem eller og detektionssystem fungerer. afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning. 4. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 9: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN EFTER START Fejl 9 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt under ventilators drejning. Denne sikkerhedsfunktion medfører at opvarmning slukkes, når ventilator pludselig ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret. (Fejl 9 vises kun efter start). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller kredsløb af ventilators strømforsyning. Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på START knappen. Ventilator skal være tændt i løbet af hele tørrecyklussen. 2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig. Tjek om tørretumbleren er lukket. (Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal være lukket ordentligt). 3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade og detektions system fungerer. Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til aktivering af luftstrømnings kontakt. Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende luft. Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt. Såfremt luftstrømnings detektions system eller afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. 12 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

15 FEJL 10: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP LUKKET Fejl 10 vises ved start af tørrecyklus. Før ventilators start skal Luftstrømnings kontakt åbnes. Såfremt luftstrømnings detektionssystem ikke er i orden og kontakt lukkes, vises der fejlmelding. (Fejl 10 vises kun i rotilstand). (INGEN kontakt). Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om luftstrømnings detektionssystem fungerer. 2. Tjek om ventilator startes straks efter tryk på Start tasten. Såfremt system for detektering af luftstrøm eller dets kontakt ikke er i orden, skal det repareres eller udskiftes. Tjek ventilators kontaktor, tilkobling og styresignal. 3. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 4. Tjek om ventilator slukkes i tørrecyklus slut. Såfremt kontaktor ikke fungerer korrekt, udskift den. 5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgang ikke fungerer, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer korrekt, opvarmningssystem. udskift programvælgerens plade. FEJL 11: AFKØLINGSFEJL Fejl 11 vises, når temperatur ikke falder i løbet af Afkølings sekvens. (Ingen nedsættelse af temperatur efter 15 minutters kølesekvens for temperatur større end 50 C.) En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om opvarmningssystem er slukket. Såfremt der ikke var programmeret temperaturfalds funktion for afkølings sekvens, skal opvarmningssystem slukkes. Tjek ventilators kontaktor (ventil), tilkobling og styresignal. 2. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 12: GENTAGET OPVARMNING FUNGERER IKKE Fejl 12 vises under opvarmningssekvens, hvis opvarmning ikke startes igen i løbet af temperaturstyring, når der opnås temperaturs laveste værdi. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af strøm-, gas- eller dampforsyning. Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer. Undgå afbrydelse af energiforsyning. 2. Tjek om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, foretag reparering eller udskiftning. 3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 13: OPVARMNINGSFEJL Fejl 13 vises, når opvarmningssystem ikke fungerer ved maskinens start. (Ingen forøgelse af temperatur med 5 C inden for 30 minutter efter start af tørrecyklussen.) _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 13

16 En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af strøm-, gas- eller dampforsyning. Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer. Undgå afbrydelse af energiforsyning. 2. Tjek, om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, skal det repareres eller udskiftes. 3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 4. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 5. Tjek, om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer opvarmningssystem. Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 15: HØJ TEMPERATUR Fejl 15 vises, når den aktuelle temperatur er 15 C højere end tørrings måltemperatur. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets reparering eller udskiftning. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Servicemenu. Fungerer indgangen ikke, udskift programvælgerens plade. FEJL 16: BLOKERING AF MØNT 1 Fejl 16 vises, når indgang af Møntindkast 1 er blokeret længere end i 5 sekunder. Valg EP = ON. Fejl 16 vises, når ekstern startsignal tager mere end 10 sekunder efter åbning af dør i programs slut. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 1. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast. 2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. FEJL 17: BLOKERING AF MØNT 2 Fejl 17 vises, når indgang af Møntindkast 2 er blokeret længere end i 5 sekunder. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 2. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast. 2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. FEJL 18: HØJ TEMPERATUR Fejl 18 vises, hvis den aktuelle opvarmningstemperatur er større en sikkerhedstemperatur 85 C, mens maskinen venter på start (er ikke i drift). På displayet vises Hot og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke for opvarmningssystemet og forhindre høje temperaturer. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. 14 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

17 ! BEMÆRK!!! HVIS DER VISES FEJL 18, ER DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE FORANSTALTNINGER TIL NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af luftens afledningssystem. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den udskiftes. 3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets reparering eller udskiftning. 4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer, skal den repareres eller udskiftes. 5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den. 6. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden ST2. generering af fejl Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i Såfremt indgangen fungerer ikke mere, udskift Servicemenu. programvælgerens plade. FEJL 19: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 1 Fejl 19 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når ingen program kører. Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart: vises fejlmelding 19 igen. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af programvælger. programvælgers T plade. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den udskiftes. 3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler udskiftes. 4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets midterste Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt position. jordtilslutning i midterste position af stik T. 5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen med programvælgerens plade og ikke med dårlig temperaturføler. FEJL 20: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 2 Fejl 20 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når ingen program kører. Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart: vises fejlmelding 20 igen. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af programvælger. programvælgers T plade. 2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den udskiftes. 3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler udskiftes. 4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt midterste position. jordtilslutning i midterste position af stik T. 5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen med programvælgerens plade og ikke med dårlig temperaturføler _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 15

18 FEJL 22: TÆNDINGSFEJL VED START KUN GASOPVARMNING Fejl 22 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde flamme ved start. Såfremt problemet fortsætter efter tre krav på reset, vises fejlmelding 22. Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning. Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede. Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2). En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek gastilførsel. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning. Gastilførsel og gastryk skal være i orden. 2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer eller udskift opvarmningssystem. 3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for system for antænding af gas ikke fungerer, udskift det. 4. Tjek opvarmnings kontaktorer. Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift den. 5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. programvælgerens plade. FEJL 23: TÆNDINGSFEJL EFTER START (I LØBET AF TØRRECYKLUS) KUN GASOPVARMNING Fejl 23 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde gas. Tørretumbler prøver at foretage restart af system af gasopvarmning (i løbet af tørrecyklus). Såfremt problemet fortsætter efter tre automatiske forsøg på at antænde gas, vises fejlmelding 23. Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning. Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede. Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2). En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek gasforsyning. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning. Gasforsyning og gastryk skal være i orden. 2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer eller udskift opvarmningssystem. 3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas ikke fungerer, udskift det. 4. Tjek opvarmnings kontaktor. Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift den. 5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 6. Tjek udgangsrelæ, som styrer Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift opvarmningssystem. programvælgerens plade. 7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på programvælgerens plade. Såfremt indgangen ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. FEJL 24: TÆNDINGSFEJL KUN GASOPVARMNING Fejl 24 vises efter 3 forsøg, når det ikke lykkes at resætte systemet for gastænding. Årsag: Indgangssignal af tændingsfejl er fortsat slået til (indgang 4), selv om tørretumblerens programvælger udførte 3 forsøg for at resætte systemet for gastænding (kontaktor KA2). Dette anses som en alvorlig hardwarefejl. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen. 16 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

19 FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas er beskadiget, udskift det. 2. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 3. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne. 4. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på Såfremt indgang ikke fungerer, udskift programvælgerens plade. programvælgerens plade. FEJL 25: INGEN FUGTFØLER Fejl 25 vises, når tørretumblerens programvælger ikke får noget analogt signal fra fugtføleren. Eksempel: stikforbindelsen er ikke tilkoblet til tørretumblerens programvælger. (I t -menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold) (NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere sit analoge udgangssignal) Fejl 25 vises, hvis tørretumbleren er i gang uden påfyldt tøj. Dette anses ikke for systemfejl. Kontroller den rigtige funktion af tørretumbleren, som påfyldes med en vanlig mængde af vådt tøj.! PAS PÅ!!! FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS MASKINEN ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE KUN HVIS DER SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED FØLEREN FOR LUFTSFUGTIGHED. FREMGANGSMÅDE: 1. Kontrollér, om fugtføler er tilkoblet til Hvis det ikke er tilfældet, husk at tilkoble fugtføleren til tørretumblerens programvælger. tørretumblerens programvælger. 2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af fejl. 3. Kontrollér forsyningsspænding på Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, fugtføleren. hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding. 4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget, udskift denne. 5. Kontrollér analogt indgangssignal. Når værdien for A3 i analog indgangsmenu = 0, så (Indgange kan kontrolleres én efter den findes der slet ikke et analogt indgangssignal. anden i service menuen). Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift styretavlen. (husk dog først at kontrollere de forudgående punkter) FEJL 26: IKKE NOGET LÅG PÅ FUGTFØLEREN Fejl 26 vises, hvis der mangles et støvlåg på fugtføleren. Dette vil resultere i, at føleren vil som følge af luftstrømningen måle en for stor værdi, der ligger uden for området ved almindelige operationer. (I t -menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold) (NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere sit analoge udgangssignal) FREMGANGSMÅDE: 1. Kontrollér, om der er støvlåg på føleren. Hvis der ikke er noget låg eller hvis låget er beskadiget, sæt et nyt støvlåg på fugtføleren. 2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af fejl. 3. Kontrollér forsyningsspænding på Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, fugtføleren. hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding. 4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget, udskift denne. 5. Kontrollér analogt indgangssignal. Når værdien for A3 i analog indgangsmenu > 800, (Indgange kan kontrolleres én efter den så er det analoge indgangssignal uden for anden i service menuen). området. Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift styretavlen. (husk dog først at kontrollere de forudgående punkter) _N _UDSTEDELSESDATO_ DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 17

20 ! BEMÆRK!!! SÅFREMT TØRRETUMBLEREN ER UDSTYRET MED EN FØLER FOR LUFTFUGT, KAN DEN FUNGERE RIGTIGT KUN NÅR FØLEREN FOR LUFTFUGT ER PÅSAT MED BESKYTTELSESLÅG. FEJL 27: INGEN NEDSÆTTELSE AF FUGTINDHOLD Fejl 27 vises, hvis fugtighedsværdi ikke sænkes i løbet af 60 minutter under tørresekvensen. (Den maksimale tid af tørring med brug af fugtighedskontrol er indstillet til 60 minutter.) FREMGANGSMÅDE: 1. Tjek om fugtsensor fungerer. Tjek om der ikke er støv, som er til hinder for rigtig funktion af fugtsensor. 2. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. 3. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt sensor slet ikke fungerer, udskift sensor. (Når man blæser med mund på sensor, fugtighed skal ændres.) (filtrets kappe skal fjernes først) 4. Tjek om opvarmnings- tørresystem fungerer. 5. Tjek om der fungerer analog indgang og strømforsyning af sensor på programvælgerens plade. Såfremt luftstrømning eller varmestyrke er utilstrækkelig, vasketøj i tørretumbleren vil ikke blive tørt. Fjern problemet. Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade. FEJL 28: STØVFILTER Fejl 28 vises, når støvfiltrets dør ikke åbnes efter afslutning af 40 succesfulde cykler. Cyklustæller på støvfiltrets dør kan kontrolleres, når servicemenu kører. (Tast med speciel funktion). FREMGANGSMÅDE: 1. Støvfilter skal renses hver dag. Såfremt støvfilter ikke bliver renset i løbet af 40 cykler, åbn støvfiltrets dør og rens filtret. Døren lukkes igen. Støvfiltrets tæller vil blive resetet. 2. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør Såfremt støvfiltrets dørkontakt er dårlig, udskift resetes ved åbning af støvfiltrets dør. støvfiltrets dørkontakt (almindelig lukket kontakt) 3. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den. resetes ved åbning af støvfiltrets dør. 4. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør resetes ved åbning af støvfiltrets dør. Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade. FEJL 30: BESKADIGELSE AF RELÆ FOR DET EKSTERNE BETALINGSSYSTEM Fejl 30 vises, hvis relæ for det eksterne betalingssystem bliver lukket i længere tid end den maksimal tilladte tid for tørring (60 minutter). Gælder kun for indstillingsvalg EP = RL3. Tørretumbleren vil være i gang, indtil relæ for det eksterne betalingssystem forbliver lukket. Fordi tørretumbleren ikke må være i gang i længere tid end den maksimal tilladte tørretid, skal den blive stoppet af sikkerhedsgrunde. FREMGANGSMÅDE: 1. Kontroller, om den rigtige indstilling af maskinen blev valgt. Valg den rigtige indstilling. 2. Kontroller det eksterne betalingssystem. Hvis det eksterne betalingssystem er beskadiget, reparer den. 3. Kontroller tilslutning. Hvis tilslutning ikke er i orden, reparer den. 4. Kontroller elektrisk indgang på elektronisk kort. Hvis indgang af det elektroniske kort ikke længere er i funktion, udskift det elektroniske kort. FEJL 35: FORKERT SOFTWAREVERSION Når man installerer nyt software, som ikke er kompatibelt med den gamle software version, vil softwaret genkende det. Man skal indstille konfiguration på tørretumblerens programvælger på ny. Jf. kapitel 4.! BEMÆRK!!! NÅR MAN INDTASTER BASISINDSTILLINGER FRA FABRIKKEN I PROGRAMVÆLGEREN, VIL ALLE BRUGERINDSTILLINGER SLETTES. 18 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING _N_UDSTEDELSESDATO_ DOC

Fejlkoder T9, T11, T13, T16,T24, T35 CD11. Tørretumblere... QW, SW P6, P7 FS6, FS7, FS10,FS13, FS16 RS6, RS7, RS10, RS13 CW7,CW8. Vaskemaskiner...

Fejlkoder T9, T11, T13, T16,T24, T35 CD11. Tørretumblere... QW, SW P6, P7 FS6, FS7, FS10,FS13, FS16 RS6, RS7, RS10, RS13 CW7,CW8. Vaskemaskiner... Tørretumblere... Vaskemaskiner... Nødåbning... Opvaskemaskiner Husholdningsmaskiner... Strygeruller... Frekvensomformer... T9, T11, T13, T16,T24, T35 CD11 QW, SW P6, P7 FS6, FS7, FS10,FS13, FS16 RS6, RS7,

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere