var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1940 41 var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted."

Transkript

1 -----1" alc ~s ~ 'p v oy.-m 0". senkr. ørenaens Gavel<ort: A. raadet - Kommunens Regnskab for Davids 745 P var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for ~~ske. underskrevet af umtlige Medlem Krydsrækkeskydmnler m. m. til mer. saa ikke,'ti.r... gning KJ. IS,15. Prl i Aflro skal der mørklægges allerede Kl. 18,15. og O.rdi- 25" neene skal holdes nedrullede indtil,kl 7,30 Morgen", 'Ydby Postkontor 75 Aar. Postkontoret i Ydby blev opretlel d. I. November 1866 og kan lalt.1i om ca" 14 Dage tejre 75 Aars Jubilæum. Man.kal vare... Mund -I En ung Mand fra Thisted. liom paa en Jernbaneatatioll i Midtjylland havde været gr,jv i Munden ')ver for den vagthavende Jernbaneusistent. har v~d Retten i Thisted vedtlgf!t IO Dlgbeder å 4 Kr. slmt at betale Sagens Omkostninger. Luflnernslorening oprettet - salte i Søedsted. Sned sted ;::,ognerlld havde i Aftes indbudt til Lultvernsmede G_mme' Th,.holmbO fyld.r 78. paa Jeppesens Hotel isnedsted, 'tor "liv HerrcKalrd"e:artner Lauril'JI OtT. hvor Lærer Alb~nhu.. Skjoldborg, J e a I e n I Bur fylder I Mora:en 75 Aer. holdt et Foredr.~ om Luftværns Jen. n,tammer Ira Thyholm. idet hans loreningslrbejde. Fader boede I Styvel o~ nr ulftner Der indmeldte Sill slrab 66 Med pu H ad.. l.. Janøen lærte Oartneriet lemmer Til form. yalglea Landpoat OK arbejdede I('nete mine I fonkelhle Martin Chn ten en og fil K''Ierer eder ruodt I LAndet. bl. vir hin O.rlna, p.. flere Herre... rde Lærerinde frk. Stensgaard, og Sekreter valg Efter II hild n, bleved Itfft. virkede Llrrer EI.ted Den bao ".. Juqe... rd I SInin.. hil. evnk 8e tynl e kom ttl Il be ketti'... a. mindre landelendoe I tu al SI fred Andersen, Arbejde anli,.. PM Hol.tebroqln«n Se i Cl. mand Chr. Hu m... otal.. ~,"I.. Ej d I k. AI... d Yd.. Ol IL il.. tr... tnrkl op. N. Mr'" a.rp "_- "...~... BIo, SI... =":::~---'---,nlll I......

2 .OKRATEN. Pas paa Lyset fra Entreerne. Mørklægningen er ikke alle Steder saa c od som den burde være. b o- Man lægger bl. a. Mærke til, at se der mange Steder skinner Lys ud Dr-, se gennem Entreernes Døre og Vini duer. Den Slags Ting bør man ke faa i Orden, inden der falder en n Bøde ned. n Lussing. 40 Kr. er en kedelig Kø Færge havn - Tinglyste. "Bonit! a n Fra pens. Lærer K. Larsen, Sten bjerg, Tømm til I"';"L-.. r D M.ikL-oJ".I;:.to.nh;n~ '"-

3 II:" 1\1 h", 111' I ()nk hll\\'i' I 11I,\ldt Inddl"\ \l11i Jlnn ~ 'I ' liud"11 \\11, :\ 1\111 Vp ~ l (\li' Lild ~ 11 ' ltnd, ~",

4 Torsdag d. 16. Ol,tober Aarg. Krigsbytte.,,,,,, Tre I Ved engelsk Lultangreb i Gaar Eftermiddags. r vilpcrsoncr blev dræbt og enkelte SR.:'1redes. De dræbte er Arbejdsmændene Mads Niels ItDudsen, Anch'eas Christoffer Schmidt og Soren Halbel'g Therkelsen. og andet Krigsmateriel, der er erobret frll. Russerne. igelses Thisteds FOl: 'l'hisled Dampmolles Ved.. kommejide kan jeg oplyse, at vj for Øjeblikket korer 16 Timer i Dognet, og det betyder i Forhold til det mulige Salg, at vi tilfreds_ U. 8. A. r ene. K Cl b e n h a v n, Torsdag. Engelske Flyvere har Onsdag Eftermiddag nedkastet Bomber i en By i det sydvestlige Jylland. Ved Angrebet anrettedes der ringe Skade pua civil Ejendom. Tl'e Ci- -<>- RooseveIts Forslag godh:endt af uet udenrigsljolitiske Udvalg. II a s h i n g t o 11, Torsdag. (RB fra DNB). Det udenrigspolitisl<e Udvalg i Repræsentanternes Ibs hilr godkendt Præsident RooseveJts Anmodning 0111 Ændring af Neutralitetsloven af Tyskere paa -<>-.b e r 1 in, Onsdag. Vedvarende Foresporgsler fra udenlandske ojoul'i181ister om, hvorleaes det forholder sig med visse.t{ygter om visse Episoder i Grønland og del'med Arrest.:'ltion af Tyskere, vækker ikke Interesse :i kompetente l\:redse i Rigshovedst8den. I \Vilhelmsstl'asse nægter man at beskæftige sig med disse R~ gt{'r.

5 d. ilfælde jer sig! hans Dage. ~r fore Børne- iseren r, som el. Syd- erika Udde en Iii d fuld sloffer erver mpag \lentes alerika sia Iler. FLÆ Lulh-æru~loreuiDq Lørdag d. 1 hetellel. 15Nu ml Sociald. F afholder Mede i Lild Skole Mandag d. 20. ds. Kr. 20 pr. Hjælpekonsulent L Y n g elaler om Foreningens Organisation og Pormaal, Fru Pastor U s s i n g om Danske Kvinders Beredskab, evf." Realskolefærerinde Prk. J e n s e n Om Samariteruddannelsen, og Distriklskonsulenl P a I I e n k a m p om Egenbeskyttelse og Brandbomber. Kongesangbogen bedes medbragt. "" S. Lynge. Thisled Amls Molorklub. afholdes Tirsdag den 21. Oklober KI. 20 p.a Holel.Royal". - Musik. - Kongesangbogen bedes medbragt. I OStl Teletc Ind Porer Thyl Sm Søn' Ari Hvle Ar Boel AI Hel Fi Ves Al HUl C Vis H

6 , en og 20 at t,'00( lt Ande I raditioen lænoni ngens Jet bio. Teater- viser sig mmel ig t, sahener. entering.. I.... n Mine,. ioen Eftm' al d'cr i over tyve Da.ge ingen Mine!' hal' været pna. Thykysten, d,'ev der i Gaar Cn Hornmine ind ved Lildstt'and, o.g i Dag kommel en Hornmine paa Van:gsaa. nordre Strand. Smughand'elsaffæren i Thisted. Leverandøl'en af de Varer, der er blevet Corha ndiet paa ulovlig Mande af fem Mennesker fra Thisledegnen, Ole Marius Nielsen, Køben- Fru Kristine Hansted, fylde Gd Valdo S bjerg, Mors forenings F orm Morgen, 18. oi Vu. Stat!.banernel, mes nu fra xl, 11 _......:l, < I'<n" "",<:1 øl '_L_.Det første

7 J-'" I'If. ~14I'1 Thl~lcd Nylnrv,I murgtf'u",,1l mlf//h/nr:1> I uruntlrllrrll!lll~ død. endtgøreiser. t Min cilikede Hustru. ASTRID FIBIGER, t'r j Dal!' stille sove! hen piia SI Lucas Stille Isen KØBENHAVN, 17. Oktbr V. Flblger. Be~ravelsen forerahr Ira Horring Kirke Onsdllg d. 22 KJ. 14 t Min kære Mand, yor kære Far, SVigerfar og BedsteIlIr, SpareklSleka8Strer J. Jørgensen, er i Dag still e heflsovel. O~erorJendi.. e Forans'al'ninger. Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget Torødag den 23 d Md i Tiden rra KJ. 9,00 til 1':1. \4,00 alholdes der Skarp. Ined KaIIoner (AnliluUøkylll) pilt Dra,llct Syd lor Sindrupvejl,. ku"",h',i,,, bliver i en Vinkel fr. &ydøøl til omtrent Vest lor Røjen8ø Odde. I Skydetiden alapærreø Iglgend!! Omraader: Pal Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest lor Hovedvel Il Ira "O"," ved 37 km Stenen til 38,8 km Stenen. Pall NIssum Bredning er al Sejlada o~ Ophotd forbudt indenfor en Alaland af li km i Omkreds fra Sltydeterrænel. Overtrædelse ol Porbudet medierer Sira lun nar. POLITIMESTEREN I HASSING-REPS HERREDER, Hurup, den 11:1. OktobAT 19'1 J. C. P. K O 'E F O ED. Thisted Haandværkerlore. Tirsdag d. 21.0ktbr. Kl. 20 opfører Hermann Florant T otsrneen Vnrp.~, I - Thisted og Omegns i. i Radioklub : I JydskLytlerloreningsThisted.Ald. æ "I optager ~l rne nye Me,lemmer i vt'd Henvendelse til Foreningens w,~ _ " '- _, ~

8 'BIt r Udd~ skrin'r s d!'ll nlilh"t(' Land Ol male {'n dda 1(',. ('n }f>11 I il,<;t og jkj..(' JlOj ('I{('O ar/rg af e af 110- dog Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. Torsdag den 23. d. M. i Tiden fru Klo 9,00 til 14,00 afholdes der Skarpskydning med KUllol!l'r puu Draget Syd for Silldloupv('jlc. Slrudretningen bliver j en Vinkel fru SydØst til omtrent Vest for Rojensø Odde. r Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Pan Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hovedvej 11 fro Jernbaneoverskæringen ved 37 km Stencn til 38,8 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Afstand af B km i Omkreds fra Skydeterrænet. Overtrædelse af Forbudet medforer Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERR'f:DER. Hurup, dejl 18. Oktober C. P. I{Oefoed. FIRMANA VNET AKTIER: 17. Oktober. læses af mange Tusinde K.b., S.,I,., Købere og huskes bedst Prlvalbanken 152,00 133,00 Landmandsbankco 131,00 ved en Annonce i Byens 131,50 Handelsbanken ,00 og Amtets mest udbredte Fyns DIskontokaSIe ,CO Vor kære] ELSE Sø eridngd HURUP, Jes Karen og S Begra\'eH d. 21. ds. l Alle, som l velkommen Herren kære, garn JØRG (Te 80 Anr gi IIANS'! Osvald

9 Ibj'-"I( 1 '(' HLtT'J'l.'~ ~ IIIIJ- Ø)'gl'"" U" "il df'i't'ii, '1{uard liv, OK JUlliorIH"lITI(IL----"R 1 m n I l"'ly-j\y.i'" hilll{ Ol{ Hpille mod de dcrvu'i'cudc il li II i o )'OH. J~n Jlornmine VI' dl'(~vl'~.s I IHlld pna SI,I'LLlld(J1I ved Vnn)!HHa nordl'e :'llrancl, liord 1'01' Byen. 'I'h i Hlcd A fhqldclfol'f'1i in g ca. 2 km de)' HI, v;.prd i ~ do)! j I de 0/1: del, mpl'c man ( le.m, ti

10 Overordentlige Foranstaltninger. Bekendtgørelse angaaende 8kaIpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. '.forsdag den 23. d. M. i Tiden fra KJ. 9,00 til 14,00' afholdes der Skarp. skydnlng med Kanoner paa Draget Syd for Sindrupycjle. Skudretningen bliver i en Vinkel fra Sydost til omtrent Vest for Rojenso Odde. 1 Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hoyedvej 11 fra J"ernbaneoverskæringen ved 37 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt Indenfor en Afstand af 8 km i Omkreds fra Skydeterrænet. O\'erlrædelse af Forbudet medfører Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSlNG REFS HERREDER, Hurup, den 18. Oktober C. P. KOEFOED. hvorimod Handelen stadig forløb stille for almindelige Markedsdyr. Grisemarkedet I Aalborg var tjlfort 640 5maagrise. t Yor kære H:.lstru og ~Ioder, ElliE SO RENSE N,

11 ... <{1I11 hnr Itll(,II'IH~O n S " nen " ~ " Lillt.' S'ml" vil "YIlIo(II ::)UI1/rlC Iill'gl'l OUlllHfI k kolli PI\/olIIl'1I1I' Il'. Entre &0 Øl(~. AUl' lun A dl{ihl/t!, ARUP IIl'rI'.M LultværnsIOl'l,.1i1l lut), ulhnldcr Møde i Ar up FOl i hu~ Onedag d. 22. d.o Kl. plod I II, id\'! 11/'l\'IPCkOl!lmlcnl t Lærer SUI1CSCII "Onl In Cl OUl Lultvlllfllslorcningellll I'or øl dt' 1111\nl og Or~llni811ti0f1, l;ru PøMlor r Hnr- lj" 8 i 11 j.l lalel 0111 DUflMkc Kvill' c Irn drrm Hcrcdskllu, Lærerinde F. k. er vllr JrlllH'lI, Fjcrril~lcv, tuh" ' om SIIIIII\w aaden I itleruddannclsl'rl, ar Diøtriklskol1 ' I dem Mulenl l' II II c " k II Ul P Illlur 0111 Oj.! Blundbombcl. II:!vnNI E/olCllb(,8kylteh~e 101 ul Mindst cen Persun Iru hver ruml. Ilu81:1luTII.I bcdcm ~IVC Møde. Konge. 1<01- IHUljr.(bu~CII lth'dhl ir'fle8. over 'MI! Chr. Sun n. Chr. Slore Oste- Tl'leloll I I l I, I l ='; Good T emplar. Loge.

12 ri. H ertz og fors'kel INI sammen Tilknytning, I Mcrgen gen, at man ved Norre nder. Clans er ti l tciiiet Bag!esogo Slonmed R('jscn lyst', men al den har om at faa ved Nu ovis! SID længere ælgerpaa Form, n, Sjorl(> Regn Baslyrel Soe, Thl ; nyvalgt kaarup. en VlU' ls B a k ng!lere af med, hvol ctl'1 hlev shll et ell R w ko F Ol e f;llolgsler. Jo,.I.a. To Spærreballoner over Sydthy. Del" anrettedes en Del Skade pn,a LL"(lningsnettet. I Morges ved S-Tiden kom to S pærreballoner ind over Sydthy fra Hnvet. I den voldsomme Blæst blev Balloner Ile før t med meget stærk F art hen over Egnen, og da den cnc slæbte en Stanlwire efter sig, blev der anr ettet en ikke ubetydelig Ødelæggelse pao. paa Telef on HOjspæ.ndingsnettet og nettet. Den Ballon, der anrettede Ødelæggelsen, kom ind t il Kysten ved Lodbjerg. Ballonen, der var meget stor, \ ar forsynet med 4-5 Wi rer, men hcraf nanede dog kun den cnc ned pna Torden. Hvor Ballonen nanede frem, blev Hojspæ..ndingsledningerne klippet over at den svære Stnaltrosse, og ved Q-Tiden havde Thy Højspændingsværk I Bedsted a IJeredc modtaget mange Meddelelser om manglende Stromtil førlel. Det lykkedes dog ret hu.rtigt nt (ua Ledningerne i Orden, og alleredp.'t Par Timer efter var der igen E lekricitet til Egnen. Ballonen synes ikke J.t have anrettet yderligere Øde1æg _~e lse. Stormskader i Nordthy. Ved I5-Tiden i Eft(>l'midda~ hk J"alck }'1f'ddrJe lsø om da fors!c :;fol'lnskndcl' i Nordthy, idel dt'1 hl Cl' lwdt om AShislanct' rru. ehl'. Bo('s(> n, Aus, h"ol' ('n Vindmolor lob lob:-;k, o,r (I a KI'. Ni('hwn, LonllC'l'up, In'D I' '-iio l'lllell val' \'NI ul rin 1 Lndt'lngel d. (8(1 iovl'igl Al'tll;.lell Sid Cl 5). H jem i OnSdag. Mægl! 50 Aar l S Gtauga Senlns nævnt Sogn. l n T ing Dansk [let naar K indbudt i Hundl Mødet l over, bl to Fore F orf vil ført sted sen til kan v i denn.scr g der nu der ti Til christ Fædre eli de! HIlt\lld mc'd l Bme' I G

13 , ti.n...,,1'1 r..,,,,~ bo.""",.,01.'" Ir.. tl'<' ful I \1\"'<1 r. r FA", t.,r AI {.,ld h,.r,i JlM,r. "' n "'.':0... loa }>'Mt<l h" lil Fald ntf'1'i.1 r..,1, ' {"r J "'r'''' ""'~, h "I Jfl\~r (l... let.,a,dø "4A,1 1\, 2 ). l,',".h'n at $...nd n d ' okt "I ~it!'<.. t ~ h,.'t,i "I" n".. r I'... 1 ur ef td' I','r.10 t lu'j..,.. '" {"r~af" r Djll'",;.'rnin".,.r "'Il".~It lror l';\,~ ~:u.i FOl'..,.,. ~:UI (:\I\r vi ikk,' 'r t:>.. ~.,~",rt pli:! 1'hr. :,,,m olm det il,.t. lu'...' hell~r f,'rhid... "'~ hh Ilt vi Jlnj::'""nd... TilFil't'l"e for ~>r tl,,"';llt nlll'j::" ~ynder (:'Iti\tth..If'~U~ K rislll:\! 'rnes F,n'!lIdeJ"... m,; tjent'r, er l, der ud af han~ Id"r Og$tlll paa ls('ende: Se til. id l edt>r fin 0.'".,,:1.(1 1 fnlder thebr. S., 12,) tning og op r bnlnncet"'-'rie " st..-erkl' Op 'ede at fort Y''':"Ilgtes hel', HiIle~le,' <'s NJels,JenpIsen. liillers lr-ønd. og Rer 1fark. ml" Igtes sum Remere \ Ill~tes. '!lersle,', )I:1,r ev. C!lrl GI'eurl.Ten~en, "Ip Nielsen, Jlel' NIClse:J. U" Gre~r~en. n5en. Bronli, n H:lYedomensen, Ida Fc.'i.nd;;en il som SliP' ~lltere Forer:tlfor;;;ln" Bestyrei;;ell Jeppe (;rnbnlle. oord, ll\"or kke San~. f"fr:lnd rt!dr:l~ YISle OAl ('II linn pa;1 d. TI si l.a p-ede el Jens~'n, "ar nl.ldt teres~t'ret som ble" :'Inrd. ln\'itcrce OR" her yert> om c de!ih 1- Hurup. mnbl'tik flt'n lir- Fbh.t'rhnntl I,,1\ (trilr Fure,('d hltlll1nllt>r. Tu llandf' hk, tlit'l'"ra..j..-t!li. IIIf \ m.tt n 'l-ntu.. hi,.:. 1"It drn t nt',lil'" u,l... (,,1'" I hrld ''lr n\lultl" l'j"fry' Ind af ti"n I\nd. I 'ind.n I ),1,.,.'1'1 \. l.t TI,h'll \"r.. ~.l,~\lilt, fnh.j.,,id ItI lif hliu\l~~lh rfial.. rlwut.\..w til at j..'".,:l 1'IUl Ihlh't "fl. r :"ijd. n mlilt.. J,lIllnd" "It',.G. f''''i~, n., 'ar nd"i\ k~il\l'l\" ud. h\<lr dl' \im, fl. 1;,.", <'It lill'th' {ajtf't :<..'\t \;:\"wlw. d., \ Ind. n 1'Iu.t... lir;' brod <lm i,','sl,,~,it'! bia. fil' 0ll til {r:liil;: til.stt'l'llt'nd('o l':ulit41, 1).'1' ';tr i].;l;,. I An."kt for. "Ihl <lmjtl'l.l\enj. :\t {.I:A tlnmwlw, h,.)m dl'r,'milli! ikk,' '<.LI' NeW'l IWg"{'1l F.\nnt. hjl'rø:'t illd~nb'-'l'ds i~ll. h\"orpal\ m,ln.s.'\.tte Kur.tll iudl'ft.. r n;\ d('or,ar 0llt r.t: k til m"i'/l.'t kmflig s..:., Iwj.sh R~>dllil\JtS-..,t.'I' Hon"ll i l':litmollt'r l<'tll't"l'<ig1\nl "c't! ~, ~Tid~'1i \)g l~l'tinil\~b.'iad"lis :'Ifandskah ble\' ulid\'rn,>it<'t. In\idlertid Y:\r "GMiol\" komlll<,'{ ind. luilll B:tadc'll gik ikk(' 11.'1.tl L:md. men bl..." li~'ndl' i Slr;nndk:llltell for.'it MWllt... "J:dl:llld"s An. kclm.st~ Ik-n kom stmks ('Hf'r, men dens L!"lIldittg kom knap til ut ful" lo~ SlUt ght. Den blev ramt af et Par m«g"et kmftljrl.' SOi),r, hvol'lu det Iykkcd~s tit ride den f'\l'ste ru, mooens den anden fyldh' Bn.1ldell m<.'ci Y:md og l'c\' 7-8 Sildegnm udcnbords, Garnelle ble\','ikk>dc om Skruen, h\'or"crl )10- lol\!1l stand&.>des, sall BandC'n \'IU' gnnskc prisgi\'ct. Det hde \':\1' sket s..'l..'\ hurtigt., at R~ning.smttnd::;k~'oot endnu ikke v.ar nr."'\ et til Stmnden, og,.gciion" kom derfor tid til den l)odstoo~ Baud og tog den P.'ln Slæb ind. Da den skulde lnnde, bley "Jylland" imid lertid tllget af den kl':1itigeostel1- stram og I'e\"et med Ild i~ll. )Iru.\ smed Allker ud, men det kunde ikke holde i S,'Uldbunden. og "Gefion" mtl<lttc derfor Pll.fl.ny sejle til Assi.st. U1CC. ::linn fik ('t Tov O\'(>r til den nodstedte.&.. 1.:\d, men Towt spmng f()l'st~ Gang, og fors!: efter at m.an h<'l\"de lmft Ankeret ude endnu en Gang, fik man et..'\bleret en ny Slæheforbindelse og fik "Jylland" bjel'g",t i L'md, De bortsk~'lledc Sildegnm, der repræs~ntcrcr cn Vrerdi af C<l. 70 RI'. Stykket, og som t.llli&'"e er uhyre Y:l.nskelige at fx.l erstattede, lmr man endnu ikke s.et llo~t Ul, Illen mim haaber, de drh'er i L'Uld. Ophnlingsspillet i \ -orupnr hcsigfi.l!"('s af Yandhnrningsdirel.. iuren, Tirsdag Fonnldda,g kommer \';mdbygrungsdirektøren iil ::SOl" re "orllpor $l~mmen med Formanden for Y('stjydsk F'Iskerifol' ening', Claus Sørensen" E:::ibjt"l'g, idet Direkton.:-J\ har,msket ~\t f:u1 foredst Oph:lIingsspillet, )fan regner med,.ilt Y:mduyg~ ningsdirektoren "ed $..'lmme LeJhghcd VII komlllc til Stenhjerg for nt besigtige ForholdelH' n~ )jolen der. SllR'rJ't~hnlltlm'r o, I'r s~ dl h)-' E.n Ih' :-""tjt,\lul. l.. dn'nloonrtlrl [)rn kr... tl,ii'" l t "" har I fl... 1~1l~'.h k.. I ro,...-blui.. lu'1 lild."" r d"n Jl,l \; \', 110.', "II' d <lll"-...a.lf'doa \~'<i ø.-t,<i n, n };."II n l~ rs 0' r Th\ "I ),1.0-['111'. 1.>11(' I "til rk Fn.~1 I... n III 'rfuljl't, I Udt,(tr.!' :li d~nu,l l':tr:--t "'~r, "Il' i n.11< ksb anl... U.'I"i d." n 0.1 ~k:\d.' 11:\ "'\lIllljl1'ollI11It Cm lh>ji{'il OI-tn,II"'\:\ rk,!, d. r fik bw.lllr Bill S~d- o:>ø' \"IMlillll 1'"< \cl o,.,.r.,,,,,,,,l' ~. ~ l " 111('" d,\1i' mh><:'di'( t l LA.I-,,-,t ni F "nlliddllw'n, ";Itllt'<i ni kuli :-."\ an"j_ r.'r udl:n ~trom I Eftt l1nitldng. l.uit:linrtll i Thl,ted. Thil'ol~,<1 Ilfl\tlt' i F.ftt mliddnjt Kl Il; 15 til KJ. ('4\, 17.(1\1 Lllft nl.,\nn.' Alkn...J. for ~ir\'l\(,l1 l<ld, \ ar Folk i dl>n, ('"tli~e H, I"kl 1- g:; ndt at ""gt' i K:t.ld..,,'n for nt ~"k\"ltc.sig mm Antil\lft"k~ ~l't. ng ~\a I'nm t H~,'ns Sil"t,'l1f'r lod, H\r G:ldl'nll' hurtiltl. TOllllll"l for Folk, LæplnnjninltSl'\I~ t (or ~lurull er nu I'll K.:-ndsgt'rning,,d.'t dd ne-1is,'1.ttt2' UdY:llg hnr tej:!'tl,el 10 Lnndm:cnd i Sojltwt, der \'11 \"æl'(' med. Sk()\Tidcr.. Jen~n ('r i r: ng gn,lt!t i Gnng mc-d :It udarbejde den nærmere Pl:lntning:8l,hm. og derclt.er vil der snru-.'st bhn:: ind 'k.'ildt til stiftende Gencralfor~ s.:unli ng. H (\ll$cho Idskonku rr<lncen. Til den nn~ KonJwrrellc(> for hele Hnn:;ehold i Thll,1.i'd Alllt er der 11llt blevet mdmt'hlt los Deltngere, lndl.obt.hl"tyr. Hellil«>o K\læg-nvl;tfol'ellin~. hal' li!.1.smed"j::'t\ard:'<1 011.!IIsen, :Skjern, kobt en 10 )Idr, 111. Korthorns Ty rclwh' for 1100 Kr. kontant Olg 9t)O br, 1l1l.:1. Vilkllar, Ka\lell er!:ljdet eiter.,s.m~de.~3rd Kansler". En Spm~ngbi1je e-r i D:tg inddre\--el pa:l Stenbjerg nordre Strand. Pa;1 Lyn~hy Stmnd er der inddre\'el en Hornmine ol):!; pau Orum SUJlIld IO Spl";l!nlo:bojer Ej~ndom:ohandel. )lurennt'ster Nit'ol;1j Ye"tergllurd har :lol$!:t sin ViII.1 llua Fare::>.\IM til Ren;;.enejer \\'('"["ner Stnf.!c K,) beslmmletl 28,900 Kr, O,'ert:l~l$e 1. ~(')\'br. Handelen er Ol'linet \'~d Ejendom~mæ}1"ler T't'iru;; :'<Ioller. Soh-bn'lIu(l J.."':lfl Onsdllg d. 22. Oktob<or fejres :li )luti.'r l..3ur.,'andborg og Hustru, r"'nl strup Stj.anll'f to Kaninl'f. Kul1em~r Johan l'<llll~n KUt. :\'''Tre~d{' :is, Thisted, 1m!' i 11:11> nnnll',ldt tu Ktim.inalpolitil't, at d... r f'r blc"et Hjnalet to Knnin('Or, et Par Wicn... l'i', fr!l h:un. Hnn hn,'de Knn:nern... gll.!l"lide i et Skur i sin Hay" pn:l E'1\.~h... w Nj. ng o<'he Sl'-lIr er!>kwt brudt <lp. Ebrl'JtlgI udf'n llu.<;,;<-,.k[lrotma!xr l'olll$en, nrngsbrek, \'~ndt(' i Aite", hjclll (r;i Jagt ng 11!t\l1.,i:'- 1('0 ",It Hytte, en Hl\re, fra.sig Po'l:' ('t S1..-ur lidt fra \"~Je-n. 1 r"\lryl'j hnnsr d~r.:ri H~l.l'(\ og to.~rh\jns her, 1I\<1'n du man kull\ ud i!>\th i:"i.'i>, "llr tx-~\' Hnreme og.~rh,~n:;ene for.,...-undet... ne 1ml' "II-,,,'t 0(,)1' (ri~tendt' d. 1'nr (!n i.'rbipa&o('t\'nd('. ~,)m ~ikkt'rt lkk(' S('h- har ha.ft,jagtkm"l ejle.r }tos-."it' i OMen. Ty Yl'ri~'l ('r m('ldt Ul l'olitiet. Bt>nlsrt ~Innd owr(llldct civil l 'Inr~n f~hkr u.(>r. }knti('r~kt-- nth1hl'u H!I'~~Jtul\ru, Nol"- Oer indtraf Sondng Efjennid~ hall.,,:-. A:\"!.. Sk(\l{'insl)o.~t"r Lano. n, dag en lilll' Episodl" i Ostergll(h' i Thil'h d. tii Au, li,lr, \'\1\' l<\'io.'l-'<t IO \ IS, te 3. at ""S de; en des c, det h:\y hm ti'<'

14 "",'''''~J: L' _.,. U_I ~ rit" $L."la. J~". reo, e V!odrnlev, li:ellvii1~ll's. ~n lorl,,,,fteug Dr! overlodes Bntyrel,en III IL~IUnlf, 01l50D/1 Irrnngere Juletre I Lighed med af "akl"" 111 n. IIdUgerr Au. Til Slul dutltedes n lilie Sonia. o~ lorjkelllge Arb~ldl!pørg'mJJI vir mt'gtll ~18de under de nye TnJkud.love. og Iplrede Ikke Brand i Faartott. ens Vinter- Familil'o mutle redde sig ød geooem Vinduet. BoelJmand Peler P e d e r s e n ais log i bver (Drejers) Ejendom I PlIrtoft ved Thisted nedbrcodte l Ooar Bfter_ Jernbanes Vm mlddlg ved 16 Tlden Ilden opstod, Krlft Mandøg megel pludseligt, og I deo stærke II. Paa Hver Vestenstorm tog det kun et Ø/e. un nogle laa ger. Togel fra II aiseodes KI, fjerritslev KJ. nuller senere., 8,25, der ~r ikke ved Nors Ilerslev, Kaa olme. Thisted KJ. n 1110engæld ~!rø ØstefIld, IØ ølle Skole lhgdage ind I iii Ire Tog i so J 14,20 20,15 12,05 20,55 tog ar del es paa Grund blik, ler deo lolængede Bjendom vor opspliendt al Plammer. Hele PamIIIen, Mand, Hustru og 7 Bern, opholdt sig Inde t Dagllgslueo, og de multi' skyndsomsi redde sig ud gennem Vinduerne, dl! Derene var spærrede al Plammer og Røg. Oet lykkedes ikke at redde lili' Krealurer(le. To Keer blev bjerget ud al Slalde(l, men en al dedi m.. lte leres ind gennem Soveværelset og ud gennem Vlnduesaabnlngen, som j en Pari blev lavet sierre, Der inde brænde Io Hesle, Ire Køer, lem Ungkreaturer og 5-6 ~vln. Desuden indebrændte næslen ah Indbo og Løsøre lilllge med Avlen, Paicks Sprejle fra Thisled kom III Siede. men Husel var dll Ikke III al redde. p, Pedersen Ilder el betydeligt Tab. Bygningerne var gamle og var kun lavt assurerede, AssistaDte Bn Tid var der alvorlig Pare A.fdelioR for Ole Bachs Oanrd, der tlgm;er umiddelbart Øsl for P. Pedersens ære i Nykøder Bjendom, men del lykkedes af af Potilid værge Ildens Angreb pa. denne Hemmelig- Gaard agens fulde ArbejdsmæDdenes Fagforening et saa slort mullet re i Hundborg Rigspolllietl holdt Lørdag Oenerallorsamhng. p o r m a n d e n allugde Beretning. og orr.lllllc Beskælti~elsc!l ul", Køben I Nykøblllll, planer lor den kommende Vinler. en de Dage ForeningenI Medlemslal er 107. kællige.ig K a s a e r e r e n opllclte Regn. skabet, der balsncerede med 10,273 j Ulig Ikke Kr~ og sluuede med cn Kassebriagen men holdnin/( pu 1606 Kr I A II d - Som Kaller.'r f,!envnikle'4 Robcn II c iling Rokkj,1J1'!IIcd Akklamlltioll_ llhol IY~., LB tue lili lu: K'~ncerten alholi:fu -,,,... _. ringenø Proceuloo gennem Byen' alder, møn malue I h_rnrn-li11 Mt lon"-.. D.. n Iyoke Pilm,.1 b~,"metlg M,,,~oll. d~r,e. I RoyaUnl1 el, handl~r om Slor kapllalenø Rænker, om Vovemod - Dit om Kærlighed, O~"n(lm tre Lande klullper to Merl' 1I~.ker for d~re. ~'&: (ned tlkiflende Ud.Ia: 1 III Sejr Den ene kæmper ved Hjælp al line Pellge. den anden hlr kun oin II!rUa:e Drllllithed II.ælle Ind, I denne Klmp dukke, en brorel MwnRde al Typer op. der hver for si,; er kør8klerltll,k o~ ndm(l!rkel frem.llllet pil Fllm~n (lusløv!'rohlldl Iplller Hovedrollen paa en charmerende P,lakfyr PICOn, Da: C.mm. Horn, der linlrt heil et glid ov/!'r IH vampyrfagel, Iplller en for' for~ribi{ Snngerlnde, og den klinne Ru!h Hellberg spiller stllfærdlgt og Imuk! en Ungplgerolle. Luttalarm i Thisted. To PersoDer Overtrædelse melserne. noterel for af Bestem~ Thisted By havde i G.. r lor lørsle Oang Lufllllarm om Dagen. Sirenerne led KJ. 16,18, Alblæsnlngen kom KI Luftalar men varede allan ca, tre Kvarter. Der var mange Mennesker I Q.derne, bl, a en Del Landboere, som naturligvis feue sig noget desorienterede ved den uvante Slluatlon. Det tog lidt rigelig T1d mden Gaderne var ryddet, og der sals mange Mennesker i Vinduer og Døre, hvor man und~r Lullalarm absolut Ikke bør opholde sig Granatsprængslykker kan, nur Anlilull5kylsel er i Virksom hed, spredes vidt omkring, og der skal kun en lille Splint lit al 'dræbe eller Irmlæste el Menneske. Bn Mand blev noleret al Potitiet. fordi han midt under Luft Illarmen kom glllcnde op mod Prederikslorv, Han skulde med Rutebilen hjem, og han var Ikke klar over, al Ingen Rutebil slartede, før Luftalarmen var over staael. Ligeledes noteredes en Porretninj.:smand, bvis Bod havde ledel en Varecykle stea paa Korr bililen i StoreglIde III Gene lor Pærdsele/l Ejendomshandel. Vognm. Johannes Ninn, Hvid bjert<::, hsr solrt sin ejendom med LlIStbltforretniujl III Voa;nlll, Peter tiesled, samtnrsleds, lor 16,500 indtil I. Ap II "".dedelta tnle sig nær.1 der vild Meddeleile. Ellerl11 1d dag Ministereu lige toreligl ni IodEnge iling aogu og midlerll lildeværend NY uagds Som Læ eller aldod neevnl den gaud, Pio Udskreve Tømrer rhisted, iii Stade: Bygning 'I skrevet vil dog I til at~ge A_lbort var i Q rer, I03l 284 S8~ Haml Kvier l. Slude \: Tyret E~ Keerl.EI Keer!. H K,lvo I~ Double~ Prima ~ Tlngl!1 Prima ring Lam All Bl J. LA

15 Teleion 13& OverorJendi"e For.. n... hnin"er. '''''''.;.'''',.. " Politibekendtgørelse Den til den 23. d. M. annoncerede Slr.upøkydning paa Duget, fj "der lørst Sted Tlrødag den :.!S. d. M. KI 10-14, hvilket herved meddeleø. POLITIMESTEREN i HASSING-REFS HERREDER, Hurup, den 21. Oktob~r 1':1<11. A. Foldspang. ut. \. Thl.ted Orkestertorening. 25 Aar. Jubilæumskoncert Ilfholdes paa HOTEL ~AALBORG' Tlrsd.g den 28. ds. Kl. IR,JO Foruden et 15 Mands Orkeøter under Ledel~e af Musikdir. Oo AXEL HANSEN medvirker som Solløt Hr. PETER JENSEN el- med Akkompagnatør Hr. Or~(lniBt AKSEL MUNK. 1_ Billetter til Koncert og Bal' Kr. 1,50 fan. ved Indgangen. 2!16

16 r Uh-r- U41.~1','u bsl hm ml\li n (> :\1 nllod.~\ r, Idorlh. lel' ('ti 11/\ dl'li lluhl',rl1 1'.Il ngll'.' ~ft ~(' H\r,wlv muh-dn INII ('r d har StQrm nlll'lu (f(\(ici Inu on sl!l:jorl a VIIl. es dot IIrm.\101- g ViI 'agc'oo rg, og JJeggu for al tlng.,u trnrd ';;l'fl'rk nr!('if, fork{'ls SIl' p/l'n Jantie UL at t"hf>t rhm Ødr- ()r.~yliolllo o;;ult'r S 'r OK niu dlln ~II luvi Ef hl igt1 u. I nm rlr. I. -' ".. -".. -, - - I "... ( F orl.llllllw. Sido 2). rama IS H ti IIUCrslllld...., " ran I aar o I aar F amilien og en Ko maaue ud g en nem Vinduerne. S Kreaturer, 2 Heste og nogle Svin indebrændte. n/l 810\'1I\('11 L Gnnr Eft<'rllli l l cl n _~ \"I'eI 16,30 Tld('1I \ur pllu Sil hujt,,,l,', Il('tlbrlt'udl" Gdr I' P l' d e r l> " 11 li \';JI'IHlolII i l'uurlofl JUIIL f Oll j" ~ nutll'r_ EJl'llIlommUll Ol' vln kt'lb)il"j.':1'1 ml'd Stuld og 8Iuf'hm. i dl'u (-'IlO L11'I1gl', df'r H'llder I Ot;I- V(',;I, og 1.8,10 OK Sllnl'klnld i d"!l millen Dnrrllllgurno rar 1It>J..h'l Ilwd PILIllIf'I,llId{'r IIdl'll ollslod l EJl"lIdomml'lIs syd~ \Q-sHige J1Jornf', \1\ 0 1' dm' llln 1I0iH'l linlili \"cd Sidf'1l IIf S\'II1('.~lullll'l1, O!c 1 L"be~ al Cl N u \lir 11l'[{' l~jnl,lom- 111 (' 11 omsjlh!-ndl IIf FllltIll1ll'r p {'t!l''' :;(111, der \,('(1 Sld"1I II{ l,ulldluugf'{ hllr (,ri i\{1(ll kl.'lur I TILl'lIl'd,,ni komnwl hjrlll OJ: t:phol(\1,sil{ snm- 1II!'1l 1I11'd,~ III J{Ollll og Sllll' S}' \' BUIIl 1 l\okkl'lll'l, dit ljwilf\('l1 udhjljd, IhlNl 11I'l'dlf> Sig ])111\ Grund af Slol"~ 1111' 11 Illl'd ('Il Silll forfll'rth.'lldf' lin~t, lu fiol.' ii{ ]]oruf'l1 (' IIIntllt~ rf't1nl' ~lg Dræbt af en Løve. ]l II I' 1 :S (HJ]). I 1'11 Cirkus i Pal'l'l hk\, IJII"I'kloH'II, J)nlll ll lu l' P"ZIlI1 I GRar undt'l" 1'1\ ('II vild \'olilll[/1 nll"':-01l1' nng-rl lw! af og I"lIa hanl"t\t.s!ln~ ltol, III han dmlt' fun '1'inll'r SI'IH'I'!', Friheden blev l<ortvarig. A I I {' '1CJlIll ri g l<' l rl'tl Hihe tig 1)IJaI{Il'ht t i Yt'jl'lt.!tlh!'. (Itll). J ('nnr l':rh'rtllhldnk C[YlCtf'I[(' d"n t'h 201l1U'il{l' An, slthli Wnllh"r li"rlllllll N i" frn"\l 1'f'KlhUlII t i HUw, h VlII' hun Ullell'r "II (;nlll"lltur UH' I' Mun'II, Ilul1 IIUnl \'n ('ykl!. OH'..,Irll' til \'I'jl'll, IIW" 1',1-1[1I1'1 hll\"lli, ff'kiwi 111\',1, ni hnn \ 1I,h' kolllmjl tln tll, ClR" Illhl' I'ulil i hll\'ll,' ut! lilit NI n... k! \'I\KI]IOHtl'r (,li'mj..t'liilt, Hh'd"r 1 \'('Jl'n, hvu\" 11\In 111\\,h. IlIdt IIln <111111{ 11,IIIKI'rf', I Nnl hl,>\" hnn JIll huldt,,hl vllt\n IH'Kjlll Intll1l"1l1l 111" M.I1II(nklurhullflll'l' OkllIUlu\ rur ni t... llli'ff1 "rk. linn hr\" liellljl"i'i' ht, Il'nn,1 In,lhnHI I dl UIII' Fnrrt'\nillR, 'NI ol 8pllng{' ILd nf \'lilrluf'rnt' 1'(. (~t'rsl'll lob I<lrakll ud i ~l..1.h" Il {O! 6\ JlrOH' paa ni 1'1' K rf'aturt l!lt. IIIcn dl\ han hal'ci(. f/uh'l Io KIIPr 1111!'I'III11'm SIn.ldl\nf('lI, "!Ir uf>l lkk,' mull j:("l for l111m nl ophold!' >lig 8 luldl'n l!"llgl'r{' llrnndl'o ud\'ikkd., ('IL \'olthom Hl'IIl', IllI'II han IIUf!M\.' nllij.':!'wl al 111_ l' I'lIdllll ell Ko m;: lubl' ind gn1ii1'1ii n"rr" 11\ D.'l!n,'I~,sr'Surtll'lIllJWII 111(',1 d~'1l linn rnrl~ l<u!t., gl'iiih' 1II 111,1\, IIm,rl 1lC'1l SO\"l' \'l lll'~ l scl, I II u ~l' l.. o"lligt ElILll', IlIl'II hlh' \ RI' drl' IlIgl'lI Dor 1\11 lil til'l fri _ Pl'!ll'I~'1l \'lir kla r O\'pr, al 11('1' ikko \UI Tid iii ni \"1'1111' III\;~ An<;lrt'ng(,[Sf'r dl'l oih;krll'mlo Dyr \III ~l'nlh'm l'i \'liidlll' 1 GO\"[I.'II, og 1"1'11- dl de.'hg,sf'h ud "omml.l \"f'j. h.ort TICI ('f(('r skn'd IIl1s('1 btlmnll'n i \,t Flnmm('hll\', o~ RI'sl('1I af D,",l': Illngf'l\ omkom l Jo"lamml'r1H' Il, t \'I\r l\"(' Ko('r, felll UnJ,:kr'{'nlull-'r, 1,1 11(',,10 og 5--6 ~hill D}"l"l'lIl' t:'t antl1~('lig bll'\'l'! hnll Af Hog, lild"1i l ld.'i\ IIn/U'lh- dl'lii. FnJck i Tlmi",.1 bl{,,' alnrnwrd 1,1 IG,:?:! Og,nr l.('i\t dl"r pan Bl"I\lId~l{'df't, IJ\f'lI Il('r,-nr ikj..~' lin r.1'i ul slilll1 0ll Vm 1'11 na rlt!.:!::.'i"\" IJldlHhhllll - Ih'\' dtlfi fonil li\a:lili' 11t'fl'lI's fol' \'( 1 ug ~lll\l th'l" -, hkv dl' r!<nl \'und IIMI SIIUI":I'lll'",II,:: Ekmlollllll1'1l hk\' 011',,1;\'11\:1'1 II\\"II IUI'\nl'HI'nll":\ n,'.. nlln', 1\\11\ 'Ill- 11'111' og Hknrsll'l1I' li hin hlb;i!o:i' n{ Ej... 1,1!11l1111!'1I. Jo',lIwh'll ll)r"i\" illlldn;\,."it., 1'11 111'1 I\nrn tig Il Uth,' F., \c'rmj,it.'i, lij!i",111\ nit III\" '! 'ar I l'.lil11st'lh' J:\).. op 1 1,11\'" 1\.,11,.. iui' 11,1.:\'1 af Ih' r 1'\ 1'1\\1' In r, /li l'pth' I,1'1I k,llil\lil'l' lil al hil.,.'1 {\lh hki Tnh,.ln. \ S~\ln \lil'i' 1111\ 1111 '11 ik J.." ) ",kJ... til'li f<ll'\\1(i11i ~l.:lt"', 111' \I,thll,h, 1\1":11\11\'1' :11 \' :\ h.'1i til 1'1,.1"1,111" 111,.11'1", (111 \n lull 1'1't\I' ISI'II,,11" h(\r i :'\,1'1111',1"11, 11,'\1 hu II\"ihlll Fnllllli.l hnr {I\ll!'l \111-1,11 11\,lt,lJ1. Iltli'l 1M.. o!.' Ilod_, Fnlll l'lfl, OK 11,'111 Iw.!l 1M \" \ l'i'.h 1~.'1I. F"" h nj I/O II 111.

17 l100 To. uua, uer med belejrede... 11)(/0'1] olul!<i Omrnad" blæsi!} der uoglo fur NonHIl)' Slrurllforllr~ SI,k/"! hl1!l"cr lh.'!i, Im!o IllIn Stlll"'r 101' ljrlb,'dre{ IIlIJ~1J MDrkul8 }'rt.ul~ brud Minerne sprængtes i H,avstokken. Pan li: f$!"1i I:n'v flcrn )flll<,r (J1l i!"lod 'lilli SlrwJmiu_ ~prl1'"l!bl,i"r l!!'lifru I\ggcr tfl r'yjlll'hj" nwu i dnn!ii'(i'fq SO IJk'~IJlo""red!l flom M.101 i. 1I('rl)(' lif sig J!~h rod at rulje i JllI\'~.'ilokl;:"1I 1'/'url~ SrornHln Jlflrlo..~ l l~f~ frrmlrjdngvii8!..ub lrn. lirl' \'(I'ldigo Drlln, Mil.!' lil/wroc gik i J."(lulI Taget blæste 0'> i Vindmøllen. OglillB Ira Han Horrod ntnldt\'! om.idskll/f,o Slorrnskllrlnr, og.palok i l"jlirrij~lflv hnl'do {'II It/II'I Erro _ r ~J] 'nid [,01 1'01, Il! hun Frih k01.anesttlnt P:UIgI III li il. (flll, fjylltnlc ri~n llllllher J.I<:rrll. rchu'umt i llil GQul~11 ur ~!1I1' en Cykle og kø Jitict hlll'd. /"q! komme det'1ij, 0l MI en RæHe Steder i '"ejen. ~ill Gang tidli/!:l!1 holdt, dll hll ll I'il &! IInu tnk! urhu"dj ekl'll'cl'{! sil!", l,~ii"t lo.

18 Sølvbr..yllup. han altid red. Andcbovt'mbcr Fe,t! crr~tyrer i ralfonromlin En BRITISK Bombe.. maskine skudt ned. idsted. t'<l81(.>(1, har undrr\ isl el Sumsrilf'rttl'dt'.i mro on'~laal'l af og Læge og 13 Ele BOl'is Bagrlr.bord paa rous!'n fik lkurv' fra l/lochrj L El(>V'{'rIlM n takkede Jd{'1. ('Il Fortilsluttet lil\s' rrelsi'n II, Bruno Rrsganrd og.ro.;;a 3 Maskiner inde over Vestkysten i Gaar Eftermiddag. B e r l j n. (RB fra DNB). Ved Indflyvningen al 3 britiske Bombardementsmaskiner over den danske Vestkyst i Gaar Eftenniddag blev en Maskine skudt ned af det tyske Antiluftskyts. Ogaan ved Cherbolllog foretog to britiske Jagermasltiner et lndflyvningsforsog i CauT Eftenniddng. En Spitfire Maskine blev skudt ned ni Antiluftskytset. To Landbrugsejendomme beskadiget ved Maskinens Nedstyrtning. Ritzaus Bureau erfarer: I Tilslutning til Meddelelsen om, at en engelsk Bombemaskine ved Indflyvning over den danske Vestkyst el' blevet skudt ned, oplyses følgende: Engelske Flyvere har Mandag Eftermiddag nedkastet enkelte Bomber over det nordlige Jylland. Der skete nogen Skade paa civil Ejendom, men ingen Mennesker kom noget til. Mandag Eftermiddag er en engelsk FJyvemaskine styrtet ned i NordvestJylland. hvorved to Landbrugsejendomme blev en Del be ~kadiget. Tre Mand af Maskinens 4 Mands Besætning blev dræbt paa Stedet, og en haardt suaret døde senere., bnxl. (]pr lxliiged i af Skoroldsomme dc/i store i :rhistro \' Falcks larnlc'rf'l.!eobjerg of' slukt'r var Af Bestyrelsen nfglk Anders Olsen, Sundby, og NØrgnard Lyhne, Nørhnll, og i Stedet valgtes Hotelejer S. Jep~ sen, Snedsted, og Uddeler J, Drunsborg, Snedsted. Som Revisorer genvalgtes Kor! Emil Malle, Snedsted. og Skomager A. Bengtson, Snedsted. Det vedtoges at tegne A bonnernent. hos Falcks Redningskorps for bl. a. derved at faa anbragt en Forbindingskasse ildrætshuset, Iings.':'pil Yil bl'tyde en uhyre Forb<>drlllg - og en tiltrængt. Forbooring -,af Sle.nbj('rgflskernes Arb('jdslorhold, 26 Miner og Sprængbøjer. Siden i Gaar Morgl'S er der dre \'<>t 26 MIDer Og Sprængbejf\r i Land fra "\ gger til BuJbjl'rg.

19 " J, Vhn"krtjf. I'~'''>r M"."møunrd, "11.) ""',.t"u t" Mod, t ",.. I An't... J. l ".J 'lfl 1/ u.1 "p lii'~! I' Jf.rA " '1 lar l,,~ t ~: nid,., \<ltn""hh \ ~t 'ra,1 ~."'1 ~"... I" j:, "",.", \. ~ Tn-"!f ("I,,,Id ""'I,,,,,, "I 1,~n&:1 til ""I, " 'li,/",,,~i J,ruP'ln, bum",. " ro,:1 ni ~",'S om b"rll,1.j nde ved kysten. T. Vest. III JT,.j ""II Ilf \. '11,1 l ">lnd.!! li i n i ralu II I Ha\ I,.,l, II J" Hu "'" d', Fm' ", ~ uft.. lnrm i 1'hisfcd. ",Idl I de. IrRv'es'. Elllrtnld'dllgl Ilml!'.,d 'Il HI r,n~r '.r"'"nld,i,,:.: 1 L',I'r In,'1 F/),,"'II,.,'I, Thi, t. \lh"''',,,i''ii'''' ~"ru KI 17{~'. II,~.' """ f~".\i""''' '~''r "1 hor.u I,all G.ul,'n l"ti'!i<""",i.-1. "Jo( 1111.]",,,,, 11\'h'lI h", M)!1' 1II,(""lnng III al ""lil' FhH"- I... J l'" fh' I... _~)ndt" ~ig 0J1~'1 iii,r" '... ri\! h' \lId,',-,,,,,,,.,.. ~ "Ik 1'1I,~... I, 11",1' Clkll'r I J-'ur"JL'_l~""" "II" rua..\iiili.lh'r (;~, I, "11', 01"1 l"" Ull" h,]" """. J d.1 til U,,hil,,' " JI1nllll bl,,'1 1',,_ dd I III ",,1<1 L,."d'lfI III I-1.r"r. 1/ul I, Id, ("r,l, oi.. t t,,1i' for l"nlull', n. ld, ri'ii I ]o",hh'lml1(t'ii1l' l'fii cl", "IL,u", "",1_ i UU~... n l. I"n;;. Tid nt n,., J\ lin'!o',', "'''11,H.,. hui,jt, :1 "II" d, t)rl'"'' nf Sh~I, NH\ t", h' Ihl('lOtl" hu,l<" ~ ra' I,\n'Io,',,rI', l "~,,,hjii i,k k" ~und" nn,. IU' ai. Fu, tf'l "'1"1"'. i IIdhl Afbi' 111"1"'11 L"III. "il' dl' rr" h' SI"_ du' F,H"!lIing"r 1'11" KnlllCIII'r furt. ~1I 1' I'. t,>luu,,! "'\'riri dl I" ~,\rln>j,it' P TI,) 11111\. IL." d"r h"hlt 11'1'1.:tp pau Sjorrins: SIaholl. Jlu.!ll r A' rlll<" '''t Ilorl'i, og d" HPj"'IlII' I,' " 1.101,,,,1,, I T".IIII. TOld liiud f"j.'lrit"i. v 111< \' fu, l "liug!", II'II. da.if',,"i'1l /ol' v arhl",.t lil li, II~ dl rrut hl<....\flrllllll' n forlilhl... t m,~1 In -"m ~"nutt.. r, I."fllllalm, u brngh' con 1)( 1 Fllrl\ln' p,hi. Ruld,H IlI.liolLl"ll pall t r, irril 1m,.. It!"Qr Tid!'n nipilt m JI, (JJo( 17 I!lu'" I,,,'Pj r al '.NI tip" 1I11"r_ I (laiir kulhln Aucll'l1" rrll J.,",, II. r rr' UJIIIJj'I rn. ikk~ komml I"la Inll nlll nurl l'akkpjn' ror KI 'i.1, lild" Hull"l,il holdt klrr III.\fti" hl. \ III.. I\lnrm, "II hll v /,,'rl;rl '/'rlg.,t.1 1.)11('1, rllmm"l TIll" 1\ ti,. LInI,!!."}~IIJ"1I1t,.. pi, ", lo J hil Ved AgglnundbrDr.n " <Il", l. III' II l,], \ "1"1>' l, li Ir Il.. " I,,, \. t... J I I,j, r 1,lp\, ah, I ~1'1I1l1 Ic' Il IJr"t,,,""ltH "",lir \rt"'j,1 Ar II r I,rl4( 1"0 ren!,.11 pli Ik',,,,r,r,.,. I",~_h,," "",.. \', '" Lb,,~ "" \. I',,,,,IL HI Io",Ir""" L VLlIo, I... Fn' ~rri' Il''''.'10",,1111{ ",, ti h", 'I"i_knltr"" r"'"" ~ p n. V "",.1" ",,111'" l"r<nl ni{' " L Ih'no",K"...,,, ",,,.1. III '''\(n~, I l-,,,,,,,,,,,~,"'1' SIr'" RnwnutL I"") Ganr,! I Fanrlofl,I",: ~~'I..,I"r "I,,,,\.1,,111{ "~:"",!"U' "t,,,'hn "I fil l;"ø"""""'"'i''' ",,,,d I/nrnl1l K l l' r ~" 1111 ",.'.. L,...u!.,m r f'llari"u K'~rk~;;a",,1 'nt,"mln"1l m,',1 l,,'l~. 111 ~limlh,> ti' SuhhnllulJ ho.. ~tii nw,ltt, I~ I~ I,'r Kll'lhgn"rd i \,,11"" "R ><0./\ d'l_ f", ILIt:1 :-;~n,h'il. II" lulu kom ILJ' III I,\110-" '"$:1'11 Ol'h"hl, HIl!, :<,,,,.)m. N i GUll, ";fi,'tmhhlng, 11\1'11 K r (,na",i"ll rnr al pa..,' ~H'nr"r, rrw hin,nmt, cl,) no/{lt nr Tn;:c t IInj nt, "II hnn hk,'ul Sl.nld"t I<'nn, ' a.f I.. ',j linn kom lu""'. D~hnu,lllnl: I"'" nh~kd,(io'r In~,' ILI SII!""hll~ 0i: It II" "I Thi... led Orkc~ "fil ler JUblll'rcr. O,~'I<I"I: 22 d,,- har Th'strd Or J..,.<I<>t; :!li All, _taucl lololuih'" na l lb~ "u.'krr f'orlu",.!, o,.- I dtn Anl",dll~l\ll ",I cll'r TIT""og d'm 28 ds. blh" uf- 1I01"t en.hd"i.:luii",koll«'tt "nll. Hotd.\lI.loorg. "~Ot O,.k""ltN und..,. Muolk_ djf"\'~ tot Akc J H II. II I {' Il", Lrd.. I~" v,1 udfor< l'n IIrkkt,> "O"ulll:'ro,> og folkehll"~ NUIRN', bl n. Svends",,,, udjkhllw FI "tpqlonal~~, Lumby~ ~ ~I~ntllillrrsru ld l' Prom",. b!ll,-d..,. "It ml'gn lildet. ll""udf'll,'11 loh.nufuktuthdl. I'pt!'r J,'n,. e n ØUIR Soh"t n,,~1 Akkom"ng Iwnwut nf Orgnnlst M Il 11 k ')'n.ri' (orftk"lllg-e SnlljL'(' J'togrammf"\ ~J" hdt 'I!'t'I1nem ~rolkl' h",~, og d. dl r ~'d('rugh" "ft('r Kon. t' nl'n '" fin', hvor hl'h' dl" 1:, Mn'nl ftlor" Ork".tH medvrrker, bør,j('r dril A ftr" '... rl' ruldt Hus "a. liotel ~Alll. ool'lt". All" d~ m('<hirj"'1li1e yder dtrl's JIL "~nts gri\u lcler. ll1dla'i(i.'n \'ed 1\011' Cf'nl"1I t(]fllld"r do,>1i jubll'r 'noje Ard, l'ng. Fllr ydtrll.l\'rre nt IlUlrktrc 1l.I\'t'n, vil Orkrttrd IIIlltlSlle IInl[ 10:11 Kon tl'i1ni nfhold" _ mu.l~'l'i' i }>roer!!.10/1 gennem nyi "a GDcll r. Thlited FJerriblev Jernbanes VlnterkorClllan "ti, II' I'r i Kmf! "II.ILllnll: 11"1\ :1 I\lb. r!iii! Pn I. Jhc nhlgll Ir:. I, r ~IJII 11"lI"h' flla m'i'm'iiiiig.' 1:1"I,IIII\"I'r T"!l('! Jr,l Thi".'.1 '\1!'1111 'II If,,,ol, lil I'\~.'. "g TdIfl'l 1111 ~ J.rr,II'1" Kl. UlWI III I:C')I ItI '1IIIIItt, r "'11 ri' ru., I 1M Thi h~1 KI IC J-,. 1" I'r li",r \"It, t'hiii!ili'r,kili' "I 1I.,... r 1a IAn 111\ 1111 I II 11,11 r I<.'V, KII.I ItIJ11 Ul I\.",rlll' If, II'rd~ 1"11"('1 1m Thi"p,1 1\1 "'rlllllol, r. Il! iii (o J J, A. o " J o..... ".J, ".,. 0' " u,l, '",J H " o,,j Io< '" ro. l.. '" 111ft m. M, m, ~ d, '" l ", L. " K,., M, m B, il! ",. " n. t ril't d.,,." m'. "i.o r,a" "ni I

20 3 }i i.~kf'(ur/','uilkhlplrtf' v,u' f' n"d"'"l'lipr Art fru ~kplljl{ 'ikkf'lllf -"'rll,i S/(oth'sIJ'flnd d" Hmlsf)fl'lIf'f Jo'al'llJj"1" m i'd f'anghlf'fll/' Vfl- ik/{ Mi mi Hult d f. ( IHII lu l!ult'li,l( vnl'iprf'f!. (NI. indhrngh' dog n Oll R J)II' t IN. I Limfjordf'1l fll mm<'n I ign mg 'r vllr f't ual IP!tf'fisk<"1 i i r dp,' j Aar ikko ",r'l'cl I uf'hø Om Jo'arloj(1f, Mm de rlggllt om Sl flf'(i/oikahf'r_ og gik ovrr < U lif' d i Hk l' "j(ll 1t1'borOll hlpv Ilf'lIun FUflg Kull"r, Iigrf' 1'f'L v"'~"nl JO --RI)()() kg. ]{Ybl(oJl III r TO/Hk mrd " ljnr~(angg PI' F'arloj A/n l'oi for!'ihhl nw",if'1l flom IIIH(>dt'~.lr.ud THL wlfibke Rkngon gnv Dngll- pna Iii Ved d'c tyske Hestcopkob i li'jf'l'rillllf'v i ji"ol'mitltlng var Il!'r [/flrnn!il!r t 27 Il N;I(~, hvoraf 21- blev l;olgl Dr' 20 lilhnrtf' ljolil!'hanclll'r ~V('ml.';l'J1. ' ''jf'l r ihth'v, mf'ns H r'slr'n val' rrf'm.'1lij!i'1 af pl'ivlll(l. P, i~rrn{' Vllr fra J (1', J TlIiS{f'll var Opkobr'nr Ikke færd,go ytr{ Hf'cJILkhOlH'IlS Slutning, En Hcs t I Ajlebeholderen. 110s Jenu8 S L ø y B e k, KlIm Fjordholm c, faldt en He~ I Gaar i Ajlebeholderen, Til nit H old var Ajlen lige kørt ud. Ved Naboerø Hjælp lykkedes del at faa Hesten bjerget op. Et halvt Hundl'ede Miner og SJlrængbojer pau Kysten efter StOl men. Sidpn i Goor Morges har Politiet l Thlstrd tunel Rapport om ikke mindn' end 40 Sprængbojer og 8 Maner pau KYHtsLræknillKcn f TIl Agger til Slettestrand. Under Stormen kom der des. uden Horn nævnt i Ganr flere Millet ind, ROm rksploderede ved dcn ublide 1AtnrJing pan KYBten. "~r kom Miner ind VM Stcnbj('rg (2). Hnll8ted (3). Lyngby (3). og følg(>llfh~ SteMr drev df>r Sprængbøjpr i Land: VorupØr (4), Hal1flled (9), Stf'nbjrrg, Klitmollf>r (U), VangslIa M{'llcmslrand (2). Vigsl:f (2), KJlm Strand (4), Agger mellem Hofde 84 Ol( 86) J.yngby (4), l.odhjerg or Strttestrand. VCtludcn er der drevet cn fla.- Enhrru I.Qui!!" ThrmRKIl8.I-C! lup, har "ul gt 'I;n Vilia til JImI!. P G VI' \f rgll.a.fi], Hurup, for 16.2:/) K I Ov"r1~f'I~'1I "r,;kl-t Handf'h n l'r ordllf'l VI"] l. IJi inlr, Hurup. Tinglyste Skøder. Enke G. Ander!WJl til Lmd, A. C. Andersen, ThorsbjerK', Matr. Nr. 12 f 0 ølø!l, 6000 kr. Esk Kr. Gdr, J. Ablllhcaard til Lmd. C. Holm, Klim, Malr. Nr 3 b, a f Thorup Holme, 8 a,!) t, 9 g Vust Holme, 33,000 Kr. Ikke vurdcret. J. D. Ol!!en til H Kr. P. A. Thorhauge, Klim, Matr. Nr. 8 y Klim Kr Ikke vurderet. Fødselødag. Chr. Hede Sørensen, Skinnerup, fylder 81 Aar paa Fredag. Radlo-Afbrydelserne. Statarodiofonlens Ud!ICndl.'l!ll.'r over KØbenhavn og Kalundbo.rJr blev i AI Les afbrudt Kl. 20,36 al militære Grunde. Den afblændede Færdselslygte skul være tændt. fn KJ. 18,35 til Xl. 7,45. - Mørklægning Ira 1,15 til 7,30. Ulykken kostede Lægen Livet. l..cl'g(> 1\ nut! D EL U $t 1\ a r d, Log.loT, (Ir I }'I(lr~l's doet pall I.Ojlstor S)'~ hu!', 27,\ar gl., som Folgl' ar dl' ](yl\ll'l('!;;(>r, som han Natten til ~1!lndllJ{ IlIl.allro~ sij;r \'C'rl... )rl for LOi:;tor ml.-d 510 ~olorc)-kh.' at paa- V Slag neø kg den dra sen ne Sv "" st r f o I

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Mødedeltagere: Jørn, Jonna, Lone og Alan. Referent: Alan Mortensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. 2.

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere