var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1940 41 var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted."

Transkript

1 -----1" alc ~s ~ 'p v oy.-m 0". senkr. ørenaens Gavel<ort: A. raadet - Kommunens Regnskab for Davids 745 P var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for ~~ske. underskrevet af umtlige Medlem Krydsrækkeskydmnler m. m. til mer. saa ikke,'ti.r... gning KJ. IS,15. Prl i Aflro skal der mørklægges allerede Kl. 18,15. og O.rdi- 25" neene skal holdes nedrullede indtil,kl 7,30 Morgen", 'Ydby Postkontor 75 Aar. Postkontoret i Ydby blev opretlel d. I. November 1866 og kan lalt.1i om ca" 14 Dage tejre 75 Aars Jubilæum. Man.kal vare... Mund -I En ung Mand fra Thisted. liom paa en Jernbaneatatioll i Midtjylland havde været gr,jv i Munden ')ver for den vagthavende Jernbaneusistent. har v~d Retten i Thisted vedtlgf!t IO Dlgbeder å 4 Kr. slmt at betale Sagens Omkostninger. Luflnernslorening oprettet - salte i Søedsted. Sned sted ;::,ognerlld havde i Aftes indbudt til Lultvernsmede G_mme' Th,.holmbO fyld.r 78. paa Jeppesens Hotel isnedsted, 'tor "liv HerrcKalrd"e:artner Lauril'JI OtT. hvor Lærer Alb~nhu.. Skjoldborg, J e a I e n I Bur fylder I Mora:en 75 Aer. holdt et Foredr.~ om Luftværns Jen. n,tammer Ira Thyholm. idet hans loreningslrbejde. Fader boede I Styvel o~ nr ulftner Der indmeldte Sill slrab 66 Med pu H ad.. l.. Janøen lærte Oartneriet lemmer Til form. yalglea Landpoat OK arbejdede I('nete mine I fonkelhle Martin Chn ten en og fil K''Ierer eder ruodt I LAndet. bl. vir hin O.rlna, p.. flere Herre... rde Lærerinde frk. Stensgaard, og Sekreter valg Efter II hild n, bleved Itfft. virkede Llrrer EI.ted Den bao ".. Juqe... rd I SInin.. hil. evnk 8e tynl e kom ttl Il be ketti'... a. mindre landelendoe I tu al SI fred Andersen, Arbejde anli,.. PM Hol.tebroqln«n Se i Cl. mand Chr. Hu m... otal.. ~,"I.. Ej d I k. AI... d Yd.. Ol IL il.. tr... tnrkl op. N. Mr'" a.rp "_- "...~... BIo, SI... =":::~---'---,nlll I......

2 .OKRATEN. Pas paa Lyset fra Entreerne. Mørklægningen er ikke alle Steder saa c od som den burde være. b o- Man lægger bl. a. Mærke til, at se der mange Steder skinner Lys ud Dr-, se gennem Entreernes Døre og Vini duer. Den Slags Ting bør man ke faa i Orden, inden der falder en n Bøde ned. n Lussing. 40 Kr. er en kedelig Kø Færge havn - Tinglyste. "Bonit! a n Fra pens. Lærer K. Larsen, Sten bjerg, Tømm til I"';"L-.. r D M.ikL-oJ".I;:.to.nh;n~ '"-

3 II:" 1\1 h", 111' I ()nk hll\\'i' I 11I,\ldt Inddl"\ \l11i Jlnn ~ 'I ' liud"11 \\11, :\ 1\111 Vp ~ l (\li' Lild ~ 11 ' ltnd, ~",

4 Torsdag d. 16. Ol,tober Aarg. Krigsbytte.,,,,,, Tre I Ved engelsk Lultangreb i Gaar Eftermiddags. r vilpcrsoncr blev dræbt og enkelte SR.:'1redes. De dræbte er Arbejdsmændene Mads Niels ItDudsen, Anch'eas Christoffer Schmidt og Soren Halbel'g Therkelsen. og andet Krigsmateriel, der er erobret frll. Russerne. igelses Thisteds FOl: 'l'hisled Dampmolles Ved.. kommejide kan jeg oplyse, at vj for Øjeblikket korer 16 Timer i Dognet, og det betyder i Forhold til det mulige Salg, at vi tilfreds_ U. 8. A. r ene. K Cl b e n h a v n, Torsdag. Engelske Flyvere har Onsdag Eftermiddag nedkastet Bomber i en By i det sydvestlige Jylland. Ved Angrebet anrettedes der ringe Skade pua civil Ejendom. Tl'e Ci- -<>- RooseveIts Forslag godh:endt af uet udenrigsljolitiske Udvalg. II a s h i n g t o 11, Torsdag. (RB fra DNB). Det udenrigspolitisl<e Udvalg i Repræsentanternes Ibs hilr godkendt Præsident RooseveJts Anmodning 0111 Ændring af Neutralitetsloven af Tyskere paa -<>-.b e r 1 in, Onsdag. Vedvarende Foresporgsler fra udenlandske ojoul'i181ister om, hvorleaes det forholder sig med visse.t{ygter om visse Episoder i Grønland og del'med Arrest.:'ltion af Tyskere, vækker ikke Interesse :i kompetente l\:redse i Rigshovedst8den. I \Vilhelmsstl'asse nægter man at beskæftige sig med disse R~ gt{'r.

5 d. ilfælde jer sig! hans Dage. ~r fore Børne- iseren r, som el. Syd- erika Udde en Iii d fuld sloffer erver mpag \lentes alerika sia Iler. FLÆ Lulh-æru~loreuiDq Lørdag d. 1 hetellel. 15Nu ml Sociald. F afholder Mede i Lild Skole Mandag d. 20. ds. Kr. 20 pr. Hjælpekonsulent L Y n g elaler om Foreningens Organisation og Pormaal, Fru Pastor U s s i n g om Danske Kvinders Beredskab, evf." Realskolefærerinde Prk. J e n s e n Om Samariteruddannelsen, og Distriklskonsulenl P a I I e n k a m p om Egenbeskyttelse og Brandbomber. Kongesangbogen bedes medbragt. "" S. Lynge. Thisled Amls Molorklub. afholdes Tirsdag den 21. Oklober KI. 20 p.a Holel.Royal". - Musik. - Kongesangbogen bedes medbragt. I OStl Teletc Ind Porer Thyl Sm Søn' Ari Hvle Ar Boel AI Hel Fi Ves Al HUl C Vis H

6 , en og 20 at t,'00( lt Ande I raditioen lænoni ngens Jet bio. Teater- viser sig mmel ig t, sahener. entering.. I.... n Mine,. ioen Eftm' al d'cr i over tyve Da.ge ingen Mine!' hal' været pna. Thykysten, d,'ev der i Gaar Cn Hornmine ind ved Lildstt'and, o.g i Dag kommel en Hornmine paa Van:gsaa. nordre Strand. Smughand'elsaffæren i Thisted. Leverandøl'en af de Varer, der er blevet Corha ndiet paa ulovlig Mande af fem Mennesker fra Thisledegnen, Ole Marius Nielsen, Køben- Fru Kristine Hansted, fylde Gd Valdo S bjerg, Mors forenings F orm Morgen, 18. oi Vu. Stat!.banernel, mes nu fra xl, 11 _......:l, < I'<n" "",<:1 øl '_L_.Det første

7 J-'" I'If. ~14I'1 Thl~lcd Nylnrv,I murgtf'u",,1l mlf//h/nr:1> I uruntlrllrrll!lll~ død. endtgøreiser. t Min cilikede Hustru. ASTRID FIBIGER, t'r j Dal!' stille sove! hen piia SI Lucas Stille Isen KØBENHAVN, 17. Oktbr V. Flblger. Be~ravelsen forerahr Ira Horring Kirke Onsdllg d. 22 KJ. 14 t Min kære Mand, yor kære Far, SVigerfar og BedsteIlIr, SpareklSleka8Strer J. Jørgensen, er i Dag still e heflsovel. O~erorJendi.. e Forans'al'ninger. Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget Torødag den 23 d Md i Tiden rra KJ. 9,00 til 1':1. \4,00 alholdes der Skarp. Ined KaIIoner (AnliluUøkylll) pilt Dra,llct Syd lor Sindrupvejl,. ku"",h',i,,, bliver i en Vinkel fr. &ydøøl til omtrent Vest lor Røjen8ø Odde. I Skydetiden alapærreø Iglgend!! Omraader: Pal Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest lor Hovedvel Il Ira "O"," ved 37 km Stenen til 38,8 km Stenen. Pall NIssum Bredning er al Sejlada o~ Ophotd forbudt indenfor en Alaland af li km i Omkreds fra Sltydeterrænel. Overtrædelse ol Porbudet medierer Sira lun nar. POLITIMESTEREN I HASSING-REPS HERREDER, Hurup, den 11:1. OktobAT 19'1 J. C. P. K O 'E F O ED. Thisted Haandværkerlore. Tirsdag d. 21.0ktbr. Kl. 20 opfører Hermann Florant T otsrneen Vnrp.~, I - Thisted og Omegns i. i Radioklub : I JydskLytlerloreningsThisted.Ald. æ "I optager ~l rne nye Me,lemmer i vt'd Henvendelse til Foreningens w,~ _ " '- _, ~

8 'BIt r Udd~ skrin'r s d!'ll nlilh"t(' Land Ol male {'n dda 1(',. ('n }f>11 I il,<;t og jkj..(' JlOj ('I{('O ar/rg af e af 110- dog Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. Torsdag den 23. d. M. i Tiden fru Klo 9,00 til 14,00 afholdes der Skarpskydning med KUllol!l'r puu Draget Syd for Silldloupv('jlc. Slrudretningen bliver j en Vinkel fru SydØst til omtrent Vest for Rojensø Odde. r Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Pan Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hovedvej 11 fro Jernbaneoverskæringen ved 37 km Stencn til 38,8 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Afstand af B km i Omkreds fra Skydeterrænet. Overtrædelse af Forbudet medforer Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERR'f:DER. Hurup, dejl 18. Oktober C. P. I{Oefoed. FIRMANA VNET AKTIER: 17. Oktober. læses af mange Tusinde K.b., S.,I,., Købere og huskes bedst Prlvalbanken 152,00 133,00 Landmandsbankco 131,00 ved en Annonce i Byens 131,50 Handelsbanken ,00 og Amtets mest udbredte Fyns DIskontokaSIe ,CO Vor kære] ELSE Sø eridngd HURUP, Jes Karen og S Begra\'eH d. 21. ds. l Alle, som l velkommen Herren kære, garn JØRG (Te 80 Anr gi IIANS'! Osvald

9 Ibj'-"I( 1 '(' HLtT'J'l.'~ ~ IIIIJ- Ø)'gl'"" U" "il df'i't'ii, '1{uard liv, OK JUlliorIH"lITI(IL----"R 1 m n I l"'ly-j\y.i'" hilll{ Ol{ Hpille mod de dcrvu'i'cudc il li II i o )'OH. J~n Jlornmine VI' dl'(~vl'~.s I IHlld pna SI,I'LLlld(J1I ved Vnn)!HHa nordl'e :'llrancl, liord 1'01' Byen. 'I'h i Hlcd A fhqldclfol'f'1i in g ca. 2 km de)' HI, v;.prd i ~ do)! j I de 0/1: del, mpl'c man ( le.m, ti

10 Overordentlige Foranstaltninger. Bekendtgørelse angaaende 8kaIpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. '.forsdag den 23. d. M. i Tiden fra KJ. 9,00 til 14,00' afholdes der Skarp. skydnlng med Kanoner paa Draget Syd for Sindrupycjle. Skudretningen bliver i en Vinkel fra Sydost til omtrent Vest for Rojenso Odde. 1 Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hoyedvej 11 fra J"ernbaneoverskæringen ved 37 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt Indenfor en Afstand af 8 km i Omkreds fra Skydeterrænet. O\'erlrædelse af Forbudet medfører Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSlNG REFS HERREDER, Hurup, den 18. Oktober C. P. KOEFOED. hvorimod Handelen stadig forløb stille for almindelige Markedsdyr. Grisemarkedet I Aalborg var tjlfort 640 5maagrise. t Yor kære H:.lstru og ~Ioder, ElliE SO RENSE N,

11 ... <{1I11 hnr Itll(,II'IH~O n S " nen " ~ " Lillt.' S'ml" vil "YIlIo(II ::)UI1/rlC Iill'gl'l OUlllHfI k kolli PI\/olIIl'1I1I' Il'. Entre &0 Øl(~. AUl' lun A dl{ihl/t!, ARUP IIl'rI'.M LultværnsIOl'l,.1i1l lut), ulhnldcr Møde i Ar up FOl i hu~ Onedag d. 22. d.o Kl. plod I II, id\'! 11/'l\'IPCkOl!lmlcnl t Lærer SUI1CSCII "Onl In Cl OUl Lultvlllfllslorcningellll I'or øl dt' 1111\nl og Or~llni811ti0f1, l;ru PøMlor r Hnr- lj" 8 i 11 j.l lalel 0111 DUflMkc Kvill' c Irn drrm Hcrcdskllu, Lærerinde F. k. er vllr JrlllH'lI, Fjcrril~lcv, tuh" ' om SIIIIII\w aaden I itleruddannclsl'rl, ar Diøtriklskol1 ' I dem Mulenl l' II II c " k II Ul P Illlur 0111 Oj.! Blundbombcl. II:!vnNI E/olCllb(,8kylteh~e 101 ul Mindst cen Persun Iru hver ruml. Ilu81:1luTII.I bcdcm ~IVC Møde. Konge. 1<01- IHUljr.(bu~CII lth'dhl ir'fle8. over 'MI! Chr. Sun n. Chr. Slore Oste- Tl'leloll I I l I, I l ='; Good T emplar. Loge.

12 ri. H ertz og fors'kel INI sammen Tilknytning, I Mcrgen gen, at man ved Norre nder. Clans er ti l tciiiet Bag!esogo Slonmed R('jscn lyst', men al den har om at faa ved Nu ovis! SID længere ælgerpaa Form, n, Sjorl(> Regn Baslyrel Soe, Thl ; nyvalgt kaarup. en VlU' ls B a k ng!lere af med, hvol ctl'1 hlev shll et ell R w ko F Ol e f;llolgsler. Jo,.I.a. To Spærreballoner over Sydthy. Del" anrettedes en Del Skade pn,a LL"(lningsnettet. I Morges ved S-Tiden kom to S pærreballoner ind over Sydthy fra Hnvet. I den voldsomme Blæst blev Balloner Ile før t med meget stærk F art hen over Egnen, og da den cnc slæbte en Stanlwire efter sig, blev der anr ettet en ikke ubetydelig Ødelæggelse pao. paa Telef on HOjspæ.ndingsnettet og nettet. Den Ballon, der anrettede Ødelæggelsen, kom ind t il Kysten ved Lodbjerg. Ballonen, der var meget stor, \ ar forsynet med 4-5 Wi rer, men hcraf nanede dog kun den cnc ned pna Torden. Hvor Ballonen nanede frem, blev Hojspæ..ndingsledningerne klippet over at den svære Stnaltrosse, og ved Q-Tiden havde Thy Højspændingsværk I Bedsted a IJeredc modtaget mange Meddelelser om manglende Stromtil førlel. Det lykkedes dog ret hu.rtigt nt (ua Ledningerne i Orden, og alleredp.'t Par Timer efter var der igen E lekricitet til Egnen. Ballonen synes ikke J.t have anrettet yderligere Øde1æg _~e lse. Stormskader i Nordthy. Ved I5-Tiden i Eft(>l'midda~ hk J"alck }'1f'ddrJe lsø om da fors!c :;fol'lnskndcl' i Nordthy, idel dt'1 hl Cl' lwdt om AShislanct' rru. ehl'. Bo('s(> n, Aus, h"ol' ('n Vindmolor lob lob:-;k, o,r (I a KI'. Ni('hwn, LonllC'l'up, In'D I' '-iio l'lllell val' \'NI ul rin 1 Lndt'lngel d. (8(1 iovl'igl Al'tll;.lell Sid Cl 5). H jem i OnSdag. Mægl! 50 Aar l S Gtauga Senlns nævnt Sogn. l n T ing Dansk [let naar K indbudt i Hundl Mødet l over, bl to Fore F orf vil ført sted sen til kan v i denn.scr g der nu der ti Til christ Fædre eli de! HIlt\lld mc'd l Bme' I G

13 , ti.n...,,1'1 r..,,,,~ bo.""",.,01.'" Ir.. tl'<' ful I \1\"'<1 r. r FA", t.,r AI {.,ld h,.r,i JlM,r. "' n "'.':0... loa }>'Mt<l h" lil Fald ntf'1'i.1 r..,1, ' {"r J "'r'''' ""'~, h "I Jfl\~r (l... let.,a,dø "4A,1 1\, 2 ). l,',".h'n at $...nd n d ' okt "I ~it!'<.. t ~ h,.'t,i "I" n".. r I'... 1 ur ef td' I','r.10 t lu'j..,.. '" {"r~af" r Djll'",;.'rnin".,.r "'Il".~It lror l';\,~ ~:u.i FOl'..,.,. ~:UI (:\I\r vi ikk,' 'r t:>.. ~.,~",rt pli:! 1'hr. :,,,m olm det il,.t. lu'...' hell~r f,'rhid... "'~ hh Ilt vi Jlnj::'""nd... TilFil't'l"e for ~>r tl,,"';llt nlll'j::" ~ynder (:'Iti\tth..If'~U~ K rislll:\! 'rnes F,n'!lIdeJ"... m,; tjent'r, er l, der ud af han~ Id"r Og$tlll paa ls('ende: Se til. id l edt>r fin 0.'".,,:1.(1 1 fnlder thebr. S., 12,) tning og op r bnlnncet"'-'rie " st..-erkl' Op 'ede at fort Y''':"Ilgtes hel', HiIle~le,' <'s NJels,JenpIsen. liillers lr-ønd. og Rer 1fark. ml" Igtes sum Remere \ Ill~tes. '!lersle,', )I:1,r ev. C!lrl GI'eurl.Ten~en, "Ip Nielsen, Jlel' NIClse:J. U" Gre~r~en. n5en. Bronli, n H:lYedomensen, Ida Fc.'i.nd;;en il som SliP' ~lltere Forer:tlfor;;;ln" Bestyrei;;ell Jeppe (;rnbnlle. oord, ll\"or kke San~. f"fr:lnd rt!dr:l~ YISle OAl ('II linn pa;1 d. TI si l.a p-ede el Jens~'n, "ar nl.ldt teres~t'ret som ble" :'Inrd. ln\'itcrce OR" her yert> om c de!ih 1- Hurup. mnbl'tik flt'n lir- Fbh.t'rhnntl I,,1\ (trilr Fure,('d hltlll1nllt>r. Tu llandf' hk, tlit'l'"ra..j..-t!li. IIIf \ m.tt n 'l-ntu.. hi,.:. 1"It drn t nt',lil'" u,l... (,,1'" I hrld ''lr n\lultl" l'j"fry' Ind af ti"n I\nd. I 'ind.n I ),1,.,.'1'1 \. l.t TI,h'll \"r.. ~.l,~\lilt, fnh.j.,,id ItI lif hliu\l~~lh rfial.. rlwut.\..w til at j..'".,:l 1'IUl Ihlh't "fl. r :"ijd. n mlilt.. J,lIllnd" "It',.G. f''''i~, n., 'ar nd"i\ k~il\l'l\" ud. h\<lr dl' \im, fl. 1;,.", <'It lill'th' {ajtf't :<..'\t \;:\"wlw. d., \ Ind. n 1'Iu.t... lir;' brod <lm i,','sl,,~,it'! bia. fil' 0ll til {r:liil;: til.stt'l'llt'nd('o l':ulit41, 1).'1' ';tr i].;l;,. I An."kt for. "Ihl <lmjtl'l.l\enj. :\t {.I:A tlnmwlw, h,.)m dl'r,'milli! ikk,' '<.LI' NeW'l IWg"{'1l F.\nnt. hjl'rø:'t illd~nb'-'l'ds i~ll. h\"orpal\ m,ln.s.'\.tte Kur.tll iudl'ft.. r n;\ d('or,ar 0llt r.t: k til m"i'/l.'t kmflig s..:., Iwj.sh R~>dllil\JtS-..,t.'I' Hon"ll i l':litmollt'r l<'tll't"l'<ig1\nl "c't! ~, ~Tid~'1i \)g l~l'tinil\~b.'iad"lis :'Ifandskah ble\' ulid\'rn,>it<'t. In\idlertid Y:\r "GMiol\" komlll<,'{ ind. luilll B:tadc'll gik ikk(' 11.'1.tl L:md. men bl..." li~'ndl' i Slr;nndk:llltell for.'it MWllt... "J:dl:llld"s An. kclm.st~ Ik-n kom stmks ('Hf'r, men dens L!"lIldittg kom knap til ut ful" lo~ SlUt ght. Den blev ramt af et Par m«g"et kmftljrl.' SOi),r, hvol'lu det Iykkcd~s tit ride den f'\l'ste ru, mooens den anden fyldh' Bn.1ldell m<.'ci Y:md og l'c\' 7-8 Sildegnm udcnbords, Garnelle ble\','ikk>dc om Skruen, h\'or"crl )10- lol\!1l stand&.>des, sall BandC'n \'IU' gnnskc prisgi\'ct. Det hde \':\1' sket s..'l..'\ hurtigt., at R~ning.smttnd::;k~'oot endnu ikke v.ar nr."'\ et til Stmnden, og,.gciion" kom derfor tid til den l)odstoo~ Baud og tog den P.'ln Slæb ind. Da den skulde lnnde, bley "Jylland" imid lertid tllget af den kl':1itigeostel1- stram og I'e\"et med Ild i~ll. )Iru.\ smed Allker ud, men det kunde ikke holde i S,'Uldbunden. og "Gefion" mtl<lttc derfor Pll.fl.ny sejle til Assi.st. U1CC. ::linn fik ('t Tov O\'(>r til den nodstedte.&.. 1.:\d, men Towt spmng f()l'st~ Gang, og fors!: efter at m.an h<'l\"de lmft Ankeret ude endnu en Gang, fik man et..'\bleret en ny Slæheforbindelse og fik "Jylland" bjel'g",t i L'md, De bortsk~'lledc Sildegnm, der repræs~ntcrcr cn Vrerdi af C<l. 70 RI'. Stykket, og som t.llli&'"e er uhyre Y:l.nskelige at fx.l erstattede, lmr man endnu ikke s.et llo~t Ul, Illen mim haaber, de drh'er i L'Uld. Ophnlingsspillet i \ -orupnr hcsigfi.l!"('s af Yandhnrningsdirel.. iuren, Tirsdag Fonnldda,g kommer \';mdbygrungsdirektøren iil ::SOl" re "orllpor $l~mmen med Formanden for Y('stjydsk F'Iskerifol' ening', Claus Sørensen" E:::ibjt"l'g, idet Direkton.:-J\ har,msket ~\t f:u1 foredst Oph:lIingsspillet, )fan regner med,.ilt Y:mduyg~ ningsdirektoren "ed $..'lmme LeJhghcd VII komlllc til Stenhjerg for nt besigtige ForholdelH' n~ )jolen der. SllR'rJ't~hnlltlm'r o, I'r s~ dl h)-' E.n Ih' :-""tjt,\lul. l.. dn'nloonrtlrl [)rn kr... tl,ii'" l t "" har I fl... 1~1l~'.h k.. I ro,...-blui.. lu'1 lild."" r d"n Jl,l \; \', 110.', "II' d <lll"-...a.lf'doa \~'<i ø.-t,<i n, n };."II n l~ rs 0' r Th\ "I ),1.0-['111'. 1.>11(' I "til rk Fn.~1 I... n III 'rfuljl't, I Udt,(tr.!' :li d~nu,l l':tr:--t "'~r, "Il' i n.11< ksb anl... U.'I"i d." n 0.1 ~k:\d.' 11:\ "'\lIllljl1'ollI11It Cm lh>ji{'il OI-tn,II"'\:\ rk,!, d. r fik bw.lllr Bill S~d- o:>ø' \"IMlillll 1'"< \cl o,.,.r.,,,,,,,,l' ~. ~ l " 111('" d,\1i' mh><:'di'( t l LA.I-,,-,t ni F "nlliddllw'n, ";Itllt'<i ni kuli :-."\ an"j_ r.'r udl:n ~trom I Eftt l1nitldng. l.uit:linrtll i Thl,ted. Thil'ol~,<1 Ilfl\tlt' i F.ftt mliddnjt Kl Il; 15 til KJ. ('4\, 17.(1\1 Lllft nl.,\nn.' Alkn...J. for ~ir\'l\(,l1 l<ld, \ ar Folk i dl>n, ('"tli~e H, I"kl 1- g:; ndt at ""gt' i K:t.ld..,,'n for nt ~"k\"ltc.sig mm Antil\lft"k~ ~l't. ng ~\a I'nm t H~,'ns Sil"t,'l1f'r lod, H\r G:ldl'nll' hurtiltl. TOllllll"l for Folk, LæplnnjninltSl'\I~ t (or ~lurull er nu I'll K.:-ndsgt'rning,,d.'t dd ne-1is,'1.ttt2' UdY:llg hnr tej:!'tl,el 10 Lnndm:cnd i Sojltwt, der \'11 \"æl'(' med. Sk()\Tidcr.. Jen~n ('r i r: ng gn,lt!t i Gnng mc-d :It udarbejde den nærmere Pl:lntning:8l,hm. og derclt.er vil der snru-.'st bhn:: ind 'k.'ildt til stiftende Gencralfor~ s.:unli ng. H (\ll$cho Idskonku rr<lncen. Til den nn~ KonJwrrellc(> for hele Hnn:;ehold i Thll,1.i'd Alllt er der 11llt blevet mdmt'hlt los Deltngere, lndl.obt.hl"tyr. Hellil«>o K\læg-nvl;tfol'ellin~. hal' li!.1.smed"j::'t\ard:'<1 011.!IIsen, :Skjern, kobt en 10 )Idr, 111. Korthorns Ty rclwh' for 1100 Kr. kontant Olg 9t)O br, 1l1l.:1. Vilkllar, Ka\lell er!:ljdet eiter.,s.m~de.~3rd Kansler". En Spm~ngbi1je e-r i D:tg inddre\--el pa:l Stenbjerg nordre Strand. Pa;1 Lyn~hy Stmnd er der inddre\'el en Hornmine ol):!; pau Orum SUJlIld IO Spl";l!nlo:bojer Ej~ndom:ohandel. )lurennt'ster Nit'ol;1j Ye"tergllurd har :lol$!:t sin ViII.1 llua Fare::>.\IM til Ren;;.enejer \\'('"["ner Stnf.!c K,) beslmmletl 28,900 Kr, O,'ert:l~l$e 1. ~(')\'br. Handelen er Ol'linet \'~d Ejendom~mæ}1"ler T't'iru;; :'<Ioller. Soh-bn'lIu(l J.."':lfl Onsdllg d. 22. Oktob<or fejres :li )luti.'r l..3ur.,'andborg og Hustru, r"'nl strup Stj.anll'f to Kaninl'f. Kul1em~r Johan l'<llll~n KUt. :\'''Tre~d{' :is, Thisted, 1m!' i 11:11> nnnll',ldt tu Ktim.inalpolitil't, at d... r f'r blc"et Hjnalet to Knnin('Or, et Par Wicn... l'i', fr!l h:un. Hnn hn,'de Knn:nern... gll.!l"lide i et Skur i sin Hay" pn:l E'1\.~h... w Nj. ng o<'he Sl'-lIr er!>kwt brudt <lp. Ebrl'JtlgI udf'n llu.<;,;<-,.k[lrotma!xr l'olll$en, nrngsbrek, \'~ndt(' i Aite", hjclll (r;i Jagt ng 11!t\l1.,i:'- 1('0 ",It Hytte, en Hl\re, fra.sig Po'l:' ('t S1..-ur lidt fra \"~Je-n. 1 r"\lryl'j hnnsr d~r.:ri H~l.l'(\ og to.~rh\jns her, 1I\<1'n du man kull\ ud i!>\th i:"i.'i>, "llr tx-~\' Hnreme og.~rh,~n:;ene for.,...-undet... ne 1ml' "II-,,,'t 0(,)1' (ri~tendt' d. 1'nr (!n i.'rbipa&o('t\'nd('. ~,)m ~ikkt'rt lkk(' S('h- har ha.ft,jagtkm"l ejle.r }tos-."it' i OMen. Ty Yl'ri~'l ('r m('ldt Ul l'olitiet. Bt>nlsrt ~Innd owr(llldct civil l 'Inr~n f~hkr u.(>r. }knti('r~kt-- nth1hl'u H!I'~~Jtul\ru, Nol"- Oer indtraf Sondng Efjennid~ hall.,,:-. A:\"!.. Sk(\l{'insl)o.~t"r Lano. n, dag en lilll' Episodl" i Ostergll(h' i Thil'h d. tii Au, li,lr, \'\1\' l<\'io.'l-'<t IO \ IS, te 3. at ""S de; en des c, det h:\y hm ti'<'

14 "",'''''~J: L' _.,. U_I ~ rit" $L."la. J~". reo, e V!odrnlev, li:ellvii1~ll's. ~n lorl,,,,fteug Dr! overlodes Bntyrel,en III IL~IUnlf, 01l50D/1 Irrnngere Juletre I Lighed med af "akl"" 111 n. IIdUgerr Au. Til Slul dutltedes n lilie Sonia. o~ lorjkelllge Arb~ldl!pørg'mJJI vir mt'gtll ~18de under de nye TnJkud.love. og Iplrede Ikke Brand i Faartott. ens Vinter- Familil'o mutle redde sig ød geooem Vinduet. BoelJmand Peler P e d e r s e n ais log i bver (Drejers) Ejendom I PlIrtoft ved Thisted nedbrcodte l Ooar Bfter_ Jernbanes Vm mlddlg ved 16 Tlden Ilden opstod, Krlft Mandøg megel pludseligt, og I deo stærke II. Paa Hver Vestenstorm tog det kun et Ø/e. un nogle laa ger. Togel fra II aiseodes KI, fjerritslev KJ. nuller senere., 8,25, der ~r ikke ved Nors Ilerslev, Kaa olme. Thisted KJ. n 1110engæld ~!rø ØstefIld, IØ ølle Skole lhgdage ind I iii Ire Tog i so J 14,20 20,15 12,05 20,55 tog ar del es paa Grund blik, ler deo lolængede Bjendom vor opspliendt al Plammer. Hele PamIIIen, Mand, Hustru og 7 Bern, opholdt sig Inde t Dagllgslueo, og de multi' skyndsomsi redde sig ud gennem Vinduerne, dl! Derene var spærrede al Plammer og Røg. Oet lykkedes ikke at redde lili' Krealurer(le. To Keer blev bjerget ud al Slalde(l, men en al dedi m.. lte leres ind gennem Soveværelset og ud gennem Vlnduesaabnlngen, som j en Pari blev lavet sierre, Der inde brænde Io Hesle, Ire Køer, lem Ungkreaturer og 5-6 ~vln. Desuden indebrændte næslen ah Indbo og Løsøre lilllge med Avlen, Paicks Sprejle fra Thisled kom III Siede. men Husel var dll Ikke III al redde. p, Pedersen Ilder el betydeligt Tab. Bygningerne var gamle og var kun lavt assurerede, AssistaDte Bn Tid var der alvorlig Pare A.fdelioR for Ole Bachs Oanrd, der tlgm;er umiddelbart Øsl for P. Pedersens ære i Nykøder Bjendom, men del lykkedes af af Potilid værge Ildens Angreb pa. denne Hemmelig- Gaard agens fulde ArbejdsmæDdenes Fagforening et saa slort mullet re i Hundborg Rigspolllietl holdt Lørdag Oenerallorsamhng. p o r m a n d e n allugde Beretning. og orr.lllllc Beskælti~elsc!l ul", Køben I Nykøblllll, planer lor den kommende Vinler. en de Dage ForeningenI Medlemslal er 107. kællige.ig K a s a e r e r e n opllclte Regn. skabet, der balsncerede med 10,273 j Ulig Ikke Kr~ og sluuede med cn Kassebriagen men holdnin/( pu 1606 Kr I A II d - Som Kaller.'r f,!envnikle'4 Robcn II c iling Rokkj,1J1'!IIcd Akklamlltioll_ llhol IY~., LB tue lili lu: K'~ncerten alholi:fu -,,,... _. ringenø Proceuloo gennem Byen' alder, møn malue I h_rnrn-li11 Mt lon"-.. D.. n Iyoke Pilm,.1 b~,"metlg M,,,~oll. d~r,e. I RoyaUnl1 el, handl~r om Slor kapllalenø Rænker, om Vovemod - Dit om Kærlighed, O~"n(lm tre Lande klullper to Merl' 1I~.ker for d~re. ~'&: (ned tlkiflende Ud.Ia: 1 III Sejr Den ene kæmper ved Hjælp al line Pellge. den anden hlr kun oin II!rUa:e Drllllithed II.ælle Ind, I denne Klmp dukke, en brorel MwnRde al Typer op. der hver for si,; er kør8klerltll,k o~ ndm(l!rkel frem.llllet pil Fllm~n (lusløv!'rohlldl Iplller Hovedrollen paa en charmerende P,lakfyr PICOn, Da: C.mm. Horn, der linlrt heil et glid ov/!'r IH vampyrfagel, Iplller en for' for~ribi{ Snngerlnde, og den klinne Ru!h Hellberg spiller stllfærdlgt og Imuk! en Ungplgerolle. Luttalarm i Thisted. To PersoDer Overtrædelse melserne. noterel for af Bestem~ Thisted By havde i G.. r lor lørsle Oang Lufllllarm om Dagen. Sirenerne led KJ. 16,18, Alblæsnlngen kom KI Luftalar men varede allan ca, tre Kvarter. Der var mange Mennesker I Q.derne, bl, a en Del Landboere, som naturligvis feue sig noget desorienterede ved den uvante Slluatlon. Det tog lidt rigelig T1d mden Gaderne var ryddet, og der sals mange Mennesker i Vinduer og Døre, hvor man und~r Lullalarm absolut Ikke bør opholde sig Granatsprængslykker kan, nur Anlilull5kylsel er i Virksom hed, spredes vidt omkring, og der skal kun en lille Splint lit al 'dræbe eller Irmlæste el Menneske. Bn Mand blev noleret al Potitiet. fordi han midt under Luft Illarmen kom glllcnde op mod Prederikslorv, Han skulde med Rutebilen hjem, og han var Ikke klar over, al Ingen Rutebil slartede, før Luftalarmen var over staael. Ligeledes noteredes en Porretninj.:smand, bvis Bod havde ledel en Varecykle stea paa Korr bililen i StoreglIde III Gene lor Pærdsele/l Ejendomshandel. Vognm. Johannes Ninn, Hvid bjert<::, hsr solrt sin ejendom med LlIStbltforretniujl III Voa;nlll, Peter tiesled, samtnrsleds, lor 16,500 indtil I. Ap II "".dedelta tnle sig nær.1 der vild Meddeleile. Ellerl11 1d dag Ministereu lige toreligl ni IodEnge iling aogu og midlerll lildeværend NY uagds Som Læ eller aldod neevnl den gaud, Pio Udskreve Tømrer rhisted, iii Stade: Bygning 'I skrevet vil dog I til at~ge A_lbort var i Q rer, I03l 284 S8~ Haml Kvier l. Slude \: Tyret E~ Keerl.EI Keer!. H K,lvo I~ Double~ Prima ~ Tlngl!1 Prima ring Lam All Bl J. LA

15 Teleion 13& OverorJendi"e For.. n... hnin"er. '''''''.;.'''',.. " Politibekendtgørelse Den til den 23. d. M. annoncerede Slr.upøkydning paa Duget, fj "der lørst Sted Tlrødag den :.!S. d. M. KI 10-14, hvilket herved meddeleø. POLITIMESTEREN i HASSING-REFS HERREDER, Hurup, den 21. Oktob~r 1':1<11. A. Foldspang. ut. \. Thl.ted Orkestertorening. 25 Aar. Jubilæumskoncert Ilfholdes paa HOTEL ~AALBORG' Tlrsd.g den 28. ds. Kl. IR,JO Foruden et 15 Mands Orkeøter under Ledel~e af Musikdir. Oo AXEL HANSEN medvirker som Solløt Hr. PETER JENSEN el- med Akkompagnatør Hr. Or~(lniBt AKSEL MUNK. 1_ Billetter til Koncert og Bal' Kr. 1,50 fan. ved Indgangen. 2!16

16 r Uh-r- U41.~1','u bsl hm ml\li n (> :\1 nllod.~\ r, Idorlh. lel' ('ti 11/\ dl'li lluhl',rl1 1'.Il ngll'.' ~ft ~(' H\r,wlv muh-dn INII ('r d har StQrm nlll'lu (f(\(ici Inu on sl!l:jorl a VIIl. es dot IIrm.\101- g ViI 'agc'oo rg, og JJeggu for al tlng.,u trnrd ';;l'fl'rk nr!('if, fork{'ls SIl' p/l'n Jantie UL at t"hf>t rhm Ødr- ()r.~yliolllo o;;ult'r S 'r OK niu dlln ~II luvi Ef hl igt1 u. I nm rlr. I. -' ".. -".. -, - - I "... ( F orl.llllllw. Sido 2). rama IS H ti IIUCrslllld...., " ran I aar o I aar F amilien og en Ko maaue ud g en nem Vinduerne. S Kreaturer, 2 Heste og nogle Svin indebrændte. n/l 810\'1I\('11 L Gnnr Eft<'rllli l l cl n _~ \"I'eI 16,30 Tld('1I \ur pllu Sil hujt,,,l,', Il('tlbrlt'udl" Gdr I' P l' d e r l> " 11 li \';JI'IHlolII i l'uurlofl JUIIL f Oll j" ~ nutll'r_ EJl'llIlommUll Ol' vln kt'lb)il"j.':1'1 ml'd Stuld og 8Iuf'hm. i dl'u (-'IlO L11'I1gl', df'r H'llder I Ot;I- V(',;I, og 1.8,10 OK Sllnl'klnld i d"!l millen Dnrrllllgurno rar 1It>J..h'l Ilwd PILIllIf'I,llId{'r IIdl'll ollslod l EJl"lIdomml'lIs syd~ \Q-sHige J1Jornf', \1\ 0 1' dm' llln 1I0iH'l linlili \"cd Sidf'1l IIf S\'II1('.~lullll'l1, O!c 1 L"be~ al Cl N u \lir 11l'[{' l~jnl,lom- 111 (' 11 omsjlh!-ndl IIf FllltIll1ll'r p {'t!l''' :;(111, der \,('(1 Sld"1I II{ l,ulldluugf'{ hllr (,ri i\{1(ll kl.'lur I TILl'lIl'd,,ni komnwl hjrlll OJ: t:phol(\1,sil{ snm- 1II!'1l 1I11'd,~ III J{Ollll og Sllll' S}' \' BUIIl 1 l\okkl'lll'l, dit ljwilf\('l1 udhjljd, IhlNl 11I'l'dlf> Sig ])111\ Grund af Slol"~ 1111' 11 Illl'd ('Il Silll forfll'rth.'lldf' lin~t, lu fiol.' ii{ ]]oruf'l1 (' IIIntllt~ rf't1nl' ~lg Dræbt af en Løve. ]l II I' 1 :S (HJ]). I 1'11 Cirkus i Pal'l'l hk\, IJII"I'kloH'II, J)nlll ll lu l' P"ZIlI1 I GRar undt'l" 1'1\ ('II vild \'olilll[/1 nll"':-01l1' nng-rl lw! af og I"lIa hanl"t\t.s!ln~ ltol, III han dmlt' fun '1'inll'r SI'IH'I'!', Friheden blev l<ortvarig. A I I {' '1CJlIll ri g l<' l rl'tl Hihe tig 1)IJaI{Il'ht t i Yt'jl'lt.!tlh!'. (Itll). J ('nnr l':rh'rtllhldnk C[YlCtf'I[(' d"n t'h 201l1U'il{l' An, slthli Wnllh"r li"rlllllll N i" frn"\l 1'f'KlhUlII t i HUw, h VlII' hun Ullell'r "II (;nlll"lltur UH' I' Mun'II, Ilul1 IIUnl \'n ('ykl!. OH'..,Irll' til \'I'jl'll, IIW" 1',1-1[1I1'1 hll\"lli, ff'kiwi 111\',1, ni hnn \ 1I,h' kolllmjl tln tll, ClR" Illhl' I'ulil i hll\'ll,' ut! lilit NI n... k! \'I\KI]IOHtl'r (,li'mj..t'liilt, Hh'd"r 1 \'('Jl'n, hvu\" 11\In 111\\,h. IlIdt IIln <111111{ 11,IIIKI'rf', I Nnl hl,>\" hnn JIll huldt,,hl vllt\n IH'Kjlll Intll1l"1l1l 111" M.I1II(nklurhullflll'l' OkllIUlu\ rur ni t... llli'ff1 "rk. linn hr\" liellljl"i'i' ht, Il'nn,1 In,lhnHI I dl UIII' Fnrrt'\nillR, 'NI ol 8pllng{' ILd nf \'lilrluf'rnt' 1'(. (~t'rsl'll lob I<lrakll ud i ~l..1.h" Il {O! 6\ JlrOH' paa ni 1'1' K rf'aturt l!lt. IIIcn dl\ han hal'ci(. f/uh'l Io KIIPr 1111!'I'III11'm SIn.ldl\nf('lI, "!Ir uf>l lkk,' mull j:("l for l111m nl ophold!' >lig 8 luldl'n l!"llgl'r{' llrnndl'o ud\'ikkd., ('IL \'olthom Hl'IIl', IllI'II han IIUf!M\.' nllij.':!'wl al 111_ l' I'lIdllll ell Ko m;: lubl' ind gn1ii1'1ii n"rr" 11\ D.'l!n,'I~,sr'Surtll'lIllJWII 111(',1 d~'1l linn rnrl~ l<u!t., gl'iiih' 1II 111,1\, IIm,rl 1lC'1l SO\"l' \'l lll'~ l scl, I II u ~l' l.. o"lligt ElILll', IlIl'II hlh' \ RI' drl' IlIgl'lI Dor 1\11 lil til'l fri _ Pl'!ll'I~'1l \'lir kla r O\'pr, al 11('1' ikko \UI Tid iii ni \"1'1111' III\;~ An<;lrt'ng(,[Sf'r dl'l oih;krll'mlo Dyr \III ~l'nlh'm l'i \'liidlll' 1 GO\"[I.'II, og 1"1'11- dl de.'hg,sf'h ud "omml.l \"f'j. h.ort TICI ('f(('r skn'd IIl1s('1 btlmnll'n i \,t Flnmm('hll\', o~ RI'sl('1I af D,",l': Illngf'l\ omkom l Jo"lamml'r1H' Il, t \'I\r l\"(' Ko('r, felll UnJ,:kr'{'nlull-'r, 1,1 11(',,10 og 5--6 ~hill D}"l"l'lIl' t:'t antl1~('lig bll'\'l'! hnll Af Hog, lild"1i l ld.'i\ IIn/U'lh- dl'lii. FnJck i Tlmi",.1 bl{,,' alnrnwrd 1,1 IG,:?:! Og,nr l.('i\t dl"r pan Bl"I\lId~l{'df't, IJ\f'lI Il('r,-nr ikj..~' lin r.1'i ul slilll1 0ll Vm 1'11 na rlt!.:!::.'i"\" IJldlHhhllll - Ih'\' dtlfi fonil li\a:lili' 11t'fl'lI's fol' \'( 1 ug ~lll\l th'l" -, hkv dl' r!<nl \'und IIMI SIIUI":I'lll'",II,:: Ekmlollllll1'1l hk\' 011',,1;\'11\:1'1 II\\"II IUI'\nl'HI'nll":\ n,'.. nlln', 1\\11\ 'Ill- 11'111' og Hknrsll'l1I' li hin hlb;i!o:i' n{ Ej... 1,1!11l1111!'1I. Jo',lIwh'll ll)r"i\" illlldn;\,."it., 1'11 111'1 I\nrn tig Il Uth,' F., \c'rmj,it.'i, lij!i",111\ nit III\" '! 'ar I l'.lil11st'lh' J:\).. op 1 1,11\'" 1\.,11,.. iui' 11,1.:\'1 af Ih' r 1'\ 1'1\\1' In r, /li l'pth' I,1'1I k,llil\lil'l' lil al hil.,.'1 {\lh hki Tnh,.ln. \ S~\ln \lil'i' 1111\ 1111 '11 ik J.." ) ",kJ... til'li f<ll'\\1(i11i ~l.:lt"', 111' \I,thll,h, 1\1":11\11\'1' :11 \' :\ h.'1i til 1'1,.1"1,111" 111,.11'1", (111 \n lull 1'1't\I' ISI'II,,11" h(\r i :'\,1'1111',1"11, 11,'\1 hu II\"ihlll Fnllllli.l hnr {I\ll!'l \111-1,11 11\,lt,lJ1. Iltli'l 1M.. o!.' Ilod_, Fnlll l'lfl, OK 11,'111 Iw.!l 1M \" \ l'i'.h 1~.'1I. F"" h nj I/O II 111.

17 l100 To. uua, uer med belejrede... 11)(/0'1] olul!<i Omrnad" blæsi!} der uoglo fur NonHIl)' Slrurllforllr~ SI,k/"! hl1!l"cr lh.'!i, Im!o IllIn Stlll"'r 101' ljrlb,'dre{ IIlIJ~1J MDrkul8 }'rt.ul~ brud Minerne sprængtes i H,avstokken. Pan li: f$!"1i I:n'v flcrn )flll<,r (J1l i!"lod 'lilli SlrwJmiu_ ~prl1'"l!bl,i"r l!!'lifru I\ggcr tfl r'yjlll'hj" nwu i dnn!ii'(i'fq SO IJk'~IJlo""red!l flom M.101 i. 1I('rl)(' lif sig J!~h rod at rulje i JllI\'~.'ilokl;:"1I 1'/'url~ SrornHln Jlflrlo..~ l l~f~ frrmlrjdngvii8!..ub lrn. lirl' \'(I'ldigo Drlln, Mil.!' lil/wroc gik i J."(lulI Taget blæste 0'> i Vindmøllen. OglillB Ira Han Horrod ntnldt\'! om.idskll/f,o Slorrnskllrlnr, og.palok i l"jlirrij~lflv hnl'do {'II It/II'I Erro _ r ~J] 'nid [,01 1'01, Il! hun Frih k01.anesttlnt P:UIgI III li il. (flll, fjylltnlc ri~n llllllher J.I<:rrll. rchu'umt i llil GQul~11 ur ~!1I1' en Cykle og kø Jitict hlll'd. /"q! komme det'1ij, 0l MI en RæHe Steder i '"ejen. ~ill Gang tidli/!:l!1 holdt, dll hll ll I'il &! IInu tnk! urhu"dj ekl'll'cl'{! sil!", l,~ii"t lo.

18 Sølvbr..yllup. han altid red. Andcbovt'mbcr Fe,t! crr~tyrer i ralfonromlin En BRITISK Bombe.. maskine skudt ned. idsted. t'<l81(.>(1, har undrr\ isl el Sumsrilf'rttl'dt'.i mro on'~laal'l af og Læge og 13 Ele BOl'is Bagrlr.bord paa rous!'n fik lkurv' fra l/lochrj L El(>V'{'rIlM n takkede Jd{'1. ('Il Fortilsluttet lil\s' rrelsi'n II, Bruno Rrsganrd og.ro.;;a 3 Maskiner inde over Vestkysten i Gaar Eftermiddag. B e r l j n. (RB fra DNB). Ved Indflyvningen al 3 britiske Bombardementsmaskiner over den danske Vestkyst i Gaar Eftenniddag blev en Maskine skudt ned af det tyske Antiluftskyts. Ogaan ved Cherbolllog foretog to britiske Jagermasltiner et lndflyvningsforsog i CauT Eftenniddng. En Spitfire Maskine blev skudt ned ni Antiluftskytset. To Landbrugsejendomme beskadiget ved Maskinens Nedstyrtning. Ritzaus Bureau erfarer: I Tilslutning til Meddelelsen om, at en engelsk Bombemaskine ved Indflyvning over den danske Vestkyst el' blevet skudt ned, oplyses følgende: Engelske Flyvere har Mandag Eftermiddag nedkastet enkelte Bomber over det nordlige Jylland. Der skete nogen Skade paa civil Ejendom, men ingen Mennesker kom noget til. Mandag Eftermiddag er en engelsk FJyvemaskine styrtet ned i NordvestJylland. hvorved to Landbrugsejendomme blev en Del be ~kadiget. Tre Mand af Maskinens 4 Mands Besætning blev dræbt paa Stedet, og en haardt suaret døde senere., bnxl. (]pr lxliiged i af Skoroldsomme dc/i store i :rhistro \' Falcks larnlc'rf'l.!eobjerg of' slukt'r var Af Bestyrelsen nfglk Anders Olsen, Sundby, og NØrgnard Lyhne, Nørhnll, og i Stedet valgtes Hotelejer S. Jep~ sen, Snedsted, og Uddeler J, Drunsborg, Snedsted. Som Revisorer genvalgtes Kor! Emil Malle, Snedsted. og Skomager A. Bengtson, Snedsted. Det vedtoges at tegne A bonnernent. hos Falcks Redningskorps for bl. a. derved at faa anbragt en Forbindingskasse ildrætshuset, Iings.':'pil Yil bl'tyde en uhyre Forb<>drlllg - og en tiltrængt. Forbooring -,af Sle.nbj('rgflskernes Arb('jdslorhold, 26 Miner og Sprængbøjer. Siden i Gaar Morgl'S er der dre \'<>t 26 MIDer Og Sprængbejf\r i Land fra "\ gger til BuJbjl'rg.

19 " J, Vhn"krtjf. I'~'''>r M"."møunrd, "11.) ""',.t"u t" Mod, t ",.. I An't... J. l ".J 'lfl 1/ u.1 "p lii'~! I' Jf.rA " '1 lar l,,~ t ~: nid,., \<ltn""hh \ ~t 'ra,1 ~."'1 ~"... I" j:, "",.", \. ~ Tn-"!f ("I,,,Id ""'I,,,,,, "I 1,~n&:1 til ""I, " 'li,/",,,~i J,ruP'ln, bum",. " ro,:1 ni ~",'S om b"rll,1.j nde ved kysten. T. Vest. III JT,.j ""II Ilf \. '11,1 l ">lnd.!! li i n i ralu II I Ha\ I,.,l, II J" Hu "'" d', Fm' ", ~ uft.. lnrm i 1'hisfcd. ",Idl I de. IrRv'es'. Elllrtnld'dllgl Ilml!'.,d 'Il HI r,n~r '.r"'"nld,i,,:.: 1 L',I'r In,'1 F/),,"'II,.,'I, Thi, t. \lh"''',,,i''ii'''' ~"ru KI 17{~'. II,~.' """ f~".\i""''' '~''r "1 hor.u I,all G.ul,'n l"ti'!i<""",i.-1. "Jo( 1111.]",,,,, 11\'h'lI h", M)!1' 1II,(""lnng III al ""lil' FhH"- I... J l'" fh' I... _~)ndt" ~ig 0J1~'1 iii,r" '... ri\! h' \lId,',-,,,,,,,.,.. ~ "Ik 1'1I,~... I, 11",1' Clkll'r I J-'ur"JL'_l~""" "II" rua..\iiili.lh'r (;~, I, "11', 01"1 l"" Ull" h,]" """. J d.1 til U,,hil,,' " JI1nllll bl,,'1 1',,_ dd I III ",,1<1 L,."d'lfI III I-1.r"r. 1/ul I, Id, ("r,l, oi.. t t,,1i' for l"nlull', n. ld, ri'ii I ]o",hh'lml1(t'ii1l' l'fii cl", "IL,u", "",1_ i UU~... n l. I"n;;. Tid nt n,., J\ lin'!o',', "'''11,H.,. hui,jt, :1 "II" d, t)rl'"'' nf Sh~I, NH\ t", h' Ihl('lOtl" hu,l<" ~ ra' I,\n'Io,',,rI', l "~,,,hjii i,k k" ~und" nn,. IU' ai. Fu, tf'l "'1"1"'. i IIdhl Afbi' 111"1"'11 L"III. "il' dl' rr" h' SI"_ du' F,H"!lIing"r 1'11" KnlllCIII'r furt. ~1I 1' I'. t,>luu,,! "'\'riri dl I" ~,\rln>j,it' P TI,) 11111\. IL." d"r h"hlt 11'1'1.:tp pau Sjorrins: SIaholl. Jlu.!ll r A' rlll<" '''t Ilorl'i, og d" HPj"'IlII' I,' " 1.101,,,,1,, I T".IIII. TOld liiud f"j.'lrit"i. v 111< \' fu, l "liug!", II'II. da.if',,"i'1l /ol' v arhl",.t lil li, II~ dl rrut hl<....\flrllllll' n forlilhl... t m,~1 In -"m ~"nutt.. r, I."fllllalm, u brngh' con 1)( 1 Fllrl\ln' p,hi. Ruld,H IlI.liolLl"ll pall t r, irril 1m,.. It!"Qr Tid!'n nipilt m JI, (JJo( 17 I!lu'" I,,,'Pj r al '.NI tip" 1I11"r_ I (laiir kulhln Aucll'l1" rrll J.,",, II. r rr' UJIIIJj'I rn. ikk~ komml I"la Inll nlll nurl l'akkpjn' ror KI 'i.1, lild" Hull"l,il holdt klrr III.\fti" hl. \ III.. I\lnrm, "II hll v /,,'rl;rl '/'rlg.,t.1 1.)11('1, rllmm"l TIll" 1\ ti,. LInI,!!."}~IIJ"1I1t,.. pi, ", lo J hil Ved AgglnundbrDr.n " <Il", l. III' II l,], \ "1"1>' l, li Ir Il.. " I,,, \. t... J I I,j, r 1,lp\, ah, I ~1'1I1l1 Ic' Il IJr"t,,,""ltH "",lir \rt"'j,1 Ar II r I,rl4( 1"0 ren!,.11 pli Ik',,,,r,r,.,. I",~_h,," "",.. \', '" Lb,,~ "" \. I',,,,,IL HI Io",Ir""" L VLlIo, I... Fn' ~rri' Il''''.'10",,1111{ ",, ti h", 'I"i_knltr"" r"'"" ~ p n. V "",.1" ",,111'" l"r<nl ni{' " L Ih'no",K"...,,, ",,,.1. III '''\(n~, I l-,,,,,,,,,,,~,"'1' SIr'" RnwnutL I"") Ganr,! I Fanrlofl,I",: ~~'I..,I"r "I,,,,\.1,,111{ "~:"",!"U' "t,,,'hn "I fil l;"ø"""""'"'i''' ",,,,d I/nrnl1l K l l' r ~" 1111 ",.'.. L,...u!.,m r f'llari"u K'~rk~;;a",,1 'nt,"mln"1l m,',1 l,,'l~. 111 ~limlh,> ti' SuhhnllulJ ho.. ~tii nw,ltt, I~ I~ I,'r Kll'lhgn"rd i \,,11"" "R ><0./\ d'l_ f", ILIt:1 :-;~n,h'il. II" lulu kom ILJ' III I,\110-" '"$:1'11 Ol'h"hl, HIl!, :<,,,,.)m. N i GUll, ";fi,'tmhhlng, 11\1'11 K r (,na",i"ll rnr al pa..,' ~H'nr"r, rrw hin,nmt, cl,) no/{lt nr Tn;:c t IInj nt, "II hnn hk,'ul Sl.nld"t I<'nn, ' a.f I.. ',j linn kom lu""'. D~hnu,lllnl: I"'" nh~kd,(io'r In~,' ILI SII!""hll~ 0i: It II" "I Thi... led Orkc~ "fil ler JUblll'rcr. O,~'I<I"I: 22 d,,- har Th'strd Or J..,.<I<>t; :!li All, _taucl lololuih'" na l lb~ "u.'krr f'orlu",.!, o,.- I dtn Anl",dll~l\ll ",I cll'r TIT""og d'm 28 ds. blh" uf- 1I01"t en.hd"i.:luii",koll«'tt "nll. Hotd.\lI.loorg. "~Ot O,.k""ltN und..,. Muolk_ djf"\'~ tot Akc J H II. II I {' Il", Lrd.. I~" v,1 udfor< l'n IIrkkt,> "O"ulll:'ro,> og folkehll"~ NUIRN', bl n. Svends",,,, udjkhllw FI "tpqlonal~~, Lumby~ ~ ~I~ntllillrrsru ld l' Prom",. b!ll,-d..,. "It ml'gn lildet. ll""udf'll,'11 loh.nufuktuthdl. I'pt!'r J,'n,. e n ØUIR Soh"t n,,~1 Akkom"ng Iwnwut nf Orgnnlst M Il 11 k ')'n.ri' (orftk"lllg-e SnlljL'(' J'togrammf"\ ~J" hdt 'I!'t'I1nem ~rolkl' h",~, og d. dl r ~'d('rugh" "ft('r Kon. t' nl'n '" fin', hvor hl'h' dl" 1:, Mn'nl ftlor" Ork".tH medvrrker, bør,j('r dril A ftr" '... rl' ruldt Hus "a. liotel ~Alll. ool'lt". All" d~ m('<hirj"'1li1e yder dtrl's JIL "~nts gri\u lcler. ll1dla'i(i.'n \'ed 1\011' Cf'nl"1I t(]fllld"r do,>1i jubll'r 'noje Ard, l'ng. Fllr ydtrll.l\'rre nt IlUlrktrc 1l.I\'t'n, vil Orkrttrd IIIlltlSlle IInl[ 10:11 Kon tl'i1ni nfhold" _ mu.l~'l'i' i }>roer!!.10/1 gennem nyi "a GDcll r. Thlited FJerriblev Jernbanes VlnterkorClllan "ti, II' I'r i Kmf! "II.ILllnll: 11"1\ :1 I\lb. r!iii! Pn I. Jhc nhlgll Ir:. I, r ~IJII 11"lI"h' flla m'i'm'iiiiig.' 1:1"I,IIII\"I'r T"!l('! Jr,l Thi".'.1 '\1!'1111 'II If,,,ol, lil I'\~.'. "g TdIfl'l 1111 ~ J.rr,II'1" Kl. UlWI III I:C')I ItI '1IIIIItt, r "'11 ri' ru., I 1M Thi h~1 KI IC J-,. 1" I'r li",r \"It, t'hiii!ili'r,kili' "I 1I.,... r 1a IAn 111\ 1111 I II 11,11 r I<.'V, KII.I ItIJ11 Ul I\.",rlll' If, II'rd~ 1"11"('1 1m Thi"p,1 1\1 "'rlllllol, r. Il! iii (o J J, A. o " J o..... ".J, ".,. 0' " u,l, '",J H " o,,j Io< '" ro. l.. '" 111ft m. M, m, ~ d, '" l ", L. " K,., M, m B, il! ",. " n. t ril't d.,,." m'. "i.o r,a" "ni I

20 3 }i i.~kf'(ur/','uilkhlplrtf' v,u' f' n"d"'"l'lipr Art fru ~kplljl{ 'ikkf'lllf -"'rll,i S/(oth'sIJ'flnd d" Hmlsf)fl'lIf'f Jo'al'llJj"1" m i'd f'anghlf'fll/' Vfl- ik/{ Mi mi Hult d f. ( IHII lu l!ult'li,l( vnl'iprf'f!. (NI. indhrngh' dog n Oll R J)II' t IN. I Limfjordf'1l fll mm<'n I ign mg 'r vllr f't ual IP!tf'fisk<"1 i i r dp,' j Aar ikko ",r'l'cl I uf'hø Om Jo'arloj(1f, Mm de rlggllt om Sl flf'(i/oikahf'r_ og gik ovrr < U lif' d i Hk l' "j(ll 1t1'borOll hlpv Ilf'lIun FUflg Kull"r, Iigrf' 1'f'L v"'~"nl JO --RI)()() kg. ]{Ybl(oJl III r TO/Hk mrd " ljnr~(angg PI' F'arloj A/n l'oi for!'ihhl nw",if'1l flom IIIH(>dt'~.lr.ud THL wlfibke Rkngon gnv Dngll- pna Iii Ved d'c tyske Hestcopkob i li'jf'l'rillllf'v i ji"ol'mitltlng var Il!'r [/flrnn!il!r t 27 Il N;I(~, hvoraf 21- blev l;olgl Dr' 20 lilhnrtf' ljolil!'hanclll'r ~V('ml.';l'J1. ' ''jf'l r ihth'v, mf'ns H r'slr'n val' rrf'm.'1lij!i'1 af pl'ivlll(l. P, i~rrn{' Vllr fra J (1', J TlIiS{f'll var Opkobr'nr Ikke færd,go ytr{ Hf'cJILkhOlH'IlS Slutning, En Hcs t I Ajlebeholderen. 110s Jenu8 S L ø y B e k, KlIm Fjordholm c, faldt en He~ I Gaar i Ajlebeholderen, Til nit H old var Ajlen lige kørt ud. Ved Naboerø Hjælp lykkedes del at faa Hesten bjerget op. Et halvt Hundl'ede Miner og SJlrængbojer pau Kysten efter StOl men. Sidpn i Goor Morges har Politiet l Thlstrd tunel Rapport om ikke mindn' end 40 Sprængbojer og 8 Maner pau KYHtsLræknillKcn f TIl Agger til Slettestrand. Under Stormen kom der des. uden Horn nævnt i Ganr flere Millet ind, ROm rksploderede ved dcn ublide 1AtnrJing pan KYBten. "~r kom Miner ind VM Stcnbj('rg (2). Hnll8ted (3). Lyngby (3). og følg(>llfh~ SteMr drev df>r Sprængbøjpr i Land: VorupØr (4), Hal1flled (9), Stf'nbjrrg, Klitmollf>r (U), VangslIa M{'llcmslrand (2). Vigsl:f (2), KJlm Strand (4), Agger mellem Hofde 84 Ol( 86) J.yngby (4), l.odhjerg or Strttestrand. VCtludcn er der drevet cn fla.- Enhrru I.Qui!!" ThrmRKIl8.I-C! lup, har "ul gt 'I;n Vilia til JImI!. P G VI' \f rgll.a.fi], Hurup, for 16.2:/) K I Ov"r1~f'I~'1I "r,;kl-t Handf'h n l'r ordllf'l VI"] l. IJi inlr, Hurup. Tinglyste Skøder. Enke G. Ander!WJl til Lmd, A. C. Andersen, ThorsbjerK', Matr. Nr. 12 f 0 ølø!l, 6000 kr. Esk Kr. Gdr, J. Ablllhcaard til Lmd. C. Holm, Klim, Malr. Nr 3 b, a f Thorup Holme, 8 a,!) t, 9 g Vust Holme, 33,000 Kr. Ikke vurdcret. J. D. Ol!!en til H Kr. P. A. Thorhauge, Klim, Matr. Nr. 8 y Klim Kr Ikke vurderet. Fødselødag. Chr. Hede Sørensen, Skinnerup, fylder 81 Aar paa Fredag. Radlo-Afbrydelserne. Statarodiofonlens Ud!ICndl.'l!ll.'r over KØbenhavn og Kalundbo.rJr blev i AI Les afbrudt Kl. 20,36 al militære Grunde. Den afblændede Færdselslygte skul være tændt. fn KJ. 18,35 til Xl. 7,45. - Mørklægning Ira 1,15 til 7,30. Ulykken kostede Lægen Livet. l..cl'g(> 1\ nut! D EL U $t 1\ a r d, Log.loT, (Ir I }'I(lr~l's doet pall I.Ojlstor S)'~ hu!', 27,\ar gl., som Folgl' ar dl' ](yl\ll'l('!;;(>r, som han Natten til ~1!lndllJ{ IlIl.allro~ sij;r \'C'rl... )rl for LOi:;tor ml.-d 510 ~olorc)-kh.' at paa- V Slag neø kg den dra sen ne Sv "" st r f o I

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere