var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1940 41 var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for. i Søedsted."

Transkript

1 -----1" alc ~s ~ 'p v oy.-m 0". senkr. ørenaens Gavel<ort: A. raadet - Kommunens Regnskab for Davids 745 P var fremlagt og blev Endvidere uddeltes Præmier for ~~ske. underskrevet af umtlige Medlem Krydsrækkeskydmnler m. m. til mer. saa ikke,'ti.r... gning KJ. IS,15. Prl i Aflro skal der mørklægges allerede Kl. 18,15. og O.rdi- 25" neene skal holdes nedrullede indtil,kl 7,30 Morgen", 'Ydby Postkontor 75 Aar. Postkontoret i Ydby blev opretlel d. I. November 1866 og kan lalt.1i om ca" 14 Dage tejre 75 Aars Jubilæum. Man.kal vare... Mund -I En ung Mand fra Thisted. liom paa en Jernbaneatatioll i Midtjylland havde været gr,jv i Munden ')ver for den vagthavende Jernbaneusistent. har v~d Retten i Thisted vedtlgf!t IO Dlgbeder å 4 Kr. slmt at betale Sagens Omkostninger. Luflnernslorening oprettet - salte i Søedsted. Sned sted ;::,ognerlld havde i Aftes indbudt til Lultvernsmede G_mme' Th,.holmbO fyld.r 78. paa Jeppesens Hotel isnedsted, 'tor "liv HerrcKalrd"e:artner Lauril'JI OtT. hvor Lærer Alb~nhu.. Skjoldborg, J e a I e n I Bur fylder I Mora:en 75 Aer. holdt et Foredr.~ om Luftværns Jen. n,tammer Ira Thyholm. idet hans loreningslrbejde. Fader boede I Styvel o~ nr ulftner Der indmeldte Sill slrab 66 Med pu H ad.. l.. Janøen lærte Oartneriet lemmer Til form. yalglea Landpoat OK arbejdede I('nete mine I fonkelhle Martin Chn ten en og fil K''Ierer eder ruodt I LAndet. bl. vir hin O.rlna, p.. flere Herre... rde Lærerinde frk. Stensgaard, og Sekreter valg Efter II hild n, bleved Itfft. virkede Llrrer EI.ted Den bao ".. Juqe... rd I SInin.. hil. evnk 8e tynl e kom ttl Il be ketti'... a. mindre landelendoe I tu al SI fred Andersen, Arbejde anli,.. PM Hol.tebroqln«n Se i Cl. mand Chr. Hu m... otal.. ~,"I.. Ej d I k. AI... d Yd.. Ol IL il.. tr... tnrkl op. N. Mr'" a.rp "_- "...~... BIo, SI... =":::~---'---,nlll I......

2 .OKRATEN. Pas paa Lyset fra Entreerne. Mørklægningen er ikke alle Steder saa c od som den burde være. b o- Man lægger bl. a. Mærke til, at se der mange Steder skinner Lys ud Dr-, se gennem Entreernes Døre og Vini duer. Den Slags Ting bør man ke faa i Orden, inden der falder en n Bøde ned. n Lussing. 40 Kr. er en kedelig Kø Færge havn - Tinglyste. "Bonit! a n Fra pens. Lærer K. Larsen, Sten bjerg, Tømm til I"';"L-.. r D M.ikL-oJ".I;:.to.nh;n~ '"-

3 II:" 1\1 h", 111' I ()nk hll\\'i' I 11I,\ldt Inddl"\ \l11i Jlnn ~ 'I ' liud"11 \\11, :\ 1\111 Vp ~ l (\li' Lild ~ 11 ' ltnd, ~",

4 Torsdag d. 16. Ol,tober Aarg. Krigsbytte.,,,,,, Tre I Ved engelsk Lultangreb i Gaar Eftermiddags. r vilpcrsoncr blev dræbt og enkelte SR.:'1redes. De dræbte er Arbejdsmændene Mads Niels ItDudsen, Anch'eas Christoffer Schmidt og Soren Halbel'g Therkelsen. og andet Krigsmateriel, der er erobret frll. Russerne. igelses Thisteds FOl: 'l'hisled Dampmolles Ved.. kommejide kan jeg oplyse, at vj for Øjeblikket korer 16 Timer i Dognet, og det betyder i Forhold til det mulige Salg, at vi tilfreds_ U. 8. A. r ene. K Cl b e n h a v n, Torsdag. Engelske Flyvere har Onsdag Eftermiddag nedkastet Bomber i en By i det sydvestlige Jylland. Ved Angrebet anrettedes der ringe Skade pua civil Ejendom. Tl'e Ci- -<>- RooseveIts Forslag godh:endt af uet udenrigsljolitiske Udvalg. II a s h i n g t o 11, Torsdag. (RB fra DNB). Det udenrigspolitisl<e Udvalg i Repræsentanternes Ibs hilr godkendt Præsident RooseveJts Anmodning 0111 Ændring af Neutralitetsloven af Tyskere paa -<>-.b e r 1 in, Onsdag. Vedvarende Foresporgsler fra udenlandske ojoul'i181ister om, hvorleaes det forholder sig med visse.t{ygter om visse Episoder i Grønland og del'med Arrest.:'ltion af Tyskere, vækker ikke Interesse :i kompetente l\:redse i Rigshovedst8den. I \Vilhelmsstl'asse nægter man at beskæftige sig med disse R~ gt{'r.

5 d. ilfælde jer sig! hans Dage. ~r fore Børne- iseren r, som el. Syd- erika Udde en Iii d fuld sloffer erver mpag \lentes alerika sia Iler. FLÆ Lulh-æru~loreuiDq Lørdag d. 1 hetellel. 15Nu ml Sociald. F afholder Mede i Lild Skole Mandag d. 20. ds. Kr. 20 pr. Hjælpekonsulent L Y n g elaler om Foreningens Organisation og Pormaal, Fru Pastor U s s i n g om Danske Kvinders Beredskab, evf." Realskolefærerinde Prk. J e n s e n Om Samariteruddannelsen, og Distriklskonsulenl P a I I e n k a m p om Egenbeskyttelse og Brandbomber. Kongesangbogen bedes medbragt. "" S. Lynge. Thisled Amls Molorklub. afholdes Tirsdag den 21. Oklober KI. 20 p.a Holel.Royal". - Musik. - Kongesangbogen bedes medbragt. I OStl Teletc Ind Porer Thyl Sm Søn' Ari Hvle Ar Boel AI Hel Fi Ves Al HUl C Vis H

6 , en og 20 at t,'00( lt Ande I raditioen lænoni ngens Jet bio. Teater- viser sig mmel ig t, sahener. entering.. I.... n Mine,. ioen Eftm' al d'cr i over tyve Da.ge ingen Mine!' hal' været pna. Thykysten, d,'ev der i Gaar Cn Hornmine ind ved Lildstt'and, o.g i Dag kommel en Hornmine paa Van:gsaa. nordre Strand. Smughand'elsaffæren i Thisted. Leverandøl'en af de Varer, der er blevet Corha ndiet paa ulovlig Mande af fem Mennesker fra Thisledegnen, Ole Marius Nielsen, Køben- Fru Kristine Hansted, fylde Gd Valdo S bjerg, Mors forenings F orm Morgen, 18. oi Vu. Stat!.banernel, mes nu fra xl, 11 _......:l, < I'<n" "",<:1 øl '_L_.Det første

7 J-'" I'If. ~14I'1 Thl~lcd Nylnrv,I murgtf'u",,1l mlf//h/nr:1> I uruntlrllrrll!lll~ død. endtgøreiser. t Min cilikede Hustru. ASTRID FIBIGER, t'r j Dal!' stille sove! hen piia SI Lucas Stille Isen KØBENHAVN, 17. Oktbr V. Flblger. Be~ravelsen forerahr Ira Horring Kirke Onsdllg d. 22 KJ. 14 t Min kære Mand, yor kære Far, SVigerfar og BedsteIlIr, SpareklSleka8Strer J. Jørgensen, er i Dag still e heflsovel. O~erorJendi.. e Forans'al'ninger. Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget Torødag den 23 d Md i Tiden rra KJ. 9,00 til 1':1. \4,00 alholdes der Skarp. Ined KaIIoner (AnliluUøkylll) pilt Dra,llct Syd lor Sindrupvejl,. ku"",h',i,,, bliver i en Vinkel fr. &ydøøl til omtrent Vest lor Røjen8ø Odde. I Skydetiden alapærreø Iglgend!! Omraader: Pal Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest lor Hovedvel Il Ira "O"," ved 37 km Stenen til 38,8 km Stenen. Pall NIssum Bredning er al Sejlada o~ Ophotd forbudt indenfor en Alaland af li km i Omkreds fra Sltydeterrænel. Overtrædelse ol Porbudet medierer Sira lun nar. POLITIMESTEREN I HASSING-REPS HERREDER, Hurup, den 11:1. OktobAT 19'1 J. C. P. K O 'E F O ED. Thisted Haandværkerlore. Tirsdag d. 21.0ktbr. Kl. 20 opfører Hermann Florant T otsrneen Vnrp.~, I - Thisted og Omegns i. i Radioklub : I JydskLytlerloreningsThisted.Ald. æ "I optager ~l rne nye Me,lemmer i vt'd Henvendelse til Foreningens w,~ _ " '- _, ~

8 'BIt r Udd~ skrin'r s d!'ll nlilh"t(' Land Ol male {'n dda 1(',. ('n }f>11 I il,<;t og jkj..(' JlOj ('I{('O ar/rg af e af 110- dog Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. Torsdag den 23. d. M. i Tiden fru Klo 9,00 til 14,00 afholdes der Skarpskydning med KUllol!l'r puu Draget Syd for Silldloupv('jlc. Slrudretningen bliver j en Vinkel fru SydØst til omtrent Vest for Rojensø Odde. r Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Pan Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hovedvej 11 fro Jernbaneoverskæringen ved 37 km Stencn til 38,8 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Afstand af B km i Omkreds fra Skydeterrænet. Overtrædelse af Forbudet medforer Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERR'f:DER. Hurup, dejl 18. Oktober C. P. I{Oefoed. FIRMANA VNET AKTIER: 17. Oktober. læses af mange Tusinde K.b., S.,I,., Købere og huskes bedst Prlvalbanken 152,00 133,00 Landmandsbankco 131,00 ved en Annonce i Byens 131,50 Handelsbanken ,00 og Amtets mest udbredte Fyns DIskontokaSIe ,CO Vor kære] ELSE Sø eridngd HURUP, Jes Karen og S Begra\'eH d. 21. ds. l Alle, som l velkommen Herren kære, garn JØRG (Te 80 Anr gi IIANS'! Osvald

9 Ibj'-"I( 1 '(' HLtT'J'l.'~ ~ IIIIJ- Ø)'gl'"" U" "il df'i't'ii, '1{uard liv, OK JUlliorIH"lITI(IL----"R 1 m n I l"'ly-j\y.i'" hilll{ Ol{ Hpille mod de dcrvu'i'cudc il li II i o )'OH. J~n Jlornmine VI' dl'(~vl'~.s I IHlld pna SI,I'LLlld(J1I ved Vnn)!HHa nordl'e :'llrancl, liord 1'01' Byen. 'I'h i Hlcd A fhqldclfol'f'1i in g ca. 2 km de)' HI, v;.prd i ~ do)! j I de 0/1: del, mpl'c man ( le.m, ti

10 Overordentlige Foranstaltninger. Bekendtgørelse angaaende 8kaIpskydning paa Draget i Hurup Politikreds. '.forsdag den 23. d. M. i Tiden fra KJ. 9,00 til 14,00' afholdes der Skarp. skydnlng med Kanoner paa Draget Syd for Sindrupycjle. Skudretningen bliver i en Vinkel fra Sydost til omtrent Vest for Rojenso Odde. 1 Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraader: Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hoyedvej 11 fra J"ernbaneoverskæringen ved 37 km Stenen. Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt Indenfor en Afstand af 8 km i Omkreds fra Skydeterrænet. O\'erlrædelse af Forbudet medfører Strafansvar. POLITIMESTEREN I HASSlNG REFS HERREDER, Hurup, den 18. Oktober C. P. KOEFOED. hvorimod Handelen stadig forløb stille for almindelige Markedsdyr. Grisemarkedet I Aalborg var tjlfort 640 5maagrise. t Yor kære H:.lstru og ~Ioder, ElliE SO RENSE N,

11 ... <{1I11 hnr Itll(,II'IH~O n S " nen " ~ " Lillt.' S'ml" vil "YIlIo(II ::)UI1/rlC Iill'gl'l OUlllHfI k kolli PI\/olIIl'1I1I' Il'. Entre &0 Øl(~. AUl' lun A dl{ihl/t!, ARUP IIl'rI'.M LultværnsIOl'l,.1i1l lut), ulhnldcr Møde i Ar up FOl i hu~ Onedag d. 22. d.o Kl. plod I II, id\'! 11/'l\'IPCkOl!lmlcnl t Lærer SUI1CSCII "Onl In Cl OUl Lultvlllfllslorcningellll I'or øl dt' 1111\nl og Or~llni811ti0f1, l;ru PøMlor r Hnr- lj" 8 i 11 j.l lalel 0111 DUflMkc Kvill' c Irn drrm Hcrcdskllu, Lærerinde F. k. er vllr JrlllH'lI, Fjcrril~lcv, tuh" ' om SIIIIII\w aaden I itleruddannclsl'rl, ar Diøtriklskol1 ' I dem Mulenl l' II II c " k II Ul P Illlur 0111 Oj.! Blundbombcl. II:!vnNI E/olCllb(,8kylteh~e 101 ul Mindst cen Persun Iru hver ruml. Ilu81:1luTII.I bcdcm ~IVC Møde. Konge. 1<01- IHUljr.(bu~CII lth'dhl ir'fle8. over 'MI! Chr. Sun n. Chr. Slore Oste- Tl'leloll I I l I, I l ='; Good T emplar. Loge.

12 ri. H ertz og fors'kel INI sammen Tilknytning, I Mcrgen gen, at man ved Norre nder. Clans er ti l tciiiet Bag!esogo Slonmed R('jscn lyst', men al den har om at faa ved Nu ovis! SID længere ælgerpaa Form, n, Sjorl(> Regn Baslyrel Soe, Thl ; nyvalgt kaarup. en VlU' ls B a k ng!lere af med, hvol ctl'1 hlev shll et ell R w ko F Ol e f;llolgsler. Jo,.I.a. To Spærreballoner over Sydthy. Del" anrettedes en Del Skade pn,a LL"(lningsnettet. I Morges ved S-Tiden kom to S pærreballoner ind over Sydthy fra Hnvet. I den voldsomme Blæst blev Balloner Ile før t med meget stærk F art hen over Egnen, og da den cnc slæbte en Stanlwire efter sig, blev der anr ettet en ikke ubetydelig Ødelæggelse pao. paa Telef on HOjspæ.ndingsnettet og nettet. Den Ballon, der anrettede Ødelæggelsen, kom ind t il Kysten ved Lodbjerg. Ballonen, der var meget stor, \ ar forsynet med 4-5 Wi rer, men hcraf nanede dog kun den cnc ned pna Torden. Hvor Ballonen nanede frem, blev Hojspæ..ndingsledningerne klippet over at den svære Stnaltrosse, og ved Q-Tiden havde Thy Højspændingsværk I Bedsted a IJeredc modtaget mange Meddelelser om manglende Stromtil førlel. Det lykkedes dog ret hu.rtigt nt (ua Ledningerne i Orden, og alleredp.'t Par Timer efter var der igen E lekricitet til Egnen. Ballonen synes ikke J.t have anrettet yderligere Øde1æg _~e lse. Stormskader i Nordthy. Ved I5-Tiden i Eft(>l'midda~ hk J"alck }'1f'ddrJe lsø om da fors!c :;fol'lnskndcl' i Nordthy, idel dt'1 hl Cl' lwdt om AShislanct' rru. ehl'. Bo('s(> n, Aus, h"ol' ('n Vindmolor lob lob:-;k, o,r (I a KI'. Ni('hwn, LonllC'l'up, In'D I' '-iio l'lllell val' \'NI ul rin 1 Lndt'lngel d. (8(1 iovl'igl Al'tll;.lell Sid Cl 5). H jem i OnSdag. Mægl! 50 Aar l S Gtauga Senlns nævnt Sogn. l n T ing Dansk [let naar K indbudt i Hundl Mødet l over, bl to Fore F orf vil ført sted sen til kan v i denn.scr g der nu der ti Til christ Fædre eli de! HIlt\lld mc'd l Bme' I G

13 , ti.n...,,1'1 r..,,,,~ bo.""",.,01.'" Ir.. tl'<' ful I \1\"'<1 r. r FA", t.,r AI {.,ld h,.r,i JlM,r. "' n "'.':0... loa }>'Mt<l h" lil Fald ntf'1'i.1 r..,1, ' {"r J "'r'''' ""'~, h "I Jfl\~r (l... let.,a,dø "4A,1 1\, 2 ). l,',".h'n at $...nd n d ' okt "I ~it!'<.. t ~ h,.'t,i "I" n".. r I'... 1 ur ef td' I','r.10 t lu'j..,.. '" {"r~af" r Djll'",;.'rnin".,.r "'Il".~It lror l';\,~ ~:u.i FOl'..,.,. ~:UI (:\I\r vi ikk,' 'r t:>.. ~.,~",rt pli:! 1'hr. :,,,m olm det il,.t. lu'...' hell~r f,'rhid... "'~ hh Ilt vi Jlnj::'""nd... TilFil't'l"e for ~>r tl,,"';llt nlll'j::" ~ynder (:'Iti\tth..If'~U~ K rislll:\! 'rnes F,n'!lIdeJ"... m,; tjent'r, er l, der ud af han~ Id"r Og$tlll paa ls('ende: Se til. id l edt>r fin 0.'".,,:1.(1 1 fnlder thebr. S., 12,) tning og op r bnlnncet"'-'rie " st..-erkl' Op 'ede at fort Y''':"Ilgtes hel', HiIle~le,' <'s NJels,JenpIsen. liillers lr-ønd. og Rer 1fark. ml" Igtes sum Remere \ Ill~tes. '!lersle,', )I:1,r ev. C!lrl GI'eurl.Ten~en, "Ip Nielsen, Jlel' NIClse:J. U" Gre~r~en. n5en. Bronli, n H:lYedomensen, Ida Fc.'i.nd;;en il som SliP' ~lltere Forer:tlfor;;;ln" Bestyrei;;ell Jeppe (;rnbnlle. oord, ll\"or kke San~. f"fr:lnd rt!dr:l~ YISle OAl ('II linn pa;1 d. TI si l.a p-ede el Jens~'n, "ar nl.ldt teres~t'ret som ble" :'Inrd. ln\'itcrce OR" her yert> om c de!ih 1- Hurup. mnbl'tik flt'n lir- Fbh.t'rhnntl I,,1\ (trilr Fure,('d hltlll1nllt>r. Tu llandf' hk, tlit'l'"ra..j..-t!li. IIIf \ m.tt n 'l-ntu.. hi,.:. 1"It drn t nt',lil'" u,l... (,,1'" I hrld ''lr n\lultl" l'j"fry' Ind af ti"n I\nd. I 'ind.n I ),1,.,.'1'1 \. l.t TI,h'll \"r.. ~.l,~\lilt, fnh.j.,,id ItI lif hliu\l~~lh rfial.. rlwut.\..w til at j..'".,:l 1'IUl Ihlh't "fl. r :"ijd. n mlilt.. J,lIllnd" "It',.G. f''''i~, n., 'ar nd"i\ k~il\l'l\" ud. h\<lr dl' \im, fl. 1;,.", <'It lill'th' {ajtf't :<..'\t \;:\"wlw. d., \ Ind. n 1'Iu.t... lir;' brod <lm i,','sl,,~,it'! bia. fil' 0ll til {r:liil;: til.stt'l'llt'nd('o l':ulit41, 1).'1' ';tr i].;l;,. I An."kt for. "Ihl <lmjtl'l.l\enj. :\t {.I:A tlnmwlw, h,.)m dl'r,'milli! ikk,' '<.LI' NeW'l IWg"{'1l F.\nnt. hjl'rø:'t illd~nb'-'l'ds i~ll. h\"orpal\ m,ln.s.'\.tte Kur.tll iudl'ft.. r n;\ d('or,ar 0llt r.t: k til m"i'/l.'t kmflig s..:., Iwj.sh R~>dllil\JtS-..,t.'I' Hon"ll i l':litmollt'r l<'tll't"l'<ig1\nl "c't! ~, ~Tid~'1i \)g l~l'tinil\~b.'iad"lis :'Ifandskah ble\' ulid\'rn,>it<'t. In\idlertid Y:\r "GMiol\" komlll<,'{ ind. luilll B:tadc'll gik ikk(' 11.'1.tl L:md. men bl..." li~'ndl' i Slr;nndk:llltell for.'it MWllt... "J:dl:llld"s An. kclm.st~ Ik-n kom stmks ('Hf'r, men dens L!"lIldittg kom knap til ut ful" lo~ SlUt ght. Den blev ramt af et Par m«g"et kmftljrl.' SOi),r, hvol'lu det Iykkcd~s tit ride den f'\l'ste ru, mooens den anden fyldh' Bn.1ldell m<.'ci Y:md og l'c\' 7-8 Sildegnm udcnbords, Garnelle ble\','ikk>dc om Skruen, h\'or"crl )10- lol\!1l stand&.>des, sall BandC'n \'IU' gnnskc prisgi\'ct. Det hde \':\1' sket s..'l..'\ hurtigt., at R~ning.smttnd::;k~'oot endnu ikke v.ar nr."'\ et til Stmnden, og,.gciion" kom derfor tid til den l)odstoo~ Baud og tog den P.'ln Slæb ind. Da den skulde lnnde, bley "Jylland" imid lertid tllget af den kl':1itigeostel1- stram og I'e\"et med Ild i~ll. )Iru.\ smed Allker ud, men det kunde ikke holde i S,'Uldbunden. og "Gefion" mtl<lttc derfor Pll.fl.ny sejle til Assi.st. U1CC. ::linn fik ('t Tov O\'(>r til den nodstedte.&.. 1.:\d, men Towt spmng f()l'st~ Gang, og fors!: efter at m.an h<'l\"de lmft Ankeret ude endnu en Gang, fik man et..'\bleret en ny Slæheforbindelse og fik "Jylland" bjel'g",t i L'md, De bortsk~'lledc Sildegnm, der repræs~ntcrcr cn Vrerdi af C<l. 70 RI'. Stykket, og som t.llli&'"e er uhyre Y:l.nskelige at fx.l erstattede, lmr man endnu ikke s.et llo~t Ul, Illen mim haaber, de drh'er i L'Uld. Ophnlingsspillet i \ -orupnr hcsigfi.l!"('s af Yandhnrningsdirel.. iuren, Tirsdag Fonnldda,g kommer \';mdbygrungsdirektøren iil ::SOl" re "orllpor $l~mmen med Formanden for Y('stjydsk F'Iskerifol' ening', Claus Sørensen" E:::ibjt"l'g, idet Direkton.:-J\ har,msket ~\t f:u1 foredst Oph:lIingsspillet, )fan regner med,.ilt Y:mduyg~ ningsdirektoren "ed $..'lmme LeJhghcd VII komlllc til Stenhjerg for nt besigtige ForholdelH' n~ )jolen der. SllR'rJ't~hnlltlm'r o, I'r s~ dl h)-' E.n Ih' :-""tjt,\lul. l.. dn'nloonrtlrl [)rn kr... tl,ii'" l t "" har I fl... 1~1l~'.h k.. I ro,...-blui.. lu'1 lild."" r d"n Jl,l \; \', 110.', "II' d <lll"-...a.lf'doa \~'<i ø.-t,<i n, n };."II n l~ rs 0' r Th\ "I ),1.0-['111'. 1.>11(' I "til rk Fn.~1 I... n III 'rfuljl't, I Udt,(tr.!' :li d~nu,l l':tr:--t "'~r, "Il' i n.11< ksb anl... U.'I"i d." n 0.1 ~k:\d.' 11:\ "'\lIllljl1'ollI11It Cm lh>ji{'il OI-tn,II"'\:\ rk,!, d. r fik bw.lllr Bill S~d- o:>ø' \"IMlillll 1'"< \cl o,.,.r.,,,,,,,,l' ~. ~ l " 111('" d,\1i' mh><:'di'( t l LA.I-,,-,t ni F "nlliddllw'n, ";Itllt'<i ni kuli :-."\ an"j_ r.'r udl:n ~trom I Eftt l1nitldng. l.uit:linrtll i Thl,ted. Thil'ol~,<1 Ilfl\tlt' i F.ftt mliddnjt Kl Il; 15 til KJ. ('4\, 17.(1\1 Lllft nl.,\nn.' Alkn...J. for ~ir\'l\(,l1 l<ld, \ ar Folk i dl>n, ('"tli~e H, I"kl 1- g:; ndt at ""gt' i K:t.ld..,,'n for nt ~"k\"ltc.sig mm Antil\lft"k~ ~l't. ng ~\a I'nm t H~,'ns Sil"t,'l1f'r lod, H\r G:ldl'nll' hurtiltl. TOllllll"l for Folk, LæplnnjninltSl'\I~ t (or ~lurull er nu I'll K.:-ndsgt'rning,,d.'t dd ne-1is,'1.ttt2' UdY:llg hnr tej:!'tl,el 10 Lnndm:cnd i Sojltwt, der \'11 \"æl'(' med. Sk()\Tidcr.. Jen~n ('r i r: ng gn,lt!t i Gnng mc-d :It udarbejde den nærmere Pl:lntning:8l,hm. og derclt.er vil der snru-.'st bhn:: ind 'k.'ildt til stiftende Gencralfor~ s.:unli ng. H (\ll$cho Idskonku rr<lncen. Til den nn~ KonJwrrellc(> for hele Hnn:;ehold i Thll,1.i'd Alllt er der 11llt blevet mdmt'hlt los Deltngere, lndl.obt.hl"tyr. Hellil«>o K\læg-nvl;tfol'ellin~. hal' li!.1.smed"j::'t\ard:'<1 011.!IIsen, :Skjern, kobt en 10 )Idr, 111. Korthorns Ty rclwh' for 1100 Kr. kontant Olg 9t)O br, 1l1l.:1. Vilkllar, Ka\lell er!:ljdet eiter.,s.m~de.~3rd Kansler". En Spm~ngbi1je e-r i D:tg inddre\--el pa:l Stenbjerg nordre Strand. Pa;1 Lyn~hy Stmnd er der inddre\'el en Hornmine ol):!; pau Orum SUJlIld IO Spl";l!nlo:bojer Ej~ndom:ohandel. )lurennt'ster Nit'ol;1j Ye"tergllurd har :lol$!:t sin ViII.1 llua Fare::>.\IM til Ren;;.enejer \\'('"["ner Stnf.!c K,) beslmmletl 28,900 Kr, O,'ert:l~l$e 1. ~(')\'br. Handelen er Ol'linet \'~d Ejendom~mæ}1"ler T't'iru;; :'<Ioller. Soh-bn'lIu(l J.."':lfl Onsdllg d. 22. Oktob<or fejres :li )luti.'r l..3ur.,'andborg og Hustru, r"'nl strup Stj.anll'f to Kaninl'f. Kul1em~r Johan l'<llll~n KUt. :\'''Tre~d{' :is, Thisted, 1m!' i 11:11> nnnll',ldt tu Ktim.inalpolitil't, at d... r f'r blc"et Hjnalet to Knnin('Or, et Par Wicn... l'i', fr!l h:un. Hnn hn,'de Knn:nern... gll.!l"lide i et Skur i sin Hay" pn:l E'1\.~h... w Nj. ng o<'he Sl'-lIr er!>kwt brudt <lp. Ebrl'JtlgI udf'n llu.<;,;<-,.k[lrotma!xr l'olll$en, nrngsbrek, \'~ndt(' i Aite", hjclll (r;i Jagt ng 11!t\l1.,i:'- 1('0 ",It Hytte, en Hl\re, fra.sig Po'l:' ('t S1..-ur lidt fra \"~Je-n. 1 r"\lryl'j hnnsr d~r.:ri H~l.l'(\ og to.~rh\jns her, 1I\<1'n du man kull\ ud i!>\th i:"i.'i>, "llr tx-~\' Hnreme og.~rh,~n:;ene for.,...-undet... ne 1ml' "II-,,,'t 0(,)1' (ri~tendt' d. 1'nr (!n i.'rbipa&o('t\'nd('. ~,)m ~ikkt'rt lkk(' S('h- har ha.ft,jagtkm"l ejle.r }tos-."it' i OMen. Ty Yl'ri~'l ('r m('ldt Ul l'olitiet. Bt>nlsrt ~Innd owr(llldct civil l 'Inr~n f~hkr u.(>r. }knti('r~kt-- nth1hl'u H!I'~~Jtul\ru, Nol"- Oer indtraf Sondng Efjennid~ hall.,,:-. A:\"!.. Sk(\l{'insl)o.~t"r Lano. n, dag en lilll' Episodl" i Ostergll(h' i Thil'h d. tii Au, li,lr, \'\1\' l<\'io.'l-'<t IO \ IS, te 3. at ""S de; en des c, det h:\y hm ti'<'

14 "",'''''~J: L' _.,. U_I ~ rit" $L."la. J~". reo, e V!odrnlev, li:ellvii1~ll's. ~n lorl,,,,fteug Dr! overlodes Bntyrel,en III IL~IUnlf, 01l50D/1 Irrnngere Juletre I Lighed med af "akl"" 111 n. IIdUgerr Au. Til Slul dutltedes n lilie Sonia. o~ lorjkelllge Arb~ldl!pørg'mJJI vir mt'gtll ~18de under de nye TnJkud.love. og Iplrede Ikke Brand i Faartott. ens Vinter- Familil'o mutle redde sig ød geooem Vinduet. BoelJmand Peler P e d e r s e n ais log i bver (Drejers) Ejendom I PlIrtoft ved Thisted nedbrcodte l Ooar Bfter_ Jernbanes Vm mlddlg ved 16 Tlden Ilden opstod, Krlft Mandøg megel pludseligt, og I deo stærke II. Paa Hver Vestenstorm tog det kun et Ø/e. un nogle laa ger. Togel fra II aiseodes KI, fjerritslev KJ. nuller senere., 8,25, der ~r ikke ved Nors Ilerslev, Kaa olme. Thisted KJ. n 1110engæld ~!rø ØstefIld, IØ ølle Skole lhgdage ind I iii Ire Tog i so J 14,20 20,15 12,05 20,55 tog ar del es paa Grund blik, ler deo lolængede Bjendom vor opspliendt al Plammer. Hele PamIIIen, Mand, Hustru og 7 Bern, opholdt sig Inde t Dagllgslueo, og de multi' skyndsomsi redde sig ud gennem Vinduerne, dl! Derene var spærrede al Plammer og Røg. Oet lykkedes ikke at redde lili' Krealurer(le. To Keer blev bjerget ud al Slalde(l, men en al dedi m.. lte leres ind gennem Soveværelset og ud gennem Vlnduesaabnlngen, som j en Pari blev lavet sierre, Der inde brænde Io Hesle, Ire Køer, lem Ungkreaturer og 5-6 ~vln. Desuden indebrændte næslen ah Indbo og Løsøre lilllge med Avlen, Paicks Sprejle fra Thisled kom III Siede. men Husel var dll Ikke III al redde. p, Pedersen Ilder el betydeligt Tab. Bygningerne var gamle og var kun lavt assurerede, AssistaDte Bn Tid var der alvorlig Pare A.fdelioR for Ole Bachs Oanrd, der tlgm;er umiddelbart Øsl for P. Pedersens ære i Nykøder Bjendom, men del lykkedes af af Potilid værge Ildens Angreb pa. denne Hemmelig- Gaard agens fulde ArbejdsmæDdenes Fagforening et saa slort mullet re i Hundborg Rigspolllietl holdt Lørdag Oenerallorsamhng. p o r m a n d e n allugde Beretning. og orr.lllllc Beskælti~elsc!l ul", Køben I Nykøblllll, planer lor den kommende Vinler. en de Dage ForeningenI Medlemslal er 107. kællige.ig K a s a e r e r e n opllclte Regn. skabet, der balsncerede med 10,273 j Ulig Ikke Kr~ og sluuede med cn Kassebriagen men holdnin/( pu 1606 Kr I A II d - Som Kaller.'r f,!envnikle'4 Robcn II c iling Rokkj,1J1'!IIcd Akklamlltioll_ llhol IY~., LB tue lili lu: K'~ncerten alholi:fu -,,,... _. ringenø Proceuloo gennem Byen' alder, møn malue I h_rnrn-li11 Mt lon"-.. D.. n Iyoke Pilm,.1 b~,"metlg M,,,~oll. d~r,e. I RoyaUnl1 el, handl~r om Slor kapllalenø Rænker, om Vovemod - Dit om Kærlighed, O~"n(lm tre Lande klullper to Merl' 1I~.ker for d~re. ~'&: (ned tlkiflende Ud.Ia: 1 III Sejr Den ene kæmper ved Hjælp al line Pellge. den anden hlr kun oin II!rUa:e Drllllithed II.ælle Ind, I denne Klmp dukke, en brorel MwnRde al Typer op. der hver for si,; er kør8klerltll,k o~ ndm(l!rkel frem.llllet pil Fllm~n (lusløv!'rohlldl Iplller Hovedrollen paa en charmerende P,lakfyr PICOn, Da: C.mm. Horn, der linlrt heil et glid ov/!'r IH vampyrfagel, Iplller en for' for~ribi{ Snngerlnde, og den klinne Ru!h Hellberg spiller stllfærdlgt og Imuk! en Ungplgerolle. Luttalarm i Thisted. To PersoDer Overtrædelse melserne. noterel for af Bestem~ Thisted By havde i G.. r lor lørsle Oang Lufllllarm om Dagen. Sirenerne led KJ. 16,18, Alblæsnlngen kom KI Luftalar men varede allan ca, tre Kvarter. Der var mange Mennesker I Q.derne, bl, a en Del Landboere, som naturligvis feue sig noget desorienterede ved den uvante Slluatlon. Det tog lidt rigelig T1d mden Gaderne var ryddet, og der sals mange Mennesker i Vinduer og Døre, hvor man und~r Lullalarm absolut Ikke bør opholde sig Granatsprængslykker kan, nur Anlilull5kylsel er i Virksom hed, spredes vidt omkring, og der skal kun en lille Splint lit al 'dræbe eller Irmlæste el Menneske. Bn Mand blev noleret al Potitiet. fordi han midt under Luft Illarmen kom glllcnde op mod Prederikslorv, Han skulde med Rutebilen hjem, og han var Ikke klar over, al Ingen Rutebil slartede, før Luftalarmen var over staael. Ligeledes noteredes en Porretninj.:smand, bvis Bod havde ledel en Varecykle stea paa Korr bililen i StoreglIde III Gene lor Pærdsele/l Ejendomshandel. Vognm. Johannes Ninn, Hvid bjert<::, hsr solrt sin ejendom med LlIStbltforretniujl III Voa;nlll, Peter tiesled, samtnrsleds, lor 16,500 indtil I. Ap II "".dedelta tnle sig nær.1 der vild Meddeleile. Ellerl11 1d dag Ministereu lige toreligl ni IodEnge iling aogu og midlerll lildeværend NY uagds Som Læ eller aldod neevnl den gaud, Pio Udskreve Tømrer rhisted, iii Stade: Bygning 'I skrevet vil dog I til at~ge A_lbort var i Q rer, I03l 284 S8~ Haml Kvier l. Slude \: Tyret E~ Keerl.EI Keer!. H K,lvo I~ Double~ Prima ~ Tlngl!1 Prima ring Lam All Bl J. LA

15 Teleion 13& OverorJendi"e For.. n... hnin"er. '''''''.;.'''',.. " Politibekendtgørelse Den til den 23. d. M. annoncerede Slr.upøkydning paa Duget, fj "der lørst Sted Tlrødag den :.!S. d. M. KI 10-14, hvilket herved meddeleø. POLITIMESTEREN i HASSING-REFS HERREDER, Hurup, den 21. Oktob~r 1':1<11. A. Foldspang. ut. \. Thl.ted Orkestertorening. 25 Aar. Jubilæumskoncert Ilfholdes paa HOTEL ~AALBORG' Tlrsd.g den 28. ds. Kl. IR,JO Foruden et 15 Mands Orkeøter under Ledel~e af Musikdir. Oo AXEL HANSEN medvirker som Solløt Hr. PETER JENSEN el- med Akkompagnatør Hr. Or~(lniBt AKSEL MUNK. 1_ Billetter til Koncert og Bal' Kr. 1,50 fan. ved Indgangen. 2!16

16 r Uh-r- U41.~1','u bsl hm ml\li n (> :\1 nllod.~\ r, Idorlh. lel' ('ti 11/\ dl'li lluhl',rl1 1'.Il ngll'.' ~ft ~(' H\r,wlv muh-dn INII ('r d har StQrm nlll'lu (f(\(ici Inu on sl!l:jorl a VIIl. es dot IIrm.\101- g ViI 'agc'oo rg, og JJeggu for al tlng.,u trnrd ';;l'fl'rk nr!('if, fork{'ls SIl' p/l'n Jantie UL at t"hf>t rhm Ødr- ()r.~yliolllo o;;ult'r S 'r OK niu dlln ~II luvi Ef hl igt1 u. I nm rlr. I. -' ".. -".. -, - - I "... ( F orl.llllllw. Sido 2). rama IS H ti IIUCrslllld...., " ran I aar o I aar F amilien og en Ko maaue ud g en nem Vinduerne. S Kreaturer, 2 Heste og nogle Svin indebrændte. n/l 810\'1I\('11 L Gnnr Eft<'rllli l l cl n _~ \"I'eI 16,30 Tld('1I \ur pllu Sil hujt,,,l,', Il('tlbrlt'udl" Gdr I' P l' d e r l> " 11 li \';JI'IHlolII i l'uurlofl JUIIL f Oll j" ~ nutll'r_ EJl'llIlommUll Ol' vln kt'lb)il"j.':1'1 ml'd Stuld og 8Iuf'hm. i dl'u (-'IlO L11'I1gl', df'r H'llder I Ot;I- V(',;I, og 1.8,10 OK Sllnl'klnld i d"!l millen Dnrrllllgurno rar 1It>J..h'l Ilwd PILIllIf'I,llId{'r IIdl'll ollslod l EJl"lIdomml'lIs syd~ \Q-sHige J1Jornf', \1\ 0 1' dm' llln 1I0iH'l linlili \"cd Sidf'1l IIf S\'II1('.~lullll'l1, O!c 1 L"be~ al Cl N u \lir 11l'[{' l~jnl,lom- 111 (' 11 omsjlh!-ndl IIf FllltIll1ll'r p {'t!l''' :;(111, der \,('(1 Sld"1I II{ l,ulldluugf'{ hllr (,ri i\{1(ll kl.'lur I TILl'lIl'd,,ni komnwl hjrlll OJ: t:phol(\1,sil{ snm- 1II!'1l 1I11'd,~ III J{Ollll og Sllll' S}' \' BUIIl 1 l\okkl'lll'l, dit ljwilf\('l1 udhjljd, IhlNl 11I'l'dlf> Sig ])111\ Grund af Slol"~ 1111' 11 Illl'd ('Il Silll forfll'rth.'lldf' lin~t, lu fiol.' ii{ ]]oruf'l1 (' IIIntllt~ rf't1nl' ~lg Dræbt af en Løve. ]l II I' 1 :S (HJ]). I 1'11 Cirkus i Pal'l'l hk\, IJII"I'kloH'II, J)nlll ll lu l' P"ZIlI1 I GRar undt'l" 1'1\ ('II vild \'olilll[/1 nll"':-01l1' nng-rl lw! af og I"lIa hanl"t\t.s!ln~ ltol, III han dmlt' fun '1'inll'r SI'IH'I'!', Friheden blev l<ortvarig. A I I {' '1CJlIll ri g l<' l rl'tl Hihe tig 1)IJaI{Il'ht t i Yt'jl'lt.!tlh!'. (Itll). J ('nnr l':rh'rtllhldnk C[YlCtf'I[(' d"n t'h 201l1U'il{l' An, slthli Wnllh"r li"rlllllll N i" frn"\l 1'f'KlhUlII t i HUw, h VlII' hun Ullell'r "II (;nlll"lltur UH' I' Mun'II, Ilul1 IIUnl \'n ('ykl!. OH'..,Irll' til \'I'jl'll, IIW" 1',1-1[1I1'1 hll\"lli, ff'kiwi 111\',1, ni hnn \ 1I,h' kolllmjl tln tll, ClR" Illhl' I'ulil i hll\'ll,' ut! lilit NI n... k! \'I\KI]IOHtl'r (,li'mj..t'liilt, Hh'd"r 1 \'('Jl'n, hvu\" 11\In 111\\,h. IlIdt IIln <111111{ 11,IIIKI'rf', I Nnl hl,>\" hnn JIll huldt,,hl vllt\n IH'Kjlll Intll1l"1l1l 111" M.I1II(nklurhullflll'l' OkllIUlu\ rur ni t... llli'ff1 "rk. linn hr\" liellljl"i'i' ht, Il'nn,1 In,lhnHI I dl UIII' Fnrrt'\nillR, 'NI ol 8pllng{' ILd nf \'lilrluf'rnt' 1'(. (~t'rsl'll lob I<lrakll ud i ~l..1.h" Il {O! 6\ JlrOH' paa ni 1'1' K rf'aturt l!lt. IIIcn dl\ han hal'ci(. f/uh'l Io KIIPr 1111!'I'III11'm SIn.ldl\nf('lI, "!Ir uf>l lkk,' mull j:("l for l111m nl ophold!' >lig 8 luldl'n l!"llgl'r{' llrnndl'o ud\'ikkd., ('IL \'olthom Hl'IIl', IllI'II han IIUf!M\.' nllij.':!'wl al 111_ l' I'lIdllll ell Ko m;: lubl' ind gn1ii1'1ii n"rr" 11\ D.'l!n,'I~,sr'Surtll'lIllJWII 111(',1 d~'1l linn rnrl~ l<u!t., gl'iiih' 1II 111,1\, IIm,rl 1lC'1l SO\"l' \'l lll'~ l scl, I II u ~l' l.. o"lligt ElILll', IlIl'II hlh' \ RI' drl' IlIgl'lI Dor 1\11 lil til'l fri _ Pl'!ll'I~'1l \'lir kla r O\'pr, al 11('1' ikko \UI Tid iii ni \"1'1111' III\;~ An<;lrt'ng(,[Sf'r dl'l oih;krll'mlo Dyr \III ~l'nlh'm l'i \'liidlll' 1 GO\"[I.'II, og 1"1'11- dl de.'hg,sf'h ud "omml.l \"f'j. h.ort TICI ('f(('r skn'd IIl1s('1 btlmnll'n i \,t Flnmm('hll\', o~ RI'sl('1I af D,",l': Illngf'l\ omkom l Jo"lamml'r1H' Il, t \'I\r l\"(' Ko('r, felll UnJ,:kr'{'nlull-'r, 1,1 11(',,10 og 5--6 ~hill D}"l"l'lIl' t:'t antl1~('lig bll'\'l'! hnll Af Hog, lild"1i l ld.'i\ IIn/U'lh- dl'lii. FnJck i Tlmi",.1 bl{,,' alnrnwrd 1,1 IG,:?:! Og,nr l.('i\t dl"r pan Bl"I\lId~l{'df't, IJ\f'lI Il('r,-nr ikj..~' lin r.1'i ul slilll1 0ll Vm 1'11 na rlt!.:!::.'i"\" IJldlHhhllll - Ih'\' dtlfi fonil li\a:lili' 11t'fl'lI's fol' \'( 1 ug ~lll\l th'l" -, hkv dl' r!<nl \'und IIMI SIIUI":I'lll'",II,:: Ekmlollllll1'1l hk\' 011',,1;\'11\:1'1 II\\"II IUI'\nl'HI'nll":\ n,'.. nlln', 1\\11\ 'Ill- 11'111' og Hknrsll'l1I' li hin hlb;i!o:i' n{ Ej... 1,1!11l1111!'1I. Jo',lIwh'll ll)r"i\" illlldn;\,."it., 1'11 111'1 I\nrn tig Il Uth,' F., \c'rmj,it.'i, lij!i",111\ nit III\" '! 'ar I l'.lil11st'lh' J:\).. op 1 1,11\'" 1\.,11,.. iui' 11,1.:\'1 af Ih' r 1'\ 1'1\\1' In r, /li l'pth' I,1'1I k,llil\lil'l' lil al hil.,.'1 {\lh hki Tnh,.ln. \ S~\ln \lil'i' 1111\ 1111 '11 ik J.." ) ",kJ... til'li f<ll'\\1(i11i ~l.:lt"', 111' \I,thll,h, 1\1":11\11\'1' :11 \' :\ h.'1i til 1'1,.1"1,111" 111,.11'1", (111 \n lull 1'1't\I' ISI'II,,11" h(\r i :'\,1'1111',1"11, 11,'\1 hu II\"ihlll Fnllllli.l hnr {I\ll!'l \111-1,11 11\,lt,lJ1. Iltli'l 1M.. o!.' Ilod_, Fnlll l'lfl, OK 11,'111 Iw.!l 1M \" \ l'i'.h 1~.'1I. F"" h nj I/O II 111.

17 l100 To. uua, uer med belejrede... 11)(/0'1] olul!<i Omrnad" blæsi!} der uoglo fur NonHIl)' Slrurllforllr~ SI,k/"! hl1!l"cr lh.'!i, Im!o IllIn Stlll"'r 101' ljrlb,'dre{ IIlIJ~1J MDrkul8 }'rt.ul~ brud Minerne sprængtes i H,avstokken. Pan li: f$!"1i I:n'v flcrn )flll<,r (J1l i!"lod 'lilli SlrwJmiu_ ~prl1'"l!bl,i"r l!!'lifru I\ggcr tfl r'yjlll'hj" nwu i dnn!ii'(i'fq SO IJk'~IJlo""red!l flom M.101 i. 1I('rl)(' lif sig J!~h rod at rulje i JllI\'~.'ilokl;:"1I 1'/'url~ SrornHln Jlflrlo..~ l l~f~ frrmlrjdngvii8!..ub lrn. lirl' \'(I'ldigo Drlln, Mil.!' lil/wroc gik i J."(lulI Taget blæste 0'> i Vindmøllen. OglillB Ira Han Horrod ntnldt\'! om.idskll/f,o Slorrnskllrlnr, og.palok i l"jlirrij~lflv hnl'do {'II It/II'I Erro _ r ~J] 'nid [,01 1'01, Il! hun Frih k01.anesttlnt P:UIgI III li il. (flll, fjylltnlc ri~n llllllher J.I<:rrll. rchu'umt i llil GQul~11 ur ~!1I1' en Cykle og kø Jitict hlll'd. /"q! komme det'1ij, 0l MI en RæHe Steder i '"ejen. ~ill Gang tidli/!:l!1 holdt, dll hll ll I'il &! IInu tnk! urhu"dj ekl'll'cl'{! sil!", l,~ii"t lo.

18 Sølvbr..yllup. han altid red. Andcbovt'mbcr Fe,t! crr~tyrer i ralfonromlin En BRITISK Bombe.. maskine skudt ned. idsted. t'<l81(.>(1, har undrr\ isl el Sumsrilf'rttl'dt'.i mro on'~laal'l af og Læge og 13 Ele BOl'is Bagrlr.bord paa rous!'n fik lkurv' fra l/lochrj L El(>V'{'rIlM n takkede Jd{'1. ('Il Fortilsluttet lil\s' rrelsi'n II, Bruno Rrsganrd og.ro.;;a 3 Maskiner inde over Vestkysten i Gaar Eftermiddag. B e r l j n. (RB fra DNB). Ved Indflyvningen al 3 britiske Bombardementsmaskiner over den danske Vestkyst i Gaar Eftenniddag blev en Maskine skudt ned af det tyske Antiluftskyts. Ogaan ved Cherbolllog foretog to britiske Jagermasltiner et lndflyvningsforsog i CauT Eftenniddng. En Spitfire Maskine blev skudt ned ni Antiluftskytset. To Landbrugsejendomme beskadiget ved Maskinens Nedstyrtning. Ritzaus Bureau erfarer: I Tilslutning til Meddelelsen om, at en engelsk Bombemaskine ved Indflyvning over den danske Vestkyst el' blevet skudt ned, oplyses følgende: Engelske Flyvere har Mandag Eftermiddag nedkastet enkelte Bomber over det nordlige Jylland. Der skete nogen Skade paa civil Ejendom, men ingen Mennesker kom noget til. Mandag Eftermiddag er en engelsk FJyvemaskine styrtet ned i NordvestJylland. hvorved to Landbrugsejendomme blev en Del be ~kadiget. Tre Mand af Maskinens 4 Mands Besætning blev dræbt paa Stedet, og en haardt suaret døde senere., bnxl. (]pr lxliiged i af Skoroldsomme dc/i store i :rhistro \' Falcks larnlc'rf'l.!eobjerg of' slukt'r var Af Bestyrelsen nfglk Anders Olsen, Sundby, og NØrgnard Lyhne, Nørhnll, og i Stedet valgtes Hotelejer S. Jep~ sen, Snedsted, og Uddeler J, Drunsborg, Snedsted. Som Revisorer genvalgtes Kor! Emil Malle, Snedsted. og Skomager A. Bengtson, Snedsted. Det vedtoges at tegne A bonnernent. hos Falcks Redningskorps for bl. a. derved at faa anbragt en Forbindingskasse ildrætshuset, Iings.':'pil Yil bl'tyde en uhyre Forb<>drlllg - og en tiltrængt. Forbooring -,af Sle.nbj('rgflskernes Arb('jdslorhold, 26 Miner og Sprængbøjer. Siden i Gaar Morgl'S er der dre \'<>t 26 MIDer Og Sprængbejf\r i Land fra "\ gger til BuJbjl'rg.

19 " J, Vhn"krtjf. I'~'''>r M"."møunrd, "11.) ""',.t"u t" Mod, t ",.. I An't... J. l ".J 'lfl 1/ u.1 "p lii'~! I' Jf.rA " '1 lar l,,~ t ~: nid,., \<ltn""hh \ ~t 'ra,1 ~."'1 ~"... I" j:, "",.", \. ~ Tn-"!f ("I,,,Id ""'I,,,,,, "I 1,~n&:1 til ""I, " 'li,/",,,~i J,ruP'ln, bum",. " ro,:1 ni ~",'S om b"rll,1.j nde ved kysten. T. Vest. III JT,.j ""II Ilf \. '11,1 l ">lnd.!! li i n i ralu II I Ha\ I,.,l, II J" Hu "'" d', Fm' ", ~ uft.. lnrm i 1'hisfcd. ",Idl I de. IrRv'es'. Elllrtnld'dllgl Ilml!'.,d 'Il HI r,n~r '.r"'"nld,i,,:.: 1 L',I'r In,'1 F/),,"'II,.,'I, Thi, t. \lh"''',,,i''ii'''' ~"ru KI 17{~'. II,~.' """ f~".\i""''' '~''r "1 hor.u I,all G.ul,'n l"ti'!i<""",i.-1. "Jo( 1111.]",,,,, 11\'h'lI h", M)!1' 1II,(""lnng III al ""lil' FhH"- I... J l'" fh' I... _~)ndt" ~ig 0J1~'1 iii,r" '... ri\! h' \lId,',-,,,,,,,.,.. ~ "Ik 1'1I,~... I, 11",1' Clkll'r I J-'ur"JL'_l~""" "II" rua..\iiili.lh'r (;~, I, "11', 01"1 l"" Ull" h,]" """. J d.1 til U,,hil,,' " JI1nllll bl,,'1 1',,_ dd I III ",,1<1 L,."d'lfI III I-1.r"r. 1/ul I, Id, ("r,l, oi.. t t,,1i' for l"nlull', n. ld, ri'ii I ]o",hh'lml1(t'ii1l' l'fii cl", "IL,u", "",1_ i UU~... n l. I"n;;. Tid nt n,., J\ lin'!o',', "'''11,H.,. hui,jt, :1 "II" d, t)rl'"'' nf Sh~I, NH\ t", h' Ihl('lOtl" hu,l<" ~ ra' I,\n'Io,',,rI', l "~,,,hjii i,k k" ~und" nn,. IU' ai. Fu, tf'l "'1"1"'. i IIdhl Afbi' 111"1"'11 L"III. "il' dl' rr" h' SI"_ du' F,H"!lIing"r 1'11" KnlllCIII'r furt. ~1I 1' I'. t,>luu,,! "'\'riri dl I" ~,\rln>j,it' P TI,) 11111\. IL." d"r h"hlt 11'1'1.:tp pau Sjorrins: SIaholl. Jlu.!ll r A' rlll<" '''t Ilorl'i, og d" HPj"'IlII' I,' " 1.101,,,,1,, I T".IIII. TOld liiud f"j.'lrit"i. v 111< \' fu, l "liug!", II'II. da.if',,"i'1l /ol' v arhl",.t lil li, II~ dl rrut hl<....\flrllllll' n forlilhl... t m,~1 In -"m ~"nutt.. r, I."fllllalm, u brngh' con 1)( 1 Fllrl\ln' p,hi. Ruld,H IlI.liolLl"ll pall t r, irril 1m,.. It!"Qr Tid!'n nipilt m JI, (JJo( 17 I!lu'" I,,,'Pj r al '.NI tip" 1I11"r_ I (laiir kulhln Aucll'l1" rrll J.,",, II. r rr' UJIIIJj'I rn. ikk~ komml I"la Inll nlll nurl l'akkpjn' ror KI 'i.1, lild" Hull"l,il holdt klrr III.\fti" hl. \ III.. I\lnrm, "II hll v /,,'rl;rl '/'rlg.,t.1 1.)11('1, rllmm"l TIll" 1\ ti,. LInI,!!."}~IIJ"1I1t,.. pi, ", lo J hil Ved AgglnundbrDr.n " <Il", l. III' II l,], \ "1"1>' l, li Ir Il.. " I,,, \. t... J I I,j, r 1,lp\, ah, I ~1'1I1l1 Ic' Il IJr"t,,,""ltH "",lir \rt"'j,1 Ar II r I,rl4( 1"0 ren!,.11 pli Ik',,,,r,r,.,. I",~_h,," "",.. \', '" Lb,,~ "" \. I',,,,,IL HI Io",Ir""" L VLlIo, I... Fn' ~rri' Il''''.'10",,1111{ ",, ti h", 'I"i_knltr"" r"'"" ~ p n. V "",.1" ",,111'" l"r<nl ni{' " L Ih'no",K"...,,, ",,,.1. III '''\(n~, I l-,,,,,,,,,,,~,"'1' SIr'" RnwnutL I"") Ganr,! I Fanrlofl,I",: ~~'I..,I"r "I,,,,\.1,,111{ "~:"",!"U' "t,,,'hn "I fil l;"ø"""""'"'i''' ",,,,d I/nrnl1l K l l' r ~" 1111 ",.'.. L,...u!.,m r f'llari"u K'~rk~;;a",,1 'nt,"mln"1l m,',1 l,,'l~. 111 ~limlh,> ti' SuhhnllulJ ho.. ~tii nw,ltt, I~ I~ I,'r Kll'lhgn"rd i \,,11"" "R ><0./\ d'l_ f", ILIt:1 :-;~n,h'il. II" lulu kom ILJ' III I,\110-" '"$:1'11 Ol'h"hl, HIl!, :<,,,,.)m. N i GUll, ";fi,'tmhhlng, 11\1'11 K r (,na",i"ll rnr al pa..,' ~H'nr"r, rrw hin,nmt, cl,) no/{lt nr Tn;:c t IInj nt, "II hnn hk,'ul Sl.nld"t I<'nn, ' a.f I.. ',j linn kom lu""'. D~hnu,lllnl: I"'" nh~kd,(io'r In~,' ILI SII!""hll~ 0i: It II" "I Thi... led Orkc~ "fil ler JUblll'rcr. O,~'I<I"I: 22 d,,- har Th'strd Or J..,.<I<>t; :!li All, _taucl lololuih'" na l lb~ "u.'krr f'orlu",.!, o,.- I dtn Anl",dll~l\ll ",I cll'r TIT""og d'm 28 ds. blh" uf- 1I01"t en.hd"i.:luii",koll«'tt "nll. Hotd.\lI.loorg. "~Ot O,.k""ltN und..,. Muolk_ djf"\'~ tot Akc J H II. II I {' Il", Lrd.. I~" v,1 udfor< l'n IIrkkt,> "O"ulll:'ro,> og folkehll"~ NUIRN', bl n. Svends",,,, udjkhllw FI "tpqlonal~~, Lumby~ ~ ~I~ntllillrrsru ld l' Prom",. b!ll,-d..,. "It ml'gn lildet. ll""udf'll,'11 loh.nufuktuthdl. I'pt!'r J,'n,. e n ØUIR Soh"t n,,~1 Akkom"ng Iwnwut nf Orgnnlst M Il 11 k ')'n.ri' (orftk"lllg-e SnlljL'(' J'togrammf"\ ~J" hdt 'I!'t'I1nem ~rolkl' h",~, og d. dl r ~'d('rugh" "ft('r Kon. t' nl'n '" fin', hvor hl'h' dl" 1:, Mn'nl ftlor" Ork".tH medvrrker, bør,j('r dril A ftr" '... rl' ruldt Hus "a. liotel ~Alll. ool'lt". All" d~ m('<hirj"'1li1e yder dtrl's JIL "~nts gri\u lcler. ll1dla'i(i.'n \'ed 1\011' Cf'nl"1I t(]fllld"r do,>1i jubll'r 'noje Ard, l'ng. Fllr ydtrll.l\'rre nt IlUlrktrc 1l.I\'t'n, vil Orkrttrd IIIlltlSlle IInl[ 10:11 Kon tl'i1ni nfhold" _ mu.l~'l'i' i }>roer!!.10/1 gennem nyi "a GDcll r. Thlited FJerriblev Jernbanes VlnterkorClllan "ti, II' I'r i Kmf! "II.ILllnll: 11"1\ :1 I\lb. r!iii! Pn I. Jhc nhlgll Ir:. I, r ~IJII 11"lI"h' flla m'i'm'iiiiig.' 1:1"I,IIII\"I'r T"!l('! Jr,l Thi".'.1 '\1!'1111 'II If,,,ol, lil I'\~.'. "g TdIfl'l 1111 ~ J.rr,II'1" Kl. UlWI III I:C')I ItI '1IIIIItt, r "'11 ri' ru., I 1M Thi h~1 KI IC J-,. 1" I'r li",r \"It, t'hiii!ili'r,kili' "I 1I.,... r 1a IAn 111\ 1111 I II 11,11 r I<.'V, KII.I ItIJ11 Ul I\.",rlll' If, II'rd~ 1"11"('1 1m Thi"p,1 1\1 "'rlllllol, r. Il! iii (o J J, A. o " J o..... ".J, ".,. 0' " u,l, '",J H " o,,j Io< '" ro. l.. '" 111ft m. M, m, ~ d, '" l ", L. " K,., M, m B, il! ",. " n. t ril't d.,,." m'. "i.o r,a" "ni I

20 3 }i i.~kf'(ur/','uilkhlplrtf' v,u' f' n"d"'"l'lipr Art fru ~kplljl{ 'ikkf'lllf -"'rll,i S/(oth'sIJ'flnd d" Hmlsf)fl'lIf'f Jo'al'llJj"1" m i'd f'anghlf'fll/' Vfl- ik/{ Mi mi Hult d f. ( IHII lu l!ult'li,l( vnl'iprf'f!. (NI. indhrngh' dog n Oll R J)II' t IN. I Limfjordf'1l fll mm<'n I ign mg 'r vllr f't ual IP!tf'fisk<"1 i i r dp,' j Aar ikko ",r'l'cl I uf'hø Om Jo'arloj(1f, Mm de rlggllt om Sl flf'(i/oikahf'r_ og gik ovrr < U lif' d i Hk l' "j(ll 1t1'borOll hlpv Ilf'lIun FUflg Kull"r, Iigrf' 1'f'L v"'~"nl JO --RI)()() kg. ]{Ybl(oJl III r TO/Hk mrd " ljnr~(angg PI' F'arloj A/n l'oi for!'ihhl nw",if'1l flom IIIH(>dt'~.lr.ud THL wlfibke Rkngon gnv Dngll- pna Iii Ved d'c tyske Hestcopkob i li'jf'l'rillllf'v i ji"ol'mitltlng var Il!'r [/flrnn!il!r t 27 Il N;I(~, hvoraf 21- blev l;olgl Dr' 20 lilhnrtf' ljolil!'hanclll'r ~V('ml.';l'J1. ' ''jf'l r ihth'v, mf'ns H r'slr'n val' rrf'm.'1lij!i'1 af pl'ivlll(l. P, i~rrn{' Vllr fra J (1', J TlIiS{f'll var Opkobr'nr Ikke færd,go ytr{ Hf'cJILkhOlH'IlS Slutning, En Hcs t I Ajlebeholderen. 110s Jenu8 S L ø y B e k, KlIm Fjordholm c, faldt en He~ I Gaar i Ajlebeholderen, Til nit H old var Ajlen lige kørt ud. Ved Naboerø Hjælp lykkedes del at faa Hesten bjerget op. Et halvt Hundl'ede Miner og SJlrængbojer pau Kysten efter StOl men. Sidpn i Goor Morges har Politiet l Thlstrd tunel Rapport om ikke mindn' end 40 Sprængbojer og 8 Maner pau KYHtsLræknillKcn f TIl Agger til Slettestrand. Under Stormen kom der des. uden Horn nævnt i Ganr flere Millet ind, ROm rksploderede ved dcn ublide 1AtnrJing pan KYBten. "~r kom Miner ind VM Stcnbj('rg (2). Hnll8ted (3). Lyngby (3). og følg(>llfh~ SteMr drev df>r Sprængbøjpr i Land: VorupØr (4), Hal1flled (9), Stf'nbjrrg, Klitmollf>r (U), VangslIa M{'llcmslrand (2). Vigsl:f (2), KJlm Strand (4), Agger mellem Hofde 84 Ol( 86) J.yngby (4), l.odhjerg or Strttestrand. VCtludcn er der drevet cn fla.- Enhrru I.Qui!!" ThrmRKIl8.I-C! lup, har "ul gt 'I;n Vilia til JImI!. P G VI' \f rgll.a.fi], Hurup, for 16.2:/) K I Ov"r1~f'I~'1I "r,;kl-t Handf'h n l'r ordllf'l VI"] l. IJi inlr, Hurup. Tinglyste Skøder. Enke G. Ander!WJl til Lmd, A. C. Andersen, ThorsbjerK', Matr. Nr. 12 f 0 ølø!l, 6000 kr. Esk Kr. Gdr, J. Ablllhcaard til Lmd. C. Holm, Klim, Malr. Nr 3 b, a f Thorup Holme, 8 a,!) t, 9 g Vust Holme, 33,000 Kr. Ikke vurdcret. J. D. Ol!!en til H Kr. P. A. Thorhauge, Klim, Matr. Nr. 8 y Klim Kr Ikke vurderet. Fødselødag. Chr. Hede Sørensen, Skinnerup, fylder 81 Aar paa Fredag. Radlo-Afbrydelserne. Statarodiofonlens Ud!ICndl.'l!ll.'r over KØbenhavn og Kalundbo.rJr blev i AI Les afbrudt Kl. 20,36 al militære Grunde. Den afblændede Færdselslygte skul være tændt. fn KJ. 18,35 til Xl. 7,45. - Mørklægning Ira 1,15 til 7,30. Ulykken kostede Lægen Livet. l..cl'g(> 1\ nut! D EL U $t 1\ a r d, Log.loT, (Ir I }'I(lr~l's doet pall I.Ojlstor S)'~ hu!', 27,\ar gl., som Folgl' ar dl' ](yl\ll'l('!;;(>r, som han Natten til ~1!lndllJ{ IlIl.allro~ sij;r \'C'rl... )rl for LOi:;tor ml.-d 510 ~olorc)-kh.' at paa- V Slag neø kg den dra sen ne Sv "" st r f o I

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere