BILAG 2 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR TORVETS BØRNEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR TORVETS BØRNEHUS"

Transkript

1 BILAG 2 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR TORVETS BØRNEHUS 0

2 Forord: Ifølge lov om social service skal der udarbejdes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud for børn i alderen 0 5 år. I Torvets Børnehus har vi valgt, at arbejde med læreplanen på en måde, så den kan bruges som oplysning om det pædagogiske arbejde i henhold til det politiske system samt for forældre og andre interesserede. Vigtigst er dog, at den ligeledes skal fungere som et redskab for personalegruppen i forhold til at beskrive, udvikle og evaluere det daglige arbejde med pædagogisk læring i Torvets Børnehus. I Torvets Børnehus har vi siden efteråret 2004 arbejdet med udformning af læreplanen. Der er nedsat en ressourcegruppe bestående af 3 repræsentanter, henholdsvis fra ledelsen, vuggestuen og børnehaven. Vi startede med at beskrive de centrale værdier, aktiviteter og mål i forhold til de 6 temaer for hele Torvets Børnehus, og har derefter arbejdet med at forholde disse i forhold til de enkelte aldersgrupper. Da vi i Torvets Børnehus arbejder ud fra aldersopdelte afdelinger, er de 6 temaer beskrevet ud fra følgende 3 aldersgrupper: Vuggestue. Børn 0 2 år Børnehave. Børn 3 4 år Børnehave. Børn 5 6 år Disse aldersgrupper er vejledende, da det er en individuel vurdering for det enkelte barn, hvornår der skiftes gruppe. I forbindelse med at børnene skifter mellem de forskellige afdelinger, afholdes en samtale mellem forældre og personale fra henholdsvis den gamle og den nye gruppe. Her bliver børnenes udvikling og behov gennemgået, med særlig henblik på de 6 temaer. 1

3 Som fælles overordnede mål for arbejdet med læreplanen i 2010 er det vedtaget at der arbejdes med de enkelte temaer i projektform, der også vil blive benyttet i arbejdet med at evaluere læreplanen. Det betyder at der er planlagt følgende projekter: Tema Vuggestuen Asgård Midgård Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer. Barnets sproglige udvikling Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Beskrivelse af dagligdagens gøremål. -aktiv deltagelse og selvhjulpen Maleprojekt Sprogprojekt Projekt Børn i bevægelse (BIB) i vuggestuen Kendskab til egen og andres reaktioner og signaler. At passe på hinanden og vores legetøj. Mobning Skoleparathed (selvhjulpenhed) Konflikthåndtering Mobning Ugentlig sprogdag Ugentlig sprogdag Rytmik, skovløb, BIB og cykelprojekt Rytmik og skovløb Turprojekt Årets gang Årets gang Juleprojekt Traditioner Traditioner Det pædagogiske arbejde med børnene og dermed også læreplanerne bygger på følgende værdier: Fælles for alle aktiviteter i Torvets Børnehus er, at det skal være sjovt, spændende og lærerigt for alle aktører. Børnene lærer at have respekt for egne og andres forskelligheder. Børnene oplever en tryg hverdag, med genkendelige strukturer. At samarbejdet mellem personalet i Torvets Børnehus og forældrene, er bygget på gensidig tillid og dermed opleves som sammenhængende for børnene. Børnene mødes af personale, der er deltagende og nærværende. Der er opmærksomhed på hvilke interesser og behov det enkelte barn har. At personalegruppen løbende evaluerer behov og pædagogik, og er parate til at ændre praksis, således at det pædagogiske tilbud tilgodeser den nuværende børnegruppe bedst muligt. At personalegruppen tilbydes forhold, der skaber engagement og trivsel. Det er afgørende for at vi kan give børnene den bedst kvalificerede dagligdag. 2

4 Faktuelle forhold: Torvets Børnehus er en integreret daginstitution der er normeret til 126 enheder, hvilket betyder at der er 26 pladser til børn 0 2 år samt 74 pladser til børn 3 5 år. Disse tal kan dog variere i forhold til reelt behov. Torvets Børnehus ligger centralt i Frederiksværk by og børnegruppen hører hovedsagligt til i distrikt Magleblik, men med baggrund i beliggenheden modtager vi derudover børn fra distrikt Enghaven, Vinderød og Kregme. Fysisk er Torvets Børnehus beliggende i en bygning, der tidligere var sygehus. Det indebærer, at institutionen som er fordelt på 3 etager, samt har forholdsmæssigt meget gangareal, hvilket vi på forskellig vis forsøger at inddrage til børnenes aktiviteter. Desuden råder vi over en stor skrående legeplads, der ligger direkte i forbindelse med skoven. Legepladsen er en integreret del af det pædagogiske tilbud i Torvets Børnehus. Legepladsen bruges til mange forskellige aktiviteter og lege. De 3 etager er fordelt således: Stueetagen, Udgård, rummer 3 vuggestuegrupper og personalegarderobe. 1. sal, Asgård; rummer 2 børnehavegrupper for børn i alderen sal, Midgård; der rummer 1 børnehavegruppe for de ældste børn (førskolegruppen), samt kontor. At Torvets Børnehus er fordelt på 3 etager betyder, at det selv med mange børn og pædagogisk personale, er muligt at skabe 3 mindre enheder, hvor den trygge hverdag med få nære relationer kan skabes. Samtidig giver det mulighed for at udnytte den store institutions goder i form af aktiviteter på tværs, en stor personalegruppe med en mangfoldighed af kompetencer og generelt øget fleksibilitet. 3

5 Børn med særlige behov. I Torvets Børnehus anser vi en tidlig og samlet indsats som særlig betydningsfuld for disse børns videre udvikling. Det betyder at vi generelt prioriterer en god og tillidsfuld kontakt mellem hjem og institution, således at begge parter åbent kan dele bekymringer og glæder med hinanden, og dermed finde den bedste løsning for barnet, også i tilfælde af at der opstår et særligt behov. I Torvets Børnehus er der mange børn med hver deres forskellige baggrunde, hvilket også betyder, at der er børn der har behov for støtte og særlig opmærksomhed på et eller flere områder. Børnene oplever mangfoldighed i forhold til forskellige kulturer og måder at være på, hvilket vi bruger pædagogisk til at skabe den tolerance, der viser sig ved accept og anerkendelse af hinandens forskelligheder. Vi lægger stor vægt på at tilbyde en forudsigelig hverdag med høj grad af genkendelighed. Dette tilgodeser især børn der har særlige behov. Men alle børn i aldersgruppen profiterer af en tryg hverdag. Når vi i dagligdagen arbejder med børn der har særlige behov, gør vi brug af de redskaber vi har til alle børn, bare med en særlig opmærksomhed på deres specielle behov. Vi gør f.eks. ekstra ud af at støtte børnene i forhold til at skabe gode legerelationer. Vi deler børnene op i mindre grupper, hvor det for børn med særlig behov er nemmere at tilegne sig kompetencer end i de store sammenhænge. Vi har et tæt samarbejde med Pædagogisk psykologisk rådgivning, der dels rådgiver forældre og dels det pædagogiske personale. Dette arbejde kan resultere i flere løsninger, alt efter barnets behov. Som eksempel kan nævnes udarbejdelse af handleplaner, særlige sprogstimuleringsgrupper i Torvets Børnehus, fysioterapi med en lille gruppe børn, eller foranstaltninger varetaget af PPR. Torvets Børnehus modtager flere tosproglige børn, og disse tilbydes undervisning af pædagogisk personale efter det fyldte 3 år. 4

6 MÅL OG METODER FOR ARBEJDET MED BØRN I ALDEREN O 2 ÅR: Forord: Det er børnenes første møde med det at tilbringe dagtimerne i institution og ikke sammen med forældrene. Det er derfor nødvendigt, at prioritere arbejdet med at skabe tryghed højt. For børn i denne aldersgruppe sker der en massiv udvikling. Det er en periode fuld af udfordringer og oplevelser. Børnene skal støttes til at turde udfordre verdenen med alt hvad det indebærer. På tavlen skrives hver dag om dagens aktiviteter. Dette materiale samles i en mappe på stuen, således at det er muligt at se tilbage på tilbudte aktiviteter og oplevelser. Vi vurderer det enkelte barns udvikling løbende, dog minimum en gang årligt. 5

7 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Overordnet mål: At barnet udvikler selvværd At børnene får en opfattelse af hvem er jeg At børnene oplever sig værdifulde Anerkende alle barnets følelser. (vrede, glæde, ked af det m.m.) Børnene oplever, at de bliver taget alvorligt og forstået af personalet. Omsorg og den tætte følelsesmæssige kontakt fylder meget i dagligdagen. Børnene er trygge. Børnene lærer at kunne sige til og fra. Børnene kan kende sig selv og nære personer på billeder og via omtale. TEMA: BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Overordnet mål: At børnene oplever betydningen af venskab, ansvar og omsorg i forhold til andre. At børnene har relationer og venskaber. Vi anser det for vigtigt at børnene er tilknyttet en stue med tætte relationer til få børn og voksne. Vi støtter og vejleder børnene i legerelationer. Børnene genkender hinanden og viser glæde. At børnene i takt med alderen oplever legens muligheder. TEMA: BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Overordnet mål: At børnene oplever at enhver form for kommunikation er betydningsfuld. At børnene afhængig af alder oplever, at det er sjovt og givende at udtrykke sig. Børnene skal møde voksne, der forstår og anerkender, så de lærer at formidle egen forståelse, meninger, tvivl, følelser og tanker. Vi sætter ord op alt det vi oplever i løbet af dagen. Vi synger tegn - sange og læser højt. Indretningen tager højde for bedst mulig sproglig stimulering. Børnene begynder at bruge det verbale sprog. 6

8 TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Overordnet mål: At børnene oplever glæden ved at være i bevægelse At give børnene en forståelse for kroppen og dens muligheder. Vi er opmærksomme på det enkelte barns motoriske udvikling Vi bruger rytmik og sanglege i hverdagen. Børnene inddrages i praktiske gøremål. De ældste børn deltager i BIB aktiviteter. At børnene afhængig af alderstrin bliver selvhjulpne med hensyn til at tage tøj af og på m.m. Børnene bliver i stand til at koordinere bevægelser. At børnene tør give sig i kast med motoriske udfordringer. TEMA: NATUR OG NATURFÆNOMENER Overordnet mål: At give børnene forståelse for naturen og dens muligheder. Børnene oplever at årstiderne skifter. Børnene udvikler sig gennem leg i naturen. Vi sanser naturen dufter, mærker, kravler, ruller og undersøger. Mærker og taler om vejret hver dag. Vi tager på en årlig bondegårdstur. Børnene viser interesse og glæde for at udfolde sig i naturen. TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER Overordnet mål: At børnene præsenteres for mangfoldige muligheder i nærmiljø og i hverdagen. At give børnene en fornemmelse for hvem vi hver især er. At give børnene en oplevelse af nærmiljøet. Børnene får mulighed for at afprøve brugen af forskellige materialer. Fejre traditioner, og understøtte det gennem billeder og oplevelser Tage på udflugter i nærmiljøet bibliotek, kanalen, biograf m.m. Børnene får muligheder for at eksperimentere med forskellige materialer som maling, papir m.m. At børnene afhængig af alder genkender højtider og de traditioner der følger med. At børnene begynder at genkende, bruge og efterspørge forskellige materialer. 7

9 MÅL OG METODER FOR ARBEJDET MED BØRN I ALDEREN 3 4 ÅR Forord: For børnene i denne aldersgruppe er legen helt afgørende. De benytter denne til at udvikle deres kompetencer på alle områder. Særligt de sociale samværs regler afprøves, og en stor det af den pædagogiske indsats er at støtte børnene i denne proces. Der er 5 hjemmegrupper på afdelingen, med fast tilknyttet primær og sekundær voksen. En del af dagen er der aktiviteter og leg på tværs, men da det er i denne alder stadig vigtigt med den nære base med tilknytning til en mindre gruppe voksne og børn holdes der samling med henholdsvis 2 eller 3 faste hjemmegrupper. Når den pædagogiske praksis planlægges tages hensyn til de forskellige behov for f.eks. drenge, piger, fordybelse og fysisk udfoldelse. På hver stue findes en dagbog, hvor dagens aktiviteter er beskrevet. På denne måde er det muligt at se tilbage på de tilbudte aktiviteter og gøremål. Desuden hænger der en ugeplan, hvor aktiviteter beskrives i overskrifter. 8

10 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Overordnet mål: At børnene udvikler selvværd At børnene får en opfattelse af egne og andres behov, og skellet mellem disse. At det enkelte barn oplever sig som værdifuldt. Børnene oplever, at de bliver taget alvorligt og forstået af personalet. At børnene altid mødes af nærværende voksne. Børnenes følelser respekteres, anerkendes og der sættes ord på deres følelser. Alle følelser er OK. Børnene er trygge i dagligdagen. Børnene begynder at kunne sige til og fra i forhold til såvel børn som voksne. Børnene begynder at kunne skelne mellem andres og egne behov og følelser, og sætte ord på dette. TEMA: BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Overordnet mål: at børnene oplever betydningen af venskab, ansvar og omsorg i forhold til andre. At børnene har relationer og venskaber. At børnene får en forståelse af egne og andres behov og følelser. Vi støtter og vejleder børnene i deres kontakt, uden at tage over. Vi hjælper og støtter børnene til at få sat ord på deres følelser i samspillet med hinanden. At børnene skaber venskaber, også på tværs af stuer og alder. At børnene indgår i en større helhed, hvor de tager hensyn til og respekterer andre. TEMA: BARNETS SPORGLIGE UDVIKLING Overordnet mål: at børnene får mulighed for en rig og nuanceret udvikling af såvel begrebsdannelse som talesprog. Børnene øver sig i at sætte ord på følelser og oplevelser. Børnene trænes i at fortælle og lige så vigtigt at lytte til andre. Digitalkamera bruges, således at billeder fra dagligdag og udflugter kan danne grundlag for samtale. Personalet er åbne og ærlige i deres kommunikation. Der prioriteres tid og rum til samspil med børnene. Der er særlige aktiviteter for de børn, der har sproglige vanskeligheder. At børnene bruger både kropslig og verbal kommunikation. At børnene naturligt fortæller om oplevelser og følelser. At børnene viser interesse for højtlæsning, spil og sang. 9

11 TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Overordnet mål: at børnene oplever en forståelse for deres krop og dens muligheder. At projekt Børn i bevægelse er en integreret del af dagligdagen i Torvets Børnehus. At børnene får kendskab til sund og velsmagende kost. Ved hjælp af sang- og bevægelseslege støttes børnene i at lære deres krop og dens muligheder at kende. Der er fastlagte bevægelsesaktiviteter i løbet af ugen. At det kan ses på indretning af såvel legepladsen og indendørs, at den fysiske udfoldelse er i fokus. At børnene selvstændigt bruger bevægelseslege aktivt i hverdagen. Vi taler med børnene omkring sund mad, og arbejder med at måltiderne i Torvets Børnehus er en rolig stund, hvor der er tid til fordybelse og nyde maden. At børnene selv er opmærksomme på hvad der er sund kost og hvad der ikke er. TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER Overordnet mål: at børnene får forståelse for naturen og dens muligheder. At børnene får forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. Vi har turdage, hvor vi tager til skov, strand og andre udflugtsmål. At børnene begynder at få lyst til at undersøge hvad naturen har at byde på. At børnene udvikler sig gennem leg i naturen. Vi forklarer børnene vigtigheden af at passe på naturen ved ikke at smide ting ud, samt at respektere dyr og planter. Der tales med børnene om dagens vejr og dets betydning for f.eks. påklædning. At børnene ved hvor madvarerne kommer fra. 10

12 TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Overordnet mål: at børnene præsenteres for mangfoldige muligheder i nærmiljø og i hverdagen. At børnene får kendskab til at der er forskellige kulturer hos forskellige mennesker. At børnene får kendskab til egen og andres kulturarv. At børnene genkender de årlige traditioner. At børnene får mulighed for at udforske deres kreative ressourcer. Der er en åben dialog med børnene om, at der findes mange forskellige kulturer, og at alle har hver deres traditioner. Vi afholder de danske traditioner og arbejder med de aktiviteter, der hører med til hver enkelt. Når der er børn i gruppen med andre traditioner, taler vi om disse. Vi bruger de kulturelle tilbud i nærmiljøet så som biograf, bibliotek og teater. Vi tilrettelægger tilbud for børnene således at de får mulighed for at fordybe sig i skabelsesprocesser. F.eks. tegning, maling, perler med mere. At børnene kender de forskellige traditioner og højtider. At børnene viser interesse og nysgerrighed for hinandens forskellighed. At børnene har lyst til at eksperimentere med forskellige materialer. 11

13 MÅL OG METODER FOR ARBEJDET MED BØRN I ALDEREN 5 6 År. Forord I arbejdet med denne børnegruppe lægger vi vægt på, at det enkelte barn får ro til at blomstre i forhold til sociale færdigheder, koncentration og selvhjulpenhed. Vi forsøger at klæde børnene bedst muligt på til, at skulle videre ud i den verden der handler om at gå i skole. Vi bestræber os på, at børnenes ideer og interesser er det bærende element i de aktiviteter der planlægges. Det indebærer en vis grad af spontanitet i tilrettelæggelse af oplevelser. Vi tilstræber at det skal være sjovt, spændende og lærerigt at gå i Storegruppen. Vi tror på, at børn der er trygge ved egen identitet, besidder et stærkt selvværd og har mod på at prøve nye oplevelser er godt rustet til at starte i skolen. Derfor forsøger vi at afprøve nye handlemuligheder og oplevelser i den i forvejen trygge ramme som børnehaven er. I denne aldersgruppe arbejder vi meget med at kunne fungere i den store gruppe af børn og voksne. Vi prioriterer arbejdet med at skabe en god kontakt til de skoler vi sender børnene til med henblik på at give børnene de bedste betingelser for at få en god skolestart. På denne måde får vi afstemt forventninger samt mulighed for tilbagemelding på om de pædagogiske tilbud i børnehaven er de bedst mulige for børnene. På afdelingen er der ophængt billedrammer, hvor dagens aktiviteter og billeder hænges op for en uge af gangen. Derefter opbevares de i mapper, således at det er muligt at følge med i tidligere aktiviteter og billeder. Der arbejdes med udgangspunkt i månedsplaner. 12

14 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIG UDVIKLING: Overordnet mål: at barnet udvikler selvværd Børnene begynder at udfolde sig som selvstændige og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At børnene er opsøgende i forhold til tilegnelse af viden. At børnene selvstændigt opsøger støtte og vejledning i dagligdagen ARBEJDSMETODE OG Børnene støttes i at afprøve sig selv i ikke tidligere kendte aktiviteter, og får succes-oplevelser, der betyder at de godt tør kaste sig ud i nye udfordringer. Børnene tages med på råd ved planlægning af nogle aktiviteter, således at de oplever deres ideer og holdninger som meningsfulde. At børnene er trygge ved at skulle i gang med noget nyt. At børnene selvstændigt giver udtryk for ønsker og behov. Børnene begynder at udfolde sig som selvstændige og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. TEMA: BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Overordnet mål: At børnene bliver bevidste om egne og andres ressourcer. At børnene er i stand til at indgå i et samspil med andre. At børnene i højere grad selv er i stand til at opløse nogle af deres indbyrdes konflikter selvstændigt. Børnene oplever nærværende og opmærksomme voksne, der respekterer deres udtryk. I forbindelse med samling giver vi børnene mulighed for at fortælle hinanden hvad de er gode til. Børnene bliver støttet og vejledt i metoder til konfliktløsning, Børnene viser omsorg overfor hinanden. Trøster, lytter og hjælper. 13

15 TEMA: BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Overordnet mål: at børnene har et rigt og nuanceret talesprog. At børnene kan forstå en kortere kollektiv besked. At børnene viser interesse for tal og bogstaver. At børnene er i stand til at koncentrere sig i længere perioder. At øge børnenes opmærksomhed på mulighederne i det talte sprog. Børnene mødes med en åben og ærlig kommunikation. At der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør. Der prioriteres tid og rum for samspil med børnene. Der er skoleaktiviteter samt lege, hvor tal og bogstaver indgår. Vi læser for børnene i forbindelse med samling og måltider, ligesom de hører historier på CD. Børnene kan skrive deres eget navn. Børnene eksperimenterer med tal og bogstaver, og bruger dette i leg. At børnene bruger det talte sprog nuanceret. TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Overordnet mål: at børnene oplever en forståelse og kendskab til deres krop og dens muligheder. At børnene oplever glæden ved at bevæge sig. At børnene får kendskab til sund og velsmagende kost. At projekt Børn i bevægelse bliver en integreret del af dagligdagen i Torvets Børnehus. Ved hjælp af sanglege, bevægelseslege og skoleaktiviteter støttes børnene i at lære deres krop og dens muligheder at kende. Vi taler med børnene om sund kost og dens betydning. Der er fastlagte bevægelsesaktiviteter i løbet af ugen. Børnene selv er opmærksomme på hvad der er sund kost. At det kan ses på indretningen såvel indendørs og på legepladsen at den fysiske udfoldelse er i fokus. Børnene begynder selv at bruge bevægelseslege i hverdagen. At børnene viser glæde ved motoriske udfordringer. 14

16 TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER Overordnet mål: At give børnene en forståelse for naturen og dens muligheder. At børnene får forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. At børnene eksperimenterer med naturfaglige emner. Bålpladsen bruges ofte, blandt andet til madlavning. Vi forklarer børnene vigtigheden af at passe på naturen, herunder at respektere dyr og planter. Vi har turdage, hvor vi tager til skov, strand og andre udflugtsmål. Børnene tør udfordre naturen og dens muligheder. Børnene har lyst til at eksperimentere i naturen. Børnene respekterer dyr og planter. Børnene eksperimenterer med tingene i deres omgivelser. TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Overordnet mål: At børnene præsenteres for mangfoldige muligheder i nærmiljø og i hverdagen. At børnene får kendskab til at der er forskellige kulturer hos forskellige mennesker. At børnene genkender de årlige traditioner, og baggrunden for at disse afholdes. At børnene får et kendskab til egen og andres kulturarv. At børnene får mulighed for at udforske deres kreative ressourcer. Der er en åben dialog med børnene om at der findes mange forskellige kulturer og måder at leve på. Vi afholder de danske traditioner og arbejder med de aktiviteter der hører med til hver enkelt. I den forbindelse fortælles om deres baggrund. Vi bruger de kulturelle tilbud som biograf, bibliotek og museum. Vi tilrettelægger tilbud for børnene således at de får mulighed for at fordybe sig i skabelsesprocesser. F.eks. tegning, maling, perler m.m. Børnene har begyndende forståelse for hinandens forskelligheder. At børnene kender de forskellige traditioner og højtider. At børnene ved hjælp af tegninger og billeder kan genfortælle hvad de har oplevet. Børnene efterspørger de forskellige kulturelle tilbud. Børnene opsøger selv muligheden for at eksperimentere med forskellige materialer. 15

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for Kernehuset

Læreplaner for Kernehuset Læreplaner for Kernehuset Beskrivelse af de seks temaer Barnets alsidige personlige udvikling - Skabe rammerne for at barnets individuelle personlighed udvikles. - Barnet får en forståelse af eget værd

Læs mere

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO.

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO. Pædagogisk praksis i førskolen Langhøjs SFO. Barnets alsidige og personlige udvikling. - Gode opstarts forløb med nye børn og forældre. så man føler sig velkommen og godt modtaget, når man starter i. -

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. Kærnen TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset - Vuggestuen Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Tema 1: Barnets personlige udvikling Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sprog Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling.

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. Værdigrundlaget I dagtilbudene i Kolding Kommune er det værdifuldt

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016. Temaer: Definition af læring. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016. Temaer: Definition af læring. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016 Temaer: Definition af læring Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Forslag til pædagogiske læreplaner

Forslag til pædagogiske læreplaner Forslag til pædagogiske læreplaner Tema 1 Barnets alsidige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole MÅLSÆTNING 1 FORMÅL: Gennem den daglige kontakt med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende og selvstændige mennesker. Det er vort mål, at børnene lærer

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod børnehave* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Solstrålen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Solstrålen. Juelsminde skole SFO Solstrålen Vejlevej 7 7130 Juelsminde Telefoner SFO Skolens kontor 7983 3150 7983 3131 Internet: www.juelsminde-skole.dk Email: sfosolstralen@hedensted.dk Indledning Vi har i følgende

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Beskrivelse af indsatsområdet. I medfør af 8 i Lov om social service skal det enkelte dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng

Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv.

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan for Mariagerfjord Dagpleje Alt arbejde i Mariagerfjord Dagpleje udspringer af vores pædagogiske læreplan, som tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og værdierne

Læs mere

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og TORSTORP SKOLE SKOLESTART 2 For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og fortrolighed med at gå i skole, er det vigtigt at vide, hvad barnet har brug for af færdigheder og forudsætninger

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Læreplaner for børnehuset Stjernen.

Læreplaner for børnehuset Stjernen. Læreplaner for børnehuset Stjernen. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-6 år. De pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling

Læs mere

Natur og natur fænomener:

Natur og natur fænomener: Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Børn:14 storegruppebørn 5-6 år Deltagende voksne: Mai-Britt og Camilla Tidsramme:

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Vuggestuen Mælkebøtten

Vuggestuen Mælkebøtten Vuggestuen Mælkebøtten en Bevægelsesinstitution med fokus på Grundmotorikken 1 Scootertur rundt om de store bakker Tur på de små bakker 2 Vuggestuen Mælkebøtten er en Bevægelsesvuggestue med fokus på Grundmotorikken

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod skole* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk 30-45

Læs mere

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11 Udsættelse af skolestart 2016/17 Udsættelse af skolestart 2010/11 Dialogredskab til brug for vurdering af skoleudsættelse - til brug for daginstitutionsledere, børnehaveklasseledere og forældre. Ifølge

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse SFO- Myretuen - Dybkærskolen Arendalsvej 271 Fritidsleder. Jimmy Wistisen 8600 Silkeborg 89702590 -jiw@silkeborg.dk Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Harte SFO. Rammer for mål- og indhold

Harte SFO. Rammer for mål- og indhold Harte SFO Rammer for mål- og indhold april 2010 1(12) Indledning Rammer for mål- og indhold i Harte SFO, er udarbejdet på baggrund af de Rammer for målog indhold i SFO, som Kolding byråd har vedtaget den

Læs mere

4. Sociale kompetencer

4. Sociale kompetencer 4. Sociale kompetencer Ved du hvorfor det er vigtigt at børn deltager i fælles aktiviteter i børnehaven? Fordi: Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er vigtige. De

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. I Mejrup området vil vi arbejde for, at vore børn og unge oplever sundhed og trivsel som en naturlig del af deres dagligdag. Vi vil arbejde for en fælles

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN

Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for vuggestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE Bakkegård distrikt Værdibaseret program At bygge er den ny bedste skole, lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE overblik Gentofte Kommunes Skoleudviklings- Formål og udbygningsprojekt

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten

Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære 1 Indhold Forord 3 Værdigrundlag/læringsmiljø 4 Læringstemaerne 5 Alsidig personlig udvikling 5 Sociale kompetencer 7 Sproglig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Hasle Vuggestue

Pædagogisk læreplan for Hasle Vuggestue Pædagogisk læreplan for Hasle Vuggestue I læringen udvikles de erkendelser, de følelser og den socialitet, der er en væsentlig del af samfundets forudsætninger og råmateriale Citat: Knud Illerris. Pædagogisk

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) EVALUERING AF P.P. 2012. Hedelundsgade Børnehave TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) At børnene lærer sig selv at kende og at de på eget initiativ begynder at løse de små

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Pædagogisk profil. Børnehuset Kronhjortløkken. Glade og trygge børn udvikler sig bedst

Pædagogisk profil. Børnehuset Kronhjortløkken. Glade og trygge børn udvikler sig bedst Pædagogisk profil Børnehuset Kronhjortløkken Glade og trygge børn udvikler sig bedst 2015 Børnesyn- Barneperspektivet Det grundlæggende børnesyn for den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at barndommen

Læs mere

Børneinstitution Hunderup

Børneinstitution Hunderup Børneinstitution Hunderup Munke Mose Børnehus 1 Første udkast til Pædagogisk Grundlag for børnehuset Munke Mose juni 2013 Denne folder er udarbejdet i juni måned 2013 og beskriver forskellige forhold,

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Motorik og sprog regler

Motorik og sprog regler Motorik og sprog regler Introduktion Regler indrammer børns liv i dagpleje og vuggestue, og skaber et trygt og rart miljø. Men regler er ikke bare regler. De er en del af den pædagogiske praksis, fordi

Læs mere

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Januar 2013 Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Det at have studerende er en naturlig del af arbejdet som pædagog. Vi forventer at de studerende kommer med friske pust fra den teoretiske verden til

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Dagplejen i Lemvig. Dagplejen, Lemvig Kommune side 1 af 16

Pædagogiske læreplaner. Dagplejen i Lemvig. Dagplejen, Lemvig Kommune side 1 af 16 Pædagogiske læreplaner Dagplejen i Lemvig side 1 af 16 side 2 af 16 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 8 Stk. 1 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 Punkt 7- de pædagogiske læringsmål Eksempel fra Fussingø naturbørnehave vedrørende Barnets personlighedsudvikling 1. Overordnede læringsmål: At

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

De største kendte Galakser indeholder Millioner af små stjerner.

De største kendte Galakser indeholder Millioner af små stjerner. Å r s p l a n 2 0 1 5 De største kendte Galakser indeholder Millioner af små stjerner. Kære Forældre. Hermed den nye årsplan for de fælles aktiviteter der vil være i løbet af året 2015 i Galaksen. Årsplanen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest Forord: I har vi samlet lovgrundlaget fra dagtilbudsloven, Skanderborg kommunes børnepolitik samt vores læringssyn og vision. Dette er grundlaget for arbejdet med de etårige pædagogiske læreplaner, som

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2013 2014.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2013 2014. Årshjul 2013 2014: Årshjulet 2013 2014 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de opsatte mål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier

Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier Februar Juni 2016 Nærvær engagement mangfoldighed Pædagogisk læreplan Tema Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Børn får mulighed for at eksperimentere

Læs mere

Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling.

Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling. Herning kommunes overordnede og fælles forståelse for de 6 temaer i læreplanen. Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling. Ved alsidig personlig udvikling forstår vi: Udvikling af selvfølelse og

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener X Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Tema 1 Barnets alsidige personlighedsudvikling

Tema 1 Barnets alsidige personlighedsudvikling Tema 1 Barnets alsidige personlighedsudvikling BØRNEHUSET ROSENHAVEN - PÆDAGOGISKE LÆREPLAN BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Hvad skal barnet tilstræbes at kunne og lære indenfor tema 1, når det

Læs mere

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Kære Førskole forældre

Kære Førskole forældre I ABC Til forældre Kære Førskole forældre Nu nærmer tiden sig, hvor jeres barn begynder i Førskolen i ABC. Det bliver noget nyt og spændende vi går i møde nogle måneder vi alle ser frem til. Da det er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Når jeres barn begynder i vuggestuen, får det sin egen mappe. Denne mappe skal vi i fællesskab udfylde med billeder fra både hjemmet og vuggestuen.

Når jeres barn begynder i vuggestuen, får det sin egen mappe. Denne mappe skal vi i fællesskab udfylde med billeder fra både hjemmet og vuggestuen. Velkommen til Vuggestuen Rønnebo Her i Vuggestuen Rønnebo glæder vi os til at lære jer og jeres barn at kende. Den første dag i vuggestuen afsættes til en uformel snak om jeres barn og barnets vaner, men

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Principper for udeliv i dagtilbud

Principper for udeliv i dagtilbud Principper for udeliv i dagtilbud UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indhold - Indledning - Mål - Principper for udeliv - Særligt for naturbørnehaver 2. udgave - oktober 2014 Vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

BØRNEHAVEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNESNAK

BØRNEHAVEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNESNAK PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNESNAK Børnesnaks lærings- og udviklingsforståelse Barnet udvikler sig i samspil med andre børn, personale og forældre. I det samspil sker der en læring. Vi tilstræber at

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere