Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Ink Jet Fax Fax-Lab Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING

2 UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via Jervis, IVREA (TO) ITALY Copyright 2004, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Fabrikant: Olivetti Tecnost, S.p.A. con unico azionista Gruppo Telecom Italia Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Via Jervis, IVREA (TO) ITALY Producenten forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer af produktet beskrevet i håndbogen. "Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98482EF EU-godkendt til at blive opkoblet på det offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet. I tilfælde af problemer bør du i første omgang henvende dig til leverandøren af udstyret." Producenten erklærer under eget ansvar, at udstyret opfylder direktivet EF (erklæringen, i sin fulde længde, findes på sitet vælg "support", "Certifications" og så produktet). Konformiteten er certificeret med -mærket, der kan ses på produktet. Netværkskompatibilitetserklæring Det erklæres, at udstyret er lavet, så det fungerer inden for alle EU-landenes netværk samt i Schweiz og Norge. En fuldstændig netværkskompatibilitet i de enkelte lande kan afhænge af det pågældende lands softwarekontakter, som skal indstilles i overensstemmelse dermed. I tilfælde af problemer i forbindelse med tilslutning til andre netværk end EC PSTN, bedes De kontakte Deres lands tekniske servicecenter. Vær opmærksom på, at følgende forhold kan medføre beskadigelse af produktet: Anvendelse af forkert strømforsyning; forkert installation samt ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller anvendelse, der ikke overholder advarslerne omtalt i brugervejledningen, som følger med produktet; udskiftning af originale komponenter eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller hvis udskiftningen foretages af uautoriserede personer. Der skal være nem adgang til stikket i væggen, og det skal være i nærheden af apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet skal frakobles strømforsyningen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE - FØRSTE DEL INDEN BRUG I KONSULTATION AF HÅNDBOGEN... I NOTE OM MILJØGENBRUG... I SIKKERHEDSOPLYSNINGER... I INSTALLATIONS- OG SETUP-PARAMETRE... I LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL... II KOMPONENTER... IV BEGYND MED DET SAMME V II MODTAGELSE XIII VALG AF MODTAGELSESTILSTAND... XIII MANUEL MODTAGELSE... XIII AUTOMATISK MODTAGELSE... XIII MODTAGELSE MED TELEFONSVARER... XIII MODTAGELSE MED INDSTILLING "TLFFAX"... XIV BETJENING AF TELEFONEN OPKALD MED 1-TAST OPKALDSTASTER...XV OPKALD MED KORTNUMRE...XV OPKALD VED SØGNING I TELEFONREGISTRET...XV SÅDAN RINGER DU ET AF DE SIDSTE 20 INDGÅENDE NUMRE ELLER ET AF DE SIDSTE 10 UDGÅENDE NUMRE OP IGEN...XV KOPIERING XV XVI ORIGINALER, DER KAN KOPIERES...XVI FREMSTILLE EN KOPI... XVI PAKKEINDHOLD V INSTALLATIONS MILJØ V TILSLUTNING TIL TELEFONLINJEN OG TIL EL-NETTET V INDSTILLING AF VISSE PARAMETRE (ABSOLUT NØDVENDIG FOR AT FAXMASKINEN KAN FUNGERE KORREKT) VI INDSTILLING AF MODTAGERENS SPROG OG LAND... VI INDTAST DATO OG TID... VII ÆNDRING AF DATO OG TID... VIII KUN DIT NAVN OG DIT FAXNUMMER MANGLER... VIII FORBEREDELSE TIL BRUG X TRANSMISSION XII DOKUMENTER, DER KAN SENDES...XII TRANSMISSION AF ET ORIGINALDOKUMENT... XII SÅDAN HØRER DU LINIETONERNE UNDER TRANSMISSIONEN... XIII TRANSMISSION VED AT LØFTE TELEFONRØRET... XIII

4

5 INDEN BRUG KONSULTATION AF HÅNDBOGEN Denne håndbog beskriver forskellige faxmaskine modeller, som enten er uden telefonsvarer eller med indbygget telefonsvarer. Når det er nødvendigt at skelne mellem modellerne angives det, om det er en "Model uden telefonsvarer" eller en "Model med indbygget telefonsvarer". Manualen er væsentligt opdelt i to sektioner: den første sektion "Lær faxmaskinen at kende" og "Begynd med det samme" giver dig en summarisk beskrivelse af faxmaskinen, og gør det muligt for dig at installere den og benytte den med det samme, selv om det kun er på dens minimum arbejdspotentiel. Efter denne begyndelsesfase, kan du læse manualens anden sektion. Den giver dig en mere indgående oversigt over faxmaskinen og dens talrige præstationer. NOTE OM MILJØGENBRUG Faxmaskinen skal altid afskaffes i overensstemmelse med dit lands gældende regler. Kontakt din kommune vedrørende korrekt økologisk afskaffelse. Papkassen, emballagens plastikindhold og de dele, der udgør faxmaskinen kan genbruges i overensstemmelse med dit lands gældende love om genbrug. SIKKERHEDSOPLYSNINGER FARE FOR STØD Prøv aldrig på at reparere faxmaskinen, hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring: Hvis du fjerner den udvendige kasse, kan du få elektrostød eller andre beskadigelser. Få altid fat på en kvalificeret servicetekniker. Det anbefales at koble apparatet fra både lys- og telefonnettet i tilfælde af uvejr for at undgå, at det beskadiges. Hæld aldrig væsker på faxmaskinen og undlad at installere den på steder med megen fugtighed. Hvis der trænger væske ind i faxmaskinen, skal du straks koble den fra både lys- og telefonnettet. Få apparatet repareret af en kvalificeret servicetekniker, inden du tager det i brug igen. Anvend eller efterlad ikke apparatet udendørs i dårligt vejr. Slut kun faxmaskinen til en godkendt stikkontakt. Træk stikket ud af kontakten ved at holde om kontakten og ikke i ledningen. Rør aldrig ved strømkablet eller stikket med våde hænder. Bøj eller tryk ikke strømkablet. Læg det ikke i nærheden af varmekilder. Træk stikket ud af kontakten, inden apparatet rengøres. Kontroller, om apparatet er beskadiget eller har været udsat for fald, inden du tager det i brug. I så fald skal du få det kontrolleret af en kvalificeret servicetekniker. FARE FOR KVÆLNING Faxmaskinen og tilbehøret er pakket ind i plastik. Sørg for at børn ikke leger med emballagen med mindre, de er under opsyn af en voksen. FARE FOR BRAND Hvis du ikke bruger faxmaskinen i en længere periode, bør du frakoble den strømforsyningen for at undgå beskadigelser fra strømkilder. FARE FOR ULYKKE Placer faxmaskinen på en stabil, flad overflade uden vibrationer for at undgå fald, som kan være til fare for personer eller beskadige produktet. Læg strømkablet, så man hverken træder på eller falder over det. Lad ikke børn anvende eller lege med faxmaskinen uden opsyn af en voksen. FORHOLDSREGLER VED BRUG Udsæt ikke maskinen for direkte sollys eller stærk varme, og installer den ikke på steder med megen fugtighed, støv, vand eller damp. Undgå at lægge bøger, dokumenter eller andre genstande ved maskinen, der reducerer den nødvendige plads til luftcirkulationen. Maskinens ideelle driftsmiljø er fra 5 C til 35 C med en relativ luftfugtighed på mellem 15% og 85%. Installer ikke maskinen i nærheden af andre elektriske eller elektroniske enheder, som kan forårsage forstyrrelser som f.eks. radio- og tv-apparater. I tilfælde af spændingsfald eller strømafbrydelse kan du hverken modtage eller foretage opringninger fra faxmaskinen, da det numeriske tastatur er afbrudt. Hvis du er nødt til at ringe op alligevel, skal du bruge en anden telefon, som er godkendt af netværket, og som du kan slutte direkte til faxmaskinen (i de lande, hvor det er tilladt) eller direkte til telefonstikket i væggen. Sørg for, at der er tilstrækkelig bordplads bag og foran faxmaskinen, så afsendte, modtagne og kopierede dokumenter ikke falder på gulvet. GODKENDT BRUG Faxmaskinen er udtænkt til forsendelse og modtagelse af originaler og kopiering af dokumenter. Maskinen kan også bruges som telefon. Enhver anden brug betragtes som forkert. Faxmaskinen må aldrig sluttes direkte til en ISDN linie. I så fald bortfalder garantien. INSTALLATIONS- OG SETUP-PARAMETRE Installations- og setup-parametrene kan være forskellige for hver enkel installation alt efter landets krav og den enkelte brugers behov. Disse indstillinger og dem i håndbogen vil derfor ikke altid være ens: Vi råder dig til at udskrive dem, inden du foretager ændringer. I

6 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL Tasterne på modellerne med indbygget telefonsvarer er beskrevet i afsnittet KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER. Blinker, angiver, at der er dokumenter i hukommelsen, som ikke er blevet udskrevet. Slukket, angiver, at hukommelsen er tom. "Lysende alarmindikator" Angiver, at der er opstået en fejl under afsendelsen eller modtagelsen. Ved tryk på tasten øger du gradvist højttalernes lydstyrke, indtil den når det maksimale niveau, hvorefter den går tilbage til det minimale niveau. Display Displayet med flydende krystaller er med to linier med hver 16 tegn. Det viser vejledende meddelelser og fejlmeldinger. KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER Tændt, angiver, at der er meddelelser eller memoer i hukommelsen, som allerede er blevet afspillet. Blinker, angiver, at der er dokumenter i hukommelsen, som ikke er blevet udskrevet, meddelelser eller memeoer, som ikke er blevet afspillet. Slukket, angiver, at hukommelsen er tom. Til indtastning af fax- eller telefonnummer. Når de holdes nede i mere end 1 sekund, vælger de automatisk (hvis programmeret) det fax- eller telefonnummer, der er gemt under denne forkortede kode (1-tast opkald). Indstiller alle numeriske data. Vælger cifre og alle alfanumeriske tegn under indtastning af numre og navne. Vælger "frem" og "tilbage" af parameterværdi. Hver gang du indtaster et nummer eller et navn, flytter markøren til "højre" eller "venstre". KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER Med disse taster er det muligt at udføre telefonsvarerens funktioner. Beskrevet i det pågældende kapitel. Med toneopkald sendes en linietone til særlige netværksydelser. Ruller "frem" og "tilbage" til specialtegn og symboler under indtastning af navne. Med løftet telefonrør for at få adgang til særlige funktioner stillet til rådighed af netværksbestyreren og kendt som REGISTER RECALL (funktion R). II

7 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL Justerer opløsningen på dokumenter, der skal sendes og kopieres (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). Sætter linien på hold under en telefonsamtale (med løftet telefonrør). Efterfulgt af to alfanumeriske taster (01-50) vælger den automatisk (hvis programmeret) det telefoneller faxnummer, der er gemt under denne forkortede kode. Sletter forkerte indstillinger. Indsætter en pause under indtastning af telefon- eller faxnummer. Viser oversigten over de sidste 10 fax- eller telefonnumre, du har ringet op (udgående opkald) eller over de sidste 20 numre, der har ringet til dig og som du ikke har besvaret (indgående opkald), både med og uden dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører. Kører dokumenter ud af den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. Slukker den lysende alarmindikator " ". Stiller faxmaskinen tilbage i ventetilstand. Afbryder den igangværende programmering, transmission, modtagelse eller kopiering. Adgang til programmeringstilstand. Vælger menuer og undermenuer. Ved tryk på denne tast kan du indtaste et telefoneller faxnummer uden at løfte telefonrøret. Starter modtagelse. Starter faxafsendelse efter at have indtastet faxnummeret (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). Bekræfter de valgte menuer, undermenuer, parametre og deres værdier, og springer til næste trin i proceduren. Starter kopiering (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). III

8 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE KOMPONENTER På billedet vises de udvendige og indvendige dele, som de forskellige faxmaskine modeller har til fælles. FORLÆNGER T. PAPIRHOLDER TILSLUTNINGSSTIK ARKFØDER (ASF) TIL ALMINDELIGT PAPIR Maks. kapacitet: 40 ark (80 grm 2 ). AUTOMATISK DOKUMENTFREMFØRER TIL DOKUMENTER, DER SKAL SENDES OG KOPIERES (ADF) MAKS. KAPACITET: OP TIL 5 A4 ARK INDBYGGET TELEFONRØR HØJTTALER BETJENINGSPANEL UDGANG FOR MODTAGNE ELLER KOPIEREDE ORIGINALER OG DOKUMENTER DISPLAY To linier med 16 tegn viser: Dato og klokkeslæt, menuemner, fejlmeddelelser, opløsnings- og kontrastværdier samt. EKSTRA MANUEL DOKUMENTFREMFØRER TIL SÆRLIGE ORIGINALER, DER SKAL SENDES OG KOPIERES MAKS. KAPACITET: 1 ARK AF GANGEN MASKINENS MATRIKELPLADE (SE BUNDEN) OPTISK SKANNER PRINTHOVEDRUM IV

9 BEGYND MED DET SAMME Som det allerede er sagt, giver denne sektion dig en grundbeskrivelse af faxmaskinen, idet den beskriver fremgangsmåden til installation af den og fremgangsmåderne til umiddelbar brug af den, selv om det kun er på dens minimum arbejdspotentiel. For at få optimal udnyttelse af faxmaskinen, skal man følge det, der står i hvert specifikt kapitel. Da denne del er struktureret således, at den orienterer dig så du får en gradvis og systematisk tilnærmelse til faxmaskinen, råder jeg dig til at læse de behandlede emnerne i den rækkefølge, de er fremstillet nedenfor. PAKKEINDHOLD Udover faxmaskinen og denne brugervejledning indeholder pakken følgende udstyr: Forlænger t. papirholder. Telefonledning. Strømkabel. Telefonstik (hvis inkluderet). Ensfarvet printhoved, der følger med maskinen. Telefonrør. Oplysninger til eftersalgsservicen. VIGTIGT Ved anvendelse af ikke originale printhoveder frafalder produktgarantien. INSTALLATIONS MILJØ Anbring faxmaskinen på en stabil overflade. Sørg for at der er tilstrækkelig plads rundt om den til at luften kan cirkulere. Holde den langt fra stærke varmekilder, fra støvede og fugtige steder. Udsæt den aldrig for direkte sollys. TILSLUTNING TIL TELEFONLINJEN OG TIL EL-NETTET Tilslut faxmaskinen til telefonnettet VIGTIGT Faxmaskinen er indstillet til at blive sluttet til det offentlige telefonnet. Hvis du vil slutte den til et privat net skal du se kapitlet "Konfigurering af faxen til telefonnettet". Tilslut telefonrøret A B V

10 BEGYND MED DET SAMME I tilfælde af spændingsfald eller strømafbrydelse kan det være praktisk at have en ekstra telefon. VIGTIGT A Slut den ekstra telefon til faxmaskinen ved at fjerne det lille låg, der dækker tilslutningstikket til den eksterne linie og sæt så stikket til den ekstra telefon i stikkontakten (se figur ved siden af). I de lande, hvor denne tilslutning ikke er lovlig (f.eks. Tyskland og Østrig), skal du slutte den ekstra telefon direkte til telefonstikket i væggen. Tilslut faxmaskinen til el-nettet VIGTIGT Stikket på ledningen til el-nettet kan være forskelligt fra land til land. VIGTIGT Sæt først printhovedet i efter, at du har tilsluttet faxmaskinen til lysnettet. INDSTILLING AF VISSE PARAMETRE (ABSOLUT NØDVENDIG FOR AT FAXMASKINEN KAN FUNGERE KORREKT) Når faxmaskinen er blevet sluttet til lysnettet, udfører den automatisk en kort test for at kontrollere, at komponenterne fungerer korrekt. På displayet kan vises: - sproget, som meddelelserne vil blive vist på eller - meddelelsen "AUTOMATISK 00" ("AUTOMATISK" på modellerne uden telefonsvarer) og nederst på displayet skiftevis "IND- STIL DATOTID" og "CHECK PRINTHOVED". I det første tilfælde skal du indstille sproget og landet, som faxmaskinen bruges i for at den kan fungere korrekt (se nedenstående procedure). I det andet tilfælde går du direkte videre til indstilling af dato og klokkeslæt. INDSTILLING AF MODTAGERENS SPROG OG LAND Displayet viser det sprog, som meddelelserne bliver vist på. For eksempel: ENGLISH 1. For at vælge det ønskede sprog, skal du trykke på tasterne: Displayet viser, for eksempel: DANSK 2. For at bekræfte indstillingen VÆLG LAND VI

11 BEGYND MED DET SAMME 3. For at bekræfte indstillingen Displayet viser et modtagerland, for eksempel: U.K.IRELAND 4. For at vælge det ønskede land, tryk på tasterne: Displayet viser, for eksempel: DANMARK Hvis dit land ikke er blandt dem, der vises på displayet, skal du konsultere nedenstående tabel: LAND Argentina Australien Belgien Brasilien Chile Colombia Danmark Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Israel Italien Kina Luxembourg Mexico New Zealand Norge Peru Portugal Resten af verden Schweiz Spanien Sverige Sydafrika Tjekkiske Republik Tyrkiet Tyskland UK Uruguay Venezuela Østrig LAND, SOM SKAL VÆLGES AMERICA LATINA NZLAUSTRALIA BELGIUM BRASIL AMERICA LATINA AMERICA LATINA DANMARK FINLAND FRANCE GREECE HOLLAND U.K.IRELAND ISRAEL ITALIA CHINA BELGIUM AMERICA LATINA NZLAUSTRALIA NORGE AMERICA LATINA PORTUGAL INTERNATIONAL SCHWEIZ ESPAÑA SVERIGE S. AFRICA CZECH TURKEY DEUTSCHLAND U.K.IRELAND AMERICA LATINA AMERICA LATINA ÖSTERREICH 5. For at bekræfte indstillingen 6. Afslutning af proceduren, note Hvis du ønsker at ændre indstillingerne senere hen, skal du trykke på + og gentage proceduren fra start af. Husk altid at bekræfte de foretagne indstillinger ved tryk på INDTAST DATO OG TID tasten. Du skal indstille dato og klokkeslæt som beskrevet nedenfor første gang faxmaskinen tilsluttes lysnettet og i tilfælde af strømsvigt. Når du har indstillet parametrene, kan du foretage efterfølgende ændringer, se "Ændring af dato og tid" længere fremme. : DATO OG TID FORMAT: DDMMÅÅ 3. Hvis du vil ændre på det viste format, tryk på tasterne: 4. Tryk på tasten: FORMAT:24 TIMER 5. Hvis du vil vælge det andet tidsformat (12-timers format), tryk på tasterne: 6. Tryk på tasten: FORMAT:12 TIMER DDMMÅÅ TT:MM :23 7. Indtast den nye dato og tid (f.eks ; 12:00) ved at trykke på tasterne: - Hver gag du indtaster et tal, flytter markøren til næste tal. DDMMÅÅ TT:MM :00 8. Hvis du vil ændre nogle af tallene, skal du flytte markøren hen til den ønskede position ved at bruge tasterne: 9. Overskriv så med det korrekte tal ved at bruge tasterne: - VII

12 BEGYND MED DET SAMME 10. For at bekræfte indstillingen Proceduren for ændring af dato og tid er afsluttet. Den nye dato og tid opdateres automatisk og udskrives på alle sendte sider. 11. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, På modellerne med indbygget telefonsvarer viser displayet: AUTOMATISK 00 På modellerne uden telefonsvarer: AUTOMATISK og nederst på displayet skiftevis: :02 - CHECK PRINTHOVED Ventetilstanden angiver faxmaskinens nuværende stand-by tilstand, som er den eneste mulige programmeringstilstand. note Hvis du har valgt 12-timers formatet, vises bogstavet "p" (post meridiem) eller bogstavet "a" (ante meridiem) på displayet. Sådan skifter du mellem de to bogstaver: 1. Placer markøren ved brug af tasterne på det bogstav, der skal ændres. 2. Tryk på. 3. Tryk på tasten, hvis du har lavet en fejl eller ønsker at afbryde den igangværende procedure. ÆNDRING AF DATO OG TID Hvis datoen og tiden på displayet ikke er rigtige, kan du ændre dem når som helst. FAX SETUP 2. For at bekræfte indstillingen DATO OG TID Fra nu af skal du følge den procedure, der tidligere er blevet beskrevet i "Indtast dato og tid". KUN DIT NAVN OG DIT FAXNUMMER MANGLER Det indtastede navn (maks. 16 tegn) og nummer (maks. 20 tal) gemmes, indtil næste gang du foretager en ændring, og de udskrives øverst på hver side du sender. 3. Tryk på tasten 4. Tryk på tasten INSTALLATION TLF. LINJE SET AFSENDER NAVN INDTAST NAVN 5. Hvis du vil vælge tasternes tegn i en cyklisk sekvens, skal du trykke på tasterne: 6. Indtast mellemrum ved at trykke på tasterne: 7. Hvis du vil indtaste specialtegn i dit navn, f.eks. &, skal du trykke på tasterne: 8. Hvis der er en fejl, placer markøren på det pågældende tegn ved at trykke på tasterne: 9. Overskriv så med det rigtige tegn ved at trykke på tasterne: 10. Hvis du vil slette navnet helt, Sådan indtastes navnet "LARA": Indtil du har valgt bogstavet "L". Indtil du har valgt bogstavet "A". Indtil du har valgt bogstavet "R". Indtil du har valgt bogstavet "A". 11. For at bekræfte navnet, TELEFONNUMMER VIII

13 BEGYND MED DET SAMME Indtast faxnummeret som angivet nedenfor: 4. Tryk på tasten INDTAST FAXNUMMERET : INDTAST NUMMER 2. Indtast faxnummeret ved AFSENDER ID INDE 5. For at vælge den anden parameter, tryk på tasterne: AFSENDER ID UDE 6. For at bekræfte indstillingen - 3. Indtast mellemrum ved at trykke på tasterne: Hvis du laver en fejl, skal du rette den som beskrevet i indtast afsendernavnet. Hvis du vil indtaste den internationale retningskode i stedet for nullerne, når du indtaster nummeret, skal du trykke på tasten *. Displayet viser tegnet For at bekræfte faxnummeret 7. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, 5. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, PLACERING AF AFSENDERNAVN OG FAXNUMMER Oplysningerne øverst på dokumentet, som skal sendes (afsendernavn, faxnummer, dato og tid samt antal sider) kan enten stå: - udenfor tekstområdet, lige under papirets øverste kant; eller - indenfor tekstområdet og lidt længere nede. Din faxmaskine er forudindstillet til at sende disse oplysninger indenfor tekstområdet. Ændre placeringen: 3. Tryk på tasten: FAX SETUP DATO OG TID FORSK. INDSTIL. IX

14 BEGYND MED DET SAMME FORBEREDELSE TIL BRUG Kom papir i printeren A B VIGTIGT Hvis du vil lægge flere ark (maks. 40) i arkføderen (ASF), skal de nye ark lægges under og ikke over de ark, der ligger der i forvejen. Takket være faxmaskinens hukommelse, kan den modtage op til 19 sider, også selv om du ikke lægger papir i. Sæt printhovedet i VIGTIGT Printhovedet, der følger med maskinen, gør det muligt for dig at printe indtil 80 sider*. De printhoveder, derimod, som du køber herefter, er af større kapacitet og gør det muligt for dig at printe indtil 450 sider*. * Udfra Chart ITU-TS n.1 Testen (dækning af sort 3,8%). A B X

15 BEGYND MED DET SAMME C D E VIGTIGT Når du har brugt det medleverede printhoved op, skal du huske, at du kun må bruge printhoveder, der ikke kan lades op (se koden, der står sidst i manualen). Hvis meddelelsen "CHECK PRINTHOVED" vises igen, efter at du har monteret printhovedet, skal du fjerne printhovedet og montere det igen, idet du trykker lidt hårdere. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du fjerne printhovedet og rense både printhovedets og printhovedholderens elektriske kontakter, se "Rensning af de elektriske kontakter på printhovedet" i kapitlet "Vedligeholdelse". Når printhovedet er monteret, betjeningspanelet lukket ned og telefonrøret lagt på, viser faxmaskinen meddelelsen "NYT HOVED?" "1 = JA", "0 =NEJ": Vælg 1. Faxmaskinen starter proceduren rensning og kontrol af dyserne. Proceduren afsluttes med: En udskrift, på et automatisk ilagt ark papir, med følgende testresultat: - En nummereret skala til kontrol af blækstrømmen og printhovedets dysers pågældende elektriske kredse. - Grafiske billeder og tekst til bedømmelse af udskriftskvaliteten. På displayet vises meddelelsen: "CHECK PRINTHOVED", "1 = FORLAD 0 = GENT.". Undersøg testudskriften således: 1. Kontroller, at der ikke er huller på den nummerede skala, samt at der ikke er vandrette hvide streger: hvis det er tilfældet, skal du indstille værdien 1, for printhovedet er korrekt monteret og fungerer som det skal. Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige venttilstand og er klar til brug. På displayet vises meddelelsen: AUTOMATISK :23 2. I tilfælde af huller eller hvide streger, skal du indstille den på 0 for at gentage rensningen af dyserne: hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal du gentage proceduren endnu en gang og: Hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal du rense de elektriske kontakter og dyser, se "Rensning af de elektriske kontakter på printhovedet" i kapitlet "Vedligeholdelse". Hvis testudskriften er tilfredsstillende, skal du indstille den på 1. Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige ventetilstand og er klar til brug. VIGTIGT Når blækket i printhovedet er ved at være brugt op, viser displayet: BLÆK NÆSTEN SLUT Når blækket derimod er sluppet op, viser displayet: IKKE MERE BLÆK Læs om udskiftning af printhoved i kapitlet "Vedligeholdelse". Når du køber nye printhoveder, skal du opgive reference kodenumrene, der står sidst i manualen. XI

16 BEGYND MED DET SAMME TRANSMISSION Ved at følge procedurerne, der er beskrevet nedenfor, kan du bruge faxmaskinen med det samme for at udføre enkle transmissionshandlinger. Hvis det ikke er nok med disse procedurer, kan du altid konsultere kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger", som indeholder en detaljeret beskrivelse af alle faxmaskinens transmissionsmåder og andre procedurer til at taste modtagerens nummer (1-tast opkalds- og kortnummerprocedurer), som dog kræver den nødvendige programmering (jvf. "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre"). DOKUMENTER, DER KAN SENDES En hvilken som helst form for transmission afhænger af, at det originale dokument er sat i dokumentfremføreren til de originale dokumenter, som kan være automatisk (ADF) eller manuel. I DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFREMFØRER (ADF) Bredde 210 mm. Længde 105 mm mm. Vægt gr.m 2 (maks. 5 ark). Læg originalen i fremføringsbakken med forsiden nedad. I DEN EKSTRA MANUELLE DOKUMENTFREMFØRER Bredde 148 mm mm. Længde 105 mm mm. Vægt gr.m 2 (1 ark af gangen). Ilægning af originaler: 1. Placer originalen, så den ligger helt op ad fremføringsbakkens højre side (se angivelse på faxmaskinens kasse). 2. Sørg for at originalen føres mindst 3 centimeter ind i anordningen. Først da er originalen lagt rigtigt i. I modsat tilfælde skal du fjerne originalen manuelt eller ved brug af tasten og gentage proceduren. VIGTIGT Når du har lagt originalen i en af de to dokumentfremførere, vil faxmaskinen automatisk køre originalen ud, hvis du ikke foretager en handling inden for halvandet minut. TRANSMISSION AF ET ORIGINALDOKUMENT Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: è è Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". XII

17 BEGYND MED DET SAMME SÅDAN HØRER DU LINIETONERNE UNDER TRANSMISSIONEN TRANSMISSION VED AT LØFTE TELEFONRØRET Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: è è è è è è Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". MODTAGELSE Faxmaskinen kan indstilles til at modtage dokumenter på fire forskellige måder, som du får adgang til ved at følge nedenstående procedure: manuel modtagelse, automatisk modtagelse, modtagelse med automatisk genkendelse af type opkald og modtagelse med telefonsvarer. Sidstnævnte måde er kun til modellerne med indbygget telefonsvarer. VALG AF MODTAGELSESTILSTAND MANUEL MODTAGELSE MODTAG.TILSTAND Manuel modtagelse, hvor du skal være til stede for at besvare opkaldet. Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: AUTOMATISK For at vise de andre tilgængelige funktioner, "MANUEL" og "TLFFAX", tryk på tasterne: 4. For at bekræfte indstillingen è è Se "Modtagelse", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". 5. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, AUTOMATISK MODTAGELSE Hvis du ikke er til stede, men gerne vil modtage. Faxmaskinen er på forhånd indstillet til at modtage dokumenterne i denne tilstand. note For at kunne aktivere modtagelsesmåden med telefonsvarer, skal du først indspille MEDDELELSEN (OGM), se kapitlet "Telefonsvarer". Når du har indspillet meddelelsen, kan du, i trin 3 i ovennævnte procedure, vise funktionen: "TADFAX" og herefter bekræfte den ved tryk på tasten. MODTAGELSE MED TELEFONSVARER Med denne modtagelsesmetode kan du modtage telefonopkald på telefonsvareren, optage eventuelle beskeder og modtage dokumenter med faxmaskinen. XIII

18 BEGYND MED DET SAMME MODTAGELSE MED INDSTILLING "TLFFAX" Faxmaskinens opførsel med denne betjeningsmåde afhænger både af hvem der ringer op til den, og af at du er til stede. Du kan sætte dig ind i proceduren, der beskrives i det følgende diagram: Efter det programmerede antal ringetoner. TLFFAX aktiveret. FAX-opkald. TELEFON-opkald. Faxmaskinen er indstillet til at modtage automatisk. Faxmaskinen bipper i 20 sekunder (forud indstillet værdi). Displayet viser "LØFT TELEFON- RØR". Der er gået 20 sekunder, og du har ikke løftet røret. Faxmaskinen er indstillet til at modtage automatisk. Den venter 30 sekunder på at modtage et dokument og vender derefter tilbage til den oprindelige ventetilstand. Den anden person ringede kun for at samtale: Læg røret på efter samtalen. Den anden person beder dig om at modtage. Faxen er indstillet til at modtage. XIV

19 BEGYND MED DET SAMME BETJENING AF TELEFONEN Når du løfter telefonrøret for at tilslutte dig linien, giver maskinen dig de samme funktioner som en almindelig telefon. En af dem er funktionen R (REGISTER RECALL, aktiveres ved brug af tasten ), som giver dig adgang til særlige serviceydelser stillet til rådighed af telefonnetværkets leder. Du kan derudover: Ringe til modtageren ved hjælp af 1-tast opkalds- og kortnummerprocedurerne, se "Opkald med 1-tast opkaldstaster" og "Opkald med kortnumre". Afbryde en telefonsamtale midlertidigt ved at trykke på tasten (HOLD). Samtalen genoptages, når du trykker på den samme tast igen. OPKALD MED 1-TAST OPKALDSTASTER Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Tryk på den ønskede 1-tast opkaldstast i mere end et sekund, for eksempel. - Displayet viser det telefonnummer, der er gemt under denne tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre" i kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger"). Hvis et navn er blevet gemt vises det også på displayet. 2. Hvis modtageren er ledig, kan du løfte telefonrøret og samtale, når personen svarer. Øverst til højre på displayet vises samtaletiden i minutter og sekunder. OPKALD MED KORTNUMRE Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. TELEFONOPKALD KODE ELLER < > 3. For at indtaste kortnummerkoden, for eksempel, tryk på tasterne: - Displayet viser det telefonnummer, der er gemt under denne tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre" i kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger"). Hvis et navn er blevet gemt vises det også på displayet. Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. OPKALD VED SØGNING I TELEFONREGISTRET Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. TELEFONOPKALD KODE ELLER < > 3. For at finde telefonnummeret eller navnet på den person, du vil ringe til, tryk på tasterne: 4. For at starte valget, Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. SÅDAN RINGER DU ET AF DE SIDSTE 20 INDGÅENDE NUMRE ELLER ET AF DE SIDSTE 10 UDGÅENDE NUMRE OP IGEN Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. XV

20 BEGYND MED DET SAMME INDGÅENDE OPKALD 3. For at se den anden tilgængelige funktion, "UDGÅENDE OPKALD", tryk på tasterne: 4. For at bekræfte indstillingen 5. For at finde telefonnummeret eller navnet i oversigten over de sidste 20 indgående ubesvarede opkald eller i oversigten over de sidste 10 udgående opkald på den person, du vil ringe til, tryk på tasterne: 6. For at starte valget, Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. KOPIERING ORIGINALER, DER KAN KOPIERES Lige som for transmissionen afhænger kopieringen også af, at det originale dokument er sat i dokumentfremføreren til de originale dokumenter, som kan være automatisk (ADF) eller manuel. Inden du går i gang med at kopiere, skal du sørge for at originalen er sat rigtigt ind i en af de to dokumentfremførere samt, at det opfylder specifikationerne beskrevet tidligere (jvf. afsnittet "Transmission"). Husk at du kun kan lægge en original i af gangen, når du kopierer. FREMSTILLE EN KOPI Som nævnt tidligere, kan faxmaskinen også bruges som en kopimaskine. Kopiens kvalitet afhænger af, hvilken type kopi du ønsker "Normal kopi" eller "Høj kvalitetalitetskopi" samt kontrast- og opløsningsværdierne, som du vælger inden kopieringen. - Sådan vælger du kontrasttypen: NORMAL, til indstilling af sider, der hverken er for lyse eller for mørke. LYS, hvis dokumentet er for mørkt. MØRK, hvis dokumentet er for lyst. - Sådan vælger du opløsningstypen: TEKST, hvis dokumentet er let at læse eller med enkle tegninger. FOTO, hvis dokumentet indeholder skygger. 1. Sæt dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. Øverst på displayet vises: DOKUMENT KLAR og nederst på displayet vises den oprindelige kontrastværdi: "NORMAL". Displayet viser de oprindelige kontrast-, opløsnings- og kopieringsværdier: Henholdsvis 100%, NORMAL og TEKST. Det angiver også det indtastede antal kopier (1). 3. Tryk på tasten: KOPI: HØJ KVAL. 4. For at se den anden tilgængelige funktion, "KOPI: NOR- MAL", tryk på tasterne: 5. For at bekræfte indstillingen ZOOM: 100% 6. For at vælge de andre tilgængelige kopieringsværdier, "140%", "70%" eller "50%", tryk på tasterne: 7. For at bekræfte indstillingen KONTRAST: NORMAL XVI

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere