Referat Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Tilbud fra Sampension om bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd Status på flygtningeområdet og aftalen mellem KL og regeringen - orientering Lukket - Anlægssag Evaluering af budgetproces Budgetproces Økonomisk Nyhedsbrev november - december Endelig udmelding af tilskud til skattenedsættelser budget orientering Marienlyst Slot - fremtidig anvendelse Nordforbrænding - samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk Endelig vedtagelse af lokalplan nr Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Endelig vedtagelse af lokalplan Borupgårdcentret og kommuneplantillæg nr Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning Espergærde bypark - proces for det videre arbejde Nedklassificering af vejarealer ved indkøbscentre Lokale lempelser for nye parkeringsregler i Færdselsloven Indsigelse mod planforslag vedrørende Hillerød Storcenter Politisk baggrundsgruppe for sundhedshuset Godkendelse af implementeringsplan for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.71

2 20. Politisk godkendelse af Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune Implementeringsaftale vedrørende lægernes oprydning i Fælles Medicinkort Flytning af Broen til Kronborg Kollegiet Flytning af Springvandet og Seniorhuset Montebello til tidligere daginstitution Alternativt forslag til fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren Etablering af pulje til større idrætsevents Special Olympic Idrætsfestival 2018 til Helsingør Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Al-Irchad Skolen Studietur om erhverv og turisme for Økonomiudvalget Stillingsopslag til rekruttering af kommunaldirektør Havnegade frigivelse Korrektion af budget og frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt plejehjem i Hornbæk - frigivelse Kunstgræsbane ved Snekkersten - frigivelse Udvidelse af Multiparken - frigivelse Anlægsregnskab for ombygning/renovering af servicebygning/campinghytter Anlægsregnskab - Busfremkommelighed Helsingør Nordhavn - orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt Indtægter i 2014 for udeservering, udstillingsarealer, torvehandel, kiosker, pølsevogne Bilagsliste...130

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Sag nr. 12 blev taget af dagsordenen. Med denne bemærkning blev dagsorden samt tillægsdagsorden godkendt.

4 4 02. Tilbud fra Sampension om bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/26534 Økonomiudvalget Bilag 1: Forbedret investeringsstrategi Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har en forsikringsordning af pensionsforpligtelsen overfor kommunale tjenestemænd hos det kommunalt ejede pensionsselskab, Sampension. Kommunen betaler løbende en præmie for erhvervsaktive tjenestemænd til gengæld for refusion af en del af tjenestemandspensionerne, når disse realiseres. Sampension har tilbudt kommunen at overgå til en ny investeringsstrategi, som i højere grad end den nuværende forventes at fremtidssikre dækningen af kommunale tjenestemandspensioner. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ikke relation til tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Den nuværende ordning Med den nuværende ordning er kommunen garanteret en fast nominel ydelse når en tjenestemand går på pension. Derved kendes beløbet, som kommunen vil modtage fra Sampension, relativt præcist. At ydelserne udbetales nominelt betyder også, at der ikke tages hensyn til den inflationsregulering, der hvert år foretages, når pensionerne reguleres med lønudviklingen. Derved bærer kommunen risikoen for højere pensionsudbetalinger som følge af høj inflation. Med denne ordning følger at Sampension løbende investerer den præmie, som kommunen indbetaler. Afkastet af disse investeringer bruges til den løbende udbetaling af ydelser, mens provenuet sættes ind på kommunens bonuskonto, som pt. er på kr. Bonuskontoen indgår ikke i opgørelsen af kommunekassen og er bundet til pensionsformål. I tider med uventet mange pensionsudbetalinger trækkes der således på bonuskontoen. Derved sikres at kommunen ikke skal bruge sine likvide aktiver (lave kassetræk) til at dække pensionsudbetalingerne. Sampension er på grund af de garanterede nominelle ydelser underlagt restriktioner i investeringssammensætningen og store krav til kapitalbeholdning. De seneste år har der dels været et lavt renteniveau, som traditionelt medfører lavere afkast, og dels højere kapitalkrav. Disse to forhold har medført behov for en forsigtig investeringsstrategi fra Sampensions side. Dette påvirker investeringsafkastet i en sådan grad, at det over tid fører til en udtømning af kommunens bonuskonto, hvilket vil medføre et behov for at foretage et kommunalt kassetræk til dækning af tjenestemandspensionsudbetalingerne. Sampension har for at imødegå denne situation udviklet en ny investeringsstrategi. Denne forventes i højere grad at kunne dække kommunens udbetalinger til kommunale tjenestemandspensioner. 2. Den nye model

5 5 Med den nye investeringsstrategi overgår kommunen til en ugaranteret model. Således er kommunen ikke længere sikret en fast nominel ydelse til den enkelte tjenestemandspension. Der gives således afkald på den høje sikkerhed, da midlerne investeres på markedsvilkår. Formålet er at mindske risikoen for, at afkastet bliver lavere end inflationen og derved afdække inflationsrisikoen. I den nye investeringsstrategi fastlægges fordelingen af de investerede midler ud fra en prognose af kommunens fremtidige ydelsesprofil. Således er det forventede tidspunkt for kommunens udbetaling af tjenestemandspensioner bestemmende for valget af investeringer. Nært forestående pensionsudbetalinger sættes primært i relativt sikre investeringer med lav risiko og forventet afkast tæt på inflationen (indeksobligationer mv.). Aktiver, der dækker ydelser længere ude i fremtiden, investeres primært i aktier og i mindre grad i alternative investeringer som skove og ejendomme samt indeksobligationer og nominelle obligationer. Sampension har lavet tre forskellige analyser af den nye investeringsstrategi. I basisanalysen, som tager udgangspunkt i brancheorganisationen Forsikring & Pensions samfundsforudsætninger, forventes der et merafkast på 1,37 %. I de alternative analyser, hvor forventningen til afkast er lavere, er det årlige merafkast på 1,11 % og 0,97 %. Sampension har endvidere beregnet sandsynligheden for at den nye investeringsstrategi kan give højere afkast end den nuværende over en tiårig periode. Ved de tre analyser er det beregnet til henholdsvis 94 %, 77 % og 67 % sandsynlighed for, at den nye investeringsstrategi vil give højere afkast end den nuværende. Disse analyser fremgår af bilaget. 3. Ulemper Med den nye ordning overtager Kommunen risikoen ved dårligt afkast. Således er det muligt at den ydelse kommunen modtager fra Sampension under den nye model vil falde til et niveau under den garanteret nominelle ydelse. Dette kan f.eks. ske ved vedvarende lave renter, generelt faldende aktiekurser og deflation. Over en længere periode vil dette ifølge beregninger fra Sampension være usandsynligt. 4. Fordele Fordelen ved den nye model er, at Sampension får mulighed for at sammensætte investeringsporteføljen på en måde, der giver et større forventet afkast. Det forventede højere afkast sættes ind på kommunens bonuskonto. Således vil denne model i højere grad kunne finansiere kommunens forpligtelser overfor pensionerede tjenestemænd. 5. Reserver Ved overgangen til den nye investeringsstrategi bortfalder kapitalbeholdningskravet til Sampension, da der ikke længere er behov for dette på grund af, at der ikke længere opereres med en garanteret nominel ydelse. Kapitalbeholdningen fratrukket negativ bonus overføres ved den nye ordning til kommunens bonuskonto, hvilket vil betyde en nettooverførelse på kr. Herefter vil kommunens bonuskonto udgøre kr. (opgjort i oktober 2014). Dette beløb kan ikke medregnes i kommunes likvide aktiver, da det er bundet til pensionsformål. Kommunen kan dog vælge at indbetale en lavere sats af tjenestemændenes pensionsgivende løn som præmie til Sampension. Det vil medføre træk fra kommunens bonuskonto. Over tid vil det føre til en udtømning af kommunens bonuskonto. Herved vil kommunen ikke længere have nogen buffer, som kan bruges ved uventet høje pensionsudbetalinger og fejlslagne investeringer. Det fører til at kommunen selv skal finansiere hele udbetalingen af tjenestemandspensioner. 6. Overordnet vurdering

6 6 Det er samlet set Center for Økonomi og Styrings vurdering, at den nye investeringsstrategi i højere grad sikrer kommunen i forhold til de fremtidige pensionsforpligtelser for tjenestemænd. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at kommunen godkender den nye investeringsstrategi for forsikring af tjenestemænd. Beslutninger Økonomiudvalget den Sagen udsat til næste ordinære møde. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af punktet Tilbud fra Sampension om bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd den 8. december 2014, havde udvalget nogle uddybende spørgsmål, som ønskedes besvaret inden udvalgets endelige stillingtagen. Disse besvares nedenfor. Andre kommuners stillingtagen til den nye ordning Sampension har oplyst at 82 kommuner har genforsikret deres tjenestemandspensioner hos Sampension. Kommunernes stillingtagen til den nye ordning fordeler sig således: 41 kommuner er overgået til den nye ordning. 27 kommuner har startet en proces angående en beslutning, men endnu ikke meldt tilbage (herunder Helsingør Kommune). 13 kommuner har ikke reageret på Sampensions tilbud. Sampension ved således ikke om de har fravalgt den nye ordning eller blot ikke har taget stilling endnu. 1 kommune (Vejle Kommune) har meldt tilbage at de ikke ønsker at tiltræde den nye ordning. Antal tjenestemænd I Helsingør Kommune er der ansat 66 tjenestemænd med pensionsforsikring gennem Sampension. De aktive kommunale tjenestemænd går tidligst på pension når de er 60 år. Med de seneste reformer af tilbagetrækningsalderen, kan nogle først gå på pension som 60 ½ år 62 årig. Desuden kan de tidligst gå på folkepension som årig, hvilket kan have betydning for hvornår de vælger at gå på pension. I januar 2014 havde kommunen fire tjenestemænd som havde opnået folkepensionsalderen og stadigvæk arbejdede, 32 ville opnå folkepensionsalderen før 1. januar 2019 og 40 har en folkepensionsalder efter 1. januar Økonomi 1. Præmie Der skal betales den samme præmie på den nye og gamle ordning. Forskellen mellem de to ordninger er måden hvorpå den indbetalte præmie forvaltes og hvilket afkast der forventes.

7 7 Investeringssammensætningen og forventningerne til afkast er der redegjort for i dagsordenspunktet fra d. 8. december Der er nogen usikkerhed forbundet med en fremskrivning af fremtidige præmieindbetalinger, da disse afhænger af hvor høje lønstigninger der gives til de aktive tjenestemænd. Lønstigninger givet tæt på pensionering vil føre til højere procentvis præmieforøgelse, end lønstigninger givet længe før pensionering. Endvidere afhænger præmiestørrelsen af den enkelte tjenestemands pensionsalder. I 2013 og 2014 indbetalte Helsingør Kommune 7,6 mio. kr. i præmie til Sampension. I 2014 afregner Helsingør Kommune 2,1 mio. kr. mindre end den faktiske præmie på 9,7 mio. kr., hvilket således er blevet trukket fra bonuskontoen. Ved en årlig lønstigning på 1,4 %, som ifølge Sampension er realistisk på kort sigt for erhvervsaktive tjenestemænd, vil den samlede præmieindbetaling være faldende de kommende år. Det skyldes at der løbende skal betales præmie for færre aktive tjenestemænd. Dette er ens for den gamle og nye ordning. 2. Pensionsudbetaling og bonuskonto Da pensionsudbetalingerne, ligesom præmien, er afhængige af den kommende lønudvikling, er det vanskeligt præcist at beregne konsekvenser ved at blive på den nuværende ordning. Ved at blive på den nuværende ordning, forventes det at bonuskontoen i løbet af en kort årrække vil blive tømt. En udtømning af bonuskontoen vil betyde at Sampension mister muligheden for regulering af udbetalingerne og kommunen vil således alene modtage den garanterede nominelle ydelse, som ikke kan nedsættes. Pensionsudbetalingerne til tjenestemændene vil fortsat stige i takt med lønudviklingen. Således vil den andel af pensionsudbetalingerne, som den nominelle ydelse dækker, over tid falde. Det vil således føre til stigende kommunale nettoudgifter til tjenestemandspensionerne. Ulempen ved at blive på den eksisterende model er således at kommunen bærer risikoen for lønstigninger, som fører til endnu større pensionsudbetalinger og derved øgede kommunale udgifter. Ved overgang til den nye ordning, forventes det at investeringsafkastet vil dække de kommende højere pensionsudbetalinger. Administrationen fastholder den tidligere indstilling, at kommunen godkender den nye investeringsstrategi for forsikring af tjenestemænd. Beslutninger Økonomiudvalget den Niels Lolk Vester, Sampension, orienterede om sagen og besvarede spørgsmål. Sagen blev udsat til det kommende økonomiudvalgsmøde.

8 8 03. Status på flygtningeområdet og aftalen mellem KL og regeringen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/701 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune er i forbindelse med den stigende flygtningetilgang fra primært Syrien underlagt pres på en række områder: boligindkvartering, lovgivningsbetingede sagsbehandlings deadlines og opfølgninger i forbindelse med flygtningenes indslusning på arbejdsmarkedet og til ordinær uddannelse. Herudover kan det også være svært at få tid til spontant opståede opgaver og yde støtte, som flygtningene har behov for især i den første tid. Regeringen har den 13. november 2014 indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for 2015 og heri indgår en aftale om en pulje på 250 mio. kr. til håndtering af den ekstraordinære tilgang af flygtninge i kommunerne. Den 8. januar 2015 indgik KL og regeringen en Fælles forståelse mellem regeringen og KL om integration, herunder en ramme for, hvordan udmøntningen af puljen skal foregå. I nærværende sagsfremstilling gives en status i forhold til antallet af flygtninge i Helsingør Kommune og boligindkvartering, ligesom der gives et overblik over Forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet. Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling. Sagsfremstilling 1. Status i forhold til antallet af kvoteflygtningen Tabel 1 - Helsingør Kommunes flygtningekvote , antal personer År Oprindeligt udmeldt kvote Endelig kvote Pr. 12. jan er modtaget 7 og 3 kommer den 1. marts 2015

9 9 I tabel 1 ses den oprindeligt udmeldte- og endelige flygtningekvote for Helsingør Kommune fra 2007 til I 2015 er kvoten blevet forhøjet med 50 %, senere er kvoteloftet blevet fjernet. Antallet af de modtagne flygtninge indtil december 2014 er blevet 63 flygtninge. En del flygtninge ankommer alene, men har familie i hjemlandet. Der er derved mulighed for familiesammenføring, som ikke tæller med i flygtningekvoten. Familiesammenførte har ret til samme tilbud, herunder også kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (svarende til kontanthjælp). Center for Job og Uddannelse vurderer, at der i 2015 vil komme yderligere 60 personer (børn og voksne) som familiesammenførte til de flygtninge, som er kendte. De 63 flygtninge har fået ophold følgende steder: 16 i Fiolgade (Husvilde boligerne), 27 på hotel og 20 i permanent bolig. Hvor er der indkvarteringsmuligheder? Fiolgade: Helsingør Kommunes egen indkvartering i værelser. Hotel Skandia: Der er lavet aftale med Hotel Skandia i forhold til rabatter for flygtningegruppen, da deres ophold ofte er af længere varighed. Hotellet melder dog jævnligt om overbelægning. Hotel Sleep2Night: Der er ligeledes lavet en fordelagtig ordning med Sleep2Night på baggrund af rabat for ophold på 3 måneder eller længere. Disse steder har i alt mulighed for at have ca. 36 personer. Samarbejdsaftale med boligselskaber: Center for Job og Uddannelse har indgået samarbejdsaftaler med Boliggården og Nordkysten om, at de skal formidle 5 lejligheder hvert halve år til Integrationsteamet. Lejlighederne bliver taget fra 25 % boligerne. Aktuelt kommer der en del lejligheder. Overblik over eventuelle nye indkvarteringsmuligheder Feriebyen: Der har været kontakt med Feriebyen på Gammel Hellebækvej, og de har været positive. Feriebyen oplyser, at det er Helsingør Kommune, der skal dispensere i deres lejeaftale med kommunen, således at de kan have asylansøgere og eller flygtninge boende i Helsingør Ferieby som langtidsleje. Feriebyen oplyser nu, at de kan imødekomme integrationsteamets forespørgsel på at leje et antal huse i en tidsbegrænset periode vinter/forår I første omgang forventes en aftale om 5 hytter. Motel Norden: Ejeren af Motel Norden i Kvistgård har henvendt sig, og vil gerne i dialog omkring udlejning af hytterne på stedet. Der har været en rundvisning på stedet, men hytterne og stedet er i meget dårlig stand. Der vil derfor skulle ske en forudgående gennemgribende renovering af stedet. Samtidig er stedet langt fra byen og Helsingør Kommune, hvilket vil give nogle transport udfordringer.

10 10 Marienlyst: Det har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge. Vandrehjemmet: Der har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge. Kollegier: Kollegieværelser kunne også være en mulighed for vores unge flygtninge. Det er kun muligt at bo på de værelser, når de unge er under uddannelse, hvilket giver en udfordring, hvis de ikke har evnerne og lysten til at uddanne sig videre efter sprogskolen, men ønsker at gå i arbejde. Samtidig er der lange ventelister. Teglværksgården: Ifølge Center for Økonomi og Ejendomme er der konstateret giftige svampe i gulvkonstruktionen. Bygningerne er således sundhedsskadelige og kan derfor ikke benyttes til beboelse. Køb/leje af villa eller ejendom: Ved køb af større villa eller ejendom, kan kommunen indkvartere flygtninge midlertidigt, indtil de får tilbudt permanent bolig. Der skal dog være en opmærksomhed på, at kommunen ikke får bundet sig til langvarige aftaler, da antallet af flygtninge til Helsingør Kommune kan falde allerede fra Center for Økonomi og Ejendomme: Integrationsteamet har kontaktet Center for Økonomi og Ejendomme for at få et overblik over eventuelle tomme kommunale bygninger, der kan være velegnet til indkvartering, men det har ikke været muligt for dem at finde velegnede bygninger. 2. Aftale og forståelse mellem regeringen og KL Som følge af Finansloven 2015 får kommunerne 250 mio. kr. til at håndtere det store antal flygtninge. Pengene afsættes i en pulje, der skal understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge som følge af den ekstraordinære situation på området. Den 8. januar 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, hvordan udmøntningen af puljen skal foregå. Det fremgår, at 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet som et særtilskud til de kommuner, der modtager flygtninge udover den allerede fordelte kvote for 2015, som udgør 4000 flygtninge på landsplan. Der er en forventning om, at dette antal vil stige til ca flygtninge i I Helsingør Kommune er kvoten 43 personer i De resterende 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet senere i forbindelse med regeringens integrationsudspil. Center for Job og Uddannelse har på vegne af Borgmester Bendikte Kiær skrevet til KL med en klar opfordring til, at puljen blev fordelt til kommunerne afhængig af antallet af flygtninge og familiesammenførte med det formål, at kommunerne selv lokalt anvender midlerne, hvor behovet er størst. Det fremgår nu, at puljen er bundet til et særtilskud og at det bliver regeringen, der afgør, hvad der er den vigtigste indsats i kommunerne. Derudover har KL og regeringen indgået forståelse om integrationsområdet i forhold til tiltag, der skal fjerne barrierer for modtagelsen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte: Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og

11 11 anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt. Der foretages som konsekvens heraf samtidig en ændring i bostøttereglerne. Regeringen vil præcisere og oplyse om de nuværende regler og muligheder i forbindelse med kommunernes boligplacering af flygtninge, herunder oplyse om kommunernes adgang til at anvende tomme ældreboliger, låne- og deponeringsregler vedr. boliger til flygtninge mv. Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. Der igangsættes en dialog mellem regeringen og KL om at afdække mulighederne for at udnytte ledige statslige bygninger til midlertidig indkvartering. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte. Når der foreligger nærmere konkretisering af tiltagene vil Center for Job og Uddannelse i samarbejde med øvrige relevante centre i Helsingør Kommune vurdere betydningen og mulighederne i reglerne. Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret. Økonomi/Personaleforhold Den øgede tilgang af flygtninge bevirker naturligvis et væsentligt øget pres på medarbejderne i Integrationsteamet i Center for Job og Uddannelse. Centret har internt allokeret administrative ressourcer til indsatsen. I forhold til den virksomhedsrettede og uddannelsesmæssige indsats har det ikke i samme omfang som tidligere været muligt at have tilstrækkeligt fokus på denne vigtige indsats med de nuværende ressourcer. Som følge af aftalen mellem regeringen og KL vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at der ydes yderligere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte. Dette tilskud er tilsyneladende ikke øremærket, men tiltaget er fortsat meget uklart. I det tilfælde at Helsingør Kommune får andel af midlerne anbefales det, at midlerne anvendes til ansættelse af en virksomheds/uddannelseskonsulent i Integrationsteamet. Når den endelige udmøntning af midlerne er fastsat tages der konkret stilling til behovet for opnormering af medarbejderressourcer i Integrationsteamet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller,

12 12 at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Økonomiudvalget den Centerchef Mette Gregersen deltog under sagens behandling. Orientering foretaget.

13 Lukket - Anlægssag Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10120 Byrådet

14 Evaluering af budgetproces Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/452 Byrådet Evaluering af budgetproces - samlet resultat Indledning/Baggrund I december måned 2014 blev der gennemført en evaluering af budgetprocessen for budget Medlemmer af Byrådet, H-MED og Koncernledelsen blev spurgt om deres oplevelse af budgetprocessen og fik muligheden for at komme med forslag til forbedringer. Resultatet af denne evaluering fremlægges i denne sag. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Tre forskellige deltagerkredse er blevet spurgt til budgetprocessen: Byrådet (BY), Koncernledelsen (KCL) og H-MED. Flere af spørgsmålene går igen i alle tre deltagerkredse, mens enkelte spørgsmål kun er blevet rettet til en deltagerkreds. Denne opsummering samler op på resultatet af alle tre evalueringer. Emner, der er blevet spurgt om i de tre evalueringer fremgår af nedenstående skema: Byrådet Koncernledelsen H-MED Ringefordelingen Strategiseminar Budgetmøde i fagudvalg Økonomiudvalgets behandling af ringefordelingen Budgetmapper Regnemaskinen Borgermøde Budgetforhandlingsseminar Eventuelt andre kommentarer Ringefordelingen Strategiseminar Budgetmøde i fagudvalg Effektiviseringsplanen Budgetmapper Budgetforhandlingsseminar Eventuelt andre kommentarer Strategiseminar Budgetmapper Budgetforhandlingsseminar Høring af MED under budgetprocessen Eventuelt andre kommentarer Alle medlemmer af Byrådet samt de to suppleanter, der har været aktive i forbindelse med medlemmers orlov er blevet spurgt. Ligeledes er alle medlemmer af KCL blevet spurgt. Fra H-MED er det dog kun medarbejdersiden, der er blevet spurgt, da ledersiden er repræsenteret i undersøgelsen som medlem af KCL. Generelt har der været høj deltagelse, som det fremgår af nedenstående skema. Adspurgte Besvarelser Svarprocent Byrådet Koncernledelsen H-MED

15 15 Grundlæggende har evalueringen ikke givet anledning til ændringer i rammerne for budgetprocessen. Der er derimod kommet mange gode input til indholdet på diverse seminarer, til formen på borgermødet og præsentationen af diverse budgetmateriale samt til fordelingen af budgetopgaver mellem ring 1 ( Det lovpligtige og nødvendige ) og ring 2 ( Det ønskelige ). Det samlede resultat af evalueringen kan ses i bilag 1, der omfatter en samlet opgørelse af alle tre evalueringer samt en opgørelse over besvarelserne fra hver enkelt evaluering i anonymiseret form. Evalueringen har som nævnt ikke givet anledning til grundlæggende ændringer i budgetprocessen, men evalueringen viser at der skal være fokus på følgende punkter undervejs i planlæggelsen og udførelsen af processen: Fordelingen mellem ring 1 og 2 skal skærpes, således at der flyttes opgaver fra ring 1 til ring 2. Formen på oversigten over ringefordelingen skal revurderes og beskrivelserne af budgetopgaverne skal udfyldes bedre, så alle nødvendige oplysninger kommer med og gerne med en mere neutral beskrivelse af konsekvenserne ved et fravalg af opgaven. Samtidig skal der være bedre overensstemmelse mellem nummeringen af opgaver i oversigten, i regnemaskinen og beskrivelserne. H-MEDs deltagelse i strategiseminar og budgetforhandlingsseminar bør afklares ligesom der bør følges op på H-MEDs utilfredshed med deres inddragelse i budgetprocessen. Processen med indsamling og kvalitetssikring af effektiviseringsforslag forlænges og de enkelte aktørers rolle i processen tydeliggøres (dette er forsøgt gjort i den opdaterede effektiviseringsplan, der er forelagt KCL den 12/1 2015). Der bør arbejdes med brugervenligheden af regnemaskinen. Formen og indhold på borgermødet bør overvejes. Forhandlinger på budgetforhandlingsseminaret bør starte tidligere på dagen. Derudover bør de mange forslag til emner på seminarene tages med i overvejelserne, når de enkelte seminarer planlægges. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Evalueringsresultatet sendes til Koncernledelsen og H-MED Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at evalueringen af budgetprocessen godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

16 Budgetproces Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/410 Byrådet Budgetproces Den politiske del Indledning/Baggrund I denne sag fremlægges budgetprocessen I budgetprocessen belyses de trin og processer, der er indeholdt i Helsingør Kommunes politiske budgetproces, tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Dette papir er henvendt til det politiske niveau samt alle andre aktører, der er involveret i budgetprocessen. Den politiske budgetproces suppleres af en administrativ proces, der beskriver trinene i den administrative proces, der understøtter den politiske. Den administrative proces er henvendt til administrationen og vil blive udarbejdet når den politiske budgetproces er godkendt. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Budgetproces fastlægger rammerne og processen for arbejdet med budget og danner sammen med Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune og Principper for Økonomi Styring de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune. Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i 3 dele: Den første del Rammerne for budgettet beskriver de rammer for budgettet, der er vedtaget af Byrådet og som skal følges gennem budgetprocessen samt den tekniske metode, der er valgt for budgetlægningen. I anden del Budgetproces beskrives den politiske proces ligesom processen for høring af medarbejdere og brugere af kommunens aktiviteter og ydelser gennemgås. Tredje del indeholder en samlet tidsplan for processen. I december måned 2014 blev der gennemført en evaluering af budgetprocessen for budget Medlemmer af Byrådet, H-MED og Koncernledelsen blev spurgt om deres oplevelse af budgetprocessen og fik muligheden for at komme med forslag til forbedringer. Resultatet af denne evaluering fremlægges som en selvstændig sag, men evalueringen har ikke givet anledning til at ændre det grundlæggende i budgetprocessen. Derfor ligner processen for budget i store træk også sidste år proces. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

17 17 Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at Budgetproces godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) stemmer imod med bemærkning om, at H-MED skal med til hele budgetseminaret.

18 Økonomisk Nyhedsbrev november - december 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/358 Byrådet 6. November - December.pdf Standardiseret økonomiopfølgning 3. kvartal 2014 opdateret.pdf Indledning/Baggrund Økonomisk Nyhedsbrev for november december 2014 indeholder 4 indstillinger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomisk Nyhedsbrev for november - december 2014 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation. Økonomisk Nyhedsbrev indeholder: Hovedoversigt over budget og forbrug. Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet. Demografisk udvikling i Helsingør Kommune. Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder. Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen. Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder fravær og sygefravær fordelt på centerniveau (opdeling på områdeniveau vil indgå fra næste udgave af nyhedsbrevet) Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune. Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg. Alle opgørelser er pr. 31. december 2014 med mindre andet er nævnt. Det skal bemærkes, at opgørelserne pr. 31. december 2014 ikke er lig med det endelige regnskabsresultat, da der stadig kan ske bogføringer for Indstilling 1 og 2 Ved budgetrevisionen pr fik budgetområde 619 Sundhed og Omsorg en tillægsbevilling på kr. til indførelse af hverdagsrehabilitering. Omkostningerne til hverdagsrehabilitering afholdes henholdsvis på budgetområde 619 i Hjemmeplejen og i myndigheden under Sundhed og Omsorg, samt på budgetområde 826 i Forebyggelse og Visitation under Center for Sundhed og Omsorg. Omkostningerne til hverdagsrehabilitering i Forebyggelse og Visitation på budgetområde 826 er opgjort til kr. i Indstilling 3 og 4

19 19 Boligselskabet Nordkysten, afdeling Lerbakken består af 110 boliger, er opført i 1988 og er beliggende på Lerbakkevej i Helsingør. Byggeriet er opført på en giftgrund, og købsprisen for grunden inkl. oprensning og byggemodning gjorde, at afdelingen allerede fra begyndelsen kom økonomisk skævt i gang. Huslejen blev meget høj, vedligeholdelsestilstanden blev dårlig og ventelisten blev kort. Afdelingen indgav i 2012 ansøgning til Landsbyggefonden efter bestemmelserne i lov om almene boliger om støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. Landsbyggefonden foreslog som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder at oprette et kapitaldepot, som over de næste 2 år ville betyde, at huslejen ville kunne sænkes fra kr. til kr. pr. m2 årligt. Kapitaldepotet skulle kun dække 2 år, da afdelingen har lån som udamortiseres medio Landsbyggefondens forslag til et kapitaldepot på kr. forudsatte et fordelingsgrundlag med 20 % lån fra henholdsvis kommune, realkreditinstitut og Landsbyggefonden samt 20 % tilskud fra henholdsvis boligorganisationen og Landsbyggefonden. Kommunens andel skulle således udgøre kr. Landsbyggefonden anmodede efterfølgende kommunen om at tage stilling til medvirken i kapitaltilførslen, hvilket Byrådet på møde den gav tilsagn til. Der blev i sagen til Byrådet indstillet, at kapitaltilførslen skulle indarbejdes under budgetområde 826, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling på det rammestyrede område, hvilket Byrådet godkendte. Det vurderes nu imidlertid, at det er mere hensigtsmæssigt at indarbejde kapitaltilførslen som balanceforskydning andre langfristede udlån - under hovedkonto 8. Det oprindelige beløb på kr. er blevet pris- og lønfremskrevet. Det udgør således kr. i nuværende 2015-prisniveau. Da boligselskabet kun er forpligtiget til at tilbagebetale kr., indstilles det, at beløbet på kr. under budgetområde nulstilles (positiv tillægsbevilling), men at der indarbejdes kr. under balanceforskydninger, svarende til boligselskabets gæld til kommunen. Økonomi/Personaleforhold Indstilling 1 og 2 Tillægsbevillingsoversigt Kr. Budgetområde Korrektioner til budget PSP/omkostningssted Forebyggelse og Visitation Sundhed og Omsorg XG Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt 0 Indstilling 3 og 4 Tabel. Tillægsbevilling til vedtaget budget Korrektioner

20 20 til budget Budgetområde Funktion Administrationen, det rammestyrede område Hovedkonto 8, Balanceforskydninger, Andre langfristede udlån Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt Opstart/ikrafttrædelse den Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Indstilling 1 og 2 Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til budgetområde 826 Forebyggelse og Visitation under Center for Sundhed og Omsorg. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Indstilling 3 og 4 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 3. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. i 2015 til det rammestyrede område på budgetområde 826, det rammestyrede område. 4. at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på kr. under balanceforskydninger, andre langfristede udlån, hovedkonto 8. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales. Orientering i øvrigt foretaget.

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 26. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:45

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 26. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:45 Referat Byrådet : Mandag den 26. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:45 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere