Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie Baggrund Solrød Kommune bestræber sig på at eliminere drivhusgasserne og arbejder for at blive uafhængig af fossile brændsler. Derfor har kommunen undersøgt muligheden for at etablere et biogasanlæg, hvor der produceres CO2 neutral energi baseret på lokale biomasseressourcer. Anlægget skal drives på biomasse fra restprodukter fra virksomheden CPKelco samt tang opsamlet langs kysten og gylle fra lokalplanområdets landbrug. Biogasanlægget ønskes placeret i Solrød Kommune på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr.nr.: 13a. Jersie By, Jersie. En placering ca. 600 m fra krydset mellem Åmarken og Roskildevej umiddelbart vest for Jersie Hyllemose. Indhold Formålet med tillæg nr. 3 til Kommuneplan er at udlægge en ramme, der definerer den fysiske afgrænsning af samt de overordnede anvendelsesmuligheder for rammeområdet til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturens retningslinjer i Kommuneplan Således tilføjes kun nye rammebestemmelser som tillæg til Kommuneplan Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der blevet foretaget en screening af kommuneplantillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen er det besluttet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Denne miljøvurdering er vedlagt som bilag til forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget, er der i henhold til lov om planlægning foretaget en vurdering af biogasanlæggets virkning på miljøet (VVM). VVMredegørelsen for biogasprojektet er udarbejdet som et selvstændigt dokument, og sendt i 8 ugers høring sammen med kommuneplantillægget. Offentlighed og vedtagelse Byrådet vedtog den 30. januar 2012 tillæg nr. 3 til Kommeplan i sin endelige form. Forslaget med tilhørende miljøvurdering (VVM) har været fremlagt i offentlig høring fra den 11. oktober 2011 til og med den 6. december Kommuneplantillægget kan ses via

2 Rammekort Rammebestemmelser Område nr. Anvendelse Bebyggelsesprocent Antal etager / Bygningshøjde 418 (Navn: Biogasanlæg ved Jersie) Området må anvendes til Teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner. - - Antal boliger - Bebyggelsen Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendige for biogasanlæggets funktion. Friarealer Omkring området skal der etableres afskærmende bevoksning. Andet - 2

3 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ VVM-redegørelse Solrød biogasanlæg ETABLERING AF BIOGASANLÆG VED ÅMARKEN 6, 4623 LILLE SKENSVED

4 November, 2011 Forfattere: Anders M Fredenslund (RUC) Benedicte Julie Voltelen (PlanEnergi) Karl Jørgen Nielsen (PlanEnergi) Lars Bøgeskov Hyttel (PlanEnergi) Lotte Lodberg Kjær (Solrød Kommune) Pernille Lyngsie Pedersen (CPKelco) Peter Jacob Jørgensen (PlanEnergi) Rasmus Bo Hansen (Solrød Kommune) Steen Danielsen (Solrød Kommune) Svend Andersen (CPKelco) Thomas Budde Christensen (RUC) Tyge Kjær (RUC) Redaktion: Rasmus Bo Hansen Layout: DesignKonsortiet Solrød Kommune Teknisk Administration Solrød Center Solrød Strand Telefon: Denne udgivelse er tilgængelig på

5 Indhold 1. Ikke-teknisk resumé VVM-redegørelsen og miljøvurdering Alternativer Nul-alternativet Alternative løsninger Alternative anlægskoncepter Alternative placeringer af biogasanlægget Miljøpåvirkninger Sammenfattende vurdering Lovgrundlag Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Beskrivelse af projektet Råvarer Produktion Etablering Placering og omfang Beskrivelse af biogasanlægget Indretning Modtageanlæg Proces Gassystem: Rensning, lagring og afsætning af biogas Beskrivelse af alternativer Nul-alternativet Undersøgte alternativer Alternative løsninger Alternative anlægskoncepter Vurdering af alternative placeringer af biogasanlægget Miljøpåvirkninger m.v. under anlæg og drift Indledning Lugt Indledning Beskrivelse af lugt og lugtrensning Vurdering af lugtpåvirkninger fra anlægget Lugt fra udspredningsarealer Samlet vurdering af lugt Andre luftemissioner Støj Vibrationer Vejforhold og trafik Transport af biomasser til og fra anlægget Trafiktællinger Miljøpåvirkning fra transport Uheldsoplysninger for statsvejene Kulturhistorie og landskab, geologi og grundvand Kulturhistorie og arkæologi Kystnærhedszone Geologi og grundvand Vurdering af kulturhistoriske, arkæologiske, landskabelige og geologiske forhold samt risiko for grundvandsforurening Natur, flora og fauna på anlægsplaceringen Beskrivelse af området Vurdering af naturmæssige forhold Ingen større tiltrækning af fugle til biogasanlægget Øvrige miljøpåvirkninger m.v Støv Overfladevand og jord Vandforbrug og spildevandsproduktion Ressourceforbrug og affald Jordbrugsmæssige forhold Klima og drivhusgasser Energi og energibalance Socioøkonomiske forhold Risikoforhold og beredskab Kumulative effekter Miljøforhold knyttet til marker og landbrug Visualiseringer Visualisering nr. 1 Åmarken (landevejen) Visualisering nr. 2 Åmarken Visualisering nr. 3 Stisystem ved idrætshal Visualisering nr. 4 Stenlandsgård Visualisering nr. 5 Københavnsvej Visualisering nr. 6 påvirkning fra kyst Metoder anvendt til beregninger af miljøpåvirkninger Referencer Litteratur Lovgivning, vejledninger mv Planer Bilag 82 Bilag 1: Trafiktællinger fra Solrød Kommune 82 Bilag 2: Årsdøgntrafik lastbiler 83 Bilag 3: Årsdøgntrafik alle køretøjer 84 Bilag 4: Støjudbredelse metode og forudsætninger 85 Bilag 5: OML-beregninger og forudsætninger 86 Bilag 6: Oversigt over indkomne forslag 90 Bilag 7: VVM-screening 94 Bilag 8: Miljøgodkendelse 100 Notat: Tillæg til VVM-redegørelsen SOLRØD KOMMUNE 3

6 Figurer Figur 1: Fedtemøg - sammensætning 14 Figur 2. Placering af biogasanlægget (markeret med orange) 17 Figur 3: Indretningsplan for Solrød Biogas 20 Figur 4: Masseflowdiagram 21 Figur 5: Aflæsning af flydende biomasse med tankbil i modtagehal 21 Figur 6: Billede fra Thorsø biogas med to reaktortanke yderst til højre 22 Figur 7: De to alternative placeringer af biogasanlægget (markeret med orange) 27 Figur 8: Forventet placering af biogasanlægget, Åmarken 6 30 Figur 9: Udbredelse og varighed af lugtfaner efter udspredning af henholdsvis rå og afgasset gylle (Landbrugets Rådgivningscenter, 2000) 35 Figur 10: Aflæsning af flydende husdyrgødning via studs i aflæssehal på Lemvig biogas 40 Figur 11: Dybstrøelse fra heste indeholder meget halm 40 Figur 12: Skønnet antal lastbiler pr. arbejdsdag (220 dage/år) fordelt på måneder 41 Figur 13: Den blå afgrænsning viser et område med en køreafstand på ca. 15 km fra biogasanlægget 42 Figur 14: Forventet trafikbelastning. 43 Figur 15: Ny afkørsel fra motorvejen til Egedesvej kan reducere den tunge transport igennem Naurbjerg 45 Figur 16: Vejdirektoratets forventede trafikudvikling fra : 46 Figur 17: Uheldsoplysninger på motorveje og hovedveje i perioden Figur 18: Uheldsoplysninger fra Solrød Kommune Figur 19: Kulturhistoriske elementer og værdier omkring anlægget 49 Figur 20: Anlægget tænkes placeret på bygmarken i baggrunden foran den bagvedliggende gård 52 Figur 21: Nordlig del af habitatområdet Ølsemagle Strand 53 Figur 22: Nærmeste Natura 2000 område 53 Figur 23: Afgræsset eng med tilgroet vandhul i baggrunden 54 Figur 24: Beskyttede biotoper og naturområder omkring anlægget. 54 Figur 25: Afgrænsningen af områder med biologiske værdier/spredningskorridor. 55 Figur 26: Gasmotor til el- og varmeproduktion på biogas 55 Figur 27: Tang på Jersie strand til biogasproduktion her fortrinsvis ålegræs 57 Figur 28: Nældens takvinge i mosen 58 Figur 29: Spiralvarmevekslere til genvinding af procesvarme 62 Figur 30: Gaslager på efterlagertank 64 Figur 31: Udnyttelsesprocent af kvælstof i husdyrgødning til vinterhvede. 65 Figur 32: 32 t gyllelastbil til transport af rå og afgasset gylle fra biogasanlæg. 66 Figur 33: Reduktion af kimtal (bakterier) fra gyllebeholdere og biogasanlæg. 66 Figur 34: Kvælstofudvaskning ved gødskning af vårbyg. 67 Figur 35: Græsensilage dækket med spiret hvede til biogasproduktion 68 Figur 36: 5 Visualiseringspunkter markeret med røde pile 73 Figur 37: VIS 1A Eksisterende forhold 74 Figur 38: VIS 1B Uden beplantning 74 Figur 39: VIS 1C med beplantning 75 Figur 40: VIS 2A Eksisterende forhold 75 Figur 41: VIS 2B Uden beplantning 76 Figur 42: VIS 2C med beplantning 76 Figur 43: VIS 3A Eksisterende forhold 77 Figur 44: VIS 3B Uden beplantning 77 Figur 45: VIS 3C med beplantning 78 Figur 46: VIS 4A Eksisterende forhold 78 Figur 47: VIS 4B Uden beplantning 79 Figur 48: VIS 4C med beplantning 79 Figur 49: VIS 5A Eksisterende forhold 80 Figur 50: VIS 5B Placering i terræn 80 Figur 51: Tværsnit 81 Figur 52: Snit i terræn 81 Figur 53: Anlægget set fra Københavnsvej 82 4 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

7 Tabeller Tabel 1: Opsummering af fakta om biogasanlægget 9 Tabel 2: Nøgletal 16 Tabel 3: Tidsplan for etablering af biogasanlægget 17 Tabel 4: Biomasser til biogasproduktion på Solrød biogasanlæg 32 Tabel 5: Grænseværdier for lugt i miljøgodkendelsen for anlægget 33 Tabel 6: Gældende grænseværdier for emissioner fra biogasfyrede gasmotorer 36 Tabel 7: Støjgrænseværdier for biogasanlægget 38 Tabel 8: Oversigt over Lastbiltransporter til og fra anlægget pr. arbejdsdag (220 dage) 41 Tabel 9: Oversigt over lastbiltransporter der ikke er jævnt fordelt over hele året 41 Tabel 10: Forventet stigning i trafikbelastning 44 Tabel 11: Luftforureningsemission som følge af lastbiler med biomasse 45 Tabel 12: Udviklingsforløbet i trafikudviklingen 46 Tabel 13: Udpegningsgrundlag for habitatområde 130: Ølsemagle Strand og Staunings Ø 52 Tabel 14: Beregnet kvælstofnedfald omkring biogasanlægget som følge af biogasmotorens NO x -emission 56 Tabel 15: Samlet reduktion af emission af drivhusgasser som følge af projektet 61 Tabel 16: Energibalance for biogasanlægget 62 Tabel 17: Typisk sammensætning af forskellige gylletyper. 65 Tabel 18: Støjgrænseværdier for biogasanlægget 83 Tabel 19: Grænseværdier for lugt i miljøgodkendelsen for anlægget 83 Tabel 20: Grænseværdier for vibrationer for anlægget 83 SOLRØD KOMMUNE 5

8 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 VVM-redegørelsen og miljøvurdering Efter nøje undersøgelse af tre udvalgte placeringsalternativer i Solrød Kommune, ønsker Solrød Kommune på vegne af Solrød Biogasselskab, som er under dannelse, at etablere et biogasanlæg på et ca. 1,5 ha. stort areal beliggende på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr. nr. 13a, Jersie By, Jersie. Biogasanlægget indrettes til at modtage biomasse, der efter behandling på anlægget vil kunne udbringes på landbrugsjord uden restriktioner. Det drejer sig om fast biomasse hovedsageligt fra virksomheden CPKelco i Køge og fra strandrensning i Køge Bugt samt gylle fra landbruget. Anlægget vil overordnet blive baseret på traditionel og velkendt biogasteknologi, hvor den tilførte biomasse udrådnes i anaerobe forhold under termofile vækstbetingelser, dvs. ved ca. 52 C. Valget af anlægskoncept for biogasanlægget er baseret på de veterinære krav til hygiejnisering, der er til gyllebaserede biogasfællesanlæg, en enkel anlægsopbygning samt minimering af intern pumpning og egetforbrug af varme til processen. Der forventes i udgangspunktet et årligt råvaregrundlag på ca t tilført materiale, hvoraf t vil være i form af restprodukter fra pektin og carrageenanproduktion fra CPKelco, og t husdyrgødning fra svin og kvæg og t tang fra strandrensning i Køge Bugt. Hertil kommer 400 tons grødeskær, hestegødning og anden biomasse. Selve biogasproduktionen sker ved udrådning af organiske affaldsfraktioner her er der altså tale om pektinaffald, gylle samt tang. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 5,4 mio. m 3 metan årligt. Der arbejdes hen imod en løsning, hvor den producerede gas sendes til Solrød Fjernvarmeværk og anvendes i en gasmotor, hvorved der årligt kan produceres ca. 24,5 GWh el og ca. 28,5 GWh varme. Elektriciteten afsættes på elmarkedet, mens varmen afsættes til fjernvarmeselskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). 6 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

9 Biogasanlægget vil være i drift døgnet rundt alle årets dage. Dog vil der kun blive tilkørt råvarer inden for normal arbejdstid kl. 6:00 til 18:00 på hverdage samt kl. 6:00 til 15:00 på lørdage. Tidsrummet 6:00 til 7:00 vil alene være forbeholdt trafik ad motorvejen/roskildevej. Biogasanlægget forventes idriftsat medio Nul-alternativet Nul-alternativet beskriver situationen som den vil se ud, hvis ikke der fortages ændringer af den nuværende forsynings-situation. Nul-alternativet er her, at biogasanlægget ikke bygges. Nul-alternativet eller baseline, som det også kaldes, skal bruges til at vurdere miljømæssige fordele og ulemper ved biogasanlæggets etablering. Ved at sammenlige nul-alternativet med etablering af et biogasanlæg er det muligt gennem sammenligninger at vurdere fordele og ulemper. Nul-alternativet betyder, at den eksisterende håndtering af gylle, tang og pektinaffald vil fortsætte som hidtil. For gylles vedkommende vil det betyde, at gyllen spredes som normalt. Den indsamlede tang vil fortsat blive nedpløjet på landbrugsjord eller komposteret, mens pektinaffald enten vil blive nedpløjet på landbrugsjord eller anvendt som dyrefoder. I nul-alternativet, altså hvis biogasanlægget ikke bygges, vil der selvfølgelig ikke være risiko for lugt fra et ikke-eksisterende anlæg. Omvendt vil gylle, der er behandlet i et biogasanlæg, generelt medføre færre lugtgener ved udspredning end rågylle. 1.2 Alternativer Som nævnt foreslås biogasanlægget placeret på Åmarken 6 i Lille Skensved. Selvom det er en oplagt mulighed skal det vurderes, om der er alternativer Alternative løsninger Det er vurderet, at det ikke med alternative løsninger til håndtering af pektinaffald, gylle og tang vil være muligt at levere samme væsentlige miljømæssige og økonomiske fordele som tilfældet er med etableringen af biogasanlægget. Alternative løsninger er således ikke undersøgt nærmere Alternative anlægskoncepter Andre teknologier er ikke undersøgt, idet biogasproduktion p.t. er den eneste realistiske teknologi til udnyttelse af gylle til energiproduktion. Det gælder i særdeleshed når alle positive aspekter inddrages i vurderingen. Hvad angår anlægskonceptet findes der ligeledes ikke realistiske alternativer til den fuldt omrørte reaktortank, når det tilførte materiale er tyktflydende som i nærværende anlæg Alternative placeringer af biogasanlægget Som følge af indkomne forslag/kommentarer fra idefasen og afholdelse af borgermøde om biogasanlægget, er der undersøgt to placeringsalternativer til Åmarken 6. De to alternative placeringer er primært udvalgt på baggrund af den gode beliggenhed i forhold til det SOLRØD KOMMUNE 7

10 overordnede vejnet specielt tilkørselsmuligheden til motorvejen - og dermed let adgang til anlægget for leverandører med råmateriale. imod Biogasanlægget forventes årligt at reducere drivhusgasudledningen med ca t, hvilket alene svarer til 45 % af kommunens reduktionsmål. De 2 placeringsalternativer ligger dog væsentligt højere terrænmæssigt end placeringen ved Åmarken 6, og anlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne vil derfor være udtalte ved disse placeringer. De to alternative placeringer ligger yderligere tættere på bymæssig bebyggelse og boliger i det åbne land end de anbefalede minimumsafstande på henholdsvis 500 meter og 300 meter. Sammenholdt med den fremherskende vindretning i Danmark (vestenvind), er dette den væsentligste årsag til, at de to alternative placeringer er fravalgt. 1.3 Miljøpåvirkninger Miljøpåvirkningerne af biogasanlægget under opførelse og drift er vurderet. Dette drejer sig bl.a. om lugt, støj, trafik, klima mv. Solrød Kommune har siden 1999 arbejdet på at skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling. Til det hører, at kommunen også har arbejdet seriøst med at løse klimaudfordringen. Kommunens klimaplan fra 2009 opstiller nogle af landets mest ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasudledningerne, der sigtes på at reducere kommunens drivhusgasudledninger med ca. 55 % frem Ydermere stiller forslaget til Vandplanen for Køge Bugt krav om en årlig reduktion på 86,2 t kvælstof og 5,9 t fosfor. Fjernelse af tang i forbindelse med etablering af biogasanlægget vil samtidig medføre en årlig reduktion på 62 t kvælstof og 9 t fosfor fra Køge Bugt, dvs. størsteparten af de fastsatte reduktionskrav. Målsætningen i forslaget til Vandplanen gælder frem til 2015, og omkostningerne er beregnet til ca. 43 mio. kr. årligt. Etableringen af et biogasanlæg vil således tillige medføre en væsentlig reduktion i udgifterne til reduktion af kvælstof og fosfor i Køge Bugt. Der vil være en indkøringsfase af biogasanlægget, hvor lugtpåvirkningerne vil være af en anden karaktér og muligvis øgede i forhold til den normale driftssituation. Varigheden er vurderet til ca. 3 måneder, idet det vil tage tid at indkøre biofilter og biogasprocessen. Renseforanstaltninger og skorsten etableres dog på en måde og i en størrelse, der sikrer, at anlægget ikke overskrider miljøgodkendelsens krav til lugt i driftsfasen. Det vurderes således, at der samlet set gøres hvad der er praktisk muligt for at reducere lugtemissionerne, gennem etablering af lukket modtagehal med afsugning af lugtstoffer til et veldimensioneret lugtrenseanlæg. 8 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

11 Der lægges op til, at biogasanlægget vil blive drevet på en måde, der kan betegnes som bedste praksis. Det gør, at der kun i unormale driftssituationer, vil være emissioner af lugt, der kan virke til gener for omboende. De unormale driftssituationer undgås ved at indføre dokumenteret fokus på styring af driften. Det vil betyde, at der til stadighed er fokus på at minimere alle negative miljøpåvirkninger fra anlægget. Biogasanlægget vil give anledning til øget lastbiltrafik til og fra stedet. Samlet vurderes den trafikale påvirkning, som følge af aktiviteterne på biogasanlægget, kun at få begrænset betydning for forholdene på vejene omkring anlægget. Trafikbelastningen vil være beskeden på de overordnede veje som Roskildevej, Ejbyvej og motorvejen. Vejen mellem CPKelco og biogasanlægget, dvs. Østergade og Naurbjergvej, vil være mest belastet. Ydermere vil behandlingen af rågylle i anlægget medføre en betydelig reduceret lugtgene ved udbringning på markerne i forhold til rågylle direkte udbragt, ligesom fjernelse af tang utvivlsomt vil reducere lugtgener fra rådnet tang på stranden betydeligt. Der vil ske en række forbedringer af de landbrugsmæssige forhold, herunder en forbedret nyttevirkning af kvælstof ved udspredning af afgasset biomasse frem for ubehandlet rågylle. Ukrudtsfrø elimineres i biogasprocessen, og det samme sker med mange miljøfremmede stoffer fra rengøringsmidler og medicin, der ellers ville blive spredt på agerjorden. Der etableres foranstaltninger, som vil medvirke til at sikre, at der ikke opstår støjmæssige forhold, der overskrider de gældende grænseværdier. Anlæggets samlede belastning af omgivelserne med støj vurderes således at ligge under de vejledende grænseværdier, og vil derfor ikke give anledning til væsentlige påvirkninger. Ydermere er det vurderet, at en placering af biogasanlægget på den givne lokalitet ikke vil reducere de kulturhistoriske værdier væsentligt eller være væsentligt til gene i forhold til de landskabelige interesser. 1.4 Sammenfattende vurdering Det er vurderet, at etableringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune vil medføre en række betydelige miljøfordele. Biogasanlægget vil bl.a. medføre en reduktion af drivhusgasudledningerne på ca t hvilket alene svarer til over halvdelen af de opstillede reduktionsmål i klimaplanen fra Herudover vil anvendelsen af tang medføre en reduktion af kvælstof og fosfor der stort set opfylder reduktionskravene i vandplanen for Køge Bugt. I forbindelse med opstartsfasen af anlægget, må der dog forventes midlertidige lugtgener. Varigheden for- Tabel 1: Opsummering af fakta om biogasanlægget Faktaark Årlig CO 2 -reduktion Årlig kvælstofreduktion i Køge Bugt Årlig fosforreduktion i Køge Bugt Udvaskning af kvælstof fra marker Påvirkning af beskæftigelse Påvirkning af sundhed Påvirkning af dyreliv Påvirkning af natur og miljø Påvirkning af grundvandsinteresser Lugtgener fra anlæg Lugtgener fra gylleudbringning Lugtgener på strand Støjgener Trafikale gener Visuel påvirkning tons 62 tons 9 tons Reduceret Positiv Positiv Minimal Minimal Ingen Minimal Reduceret Reduceret Minimal Nogen Negativ 45 % af kommunens klimamål 72 % af reduktionskrav for Køge Bugt 100 % af reduktionskrav for Køge Bugt Afhængig af afgrødetype 6-8 fuldtidsbeskæftigede Mindre skadelig emission Ingen identificerbare Ingen identificerbare Risiko for forurening ubetydelig Evt. under vedligehold/sandfjernelse Effekt i hele udbringningsområdet Systematisk strandrensning Især omkring anlæg Øget transport gennem Naurbjerg Sløres af beplantning SOLRØD KOMMUNE 9

12 ventes at være ca. tre måneder. I driftsperioden vil lugt og øvrig luftemission fra anlægget blive reduceret, og dermed overholde de vejledende grænseværdier for lugt, ligesom anlægget vil overholde de vejledende grænseværdier for støj hos nærmeste nabo med god margin. Trafikken til og fra anlægget vurderes at have en begrænset betydning for forholdene på vejene i nærheden af området. Dog må der påregnes en øget transport af gylle og tang fra nærområdet. Anlægget vil være mest synligt set fra vest- og nordsiden, idet de højeste bygninger og skorstenene vil være tydelige elementer i landskabet.anlægget vil derimod set fra syd og øst være forholdsvist skjult af bevoksningen i Jersie Mose/Hyllemose. Anlægget vil dog ikke ødelægge muligheden for at se det åbne land og indblikket i Jersie Mose/Hyllemose nævneværdigt, idet anlægget placeres i en lavtliggende del af landskabet. Anlægget vil kun i begrænset omfang påvirke den beskyttede natur omkring Jersie Mose/Hyllemose, idet anlægget vil blive placeret i udkanten af området på et allerede opdyrket areal. Ligeledes vurderes det heller ikke at påvirke overfladevand og grundvand eller øvrige miljøforhold nævneværdigt. 1.5 Lovgrundlag Beskrivelse af VVM redegørelse og Solrød kommunes afgørelse på screeningsansøgning. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Biogasanlægget er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 litra b Anlæg til bortskaffelse af affald samt pkt. 3 litra a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Solrød Kommune, har på baggrund af rapporten Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas (SK, 2010) samt en VVM-screening truffet afgørelse om, at anlægget skal VVM-vurderes. Kommunen har lagt vægt på, at biogasanlægget vil anvende væsentlige mængder af råstoffer samt at anlæggets mulige placering er forholdsvis tæt på et Natura 2000 område. VVM-screeningen er vedlagt som bilag. Afgørelsen er truffet under henvisning til 5, stk. 1 nr. 2, jf. 3, stk. 2, i den anførte bekendtgørelse nr af 15/12/2010. En strategisk miljøvurdering (SMV) skal belyse miljømæssige indvirkninger af planer, fx kommuneplantillæg. Reglerne for SMV er beskrevet i lov om miljøvurdering af planer og programmer, bekendtgørelse nr. 936 af 4. september Da lokalplanområdet i dette tilfælde er identisk med selve projektet, og der dermed er væsentlige overlap mellem VVM og SMV, behandles disse samlet. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 10 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

13 2 Projektbeskrivelse I denne VVM-redegørelse beskrives og vurderes de væsentligste påvirkninger på miljøet, hvis der etableres et biogasanlæg i Solrød Kommune. Redegørelsen omfatter alene biogasanlægget med tilhørende tekniske anlæg. Den omfatter derfor ikke konsekvenserne på øvrige anlæg som f.eks. et gasmotoranlæg ved Solrød Fjernvarmeværk eller gasledning dertil. Biogasanlægget er endnu ikke detailprojekteret. Denne VVM-redegørelse er derfor gennemført for et anlæg, som det skønnes at blive udført. Anlægget er dimensioneret og designet på basis af erfaringer fra tilsvarende anlæg, men det må forventes, at det endelige anlæg på visse punkter vil adskille sig fra det her beskrevne. 2.1 Baggrund for projektet De globale klimaændringer og de begrænsede ressourcer af især olie vil sætte dagsordenen for klima- og energipolitikken i årene fremover. Klimaændringerne stiller massive krav til reduktioner i udledningen af drivhusgasser og dermed til vores forbrug af kul, olie og naturgas. Samtidig må priserne på disse brændsler forventes at stige, når de tilbageværende ressourcer skal dække en stigende efterspørgsel. Det danske og internationale samfund står således overfor to store udfordringer. For det første skal den menneskeskabte globale opvarmning begrænses. Dette kræver en kraftig reduktion i udledningen af drivhusgasser. For det andet vil den globale vækst i de kommende årtier kræve markant større mængder energi. Det vil give knaphed i adgangen til de fossile brændsler, som i dag dækker hovedparten af samfundets energibehov. Presset kommer i første omgang specielt på udbuddet af olie, men senere også for naturgas. Fossile brændsler som olie, kul og gas står i dag for ca. 80 pct. af Danmarks energiforbrug. Samtidig vil Danmarks olieog gasproduktion fra Nordsøen falde markant i de kommende år. Alene frem imod 2015 forventes en nedskrivning af olieproduktionen på 16 % i forhold til 2011, mens der for gas er foretaget en nedskrivning på 18 %. Trods udbygning af nye felter og videreudbygning af en række eksisterende felter, forventes Danmark således allerede fra og med 2020 at overgå fra at være nettoeksportør af olie til at blive nettoimportør (Energistyrelsen, 2010), og det er derfor et politisk mål i Danmark at gøre vores energisystem uafhængigt af fossile brændsler. Med Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi (Regeringen, 2011) fremlægger regeringen sit bud på, hvordan Danmark kan blive uafhængige af fossile brændsler i Det er en politisk dagsorden, der stiller krav om en markant omstilling af det danske energisystem til et system alene baseret på vedvarende energiressourcer. En række undersøgelser og rapporter om klimasituationen dokumenterer, at jo tidligere vi kommer i gang med indsatsen, jo billigere og mere fordelagtig kan det blive for os. Det er naturligvis også baggrunden for, at mange af landets kommuner ønsker at indgå i bestræbelserne på at eliminere drivhusgasserne og stræber efter at gøre sig uafhængig af fossile brændsler. Dette er således også baggrunden for klimaindsatsen i Solrød Kommune. Solrød Kommune har siden 1999 arbejdet på at skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling. Til det hører, at kommunen også har arbejdet seriøst med at løse klimaudfordringen. Kommunen har bl.a. i 2008 som en af de første kommuner i landet udarbejdet en ny varmeplan (SK, 2008), ligesom kommunens klimaplan fra 2009 (SK, 2009) opstiller nogle af landets mest ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasudledningerne. Klimaplanen dækker perioden og indeholder både en kortsigtet plan frem til 2014, hvor der er formuleret en række specifikke mål for forskellige sektorer SOLRØD KOMMUNE 11

14 i kommunen, samt en langsigtet plan frem til 2025, hvor der sigtes på, at kommunen har reduceret drivhusgasserne med ca. 55 %. Til opnåelse af de kommunale klimamålsætninger peges der både i Varmeforsyningsplanen og især i Klimaplanen på en række muligheder for reduktion af drivhusgasserne. Et af initiativerne er opførelse af et biogasanlæg, hvor der produceres CO 2 neutral energi baseret på lokale biomasseressourcer. Som konsekvens af vedtagelsen af Solrød Kommunes Varmeforsyningsplan og Klimaplan er der således gennemført en undersøgelse af grundlaget for at etablere et biogasanlæg, der kan levere CO 2 neutral og vedvarende energi. I undersøgelsen er der fokuseret på anvendelse af lokale materialer, der er velegnede til udrådning i et biogasanlæg. Et af de materialer er tang, der hvert år skyller op på stranden ved Køge Bugt, og danner en bræmme af brunt organisk materiale i strandkanten, såkaldt fedtemøg. Der er et stærkt ønske blandt Solrød Kommunes borgere og brugere af stranden om at få fjernet tang. Forekomsten af tang på strandene og i vandet kan være stærkt generende for badegæsterne og beboere i nærområdet, fordi opskyllede bunker af tang medfører gener ved badning og lugtgener, når bunkerne begynder at rådne. Dette problem deles af nabokommunerne, der ud over udfordringen med at rense stranden for tang, i lighed med Solrød skal betale for at skaffe sig af med materialet. Derfor er der undersøgt mulighed for anvendelse af tang fra Solrød, Greve og Køge kommuner til produktion af biogas. Undersøgelsen omhandlede ligeledes mulighederne for brug af organiske restprodukter fra lokal industri samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Virksomheden CPKelco beliggende i Ll. Skensved producerer store mængder organiske restprodukter fra produktionen af pektin og carrageenan baseret på henholdsvis citrusskaller og tang. Disse restprodukter har været relevante at undersøge i forhold til egnethed som medie i et biogasanlæg. Resultatet af undersøgelsen viste, at det er muligt at etablere et biogasanlæg med en sund økonomi samtidig med at der vil opnås væsentlige miljøfordele ved opførelsen af anlægget. Der er især følgende miljømæssige fordele ved etablering af biogasanlægget: Reduktion af lugtgener fra standen fra udrådning af tang. Fjernelse af tang medfører samtidig en årlig reduktion på 62 tons kvælstof og 9 tons fosfor fra Køge Bugt. Til sammenligning kan nævnes, at der i udkastet til vandplanen for Køge Bugt stilles krav om en årlig reduktion på 86,2 tons kvælstof og 5,9 tons fosfor. Målsætningen gælder frem til 2015 (MIM, 2010). Omkostningerne til dette er i Vandplanen 12 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

15 beregnet til ca. 43 mio. kr. årligt. Etableringen af et biogasanlæg reducerer således tillige udgiften til reduktion af kvælstof og fosfor i Køge Bugt. Restproduktet fra biogasanlægget vil indeholde ca. 410 tons kvælstof og knap 78 tons fosfor. Samlet reduktion af drivhusgasser på ca tons CO 2. På baggrund af forundersøgelsen har Solrød Kommunes Teknik og Miljø på vegne af Solrød Biogas, som er under dannelse, påbegyndt arbejdet for etablering af et biogasanlæg i Solrød Kommune beliggende på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr. nr. 13a, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune har indgået en formel samarbejdsaftale med virksomheden CPKelco om at benytte restprodukter fra produktion af pektin og carrageenan til energiproduktion i et biogasanlæg. Biogasanlægget etableres dermed i tæt samarbejde med Solrød kommune og vil være centralt beliggende i forhold til ressourcegrundlaget, eksisterende produktionsanlæg og øvrige forsyningsanlæg. Med etableringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune vil det ligeledes være muligt at etablere samarbejde med en række nærliggende forskningsinstitutioner, der forsker i biogas, herunder Risø DTU og DTU Miljø. Visionen er således også, at anlægget skal danne grundlag for viden, undervisning, forskning og udvikling og dermed som inspiration for fremtidige bioenergianlæg i Danmark. Udover at bidrage til en forbedring af miljøet er formålet med etablering af biogasanlægget produktion af grøn energi og fjernvarme på affaldsmaterialer som gylle, restprodukter fra produktion af pektin og carrageenan, og tang. Hertil kommer, at den afgassede biomasse giver anledning til færre lugtgener under udspredning end ikke-afgasset rågylle. Det giver en fordel for naboer til landbrugsarealer med gyllespredning. 2.2 Beskrivelse af projektet Solrød Biogas etableres som nyanlæg på grundlag af resultater af forundersøgelsen beskrevet i rapporten Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas (SK, 2010). Der vil være tale om at etablere et biogasanlæg, der størrelsesmæssigt svarer til de såkaldte fællesbiogasanlæg i Danmark. Selve biogasanlægget er overordnet baseret på traditionel og velkendt biogasteknologi, hvor det tilførte materiale udrådnes under anaerobe forhold med termofile vækstbetingelser, dvs. ved ca. 52 C. Valget af anlægskoncept for biogasanlægget er baseret på de veterinære krav til hygiejnisering, der er til gyllebaserede biogasfællesanlæg, en enkel anlægsopbygning samt minimering af intern pumpning og egetforbrug af varme til processen. Biogasanlægget indrettes til at modtage biomasse, der SOLRØD KOMMUNE 13

16 efter behandling på anlægget vil kunne udbringes på landbrugsjord. Biomassen skal i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK, 2006a) gennemgå en hygiejnisering ved opvarmning til C (2-4 timers garanteret opholdstid). Udrådningen sker i et udrådningsanlæg, der er lavet i serie, bestående af et stort primærtrin og et mindre efterudrådningstrin (jf. figur 4). Dette sker for at sikre den bedst mulige omsætningseffektivitet Råvarer Biogasanlægget forventes i udgangspunktet at skulle håndtere et råvaregrundlag bestående af tons restprodukter fra pektin og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco i Køge, tons husdyrgødning fra svin og kvæg, tons tang fra strandrensning i Køge Bugt samt en mindre mængde hestegødning og grødeskær. I alt ca tons tilført materiale på årsbasis. Råvaresammensætningen og -mængden kan variere og afhænger dels af de muligheder, der byder sig og dels af omkostningerne ved at indtage råvarerne. Det forudsættes dog, at anlægget udelukkende modtager organisk materiale, der overholder slambekendtgørelsens (BEK, 2006b) grænseværdier for tungmetaller mm., idet restprodukter fra anlægget vil blive genanvendt som gødskning på landbrugsarealer. For at imødegå evt. ændringer i biomassegrundlaget, forberedes anlægget til på sigt at kunne opgraderes til også at modtage højværdige, organiske restprodukter som fx energiafgrøder. En sådan ændring vil dog kræve en tillægsredegørelse. Når anlægget er etableret og idriftsat, kan andre råvarer løbende blive testet, og om muligt anvendt i anlægget efter en nærmere vurdering af Solrød Biogasselskab, ligesom råvaresammensætningen som nævnt ovenfor kan ændre sig over tid. Eksempelvis kunne det være en mulighed at inddrage energiafgrøder i form af ensilage. Indsamling af tang (strandrensning) Generelt er tang der skylles op på Solrød Strand domineret af ålegræs, der er en blomsterplante, som gror på havbunden, samt dunalger og vatalger. Dunalger (Pilayella littoralis) dominerer i starten af vækstsæsonen, mens vatalger (Ectocarpus) dominerer senere. Ålegræs (Zostera maritima), der er en bundplante, skylles op i størst omfang i sensommeren og efteråret, blandt andet i forbindelse med kraftig blæst. Fordelingen af arter varierer derfor over året, hvor indholdet af ålegræs er højst i slutningen af vækstsæsonen. Dette fremgår af figur 1. På en kyststrækning på 20 km i Køge Bugt vurderes biomassepotentialet for indsamlet tang at være ca. Figur 1: Fedtemøg - sammensætning 14 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

17 tons. Ved strandrensning vil der være en stor fraktion sand i det indsamlede tangmateriale, som så vidt muligt skal frasorteres, inden det bliver tilført biogasanlæggets tanke jævnt hen over året. Hidtidige forsøg har antydet, at fjernelse (udvaskning) af sandindholdet vil udgøre ca tons. Tang opsamlet i vintermånederne har lejlighedsvis et indhold af tungmetallet cadmium på over 0,8 mg/kg, hvilket er en overskridelse af slambekendtgørelsens grænseværdier. For at overholde slambekendtgørelsens grænseværdier vil disse fraktioner ikke tilgå anlægget (jf. afsnit 4.9.1). Indsamling af gylle Biogasbakterierne skal have det rette miljø at arbejde i med den rette balance mellem stoffer som kvælstof og kulstof. Det kan opnås ved at tilsætte gylle fra husdyrhold. Der anslås, indenfor en maksimal radius på 15 km fra anlægget, at være hhv tons og tons kvæg- og svinegødning pr. år, fra ejendomme af varierende størrelser, som potentielt kan tilføres biogasanlægget. Såfremt det er ønskeligt at tilføre en større mængde gødning, må dette gøres fra områder udenfor 15 km afstand. I Forundersøgelsen angives en opgørelse over svinegylle i Roskilde-området udført i Her konkluderedes det, at den samlede mængde svinegylle til rådighed i Roskilde-området er ca tons årligt, hvorfor mulighed for yderligere tilførsel er god. Valget af en maksimal radius på 15 km fra anlægget er dog foretaget ud fra en afvejning af den miljømæssige nytteværdi ved anvendelse af biomassen til energiformål og de miljømæssige konsekvenser ved transport af biomassen over længere afstande. Konsekvenserne ved udvidelse af indsamlingsområde bør derfor vurderes nøjere i tilfælde heraf. Restprodukter fra CPKelco Restprodukter fra CPKelco udgør ca. 60 % af den samlede biomasseleverance til anlægget og består dels af restprodukter fra pektinproduktion (baseret på citrusskaller) og dels af restprodukter fra carrageenan-produktion (baseret på importeret tang). Der produceres årligt ca tons restprodukter fra pektinproduktion, mens carrageenan restprodukt udgør ca tons årligt. Carrageenan restproduktet har imidlertid et indhold af tungmetallet Cadmium på op til 3,5 mg/kg, hvilket overskrider slambekendtgørelsens grænseværdier. Koncentrationen er dog varierende, og ca. en tredjedel (2.400 tons) indeholder således mindre end grænseværdien på 0,8 mg/kg. Kun de tons vil derfor blive anvendt i biogasproduktionen (Jf. afsnit 4.9.1). Samlet set leverer CPKelco således årligt tons restprodukter til biogasanlægget. SOLRØD KOMMUNE 15

18 Alle restprodukter fra CPKelco transporteres idag enten østpå ad Åmarken eller vestpå via Østergade/Ejbyvej til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. Nogle transporter er solovogn (ca. 15 tons) mens andre er med anhænger (ca. 30 tons). Der er således i dag en betydelig transport af biomasse fra CPKelco til fjernere destinationer end til det planlagte biogasanlæg Produktion Den estimerede gasproduktion er ca. 5,4 mio. m 3 metan årligt. Det er hensigten, at den producerede biogas udnyttes i et kraftvarmeanlæg, hvor den producerede elektricitet sælges på elmarkedet og varmen sælges til fjernvarmeselskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). I praksis vil Solrød Fjernvarmeværk derfor formodentligt varetage distributionen af varmen. Fjernvarmeværk via rør. Transport af biomasse til anlægget og restprodukter fra anlægget foretages med lastbiler. Lugtende materialer (f.eks gylle) transporteres i lukkede tanke Etablering Myndighedsbehandling og udarbejdelsen af detailprojekt, udbud og etablering af anlægget forventes at ske efter den overordnede tidsplan i tabel Placering og omfang Anlægget placeres sydøst for Åmarken, ca. 600 m fra krydset mellem Åmarken og Roskildevej på et ca. 1,5 ha stort areal beliggende umiddelbart vest for Jersie Hyllemose. Figur 2 viser virksomhedens omtrentlige placering i forhold til omgivelserne. Et alternativ til dette vil være at sende den producerede biogas direkte til CPKelco. CPKelco vil kunne aftage hele produktionen af biogas til brug i eget energianlæg, og dermed erstatte dele af virksomhedens naturgasforbrug. Den nuværende afgiftsstruktur gør dog, at det ikke har været relevant at undersøge denne mulighed nærmere, idet rentabiliteten af biogasanlægget i så fald vil blive reduceret væsentligt. Nøgletallene for anlægget er som anført i tabel 2. Med udgangspunkt i ovenstående er det hensigten, at gassen skal transporteres fra biogasanlægget til Solrød De højeste bygningsdele er to reaktortanke, der hver vil få en højde på 21 meter og en effektiv diameter på hver ca. 16 m, en skorsten med en højde på 25 meter, samt en modtagehal med en højde på 11 meter. Området er beliggende i landzone og anvendes i dag til konventionelt landbrug. Arealet, hvor anlægget er placeret, ligger i et svagt bølget landbrugsområde med landsbyer, spredte gårde og småbebyggelser. Anlægget vil blive placeret relativt lavt i landskabet, og vil være delvist afskærmet mod syd og øst af eksisterende træbeplantning i Jersie Mose/Hyllemose. I afsnit 5 er der, i form af visualiseringer af udsigten fra Jersie til Køge Tabel 2: Nøgletal Nøgletal for Solrød Biogasanlæg Årlig biomasseindsamling Årlig omsætning i biogasanlæg input/output Årlig metanproduktion Årlig varmeproduktion ved kraftvarme Årlig el-produktion ved kraftvarme Internt varmeforbrug til processerne Ca tons (heraf frasorteres ca tons sand) Ca tons / tons Ca. 5,4 mio. m3 28,5 GWh 24,5 GWh 2,2 GWh 16 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

19 Figur 2. Placering af biogasanlægget (markeret med orange) Bugt samt anlæggets påvirkning af kystzonen (anlæggets fremtræden set fra kysten/vandsiden), foretaget en særlig vurdering af de højeste bygningsdele i relation til omgivelserne. Tabel 3: Tidsplan for etablering af biogasanlægget Handling Forslag til VVM-redegørelse Forslag til Miljøgodkendelse Forslag til kommuneplantillæg Offentlig høring af forslag Udarbejdelse af forretningsplan og finansieringsplan Byrådets endelige stillingtagen til biogasprojektet Udarbejdelse af lokalplan Udstedelse af kommuneplantillæg Offentlig høring af lokalplan Rådgiverudbud inkl. prækvalifikation Totalrådgiverudbud, evt. med forudgående prækvalifikation Valg af endeligt anlægskoncept og leveringssystem Gennemførelse af anlægsarbejder Prøvekørsel og kommerciel drift Deadline September 2011 September 2011 September 2011 Oktober 2011 december 2011 September 2011 december 2011 December 2011 December 2011 februar 2012 Januar 2012 februar 2012 Februar 2012 april 2012 April 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Marts 2013 Juni 2013 SOLRØD KOMMUNE 17

20 Placeringen på Åmarken 6 er valgt ud fra en afvejning af følgende forhold: Passende afstand til bymæssig bebyggelse Passende afstand til boliger i landzone God forbindelse til det overordnede vejnet Kort afstand til leverandører af råmateriale Mulighed for indpasning i landskabet Passende afstand til beskyttet landskab, natur, og kultur Afstand til bymæssig bebyggelse og boliger i landzone Arealet er beliggende ca meter fra nærmeste bymæssig bebyggelse (Strandgården), hvorved anbefalingerne om afstand på 500 meter fra bymæssig bebyggelse kan overholdes ved denne placering. Køge Kommune har herudover planer om et byudviklingsprojekt i Køge Nord i forbindelse med etablering af station ved København/Ringstedbanen. Anlægget vil blive placeret ca meter øst for Egedesvej, hvorfor anlægget således heller ikke vil overskride afstandskravene hertil. Arealet er dog beliggende kun meter fra nærmeste bolig i landzonen (Åmarken 4), og det skal derfor sandsynliggøres, at bl.a. støj- og lugtgrænseværdier kan overholdes. Beliggenhed i forhold til overordnet vejnet og leverandører Som følge af transportbehovet i forbindelse med driften af biogasanlægget, er det vigtigt, at biogasanlægget har god forbindelse til det overordnede vejnet samt kort afstand til især virksomheden CPKelco i Ll. Skensved, der skal levere ca. 60 % af den samlede mængde biomasse til anlægget. CPKelco ligger øst for Ll. Skensved og kan transportere råmaterialet enten ad Naurbjergvej Yderholmvej Åmarken eller ad Egedesvej Motorvejen Åmarken via den kommende motorvejstilkørsel ved Egedesvej. Arealet er således velbeliggende i forhold til Åmarken og Motorvejen (udfletningsanlægget ved Roskildevej- Cordozavej). Indpasning i landskabet De højeste bygningsdele er som nævnt skorstenen med en højde på 25 meter og de to reaktortanke med en højde på hver 21 meter og en diameter på ca. 16 meter. Det er derfor væsentligt, at anlægget bliver placeret hensigtsmæssigt i landskabet for at mindske dets synlighed. Terrænmæssigt ligger arealet lavt set i forhold til kysten, og tæt op ad bevoksningen i kanten af Jersie Hyllemose, som derved får en afskærmende effekt i forhold til anlægget. Desuden er det muligt her at etablere supplerende, afskærmende beplantning omkring anlægget, i harmoni med den eksisterende bevoksning. 18 VVM-REDEGØRELSE SOLRØD BIOGASANLÆG

VVM-redegørelse Solrød biogasanlæg ETABLERING AF BIOGASANLÆG VED ÅMARKEN 6, 4623 LILLE SKENSVED

VVM-redegørelse Solrød biogasanlæg ETABLERING AF BIOGASANLÆG VED ÅMARKEN 6, 4623 LILLE SKENSVED SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ VVM-redegørelse Solrød biogasanlæg ETABLERING AF BIOGASANLÆG VED ÅMARKEN 6, 4623 LILLE SKENSVED November, 2011 Forfattere: Anders M Fredenslund (RUC) Benedicte Julie Voltelen

Læs mere

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning Debatoplæg Deltag i debatten Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen for et biogasanlæg i et erhvervsområde

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

Biogasanlæg - del af GreenLab Skive

Biogasanlæg - del af GreenLab Skive WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-5660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Biogasanlæg - del af GreenLab Skive 6. marts 2017 Debatoplæg Side 1 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 14 Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg By- og Landsbyudvikling - Vedtaget sept. 2011 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune 1 2 Baggrund Kommuneplan 2013 skal som noget nyt planlægge for fælles biogasanlæg. Det er et statsligt mål, at halvdelen af husdyrgødningen

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Lokalplan nr Biogasanlæg ved Åmarken

Lokalplan nr Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse af Solrød Biogas A/S

Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse af Solrød Biogas A/S SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Biogas A/S Åmarken 6 4623 Ll. Skensved Att.: Mikkel Busck Den 20. juli 2015 J.nr. 15/8211 Ref. LLK Telefon: 56 18 23 30 Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå. Adresse: Løjstrupvej 12B, 8870 Langå. Dansk Biogasrådgivning A/S

Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå. Adresse: Løjstrupvej 12B, 8870 Langå. Dansk Biogasrådgivning A/S Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå Visualisering fremstillet Debatperiode: 21. marts - 18. april 2017 af: O:\Administration\123 Nyt Logo LMO\logo LMO 2014.jpg

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Oversigt over og behandling af indkomne høringssvar vedrørende Projektforslag for Solrød Biogas. Byrådet Dato: 13. maj 2013 Sagsbeh.: anfr Sagsnr.: 13/4058

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Biogasprojektet. På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år

Biogasprojektet. På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år Biogasprojektet På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år Svingödsel, 7 500 m3, varav 4 500 från WG Biomassa från Findus, 30 000 m3. Den består av slam

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Debatoplæg Planlægning for Pig City

Debatoplæg Planlægning for Pig City Debatoplæg Planlægning for Pig City -Et kombineret svinebrug og gartneri med integreret slagteri, pakkeri, miljø- og energianlæg inklusiv gårdbiogasanlæg m.m., på Kollens Møllevej 33, Stjær Ideer og forslag

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Fordebat Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept. 2013 kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Program Kl. 19.00 Kl. 19.15 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.45 Velkommen v/ Jens Ravn,

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere