'; 6?" name="description"> '; 6?">

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U"

Transkript

1 *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? -'fu,»'%#àf>`fë=f'='- -mf'-éfü; U' ' ; ;"*"' 'r:- :ín'= :'-;3; fr' ` -' 'x* *"-' -' >'»"= ff f/ J' 'fl' ' "' -:Ö \" ''-sf' r" -'ll -: ' f" "~::':: v:"`?' øfø' - ' ~$f =Wf f, ' "' TW'- ', ' : - - ' Åfl ~ - -- (J-"-: nfhllo ' --::-'a?:\, ` ' : L '- - " \` /:Å-:"4'-: o L --; : ' --ca 2' ~:-:--,:' '-`f j'-'æ /» ~ : 7 `l-t f, J -' '*-f'f---ar,--'vn=::-faefww w 2 fn' :f;:*9"'-':'-"' l'l`éju" ---=--:v-nl lnflll- ll f- F f tf au- " f -'' """' ' øfl«ø*fl?r#é;%é' ~ " ' ffl: E' >= 2 få " - - ' É) fl' D\\,n- Vf) FQ Un -b-l -u' : 'm\rf': fí p- ' ' '-u h vè f 7":- l'- =:'-3'-:J - """' gun '-----Å -:Ã l-íl- ' "'-»--"" E W='W-*-»53>' -ga f? L»l - J' r : rålf- ""FT -0' ` wt- ' L :; F"-3'`í rmí,:??*äé*~cr~ M"-::--' dl 's '-a :ufq af : f-,j få -, -, ; 3 'nfl 4-l"' ' f,, -J' : :W -' :* * r-:*- ~'=-3; W' ' r-t7'-7: " f z' ø ' g ållw;,;'''-: ' - -T '-'--ny--øf- -c-g--:--n-ø 'H ' ",,;` få " al'-?"""":' r"- ' ' 'På -"-h on --'p-:"\^';"&-å': ': "-\, "~\-- --, '~ """-,,": - - -; =~~,\->- '- 'ø' e 5 ' #57 -'---'--- -wxn-nøf"-----na-ll-""','h u`"::` - -`\t-`;:`=`` "\ 'H-'M "'~~ u "'\ " ' -"-g un-un- ""'\ 'k "`*{\,,; C/3 C5 CD C) Q- BJ e udarhejfe af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U CU CD S "S C3 L-l LCD Q) Cl) 3 C?-, DET KONGELGE BBLOTEK `l É T ' Sp CD C) GJ DDA SUB!! - a D CZ)C3- :;(D('3 døzwxy -9 f- -= f -5'-;3 JLQÃL Jgrm ;

2 n::ho--fsf0 F0rOrd(PRJ-JOB) 00r0 0ø0lereuefsøneeccesøflaeuoøo nteresseforhold Skølevæeenet på CQ ç+ *e ;Ua øerne(prjmjob),,,,,,,,,,,, 5 Crox(JOB),~~,25 Hovedtqæk af skolevæeenets hstore på StThomee Outwell-saoouooootðoøl-conuøoøooaeooocræøøeütos-v52 Træk af udvklngen l85o,erne og 6o,erne på Udvklngen l8?o,erne og 8o,erne på n H c+,th0m&g (PRJ) 06`fU0f8'fføcøoøønøfnuencuøloeuuocne +ø:ou e-&0øl: a Skoleloven af l88q for StCrox(JOB),,,,,,, c,, H u? 9 -J \,~ o Forsemmelser, sær peroden l87o~l9oo på St0CrO):(JOB)&ørntacooouøoeouooørøven-eoooøonuocoo:l6)- - Konkluson for Konkluson for CD C ('2 *"S Ox(JOB)üE,,9 Kldemeterele og ltteraturfortegnelee(prjmjobj099 Blag **G 0 'lfvøeøocosuooooaeooneøefoaeøeooøoøouglo

3 : 5-43 JLJp H- 'sf ortevnelsf, J - 0 "" - 'ä'd':4-, "`l')ny-(-- nu-':~ :`:'4 -år zlllnn-at-nl-q-n-:nn-nu Folkemængden DV löff Q Befolknngen 0 C`\\J Born den skolepl J (Q tt'}j G; to alder på DV 7 Kurve over born 5-5 års alderen for StCrox kommune 8 9 Lo Ll ;2 'Z - /~ 0 l;~» TO le Pe -- Kort over "C5vw : StCrox St,Thmss 835~9 :J ---nx Cr: '\\ U«9 DV l846 fordelt efter alder og ken l8uo~l9lo Kurve over ndskrevne elever sammenholdt med fremmødte på StThomss n -"- StThomas/StJan l8qo~l9lo StThomss Kurve over skolernes udvklng StThomas lsnddstrkt Kurve over månedsvs fremmøde for StThomas Oversgt over prvate skoler CA, l/9-872 ~ - 852»"- StCrox 884-l9oo Landskoledstrkterne StThomas ALøvmand's skolebygnng StCrox Fremmede StCrox lsndskoler l87o»l9oo Landskoledstrkter StCrox Forsømmelser SteCrox 870-Ö6 og l88o~l9oo Elevtal StCrox 889 l lse; l ll UCU' f HK - H ' í

4 4 Forord nden specalet begynder er der nogle ndledende bemærknnger v gerne vl gøreo Vort mål har været at vse sder af udvklngen ndenfor skolevæsenet på de dansk vestndske øer en perode fra skolevæsenets start og frem tl eal9oo, ndenfor dette brede område er der flere sder v gerne har vllet trække frem Det drejer sg om: a skolevæsenets hstore(bredt anlagt) b ndblk nogle sder af skolevæsenet som v opfatter som betydnngsfulde c forsøg på vurderng af resultatet af skoleundervsnngen V har måske nok valgt nogle forskellge ndfaldsvnkler tl løsnngen -n af dsse opgaver, men som allgevel på mange områder hænger sammen Det skal der kort gøres rede for her anga: Den hstorske beretnng har med fuldt overlæg fået en betyde- lg vægt V fnder det af stor betydnng at få dette område kortlagt, samtdg med at det har lettet behandlngen af det øvrge betydelgt Der er kke tdlgere skrevet noget sammenhængende om emnet, hvorfor W: - +f` ' dn :`\4\n-nu Q! : dlhqflq fl- vl maotð äomffc lm bufucu af FOP -ne --b dl---lg \':- 4-D HP É - --'"":-L læseren vl det uöåa mave - -;: uuu fflfl: 0-- vmfnng at vse at vore udvalgte problemer vrkelg på af betydnng H V har stort set benyttet os af den samme procedure og fremstllngs- 4 form, hvorved det har fået en vs sammenhæng V har også tlstræbt j ll denne del at fordele de fælles emneområder, således at overlapnnger blver undgået angb: Det drejer sg her sær om forsømmelser og vsse love og perso-~ nelle problemer H V kan desværre kke påstå at behandlngen af forsømmelser hænger særlg godt sammen Det skyldes materalets beskaffenhed, som var klar dsfavør for StThomas Tl gengæld er det for StCrox vedkommende koblet sammen med gennemgangen af 884-loven på særdeles gunstg vs \ -, -,! :;, : --, H, -,,`,h,f-,,,,`,~',- -',-=-;,',,,\,,,- - ~, 4,:, :,,,,,-, :, J: :`,;;-;gf:l\, - - u ng--,,`-,,7, -~ -: , -, -, -, '-, - - ' - : --

5 ' Kombnatonen af forsømmelsestal og lovgvnng har desværre kke vst sg mulg for StThomas Derudover passer gennemgangen af 876-loven for StThomas/StJan kombneret med strden omkrng besættelsen/oprettelsen af skolenspektør stllng for alle tre øer fnt sammen med for StCrox êpgpgå: gennemgangen af 884-loven Dette har klart været det vanskelgste, sær for StThomas Det! 9 meget darlge materale er forsøgt suppleret med materale fra andre vestndske øer, nemlg de brtske øer Der er kke gjort forsøg på en egentlg tese V har kke fundet det formålstjenlgt ndenfor dette område, og ved en gennemlæsnng af det generelle afsnt vl det også fremgå at der kke vlle være bass for en sådan Det betyder på den anden sde kke at der helt og fuldstændg mangler en problemstllng Det er sg selv en problemløsnng at beskrve dette valgte områdepå en sådan måde at det gver menng, sy» nes relevant(for os selv og forhåbentlg andre) Der fndes naturlgvs også forsøg på at"stlle en dagnose" for den syge patent og påhvse hvor de ansvarlge begk fejltagelser og ofte med vores fulde J forståelse Tl en vs grad kan man godt betragte dette som en protest mod en mere ell mndre formålsløs jagt7-3 rl' CDH: Cl'CDr at opstlle teser nden~ for ofte noget søgte problemstllnger Når dette er sagt, så også ldt om de forhold v har arbejdet under V har naturlgvs forsøgt at udnytte at v er to om arbejdet, først og fremmest ved at få mere stof med på afgørende punkter Det betyder at v har forsøgt på at supplere hnanden på bedst mulg måde Dette falder mdlertd dårlgt tråd med kravet om at hvert bdrag skal kunne bedømmes for sg Det betyder her at hvad der vlle være naturlg at medtage begge bdrag, ofte kun vl fndes det ene, da det ellers vlle spolere fordelene ved at være flere om arbejdet(og have det dob~ belte sdetal) V vl også godt nformere om det som kke er med En del materale, "" '- ': '"-',- -, --' ^""l"'- ' ,-r,-`-,-- -,,,-- - -«\-'v-v-;---,-~,, -, -- --~--=-- - -, H -, "-',, - ' N 'f* -J'-, ~- -; ' - -' ' ' - ' ' - ',' -- --, - b - v '

6 '* Tr7"" Q Tu-rA'="l sær fra Rgsarkvet, mangler ford det er utlgængelgt eller kke kan fndes Af plads- og tdsmæssge grunde er avs materale kke nddraget, skønt det er en meget stor og værdfuld kldegruppe Der fndes endelg også nogle personlgheder v gerne vlle have gjort endog meget mere ud af Det gælder sær JTQun og OFBache V har vre kelg kke gvet dsse personlgheder omtale efter fortjenneste De særdeles çentrale for at forstå forholdene, men det må vente Dog har er v forsøgt at gå "bagom" Baches person vhja opsøgende arbejde gennem hans famle, men det er dog denne forbndelse kke benyttet bografsk henseende, skønt vljen bestemt er tl stede En 3 person kunne komme på tale, nemlg Rübner Petersen, skønt hans vrke var af senere dato En del materale,af samme karakter som det om Bache, er v besddelse af, sær gennem nogle lydoptagelser v har foretaget 977 hos en af hans gamle lærernder Det har heller kke været mulgt at gennemgå hele den omfattende lttefl ratur, der fndes om emnet, så fremt alle aspekter skullentrækkes nd Det drejer sg sær om den skoleteoretske ltteratur Men v har allgevel fundet det værdfuldt at orentere ltteraturen bredt for at angve emnets omfang Der er lagt betydelg vægt på den uddannelses~ sooologske ltteratur med specel tlknytnng tl det carebske ome råde, subsdært det latn-amerkanske Med afslutnngen af specalet må v nok erkende at det kke har været vdere hensgtsmæssgt at dele arbejdet op efter geografske krterer Dertl var materalet for ujævnt fordelt, med klar overvægt tl StCro dent at det kke stod tl at ændre Tl gengæld er der en vs udst W Da denne erkendelse ndtraf var arbejdet mdlertd så vdt fremskrebg uuì nng rådet bod på dette, hvorfor v kke mener det har fået afgørende betydnng København, januar l98o Paul Ravn Jepsen Jørgen OBjerregaard l F

7 ' 'í '=-' - beskrívelse af'de gpeeelle forhold(erhvervsmæssge og demo U-3 På ;3 ~ T-"J >-PF» Se G) 0' o flag,-,»-h-~~--~f~ »»-»--»---~'~ - ' 4-,:::,-l :;f!! De tre vestndske øer, StCrox, StThomas og St,Jan er belggende ' 0- O -- dgt Carbske hav et område, der begrænses af l8 b'og l8 46 nordlg bredde og 64Ol2'og 65 38'vestlg længde, Nærmere betegnet øgruppen "De små Antllerfl, som er bjergtoppe af en undersøsk bjergkæde, der omknanservdet Carabske hav StCroxgar en samlet udstræknng på g3,o2 kma, StThomas på 70,25 kmz og StJan på n9,7o`km2 Tl sammen'» ` ' udgør de tre øer alt et areal på 332,97 kmz Under den danske perode p var øerne opdelte to kommuner, nemlg St,Crox kommune og St,Thmas/ StJan kommune `' ' : äefolknngen på de tre øer var den omhandlede perode ' ' fale Cg-ø ÆE""F - ' C lende Således var der alt på øerne perg0nerl) sagte ;a var 9 reduceret tl 2?ee6 (se blag ) Kraftge: var falm let p 5290 landet, mens byernes befolknng holdt sg mere konstant, Grun~ len tl det store fald befolknngstallet må Q søges dels de ændre~ c e økonomske vlkår på øerne, den stagnerende sukkerhandel, dels D QL; (9 store skbsè og handelsforbndelsers flugt fra øerne, Herved kabtes en fra land tl by, hvorfor det tlsyneladende kunne- HJ : S'-03 c"=" e ud som om byerne kunne opsluge den vgende landbefolknng Der ar da O OQ C0 Q) o op tl 880 rent faktsk tale om en stgnng byernes efelknngstal fra'l9 5o l855 tl 2o , men "fter fore },;l -) (D s e ndskes bybefolknngen tl kun at omfatte l6o?5 9, o 'O 03 U) Sl) ed hensyn tl befolknngens beskæftgelse, C0 var l 'Wl Q) -a- `\/'\ \O u "\ ' beskæftm 4' 0 : C; Q Ge ved landbrug, Ze, kf: et ved ndustr, mens km6,2æ var beskæft Os (D :'- ed kke~produktve`erhverv l8n6 (se fg, ) et er værd at mærke sg at nden for jordbrug udgjorde de ufre GH store del,mens det med hensyn tl ndustren var de fre, som,,,, ) HVOT ntet andet Står SRTOVGÉ, hygger dattg 5---a r"!el) T5 '-5 c+' rr' CT: s O,';' rd flketællnger Dansk Vestndske oer ' f «'/5 /8o/ -'" ' ' `; :- df; o 90,* -l 230/ få,,', : - -, -3;-`\; - `-- H -H -- V;-vE~::-:\ ',`` '~ '-{--:-, -- :: nf,«-:r 5 d ' ' - -'- - 5 r -\ g - r, nl- Q-E- Q,-»; --u J--:- -, - n,n- - J H--:J -; ø, ' l

8 p 2,ad på denne del Alle tre ser tlsammen `,aw ' l ` f ' : tkr?f;f'j0rabrug' 39,2 e f - ~ 2,9 5 / ' JOPCÄ brug ' \ :s'*~"", 0 \\ `* Å Ö OflW*`\"',\ J "`' H-! ndustr D \, -kke pre- - 45f5 % - É :o,:> \n 8 st `]"""'ff774-uf: - íduktvn \\\\ f ' ke nroduktve'ernverv Ö H Ä- h erhverv ~- -' ' c' ' [J \ ~\ ' J' pfå ` : É ---- ' ' ""' """' ', ""- Det skraverede område dækker de fre, det hvde område de ufre(l846), 3 Fgl efter Folketællngen dlokt 846, fg2 efter Folketælln- Å--r-u ru--qp-\n-h gen 9okt (se fg2) var antallet af beskæftgede ved jordbrug faldet -<-v---- l 52,6% og nden for ndustren var tallet nu 2,9% For de kke- roduktve erhvervs vedkommende var tallet dermod steget tl 45,5% : É Lt dette stemmer jo overens med den forskydnng, der havde været efolknngen på grund af den tltagende økonomske krse Med suk- - E * erndustrens forrngede afsætnngsmulgheder og den hurtgt nd- \ :rumpende sukkerndustr måtte der ske et fald ndenfor dsse to eskæftgelsesgrene, hvlket gen betød en opsvulmng af de kke- E f-'*""*l"+',, b' L '4-Ã,,:,- -~ »--,, f~f"f ;; ' r-!""""'fl"' -'," '-'- -u r- J í ñffuæ - nu --una ,,~-, --,--u- - v- '---,,,,«,,,,,,,,,,,,,5,, oduktve erhverv(se ogsa blag f) rt O ' ' rorledes var forholdet mellem alder og køn, når det drejede sg H land og by? Ja, også her vste der sg et for øerne meget karakërstsk træk (se blagl-b) ' z 346 var der det bemærkelsesværdge træk, at der var et ret stort É E

9 ! J u -,r, 3 underskud af mænd byerne forhold tl landdstrkterne, mens det modsatte forhold gjorde sg gældende for kvndernes vedkommende, --, ---vh-f --- : fl 2 s É í sær var der et stort overskud af kvnder byerne aæderen o-35 år, Forklarngen på fænomenet må søges, at en stor del af de unge pger og kvnder søgte nd tl byerne, hvor de gjorde tjenneste hos den velhavende del af befolknngen, mens mændene måtte blve ude landdstrkterne og tage sg af det hårde arbejde på sukker- flantagerne 890 var tendensen blevet endnu mere udpræget (se blag 9) Nu er der et overskud af kvnder forhold tl landdstrkterne stort set alle aldersgrupper, mens der for mændenes vedkommende sær er et stort underskud forhold tl landdstrkterne aldersgruppen 20-Bo år, hvlket gen hænger sammen med, at det netop var det alderstrn, som måtte betragtes som bedst egnede tl det hårde og sldsomme arbejde sukkermarkerne og på plantagerne ;--4 P r %grund af øernes ndbyrdes forskellghed vl de her ndlednngen vdere blve behandlet hver for sg,, , StThomas! f StThomas, som var den af øerne, som først kom på danske hænder, havde sær betydnng som basshavn for transthandelen det carabske område Øen lå centralt og meget belejlgt for de fleste store europæske og amerkanske skbsruter, mens plantagedrften spllede ' l en mndre rolle det omhandlede tdsrum 3 hl Øens eneste by, Charlotte Amale, udmærkede sg ved sn naturlge J H 08 skre havn, hvlket havde tl følge, at mange handelshuse opret- E D tede hendeekenterer e b ' b sk b h d ' T g ager ygnnger yen ene av e mu ghed for at fa bragt kul ombord, at provantere, laste og losse, og efter 867 havde de ogsa feet en mulghed for at blve repareret en nyopførte fydedek

10 f* f T0 kolera epedemer rystede øen Under den første, l855-54, døde alt 865 mennesker, herafca l5oo Charlotte Amale, mens den anden kostede mellem l2oo og l5oo mennesker lvetl) Ds- Se to ulykkelge hændelser fulgtes op af hyppge jordskælv og orksner Alene ved orkaner august og oktober 87 ødelagdes henved hoo huse Charlotte Amalez) Alt dette fk selvfølgelg ndfydelse på øens handel Bedre blev det kke, da den første drekts telegraflne mellem Europa og New York blev oprettet Det øgeds brug af dampskbe stedet for sejlskbe betød samtdgt, at \---,-,-->,~,,, -,,, - É ' det nu blev mulgt at sejle drekte fra Europa tl Amerka og omvendt uden først at skulle gøre ophold Charlotte Amale Øen udsattes derfor stgende grad for konkurrence fra de omkrnglggende øer det carabske område for om mulgt at fravrste den dens førerstllng som bass- og anløbshavn Det blev nu mere naturlgt for de store dampskbe at anløbe de nærmeste øer området Da Barbados er den ø, som lgger længst mod H-, a P? E øst, var det da også herfra den sværeste konkurrence kom Således flyttede 885 The Royal Mal Steam Packet Compagny st hovedkvarter fra Charlotte Amale tl Barbadoså) Udvklngen var løbet fra byen Havnen var for llle og utlstrækkelgt udstyret tl at kunne tage mod de stadg større og mere moderne dampskbe Samtdg var prserne på kul og vand så høje, at dette sg selv kunne være nok tl at skbene søgte andre havne Äf fg5 fremgår det, at der har været et jævn stgnng antallet af besøgende dampskbe frem tl 880, hvorefter der ndtræder et Q---gun--- -, r! - l f en gl? mndre fald Grunden tl at faldet kke var så stort, skyldtes, í'í at en del af de store kompagner, som feks Hamburg-Amerka lnen, The West nda and Pacefc Steam Shp Compagny, The Harrson -~ )Brøndsted(Red):Vore Gamle Tropekoloner, bdl slo5-06 2)bd, bd se3 3)bd, bdv

11 T' ~s ' f K,-- ~ - --~-n-uøutø-q Antallet af dampskbe, som anløb St Thomas l å cl U-nm: Antal `- skbe \ `-T \ å, 6oo Ø P 3'?,u-, ' W 2so 'fx/x;/?4 å ' ~bl 'l'\u!\ulåfl u;~ønu U l fl"g 4a-nr-'; a en f/ål '-- loo 4 5oo ll don e Bee u-uu- -un-\r-n-n-m-- -, --u-ll"'- -rd---nu--, í4 [,p fg år 3 Ä 455 4%? W'5 'Wfe *W 2= e-- (), 44: :: --:-:^; -nu -- Klde: saac Dookhan: A hstory of the Vrgn slands of the Unted states, e22-22 Lne of Lverpool, The French Compagne Générale Transatlantque, Bordeaux lnen og Quebec Steam Shp Compagny beholdt StThomas -- som kulstaton, også selv om de havde flyttet deres andre aktv- : teter tl nye steder og tl trods for at øen havde mstet sn be- tydnng som handelscenterl) ~ """""""-'=-' » l) Vore Gamle Tropekoloner bdv s96!

12 "F'* ' ta Befolknngen på StThomas 855 havde øen StThomas en samlet befolknng på alt 4022 Heraf boede de llo7l byen Charlotte Amale, mens den resterende del, ' alt 295, boede landdstrkterne (se blag 3) befolknngstallet á í äl holdt sg nogenlunde konstant ndtl l88o med undtagelse af et par kraftge udsvng som følge af de før omtalte kolera epedemer Egentlg var der tale om en forøgelse af befolknngstallet ndtl 880, det der da boede alt 4589 på øenl) Fra og med 880 ndtræder der et kraftgt fald befolknngstallet for øen som helhed 9 var tallet sunket tl 0687 personer Det var da sær bybefolknngen, som var blevet kraftgt reduceret Fra at være alt ,' var den kun på Landdstrkternes befolknngstal havde -u-navn-wu-un-ø nnu--;-p -q-;-n-y -q-r-n --',n-qqpyuuuw - : en- ; dermod holdt sg mere konstant, kun afbrudt af et stort udsvng omkrng , dels som følge af emancpatonen og dels som følge af koleraen, som sær gk ud over landbefolknngen Det er meget forståelgt,at det sær var bybefolknngen, som var følsom over for de ændrede økonomske forhold Byen var jo centrum for handel og ndustr og som tdlgere nævnt havde de store handels- E 3? 'å vw--mn ant-raa-rv Y É 5 E?' r huse og skbsrederer forlagt deres recdens tl andre mere hensgtsmæssge belggende øer Med sg tog de naturlgvs en stor del af den befolknngsgruppe, som var beskæftget nden for netop dsse to brancher Der har nok også været tale om en vs emgraton af arbejderbefolknngen, men nogen egentlg statstk over dette forhold fndes kkez) af befolknngen var 846 5,9% beskæftget ndenfor jordbrug, 42,2% ved ndustr og 42,% ved kke-produktve erhverv(se fg4) ---w-----~-«~ -----n-ur ~,,,- --` -- l ) Dette kunne hænge sammen med, at en del arbejdere forlod StCrox efter emancpatonen for at arbejde Charlotte Amaleê havn 2) Der fandt også en mmgraton sted fra det øvrge Vestnden, men størrelsen er kke kendt J -

13 T' + v vv f W -- -7": -'7 fl:? 7 r? lg ríñ re-, 3rbvervsfordolngst Thomas 330,Q,f'J!lW ~\""~f h `%"""-*' - wmm'«næ»w> - \ ' ~ T fl'llf trl ' 4% -! a -' \ 42,2 f `\ J» Jordbrug 5,9 å 42%? ndustr :! ' ' t; - // '* 'J -,,,«nfl$,,,, ' år --r; - -U-ou-:4:*-n---=TL, nu " `-79 7 g 5 oto rdbrug n-:#2 v-rv» T ' ' 8 N ' / T 'fç `q; N ' ' af 5 lílf-2 Å f / -- ' ' t ' 'J t - ' Q produktve erhverv - - g :n kke produktve erhverv 3 g fa 0 `:! 2' nl \ '$Nf"kUnu-:-»l'om- '~lhm-vl'arm'4-hd'-0 9 -L í í : h '&f{;ä\)$,&!x ' ---; ; : --í null-f ' L "" Fg4 ; lt',f reee:r: Fs5 E Klde: Folketællngen l0kt 846 og 9okt 880 Befolknngen fordelt på erhverv på StThomas Den lle~ crkel vser forholdet mellem fre og ufre Det skraverede område vser de fres andel \ f -nm-- --www-:nu-q-rp-----up--gø-,;-a, ;,,,,,,,-,,,,L,, - l\ \ Å í É t \ 880 var det antal personer, som var beskæftget ved landbrug faldet tl 7,7% For ndustrens vedkommende var der også tale om et fald, nemlg tl 28,2%, mens antallet af dem, der var beskæftget nden for de kke-produktve erhverv var steget tl 64,% (se fg5 r Der var altsa sket en kraftg reducerng nden for de produktve erhverv op tl 880 Det er kke usandsynlgt, at en stor del af n de personer, som var blevet uden arbejde, var søgt over kkeproduktve erhverv uden dog at have haft synderlg held med at skaffe nyt arbejde Det er jo også efter l88o, at det store fald bybefolknngen sætter nd '--n-"- -- " ø- En karakterstk af øen StThomas må være, at det var en ø, hvor handel og ndustr spllede en domnerende rolle, mens plantagedrften var mndre betydnngsfuld Samtdg var øen helt domneret af Charlotte Amale sær dette sklte denne ø fra de to andre

14 É Q - í StJan Modsat StThomas var det altdomnerende erhverv på StJan baseret på plantagedrft Derfor var netop denne ø sær udsat for påvrknng af de økonomske svngnnger udefra, og særdeleshed hvad angår sukkerproduktonen flg Dookhan stod det så grelt tl, at der 870 kun var en plantage tlbage, som dyrkede sukkerl) Tendensen var, at man mere og mere gk over tl kvægdrft Øen var ganske enkel for llle tl at kunne konkurrere med de langt større sukkerproducerende øer, som Cuba og Puerto Rco Heller kke et J u! : a F É, f en 5 U Ö N 3 É y P É :! forsøg på at udstykke de store jordlodder kunne hndre, at befolknngstallet på StJan faldt 'J Befolknngstallet på StJan var den omhandlede perode udsat for en stærk faldende tendens 835 var der på øen alt 2475 Personer 3) bd s232 Det må dog sges at mange af dsse arbejdere kke befandt sg permanenr på StThomas, arbejdet var stærkt sæsonbetonet --p---www-u-----u--n--,p- -cup-4 -;--u 9 var tallet faldet tl 94 Særlg kraftg havde faldet været peroden 840 tl 870, hvorefter tallet holdt sg nogenlunde stablt på eeeee Grunden tl det kr-eftge fela ekyldtes de uskre arbejdsmulgheder på øen Omlægnngen af plantagedrften fra sukkerdyrknng tl kvægdrft havde betydet, at behovet for arbejdskraft var blevet mndre og følgen var, at en stor del af -4-u-euøuq -; w--nm 0-u-4--»- befolknngen stod uden fast arbejde En stor del af dsse slog sg ned Charlotte Amale, hvor der var bedre mulgheder for arbejde, dels som dragere dels som kulbærerez) 846 var alt 59,8% af befolknngen beskæftget nden for jordbrug 5,8% arbejdede ved ndustren og 26,q% ved kke-produktvt nu-øv:-- A--Q--u -n 'É ṛ s! ---, erhverv (se fg6) 880 var 65,% beskæftget ved jordbrug, 2,6% ved ndustr og 23,3 ved kke-produktve erhverv (se fg7) ) Se Dookhan s222

15 T y ' Ã ' <9 í q O 'Q -F ef WWfmwmmh` \\%M,g ' * 65,» '*'*':;-;'íf- l7;rf:,-::: f \ \' ' - ' r'jf 5,-f"" Jord orug J - -u F gf- g 593 % h ägäf Jordbrug 32% v /-~ xà u ""v? 'F' 'll-hlnnvfllnlànnu-4-0-llllxnunu-gnu- -U ` ' " `\ - %"" ' ""' -m-»f :f~ -?W*"' 'rm v* í ~ * ` %? -n" g kke produktf* -:wux-""':v:- ll eg "' p- mf " 'W«' :f"""* J J \ f'\ LC L 5 kke \, -='* ' \\\ \ Y' 7 l w " produktve ;~lfä + ' ;5 ' ' ` a lfeüåvfl ver erhverv \ :"'~ \ 5" 6 - erhverv ;6 ' ' ; mk «- =, er-få, q, ^g ndustr - f' ro O'\ :~» fx-, -QR \ æg--4 n - \ ws -, \ ' 5 l H ` - NM' L J:l:-; ; f ` ' ' 7 ' í'7 ; - --:;- - ' Befolknngen på StJan fordelt efter erhverv 846 og 880 Klde:Folketælngen okt 846 og 9okt 880 Den llle crkel vser forholdet mellem fre og ufre Det skraverede udsnt vser de fres andel í F 6 F "- -lufun n-www -' * E -; - M'l4'\lnr- :-'va- "v r-;>- 'J u-ll'»l v \v'vr-"-nu- --»nrø--we' -»fla--vn '-'\l'\wn-» 4' n 4 E u --v landbrug, mens ndustr og kke-produktve erhverv spller en un- -r~un- --p---- nn -urw-v\u~øuu-wuvrn Det bemærkelsesværdge er nu, at på trods af at der er sket en omlægnng af plantagedrften og på trods af, at befolknngen er blevet kraftgt formndsket, så er nu en større del af denne beskæftget netop ved landbrug Dette skyldes selvfølgelg, at den del, som F 2- Ã uw-5 -'H -lou-«-ur-nø--uw- El 3 É f nu er beskæftget ved landbruget, er blevet forholdsvs større på grund af faldet befolknngstallet Der er selvfølgelg kke tale om, at der er flere ansatte nden for jordbrug end tdlgere : f E : f en karakterstk af øen StJan er, at denne ø som hovederhverv har ~, derordnet rolle Øen er endvdere karakterseret ved kke at have nogen egentlg bymæssg bebyggelse ud over, hvad der fndes ved Cruz Bay

16 Befolknngen på StCr0x 835 havde StCr0x en samlet befolknng på alt 2668 Heraf boede 8528 landdstrkterne, 5806 byen Chrstansted og 237 Frederksted(se blag ) Tages det samlede befolknngstal for hele peroden, så var der tale om et fald, som sær var kraftgt tdsrummet ;l9llvar befolknngstallet faldet tl alt 5467, altså et fald på ca42% Det var sær landbefolknngen, der var skyld det faldende befolknngstal Fra 835 tl l9ll var det faldet med ca6o% tl kun 7672 f Befolknngstallet byerne holdt sg ldt mere konstant, ja for Frederkssted vedkommende var det endog stgende 9 havde Chrstansted således alt 4592(fald på 2%) mens Frederksted havde alt 3203 (stgnng på 4%) Når byerne den omhandlede perode havde et vok- ' sende befolknngstal, så hænger det naturlgvs sammen med vandrngen fra land tl by Denne vandrng tl byerne skete takt med de forrngede vlkår for sukkerproduktonen på landet At befolknngstallet for hele øen faldt drastsk lo-året skyldes dels at der var flere døde end fødte, dels at et kke nærmere antal personer blev dræbt under oprøret 878, samt at der skete en temmelg kraftg emgraton; E Da StCrox den omhandlede perode hovedsagen ernærede sg ved land brug, sukkerrør, samt en llle smule bomuld og tobak, var det klart, at landbefolknngen sær var følsomme overfor ændrede afsætnngsmulgheder for sukker Da dsse mulgheder forrngedes faldt grundlaget for den relatv store landbefolknng bort, og resultatet var, at en stor del flyttede tl byerne eller ganske enkelt forlod landet At byerne kke kunne opsuge alle tlflytterne skyldtes, at de kår, hvorunder ar- 'O'O'O'O bejderbefolknngen levede og de udsgter den havde tl at forbedre dem, kke var tlfredsstllende Fraflytnngen fra landet var peroder så stor, at det medførte mangel på arbejdskraft på plantagerne mdt på P-' G (D»'3 "---~-`" 0 ) Folketællngen på de dansk vestndske øer 90ct 880 sl65

17 fp- Af befolknngen var ,8% beskæftget ndenfor jordbrug, 6,2% ved ndustr og 33,9% ved kke-produktve erhverv J \ ' De små crkler vser for- ' fre De skraverede afsnt - vser de fres andel Klde: Folketællngen på "r'fqy/ É í}»st:è:b DøVe :OCt kke'pro-,, 9 dnktve erhverv 3, 9% «f J e,? 9% 880 var antallet af personer beskæftget ved jordbrug 50,4%, ved *\ ndustr 7,5% og kke-produktve erhverv 32,% F - '- - F '- :'20 - Jo,-få' /9 LT U f"l f" : Hlde: Folketællngen på Dgvl K, ; - -fx \: L'-::us -= -- tr - * Jr,, - '-*, Ö 7 " '-f k-9--a pl: o a,,l~» t v e ' ' P'!Ff V; " :' P " " 0) J erhverv - J Mens der for de to andre øers vedkommende var sket en forskydnng erhvervsfordelngen, så udvser denne på StCrox en mere stabl karakter u Som nævnt var økonomen på StCrox baseret på jordbrug og mere specfkt på sukkerprodukton Den økonomske nedgangsperode, som var begyndt allerede nden emancpatonen 848, 'H Om f tden Xäkk 86-70, hvor een oplevede en fortsatte med undtagelse opblomstrng nnder den

18 nerlkanske borgerrlg al * - tden la den arlge gennemsntlgt P ' f ' n " d om l sukkerprodukton po 5, mll pd, den pa 5, ml U g78e var den faldet tl alt 9,9 mlll På Oase eksporten af lom og melasse var den nævnte faldende Årsagerne tl de forrngede afsætnngsmulgheder må søges den forstærkede konkurrence fra roesukkeret og den mere ratonelle sukkerprodukton på Cuba, Puerto Rco mfl Pesultatet var at prserne på sukker var faldende, og at produktonen na øen blev urentabel For at gøre det hele værre palagde man Danmark rørsukkeret en afglt, der gjorde, at rørsukkeret blev betydelgt dyrere, end det landet fremstllede roesukker Plantageejerne se ngen anden mulghed end at ratonalsere De penge, de fk som erstatnng ved slaverets ophævelse 848, benyttedes da ogsa fortrnsvs tl t modernsere drften ved at ersta+te de gammeldags vnd- og hestemøller m d dampmaskner, hvoraf der var alt Samtdg koncentreredes selve sukkerfremstllngen, da man pa øen fk den første centrale sukkerfabrk 878 Den byggedes med tlskud fra den danske regerng For at kompencere for den urentable sukkerprodukton gk flere plantanrbejdernc val opdelt 3 klasser afhængge a deres ydeevne Lønnen geejere over tl kvægdrlt var henholdsvs 5, lo og 5 cent prdag Ogsa handværkere var delt 3 klasser, men deres ndtjenng var en smule bedre, nemlg henholdsvs 20, 2 og 7 cent prdag 850 var arbejderbelolknngen pa St Crox fordelt saledes klasse 2 klasse 3 klasse Handværkere os lærlnge Hustyende nvalde alt lnse Ãíí- ) Folketallngen p d dansk vestndske øer 9oct 880 s65 2) Bergsoe s 7 'o'o'o D;

19 f L l 'få ' Emanopatonen, som kom helt bag på alle, bragte kke de forventede forbedrnger forlnegerbefolknngen, og særdeleshed'kke for landarbejderne Slaverct blev afløst af årlge arbejdskontrakter, men arbejdstden var stadg den samme, nem- g 5 dages arbejde med frhed lørdag og søndag Mange af de tdlgere slaver havde derfor meget svært ved at se nogen forskel på slaveret og deres såkaldte nyvundne "frhed" Følgenar da også, at mange af dem var yderst utlfredse Utlfredsheden gav sg ba udslag sen kortere strejke den 2jun ' 849, hvor arbejderne fra 77 af øens plantager nægtede at gå arbejdeb De blev dog tvunget arbejde af såvel polt som gendarmer Resulta- ' 'E tet af strejken blev at en del af de ndvolverede arbejdere henhold ; tl deres nye rettgheder, nægtede at ndgå nye arbejdskontrakter med, deres arbejdsgvere stedet foretrak de at mgrere tl StThomas, hvor de kunne få arbejde ved havnen Charlotte Amale For at begrænse udvandrngen fra øen førte myndghederne en strengere paskontrol, lgesom forbndelsen tl StThomas gjordes vanskelgere Det var almndelgt, at landarbejderne flyttede nd tl de to byer, men at de stadg supplerede deres ndtægter ved nu og da at tage arbejde på plantagerne Så mange forlod landdstrkterne, at der var problemer med at skaffe arbejdskraft nok, sær tl de plantager som lå mdt o -r- 0 l'l` 'J ' "- '- pa øen ror nogen grad at rade bod nerpa, lukkede myndghederne op for mmgranter fra de nærlggende øer Alene 864 ndvandrede 700 landarbejdere fra Barbados og StEustacus) ndvandrene har ganske ` gvet vrket løntrykkende, hvlket har vrket forstærkende på urbanserngen, det de utlfredse landarbejdere rejste nd tl de to byer Den omfattende flugt fra land tl by var stærkt medvrkende tl landarbejderrevolten, som brød ud loctl878, netop på det tdspunkt, hvor de årlge arbejdskontrakter skulle underskrves sær var arbejderne utlfredse med at skulle tage arbejde hos den samme arbejdsgver y- derlgere et år, hvs de kke overholdt frsten for fornyelse af kon- -- ) Deennan e226

20 > J] 'fz trakten følge anordnngen af 26jan 849 skulle en opsgelse fra såvel arbejdstager som månedl) Endvdere var den løn, som folk, lamgt under den påbudte tarf På lå på 5 cent prdag, så modtog de arbejdsgvers sde være gvet løbet af august plantageejerne udbetalte tl sne trods af at maxmum lønnen fleste kun lo cent Helt tydelgt blev det, da fællessukkerkogeret begyndte at betale sne arbejdere 35 cent omdagen Det føltes også uretfærdgt, at en arbejder kunne tvnges tl at påtage sg uønsket arbejde, hvs han havde gået arbejdsløs mere end tre dage Mange arbejdere var drekte utlfredse med arbejderanordnngen af 849 og havde svært ved at se forskel på slave- ret og den nyvundne frhed ' Landarbejderopstanden blev nedkæmpet med hjælp udefra, men først efter adskllge dræbte og efter at mange af øens plantager var blevet øde- -n lagte Bemærkelsesværdgt er det, at mange af deltagerne revolten var mgranter, lgesom største delen af lederne var tlrejsende fra bla Barbados, StEustatus, StKtts og Antgua En af følgerne af konflgten blev, at der den 24okt 879 kom en ny landarbejder reform, som på væsentlge punkter forbedrede negernes kår Bla afskaffedes de årlge arbejdskontrakter Den økonomske nedtur, som fandt sted på øerne havde også betydnng -b for prserne på landbrugsejendomme Alene fra 85 tl 870 var der tale om en halverng af landejendommenes værd og efter l87o faldt prserne yderlgere2? ` ` h For at råde bod herpå slog guvernementet nd på en ny poltk, det den begyndte at udstykke sne egne plantager tl de landarbejdere som äerne vlle være selvstændge Eksemplet blev noget tøvende efterfulgt af-flere prvate landbesddere Der var altså tale om en slags husmandsbevægelse Resultatet var da, at der skete en ganske god forøgel-,: ) Provsorsk anordnng tl at bestemme forholdene mellem landejendoms~ besdderne og de 2) Dookhan 8233 fre arbejdere af landbefolknngen af 26jan l8å9 'a

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere