Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge"

Transkript

1 Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring af indsatsen og besparelsespotentiale for Jobcenter Viborg. KL varetog analysen. Et af områderne blev ungeledigheden. Målet blev, at ungeledigheden skulle nedbringes med 100 helårspersoner. En opgørelse for januar - maj 2014 viser, at målet ikke er nået, og at der i stedet er 53 ekstra helårspersoner på uddannelseshjælp fremfor 100 færre. Siden målsætningen blev aftalt, har Jobcenteret fra 1. januar implementeret regeringens kontanthjælpsreform. Derudover er der sket en omorganisering i afdelingen for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, således at indsatsen for ledige unge under 30 år varetages af specialiserede medarbejdere fordelt på to teams. Effekten af disse tiltag vurderes endnu ikke at have haft fuld gennemslagskraft. Med henblik at styrke den eksisterende vejlednings-, koordinerings- og fastholdelsesindsat indfører jobcenteret derfor nu et tilbud om særlig ungevejledning. Ungevejledningen skal spille sammen med de andre tilbud, der skal understøtte, at unge kommer i uddannelse. Samtidigt skal tilbuddet sikre, at ledige unge kommer i selvforsørgelse primært uddannelse, sekundært job, og at der undervejs sker en koordinerende og fastholdende, uddannelsesrettet indsats med unge i fokus. Den langsigtede strategi og indsatsen på kort sigt De manglende resultater på ungeområdet betyder, at ledelsen har vedtaget dels en kortsigtet indsats og en mere langsigtet strategi. Den langsigtede strategi skal være nytænkende. Strategien har 3 hovedområder: Nedbringelse af ungeledigheden Forebyggende indsats (stop tilgangen af unge kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) Sikre fastholdelse af frafaldstruede elever på ungdomsuddannelserne (undgå frafald) Strategien tager sit afsæt i LEAN og fælles møder på tværs af jobcenter, UU og tilbud. Den kortsigtede indsats handler om her-og-nu at få fokus på opgaven, at skabe synlige resultater i antallet af unge på uddannelseshjælp, at sikre en sammenhæng i jobcenterets og UU s fælles indsats også fra de unges synsvinkel samt at bidrage til videnoverførsel mellem afdelingerne. Tilbuddet Unge i fokus er et led i den kortsigtede indsats, og skal på længere sigt bidrage til realisering af den langsigtede strategi. Formål Formålet med dette tilbud er at understøtte unges vej til uddannelse og tilbyde dem en fastholdende indsats i overgangen til uddannelse. For de åbenlyst uddannelsesparate skal visitationssamtalen styrkes, så de unge kommer i uddannelse. 1

2 For de øvrige uddannelsesparate med begrænsede barrierer skal visitationssamtalen ligeledes styrkes. Derudover er formålet med tilbuddet at styrke vejledningen, den koordinerende indsats og sikre realisering af en realistisk plan for de unge. For øvrige uddannelsesparate med mere komplekse barrierer og aktivitetsparate er formålet at følge de unge tæt i form af ungevejledning. Her er fokus på den koordinerede indsats samt opsøgende arbejde i forhold til de uddannelsesforberedende tilbud, de unge deltager i eksempelvis i uddannelsesforberedende tilbud, på Work4You, i brobygningsforløb og ved start på ungdomsuddannelse. Mål Der knytter sig en række mål til dette tilbud. Det primære er, at ungeledige skal nedbringes med 100 unge i løbet af 2015 sammenlignet med 2012 Sekundært skal tilbuddet med udgangspunkt i ungevejlederne sikre videnoverførsel og sikre sammenhæng for de unge mellem forskellige ungeindsatser De øvrige målepunkter udvikles, når projektbeskrivelsen er færdig. De skal danne baggrund for evalueringen. Målgruppe Den overordnede målgruppe er årige uddannelseshjælpsmodtagere i Jobcenter Viborg. For at differentiere indsatsen flugter ungevejledningstilbuddets målgrupper også med kontanthjælpsreformens målgruppeopdeling. Målgrupperne for Unge i fokus er, groft set: Åbenlyst uddannelsesparate (ÅU) Øvrige uddannelsesparate med begrænset barrierer (ØU) Øvrige uddannelsesparate med komplekse barrierer (ØU kompleks) og aktivitetsparate med realistisk uddannelsesperspektiv (AP) o Der vil her være tale om den andel, hvor der er et potentiale for uddannelsesparathed De åbenlyst aktivitetsparate identificeres allerede ved først samtalen med Visitationen, idet de kan få aktivitetstillæg med det samme Alle ledige uddannelseshjælpsmodtagere er som udgangspunkt omfattet af tilbuddet. Bemanding Der ansættes 2 ungevejledere i tilbuddet. Ungevejlederne skal have vejledningskompetencer svarende til UU-vejledere og/eller sagsbehandlererfaring samt kendskab til både jobcenter- og uddannelsessystemet. Ungevejlederne må gerne have baggrund i en uddannelsesinstitution. Tilbuddet vil altid være fuldt bemandet med 2 ungevejledere, Det er muligt, idet UU-vejlederne indgår i feriedækningen af ungevejledningen. UU-vejlederne skal med indførelsen af Unge i fokus som udgangspunkt deltage i ungesamtaler i visitationen for de åbenlyst uddannelsesparate og kan derfor sikre dækning til ungevejledningen. Ungevejledernes rolle Styrke visitationen og den efterfølgende vejledning Ansvarlig for realisering af de overordnede målsætninger Opsøgende indsats 2

3 Koordinerende samspil mellem sagsbehandler, uddannelsesforberedende tilbud, uddannelser, øvrige interessenter mv. Sikre, i samarbejde med sagsbehandleren, at der er én, realistisk plan for den unge, og at den unge følger planen Være hotline for brobygningsforløbene Være hotline ift. ungdomsuddannelserne ift. den enkelte unge efter start på ordinær uddannelse det vil fremgå af uddannelsespålægget, at den pågældende unge har været i kontakt med en ungevejleder. Dvs. ungdomsuddannelserne samarbejder med ungevejlederen/sagsbehandleren Give sparring og deltage i evaluering på brobygningsforløbene Vejledningsoplæg f.eks. Work4You + lejlighedsvis sparring Er samtidigt UU-vejleder for de årige 1 Ungevejlederne har ingen myndighedsrolle. Den formelle opfølgning i forhold til uddannelsespålægget ligger fortsat hos sagsbehandleren. Sagsbehandleren kan give ungevejlederen opgaven med at følge op på den unge. Målsætning for ungevejlederne ift. ledige unge Nedenfor fremgår de målsætninger, som ungevejlederne skal indfri overfor ledige unge. Målsætningerne afhænger af, hvilken målgruppe af ledige, der er tale om. Åbenlyst uddannelsesparate (ÅU) o At vende så mange i døren som muligt med én plan og en realistisk plan (uddannelsesplan i UV Vej) o Den unge får overblik og oplever der er tale om en sammenhængende indsats Øvrige uddannelsesparate med begrænset barrierer (ØU) o Den unge får overblik og oplever der er tale om en sammenhængende indsats o Sikre én, realistisk plan for den unge (uddannelsespålægget) Øvrige uddannelsesparate med komplekse barrierer (ØU kompleks) og aktivitetsparate med realistisk uddannelsesperspektiv (AP) o Den unge får overblik og oplever der er tale om en sammenhængende indsats o Sikre, i samarbejde med sagsbehandleren, én, realistisk plan for den unge (uddannelsespålægget) o Sikre tilbud om nødvendig opkvalificering (ved behov for bevilling sørger sagsbehandleren for dette) o Fastholde ledig unge i opkvalificerende forløb o Sikre der bliver taget initiativ til at iværksætte tilbud, der knytter sig til de personlige og sociale forhold hos ledige unge o Fastholde unge i ungdomsuddannelse Målsætning for ungevejlederne ift. andre medarbejdere Indsatsen for ledige unge forventes at give en række afledte effekter i forhold til den interne sagsgang i arbejdet med ledige unge. De forventede målsætninger, som ungevejlederne skal indfri, er derfor: Sikre videnoverførsel Sikre progression i borgerens forløb Yde faglig sparring i konkrete sager 1 For de årige skal uddannelsesplanen skrives under uddannelsespålægget. 3

4 Sikre en koordinerende indsats at der, i samarbejde med sagsbehandleren, bliver udarbejdet én, realistisk plan (uddannelsespålægget) for den unge Medvirke til, at medarbejderne får blik for og oplever sammenhæng i indsatsen til de unge Understøtte sammenhæng til andre tilbud f.eks. Work 4 You, brobygningsforløb mv. Derudover skal ungevejledernes indsats spiller sammen med andre fag-/forvaltningsområder. Eksempelvis er Familieafdelingen i gang med en udredning af indsatsen for udsatte unge. 3-trinsmodel for indsats Tilbuddet Unge i fokus bygger på en tre-trinsmodel, hvor princippet er, at ungevejlederens ydelser er stigende alt efter behovet for indsats, opfølgning og fastholdelse hos de unge. Det vil sige de får den indsats, der er nødvendigt for at sikre den unge en sammenhængende indsats og sikre den unge kommer i uddannelse. Jo tættere den enkelte ledige unge er på at være uddannelsesparat, jo mindre indsats fra jobcenteret og ungevejlederen. Ungevejlederen skal dog være særligt opmærksom på at balancere mellem målgrupperne, så alle målgrupperne får den nødvendige indsats. Med andre ord, får alle ledige unge en indsats fra trin 1 og mange vil også få indsatsen på trin 2. Derfor er en styrkelse af visitationssamtalen på trin 1 også et vigtigt element i Unge i fokus. Der vil være et vist sammenfald mellem indsatstrin og målgruppe, men der vil dog være overlap, idet støttebehovet kan ændre sig undervejs. Det stiller krav om stor fleksibilitet i tilbuddet. Figur 1: De tre trin i indsatsen 2. Fællessamtale 3. Tæt opfølgende indsats 1. Visitationssamtale ÅU Nytilkomne ØU Muligvis uafklarede ift. uddannelse, og/eller personlige og sociale udfordringer NB! Både nuværende og kommende uddannelseshjælpsmodtagere ØU (kompleks) + AP I tydelig progression (åbenlyst aktivitetsparate dog undtaget) Fuld uddannelsesparathed Begrænset uddannelsesparathed 4

5 Nedenfor følger en uddybning af indsatsen på de tre trin. Visitationssamtale (trin 1) Allerede når unge kontakter jobcenteret for at bestille tid foretages en forhånds-screening i visitationen. Ungevejlederen udarbejder redskabet til denne screening UU-vejlederne deltager i visitationssamtalen med åbenlyst uddannelsesparate op til 30 år der søger uddannelseshjælp, mens ungevejlederne deltager i visitationssamtalen for de øvrige uddannelseshjælpsmodtagere Hvis UU-vejlederen skønner det nødvendigt, kan sagen vedr. åbenlyst uddannelsesparate videresendes til ungevejlederne (såfremt forhånds-screening ikke var korrekt) For de åbenlyst uddannelsesparate, der vendes i døren opretter UU-vejlederen/ungevejlederen en rådgivnings- og vejledningssag i Opera For de åbenlyst uddannelsesparate, som fortsat er tilknyttet jobcenteret, opretter visitationen en sag som målgruppe 2.12, ÅU. Ungevejlederen laver et samtalenotat direkte i Opera Fællessamtale (trin 2) Inkluderer indsatsen på trin 1 og; Inden for givende ressourcer kan ungevejleder deltage i første samtale med sagsbehandler Ungevejlederen kan deltage i de unges samtaleforløb med sagsbehandler i kontanthjælps ungeteams (fællessamtaler) sagsbehandleren i visitationen skal være præcis i sin formulering på sagen, om det anbefales, at ungevejlederen er med Det er sagsbehandleren i kontanthjælps ungeteams, der booker ungevejlederen til samtalerne Ungevejlederen kan evt. indgå i aftale om, at borger indgår til trin 3 Ungevejlederen har adgang til Opera, men skal ikke lave notat i jobplanen og uddannelsespålægget. Ungevejlederen noterer kun i sagsnotater Ungevejlederen opretter et kort samtalenotat i Opera Faglig sparring til sagsbehandler, der laver jobplanen og uddannelsesplanen, og som har ansvaret for det videre forløb Ungevejlederen gennemfører evt. gruppevejledningsforløb, så de unge lærer at tale med og støtte hinanden (værkstedbaseret vejledning) Ungevejlederen giver vejledningsoplæg f.eks. på Work4You Det er sagsbehandler og ungevejleder, der ud fra den konkrete sag vurderer, hvilke samtaler de ønsker at afvikle som fællessamtaler. Tæt opfølgende indsats (trin 3) Inkluderer indsatsen på trin 2 og; Ungevejlederen sikrer håndholdt indsats for den unge Ungevejlederen kan følge med den unge til eksempelvis Work4You Kontakt og opfølgning på uddannelsesforløb og/eller i uddannelsesforberedende forløb Ungevejlederen kan følge den unge i op til 4 måneder ind i ordinær uddannelse Medvirke til at sikre uddannelserne gøres opmærksomhed på behov for støtte inden uddannelsesstart gennem uddannelsespålægget (Søger en ung optagelse på en uddannelse uden et uddannelsespålæg, er det et ønske til uddannelserne, at de kontakter UU) Faglig sparring til sagsbehandler, der udfører myndighedsrollen og laver uddannelsespålægget Ungevejlederen noterer progression/udvikling for den unge i samtalenotatet i Opera Ungevejlederen bruger uddannelsespålægget i opfølgningen i indsatsen med den unge ift. baggrund, begrundelse og plan, samt i andre specifikke aftaler med sagsbehandleren Ungevejledningen følger op på og indgår i undervisningen på brobygningen 5

6 (ungevejlederen indgår som en naturlig del af forløbet) Den tættere opfølgning ud over samtaler skal aftales individuelt mellem ungevejlederen og sagsbehandleren under samtalerne, dog vil ungevejlederne altid være til stede på brobygningsforløbene. Samarbejdsparter Ungevejledningstilbuddet skal sikre samarbejde med adskillige samarbejdsparter såvel internt i Viborg Kommune som eksternt. Samarbejdet vil variere i omfang og form alt afhæng af den enkelte sag. De fuldt optrukne linjer markerer de forventede faste samarbejdsparter, og hvor de stiplede henviser til samarbejdsparter, der anvendes i særlige tilfælde. Figur 2: Samarbejdsparter Sagsbehandlere i Ny Indsats Sagsbehandlere i jobcenter (ungeteam) Undervisere på brobygning Sagsbehandlere i Visitation Social Ungevejlednings -tilbuddet Medarbejdere i jobcenterets visitation Medarbejdere på ungdomsuddannelse r/ uddannelser Sagsbehandlere på Ydelseskontoret Medarbejdere på andre beskæftigelsestilbud (f.eks. Work 4 You) UU-vejledere Parallelt med indsatsen jf. de tre trin foregår også den tidligere beskrevne videnoverførsel. 6

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere