sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet"

Transkript

1 Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen Staugaard afsagt sålydende KENDELSE: Ved skrivelser af 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3 og stk. 5, indbragt revisionsvirksomhed Regnar Staugaard og statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen Staugaard for Revisornævnet. Klagen drejer sig dels om revisionsvirksomheden har tilsidesat god revisorskik ved ikke at have implementeret og anvendt et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, dels om indklagede personligt i forbindelse med erklæringsafgivelse har tilsidesat god revisorskik, herunder manglende forbehold. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Regnar Jørgensen Staugaard blev godkendt som statsautoriseret revisor den 29. marts Beskikkelsen blev deponeret i perioden 18. april 1997 til den 3. november Ifølge udskrift af 4. december 2013 fra Det Centrale Virksomhedsregister har Regnar Jørgensen Staugaard været tilknyttet revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, cvr.nr , siden den 19. april Indklagede personligt er tidligere ved Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer (nu Revisornævnet) og Revisornævnet ikendt bøder: Kendelse af 19. december 2003 (sag S-25/2002) med bøde på kr. for særdeles groft at have tilsidesat sin pligt til at udføre sit hverv med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med god revisorskik, og 1

2 kendelse af 30. marts 2011 (sag nr S, S og ) med bøde på kr. for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen i to tilfælde. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsvirksomhed Regnar Staugaard, cvr.nr , til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 7. november 2012 fremgår bl.a., at der til revisionsvirksomheden var tilknyttet ét kontorsted og én godkendt revisor, der var berettiget i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Erklæringen indeholder følgende forbehold og konklusion: "... Forbehold Virksomheden har udarbejdet et kvalitetsstyringssystem som indeholder de væsentligste områder, som et sådant system skal indeholde, men efter vores opfattelse lever systemet, efter en samlet vurdering, ikke op til de krav, man i dag skal stille til et system, også i et mindre revisionsfirma med overskuelige opgaver. Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i alle tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun begrænset dokumenteret. Dette medfører, at de afgivne erklæringer ikke er i overensstemmelse med det dokumenterede arbejde. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der burde have været taget forbehold på grund af fejl og mangler i regnskaberne. I to tilfælde blev det konstateret, at erklæringerne var baseret på en ældre model, som ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen. I to sager var der givet supplerende oplysninger som burde have været forbehold. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vores opfattelse, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetssikringssystem. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde...." Revisortilsynet indhentede, efter modtagelse af kvalitetskontrollantens redegørelse, dennes arbejdspapirer, herunder vedrørende de 6 af kvalitetskontrollanten gennemgåede enkeltsager: årsrapport 2011 for A A/S (revision), årsrapport 2011 for B ApS under konkurs (revision), årsrapport 2011 for C af 2005 A/S (revision), årsrapport 2011 for D ApS (revision), årsregnskab for 2011/12 for E (revision) og årsrapport 2011 for F A/S (review). A A/S (revision): Indklagede har den 9. maj 2012 afgivet følgende revisorpåtegning på årsrapporten for A A/S for regnskabsåret 2011: 2

3 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Selskabet har tabt sin egenkapital, hvorfor fortsat drift forudsætter øget indtjening og /eller øget kreditfaciliteter. " Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., virksomhedskapital (aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) angivet til kr., overkurs ved emission angivet til kr., overført resultat angivet til kr., egenkapital til kr., samt at balancesummen var på kr. Tilgodehavende skat var opført til kr., varebeholdninger til kr. Ud over note vedrørende sikkerhedsstillelse indeholder årsregnskabet ingen noter. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave, fremgår: Under punkt A, Accept og fortsættelse af revisionsopgaven - fremgår under punkt A.1 vedrørende spørgsmålet, om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, at Skema ligger forrest i stammappen og er ikke udfyldt. Dette er første år Regnar er revisor på kunden." Kontrollanten har under punkt A.2 omkring spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, skrevet, at "Der er ingen dokumentation." Følgende blev af kontrollanten noteret om revisors bemærkninger til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt: "Regnar mener ikke at der er grund til at udfylde accept af ny kunde, da han har taget stilling til dette. " Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet, at Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt. Der er ikke anført nogen revisionsstrategi, ligesom risikoområder og revisionsmål ikke er omtalt. Risikovurdering er anført til lav uden yderligere kommentarer. Ingen beskrivelse af kendskab til virksomheden. Strategien burde have ændret i forhold til going concern problemstillingen. Revisionsplanen er dateret 10. maj 2012 og påtegning dateret 9. maj Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at På områder som lager ligger en lagerliste, der stemmer til regnskabet, men der er ikke skrevet revisionshandlinger (f.eks. tilstedeværelse og værdiansættelse). Udskudt skat, der er blot medtaget et skatteaktiv - men ingen vurdering om det har nogen værdi. Kreditorer afstemt til kreditudtog, der er lavet af cykelbogholder. Ikke anført yderligere men blot en kreditorliste. Dokumentation har karakter af regnskabsmæssig assistance, der er meget begrænset revisionsdokumentation. Der er tastefejl i sammenligningstallene anden gæld. Intet om udført arbejde i forhold til sammenligningstal (førstegangsrevision) Going concern der er ikke nogen bemærkninger herom, men en supplerende oplysning. Det er min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig revisionsdokumentation for det udførte arbejde. Der skrives få bemærkninger på revisionsplanen og 3

4 ok. Men ingen konklusion. Følgende blev af kontrollanten noteret om revisors kommentarer til dette punkt i kontrollantens gennemgang: "Ad lageret - er vurderingen at det er OK, da det er Per Cykelbogholder, der forestår bogføringen, og at han er dygtig. Regnar siger, at i forhold til udskudt skatteaktiv - at indehaverne kunne nedsætte deres løn og dermed bruge underskuddet - men det er ikke dokumenteret. Primobalancen, det er kontrolleret, at den stemmer til foregående årsregnskab og ikke mere - intet som indikere, at skulle stille spørgsmål til dette. Going concern, det fremgår af revisionspåtegningen og er Regnars måde at skrive det på i påtegningen." Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at Der benyttes ikke delkonklusion, der er anvendt ok og få bemærkninger på revisionsplanen. Generelt har arbejdet karakter af regnskabsassistance og kun meget begrænset revision. F.eks. mangler specielt opsummering på going concern og f.eks. udskudt skat. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret det ikke er tilstrækkeligt, at kun have begrænsede notater på revisionsplanen. Kontrollanten har desuden skrevet under punkt D.11 vedrørende spørgsmålet, om alle væsentlige problemer er løst, at Reelt ikke foretaget revision og derfor ikke fundet nogen problemer. Der mangler fuldstændig stillingtagen til udskudt skat. Følgende har kontrollanten noteret som revisors kommentarer til dette punkt i kontrollantens gennemgang: "Siger, at de forhold at going concern og udskudt skat har været drøftet og det har de forstået. En korrekt aflæggelse af regnskabet medfører, at det regnskabsmæssige skal være ok og dermed også korrekt selvangivelse." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat (Punkt E) skrevet, at Der er en revisionsprotokol på 1 side, omfang og udførelse - er af general karakter. Men ikke specifik. Der er ikke skrevet om eventuelle problemer i relation til interne kontroller. Burde være skrevet kommentarer om væsentlige poster specielt udskudt skatteaktiv og going concern. Det skrives i protokollen, at tilstedeværelse mv. er testet - men dette afspejles ikke af revisionsdokumentationen. Revisionsprotokollen er ikke i overensstemmelse med lovgivnignens krav. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) skrevet, at Mgl. note om væsentlig usikkerhed pga going concern. Der mangler en note på egenkapital ÅRL 56. Anvendt regnskabspraksis mangelfuld, væsentlige poster ej omtalt. Samt ej anført om praksis er uændret i forhold til sidste år. Planlægningen er dateret 10. maj 2012 og revisionspåtegning 9. maj 2012 (Datering i bestyrelsespåtegningen er udeladt). Problem omkring det udførte arbejde, som efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt dokumenteret, medfører, at det ikke er muligt at afgive en revisionspåtegning. Endvidere er supplerende oplysnig, som har karakter af forbehold i relation til going concern. Følgende blev af kontrollanten noteret om revisors kommentarer til dette punkt i kontrollantens gennemgang: "Syntes underlig opdeling af påtegningen omkrig supplerende oplysning og forbehold. Den supplerende oplysnig har efter Regnars opfattelse karakter af forbehold. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at Der foreligger ingen dokumentation omkring overvejelser af going concern." Følgende blev af kontrollanten noteret om revisors kommentarer til dette punkt i kontrollantens gennemgang: "At det har været tema på regnskabsmøde og omtalt der i sammenhæng med indehaveraflønning." Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C - redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager, fremgår blandt andet, at selskabet hører under regnskabsklasse B, at der er sat J ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/mangler er 2, 3, 4 og 5. Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: "Sagen vedrører en ny kunde. Årets resultat udgør -194 t.kr., balancesummen 539 t.kr. og egenkapitalen -787 t.kr. 4

5 Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet: I arbejdspapirerne lå uudfyldt skema for accept. De "almindelige bestemmelser for 2008" er fremsendt i stedet for tiltrædelsesprotokollat. Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt, der er ikke anført noget om revisionsstrategi, revisionsområder og revisionsmål samt ingen beskrivelse af kendskab til virksomheden til trods for en helt ny kunde. Ingen omtale af problemstillingen omkring going concern i planlægningen. Revisionsplanen er dateret 10. maj 2012 og afslutning af revision og påtegning 9. maj 2012 (dateringen af bestyrelsespåtegningen er udeladt).regnskabet er således påtegnet før revisionen er udført. Udførelsen af revisionen er meget mangelfuld. Der foreligger ingen ordentlig revisionsdokumentation. På et område som kreditorer, står at de er afstemt af selskabets cykelbogholder - ikke yderligere. Dokumentationen har karakter af regnskabsmæssig assistance. Udskudt skatteaktiv er 247 tkr. er indregnet uden at forholde sig til værdien af posten. Der er fejl i sammenligningstallene (anden gæld) - intet dokumenteret arbejde omkring førstegangsrevision. Der er skrevet en supplerende oplysning omkring going concern, som efter min opfattelse har karakter af forbehold. Der står intet om going concern i dokumentationen. (burde give anledning til note omkring udsædvanlige forhold). Der er adskillige fejl/mangler i den anførte regnskabspraksis f.eks. oplysninger omkring indregning af kapitalandele, egenkapitalopgørelse samt igangværende arbejder mv. Der står ikke at regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den udarbejdede revisionspåtegning følger ikke erklæringsbekendtgørelsen og den afgivne supplerende oplysning burde have været et forbehold for going concern. Endvidere burde være forbehold for de poster der ikke var revideret. Revisionsprotokollen fylder 1 side og er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapir og erklæring. Når der ses på dateringen så er regnskabet påtegnet før arbejdet er udført. Da årsrapporten mangler omtale af flere forhold under anvendt regnskabspraksis samt øvrige fejl i årsregnskabet er det vores opfattelse, at revisionspåtegningen skulle have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger, going concern og manglende revision af varebeholdninger mv. Revisionspåtegningen er derfor og som den foreligger ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Forslag til forbedringer, at revisionen planlægges og udføres før regnskabet dateres samt dokumenteres i arbejdspapirerne samt at der indhentes ekstern dokumentation for de stærke revisionsbeviser. På denne type virksomhed bør der ligge dokumentation i relation til going concern samtidig bør der være dokumentation for indregning af udskudt skatteaktiv. Endvidere kan der med fordel anvendes en regnskabscheckliste. B ApS (under konkurs) (revision): 5

6 Indklagede har den 23. august 2012 afgivet følgende revisorpåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 5. september 2010 til 31. december 2011:,,, Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 5. september december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger De i regnskabet opgjorte tilgodehavender omfatter væsentligst fordring på selskab, der efter årets udløb er erklæret konkurs. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at egenkapital var på kr., og at balancesummen var kr. Anlægsaktiver udgjorde kr., tilgodehavender udgjorde kr. og varelager udgjorde kr. Følgende fremgår blandt andet af ledelsens beretning: I forbindelse med selskabets stiftelse er indskudt et større beløb, der er taget til ekstraordinær indtægt. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave, fremgår: Det fremgår af kontrollantens gennemgang og konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet (punkt A), at Vedrørende uafhængighed m.v. lå der i materialet kun et standardskema for accept af ny kunde, som ikke var udfyldt. Under punkt A, Accept og fortsættelse af revisionsopgaven - fremgår under punkt A.1 vedrørende spørgsmålet, om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, at Skema er ikke udfyldt." Til punkt A.2 om spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, har kontrollanten skrevet "Kan ikke ses i arbejdspapirerne." Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Regnar Staugaard mener der er taget stilling til den nye kunde, når blot standardskemaet ligger i sagen." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet, at Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt. Der er ikke anført nogen revisionsstrategi, ligesom risikoområder og revisionsmål ikke er omtalt. Risikovurdering er standard uden nogen kommentar. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Udførelsen af revisoren er meget mangelfuld. Der foreligger ingen revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til punkt C.2 om alternative revisionshandlinger med henblik på reduktion af revisionsrisikoen i tilfælde af, at revisionshandlinger i revisionsplanen ikke har kunnet gennemføres, har kontrollanten skrevet, Stort set ingen revisionshandlinger foretaget. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret." Det fremgår videre af kontrollantens 6

7 bemærkninger til punkt D.11 vedrørende spørgsmålet, om alle væsentlige problemer er løst, "Ingen revisionsdokumentation heller ikke omkring 50 % nedskrivning på tilgodehavende hos selskab, der gik konkurs i februar 2012." Kontrollanten har som revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet "Gennem tilføjelsen under supplerende oplysninger er regnskabet gjort værdiløst i enhver henseende som sikkerhedsgrundlag for lånefinansiering." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat(punkt E) skrevet, at "Revisionsprotokollaterne er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav." Det fremgår af kontrollantens bemærkninger til punkt E.2, at kontrollanten har svaret både ja og nej til, om der er redegjort for arten og omfanget af den udførte revision, og at kontrollanten til punkt E.3, har svaret nej til, at der er redegjort for væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at Der fremgår intet om overvejelser om fortsat drift i revisors arbejdspapir. For så vidt angår kontrollantens gennemgang af revisors vurdering af going concern har kontrollanten svaret nej til samtlige spørgsmål om going concern med undtagelse af punkt G.4 vedrørende forespørgsel hos ledelsen om dens kendskab til begivenheder og forhold efter regnskabsperiodens udløb, som kunne have betydning for virksomhedens evne til at fortsætte driften. Kontrollanten har desuden under punkt G.5 skrevet, at "Der ses ikke i revisionsdokumentationen, at overvejelser om fortsat drift har været drøftet, heller ikke på trods af manglende nedskrivning på væsentlig konkursramt debitor." Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt, og at arten af fejl/mangler er 1, 2, 3 og 4. Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger om en fordring på et selskab der efter årets udløb er erklæret konkurs. I balancen indgår et tilgodehavende på 723 tkr. Hvorpå der er hensat 375 tkr. på det selskab, der er gået konkurs efter statustidspunktet. Nærværende selskab gik konkurs den 19. september Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet: Der er tale om et nyt kundeforhold, men standardskema for uafhængighed lå uudfyldt i arbejdspapirerne. I arbejdspapirerne lå en standardrevisionsplan, men intet anført om revisionsstrategi, risikoområder og revisionsmål. Risikovurdering er standard uden nogen kommentarer. Udførelsen af revisionen er meget mangelfuld. Der foreligger ingen revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret. Revisionspåtegningen burde have indeholdt et forbehold omkring manglende revision af anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender. Endelig burde der være taget forbehold for værdiansættelse af tilgodehavendet, der burde nedskrives til 0, samt forbehold for fortsat drift. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. 7

8 Dokumentationen for fortsat drift eller overvejelser herom fremgår ikke af revisor arbejdspapirer. Revisor var vidende om, at selskabet ikke havde adgang til kredit hos pengeinstitut, at der ikke var modtaget indbetalinger fra det konkursramte selskab, at selskabet ikke havde indberettet moms (gjort af revisor den 21/8 2012). Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Årsrapporten indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger om usikkerheder og omtale af forudsætninger for fortsat drift, hvorfor der skulle være taget forbehold for de manglende oplysninger. Revisionspåtegningen er derfor ikke i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. C af 2005 A/S (revision) Indklagede har den 6. februar 2012 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for Pribes Maskinfabrik af 2005 A/S for regnskabsåret 2011 uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at egenkapitalen var på kr., og at balancesummen var på kr. Varebeholdningen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave: Det fremgår af kontrollantens gennemgang og konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet (punkt A), at Vedrørende uafhængighed mv. lå der i materialet kun et standardskema for accept af ny kunde, som ikke var udfyldt. Under punkt A.1 vedrørende spørgsmålet, om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, har kontrollanten skrevet, Skema er ikke udfyldt." I sine bemærkninger til punkt A.2 omkring spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, har kontrollanten skrevet "Kan ikke ses i arbejdspapirerne." Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Regnar Staugaard mener der er taget stilling til fortsættelse af klientforholdet, når blot standardskemaet ligger i sagen selv om det ikke er udfyldt." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet, at Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt. Der er ikke anført nogen revisionsstrategi, ligesom risikoområder og revisionsmål ikke er omtalt. Risikovurdering er standard uden nogen kommentar. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Udførelsen af revisionen er meget mangelfuld. Der foreligger ingen ordentlig revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har endelig som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Regnar Staugaard er ikke enig i ovenstående konklusion, idet han mener revisionen er udført OK." 8

9 Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat (Punkt E) skrevet, at "Revisionsprotokollen er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav." Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) skrevet, Det er min opfattelse, at varebeholdningerne ikke er revideret, hvilket burde have medført et forbehold herom. Der er ikke noteret kommentarer fra indklagede under dette punkt. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt, og at arten af fejl/mangler er 2, 3, 4 og 5. Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden modifikationer afgivet den 6. februar 2012 på en klasse B virksomhed for regnskabsåret Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet: I arbejdspapirerne lå uudfyldt skema for accept af ny kunde dateret Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt, ikke anført noget om revisionsstrategi, revisionsområder og revisionsmål. Risikovurdering er anført lav uden yderligere kommentarer. Udførelsen af revisionen er meget mangelfuld. Der foreligger ingen ordentlig revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret. Der er adskillige fejl/mangler i den anførte regnskabspraksis. f.eks. oplysninger omkring nettoomsætningen, ingen omtale af kortfristede gældsforpligtelser. Fejl i sammenligningstal for 2010 vedrørende egne aktier. Endvidere fejlagtigt opført hensættelse til tab på debitorer under hensættelser og ikke modregnet i aktivet. Den udarbejdede revisionspåtegning følger ikke erklæringsbekendtgørelsen og der burde have været forbehold for manglende revision af varebeholdninger. Revisionsprotokollen fylder 1 side og er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapir og erklæring. Da årsrapporten mangler omtale af flere forhold under anvendt regnskabspraksis samt øvrige fejl i årsregnskabet er det vores opfattelse, at revisionspåtegningen skulle have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger og manglende revision af varebeholdninger. Revisionspåtegningen er derfor og som den foreligger ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. D ApS (revision) Indklagede har den 27. januar 2012 afgivet revisorpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 2011: Det fremgår bl.a. af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at egenkapitalen var på kr., og at balancesummen var på kr. På aktivsiden udgør grunde og 9

10 bygninger kr., kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. og igangværende arbejder for fremmed regning kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave: Det fremgår af kontrollantens gennemgang og konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet (punkt A), at Der foreligger ikke en fuldstændig tiltrædelsesprotokol almindelige bestemmelser, kun 1 side. Revisionsplanen er dateret januar 2012 og samlet konklusion 12. juni Dette til trods for at regnskabet er dateret 27. januar Revisionsplanen omfatter 9 selskaber og fremstår som værende ikke udfyldt, da der kun er skrevet datoer men ingen bemærkninger. Regnskabet er dateret den 27. januar 2012 og generalforsamlingen er afholdt 12. juni 2012 det er oplyst, at den tog lang tid om at blive færdig, hvorfor generalforsamlingen først e afholdt 12. juni 2012 afsluttende datering på er 12. juni Det er vurderingen, at området ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Vedrørende spørgsmålet A.1, om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, anføres, at Der ligger et blankt skema som ikke er udfyldt." I bemærkninger til punkt A.2 vedrørende spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, skriver kontrollanten, at "Der tages stilling til det på hver sag, men ikke dokumenteret noget." Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet "Gennemgår den samlede liste (med A og R) som er vurderingen, af om der er nogle kunder som er for tæt på. Laves generelt på kundeniveau - hvor der udskrives kundeliste og anføres at uafhængighed er OK. I revisionsplanen er et punkt omkring dette. Tiltrædelsesprotokollat skyldes, at det er en kunde fra 1989, der er tilsendt en i november 2008, men der er ikke en kopi af den i stammappen. Uafhængighed blanke skema, er ikke udfyldt fordi han jo ikke skal udfylde det til sig selv (giver ikke mening, da han jo godt ved hvad der skal stå). Regnskabet er dateret 27. januar 2012 og generalforsamlingen er afholdt 12. juni 2012 det er oplyst, at den tog lang tid om at blive færdig, hvorfor generalforsamlingen først er afholdt 12. juni 2012." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet, at Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt. Der er ikke anført nogen revisionsstrategi, ligesom risikoområder og revisionsmål ikke er omtalt. Der er blot indsat en generel revisionsplan (der dækker 9 selskaber) den er kun dateret og fremstår som værende udfyldt, der er ingen kommentarer på den, hvorfor der blot er nogle punkter. Som følge af ovenstående, er det konklusionen, at planlægningen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet "At det med stikprøver er noget uheldigt, at jeg blot har ramt denne ene, hvor der er ikke er skrevet kommentarer på revisionsplanen. Det er et enkeltstående tilfælde. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Der foreligger kopier af forskellige ting, men ingen revisionsdokumentation. Dokumentationen har karakter af regnskabsmæssig assistance. Revisionsplanen er uden bemærkninger, som nævnt under planlægningen. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, Nævner at de har talt om at de skulle ned og se ejendommene i Frankrig (det er aftalt at de skal forevises). Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at Der foreligger ikke et konkluderende revisionsnotat og ingen delkonklusioner på områderne og intet opsummerende revisionsnotat. Det er vurderingen, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation på det udførte arbejde Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Det er 10

11 Regnar uenig i. Enkelte ting er dokumenteret ud fra attestation fra notaren i K/S et (der ikke ligger i sagsmaterialet). Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat (Punkt E) skrevet, at "Der er en revisionsprotokol på 1 side, omfang og udførelse er af generel karakter. Men ikke specifik. Der er ikke skrevet om eventuelle problemer i relation til interne kontroller. Burde være skrevet kommentarer om væsentlige poster specielt igangværende arbejder og eventuelt også tilknyttede virksomheder. Det skrives i protokollen, at tilstedeværelse mv. er testet men dette afspejles ikke af revisionsdokumentationen. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Enig i, at der kunne være skrevet noget mere omkring de væsentlige poster. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) skrevet, Det er en standard revisionspåtegning (blank). I anvendt regnskabspraksis burde de væsentligste poster være omtalt. Regnskabet er dateret 27. januar 2012, men generalforsamling først afholdt 12. juni 2012 ifølge Regnar har det været en lang færdiggørelsesproces. Hovedproblemet er at der ikke foreligger dokumentation for det udførte arbejde. Dette medfører, at det ud fra det dokumenterede arbejde ikke er muligt, at afgive en revisionspåtegning. Kontrollanten har desuden skrevet i sine bemærkninger til gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F.2), bl.a. at K/S er ikke indregnet som joint venture - (linie for linie). Det er usikkert hvorledes det er indregnet, under kapitalandele i tilknyttede virksomheder indgår det med 22,8 mio. kr. men egenkapitalen i K/S udgør 3,3 mio. kr. Der mangler note på egenkapitalen ÅRL Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Regnar er ikke enig i at den udførte revision er mangelfuld. Enig i, at der burde stå noget mere i regnskabspraksis. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, Ingen dokumentation og intet i det gennemgåede som indikerer problemer. Gæld til tilknyttede virksomheder og datter (96,7 mio. og balance 125 mio. kr.), men ved ikke hvorledes den finansielle situation er i datterselskabet. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, Oplyser, at det er aftalt at gæld først forfalder når aktivet udnyttes kommercielt. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af koncernrevision (Punkt H) skrevet, at Regnar er selv revisor for datterselskaberne og K/S et. Der foreligger ingen dokumentation i sagen for resultatet af revisionen af de tilknyttede virksomheder. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til punkt H.4 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt modervirksomhedsrevisor har dokumenteret gennemgangen af dattervirksomhedsrevisors arbejdspapirer, rapportering mv., fremgår, at Der ligger ikke dokumentation for konklusionen på revisionen af datterselskaberne eller kopier af regnskaber eller tilsvarende i sagen." Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "De ligger i de respektive mapper for de pågældende selskaber. Regnar oplyser, at de to selskaber er forsynet med blank påtegning." Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C - Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager - fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat J ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/mangler er 2, 3, 4 og 5. Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: "Sagen vedrører et selskab som ejer ejendomme i Frankrig direkte og via et K/S, endvidere har selskabet opstart med etablering af et stort solcelleanlæg i Frankrig

12 Der er afgivet revisionspåtegning uden modifikationer. Regnskabet er dateret 27. januar 2012 og generalforsamlingen er afholdt 12. juni Revisionsplanlægningen er opstartet januar 2012 og markeret som afsluttet den 12. juni Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet:... Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt, ikke anført noget om revisionsstrategi, revisionsområder og revisionsmål samt ingen beskrivelse af kendskab til virksomheden. Revisionsplanen er ikke udfyldt - blot standard for 9 selskaber indsat i mappen. Der er ikke skrevet nogle bemærkninger på planen omkring det udførte arbejder - planen er blank når ses bort fra de to dateringer. Udførelsen af revisionen er meget mangelfuld. Der foreligger ingen ordentlig revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. F.eks. der er ingen dokumentation for foretagne revision af igangværende arbejder 64 mio. kr. mv. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret. Der er ikke udført test af tilstedeværelse og værdier for ejendommene. Der er adskillige fejl/mangler i den anførte regnskabspraksis, f.eks. oplysninger omkring indregning af kapitalandele, egenkapitalopgørelse samt igangværende arbejder mv. Den udarbejdede revisionspåtegning følger ikke erklæringsbekendtgørelsen og der burde have været forbehold for manglende revision af væsentlige poster f.eks. igangværende arbejder og ejendomme og kapitalandele - det er f.eks. uklart hvorledes K/S'et er indregnet.... Revisionsprotokollen fylder 1 side og er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring.. Da årsrapporten mangler omtale af flere forhold under anvendt regnskabspraksis samt øvrige fejl i årsregnskabet er det vores opfattelse, at revisionspåtegningen skulle have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger og manglende revision af varebeholdninger. Revisionspåtegningen er derfor og som den foreligger ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen...." E (revision) Indklagede statsautoriseret Regnar Jørgensen Staugaard har den 15. maj 2012 afgivet følgende revisorpåtegning på årsregnskab for E for regnskabsåret 2011/12: Til andelshaverne Uafhængig revisionspåtegning Jeg har revideret foranstående af foreningens bestyrelse aflagte årsregnskab for E, samt påset at de anførte budgetter er i overensstemmelse med forelagte oplysninger. Regnskabet aflægges efter den for boligforeningen gældende sædvane. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet, mit ansvar er at udtrykke en konklusion på basis af den udførte revision. 12

13 Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige. Revisionen har ikke ført til forbehold. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat var kr., at balancesummen var kr., og at egenkapital udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a, Gennemgang af en konkret revisionsopgave: Det fremgår af kontrollantens gennemgang og konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet (punkt A), Anvender almindelige betingelser kundeaccept blank i stammappe, da Regnar har det i hovedet. Vedrørende uafhængighed mv. lå der i materialet kun et standardskema for accept af ny kunde som ikke var udfyldt. Vedrørende spørgsmålet (A.2), om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, skriver kontrollanten, at Skema ligger forrest i stammappen og er ikke udfyldt. I revisionsplan er blot anført ok." Til punkt A.2 omkring spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, skriver kontrollanten, at "Der er ingen dokumentation." Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Regnar Staugaard mener der er taget stilling kundeaccept mv., når blot standardskemaet ligger i sagen." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet, Som de andre revisionsplan udfyldt men meget i stikordsform. Ingen risikovurdering, ingen beskrivelse af kendskab til virksomheden. Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet "Mener det er tilstrækkeligt. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Meget begrænset dokumentation og har karakter af regnskabsassistance. Det er min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig revisionsdokumentation for det udførte arbejde. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, Primære fokus er, at sikre, at regnskabet er rigtigt og andelskronen opgøres rigtigt. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, Meget begrænset dokumentation og har karakter af regnskabsassistance. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret - det ikke er tilstrækkeligt, at kun have begrænsede notater på revisionsplanen. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, Primære fokus er, at sikre, at regnskabet er rigtigt og andelskronen opgøres rigtigt. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat (Punkt E) skrevet, at "Der mangler revisionsprotokollat Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, "Der er lavet n til de andre lille udgave som denne, men der er ikke nogen her. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) skrevet, at: "Der mangler at tage stilling til begrebsramme mv. Mangler supplerende oplysninger vedrørende budgettal. Der anvendes en ældre påtegning, som jeg ikke mener opfylder erklæringsbekendtgørelsen. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens 13

14 gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, "Mener at den anvendte påtegning er ok. og henviser til at tilsynet tidligere har udtalt, at den ikke behøver at ligne standarderne, men skal følge erklæringsbekendtgørelsen." Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse A, at der er sat J ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt, og at arten af fejl/mangler er 2, 3, 4 og 5. Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: "Sagen vedrører en revisionspåtegning uden modifikationer på en andelsboligforening for året 2011/12 (statustidspunktet 31. marts). Revisionspåtegningen er afgivet den 15. maj Revisor har haft kunden i mange år.. Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet:... Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt, ikke anført noget om revisionsstrategi, revisionsområder og revisionsmål samt kendskab til virksomheden. Udførelsen af revisionen er mangelfuld. Der foreligger ingen ordentlig revisionsdokumentation eller eksterne bekræftelser. Revisionen af selskabet er i al væsentlighed ikke dokumenteret. Revisor har ikke været opmærksom på at Andelsboligforeningen er omfattet af ÅRL klasse A, hvorfor regnskabet ikke er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse hermed. Der mangler anvendt regnskabspraksis og opstillingen følger ikke ÅRL. Som følge af det forhold, at der ikke er anvendt regnskabspraksis har det ikke været muligt, at opstillingen er fraveget kravene i ÅRL. Den udarbejdede revisionspåtegning følger ikke erklæringsbekendtgørelsen (det er en gammel påtegning). Det forhold, at årsregnskabet ikke følger ÅRL, burde have medført et forbehold. I regnskabet er anført budgettal, dette anføres normalt i supplerende oplysninger, at disse ikke er omfattet af revision. I det foreliggende er budgettallene nævnt i identifikationen. Der er ikke udarbejdet revisionsprotokol. Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Da regnskabet mangler omtale af anvendt regnskabspraksis herunder, at andelsboligforeningen er omfattet af klasse A samt at opstillingen fraviger ÅRL mv. er det konklusionen, at revisionspåtegningen burde være modificeret. Påtegningen er derfor ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen...." F A/S (review) Indklagede har den 18. april 2012 afgivet erklæring om review uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet for F A/S for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. 14

15 Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr., og at egenkapital udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4b: Gennemgang af en konkret reviewopgave fremgår under punkt A.1 vedrørende spørgsmålet, om revisor har taget stilling til uafhængighed af klienten, at Skema ligger forrest i stammappen og er ikke udfyldt." Kontrollanten har desuden skrevet i sine bemærkninger til punkt A.2 om spørgsmålet, hvorvidt revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen overholder uafhængighedsreglerne på revisionsopgaven, "Ingen dokumentation." Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A) skrevet, "Ikke fremsendt aftalebrev. Der mangler dokumentation for det udførte arbejde. Planlægningen er dokumenteret gennem "revisionsplanen" - hvilket medfører, at der i princippet planlægges samme arbejde som ved en revision. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde og "revisionsplanen" er kun anført med dato og beregnet væsentlighedsniveauet. Ingen kommentarer om det udførte arbejde. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at "Kundeaccepteret via fremsendelse til kunde og fratrædende revisor. Mener ikke, at man behøver at skrive en masse på "revisionsplanen/(reviewplanen) og at den faktisk gerne må være blank." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne reviewerklæring skrevet, De afgivne reviewerklæring følger standarden i det store hele blot opdeling i starten som ved revision. Der er en fejl i noten omkring leasing forpligtelsen, da tal i noten er dem fra sidste år der mangler en note til egenkapital i ÅRL 56. Regnskabspraksis meget begrænset. Ovenstående medfører, at man bør overveje et forbehold, da ÅRL ikke er overholdt. Kontrollanten har om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion under dette punkt skrevet, at I forhold til egenkapitalen, så fremgår oplysningerne af regnskaber fremover er indføjet en dissideret summarisk opgørelse. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat J ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/mangler er 2, 3 og 4. 15

16 Kontrollanten har under overskriften Kort beskrivelse af sagen skrevet: "Sagen vedrører en ny kunde, hvor der afgives en review erklæring.... Kontrollanten har under overskriften Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler skrevet: I arbejdspapirerne lå uudfyldt skema for accept af ny kunde. Der var ikke sendt aftalebrev eller almindelige forretningsbetingelser til kunden. Sagen er ikke dokumenteret planlagt ordentligt og der er ingen beskrivelse af kendskab til virksomheden. Der er anvendt den normale for revision, hvor revision er overstreget og der er skrevet review - dette medfører, at en del af handlingerne vedrører revision. Samtidig er "revisionsplanen" ikke udfyldt med andet en dato for start og slut. Der mangler note til egenkapitalen eller egenkapitalopgørelse jfr. ÅRL 56. I noten med oplysninger af leasing er oplyst tallene fra sidste år. Regnskabspraksis er meget begrænset. Bør indeholde omtale af de væsentligste poster. Udførelsen af reviewet er meget mangelfuldt. Der foreligger ingen ordentlig dokumentation for det udførte review. Kontrollanten har under overskriften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer skrevet: Hovedproblemet er at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde, hvilket medfører, at dokumentationen ikke understøtter den afgivne erklæring. Det er således ikke muligt, at afgive erklæringen baseret på den dokumentation. Revisionspåtegningen er som følge af dette ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Hvis arbejdet var udført ordentligt og praksis var fyldestgørende, var erklæringen ok, men grundet ovenstående forhold burde der overvejes et forbehold. Forslag til forbedringer, at review dokumenteres bedre (både planlægning, udførelse og afslutning) samt at det sikres, at regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger." I skrivelser af 6. maj 2013 har Revisortilsynet foretaget høring af indklagede. I skrivelse af 15. juli 2013 fra såvel den indklagede revisionsvirksomhed som fra indklagede personligt fremgår følgende: " Revisionsprotokol På side 6 i skrivelsen på 9 sider anført, at der er mangler i revisionsprotokollerne, samt at der i en sag mangler revisionsprotokol. Forholdet er ligeledes omtalt på side 2, e og siderne 32 og 33, ad e, i skrivelsen på 39 sider. Det anføres generelt, at revisionsprotokollen ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav, og at dette skulle være begrundet med, at den fylder 1 side. Det tilføjes herom, at specifikationer til forskellige regnskabsposter fra min side indgår i den del af regnskaberne, der ikke offentliggøres, og således ikke gentages i protokollen. Specifikationer indgår i den dokumentkæde, ledelsen ved påtegning erklærer at have læst. Ligeledes er regnskabserklæringer fra ledelsens side et selvstændigt dokument, der ligeledes ikke gentages i protokollen. Det anføres, at der skulle foreligge mangler ved protokoltilførslerne. Det formene at vedrøre det forhold at protokoltilførslerne ikke gentager de på regnskaberne anførte revisionserklæringer/påtegninger. 16

17 Det er fra min side fremført, at det formenes unødvendigt at gentage erklæringerne i protokollen, det står jo allerede i regnskabet. Protokollen henviser entydigt til regnskabet. I overensstemmelse med revisorlovens 20, stk. 3 har i de afgivne revisionsprotokoller været indføjet: at jeg opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, og at jeg under revisionen har modtaget alle oplysninger, jeg har anmodet Det kan tiltrædes, at ordvalget kan opdateres til at omfatte begrebet uafhængighed som erstatning af tidligere anførsel af habilitet (uanset at jeg er af den formening, at uafhængighed må anses som en delmængde af habilitet) Dette er ændret. [...] Uafhængighed [...] Temaet klientaccept og uafhængighed kan påvises at indgå i kvalitetsstyringen og afviklingen af de årlige revisionstilfælde på følgende måde: 1. Tilgang af nye klientforhold sker ved henvendelse fra de personer, der angiver at repræsentere virksomheden. Der afholdes en generalforsamling omkring revisorskifte, hvor der tidligere har foreligget valgt revisor, og ellers tilvalg i forbindelse med stiftelser. Protokoludskrift opbevares i stammapper. Dette indberettes efter de herom gældende regler. Allerede her foreligger et kendskab til et nyt klientforhold. Hvor personkredsen ikke er kendt på forhånd, foreligger fra min side krav om dokumentation, f.eks. kopi af kørekort. Eksempler kan påvises. Forholdet er omtalt i afsnit 2 og 3 i mit kvalitetsstyringsprogram. Tiltrædelsesprotokol i form af almindelige bestemmelser tilsendes/udleveres med anmodning om kvittering for modtagelse. Eksempler kan forevises. 2. Forrest i stammapper er indsat et skema herom. Skemaet er fortrykt, og udfyldes ikke, idet der ikke er andre end mig, der skal bruge det. Det tjener således som checkliste for min accept. 3. En gang årligt udarbejdes en liste over samtlige revisionstilfælde for det foregående år. Listen tjener det formål, at efterprøve, om der skulle være opstået forhold, der kan påvirke uafhængighed. Listerne kan forevises. 4. I de for de enkelte sager årligt foreliggende revisionsplaner er uafhængighed og fortsættelse af samarbejde indsat med separate linjer. 5. Hvor der foreligger en tidligere revisor, sker henvendelse dertil efter de herom gældende regler. Eksempler kan forevises. Det tilføjes, at stort set samtlige tilkomne sager i større eller mindre omfang har eller har haft tilknytning til kendte personkredse. Det er således stort set ikke forekommende, at der tilkommer et revisionstilfælde uden den mindste sammenhæng med allerede kendt personkreds. Datering 17

18 [...] For A A/S, Horsens skulle regnskabet være påtegnet 9/ og revisionsplanen 10/ Eftersyn af underliggende bogholderiudskrifter er forsynet med 8/ som udskriftsdato, hvilket passer med min erindring om fremmøde, hvor udskrifterne netop var oplyst udskrevet dagen før af hensyn til mødets effektivitet. Forholdet passer også med min kalender. Der formenes ikke at kunne drages væsentlige konsekvenser af denne mindre tilsyneladende uoverensstemmelse. For D ApS (ikke A/S) foreligger det forhold, at revisionen og færdiggørelsen af årsregnskabet rigtigt som anført er færdiggjort i januar måned. Ledelsen havde ønsket at lade regnskabet ligge på overvejelser om ændringer, hvorefter regnskabet er godkendt på generalforsamling i juni måned. Revisionsplanens datering er således udtryk for et efterfølgende gensyn på generalforsamlingstidspunktet. Det bør i denne sammenhæng erindres, at indberetning er sket i Erhvervsstyrelsens elektroniske indberetningssystem herfra. Omkring selskabet D ApS er i øvrigt anført (side 9) at der ikke er udført test af tilstedeværelse og værdiansættelse. Til dette anføres, at der i det herfra udarbejdede specifikationshefte til årsregnskabet er indeholdt en oplistning af de enkelte ejendomme, med anførsel af areal, hjemsted og købspris. Dette er afstemt med de ved erhvervelsen forelagte skøder (på fransk "testations", eftersom alle på nær en er beliggende i Frankrig). Værdiansættelse har bl.a. foreligget gennem det forhold, at købspriserne niveaumæssigt er klart lavere end danske jordpriser, hvor det må erindres, at allerede EU hektartilskudsreglerne burde tilsige større sammenlignelighed, kombineret med den viden at den drivende kraft i selskabet aldrig køber for dyrt. Forholdet bestyrkes af den kendsgerning, at andre danskere med købsinteresse i fransk landbrugsjord netop retter henvendelse til denne i dette selskab drivende kraft. Der er for de bortforpagtede ejendomme i øvrigt et fornuftigt forhold mellem købspris og opnået forpagtning. Der skulle foreligge fravær af dokumentation for revision af datterselskaber. De pågældende regnskaber er udarbejdet og revideret her, og der havde da været nærliggende om konklusionen om fravær havde været erstattet af anmodning om forelæggelse af de omtalte regnskaber, de ligger blot et andet sted i det samme rum. Review [...] Der er omtalt reviewerklæring på regnskabet for F A/S. Den afgivne reviewerklæring ses omtalt som påtegning. Som omtalt er der talte om en vognmandsforretning med få biler, hvor eneindehaveren selv kører den ene bil. Forretningen drives fra indehaverens personligt ejede ejendom, hvor den private selvangivelser også afspejler de fra selskabet overførte beløb. Der er samtidig assisteret med den personlige selvangivelse, hvilket kan bidrage til sikkerhed omkring opgørelserne for både selskabet og personen. Selskabet er tilkommet her som del af i forvejen kendt personkreds. Det anføres, at der mangler note til egenkapitalen. Selskabets overskud efter resultatopgørelsen udgør kr , med den tilføjelse, at det er tillagt egenkapitalen. 18

19 Egenkapitalen ved årets begyndelse udgør kr , og ved årets udgang kr Forskellen er kr , og identisk ed et under resultatopgørelse angivne beløb som er tillagt egenkapitalen. Der er ikke andre bevægelser i egenkapitalen. Forholdet formenes umiddelbart forståeligt for en regnskabslæser. Det bekræftes, at der ved en fejlskrift i noten til pantsætninger og sikkerheder er indskrevet beløbene fra årets begyndelse. De korrekte for året gældende beløb er indeholdt i selve statusopgørelsen. Det anføres, at regnskabspraksis er meget begrænset. Anvendt regnskabspraksis fremgår af en side for sig. Der er i stram form omtalt de poster der formenes at have betydning for forståelsen af regnskabet. Således er selskabets driftsmateriel givet en redegørelse omkring behandling af leasede driftsmidler. Driftsmidlerne udgør mere end 50% af balancesummen, samt en tilsvarende andel af gældsforpligtelser, og der formenes således behørigt at være omtalt væsentlige poster. Det udførte arbejde har bestået i et forelagt bogholderimateriale, udarbejdet af en kompetent ekstern bogholder, bestående af balance, kontospecifikationer og bilagsmapper, herunder moms, og lønbilag og årsopgørelser, hvilket materiale gennem udarbejdelse af et specifikationshæfte er overført til regnskabets enkelte poster. Der er således tale om en helt sædvanlig fremgangsmåde, der principielt ikke adskiller sig fra det jeg har beskæftiget mig med i 51 år. Klientens omfattende bilagsmateriale er naturligvis returneret efter endt brug. I modsat fald skulle jeg have et voldsomt stort aktiv. Dokumentationen vil derfor foreligge men ikke begrænset til f.eks. kopi af udskrifter, beholdt balance, momsafstemninger og lønafstemninger. Der foreligger i sagen regnskabserklæring fra indehaveren. Der foreligger i denne sag en revisionsplan, tilrettet til sagen, og som anført med håndrettelse anført at omfatte en reviewsag. Når review er en delmængde af revision, formenes denne fremgangsmåde anvendelig. [...] Going koncern [...] Vedrørende A A/S Den under dette punkt omtalte sag A A/S, Horsens er certificeret forhandler af kopimaskiner i flere størrelser af kendt mærke. Virksomheden er berettiget til med fortjeneste, men uden eget ansvar, at viderefakturere serviceaftaler med leverandøren. Allerede her ligger en ikke bogført merværdi. Selskabet har været drevet med overkapacitet fra de 3 indehavere, og det var et led i færdiggørelsen af regnskabet, at dette blev begrænset med fremtidig virkning. Konkret er det sket ved at alene den ene fortsætter på heltid, og at de 2 andre har fået anden heltidsbeskæftigelse, dog således at ejerforholdet forbliver uberørt. Indehaverne hæfter iøvrigt personligt for selskabet bankgæld. De ved omstillingen sparede lønninger overstiger underskuddet. Forholdet er drøftet med indehaver, ledelse og bogholder på det endelige regnskabsmøde. Selskabet er startet i marts 2010, og der bør gives plads til en presset indtjening i de første regnskabsår med sigte på fremtidig indtjening. 19

20 Regnskabet for 2012 udviser et overskud, hvilket allerede var forventet ved færdiggørelsen af regnskabet for Det er anført i revisionspåtegningen, at egenkapitalen er tabt, og at fortsat drift forudsætter forøget indtjening og/eller kreditfaciliteter. Skulle regnskabet danne grundlag for en kreditvurdering f.eks. af en leverandør, formenes med en negativ egenkapital og den supplerende oplysning i revisionspåtegningen at foreligge tilstrækkelige oplysninger for en kreditgivning. Vedrørende B ApS Med den supplerende oplysning er tilstrækkeligt oplyst om brug af regnskabet som grundlag for kreditvurdering. Erklæringsbekendtgørelsen [...] A A/S Det kan tiltrædes, at der ikke må ske modregninger mellem aktiver og gæld. Forholdet forklares med, at det er første gang, der sker anvendelse af det digitale indberetningssystem, der var frivilligt for 2011 regnskaberne og pligtigt for 2012 regnskaberne. Det tilføjes på dette sted, at det digitale indberetningssystem, frivilligt for 2011, i meget stort omfang er bragt i anvendelse i forbindelse med indsendelse af regnskaber herfra. Det kan på nuværende tidspunkt oplyses, at denne fremgangsmåde har givet det resultat, at 2012-regnskaberne nu indberettes med en følelse af større umiddelbar sikkerhed. Den omtalte fejl i anden gæld i sammenligningstallene vedrører et beløb på kr , der retteligt burde være tastet med kr Igen et forhold, der ikke vil kunne gentages, idet sammenligningstallene i 2011-regnskaberne alle var førstegangsindtastede, med den iboende større risiko for fejltastning. Det er konkluderet, at der er adskillige fejl/mangler i den anførte regnskabspraksis. Det kan være vanskeligt at imødegå denne generelle formulering. Ligeledes anføres generelt, at revisionspåtegningen ikke følger erklæringsbekendtgørelsen. Det kan være vanskeligt at imødegå denne generelle formulering. Det er ikke korrekt, som anført øverst side 20, at der skulle foreligge poster, der ikke var revideret. Det formenes, uden at være anført, at denne formulering retter sig mod varelageret. Virksomheden fører et bogholderi, der indeholder en integreret behandling af kæden indkøb, lager og salg. Omsætningen består bl.a. af store enkeltposter i form af kopimaskiner i forskellig størrelse. Disse kommer fra en hovedleverandør, og ordres først når der foreligger et videresalg. Lageret opstår således som det tidsmæssige hul mellem tilfakturering fra leverandøren og viderefakturering til kunden, evt. efter klargøring efter den med kunden indgåede aftale. Den fysiske tilstedeværelse på statusdagen er således mere et spørgsmål om risikoens placering, jævnfør købelovens bestemmelser om risikoovergang ved køb af individualiserede køb, end det er spørgsmålet om vares fysiske placering. Den 31. december foreliggende lagerliste bærer da også internt betegnelsen "Igangværende arbejder". Denne opgørelse beror i sagsmappen for den pågældende sag, og således omfattet af det materiale, kvalitetskontrollanten har fået forelagt. Opgørelsen er gennemgået med ledelsen og bogholderen ved afsluttende regnskabsmøde. Opgørelsen indeholder 10 maskiner. I denne sag er af kvalitetskontrollanten omtalt en "Cykelbogholder" 20

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere