Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab"

Transkript

1 Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet F C A/S og F A/S, der gik konkurs i maj Finansieringsselskabet F A/S og C A/S og en række datterselskaber havde den 29. september 2008 borttransporteret hovedparten af sine lejeindtægter i de respektive selskabers faste ejendomme til B Bank A/S. Det var SKATs opfattelse, at bestyrelsen herved handlede ansvarspådragende ved at fortsætte driften efter at have borttransporteret selskabernes primære indtægtskilde, idet bestyrelsen ikke sikrede sig, at der efter den 29. september 2008 var likviditet til at betale de løbende udgifter, og derfor var bestyrelsen erstatningsansvarlig for det tab, som SKAT led, idet der efter den 29. september 2008 ikke blev afregnet moms over for SKAT. Retten fandt efter bevisførelsen, at S1 og S2 ikke på en forsvarlig måde havde sikret sig, at moms blev betalt til SKAT. Retten fandt imidlertid, at S1 og S2 først den 31. december 2008 med tilstrækkelig omhu måtte kunne indse, at en videreførelse, hvor skyldig moms ikke blev betalt, ikke kunne ske uden tab for SKAT. Retten fandt endvidere, at S1 og S2 tillige var erstatningsansvarlige for SKATs tab i Finansieringsselskabet F A/S' og C A/S' datterselskaber, idet datterselskaberne, der ikke selv havde nogen bestyrelse, indgik i en koncern, der reelt blev ledet af Finansieringsselskabet F A/S og C A/S. Denne sag, der er anlagt den 30. september 2011, er behandlet af 3 dommere. Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte S1 (sagsøgte 1) og S2 (sagsøgte 2) som bestyrelsesmedlemmer i to selskaber i en koncern er erstatningsansvarlige for sagsøger SKAT Nordsjællands tab i form af ikke afregnet moms for forskellige selskaber i perioden 3. kvartal 2008 og 1. kvartal De sagsøgte skulle således have handlet ansvarspådragende ved ikke at afvikle selskaberne, idet en fortsat drift ville påføre sagsøger et tab, samt ved at have medvirket til at borttransportere hovedparten af selskabernes indtægter uden at sikre afregning af skyldig moms.. Sagsøgerens påstand er, at de sagsøgte tilpligtes in solidum til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. De sagsøgtes påstand er frifindelse. Sagsøgte S2 har overfor sagsøgte S1 nedlagt påstand om, at han i deres indbyrdes forhold friholder hende for et hvert beløb, hun måtte blive dømt til at betale sagsøger. Sagsøgte S1 har påstået frifindelse over for sagsøgte S2's friholdelsespåstand. Der er mellem parterne enighed om den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgers krav. Oplysningerne i sagen H Holding ApS, tidligere Finansieringsselskabet F A/S, blev stiftet den 30. november De sagsøgte 1 og 2 indtrådte i aktieselskabets bestyrelse henholdsvis den 12. november 2007 og 29. maj De sagsøgte indtrådte ligeledes som medlemmer af bestyrelsen i ApS, tidligere C A/S, henholdsvis 10. december 2007 og 25. august Begge selskaber blev erklæret konkurs den 12. maj Konkursdekreterne blev afsagt på begæring af B Bank, hvis samlede krav var på omkring 250 mio. kr. Sagsøgte 1 var bestyrelsesformand i begge selskaber, der desuden havde selskabernes direktør og eneaktionær D med i bestyrelsen. De sagsøgte udtrådte af bestyrelserne i forbindelse med, at selskaberne den 8. april 2009 blev omdannet til anpartsselskaber. H Holding ApS og C A/S ejede en lang række datterselskaber, herunder de selskaber hvor sagsøger har opgjort de forskellige ikke afregnede momsbeløb, der samlet udgør det påstævnte beløb. D var direktør i alle datterselskaberne, der ikke havde nogen bestyrelse. Koncernens aktiver bestod fortrinsvis af udlejningsejendomme, men også andre slags ejendomme samt en beholdning af værdipapirer og pantebreve. Koncernens indtægter var primært momspligtige lejeindtægter. Der var ikke momsrestancer vedrørende disse lejeindtægter forud for de perioder, der indgår i denne sag. Af årsrapporten for 2007 fremgår det, at H Holding ApS havde et årsresultat på ca. 81,5 mio. kr. og en egenkapital på 151 mio. kr. For samme regnskabsår havde C ApS et årsresultat på ca. 20 mio kr. og en egenkapital på 25 mio. kr. Begge årsrapporter havde blanke revisionspåtegninger. I sommeren 2008 blev koncernen ramt af finanskrisen og konkursen i B Bank A/S i august Denne bank var koncernens hovedbankforbindelse og havde været med til at financiere købet af en lang række ejendomme. Bankens konkursbo stillede krav om en væsentlige forhøjelse af rentesatserne på koncernens gæld. Disse forhold medførte betydelige likviditetsproblemer for koncernen, da indtægterne ikke var store nok til at betale de stigende renteudgifter. På grund af afmatningen på markedet for ejendomsejendomme var det også vanskeligt at sælge ejendomme. De økonomiske vanskeligheder for koncernen blev løbende behandlet af bestyrelsen. Til brug herfor blev der udarbejdet periodiserede likviditetsbudgetter, andet regnskabsmateriale, drøftet forskellige konkrete muligheder for at løse problemerne f.eks. ved salg af ejendomme, afholdt møder med kreditorer og mulige investorer m.v. blandt andet om en samlet løsning, herunder en Cash Pool Model. I slutningen af 2008, da koncernens økonomiske situation blev forværret, engagerede D Dansk Merchant Capital til et omfattende arbejde omkring en rekonstruktion af virksomheden/en samlet ordning med kreditorerne. For at koncernen kunne fortsætte driften var det af afgørende betydning, at engagementet med B Bank kunne fortsætte. I den anledning var der en del drøftelser og møder med banken. På et møde med banken, hvor hele bestyrelsen deltog, blev det aftalt, at banken skulle have transport i størstedelen af koncernens nuværende og fremtidige momspligtige tilgodehavender i henhold til lejekontrakter med en række lejere i forskellige lejemål. De enslydende transporter blev underskrevet 29. september Der står ikke noget i disse transporter omkring betaling af driftsudgifterne i lejemålene, herunder om afregning af den af lejerne betalte moms til skattemyndighederne. Også andre banker, som havde engagementer med koncernen, fik transporter i lejeindtægter i henhold til transporter med stort set samme indhold. Spørgsmålet om betaling af blandt andet moms blev rejst af sagsøgte 1 på et bestyrelsesmøde den 1. oktober 2008, og D oplyste, at alt blev betalt rettidigt. Spørgsmålet var også fremme på andre bestyrelsesmø der, senest den 5. og 27. februar 2009 og igen var det stort set samme tilbagemelding, selvom koncernen ikke foretog momsindberetninger fra 3. kvartal 2008 og frem samt tillige havde 0-angivet momsen for 3. kvartal Der blev først foretaget indberetninger af moms i april måned Sagsøger havde derfor fastsat foreløbigt momstilsvar for de pågældende perioder, hvilke beløb heller ikke blev betalt. Det førte til, at sagsøger den 22. januar 2009 foretog udlæg i to af koncernene ejendomme for et foreløbigt fastsat momstilsvar på ca kr. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 I de udarbejde budgetter og andet regnskabsmateriale til brug for en løsning af koncernens vanskelige økonomiske situation blev der afsat moms, men det kunne ikke ses, om skyldig moms blev afregnet. I en mail af 18. december 2008 om terminsbetalinger med de lejeindtægter, som B Bank havde fået transport i, skrev D afslutningsvis til M i banken med kopi til de to sagsøgte følgende: Herudover har vi en moms og driftsproblematik, som fortsat er uafklaret, idet vi ikke kan få adgang til drift af ejendommenes leje, som indbefatter disse midler. Det er vores opfattelse at vi skulle have adgang til at betale ejndommenes drift og moms i den aftale som blev indgået i forbindelse med pantsætning af lejeindtægterne. Advokat P skulle på vegne af B Bank A/S foretage forskellige undersøgelser for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om, hvorvidt der kunne indgås en samlet aftale mellem koncernen og banken. I den anledning blev der afholdt nogle møder. På et møde den 1. april 2009, hvor blandt andre P og sagsøgte 2 deltog drøftede man de for banken ultimo marts 2009 fremkomne oplysninger om en på det tidspunkt opgjort momsrestance på ca. 3,7 mio. kr. og den ikke korrekte 0-angivelse for 3. kvartal Der var enighed om, at momsproblematikken skulle løses i forbindelse med en samlet fremadrettet økonomisk plan for koncernen. Arbejdet med at finde en samlet løsning med alle kreditorerne blev fortsat sideløbende med forhandlingerne med B Bank blandt andet ved, at Dansk Merchant Capital udarbejdede et strukturoplæg og kreditorpræsentation, ligesom koncernen.arbejdede med likviditetsberegninger for de enkelte ejendomme og selskaber. I løbet af foråret 2009 blev Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab engageret for at vurdere mulighederne for at finde en samlet kreditorordning. I en meddelelse af 30. april 2009 til koncernens finansielle kreditorer lægger advokat Thomas Weitemeyer således op til, at der afholdes et samlet kreditormøde på advokatkontoret den 6. maj 2009 for at gennemgå principperne i en samlet kreditoraftale, men at dette i sagens natur afhænger af udfaldet af de individuelle drøftelser. Forklaringer Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af begge de sagsøgte, M, J, N og U Sagsøgte S1 forklarede, at han har beskæftiget sig med køb, salg og udlejning af fast ejendom i mange år. Gennem sit arbejde mødte han i 2005/2006 D Han hjalp først koncernen med opkøb af ejendomme og bistod i nogle lejesager, og senere ønskede D at proffessionalisere sin virksomhed med personer med forskellige kompetencer blandt andet omkring økonomi og HR. Derfor spurgte han, om sagsøgte ville være en del af bestyrelsen i D's selskab Finansieringsselskabet F A/S (senere navneændret til H Holding ApS). Inden han gik ind i bestyrelsen havde han trukket regnskabsoplysninger på selskabet, og det så godt ud. Der var en balance på 1,5 milliarder kr. Aktiverne bestod af en 250 millioner kr. stor pantebrevsbeholdning, der var financieret af Alm. Brand, mens resten var ejendomme regnskabet så fint ud både med hensyn til egenkapital og overskud, ligesom det var forsynet med en blank revisionspåtegning. Passiverne bestod i gæld til realkreditinstitutter og banker. Virksomheden var en ejendomskoncern, og overskuddet blev skabt ved køb og salg af ejendomme samt lejeindtægter fratrukket udgifterne til drift, afdrag på gælden og renteudgifter. Der var tale om helt reelle ejendomshandler, og man levede ikke på urealistiske opskrivninger på ejendomsværdiernen. Selskabet havde ca. 60 ejendomme, hvoraf ca. 85% var erhvervsejendomme. D var ikke nogen ejendomsspekulant, der levede højt på hurtige opskrevne handler, men en person med langvarig erfaring fra branchen, så han var dygtig til at finde de rigtige lejere til virksomhedens forskellige lejemål og købere til forskellige ejendomme, så han på den måde både optimerede afkastet fra lejerne og ejendomskøbere. I foråret 2008 var virksomhedens renteudgifter klart mindre end indtægterne. Der var fuldstændig ro på selskabet, og de havde lige opkøbt et par ejendomme financieret af B Bank. Der var således ingen faresignaler, og ingen problemer med at få lånefinansieret ejendomskøb gennem banken, som det var tilfældet for andre i branchen. Virksomhedens ejendomme var financieret med realkreditlån på 1. prioriteten, banklån på 2. prioriteten og private pantebreve på de efterfølgende prioriteter. De benyttede 5-6 forskellige banker, men B Bank var deres hovedbankforbindelse efterfulgt af Max Bank. De havde banklån for i alt ca millioner kroner. Da B Bank i sommeren 2008 krakkede, fik de meddelelse om, at renten på banklånene i B Bank blev forhøjet til næsten det dobbelte, og det skete også i andre banker. Selskabet kunne på grund af finanskrisen ikke løse problemet ved blot hurtigt at sælge nogle ejendomme. D indkaldte efter sommerferien til et bestyrelsesmøde og forklarede, at de skulle handle med det samme og finde en løsning for ikke at havne i rød bunke i B Bank. De kunne i august 2008 godt se, at når rentestigningerne fortsatte, ville selskabet, der var en gearet virksomhed, ikke være rentabelt på sigt, fordi indtægterne ikke var store nok, selvom renten på realkreditten og de yderste pantebreve lå fast. De mente dog, at virksomheden kunne reddes og indgav derfor ikke konkursbegæring. Der var ingen momseller skattegæld eller andre indikationer på, at noget var galt andet end de stigende renteudgifter Hvis de havde indgivet en egen konkursbegæring, ville bankerne også have lidt tab, hvorfor det tjente alles formål bedst, hvis der blev fundet en samlet løsning. Det skulle bankerne overbevises om, hvorfor der skulle laves et bæredygtigt informationsbudgetmateriale for 2008 og 2009, der tilfredsstillede dem. Virksomhedens underdirektør N lavede en del af materialet med hjælp fra revisor. Planen var en styret drift gennem et par år med forskellige tiltag, så de finansielle kreditorer kunne undgå tab. De yderste panthavere skulle finansiere planen, men de ville få deres penge igen med et mindre tab end i tilfælde af en konkurs, hvor de alligevel ville stå sidst i konkursordenen. Derfor måtte de også formodes at være de mest villige til at hjælpe med at redde selskabet. Betaling til kreditorerne skulle ske i samme rækkefølge som ved tvangsauktion. Dansk Merchant Capital, der er et stort og velrennomeret konsulentfirma, kom til senere for at være med udarbejdelse af materiale til kreditorerne og forslag til en løsning. Der blev lavet regnskaber for de enkelte ejendomme, men også for hele virksomheden. Momsen skulle selvfølgelig indgå i budgetterne men var uinteressant, da den jo bare blev opkrævet af administartionen på vegne af staten og sendes videre. Momsen blev derfor slet ikke diskuteret og ikke nærmere kontrolleret. B Bank, der havde et krav på 250 mio. kr., fik præsenteret et forslag først. Dernæst blev det præsenteret for de øvrige banker, herunder Max Bank med et krav på 150 mio. kr. Alle banker var positive. B Bank var svær at få med på ideen, fordi den var overtaget af Finanstilsynet/Financiel Stabilitet, og M var indsat som vagthund. Forslaget gik ud på etablering af en cash-pool model på 25 mio. kr., hvor alle kreditorer skulle skyde penge ind. Alternativt skulle renten sættes ned. De forsøgte løbende at sælge ejendomme og havde konkrete forhandlinger med flere. Han mener også, at de fik solgt enkelte ejendomme undervejs men husker i dag ikke hvilke. De havde blandt andet forhandlinger med - - -, der skulle købe nogle ejendomme mod, at D overtog hotel i Hamburg. Formålet var at slanke balancen og nedbringe den rentebærende gæld, og som situationen var, skulle købe ejendommene til under kurs pari. Forhandlingerne blev imidlertid aldrig så konkrete, at de fik aftalt pris, idet handlen strandede på, at D ikke kunne overtage hotellet i Hamburg. Han har aldrig tidligere arbejdet så proaktivt i en bestyrelse som denne, indtil han og sagsøgte 2 udtrådte i marts måned De blev taget vel i mod alle steder. Alt blev betalt til og med december termin 2008, og han tænkte derfor, at der nu var fred og ro i tre måneder til at finde en løsning. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Han havde ingen mistanke om, at der ikke blev betalt moms. De fik betryggende oplysninger om, at der var styr på det hele. Han mener ikke, at det var hans pligt at gå ned i bogholderiet og kontrollere dette. Han har aldrig tænkt på at gøre det, heller ikke i andre selskaber, hvor han har været med i ledelsen. Havde han opdaget, at momsen ikke var blevet betalt, ville han straks have rettet det, da alle ved, at moms skal betales som det første. Han anede ikke, at D havde lavet 0-angivelser for 3. kvartal 2008, og han ved ikke, om momsen blev brugt til at betale kreditorerne til terminen. Havde han haft kendskab til 0-angivelserne, var han udtrådt af bestyrelsen med det samme. De havde i bestyrelsen ikke nogle nærmere drøftelser om momsen. Den var ikke et issue før den forfaldt i februar Han opdagede først i februar eller marts 2009 ved en mail fra advokat P, at momsen ikke var blevet betalt, og umiddelbart efter omdannede D selskabet til et ApS og nedlagde bestyrelsen. Foreholdt referatet af bestyrelsesmødet den 5. februar 2009, hvoraf fremgår, at S1 og S2 spurgte til A-skatter og moms, og D oplyste i denne forbindelse, at A-skat blev afregnet til tiden, og det ikke var hans vurdering, at der var problemer med afregning af moms samt referatet af bestyrelsesmødet den 27. februar 2009, hvoraf fremgår.. D oplyste dog i denne forbindelse, at selskaberne stadig afregner A- skat til tiden, at man på trods af problemerne i økonomifunktionen vurderede, at momsen blev afregnet til tiden, forklarede sagsøgte, at det ikke gav ham anledning til at foretage yderligere undersøgelser. De sad med en blødende organisation, hvor der var kreditorer for 1,7 milliarder kroner. SKATs tilgodehavende var i den sammenhæng en mikromy, og han kan ikke se, hvad det var, han skulle have været opmærksom på. Han troede desuden, at B Bank klarede momsafregningen og betalte driftsomkostningerne på de ejendomme, hvor de havde fået transport i lejeindtægten. Han ved ikke, hvem i selskabet der stod for momsindberetningen, men der var 2-3 piger, der styrede ejendommene og også en bogholder. Hvis der var kreditorer, der ikke fik penge, ville det havne på hans bord, og det gjorde det ikke. Det sejlede ikke i selskabet. Der var ikke noget sparet ved at gå konkurs. Der ville godt nok komme en kurator, men denne skulle jo også betale ejendomsskat, vicevært, moms, el, varme og lignende indtil et salg eller en tvangsauktion. Kreditorerne skulle betales i en prioritetsrækkefølge, og det var det samme, virksomheden gjorde. Ingen ville have fået flere penge ud af det, hvis virksomheden var blevet standset tidligere. Det er korrekt, at han har deltaget i forhandlinger med B Bank om at give transport i lejeindtægterne, men han var ikke inddraget i udformningen af transporterklæringerne, men han ville ikke have lavet dem anderledes. B Bank/M havde stillet et ultimatum for at godkende deres plan om at få transport i lejeindtægterne fra de nok 20 ejendomme, banken havde pant i, for ikke at indgive konkursbegæring. Det var der ikke noget mærkeligt i, at de ved transporterne ville sikre sig, hvad der skete med pengene. Han spurgte på mødet selv til, hvorledes de så skulle holde driften kørende, hvortil M tilkendegav, at banken nok skulle betale udgifterne på realkreditten og driften i øvrigt, idet banken godt var klar over, at de ikke kunne tage alle selskabets indtægter, og lade dem stå tilbage med udgifterne. Det blev sagt på en nedladende og provokerende måde, hvor M blandt andet sagde vi er jo ikke novicer. Hvis B Bank havde sagt, at de skulle beholde momsen, kunne de lige så godt have lukket selskabet med det samme. Han har ikke deltaget i forhandlinger med andre end de to banker. Momsgæld blev først et tema i marts måned 2009 under et møde med advokat P og sagsøgte 2. Der var ikke noget unaturligt i at give transporterne. Bankerne skulle alene sikre sig, at pengene ikke blev brugt til noget uvedkommende. Alle kreditorerne blev betalt indtil decemberterminen 2008, hvor de private panthavere ikke fik deres penge. Der var i hele forløbet ingen, der sagde til dem, at det var håbløst at drive selskabet videre. Hverken bankerne, B Banks advokat B's eller Dansk Merchant Capital. De havde en god dialog og et proaktivt samarbejde. I februar/marts 2009 havde alle kendte kreditorer fået tilsendt oplægget til en rekonstruering af virksomheden, og der blev holdt et stormøde ved Dansk Merchant Capital, hvor stemingen var positiv. Hvis B Bank havde betalt momsen i april 2009, tror han, at koncernen var blevet reddet Han er fuldt forsikret gennem sin ansvarsforsikring i sagen her. 45% af de rejste krav vedrører i øvrigt selskaber, hvor han ikke sad i bestyrelsen, og som han ikke havde ledelsesansvar for. Sagsøgte S2 forklarede, at hun er uddannet fra RUC. Hun har tidligere arbejdet som projektleder og har efterfølgende etableret sin egen konsulentvirksomhed. S1, som hun kendte i forvejen fra andet arbejde, spurgte i april 2008, om hun var interesseret i at komme med i bestyrelserne for Finansieringsselskabet F A/S og C A/S, hvilket hun meget gerne ville, selvom hun ikke tidligere professionelt havde beskæftiget sig med ejendomshandel. Inden hun sagde ja, havde hun gennemgået de sidste 3-5 års regnskaber for koncernen, hvor hun blandet andet kunne se, at værdiopskrivningerne var på under 20%. Hun havde også holdt møder med D, der virkede meget kompetent. Det blev aftalt, at hun i bestyrelseshonorar skulle have kr. om året betalt kvartalsvis, men hun fik aldrig noget. S1's forklaring stemmer helt overens med hendes billede af situationen. De havde alle 3 et ekstremt tillidsforhold til hinanden i bestyrelsen. Hun holdt månedlige personalemøder og havde møder med hver enkelt medarbejder individuelt, så hun havde et ret indgående kendskab til selskabet. Der var ikke rod i økonomien, men de benyttede et regnskabssystem, der var specielt udviklet til ejendomsadministrationsselskaber, og hun synes, at det manglede nogle moduler for at give et bedre overblik. Hun ville gerne have lavet et debitormodul og et kreditormodul, men da de havde meget travlt med mange andre ting, blev udviklingen heraf udskudt. Hun foreslog, at såvel indtægter som udgifter i mellemtiden skulle gå over D's bord for at bevare overblikket, hvilket de også gjorde. Hun var med til mødet med M i B Bank, hvor der blev givet transport i lejeindtægterne. Hendes rolle var at bevare overblikket over, hvad der blev aftalt; da der nærmest vat tale om en advokat-battle mellem og S1. Det var hendes opfattelse, at M skulle pisse territoriet af, og hun opfattede ham som provokerende og nedladende. Hun spurgte ind til afholdelsen af udgifterne vedrørende de berørte lejemål, og M bekræftede, at det var ligesom ved købmanden, at flaskerne og pengene følges ad. S1 bad om en skriftlig bekræftelse herpå, men fik af M at vide, at: det da var logik for burhøns. Hun tog ikke referat af mødet, da det ikke var hendes møde. Den 1. april 2009 holdt hun et møde med F og P fra B Bank, hvor P sagde, at de havde et problem med momsen. Hun anede først ikke, hvad P talte om, men blev klar over, at det netop var det, som de havde drøftet med M. Hun ved ikke, hvem i firmaet, der stod for momsindberetningerne. Foreholdt referatet af bestyrelsesmødet den 5. februar 2009, hvoraf fremgår, at S1 og S2 spurgte til A-skatter og moms, og D oplyste i denne forbindelse, at A-skat blev afregnet til tiden, og det ikke var hans vurdering, at der var problemer med afregning af moms samt referatet af bestyrelsenmødet den 27. februar 2009, hvoraf fremgår.. D oplyste dog i denne forbindelse, at selskaberne stadig afregner A- skat til tiden, at man på trods af problemerne i økonomifunktionen vurderede, at momsen blev afregnet til tiden, forklarede hun, at det er nogle sjove ord, som advokater bruger. Det gav ikke hende anledning til særlige bekymringer, og det var ikke noget, hun hæftede sig ved. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Der var ingen problemer i økonomiafdelingen. De manglede bare at udvikle de moduler, der skulle gøre regnskabsprogrammet lige så godt og overskueligt som Navision. Hun ejer ikke midler til at betale et millionbeløb. M forklarede, at han oprindeligt var ansat i et pengeinstitut. Han har efterfølgende uddannet sig til jurist og er i dag advokat. Han har været ansat i Nykredit i ca. 15 år. Hans tidligere chef i Nykredit var udpeget til at afvikle/rydde op i B Bank. Han blev i den forbindelse sammen med en kollega udlånt til B Bank for at hjælpe med dette arbejde. Han var i B Bank fra august 2008 til februar De havde noget i banken, som de kaldte rød stue. Det var her, de problematiske sager lå blandt andre D koncernen, hvilken sag han overtog i august/september Han har holdt møder med S1 og S2, men husker ikke om transporterne blev nævnt på disse møder. Som han husker det, var der allerede givet transport i lejeindtægterne; inden han overtog sagen. Forevist en af de omhandlede transporterklæringer ved han ikke, hvem der har udarbejdet den. Hvis B Bank havde lovet at betale driftsomkostninger og/eller moms, ville det have været formaliseret skriftligt. Han ved ikke, om B Bank rent faktisk betalte disse ting, men det kunne være naturligt at gøre det; hvis der for eksempel blev truet med, at der ellers ville blive lukket for el eller varme i et af lejemålene. Bankens opgave var at få mest muligt kradset ind på et nødlidende engagement og ikke at overveje, hvorvidt koncernen kunne forsætte driften. Han tænkte ikke over, om lejen var momsbelagt. Alle tillæg til lejen var accessoriske og indgik i transporten. Financieringsselskabet F havde mange andre aktiviteter, og han vidste ikke, om de kunne betale udgifterne med andre midler. Det blev ikke drøftet på mødet. Banken havde ikke noget ønske om at drive koncernen, men gik efter at få flest mulige penge ud. Det var ikke B Banks problem, om SKAT fik momsen. Det var koncernens problem. Han kan ikke huske, om han drøftede momsbetalingerne med D. Hvis ikke koncernen havde givet transport i lejeindtægterne, var den gået konkurs. Nu fik den i stedet fred til at prøve at lave en samlet løsning Han kan ikke huske, om han har modtaget en mail fra F, der forespurgte til momsen. Han ansættelse i B Bank var en udlånsaftale mellem hans chef og B Bank. Den var tidsbegrænset, og han blev honoreret af B Bank. Aftalen var indgået udenom ham, og hans aflønning var ikke afhængig af, hvad han fik kradset ind til banken. F forklarede blandt andet, at han er bankuddannet i Danske Bank. Han har været filialbestyrer og områdedirektør i B Bank frem til 2007, hvor han gik på pension. Han har også været medlem af bankens bestyrelse og konsulent i banken. Da banken krakkede, kom han tilbage i december 2008 for at hjælpe til med at få ryddet op, og det arbejder han stadig med. I januar 2009 overtog han sagen vedrørende bankens engagement med D koncernen fra M. Han holdt et møde med D primo januar Transporterne var lavet, inden han overtog sagen, og der blev ikke sagt noget særligt om disse transporter udover, at det blev nævnt, at banken havde sikret sig disse og foretaget sikringsakten overfor lejerne, så de indbetalte huslejen til banken. Det var sket for at banken kunne sikre sig yderligere, idet budgettet i koncernen ikke hang sammen. Koncernen var placeret i det, B bank kaldte rød bunke. Banken var meget bekymret for det samlede engagement, hvorfor pengekassen var lukket i overfor koncernen. Revisors budget for koncernen for 2008, der blev lavet medio 2008, viste et tocifret driftsunderskud Aftalen var, at D skulle komme med et løsningsforslag medio januar 2009, hvilken frist senere blev rykket, fordi Dansk Merchant Capital kom ind i sagen. Som et led i den aftale D havde lavet med banken, lå der en bevilling fra bestyrelsen fra efteråret 2008 om, at renterne på koncernens lån til september terminen ikke skulle opkræves. De er muligvis tilskrevet kontoen, men skulle ikke betales på det tidspunkt. Hele engangementet skulle tages op til fornyet vurdering, når D kom med sit bebudede løsningsforslag. B Bank havde 2. eller 3. prioritet i de fleste af koncernene ejendommene og indtægterne, som de havde transport i, kunne dårligt nok dække betalingen på 1. prioriteten. Banken havde transport i den samlede husleje, herunder momsen. Vidnet har ikke givet tilsagn om, at B Bank ville betale momsen, og M har overfor vidnet givet udtryk for, at han heller ikke har givet et sådant tilsagn. Der skulle findes en totalløsning. Banken blev aldrig præsenteret for en momsopkrævning, og det var ikke noget, som blev drøftet mellem banken og D. Han ved ikke noget om, hvad banken har betalt på 1. prioriteterne og forskellige driftsudgifter. Der var ingen plan om disse forhold. Det er meget muligt, banken har betalt så meget, at der ikke var flere penge på kontoen. Vidnet har ikke hørt noget om, at koncernen i september allerede havde eller arbejdede på en redningsplan. Det første, han hørte til en plan, var i februar/marts Det er ikke udsædvanligt, at der gives transport i huslejeindbetalinger. Banken kunne så godt efterfølgende frigive en del af pengene til betaling af regninger, moms m.v. for at undgå indsigelser fra en kreditor. Det afhang af den aftale, der var indgået. Om momsen skulle betales blev afgjort fra sag til sag. Hvis B Bank gik ind og betalte første prioriteten på et af lånene i ejendommene, var det for at undgå en tvangauktion. Det helt overordnede i relation til D koncernen var tabsbegrænsning. Ordren oppe fra lød på, at de skulle få så meget som muligt ud af engagementet. Banken forventede ikke, at man kunne undgå et betydeligt tab. Banken havde dog nogle punkter, en slags handlingsplan, for en løsning, nemlig at en ny bank skulle overtage koncernen, og at der skulle ske frasalg af forskellige ejendomme. Banken anså det ikke for realistisk, at alle koncernene ejendommene kunne sælges. Han kan godt huske et møde den 1. april 2009 med sagsøgte 2, advokat P og virksomhedsrådgiveren Ulrik Andersen. Her var der en drøftelse af blandt andet momsbetalingen, fordi det lige var blevet opdaget, at der var indgivet 0-angivelser, selvom B Bank havde fået momsen fra lejerne. Der var også en skyldig skat på 5-6 mio. kr., der overraskede banken Det, man herefter drøftede på mødet, var en totalløsning, hvori skyldig moms var med. En tidligere løsning i form af en Waterfallmodel var han ikke involveret i, men derimod hørte han om Ringbinds-modellen i februar eller marts 2009 De var 10 mand, der arbejdede med afviklingen af B Banks erhvervsafdeling. Der var løbende udskiftning i gruppen, og de fordelte sagerne i rød bunke mellem sig. Deres job bestod i at lave indstillinger til direktion og bestyrelse om, hvad der skulle ske med engagementerne, hvorefter disse organer traf afgørelserne. N har forklaret blandt andet, at hun nu er ansat i Sydbank. Hun var frem til 1. oktober 2008 erhvervskonsulent i B Bank med ansvar for blandt andet ejendomsselskaber. Hun havde haft D koncernen som kunde i ca. 2-2½ år. Hun havde kontakt med D, når der skulle laves indstillinger vedrørende køb af nye ejendomme eller andre større ting. Han var en ejendomsspekulant på linje med andre ejendomsspekulanter - hverken værre eller bedre. Han overholdt indgåede aftaler. B Bank gik konkurs i sommeren Den 24. august 2008 stod det klart, at erhvervsafdelingen ikke ville blive solgt fra, og de blev indvaderet af kreditfolk fra andre banker, der skulle forsøge at afvikle bankens engagementer inden den 31. december D koncernen var i rød bunke, hvilket var en vurdering, der var foretaget fra centralt hold. D kom med likviditetsbudgetter, der viste, at han i hvert fald på papiret kunne holde liv i koncernen. Hvis ikke banken skulle trække stikket, krævede M, der havde overtaget beslutningskompetencen fra vidnet, at banken fik transport i koncernens huslejeindtægter. Det er ikke udsædvanligt og burde nok have været gjort tidligere. I dag gør hun det selv hver gang. Generelt set foregår det på den måde, at pengene går ind på en særskilt konto, hvorfra der tages penge til ejendommens Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 renter, afdrag og drift. Momsen vil også blive betalt, men det kræver, at der kommer en opkrævning. De regninger, der skal betales, vil komme fra det pågældende selskab, der har sagt god for dem. Hun husker ikke, hvem der rent faktisk lavede transporterne på koncernens lejeindtægter, men det kunne have været hendes kundemedarbejder M, D de to sagsøgte og vidnet holdt et møde om, hvordan de kunne holde firmaet i live og finde en løsning. Banken ville kun være med, hvis man fik transport i lejeindtægterne Her drøftede de blandt andet transporterne i lejeindtægterne, men hun husker ikke den præcise ordveksling, herunder om der blev talt om driftsudgifter og moms, men det ville have været meget logisk. Hun husker heller ikke specifikt, hvad der foregik med D koncernen efterfølgende, men der var en masse palaver frem og tilbage. Hun kan ikke huske, om hun har foretaget betalinger af driftsudgifter m.v. med penge fra de transporterede huslejer, men hun har ikke set momsafregninger. U har forklaret blandt andet, at han i 2005 formelt blev ansat som underdirektør i Financieringsselskabet F, men reelt arbejdede i hele D koncernen, hvor han arbejdede med administration af ejendomme, lejeregulering, it, regnskaber m.v. Der var ansat 6-7 personer i virksomheden. Han mener, at der generelt set var styr på tingene, selvom D var lidt af et rodehoved. Der var gode administratorer, og revisor har aldrig klaget over manglende regnskabsmateriale. I august 2008 blev han indkaldt til et bestyrelsesmøde, og derefter var tingene ret kaotiske. Det skyldtes blandt andet krakket i B Bank. Han blev sat til at lave et meget detaljeret likviditetsbudget. Det havde han ikke prøvet før og bad derfor om hjælp. Selskabets revisor kom herefter og hjalp ham med det. Forevist mailen af 28. august 2008 forklarede vidnet, at han formoder, at det er det endelige likviditetsbudget, som han fremsendte på dette tidspunkt, og som har en højere detaljeringsgrad og er mere konkret. I første omgang havde han ikke medtaget momsen, idet denne i lighed med andre driftsomkostninger bare var ud og ind. Normalt budgetterede de alene med afkastet af ejendommene, men her var det noget andet, når der skulle regnes med likviditet. Det blev løbende meldt ud til alle medarbejdere, hvad der foregik. Det var bogholderen, der opgjorde og indberettede momsen ud fra tallene for det enkelte selskabs regnskab. Vidnet har ikke hørt, at der har været problemer med momsbetalingen. Det er vidnet, der har lavet den i sagen fremlagte likviditetsanalyse for 2008 og forelagt denne for revisor. Det er korrekt, at den udviser underskud på likviditeten for hele Da den først er udarbejdet i august 2008, så han mest på perioden fra september til december Her udviste den også et underskud. Koncernen skulle derfor ud og hente penge eller finde en anden løsning. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i sit påstandsdokument gjort gældende: at de sagsøgte er erstatningsansvarlige for SKATs tab ved dels ikke at have taget skridt til afvikling af H Holding ApS (tidligere Finansieringsselskabet F A/S, og herefter benævnt K A/S ), K Ejendomme K/S (herefter benævnt K K/S ), ApS (herefter benævnt 505 ApS ), ApS (herefter benævnt 507 ApS ), ApS (herefter benævnt 508 ApS ), (herefter benævnt 510 ApS ), ApS (herefter benævnt 511 ApS ) og ApS (herefter benævnt 513 ApS ) selvom fortsættelse af selskabernes drift var udsigtsløst senest den 29. september 2008, dels ved at medvirke til at borttransportere hovedparten af koncernen løbende driftslikviditet til pantekreditorer uden hensyn til afregning af momstilsvar, vand-, varmeog eludgifter eller løbende udgifter til vedligeholdelse af koncernens primære indtægtskilde, udlejningsejendommene, hvorved fortsat drift af selskaberne blev udsigtsløs og gældsstiftelse i forhold til SKAT uundgåelig. Det er således SKATs tab for perioden fra 29. september 2008 og til konkursdekreternes afsigelse, dvs. perioden fra og med fjerde kvartal 2008 og til og med første kvartal 2009, som de sagsøgte er erstatningsansvarlige for. Ansvarsgrundlag Det gøres gældende, at de sagsøgte har handlet ansvarspådragende ved ikke at have taget skridt til indstilling af selskabernes drift senest efter, at selskaberne havde givet transport i lejeindtægter. Det skal lægges til grund, at bestyrelsens havde kendskab til, for det første at koncernen løbende og periodevist havde væsentlige positive momstilsvar, for det andet koncernens øvrige udgifters natur, og for det tredje at koncernen havde borttransporteret samtlige sine indtægter til koncernens bankforbindelse uden at indgå aftaler med disse banker om, at disse banker løbende skulle afregne de positive momstilsvar. Det gøres gældende, at der som følge heraf påhvilede bestyrelsen en skærpet pligt til at sikre og følge op på, at koncernens løbende positive momstilsvar blev afregnet, eftersom for det første at bestyrelsen var bekendt med, at koncernen havde alvorlige økonomiske problemer, for det andet at koncernens likviditet var borttransporteret, for det tredje at fortsat drift af koncernen som følge heraf indebar en væsentlig risiko for stiftelse af nye og væsentlige restancer til SKAT som følge af manglende angivelse og afregning af de positive momstilsvar og for det fjerde at bestyrelsen intet foretog sig for at afværge denne væsentlige risiko, som forårsagede SKATs tab. Det gøres således gældende, at de sagsøgte var forpligtede til at indstille koncernens drift på det tidspunkt, hvor det enten stod eller burde have stået de sagsøgte klart, at en fortsat drift vil medføre, at koncernens kreditorer, herunder SKAT, påføredes (yderligere) tab, jf. f.eks. Højesterets afgørelser citeret i Ugeskrift for Retsvæsen i 2006, side 43 og i 1998, side Det skal lægges til grund, at det var håbløst at videreføre selskaberne senest på det tidspunkt, hvor transport i lejeindtægterne blev givet. Koncernen gav hhv. den 26. september 2008, 29. september 2008 og 15. december 2008 Skælskør Bank A/S, B Bank A/S og Vestjysk Bank A/S transport i koncernens daværende og fremtidige tilgodehavender hos koncernens lejere (bilag 17). Som det fremgår af de enkelte transporter omfatter transporten alle udlejers rettigheder overfor lejerne i henhold til de respektive lejekontrakter, herunder således også den del af lejernes betaling, der bestod af moms. Det er i den forbindelse udokumenteret, at det i forbindelse med afgivelsen af transporterne skulle være aftalt med de enkelte banker, at de skulle videreafregne den del af lejernes betaling, der bestod af moms. De enkelte banker var således ikke forpligtet til at videreafregne den del af lejernes betaling, der bestod af moms, til sagsøger. Det er derfor uden betydning for nærværende sag, om en af de respektive banker i enkelte konkrete tilfælde har valgt - uden at være forpligtet hertil - at betale nogle af de enkelte ejendommes driftsomkostninger. Det skal videre lægges til grund, at advokat S1 og S2 vidste eller burde have vidst, at koncernens fortsatte drift var udsigtsløs senest den 29. september 2008, herunder at koncernen ikke var i stand til løbende at afregne moms til SKAT, idet S1 og S2 som bestyrelsesmedlemmer var ansvarlige for løbende at tage skridt til at sikre, at koncernens kapitalberedskab var forsvarligt, samt ansvarlige for løbende at påse, at koncernens bogføring og formueforvaltning kontrolleredes, jf. den dagældende aktieselskabslovs (lovbekendtgørelse nr. 649, herefter aktieselskabsloven) 54, stk. 3. Af aktieselskabslovens 54, stk. 3 fremgik følgende: Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde Koncernens indtægter var momsbelagte og det fremgår af koncernens likviditetsbudget for 2. halvår 2008 og kalenderåret 2009, at koncernen havde et betydeligt behov for ekstern tilførsel af likviditet selv uden, at koncernens indtægter var borttransporteret (bilag F). Det fremgår ligeledes af koncernens likviditetsbudget for 2. halvår 2008 og kalenderåret 2009, at der ikke i budgettet var taget højde for den likviditetsmæssige påvirkning af momsregnskabet. Det gøres derfor gældende, at der var en skærpet pligt for de sagsøgte som hhv. bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem at påse, at koncernens kapitalberedskab var forsvarligt i forhold til selskabets drift, herunder afregning af det løbende momstilsvar, samt at påse, at bogføringen og formueforvaltningen blev tilfredsstillende kontrolleret. Det fremgår af bestyrelsesmødereferaterne angående bestyrelsesmøderne den 4. juni 2008, 1. oktober 2008, 5. februar 2009, samt 27. februar 2009 (bilag 9, bilag 25, bilag 28 og bilag 29), at koncernens afregning af moms blev berørt på møderne. Der ses dog intet steds, at de sagsøgte har taget skridt til at verificere endsige sandsynliggøre, at koncernen angav og afregnede moms løbende på trods af, at det må have været kendelige forudsætninger for koncernens drift, at moms afregnedes løbende, at koncernens indtægter var utilstrækkelige til at honorere koncernens løbende udgifter, samt at koncernens indtægter som følge af borttransporteringen til fordel koncernens finansielle kreditorer var uden for koncernens kontrol. Det gøres gældende, at de sagsøgtes pligt til at sikre kontrol af selskabets bogføring og formueforvaltning var skærpet som følge af, at koncernens økonomifunktion var mangelfuldt (bilag 8 og bilag 9) og koncernens alvorlige økonomiske situation. I forhold til sagsøgte 1, advokat S1 gøres det gældende, at det over for denne må anses for yderligere en skærpende omstændighed, at denne deltog i forhandlingerne med bankerne, herunder ved afgivelsen af transporterklæringerne til bankerne uden respekt for momstilsvar, vand-, varme- og eludgifter eller løbende udgifter til vedligeholdelse af udlejningsejendommene. Det måtte herefter have været åbenlyst for advokat S1, at koncernen herefter alene ville være i stand til at videreføre virksomheden i en begrænset periode, samt at visse kreditorer, herunder navnlig SKAT for så vidt angår momstilsvar, ville forblive helt eller delvist udækket og derved lide et tab større, end det ville være tilfældet inden den 29. september Momstilsvar for januar måned 2009: Momstilsvar for februar måned 2009: Momstilsvar for marts måned 2009: Det skal lægges til grund, at selv hvis de sagsøgte var ubekendt med koncernens håbløse situation, ville de være blevet bekendt med, at koncernens situation var udsigtsløs, såfremt de havde taget skridt til at sikre, at koncernens bogføring og formueforvaltning blev kontrolleret tilfredsstillende. Særligt i forhold til ansvarsgrundlag i forhold til F A/S' og 507 ApS' datterselskaber Det gøres præciserende gældende, at de sagsøgte er erstatningsansvarlige for SKATs tab i forbindelse med datterselskaberne K K/S, 505 ApS, 508 ApS, 510 ApS, 511 ApS og 513 ApS' oparbejdelse af momsrestancer til SKAT som følge af, at de sagsøgte som bestyrelsesmedlemmer i moderselskaberne udøvede faktisk bestyrelsesansvar overfor selskaberne, og idet de sagsøgte dels ikke tog skridt til afvikling af K K/S, 505 ApS, 508 ApS, 510 ApS, 511 ApS og 513 ApS selvom fortsættelse af selskabernes drift var udsigtsløst senest den 29. september 2008, dels ved at være vidende om borttransporteringen af også disse selskabers løbende driftslikviditet til pantekreditorer uden hensyn til afregning af moms, vand-, varme-, eludgifter eller løbende udgifter til vedligeholdelse af koncernens primære indtægtskilde, udlejningsejendommene, hvorved fortsat drift af selskaberne blev udsigtsløs og gældsstiftelse i forhold til SKAT uundgåelig. Det gøres således gældende, at de sagsøgte var forpligtede til gennem bestyrelsen i moderselskaberne at indstille datterselskabernes drift på det tidspunkt, hvor det enten stod eller burde have stået de sagsøgte klart, at en fortsat drift ville medføre, at kreditorerne, herunder SKAT, påføredes (yderligere) tab. Det fremgår ligeledes af bestyrelsesreferaterne vedrørende bestyrelsesmøderne og navnlig af referatet for bestyrelsesmødet den 15. august 2008, at bestyrelsen for F A/S og 507 ApS betragtede koncernen som et hele, for hvilken den udøvede bestyrelsesmyndighed (bilag 9, og bilag 24 -bilag 29). Tabsopgørelse SKATs tab udgøres af de ubetalte momstilsvar for perioden fra det tidspunkt, hvor håbløshedstidspunktet senest er indtrådt, og til konkursernes indtræden. Det skal lægges til grund, at koncernens muligheder for at drive virksomhed var udsigtsløse senest på det tidspunkt, hvor transporterne blev givet til B Bank A/S, hvilket vil sige den 29. september SKATs tab, der vedrører F A/S, kan således opgøres som følger (bilag 10): kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 SKATs tab, der vedrører K K/S, kan således opgøres som følger (bilag 11): Momstilsvar for første kvartal 2009: kr ,00 kr kr ,00 SKATs tab, der vedrører 505 ApS, kan således opgøres som følger (bilag 15): Momstilsvar for første kvartal 2009: kr ,00 kr kr ,00 SKATs tab, der vedrører 508 ApS, kan således opgøres som følger (bilag 12): Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 6

7 Momstilsvar for første kvartal 2009: kr ,00 kr ,00 kr ,00 SKATs tab, der vedrører 510 ApS, kan således opgøres som følger (bilag 13): Momstilsvar for første kvartal 2009: kr ,00 kr ,00 kr ,00 SKATs tab, der vedrører 511 ApS, kan således opgøres som følger (bilag 14): Momstilsvar for første kvartal 2009: kr ,00 kr ,00 kr ,00 SKATs tab, der vedrører 513 ApS, kan således opgøres som følger (bilag 16): Momstilsvar for første halvår 2009: Samlet set kan SKATs tab opgøres til i alt: Årsagsforbindelse og kausalitet Det gøres gældende, at SKATs tab, der udgør momstilsvar for koncernen, jf. ovenfor, var en direkte og kendelig følge af, at koncernen videreførtes efter at videreførelse af koncernens virksomhed var håbløs. Dette støttes på, at transporten af hovedparten af koncernens indtægter til koncernens finansielle kreditorer skete uden respekt for koncernens løbende afregning af momstilsvaret hidrørende fra de borttransporterede lejeindtægter, hvilket medførte at koncernen efterfølgende ikke var i stand til løbende at afregne momstilsvaret, samt at SKAT i den forbindelse led et tab svarende til det ikke afregnede momstilsvar. Tabsbegrænsningspligt Det er de enkelte selskaber i koncernen, der er forpligtiget til at indberette og betale momsen rettidigt. Sagsøger kan således alene gøre et erstatningskrav gældende over for ledelsen, herunder bestyrelsen, i koncernen. Sagsøger kan således ikke gøre et erstatningskrav gældende direkte over for B Bank A/S eller nogen af de andre banker, hvorfor det bestrides, at sagsøger har forsømt sin tabsbegrænsningspligt ved ikke at gøre kravet gældende mod B Bank A/S eller nogen af de andre banker. Sagsøgte 1 har i sit påstandsdokument gjort gældende: De sagsøgte anser det for væsentligt, at retten kender udgangspositionen for den omhandlede koncern. Derfor er årsrapporter for henholdsvis Finansieringsselskabet F A/S og C A/S fremlagt som bilag A og bilag B. Som det fremgår, kunne ved regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2007, som fandt sted den 29. maj 2008, konstateres et årsresultat på ca. 81,5 mio. kr. for Finansieringsselskabet F A/S' vedkommende og ca. 20 mio. kr. for C ApS' vedkommende. Egenkapitalen blev rapporteret til henholdsvis ca. 151 mio. kr. og 25 mio. kr. Denne sag drejer sig ikke - som påstået af sagsøgeren - om, at de sagsøgte i egenskab af bestyrelse har handlet uforsvarligt. Det præciseres i øvrigt, at de sagsøgte alene var bestyrelsesmedlemmer i F A/S og ApS og derfor naturligvis ikke kan ifalde bestyrelsesansvar i forhold til andre selskaber. Sagen drejer sig om, at B Bank har undladt at opfylde en aftale om - til gengæld for transport i lejeindtægter vedrørende ejendomme, ejet af selskaber i den omhandlede koncern - at betale sædvanlige driftsudgifter og, naturligvis, videreafregne den del af lejernes betaling, der kr kr ,00 kr bestod i moms. Det skal understreges, at B Bank var vidende om, at lejeindtægterne inkluderede moms. Det siger derfor sig selv, at det var en forudsætning for transporten, at sådan moms skulle videreafregnes. B Bank har ikke haft nogen grund til at tro, at banken på bekostning af det offentlige skulle kunne beholde penge, der var beregnet til at betale moms. Det skal tilføjes, at der ikke alene blev givet transport til B Bank. Andre bankforbindelser til den omhandlede koncern opnåede tilsvarende transporter. Sagsøgeren blev i sagsøgte Is svarskrift opfordret til at tilvejebringe fuldstændig oplysning om, hvorvidt sådanne andre banker har ment at kunne beholde penge, der var afsat til at betale skyldig moms. Sagsøger har ikke opfyldt denne opfordring. Sagsøgeren har fremført bemærkninger om koncernens bogholderifunktion og forsøger at skabe et billede af en organisation, der sejler. Sagsøgerens bemærkninger herom er dels urigtige, dels irrelevante. Der var ikke tale om, at koncernen ikke havde en velfungerende organisation. Der har på enkelte tidspunkter været en vakance, som selskabets organisation har klaret på anden vis, herunder med ekstern hjælp. Men i hele perioden har der været en velfungerende administration, herunder stod selskabets økonomichef, U, gennem hele perioden for det overordnede ansvar for koncernens økonomifunktion. De sagsøgte har ikke haft nogen grund til at nære mistillid til den regnskabsmæssige funktion. Så langt en kommentar til den manglende rigtighed af sagsøgerens bemærkninger. Sagsøgerens bemærkninger er også irrelevante. Det fremgår meget klart af et dokument, som sagsøgeren selv har fremlagt, hvorfor der ikke blev indberettet moms for bestemte perioder. Og det har intet at gøre med rod i bogholderiet, sådan som sagsøgeren forsøger at hævde. Forklaringen på de forkerte momsangivelse er givet i en af 29. marts 2009 fra koncernens ejer og direktør, D, til advokat P. Det fremgår heraf, at 0-angivelserne skyldes en forkert opfattelse i selskabets organisation om, hvorledes moms skulle angives. Om det virkelig skyldes en undskyldelig fejltagelse eller om der har været tale om en bevidst beslutning taget af D vides ikke. Det afgørende er imidlertid, at der ikke kan rejses bebrejdelse mod de sagsøgte for uforsvarlig organisation, som så igen skulle have ført til urigtige momsangivelser. De sagsøgte havde ingen grund til at mene, at koncernens bogholderfunktion eller andre funktioner ikke fungerede. Tværtimod havde bestyrelsesmedlemmet S2 omkring august 2008 fo- Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 7

8 retaget en omfattende analyse af den personalemæssige situation, herunder en interviewrunde med samtlige medarbejdere, som på ingen måde viste en organisation i opløsning. Momsangivelserne kan altså ikke henføres til mangelfuld organisation og der er derfor intet grundlag for erstatningsansvar med den begrundelse. De mangelfulde momsangivelser beror på en konkret beslutning, som nogen har taget i forbindelse med selskabets daglige drift - formentlig D selv. Om det skyldes en vildfarelse eller en bevidst handling kan som nævnt ikke afklares for nærværende. Afgørende er imidlertid, at de sagsøgte intet vidste om de mangelfulde momsangivelser, og at de sagsøgte ikke havde grund til at tro, at der ville blive indgivet forkerte angivelser. Udgangspunktet er, at en bestyrelse kan gå ud fra, at sådanne forhold ekspederes korrekt i den daglige drift, medmindre der er tegn på andet, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag. Der er i øvrigt tale om enkeltstående tilfælde og ikke et længerevarende mønster. Det siger sig selv, at en bestyrelse - som ikke i øvrigt har grunde til at nære mistillid til den daglige ledelse - ikke ifalder ansvar for sådanne enkeltstående tilfælde, som den ikke var bekendt med og ej heller burde have været bekendt med. Overordnet gælder, at de sagsøgte ikke havde grund til at tro, at den organisation, der var etableret i koncernen, ville begå fejl - bevidst eller ubevidst - med indberetning af moms. Vi har ikke nogen tilstand med hensyn til bestyrelsens erstatningsansvar, der indbefatter, at bestyrelsen ifalder ansvar for enhver fejltagelse, der måtte blive begået i den daglige drift. Om B Banks aftalebrud bemærkes i øvrigt: Det fremgår af D's af 29. marts 2009 (bilag 8), at der blev givet løfte i B Bank i forbindelse med transporten af lejeindtægterne om, at der naturligvis ville blive betalt moms. Det fremgår også, at B Bank har betalt enkelte momsopkrævninger, hvorved det er påvist, at banken selv mente sig forpligtet hertil. Det fremgår af en af 18. december 2008 fra D til M i B Bank (bilag C), at det var aftalt, at der skulle betales drift og moms vedrørende ejendommene i forbindelse med transporten af lejeindtægterne. J har ikke taget afstand herfra, da han svarede i en af 2. april 2009 (bilag D). Som det i øvrigt fremgår af de bestyrelsesmødereferater, som sagsøgeren har fremlagt, var der en klar hensigt bag aftalerne med bankerne om transport i lejeindtægterne. Det stod klart - det kan ikke bestrides - at koncernen havde likviditetsmæssig udfordring. Men det stod lige så klart, at det var i alle parters interesse at holde sammen på koncernens værdier, indtil der - gennem et samlet salg, en slankning af balancen ved salg af enkelte ejendomme eller andre foranstaltninger - kunne etableres en løsning. I den situation var det fuldt forsvarligt og sædvanligt at aftale en faktisk administration af ejendommenes lejeindtægter med koncernens hovedbankforbindelser, der samtidig havde pant med 1. prioritet i koncernens ejendomme, men naturligvis således, at løbende driftsudgifter, moms m.m. blev afregnet til tiden. En sådan ordning ville indbefatte, at de yderststående pantekreditorer ikke fik betaling, men det ville ikke forrykke koncernens stilling i forhold til kreditorerne på en måde, der faldt nogen til skade. Som det ligeledes fremgår af bestyrelsesmødereferaterne, var der til stadighed bestræbelser på at etablere et grundlag for en samlet løsning i forbindelse med forhandlinger med Landic-koncernen, Alm. Brand og andre. Det var for at skabe ro om muligheden for at gennemføre sådanne drøftelser, at det blev aftalt at transportere ejendommenes lejeindtægter. Sagsøgerens synspunkter om, at de sagsøgte derved skulle have fortsat udover et håbløshedstidspunkt er helt forfejlede. Hvis blot B Bank havde overholdt de indgåede aftaler- nemlig afregnet moms til tiden og øvrige driftsmæssige udgifter - havde ingen kreditor kunnet rejse spørgsmål om, at vedkommendes stilling var blevet forrykket. De eneste kreditorer, der ikke i det forudsatte forløb havde fået betaling, var de yderststående pantekreditorer, der i forvejen i forbindelse med en konkurs ikke havde opnået anden dækning end det, som en tvangsrealisering af ejendommene kunne indbringe. Grunden til, at sagsøgeren ikke har fået betaling, skal således ene og alene henføres til: 1. B Banks brud på indgåede aftaler. 2. En misforståelse i driftsorganisationen med momsindberetning, for en del af momstilsvarets vedkommende. Intet af dette kan regnes de sagsøgte til last. De sagsøgte havde ingen mulighed for at forudse, at B Bank ikke ville respektere indgåede aftaler. Tværtimod må man sige, at det er højst usædvanligt, at et pengeinstitut vil medvirke til - i strid med god pengeinstitutskik - at berige sig ved uberettiget at tilbageholde midler, der tilhører det offentlige. Det er for de sagsøgte uforståeligt, at sagsøgeren tilsyneladende intet har foretaget sig overfor B Bank. Da B Bank er under statslig afvikling skyldes den omstændighed, at man har rejst nærværende sag mod de sagsøgte i stedet for mod banken formentlig, at det alene ville flytte statslige midler fra een statslig økonomisk kasse til en anden statslig kasse, hvis sagsøgeren rettede kravet mod den, der er årsag til problemerne. I sammenfatning gøres til støtte for den nedlagte påstand følgende gældende: 1. Det bestrides, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Intet af det, som den omhandlede bestyrelse har foretaget sig eller undladt at foretage sig, kan føre til erstatningspligt. 2. Det bestrides i øvrigt, at der kan foreligge noget erstatningsansvar med hensyn til selskaber, hvori man ikke har siddet i bestyrelsen. Et eventuelt erstatningsansvar kan derfor i det højeste udstrækkes til F A/S og ApS. 3. Det gøres gældende, at sagsøgeren har udvist manglende tabsbegrænsning, idet sagsøgeren tilsyneladende intet har gjort for at få B Bank til at opfylde bankens forpligtelser. 4. Sagsøgerens betragtninger om standsning og håbløshed rammer ved siden af. Under den forudsætning, at B Bank havde overholdt indgåede aftaler havde ingen lidt noget tab som følge af drift udover håbløshedstidspunktet. Der var tale om en fuldt forsvarlig ordning med en aftalemæssig sikring af koncernens betalingsstrømme i forståelse med hovedbankerne, som - hvis bankerne havde overholdt indgåede aftaler- ikke kunne føre til nogen forrykkelse af kreditorernes stilling. Der var med bestemthed ikke tale om at optage ny gæld. Formålet med den tilvejebragte ordning var at opnå ro, mens der blev foretaget undersøgelser og sonderinger med henblik på en samlet ordning og rekonstruktion. 5. Sagsøgeren har ikke påvist, at der ikke til B Bank er blevet fremsendt momsopkrævninger, skønt opfordret hertil. Skulle det alligevel blive påvist ved vidneforklaringer, at der ikke til B Bank blev fremsendt oplysning om momsopkrævninger, eller ikke blev fremsendt fuldstændige oplysninger herom, bestrides, at dette kan regnes de sagsøgte til skade. De sagsøgte har ikke noget ansvar for eventuelle fejl, begået i den daglige drift. De sagsøgte havde ikke grund til at tro, at den i øvrigt velfungerende organisation skulle fejle på sådanne punkter. Dertil kommer, at B Bank naturligvis ikke er berettiget til at beholde den moms, som blev opkrævet i forbindelse med lejeindtægterne, uanset om der først på et senere tidspunkt blev givet oplysning om momsen. Sagsøgeren må derfor udtage stævning mod B Bank, og ellers anses for at have forsømt tabsbegrænsningspligt. 6. For alle tilfældes skyld bemærkes, at sagsøgerens krav skal reduceres med den dividende i de selskabers konkursboer, som kravene vedrører. Hvis ikke den dividende kan oplyses forud Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 8

9 for hovedforhandlingen, bør sagsøgeren ændre den nedlagte påstand, så der gives transport i sagsøgerens anmeldelser. Som sagen er lagt op, må det lægges til grund, at sagsøgerens anbringender er følgende: 1. Sagsøgeren hævder, at de omhandlede selskaber har fortsat driften udover det tidspunkt, hvor der ikke var udsigt til andet end konkurs. Sagsøgeren mener, at dette tidspunkt var den 29. september Hertil bemærkes, at sagsøgeren intet har gjort for at godtgøre, at der fra den 29. september 2008 ikke var udsigt til at føre de omhandlede selskaber gennem krisen, eller at de sagsøgtes skøn om at søge at løse de opståede problemer skal tilsidesættes som uforsvarligt. Der arbejdedes seriøst og forsvarligt helt frem til foråret 2009 med at føre selskaberne gennem krisen. Herunder med ekstern bistand. De sagsøgte vil redegøre nærmere herfor under partsforklaringerne, idet der samtidig henvises til de bilag, der er fremlagt med duplikken. 2. Sagsøgeren hævder, at de sagsøgte har givet pantekreditorerne transport (pant) i blandt andet den del af lejeindtægterne, der bestod i moms og derved udsat sagsøgeren for tabsrisiko ved at der ikke blev afregnet moms. Hertil bemærkes, at sagsøgeren intet har gjort for at godtgøre, at de sagsøgte har medvirket til at lade B Bank eller andre pantekreditorer oppebære den moms, der blev opkrævet i forbindelse med opkrævning af husleje. Det er en grotesk og usandsynlig påstand, at finansielle kreditorer - der oven i købet for B Banks vedkommende var under statslig kontrol - skulle have ment, at de omhandlede transporter omfattede moms. Det ser ud til, at B Bank efterfølgende har forsøgt at udnytte situationen ved - retsstridigt - at oppebære momsen, og at sagsøgeren og konkursboernes kurator (som er identisk med sagsøgerens advokat) intet har foretaget sig i den anledning. For så vidt angår de øvrige pengeinstitutter har sagsøgeren intet oplyst. De sagsøgte intet har haft at gøre med de transporter, der tilsyneladende er givet til andre pengeinstitutter end B Bank. For så vidt angår B Bank skyldes det krav fra bankens side, at der blev givet transport. 3. Sagsøgeren vil tilsyneladende bebrejde de sagsøgte, at de omhandlede selskaber i en periode ikke foretog indberetning af moms. Hertil bemærkes, at de sagsøgte ikke vidste dette og ej heller burde have vidst det. De sagsøgte havde ikke anledning til at betvivle, at der behørigt blev indberettet og afregnet moms. Sagsøgeren har valgt at fremlægge et likviditetsbudget (bilag 30) og påstår, at det skulle være grundlaget for bestyrelsens beslutninger. Det er ikke rigtigt. Der er tale om et foreløbigt udkast. Med duplikken er fremlagt det likviditetsbudget (bilag F), der forelå for bestyrelsen i august 2008, og hvori der er afsat moms. Bestyrelsen havde således ikke anledning til at være i tvivl om, at der behørigt indberettedes og afregnedes moms, hvortil kommer, at bestyrelsen løbende stillede spørgsmål herom i bestyrelsesmøderne og fik bekræftende svar. 4. Sagsøgeren fremfører erstatningskrav vedrørende FF A/S på kr ,00, der omhandler momstilsvar fra fjerde kvartal De sagsøgte var bestyrelsesmedlemmer i det nævnte selskab. Sagsøgeren fremfører tillige de følgende erstatningskrav med hensyn til selskaber, hvori de sagsøgte ikke var medlemmer af bestyrelsen med hensyn til moms fra 4. kvartal 2008: Nero K/S 505 ApS 508 ApS 510 ApS 511 ApS 513 ApS Sagsøgeren mener, at de sagsøgte faktisk udgjorde disse selskabers bestyrelse. Hertil bemærkes, at de sagsøgte ikke var medlemmer af de pågældende selskabers bestyrelse og ej heller udførte nogen faktisk ledelse. Allerede derfor påhviler der ikke de sagsøgte noget ansvar for de pågældende selskabers forhold. Sagsøgte 2 har tilsluttet sig sagsøgte 1's synspunkter. Vedrørende friholdelsespåstanden har sagsøgte 2 gjort gældende, at hun i modsætning til medsagsøgte ikke har nogen juridisk indsigt med hensyn til det passerede og ikke nogen ansvarsforsikring, hvorfor erstaningsansvarslovens 25, stk. 2, skal finde anvendelse for hendes vedkommende. Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med de ovenfor anførte synspunkter. Rettens begrundelse og afgørelse De sagsøgte udgjorde sammen med D bestyrelserne i F Financiering A/S og C A/S. De øvrige selskaber med ikke afregnet momstilsvar, der indgår i denne sag, havde ikke nogen bestyrelser, men blev reelt ledet af bestyrelsen i de to aktieselskaber. Al bogføring, økonomistyring m.v. i datterselskaberne blev behandlet samlet i koncernen. På den baggrund og efter forklaringen fra sagsøgte 1 om, at det hele var en stor koncern, finder rettten det ubetænkeligt at lægge til grund, at de sagsøgte under disse forhold vil kunne ifalde ansvar for samtlige kr selskaber i koncernen med ikke afregnet momstilsvar, såfremt der foreligger et ansvarsgrundlag. De sagsøgte var bekendt med koncernens vanskelige økonomiske situation fra eftersommeren 2008 som følge af voldsomt stigende renteudgifter til stort set alle finansielle kreditorer med variable rentesatser. De sagsøgte var endvidere bekendt med, at koncernens indtægter ikke var store nok til fremover at dække de forhøjede renteudgifter. Der skulle derfor findes en løsning, som kreditorerne kunne acceptere, herunder navnlig B Bank som den største finansielle kreditor. Transporterne af en meget stor del af koncernens lejeindtægter skal ses i forbindelse hermed. Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at kreditorerne i koncernen var indforstået med. at ledelsen i hvert fald frem til årsskiftet 2008/2009 arbejdede med at finde frem til en samlet ordning med kreditorerne med det formål at undgå en konkurs, uanset det foreliggende negative likviditetsbudget. Det bestyrkes af de forskellige former for støtte og hjælp, de enkelte kreditorer udviste overfor koncernen, mens de ventede på udarbejdelsen af en redningsplan. På den baggrund, og da retten ikke finder at kunne afvise de sagsøgtes samstemmende forklaringer om, at det var deres klare opfattelse, at B Bank ville sørge for, at den moms, der blev indbetalt sammen med de transporterede huslejebetalinger, ville blive afregnet til sagsøger, er der ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at de sagsøgte Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 9

10 som henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem ved den fortsatte drift efter den 29. september 2008 (håbløshedstidspunktet) har tilsidesat deres pligter, herunder ved ikke at sikre tilsyn med koncernens økonomi, jf. den dagældende aktieselskabslovs 54, stk. 3. Efter indholdet af D's mail af 18. december 2008 til M, hvilken mail tillige er fremsendt til de sagsøgte, og hvoraf fremgår, at B Bank og koncernen har en uafklaret moms- og afgiftsproblematik, finder retten imidlertid, at de sagsøgte i hvert fald på dette tidspunkt måtte være blevet klar over, at der var et problem i relation til afregning af momsen. Henset hertil samt koncernens meget vanskelige økonomiske situation i øvrigt finder retten, at der på dette tidspunkt indtrådte en skærpet pligt for de sagsøgte som bestyrelsesmedlemmer til at sikre sig, at momsen, der ikke tilhørte koncernen, blev betalt til myndighederne. Da de sagsøgte ikke på en forsvarlig måde har sikret sig, hvilket i øvrigt kunne ske forholdsvis enkelt og hurtigt, at momsen blev betalt, findes de at være ansvarlige for, at koncernen fortsatte driften efter 31. decmber 2008, hvor de i hvert fald med tilstrækkelig omhu måtte kunne indse, at en videreførelse hvor skyldig moms ikke blev betalt ikke kunne ske uden tab for sagsøger og være ødelæggende for en samlet løsning med kreditorerne. Efter det anførte er de sagsøgte herefter erstatningsansvarlige for det tab, som sagsøger fik ved de manglende momsindbetalinger for 1. kvartal 2009, der kan opgøres til kr. I dette omfang tages sagsøgers påstand til følge. Vedrørende sagsøgte 2's friholdelsespåstand finder retten, når henses til begrundelsen for resultatet sammenholdt med at kun sagsøgte 1's erstatningsansvar er dækket af en ansvarsforsikring, at hendes påstand kan tages til følge, jf. forsikringsaftalelovens 25, stk. 2. I det indbyrdes forhold skal sagsøgte 1 derfor betale hele det idømte beløb med renter samt de nedenfor fastsatte sagsomkostninger. Da der ikke har været tvist om den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgers krav, men derimod de sagsøgtes ansvarsgrundlag findes de sagsøgte med henvisning til rettens begrundelse for resultatet at burde betale delvise sagsomkostninger til sagsøger i forhold til det tilkendte beløb samt en forholdsmæssig andel af den betalte retsafgift. Da de sagsøgtes forligstilbud under forberedelsen væsentligt afviger fra dommens resultat, findes dette forhold ikke at kunne få betydning for omkostningsafgørelsen, jf. retsplejelovens 312. Sagsomkostningerne fastsættes herefter til kr., hvoraf de kr. incl. moms udgør et beløb til dækning af sagsøgers udgift til advokatbistand og kr. retsafgift. Under hensyn til sagens udfald skal ingen af de sagsøgte betale sagsomkostninger til anden part. Thi kendes for ret: De sagsøgte, S1 og S2 skal in solidum inden 14 dage fra denne doms afsigelse til sagsøger, SKAT Nordsjælland, betale kr. med procesrente fra den 30. september Inden samme frist på 14 dage betaler de sagsøgte in solidum sagsomkostninger til sagsøger med kr. Sagsøgte S1 skal friholde sagsøgte S2 for et hvert beløb, incl. renter og sagsomkostninger, som hun betaler til sagsøger SKAT Nordsjælland i henhold til denne dom. Ingen af de sagsøgte skal betale sagsomkostninger til den anden part. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 10

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere