Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):"

Transkript

1 Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand Bjarne H0rlykke Nabil Habhabi Paw Silberg Mogens Rimm Valgti2012 Valgti2011 Valgti2011 Valgti2012 Valgt fra Vandvasrket ingen fuldmagt 15 fra Grundejerforeningen ingen fuldmagt DAGSORDEN: I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Valg af dirigent, Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det for!0bne ar. Forelaaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse A: Vandvaark B: Grundejerforening Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsaettelse af kontingent, takstblad og opkraevningsgebyr. Forslag fra medlemmerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen Pa valg er: Bjarne H0rlykke Nabil Habhibi Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 ar. Pa valg er Jens Erik Christensen & Vakant Valg af 2 interne revisorer (bilagskontrollanter) Pa valg er Freddy Christensen & J0rgen Egholm. Eventuelt. Afgar udenfor periode modtager ikke genvalg modtager genvalg

2 /. Valg af dirigent Bestyrelsen anbefalede Kurt Povlsen. Ingen af de fremm0dte stillede op. Kurt Povlsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen ikke blev afholdt inden den 1. maj, som anf0rt 1 vedtaagterne, men i 0vrigt var varslet i henhold til den i vedtaegterne fastsatte frist. Dette skyldes teknikaliteter ifbm. faerdigg0relsen af regnskabet. Valg af stem metaal (ere: Henrik Jensen Sonja Pedersen 2. Beretning fra bestyrelsen om fomningens w'rksomhed i det fori0bne ar. Formanden informerede om bestyrelsens beslutning om at undlade distribution af det "omfattende" skriftlige materiale til generalforsamlingen, og placere dette pa den nye hjemmeside. Medlemmerne havde oplevet problemer med tilgaengelighed og brug af Apples Safari "browser" fra de populaere ipads. Det bliver unders0gt om det kan forbedres. Formanden gennemgik beretningen, Der er problemer med 0konomien, da der er mange der ikke betaler kontingentet. 2 sager verserer i fogedretten pt. Det er vigtigt at det enkelte medlem retter henvendelse om betaling, sa finder bestyrelsen og medlemmet i fasllesskab en tilbagebetalingsordning. At undlade betaling er ikke OK, og medf0rer un0digt meget arbejde for kassereren/formanden. Benyt PBS - det er derfor vi har dette som en mulighed, og det er enkelt! Alle medlemmer opfordres til at benytte Hjemmesiden og holde sig orienteret om eventuelle a3ndringer i omradet / forsyningen af vand. Tilmeld nyhedsmail via hjemmesiden, det g0r det mere enkelt at holde sig orienteret, og man skal ikke selv ops0ge information. Man skal blot indtaste sin adresse pa hjemmesiden under "Nyheder". Vandvaarket fungerer 100 % - driften er helt i top. Br0ndda3ksler er ved at blive rettet op, sa de ikke ligger og vipper pa "kraven" og dermed risikerer at 0delaegge br0ndkonstruktionen. Ifbm. den sidste del af malerudskiftningen viste det sig, specielt i Ordrup, at daeksler var problematiske at tilga. En enkelt var under fliserne! Malerne er vandvaarkets ejendom og skal som sadan til ethvert tidspunkt vaere tilgaengelig. Er dette ikke muligt er der hjemmel til at fa flyttet maleren ud i skel for grundejerens regning. Beredskabsplan for vandvaerket er under udarbejdelse.

3 Nyt lltningstarn er installeret med sikkerhedstrin, sa der ikke er risiko for at komme til skade ifbm gennemf0rsel af almindelig service og vedligehold. Der er kommet ny bekendtg0relse om kvalitetssikring pa almene vandforsyningsanlaag, der stiller yderligere krav til vandforsyningen. Det betyder at den/de driftsansvarlige skal pa hygiejnekursus for at im0dekomme problemer med vandkvaliteten. Det kan for vandvaarkets vedkommende be!0be sig til kroner hvert andet ar. Udskiftninger i bestyrelsen medf0rer pligt om kursus til de nyvalgte. Lejre kommune starter renovering af regnvandsbassinet i trekantsomradet. Entrepren0ren der udf0rer arbejdet skal benytte stisystemet i 3m bredde - og genskaber dette efter endt arbejde. Beretningen: Godkendt 3. Forelasggelse afdet reviderede regnskab tilgodkendelse. Vandvaerket Ved gennemgang af regnskabet var der f0lgende kommentarer: - Vandindvendingsgebyr tidligere ==> 0 Hidtil er der betalt ,- arligt til SKAT for retten til vand. Per 1 Jan 2013 er dette aendret til en sakaldt "VANDSKAT" der udg0r 5.46,- /m3 Hjemmesideudgifter b0r splittes i 2, lige store andele til hver forening. - Vedligehold af lltningstarn ,- fremgar ikke at det er vedligehold - Udgifter til telefoni/bredband, til vandvaerket er forsvundet dette eren fejl, dererkrav om Internet forbindelse for at ABB kan fjembetjene vandvaerket fra Skovlunde Regnskabet: Godkendt med 1 - stemme imod. Grundejerforening Formanden gennemgik regnskabet for grundejerforeningen. Udgifterne til vedligeholdelse af arealer stiger, resultatet er et meget paent omrade, der g0r det praesentabelt for saelgere/nytilflyttere - og ikke mindst alle andre. Der blev gennemf0rt beskaering af de h0je "mere eller mindre" d0de traeer pa M0llegardsvej. En storm kunne have flaet grene ned og maske ramt nogen. Der udover blev der (gen) plantet traeer i mellemstykkerne ved indk0rsler til Bygmarken Bel0bet var ,- i 2012, hvoraf de ,- er de gr0nne omrader. Dertil kommer faerdigg0relsen af vendepladser der nu fremtraeder som en helhed. i 2013 budgetteres med ,- til de gr0nne omrader Der blev fremsat samme forslag om at dele udgiften til hjemmesiden. Regnskabet: Godkendt med 1 - stemme imod.

4 4. Forslag fra bestyrelsen, derunderfastsaettelseafkontingent, takstblad og opkraevningsgebyr. Takstbladet: Godkendt A: Vandvaerk Stigning pa vand fra 3-4,- /m3 Kursus Beredskabsplanen inden 2015 herunder kontrakter som: - Lastbiler - Str0m Opsparing til udskiftning af vandmalere, der allerede om 5 ar kan vaere n0dvendig, afhaengig af resultatet fra de I0bende tests af de nuvasrende malere Rensning af vandtank Budget: Godkendt med 1 - stemme imod. B: Grundejerforening Der var sp0rgsmal til IT. Til brug for regnskabskontorets arbejde skal grundejerforeningen betale licens for brug af regnskabsprogrammet med tilh0rende medlemsregistrering. Budget: Godkendt med 1 - stemme imod. Kontingent Kontingentet er fastsat til 1200 kroner per ar for at sikre at de stigende udgifter og aendringer i service kan daekkes ind, uden ekstraindbetalinger til grundejerne. Opkraevningsgebyr Bestyrelsen foreslar uaendret opkraevningsgebyr. 5. Forslag fra medlemmeme. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne inden tidsfristens ud!0b. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten spurgte om der var nogle der ville stille op til formandsposten. Dette var ikke tilfaaldet, hvorfor Formanden informerede om han gerne ville k0re den nye kasserer ind og dermed fortsaette i 1 ar yderligere. Formanden blev enstemmigt valgt Sekretaeren blev enstemmigt genvalgt

5 Efterpausen... J0rgen Hoppe ville gerne stille op som ny kasserer. Kassereren enstemmigt genvalgt 7. Valg af2 suppleanter til bestyrelsen for 1 ar. Pa valg er Jens-Erik Christensen og en vakant Nabil blev enstemmigt genvalgt der er en vakant post i Valg af 2 interne revisorer. Pa valg er Freddy Christensen & J0rgen Egholm. Begge 0nskerikke at genopstille Der var ikke nogen der 0nskede at kandidere til denne post, der reelt burde vasre navngivet "bilags kontrollant", idet et eksternt administrationsselskab tager sig af bogholderi og regnskab. Sonja Pedersen blev enstemmigt valgt Kurt Povlsen blev enstemmigt valgt 9. Eventuett. Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan. Den blev diskuteret mht. fremtidens drift og mulig ringforbindelse med de 0vrige vandvaerker i naerheden fremdrift, samt de mulige krav der vil blive nar den endelige vandforsyningsplan vedtages. Vandradet har vasret meget aktiv og indgivet et meget langt h0ringssvar, som vi tilsluttede os. Opfordring til asndringer af vedtaagter. Hvorefter Formanden rundede af Kirke Sonnerup dent/lp 2013 Kurt Povlsen Formand:^ Ijarne K0rlykke

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup

Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup Dagsorden: Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup 5. oktober2014 Til grundejerforeningens medlemmer I henhold til foreningens vedtaegter indkaldes medlemmeme til ordinaer generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven iba REFERAT af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven Tirsdag den 25. oktober 2011 ki. 19.00 afholdtes i beboerhuset Birkeskoven 2, 2600 Glostrup, ordinaer generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere