Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn."

Transkript

1 Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold er fastsat dels i fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10-fællesoverenskomsten), dels i organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker) med tilhørende protokollat for kordegne. Kirkeministeriet har udarbejdet en vejledning til organisationsaftalen. Uanset tjenestemandsansatte kordegne ikke er omfattet af overenskomst, organisationsaftale og protokollat, kan denne vejledning anvendes til fastsættelse af kordegnefunktionens omfang. Protokollatet angiver følgende mulige kerneopgaver for kordegne: 1) personregistrering 2) betjening af kirkekontor 3) liturgisk kirketjeneste 4) sekretærfunktioner for præster 5) sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner under menighedsråd 6) regnskabsfunktioner under menighedsrådenes ansvarsområde 7) administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde. Ud over disse kerneopgaver kan der lægges kerneopgaver fra andre kirkefunktionærers protokollater ind i kordegnefunktionen. Endvidere kan der lægges andre opgaver, som menighedsrådet ønsker, at kordegnen skal varetage, ind i kordegnefunktionen. Der er ikke regler for, hvordan man fastsætter tidsforbruget til de opgaver, der lægges ind i kordegnefunktionen. Drøftelser mellem menighedsråd og kordegn om stillingsindholdet vil naturligt være værktøjet til fastsættelse af kordegnefunktionens indhold og omfang. At tidsforbruget vurderes i dialog med kordegnen betyder imidlertid ikke, at der forhandles med henblik på aftale, men alene, at menighedsrådet på den måde får et grundlag at træffe sin beslutning på. Det er menighedsrådets opgave som arbejdsgiver at sørge for, at der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og den aftalte arbejdstid. Besættelse af stilling som kordegn

2 Menighedsrådet har selvstændig kompetence til at beslutte at besætte en stilling som kordegn. Når menighedsrådet beslutter sig for at ville besætte en stilling som kordegn, skal rådet, inden stillingen opslås, afklare stillingens størrelse. Menighedsrådet skal således beslutte, hvilke arbejdsopgaver der skal ligge i stillingen og hvor meget tid, der skal anvendes dertil. Menighedsrådet afgør, om man vil oprette en fuldtidsstilling eller en deltidsstilling som kordegn. En fuldtidsstilling svarer til en årsnorm på 1924 timer svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. En deltidsstilling er en gennemsnitlig brøkdel af 37 timer. For at være omfattet af overenskomsten, organisationsaftalen og protokollatet skal ansættelsesforholdet have en varighed på mere end 1 måned og et omfang af mindst 8 løntimer pr. uge. Beskæftigelsesgraden skal angives i hele timer. A. Kerneopgaver 1) Personregistrering Personregistrering handler typisk om: - grundregistrering af fødte og døde - dåb af udensogns børn eller voksne - registrering af begravelser/ bisættelser - særlige forhold vedr. udlændinge - vielser - navneændringer - konfirmander - verificeringer Menighedsrådet fastsætter tidsforbruget til personregistrering. Da det kan være vanskeligt for menighedsrådet alene at vurdere, hvor meget tid, der skal afsættes til personregistrering, kan det være naturligt at inddrage kordegnens erfaring. I mangel af andre holdepunkter kan menighedsrådet eventuelt sammenholde sin vurdering af tidsforbruget med et parameter, hvor timetallet findes ved at gang registreringsområdet folketal med en faktor i intervallet 0,06 0,11. Dette interval vil kunne rumme næsten alle forskelle i de lokale forhold, og ved valg af faktor bør menighedsrådet være opmærksomt, på om sognet har en særlig sammensætning, eller om der er et særligt brugsmønster for kirken. Som eksempler herpå kan nævnes: - Ekstra arbejde i forbindelse med registreringen kan være, at et forholdsmæssigt stort antal indbyggere i sognet har udenlandsk baggrund. I nogle tilfælde kan sprogproblemer, et større behov for oplysning om danske regler, kontrol af forældreoplysninger, der ofte ikke er verificeret, 2

3 og for asylansøgeres vedkommende mangel på cpr.nr. medføre et ekstraordinært tidsforbrug til registrering. - Særligt brugsmønster kan f. eks være, at kirken er meget anvendt som bryllupskirke og derfor har et væsentligt antal vielser af borgere fra andre sogne. Dette giver ekstra arbejde med aftaler vedr. handlingen, og vielsen skal registreres i hændelsessognet. - Indtil 1977 blev fødsler registreret i det sogn, hvor fødslen faktisk fandt sted. Da personer skal verificeres i fødselsregistreringssognet, betyder det, at sogne, hvor der har været store fødselsstiftelser/fødeafdelinger, i dag kan have et ekstraordinært stort arbejde med løbende verificeringer, som begrunder ekstra tid til dette arbejde. I forbindelse med indførelsen af Den elektroniske Kirkebog, blev der gennemført verificeringer tilbage til 1969 eller tidligere. De løbende verificeringer består således i at verificere personer født før dette tidspunkt, hvis der sker en hændelse, der kræver en registrering. Det kan fx være at blive gift, at få børn registreret, at melde sig ind eller ud af folkekirken eller at få en navneændring. Dødsfald kræver normalt ikke verificering af de gamle oplysninger, og det vil derfor ikke være alle, der er født før ovennævnte tidspunkt, der skal verificeres. Bemærk, at ekspedition af personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser til kirkekontoret vedrørende personregistrering udgør en del af den her omtalte kerneopgave. Fastsættelse af omfanget af tiden til personregistrering indeholder altså tidsforbruget til ekspedition af sådanne henvendelser, og det skal derfor ikke indgå ved vurderingen af kerneopgaven nævnt nedenfor under punkt 2 om betjening af kirkekontor. 2) Betjening af kirkekontor Betjening af kirkekontor handler både om den offentlige ekspeditionstid, der primært relaterer sig til personregistreringen, og om kirkekontorets interne funktioner i sognets arbejde. Den offentlige ekspeditionstid er som udgangspunkt dækket af den tid, der er afsat til de enkelte opgaver, jf. ovenfor om personregistrering. Tidligere var der regler for omfanget af den offentlige ekspeditionstid, men det findes ikke længere. Det er nu op til menighedsrådet at beslutte omfanget af kirkekontorets åbningstid. Menighedsrådet kan i forbindelse med beslutningen f. eks. overveje, hvor mange henvendelser, der rettes til kontoret, og om kordegnen er involveret i aktiviteter i og omkring kirken. Kirkekontorets interne funktioner indeholder en række opgaver, der ikke er afsat tid til under andre punkter i denne vejledning. Det kan fx dreje sig om: - post, - indkøb, 3

4 4 - nøgleadministration, - kirkebil, - sangblade, men også alt det andet, der følger af, at kirkekontoret er stedet, hvor trådene samles. Menighedsrådet skal være opmærksomt på, hvilke funktioner, der er taget højde for under andre punkter, fx punkt 1 om personregistrering eller punkt 7 om administrative koordineringsopgaver. 3) Liturgisk kirketjeneste Ved liturgisk kirketjeneste forstås, at kordegnen bistår præsten ved liturgiske dele af højmesser, andre gudstjenester, vielser, begravelseshandlinger og særskilte dåbshandlinger. Liturgisk kirketjeneste er altså ikke det samme som praktisk kirketjeneste, der er en kerneopgave for kirketjeneren eller graveren. Menighedsrådet skal beslutte i hvilket omfang, kordegnen skal deltage i den liturgiske kirketjeneste. Ved fastsættelse af tidsforbruget hertil skal der tages udgangspunkt i den faktisk medgåede tid fra kordegnens mødepligt til arbejdet er afsluttet. Hvis kordegnen har kirkesangerfunktion som en del af den liturgiske kirketjeneste, skal der også beregnes tid til forberedelse og almindelig ajourføring m.v. Der kan desuden være behov for at vurdere tidsforbruget til transport mellem flere tjenestesteder. 4) Sekretærfunktioner for præster Menighedsrådet beslutter omfanget af kordegnens sekretærfunktioner for præster. Det gælder både definition af opgaver og fastsættelse af tidsforbruget til disse. Typiske sekretæropgaver for præster er: - Materiale i forbindelse med dåb og vielse - Bekendtgørelser i kirken - Administration vedrørende konfirmander og minikonfirmander - Lister mv. i forbindelse med Alle Helgen - Administration af dåbsklub - Administration vedrørende arrangementer - Fremstilling af materiale til undervisning Menighedsrådet kan vælge at fastsætte tidsforbruget til hver enkelt opgave eller at afsætte et samlet timetal til varetagelse af sekretærfunktionen for præsten. 5) Sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner under menighedsråd Menighedsrådet kan vælge, at kordegnen skal være sekretær for menighedsrådet. Tidsforbruget hertil fastsættes af menighedsrådet efter

5 drøftelse med kordegnen og skal afspejle det faktisk forventede tidsforbrug til opgaven. Der er stor forskel på hvor meget arbejde, der er forbundet med at være sekretær for menighedsrådet. Nogle menighedsråd varetager selv hovedparten af opgaverne, andre menighedsråd ønsker, at kordegnen selvstændigt varetager den fulde opgave. Eksempel 1: Formanden udarbejder dagsorden med bilag. Kordegnen kopierer, sender materialet til mødedeltagerne og offentliggør dagsordenen. Kordegnen deltager i mødet og skriver beslutningsprotokol under mødet på bærbar pc. Formanden varetager selv udførelsen af beslutningerne. Varetagelsen af denne sekretærfunktion kræver kun et begrænset timetal. Eksempel 2: Kordegnen samler materiale ind fra udvalgsmøder, holder sig orienteret om nye regler og om, hvad der sker i sogn, provsti og stift, som er relevant for menighedsrådet. På den baggrund udarbejder kordegnen forslag til dagsorden med bilag, som drøftes med formanden. Kordegnen renskriver, kopierer, udsender og offentliggør dagsorden. Inden mødet overvejer kordegnen, hvilke diskussioner menighedsrådet må forventes at føre og sikrer sig viden om emnerne, som menighedsrådet i den forbindelse kunne få brug for. Kordegnen skriver beslutningsprotokol under mødet og udfærdiger efterfølgende referat, som udsendes til alle menighedsrådsmedlemmer. Kordegnen varetager efter aftale med formanden al opfølgning på mødet. I dette eksempel er tidsforbruget meget større end i det forrige eksempel. I vurderingen af tidsforbruget skal det naturligvis indgå, hvilke redskaber der stilles til rådighed for kordegnen, fx kopimaskine, der sorterer, hæfter og folder m.v., og scanner. Det er også af betydning, om korrespondancen med menighedsrådet foregår pr. e-post. Det anbefales, at der i fastsættelsen af timeforbruget indgår de timer, som er til rådighed for formanden, fx til drøftelser af dagsorden, opfølgning på møder og sagsforberedende arbejde. Når arbejdstiden fastsættes ved at tage udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug til opgaven, er der mulighed for at tage hensyn til lokale forhold og herunder menighedsrådets forventninger til kordegnens personlige opdatering af viden. Ud over tid til sekretærfunktioner for det samlede menighedsråd og formanden skal der tages stilling til omfanget af øvrige sekretærfunktioner for dele af menighedsrådet. Det kan fx dreje sig om: 5

6 - Sekretæropgaver for diverse udvalg. - Sekretæropgaver for kirkeværge o.a. - Sekretæropgaver og personaleadministrative opgaver for kontaktperson. Ved personaleadministrative opgaver for kontaktpersonen forstås f. eks. opgaver i forbindelse med ansættelse, udvikling, afsked og planlægning af arbejdstid for flere medarbejdere (eksemplerne er ikke udtømmende). Se også under punkt 7 om administrative koordineringsopgaver. - Sekretæropgaver og personaleadministrative opgaver for kasserer. (Disse opgaver kan være placeret under punkt 6 om regnskabsfunktioner under menighedsrådets ansvarsområde). - Sekretæropgaver for valgbestyrelse. - Kirkegårdsadministration (ud over regnskabsopgaver). - Udlån/udlejning af lokaler, jord, jagt m.v. 6) Regnskabsfunktioner under menighedsrådets ansvarsområde Regnskabsfører for menighedsrådet Der er ingen regler om, hvordan omfanget af tidsforbruget til regnskabsførelse skal opgøres. Nogle menighedsråd vil kunne vurdere tidsforbruget ud fra eget kendskab til kirkeregnskaber, andre har ikke et sådant kendskab og har derfor brug for nogle holdepunkter. Derfor har Danmarks Kordegneforening udarbejdet disse holdepunkter til hjælp for menighedsrådets vurdering. a. Grundelement Grundelementet i regnskabsfunktionen omfatter opgaver, som er fælles for alle kirkeregnskaber: - Almindelig ajourføring af viden om økonomi- og regnskabslovgivning m.v. - Vedligeholdelse af regnskabsprogrammet, herunder kontoplanen. - Regnskabsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab med bemærkninger, opgørelse af overskud på driftsramme og opgørelse af disponibel kassebeholdning. - Samling af materiale m.v. til revisor, herunder diverse hjælpeskemaer. - Løbende budgetopfølgning, herunder møder med økonomiudvalg og kasserer. - Udarbejdelse af budget med bemærkninger, herunder budgetsamråd og udvalgsmøder. - Servicering af udvalg og personale - Forsikringssager. - Korrespondance med provstiudvalget. Der er stor forskel på, hvor meget arbejde, der er forbundet med dette grundelement af regnskabsfunktionen. Nogle menighedsråd varetager selv 6

7 hovedparten af opgaverne, andre menighedsråd ønsker, at kordegnen selvstændigt varetager den fulde opgave. Meget begrænset (op til 75 timer) Menighedsrådet varetager de fleste af opgaverne. Begrænset ( timer) Formanden/økonomiudvalg kommer med budgettallene, der bare skal stilles op. Budgetopfølgning sker kun i lovpligtigt omfang. Fuldt ud ( timer) Kordegnen udfører alt arbejde, og menighedsrådet forventer, at kordegnen selvstændigt sørger for, at alt er i orden. Såfremt der er tilknyttet regnskab for kirkegårdsdrift, bør man være opmærksom på arbejdet med momsafregning, som kan betyde en forhøjelse af grundelementets timetal. b. Kontrol af bilag og betalinger - Kontrollere, om fakturaer/bilag opfylder lovkrav. - Sørge for attestation i.h.t. godkendt attestationspraksis. - Betaling af regninger - Beregning af opgørelser vedr. præsters betaling for vand, varme, el mv. - Udstede regninger for pyntning af kirke, brug af lokaler, udførelse af særlig musik m.v. Ét bilag defineres i ovenstående som det, der udløser èn postering på kasse, bank eller giro. Der er stor forskel på tidsforbruget til det enkelte bilag, men det skønnes, at der gennemsnitligt bruges 5-10 minutter pr. bilag. Det er i forbindelse med fastsættelse af tidsforbruget til denne del af regnskabsfunktionen vigtigt at sikre, at arbejdsgangene er klare og hensigtsmæssige, også af hensyn til kordegnen. Eksempelvis vil det være tidskrævende, hvis kordegnen skal lede efter folk for at få bilag attesteret. En kordegn kontrollerer årligt 500 bilag. Menighedsrådet vurderer, at arbejdet med kontrol af bilag i gennemsnit tager 7 minutter pr. bilag og fastsætter derfor tidsforbruget til 60 timer. En kordegn kontroller årligt ca bilag. Menighedsrådet vurderer, at arbejdet med kontrol af bilag i gennemsnit tager 5 minutter pr. bilag og fastsætter derfor tidsforbruget til 90 timer. 7

8 c. Bogføring Denne del af opgaven består i kontering af bilaget (evt. opdelt på flere konti), samt selve bogføringen og løbende afstemning. Inden kontering og bogføring kan finde sted, er bilaget kontrolleret som nævnt ovenfor. Et revisionskontor har oplyst, at en bogholder, som ikke laver andet, forventes at kunne bogføre 250 bilag på timer. Det vil sige, at et bilag i gennemsnit tager fra 2,5 3,5 minutter. Denne stordriftsfordel kan ikke nødvendigvis umiddelbart forventes videreført til en kordegn, som også har mange andre funktioner at varetage. En kordegn bogfører årligt 500 bilag. Menighedsrådet vurderer, at kordegnen ved arbejdet med et så lille antal bilag ikke opnår megen rutine og fastsætter derfor tidsforbruget til 6 minutter pr. bilag, svarende til 50 timer pr. år. En kordegn bogfører årligt ca bilag. Menighedsrådet vurderer, at med et sådant antal bilag er der ikke fuld stordriftsfordel, men det er dog muligt at opnå en vis rutine. Menighedsrådet beslutter, at tidsforbruget for at bogføre et bilag i gennemsnit er 4 minutter, svarende til 75 timer pr. år. d. Personale- og lønadministration med relation til menighedsrådets kasserer Ved fastsættelse af tidsforbruget til personale- og lønadministration kan der tages udgangspunkt i antallet af hoveder/cpr. nr., der skal håndteres lønmæssigt (inkl. fastansatte, vikarer og dem, der modtager honorarer). Personale- og lønadministration med relation til menighedsrådets kasserer kan være: - Almindelig ajourføring af viden om diverse overenskomster/aftaler, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. - Indhente diverse lovpligtige oplysninger på nye medarbejdere. - Oprette medarbejdere i FLØS med stamdata og faste lønarter. - Sørge for indberetning af ændringer samt variable lønarter til FLØS hver måned. - Kontrollere lønsedler. - Kontrollere lister fra FLØS hver måned. - Fejlretning efter kontrollen. - Sørge for dagpengerefusion ved sygdom m.v. - Styre fraværsregistreringen i FLØS (ferie, særlige feriedage, sygdom, forskellige former for barselsorlov, seniorordninger osv.) - Føre tjenestetøjsregnskab. Udgangspunktet vil som nævnt ovenfor under bogføring være, at rutine spiller en rolle for tidsforbruget til løsning af opgaven, lige som det er 8

9 9 vigtigt med klare rutiner og arbejdsgange, så lønmaterialet fra andre afleveres rettidigt og er i orden med behørig attestation. Det foreslås, at man ved fastsættelsen af det årlige tidsforbrug til lønadministration tager udgangspunkt i ca. 1-2 timer pr. cpr. nr. Hvis man har mange ansatte, må det forudsættes, at man opnår en vis rutine, og tidsforbruget bør derfor vurderes lavere. Omvendt kan der også forekomme tilfælde, hvor en stor del af de ansatte kræver megen registrering, fx fordi der skal afregnes efter timesedler i modsætning til fastlønnede, og tidsforbruget kan derfor fastsættes højere. Andre regnskabsfunktioner Diverse biregnskaber vurderes efter det forventede tidsforbrug. Det kan fx dreje sig om: - Ejendomsadministration med særskilt regnskab. - Regnskab for menighedspleje. - Bazarregnskab. Byggeregnskaber bør normalt ikke indregnes i stillingens arbejdstid, men kan aflønnes efter særskilt aftale, når det er aktuelt. 7) Administrative koordineringsopgaver Disse opgaver kan spænde meget bredt fra formelle ledelsesopgaver på vegne af menighedsrådet til styring af kirkens kalender. Mellem disse yderpunkter kan der være mange forskellige koordineringsopgaver som f.eks. på kontaktpersonens vegne at holde overblik over medarbejdernes ferier, fridage og øvrig planlægning af arbejdstiden. Tidsforbruget til disse opgaver skal vurderes konkret, men der skal tages højde for, at der ofte vil være et stort behov for løbende a jourføring af viden. Man skal desuden være opmærksom på, at disse opgaver kan have et element af overlapning til afsnit 5 og 6 vedr. personaleadministrativ bistand til kontaktperson og kasserer. B. Øvrige opgaver. Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvilke opgaver, der kan lægges i en kordegnefunktion, når de almindelige arbejdsretlige regler bliver fulgt. Af nærliggende opgaver kan f. eks. nævnes: - Administration af menighedsplejen - Kirkebladsredaktør - Webmaster - Vedligeholdelse af it-udstyr og andet teknisk udstyr - Rundvisninger i kirken Det vil også være muligt at indlægge afløsningsopgaver for andre kirkefunktionærer ved egen kirke (faglig fleksibilitet).

10 10 C. Kerneopgaver fra andre kirkefunktionærers protokollater Omfanget af disse opgaver skal som alt andet vurderes konkret. I en række tilfælde vil det være muligt et hente inspiration i tilsvarende vejledninger om opgørelse af omfanget af disse kirkefunktionærers kerneopgaver. D. Opgaver ved andre ansættelsesmyndigheder. Såfremt det er oplyst ved ansættelsen, kan kordegnefunktionen indeholde opgaver ved andre arbejdsgivere, som ansættelsesmyndigheden har lavet samarbejdsaftaler med (geografisk fleksibilitet) Timetallet til disse opgaver fastsættes efter det faktisk forventede forbrug. Vikar for kordegnen. Fridage Kordegnen har ret til gennemsnitligt to fridage pr. uge. Kordegnens arbejdstid skal altså fordeles på gennemsnitligt fem dage pr. uge. Det betyder, at en fuldtidsansat kordegn skal arbejde 37 timer om ugen i gennemsnit, men altså nu fordelt over gennemsnitligt 5 dage. Ferie og særlige feriedage Som det fremgår af denne vejledning, fastsættes omfanget af kordegnefunktionen på baggrund af et skøn over den faktiske tid, der anvendes til at varetage de opgaver, der ligger i kordegnefunktionen. Hvis opgørelsen af omfanget af kordegnefunktionen resulterer i et timetal på 1.924, er der altså arbejde til lige så mange timer, men kordegnen har ret til ferie og særlige feriedage i 6 uger svarende til 222 timer. Der er altså behov for, at 222 timers arbejde bortfalder eller udføres af andre efter menighedsrådets beslutning. Hvis kordegnen får de særlige feriedage udbetalt og eventuelt tillige den 5. ferieuge, nedsættes timetallet på 222 tilsvarende. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1924 timer svarende til 100 pct.. Fuld feriedækning udgør 222 timer. Menighedsrådet beslutter, at der er behov for vikar i kontortiden, når kordegnen holder ferie/særlige feriedage og i nogen grad på kordegnens fridage. Såfremt vikaren reelt udfører kordegneopgaver svarende til 222 timer, er opgaven løst.

11 11 Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1924 timer svarende til 100 pct. Fuld feriedækning udgør 222 timer. Menighedsrådet beslutter, at nogle nærmere definerede opgaver svarende til 100 timer ikke skal udføres, og vikarer eller andre udfører kordegneopgaver svarende til 122 timer. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1560 svarende til 81 pct. Fuld feriedækning udgør 180 timer. Menighedsrådet beslutter, at der er behov for vikar i kontortiden, når kordegnen holder ferie/særlige feriedage. Såfremt vikaren reelt udfører arbejde svarende til 180 timer, er opgaven løst. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1248 timer svarende til 65 pct. Fuld feriedækning udgør 144 timer. Menighedsrådet beslutter, at nogle nærmere definerede opgaver svarende til 50 timer ikke skal udføres, og vikarer eller andre udfører kordegneopgaver svarende til 94 timer. Hvis der kun er ansat én kordegn, kan det altså være nødvendigt at ansætte en vikar til at løse opgaverne, når kordegnen holder ferie. Det er menighedsrådet, der afgør, om man vil indregne vikardækning i stillingen, eller om man vil løse vikardækningen på anden vis, fx ved aftale med andre ansatte eller ved samarbejde med andre menighedsråd. Er der ansat to kordegne, kan menighedsrådet tillægge opgørelsen tidsforbruget til ferie. Timetallet til varetage af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 2790 timer svarende til 145 pct. Fuld feriedækning for 1 fuldtidsstilling er 222 timer. Fuld feriedækning for 145 pct. udgør 322 timer. Ved at lægge 322 timer ind i den samlede kordegnefunktion opnår man fuld gensidig vikardækning for så vidt angår ferie og særlige feriedage. Det betyder, at der ikke er behov for yderligere vikardækning, da arbejdet i så fald tilrettelægges, så der er mindst én kordegn på arbejde, når der er arbejdsopgaver. Det er menighedsrådet, der beslutter, om der skal være vikar under kordegnens fravær, og hvor mange timer der er behov for. Som følge heraf er det også menighedsrådets ansvar, at der bliver indkaldt vikar, ligesom det er menighedsrådets ansvar og dermed beslutning, hvem der bliver indkaldt. Det vil sige, at det ikke bør pålægges kordegnen selv at skaffe vikar. Derimod kan det aftales med

12 12 kordegnen, at vedkommende skal være behjælpelig med det praktiske arbejde med at skaffe vikar. Det er også menighedsrådet, der har instruktionsbeføjelsen altså bestemmer hvad vikarens arbejde består i. Arbejdsbeskrivelse Det anbefales, at menighedsrådet udarbejder en arbejdsbeskrivelse for indholdet i kordegnefunktionen. Der er ingen formelle regler om, at arbejdsbeskrivelsen skal have en bestemt form eller indsendes til overordnede myndigheder. Arbejdsbeskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver, der er indeholdt i kordegnefunktionen. En arbejdsbeskrivelse bør altid være i overensstemmelse med de faktiske forhold, og arbejdsbeskrivelse bør derfor ajourføres, hvis der sker ændringer i kordegnens opgaver. På menighedsrådets digitale arbejdsplads på kirkenettet findes et forslag til arbejdsbeskrivelse opbygget med udgangspunkt i denne vejledning således, at de enkelte punkter i arbejdsbeskrivelsen refererer til afsnittene i vejledningen. Desuden findes på et regneark til beregning af omfanget af den samlede kordegnefunktion. Det anbefales, at dette regneark udgør et væsentligt bidrag til arbejdsbeskrivelsen. Er der ansat to kordegne, skal menighedsrådet efter en drøftelse med de to beslutte en arbejdsfordeling, herunder om den ene af kordegnene skal have et overordnet ansvar. Disse forhold skal fremgå af arbejdsbeskrivelserne. Vær opmærksom på, at stillingerne hver især skal være omfattet af protokollatets dækningsområde.

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af:

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Arbejdsbeskrivelse for kordegn ved Skt. Jørgens kirke(r) Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Kordegn 1924 timer Kordegn Kordegn

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Samarbejde omkring sognekoordinator for Halk, Grarup, Hoptrup, Vilstrup og Øsby-Årø sogne.

Samarbejde omkring sognekoordinator for Halk, Grarup, Hoptrup, Vilstrup og Øsby-Årø sogne. Samarbejde omkring sognekoordinator for Halk, Grarup, Hoptrup, Vilstrup og Øsby-Årø sogne. 1. Deltagere og formål 1.1. Menighedsrådene for Halk og Grarup Sogne, Hoptrup Sogn, Vilstrup Sogn og Øsby-Årø

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget Aktivitetsudvalget og andre udvalg nedsat af menighedsrådet Grøndalslunds venner og andre frivillige ved kirken være med til at arrangere udflugter, ture, m.m. Bestille busser administrere kirkebilen booke

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Menighedsråd som arbejdsgiver

Menighedsråd som arbejdsgiver Menighedsråd som arbejdsgiver Program Menighedsråd som arbejdsgiver Samarbejde og netværk Program Baggrund Ansættelsesforhold Lønforhold Planlægning af arbejdstid, rådighedstid og friperioder Fastsættelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I henhold til 22 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. fastsættes: 1. Dækningsområde

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode CVR-nummer P-numre Provsti

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud:

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud: ENDELIG. Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. oktober 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Send venligst afbud til kirkekontoret.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Hvad giver anledning til spørgsmål? 1. aftalen generelt 2. Ansættelsesbreve 3. Løn og rådighedstillæg 4. Arbejdstid

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE 1 2 forord VED KIRKEMINISTER BERTEL HAARDER Indledningsvis vil jeg benytte denne lejlighed til at udtrykke min respekt for det store arbejde og engagement,

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

1. Indledende bemærkninger

1. Indledende bemærkninger Vejledning til organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver 1. Indledende bemærkninger Efter forhandlinger mellem de berørte

Læs mere

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor I det følgende og i daglig tale anvendes Regnskabskontoret som benævnelse for samarbejdet mellem menighedsråd i

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 19.01.2011 1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilgaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag.

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag. Kirkeministeriet km@km.dk Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne Landsforeningens

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Referat fra provstiudvalgsmødet den 29. oktober 2015.

Referat fra provstiudvalgsmødet den 29. oktober 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat fra provstiudvalgsmødet

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSBUDGET 2011 Dok. 392308 100299/09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal...

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg Dok. nr. 115501-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg 18-11-2014 Birgit Hasselager Dato / Den forretningsførende (provsten)

Læs mere

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6.

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Tillykke med valget Hvordan konstituerer man sig? Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Indkaldelse til mødet foretages af det først valgte

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

Gebyrberegning, (inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen)

Gebyrberegning, (inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen) Socialudvalget -12 SOU alm. del Bilag 104 Offentligt Kirkeministeriet Gebyrberegning, - (inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen) Myndigheder der foretager navneændringer Indtastning Familiestyr. indtastning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Tilde Binger (vikar for Lene Tvilling - fravær uden afbud)

Tilde Binger (vikar for Lene Tvilling - fravær uden afbud) Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 Møde nr. 1 / Konstituerende møde Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 10. januar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Henne Korsby Henning Petersen På kirkegårdskontoret Anders

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver

Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver CIR1H nr 10184 af 12/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 78660/15 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om organisationsaftale

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 11. januar 2016. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK kasseeftersyns protokollat

Læs mere