Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn."

Transkript

1 Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold er fastsat dels i fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10-fællesoverenskomsten), dels i organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker) med tilhørende protokollat for kordegne. Kirkeministeriet har udarbejdet en vejledning til organisationsaftalen. Uanset tjenestemandsansatte kordegne ikke er omfattet af overenskomst, organisationsaftale og protokollat, kan denne vejledning anvendes til fastsættelse af kordegnefunktionens omfang. Protokollatet angiver følgende mulige kerneopgaver for kordegne: 1) personregistrering 2) betjening af kirkekontor 3) liturgisk kirketjeneste 4) sekretærfunktioner for præster 5) sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner under menighedsråd 6) regnskabsfunktioner under menighedsrådenes ansvarsområde 7) administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde. Ud over disse kerneopgaver kan der lægges kerneopgaver fra andre kirkefunktionærers protokollater ind i kordegnefunktionen. Endvidere kan der lægges andre opgaver, som menighedsrådet ønsker, at kordegnen skal varetage, ind i kordegnefunktionen. Der er ikke regler for, hvordan man fastsætter tidsforbruget til de opgaver, der lægges ind i kordegnefunktionen. Drøftelser mellem menighedsråd og kordegn om stillingsindholdet vil naturligt være værktøjet til fastsættelse af kordegnefunktionens indhold og omfang. At tidsforbruget vurderes i dialog med kordegnen betyder imidlertid ikke, at der forhandles med henblik på aftale, men alene, at menighedsrådet på den måde får et grundlag at træffe sin beslutning på. Det er menighedsrådets opgave som arbejdsgiver at sørge for, at der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og den aftalte arbejdstid. Besættelse af stilling som kordegn

2 Menighedsrådet har selvstændig kompetence til at beslutte at besætte en stilling som kordegn. Når menighedsrådet beslutter sig for at ville besætte en stilling som kordegn, skal rådet, inden stillingen opslås, afklare stillingens størrelse. Menighedsrådet skal således beslutte, hvilke arbejdsopgaver der skal ligge i stillingen og hvor meget tid, der skal anvendes dertil. Menighedsrådet afgør, om man vil oprette en fuldtidsstilling eller en deltidsstilling som kordegn. En fuldtidsstilling svarer til en årsnorm på 1924 timer svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. En deltidsstilling er en gennemsnitlig brøkdel af 37 timer. For at være omfattet af overenskomsten, organisationsaftalen og protokollatet skal ansættelsesforholdet have en varighed på mere end 1 måned og et omfang af mindst 8 løntimer pr. uge. Beskæftigelsesgraden skal angives i hele timer. A. Kerneopgaver 1) Personregistrering Personregistrering handler typisk om: - grundregistrering af fødte og døde - dåb af udensogns børn eller voksne - registrering af begravelser/ bisættelser - særlige forhold vedr. udlændinge - vielser - navneændringer - konfirmander - verificeringer Menighedsrådet fastsætter tidsforbruget til personregistrering. Da det kan være vanskeligt for menighedsrådet alene at vurdere, hvor meget tid, der skal afsættes til personregistrering, kan det være naturligt at inddrage kordegnens erfaring. I mangel af andre holdepunkter kan menighedsrådet eventuelt sammenholde sin vurdering af tidsforbruget med et parameter, hvor timetallet findes ved at gang registreringsområdet folketal med en faktor i intervallet 0,06 0,11. Dette interval vil kunne rumme næsten alle forskelle i de lokale forhold, og ved valg af faktor bør menighedsrådet være opmærksomt, på om sognet har en særlig sammensætning, eller om der er et særligt brugsmønster for kirken. Som eksempler herpå kan nævnes: - Ekstra arbejde i forbindelse med registreringen kan være, at et forholdsmæssigt stort antal indbyggere i sognet har udenlandsk baggrund. I nogle tilfælde kan sprogproblemer, et større behov for oplysning om danske regler, kontrol af forældreoplysninger, der ofte ikke er verificeret, 2

3 og for asylansøgeres vedkommende mangel på cpr.nr. medføre et ekstraordinært tidsforbrug til registrering. - Særligt brugsmønster kan f. eks være, at kirken er meget anvendt som bryllupskirke og derfor har et væsentligt antal vielser af borgere fra andre sogne. Dette giver ekstra arbejde med aftaler vedr. handlingen, og vielsen skal registreres i hændelsessognet. - Indtil 1977 blev fødsler registreret i det sogn, hvor fødslen faktisk fandt sted. Da personer skal verificeres i fødselsregistreringssognet, betyder det, at sogne, hvor der har været store fødselsstiftelser/fødeafdelinger, i dag kan have et ekstraordinært stort arbejde med løbende verificeringer, som begrunder ekstra tid til dette arbejde. I forbindelse med indførelsen af Den elektroniske Kirkebog, blev der gennemført verificeringer tilbage til 1969 eller tidligere. De løbende verificeringer består således i at verificere personer født før dette tidspunkt, hvis der sker en hændelse, der kræver en registrering. Det kan fx være at blive gift, at få børn registreret, at melde sig ind eller ud af folkekirken eller at få en navneændring. Dødsfald kræver normalt ikke verificering af de gamle oplysninger, og det vil derfor ikke være alle, der er født før ovennævnte tidspunkt, der skal verificeres. Bemærk, at ekspedition af personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser til kirkekontoret vedrørende personregistrering udgør en del af den her omtalte kerneopgave. Fastsættelse af omfanget af tiden til personregistrering indeholder altså tidsforbruget til ekspedition af sådanne henvendelser, og det skal derfor ikke indgå ved vurderingen af kerneopgaven nævnt nedenfor under punkt 2 om betjening af kirkekontor. 2) Betjening af kirkekontor Betjening af kirkekontor handler både om den offentlige ekspeditionstid, der primært relaterer sig til personregistreringen, og om kirkekontorets interne funktioner i sognets arbejde. Den offentlige ekspeditionstid er som udgangspunkt dækket af den tid, der er afsat til de enkelte opgaver, jf. ovenfor om personregistrering. Tidligere var der regler for omfanget af den offentlige ekspeditionstid, men det findes ikke længere. Det er nu op til menighedsrådet at beslutte omfanget af kirkekontorets åbningstid. Menighedsrådet kan i forbindelse med beslutningen f. eks. overveje, hvor mange henvendelser, der rettes til kontoret, og om kordegnen er involveret i aktiviteter i og omkring kirken. Kirkekontorets interne funktioner indeholder en række opgaver, der ikke er afsat tid til under andre punkter i denne vejledning. Det kan fx dreje sig om: - post, - indkøb, 3

4 4 - nøgleadministration, - kirkebil, - sangblade, men også alt det andet, der følger af, at kirkekontoret er stedet, hvor trådene samles. Menighedsrådet skal være opmærksomt på, hvilke funktioner, der er taget højde for under andre punkter, fx punkt 1 om personregistrering eller punkt 7 om administrative koordineringsopgaver. 3) Liturgisk kirketjeneste Ved liturgisk kirketjeneste forstås, at kordegnen bistår præsten ved liturgiske dele af højmesser, andre gudstjenester, vielser, begravelseshandlinger og særskilte dåbshandlinger. Liturgisk kirketjeneste er altså ikke det samme som praktisk kirketjeneste, der er en kerneopgave for kirketjeneren eller graveren. Menighedsrådet skal beslutte i hvilket omfang, kordegnen skal deltage i den liturgiske kirketjeneste. Ved fastsættelse af tidsforbruget hertil skal der tages udgangspunkt i den faktisk medgåede tid fra kordegnens mødepligt til arbejdet er afsluttet. Hvis kordegnen har kirkesangerfunktion som en del af den liturgiske kirketjeneste, skal der også beregnes tid til forberedelse og almindelig ajourføring m.v. Der kan desuden være behov for at vurdere tidsforbruget til transport mellem flere tjenestesteder. 4) Sekretærfunktioner for præster Menighedsrådet beslutter omfanget af kordegnens sekretærfunktioner for præster. Det gælder både definition af opgaver og fastsættelse af tidsforbruget til disse. Typiske sekretæropgaver for præster er: - Materiale i forbindelse med dåb og vielse - Bekendtgørelser i kirken - Administration vedrørende konfirmander og minikonfirmander - Lister mv. i forbindelse med Alle Helgen - Administration af dåbsklub - Administration vedrørende arrangementer - Fremstilling af materiale til undervisning Menighedsrådet kan vælge at fastsætte tidsforbruget til hver enkelt opgave eller at afsætte et samlet timetal til varetagelse af sekretærfunktionen for præsten. 5) Sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner under menighedsråd Menighedsrådet kan vælge, at kordegnen skal være sekretær for menighedsrådet. Tidsforbruget hertil fastsættes af menighedsrådet efter

5 drøftelse med kordegnen og skal afspejle det faktisk forventede tidsforbrug til opgaven. Der er stor forskel på hvor meget arbejde, der er forbundet med at være sekretær for menighedsrådet. Nogle menighedsråd varetager selv hovedparten af opgaverne, andre menighedsråd ønsker, at kordegnen selvstændigt varetager den fulde opgave. Eksempel 1: Formanden udarbejder dagsorden med bilag. Kordegnen kopierer, sender materialet til mødedeltagerne og offentliggør dagsordenen. Kordegnen deltager i mødet og skriver beslutningsprotokol under mødet på bærbar pc. Formanden varetager selv udførelsen af beslutningerne. Varetagelsen af denne sekretærfunktion kræver kun et begrænset timetal. Eksempel 2: Kordegnen samler materiale ind fra udvalgsmøder, holder sig orienteret om nye regler og om, hvad der sker i sogn, provsti og stift, som er relevant for menighedsrådet. På den baggrund udarbejder kordegnen forslag til dagsorden med bilag, som drøftes med formanden. Kordegnen renskriver, kopierer, udsender og offentliggør dagsorden. Inden mødet overvejer kordegnen, hvilke diskussioner menighedsrådet må forventes at føre og sikrer sig viden om emnerne, som menighedsrådet i den forbindelse kunne få brug for. Kordegnen skriver beslutningsprotokol under mødet og udfærdiger efterfølgende referat, som udsendes til alle menighedsrådsmedlemmer. Kordegnen varetager efter aftale med formanden al opfølgning på mødet. I dette eksempel er tidsforbruget meget større end i det forrige eksempel. I vurderingen af tidsforbruget skal det naturligvis indgå, hvilke redskaber der stilles til rådighed for kordegnen, fx kopimaskine, der sorterer, hæfter og folder m.v., og scanner. Det er også af betydning, om korrespondancen med menighedsrådet foregår pr. e-post. Det anbefales, at der i fastsættelsen af timeforbruget indgår de timer, som er til rådighed for formanden, fx til drøftelser af dagsorden, opfølgning på møder og sagsforberedende arbejde. Når arbejdstiden fastsættes ved at tage udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug til opgaven, er der mulighed for at tage hensyn til lokale forhold og herunder menighedsrådets forventninger til kordegnens personlige opdatering af viden. Ud over tid til sekretærfunktioner for det samlede menighedsråd og formanden skal der tages stilling til omfanget af øvrige sekretærfunktioner for dele af menighedsrådet. Det kan fx dreje sig om: 5

6 - Sekretæropgaver for diverse udvalg. - Sekretæropgaver for kirkeværge o.a. - Sekretæropgaver og personaleadministrative opgaver for kontaktperson. Ved personaleadministrative opgaver for kontaktpersonen forstås f. eks. opgaver i forbindelse med ansættelse, udvikling, afsked og planlægning af arbejdstid for flere medarbejdere (eksemplerne er ikke udtømmende). Se også under punkt 7 om administrative koordineringsopgaver. - Sekretæropgaver og personaleadministrative opgaver for kasserer. (Disse opgaver kan være placeret under punkt 6 om regnskabsfunktioner under menighedsrådets ansvarsområde). - Sekretæropgaver for valgbestyrelse. - Kirkegårdsadministration (ud over regnskabsopgaver). - Udlån/udlejning af lokaler, jord, jagt m.v. 6) Regnskabsfunktioner under menighedsrådets ansvarsområde Regnskabsfører for menighedsrådet Der er ingen regler om, hvordan omfanget af tidsforbruget til regnskabsførelse skal opgøres. Nogle menighedsråd vil kunne vurdere tidsforbruget ud fra eget kendskab til kirkeregnskaber, andre har ikke et sådant kendskab og har derfor brug for nogle holdepunkter. Derfor har Danmarks Kordegneforening udarbejdet disse holdepunkter til hjælp for menighedsrådets vurdering. a. Grundelement Grundelementet i regnskabsfunktionen omfatter opgaver, som er fælles for alle kirkeregnskaber: - Almindelig ajourføring af viden om økonomi- og regnskabslovgivning m.v. - Vedligeholdelse af regnskabsprogrammet, herunder kontoplanen. - Regnskabsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab med bemærkninger, opgørelse af overskud på driftsramme og opgørelse af disponibel kassebeholdning. - Samling af materiale m.v. til revisor, herunder diverse hjælpeskemaer. - Løbende budgetopfølgning, herunder møder med økonomiudvalg og kasserer. - Udarbejdelse af budget med bemærkninger, herunder budgetsamråd og udvalgsmøder. - Servicering af udvalg og personale - Forsikringssager. - Korrespondance med provstiudvalget. Der er stor forskel på, hvor meget arbejde, der er forbundet med dette grundelement af regnskabsfunktionen. Nogle menighedsråd varetager selv 6

7 hovedparten af opgaverne, andre menighedsråd ønsker, at kordegnen selvstændigt varetager den fulde opgave. Meget begrænset (op til 75 timer) Menighedsrådet varetager de fleste af opgaverne. Begrænset ( timer) Formanden/økonomiudvalg kommer med budgettallene, der bare skal stilles op. Budgetopfølgning sker kun i lovpligtigt omfang. Fuldt ud ( timer) Kordegnen udfører alt arbejde, og menighedsrådet forventer, at kordegnen selvstændigt sørger for, at alt er i orden. Såfremt der er tilknyttet regnskab for kirkegårdsdrift, bør man være opmærksom på arbejdet med momsafregning, som kan betyde en forhøjelse af grundelementets timetal. b. Kontrol af bilag og betalinger - Kontrollere, om fakturaer/bilag opfylder lovkrav. - Sørge for attestation i.h.t. godkendt attestationspraksis. - Betaling af regninger - Beregning af opgørelser vedr. præsters betaling for vand, varme, el mv. - Udstede regninger for pyntning af kirke, brug af lokaler, udførelse af særlig musik m.v. Ét bilag defineres i ovenstående som det, der udløser èn postering på kasse, bank eller giro. Der er stor forskel på tidsforbruget til det enkelte bilag, men det skønnes, at der gennemsnitligt bruges 5-10 minutter pr. bilag. Det er i forbindelse med fastsættelse af tidsforbruget til denne del af regnskabsfunktionen vigtigt at sikre, at arbejdsgangene er klare og hensigtsmæssige, også af hensyn til kordegnen. Eksempelvis vil det være tidskrævende, hvis kordegnen skal lede efter folk for at få bilag attesteret. En kordegn kontrollerer årligt 500 bilag. Menighedsrådet vurderer, at arbejdet med kontrol af bilag i gennemsnit tager 7 minutter pr. bilag og fastsætter derfor tidsforbruget til 60 timer. En kordegn kontroller årligt ca bilag. Menighedsrådet vurderer, at arbejdet med kontrol af bilag i gennemsnit tager 5 minutter pr. bilag og fastsætter derfor tidsforbruget til 90 timer. 7

8 c. Bogføring Denne del af opgaven består i kontering af bilaget (evt. opdelt på flere konti), samt selve bogføringen og løbende afstemning. Inden kontering og bogføring kan finde sted, er bilaget kontrolleret som nævnt ovenfor. Et revisionskontor har oplyst, at en bogholder, som ikke laver andet, forventes at kunne bogføre 250 bilag på timer. Det vil sige, at et bilag i gennemsnit tager fra 2,5 3,5 minutter. Denne stordriftsfordel kan ikke nødvendigvis umiddelbart forventes videreført til en kordegn, som også har mange andre funktioner at varetage. En kordegn bogfører årligt 500 bilag. Menighedsrådet vurderer, at kordegnen ved arbejdet med et så lille antal bilag ikke opnår megen rutine og fastsætter derfor tidsforbruget til 6 minutter pr. bilag, svarende til 50 timer pr. år. En kordegn bogfører årligt ca bilag. Menighedsrådet vurderer, at med et sådant antal bilag er der ikke fuld stordriftsfordel, men det er dog muligt at opnå en vis rutine. Menighedsrådet beslutter, at tidsforbruget for at bogføre et bilag i gennemsnit er 4 minutter, svarende til 75 timer pr. år. d. Personale- og lønadministration med relation til menighedsrådets kasserer Ved fastsættelse af tidsforbruget til personale- og lønadministration kan der tages udgangspunkt i antallet af hoveder/cpr. nr., der skal håndteres lønmæssigt (inkl. fastansatte, vikarer og dem, der modtager honorarer). Personale- og lønadministration med relation til menighedsrådets kasserer kan være: - Almindelig ajourføring af viden om diverse overenskomster/aftaler, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. - Indhente diverse lovpligtige oplysninger på nye medarbejdere. - Oprette medarbejdere i FLØS med stamdata og faste lønarter. - Sørge for indberetning af ændringer samt variable lønarter til FLØS hver måned. - Kontrollere lønsedler. - Kontrollere lister fra FLØS hver måned. - Fejlretning efter kontrollen. - Sørge for dagpengerefusion ved sygdom m.v. - Styre fraværsregistreringen i FLØS (ferie, særlige feriedage, sygdom, forskellige former for barselsorlov, seniorordninger osv.) - Føre tjenestetøjsregnskab. Udgangspunktet vil som nævnt ovenfor under bogføring være, at rutine spiller en rolle for tidsforbruget til løsning af opgaven, lige som det er 8

9 9 vigtigt med klare rutiner og arbejdsgange, så lønmaterialet fra andre afleveres rettidigt og er i orden med behørig attestation. Det foreslås, at man ved fastsættelsen af det årlige tidsforbrug til lønadministration tager udgangspunkt i ca. 1-2 timer pr. cpr. nr. Hvis man har mange ansatte, må det forudsættes, at man opnår en vis rutine, og tidsforbruget bør derfor vurderes lavere. Omvendt kan der også forekomme tilfælde, hvor en stor del af de ansatte kræver megen registrering, fx fordi der skal afregnes efter timesedler i modsætning til fastlønnede, og tidsforbruget kan derfor fastsættes højere. Andre regnskabsfunktioner Diverse biregnskaber vurderes efter det forventede tidsforbrug. Det kan fx dreje sig om: - Ejendomsadministration med særskilt regnskab. - Regnskab for menighedspleje. - Bazarregnskab. Byggeregnskaber bør normalt ikke indregnes i stillingens arbejdstid, men kan aflønnes efter særskilt aftale, når det er aktuelt. 7) Administrative koordineringsopgaver Disse opgaver kan spænde meget bredt fra formelle ledelsesopgaver på vegne af menighedsrådet til styring af kirkens kalender. Mellem disse yderpunkter kan der være mange forskellige koordineringsopgaver som f.eks. på kontaktpersonens vegne at holde overblik over medarbejdernes ferier, fridage og øvrig planlægning af arbejdstiden. Tidsforbruget til disse opgaver skal vurderes konkret, men der skal tages højde for, at der ofte vil være et stort behov for løbende a jourføring af viden. Man skal desuden være opmærksom på, at disse opgaver kan have et element af overlapning til afsnit 5 og 6 vedr. personaleadministrativ bistand til kontaktperson og kasserer. B. Øvrige opgaver. Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvilke opgaver, der kan lægges i en kordegnefunktion, når de almindelige arbejdsretlige regler bliver fulgt. Af nærliggende opgaver kan f. eks. nævnes: - Administration af menighedsplejen - Kirkebladsredaktør - Webmaster - Vedligeholdelse af it-udstyr og andet teknisk udstyr - Rundvisninger i kirken Det vil også være muligt at indlægge afløsningsopgaver for andre kirkefunktionærer ved egen kirke (faglig fleksibilitet).

10 10 C. Kerneopgaver fra andre kirkefunktionærers protokollater Omfanget af disse opgaver skal som alt andet vurderes konkret. I en række tilfælde vil det være muligt et hente inspiration i tilsvarende vejledninger om opgørelse af omfanget af disse kirkefunktionærers kerneopgaver. D. Opgaver ved andre ansættelsesmyndigheder. Såfremt det er oplyst ved ansættelsen, kan kordegnefunktionen indeholde opgaver ved andre arbejdsgivere, som ansættelsesmyndigheden har lavet samarbejdsaftaler med (geografisk fleksibilitet) Timetallet til disse opgaver fastsættes efter det faktisk forventede forbrug. Vikar for kordegnen. Fridage Kordegnen har ret til gennemsnitligt to fridage pr. uge. Kordegnens arbejdstid skal altså fordeles på gennemsnitligt fem dage pr. uge. Det betyder, at en fuldtidsansat kordegn skal arbejde 37 timer om ugen i gennemsnit, men altså nu fordelt over gennemsnitligt 5 dage. Ferie og særlige feriedage Som det fremgår af denne vejledning, fastsættes omfanget af kordegnefunktionen på baggrund af et skøn over den faktiske tid, der anvendes til at varetage de opgaver, der ligger i kordegnefunktionen. Hvis opgørelsen af omfanget af kordegnefunktionen resulterer i et timetal på 1.924, er der altså arbejde til lige så mange timer, men kordegnen har ret til ferie og særlige feriedage i 6 uger svarende til 222 timer. Der er altså behov for, at 222 timers arbejde bortfalder eller udføres af andre efter menighedsrådets beslutning. Hvis kordegnen får de særlige feriedage udbetalt og eventuelt tillige den 5. ferieuge, nedsættes timetallet på 222 tilsvarende. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1924 timer svarende til 100 pct.. Fuld feriedækning udgør 222 timer. Menighedsrådet beslutter, at der er behov for vikar i kontortiden, når kordegnen holder ferie/særlige feriedage og i nogen grad på kordegnens fridage. Såfremt vikaren reelt udfører kordegneopgaver svarende til 222 timer, er opgaven løst.

11 11 Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1924 timer svarende til 100 pct. Fuld feriedækning udgør 222 timer. Menighedsrådet beslutter, at nogle nærmere definerede opgaver svarende til 100 timer ikke skal udføres, og vikarer eller andre udfører kordegneopgaver svarende til 122 timer. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1560 svarende til 81 pct. Fuld feriedækning udgør 180 timer. Menighedsrådet beslutter, at der er behov for vikar i kontortiden, når kordegnen holder ferie/særlige feriedage. Såfremt vikaren reelt udfører arbejde svarende til 180 timer, er opgaven løst. Timetallet til varetagelse af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 1248 timer svarende til 65 pct. Fuld feriedækning udgør 144 timer. Menighedsrådet beslutter, at nogle nærmere definerede opgaver svarende til 50 timer ikke skal udføres, og vikarer eller andre udfører kordegneopgaver svarende til 94 timer. Hvis der kun er ansat én kordegn, kan det altså være nødvendigt at ansætte en vikar til at løse opgaverne, når kordegnen holder ferie. Det er menighedsrådet, der afgør, om man vil indregne vikardækning i stillingen, eller om man vil løse vikardækningen på anden vis, fx ved aftale med andre ansatte eller ved samarbejde med andre menighedsråd. Er der ansat to kordegne, kan menighedsrådet tillægge opgørelsen tidsforbruget til ferie. Timetallet til varetage af den samlede kordegnefunktion er opgjort til 2790 timer svarende til 145 pct. Fuld feriedækning for 1 fuldtidsstilling er 222 timer. Fuld feriedækning for 145 pct. udgør 322 timer. Ved at lægge 322 timer ind i den samlede kordegnefunktion opnår man fuld gensidig vikardækning for så vidt angår ferie og særlige feriedage. Det betyder, at der ikke er behov for yderligere vikardækning, da arbejdet i så fald tilrettelægges, så der er mindst én kordegn på arbejde, når der er arbejdsopgaver. Det er menighedsrådet, der beslutter, om der skal være vikar under kordegnens fravær, og hvor mange timer der er behov for. Som følge heraf er det også menighedsrådets ansvar, at der bliver indkaldt vikar, ligesom det er menighedsrådets ansvar og dermed beslutning, hvem der bliver indkaldt. Det vil sige, at det ikke bør pålægges kordegnen selv at skaffe vikar. Derimod kan det aftales med

12 12 kordegnen, at vedkommende skal være behjælpelig med det praktiske arbejde med at skaffe vikar. Det er også menighedsrådet, der har instruktionsbeføjelsen altså bestemmer hvad vikarens arbejde består i. Arbejdsbeskrivelse Det anbefales, at menighedsrådet udarbejder en arbejdsbeskrivelse for indholdet i kordegnefunktionen. Der er ingen formelle regler om, at arbejdsbeskrivelsen skal have en bestemt form eller indsendes til overordnede myndigheder. Arbejdsbeskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver, der er indeholdt i kordegnefunktionen. En arbejdsbeskrivelse bør altid være i overensstemmelse med de faktiske forhold, og arbejdsbeskrivelse bør derfor ajourføres, hvis der sker ændringer i kordegnens opgaver. På menighedsrådets digitale arbejdsplads på kirkenettet findes et forslag til arbejdsbeskrivelse opbygget med udgangspunkt i denne vejledning således, at de enkelte punkter i arbejdsbeskrivelsen refererer til afsnittene i vejledningen. Desuden findes på et regneark til beregning af omfanget af den samlede kordegnefunktion. Det anbefales, at dette regneark udgør et væsentligt bidrag til arbejdsbeskrivelsen. Er der ansat to kordegne, skal menighedsrådet efter en drøftelse med de to beslutte en arbejdsfordeling, herunder om den ene af kordegnene skal have et overordnet ansvar. Disse forhold skal fremgå af arbejdsbeskrivelserne. Vær opmærksom på, at stillingerne hver især skal være omfattet af protokollatets dækningsområde.

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 19.01.2011 1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilgaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b...

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b... Side 1 af 10 Dato for udstedelse Dokumenttype Forskriftens nr. Forskriftens titel 15-05-2003 Vejledning 1432991 Vejledning om stillinger som kirketjener Regel Ressortministerium Kirkeministeriet Status

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 13.04.2011 1 Deltagende sogne; Søndre, Vindinge-Vor Frue, Aagerup-Hvedstrup-Kirkerup, Ørsted-Dåstrup og Syv, Jyllinge, Himmelev, Domsognet, Svogerslev kom senere Efter indledning og sang bød Kirsten Pilgaard

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke-

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Fraværende

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 11. Juni 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 11. Juni 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen og

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 72 REFERAT fra bestyrelsesmøde i tirsdag den 21. januar 2014 Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Møller Henriksen,

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Brønderslev Provstiudvalg PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Rune Thomassen. Yvonne Nielsen Alstrup har orlov. Kst. provst er Ole Rysgaard Madsen. Mødepunkt

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere