Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl , i fælleshuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl , i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla, der var gået bort, i det forløbne år. Der blev konstateret, at der var 36 deltagere, deraf 24 stemmeberettigede, samt 3 fuldmagter, så der var 27 stemmeberettigede, i alt. Pkt. 1: Valg af dirigent. Finn blev valgt enstemmigt, som dirigent. Finn takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne, og derfor lovlig. Pkt.2 : Valg af stemmetællere. Inge og Robert blev valgt som stemmetællere. Pkt. 3 : Bestyrelsens beretning, v/ formanden. HAVEPLANTER: Alle de gamle buskroser er blevet hevet op, som planlagt. Der er sået græs. Planen er, at vi med tiden, vil plante lidt træer, buske etc. Vi har startet med at plante bøgehæk rundt om P-pladser, 3 steder. Det var gartneren, der forslog det, da han var bange for stenslag, ved græsslåning. Vi synes, at det ser godt ud. Alle carporte og cykelskure er blevet malet. Tak til alle dem, der har givet en hånd med. Tak til Flemming og Peter, som har stået for planlægningen af det. Der er ikke sket de store sager i år. En beboer har rettet henvendelse til kommunen, omkring en overdækning i nr.16. Bestyrelsen blev kontaktet af kommunen for at hører vores mening om dette. I første omgang blev det besluttet, at vi ville sige nej, til overdækning, men der var ikke enighed, i bestyrelsen. Da Vibeke og Niels rettede henvendelse om, at revurdere beslutningen, besluttede bestyrelsen, at lade generalforsamlingen bestemme dette. Vi har derfor, i bestyrelsen, brugt megen tid på at diskuterer /debattere hvordan vi, i fremtiden, kunne undgå sådan et problem. Kommunen rådede os til, at lave nogle principper, så det der skal laves, i fremtiden, kunne blive ens. I har set det uddelte materiale, hvad vi er kommet frem til, så det kommer jeg ikke nærmere ind på her. Det kan vi debattere senere. Det har været svært, at lave disse principper, men der er nu lavet en plan for fremtiden, så vi beholder vor lille plet, som vi ønsker det. Det skulle nok have været lavet, for længe siden, men nu er det lavet. FÆLLESHUSET: Det bliver stadig pænt udlejet, bliver brugt til fællesspisning og bestyrelsesmøder. Sommerfesten forløb fint. Der var stort fremmøde og alle havde en hyggelig aften. Vi har været lidt uheldige med flagsnoren, et par gange, men det skulle være i orden nu. Der er blevet købt et stormflag og en vimpel, med små huller i, der ikke skulle kunne give knuder. Stormen Bodil rev lidt tagplader af taget, på fælleshuset. Forsikringen betalte reparationen. ARBEJDSLØRDAGEN; Forløb også som den plejer. Der var pænt fremmøde og der blev ryddet op, skuret og skrubbet. Velkommen til de nye beboere, der er kommet i løbet af foreningsåret. Rart at der er blevet lys i næsten alle husene. Tak til bestyrelsen, for godt samarbejde, vi har løftet i flok. Tak til Hus udvalget, for det store arbejde det er, at holde vores fælleshus så flot. Niels efterlyste mere information, om planlægningen af ændringer, på fællesarealerne. Lone henviste til informationen, på sidste generalforsamling. Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt, uden yderligere kommentarer.

2 4.Forelæggelse af det reviderede regnskab ( Bilag 1 ). Ellen gennemgik det reviderede regnskab, der var uden påtegninger, fra revisoren, punkt for punkt. Jørgen efterlyste specielt regnskab, for Fælleshuset. Ellen afviste, da udgifter/indtægter for Fælleshuset, fremgår af regnskabet, men strømudgifterne er på samme måler, som vejbelysningen. Derefter blev regnskabet godkendt, uden yderligere kommentarer. 5. Behandling af indkomne forslag, herunder kommende opgaver(bilag 2 ) Der var ikke indsendt forslag, til generalforsamlingen, bortset fra 4 nedenstående forslag, (bilag 2), fra bestyrelsen: Principper for bevarelse af Lodshavens unikke udseende. Alle projekter skal forelægges bestyrelsen for godkendelse, før opførelse. Forslag 1A: Opførelse af regn værn/vindfang/overdækning skal følge grundejerforeningens principper, som beskrevet i bilag 3. Forslaget havde baggrund i opførelse af vindfang og regn værn, der ikke var godkendt, af bestyrelsen, som beskrevet i vedtægterne, og 1 sag om opførelse af regn værn, var blevet anmeldt til Næstved Kommune, der så havde bedt bestyrelsen tage stilling, til klagen. Der var en længere debat, for og imod forslaget, idet der var opfattelser af, at forslaget greb ind på private områder, og især ordet facade, var til debat. Én beboer såede også tvivl om, hvorvidt forslaget var i strid med vedtægter og den lokalplan, der er for området. Formanden poienterede, at det netop var derfor, at disse forslag, til principper, var udarbejdet, af bestyrelsen. Efter længere debat kom forslag 1 til afstemning. med den tilføjelse, at hvis der skal opføres regn værn, og naboens ejendom bruges, til fastgørelse, af nogen art, skal dette tinglyses, så fremtidige stridigheder undgås. 19 stemte for forslaget. 4 stemte imod forslaget. 4 undlod at stemme. Forslag 1A var herefter vedtaget. Forslag 1B : Terrasse holdes i hårdt træ, ingen udbygninger på terrasse (gældende for Sø husene) Gulvbrædder og sternbrædder skal fremstå ubehandlet. (Bilag 4) Efter en kort gennemgang, blev forslaget vedtaget, med flg. stemmetal: 20 stemte for forslaget. 0 stemte imod forslaget. 7 undlod at stemme. Forslag 1B var herefter vedtaget. Forslag 1C: Opsætning af stakit / plankeværk skal følge grundejerforeningens principper(bilag 4) Der var debat om, hvorvidt det var korrekt, at nævne, at der skal males med Gori svensk rød. Da der er beskrevet Gori, i vedtægterne, bliver det beskrevet som Gori, indtil der er sket en vedtægtsændring. Der var ikke yderligere debat. 22 stemt for forslaget. 0 stemte imod forslaget. 5 undlod at stemme. Forslag 1C var herefter vedtaget.

3 Forslag 1D: Mågeværn skal følge grundejerforeningens principper ( Bilag 4 ) og glasfront på terrasse ud mod sø(bilag 4): Mågeværn: Der kan trækkes wire, langs tagryggen, på taget. Glasset på glasfront, ud mod sø, skal være hærdet glas. Stolper skal være ca. 970 mm høje. Afstand mellem stolper ca. 900 mm. Kan varieres, da ikke alle terrasser har samme mål. Mellemrum mellem gulv og glas, ca. 20 mm. Afstand fra glas til forkant af terrasse er 160 mm. Der blev oplyst, at hvis der opsættes 2 wirer, på tagryggen, undgås der grønt mos, på tegl, på den nordlige side. Der var lidt debat om højden, på stolperne. Derefter afstemning: 15 stemte for forslaget. 4 stemte imod forslaget. 8 undlod at stemme. Forslag 1D var herefter vedtaget. Forslag 6: Bestyrelsens forslag til budget, for næste år, samt fastsættelse af kontingent. Ellen gennemgik det budget, bestyrelsen havde udarbejdet, og foreslog kontingentet uændret. Ellen oplyste, at der ikke er budgetteret med store udgifter til reparationer, det næste år. Der blev foreslået, at foreningen anskaffer sig egen computer, med tilhørende regnskabsprogrammer. Ellen afviste., at det skulle være nødvendigt. Herefter blev budgettet godkendt, enstemmigt. Forslag 7: Valg af formand. Lone var på valg, genopstillede og blev valgt enstemmigt, for de næste 2 år. Forslag 8 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Asta og Flemming var på valg, genopstillede, og blev begge enstemmigt valgt. Lise var på valg, som suppleant, genopstillede og blev valgt enstemmigt. Niels var på valg, som suppleant, genopstillede ikke, hvorefter Dorthe blev valgt som suppleant, for Flemming. Forslag 9: Valg af revisor og revisorsuppleant. Steen var på valg, som revisor, genopstillede og blev valgt enstemmigt, Annelise var på valg, som revisorsuppleant, genopstillede og blev valgt enstemmigt. Forslag 10:Eventuelt. Der blev beklaget, fra flere sider, den kraftige beskæring, af buskene, ud mod stejlepladsen. Lone forklarede sagens sammenhæng. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor Grundejerforeningen ikke har overdraget kloakken, til Næstved Kommune, så udgifter på service af pumperne kunne spares. Det blev forklaret med, at det ville være forbundet med store udgifter, at etablere varslingssystem, da bygherren var gået konkurs, så grundejerforeningen skulle have bekostet denne udgift, og kloakken fungerer fint, når der serviceres. Der blev efterlyst parkeringspladser. Der kan ikke etableres flere parkeringspladser, da der er fastsat 1,5 parkeringsplads, pr. beboelse, fra Næstved kommune Bent oplyste, at hans tag er lagt forkert, således at der kommer vand i på lægterne, der bærer teglene. Det betyder råd, i tagkonstruktionen. Bent er i gang med sit forsikringsselskab, der, i første omgang afviste et erstatte den nødvendige reparation. Det er så blevet ændret siden.

4 Bent har nærkigget samtlige tage, i bebyggelsen, og det ser, umiddelbart, ud til, at det er tegllægningen i Sø Husene, der har været forkert, og Bent opfordrede alle, til at kontrollere Tag/tegllægning, for at sikre, at der ikke sker råd skader i tagkonstruktionen, med en dyr reparation, til følge. Forsamlingen var glad, for informationerne, og der blev talt om, at de implicerede beboere burde holde et informationsmøde, senere, for at udveksle erfaringer, hvis det viser sig, at der er et problem, for flere af husene. Dirigenten konstaterede derefter, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer. Takkede de fremmødte for god orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttede. Lone takkede dirigenten for en god gennemførelse af generalforsamlingen og takkede deltagerne for deres fremmøde. Slut kl Referent: Frank Ovennævnte referat godkendes hermed. Dato : Dato: Dirigent Formand

5

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere