Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl Referat:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:"

Transkript

1 Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede medlemmer havde fundet vej på denne formiddag. Referat: Punkt 1. Kl bød formanden Kim Falch velkommen til de fremmødte, Han foreslog Gert Larsen valgt som dirigent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til 13 var lovlig og rettidig indvarslet inden udgangen af maj, idet indkaldelsen, sendt til medlemmerne var poststemplet den Da ingen ønskede dagsordenen læst op, blev der valgt 3 stemmetællere og en referent blandt de godt 8% fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Det blev oplyst at man ville respektere et rygeforbud og der ville blive indlagt en rygepause. Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretningen for året siden sidst. Punkt 2. Formandens beretning: Formanden startede med at sige, at han ikke ville læse hele beretningen op, da den var udsendt med indkaldelsen, men kun nævne nogle af de væsentligste punkter. Hermed følger beretningen. På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d , valgte den samlede siddende bestyrelse at trække sig. Der blev derfor nedsat et forretningsudvalg, hvis primære opgave var, at holde nogle få igangværende aktiviteter kørende, samt at indkalde til og afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en ny bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d , og der blev her valgt en ny bestyrelse. Det var en svær fødsel for den nye bestyrelse, idet den overdragelse, vi havde forventet fra den gamle bestyrelse, stort set var ikke eksisterende. Der blev ikke overdraget noget materiale vedr. igangværende sager. Vi kunne ikke få indblik i økonomien. Vi kunne kun få udleveret medlemsregistret, hvis det foregik mod betaling. Regnskabsprogrammet kunne vi ikke få, da det lå på en privat computer etc. etc. Det var endvidere meget sparsomt med oplysninger vedr. foreningens virke i de mapper og ringbind, der fandtes i Rådhuset, fordi stort set al korrespondance mellem de tidligere bestyrelsesmedlemmer var foregået på egne private computere og private mails, og ikke via foreningens mail/hjemmeside. Derfor brugte vi de første par måneder på at få overblik over igangværende aktiviteter, aftaler, afgivne tilbud mm. Vi kunne ikke få udleveret en balance, resultatopgørelse mm., og der gik således også flere måneder, inden vi havde overblik over, hvor stor en del af kassebeholdningen der allerede var brugt, og hvor mange penge der var disponeret/låst til allerede indgåede aftaler etc. Vores bankforbindelser var heller ikke de hurtigste mht. at få ændret navne, rettigheder, og tilladelser til at benytte og se vores forskellige konti mm. - måske fordi dette foregik i sommerferien. Vi måtte etablere ny hosting/mailadresse/hjemmeside, fordi man ikke ønskede, at vi overtog det eksisterende. Med andre ord måtte vi stort set starte helt fra bunden med alting, inden vi kunne komme i gang med de egentlige aktiviteter. Det var bestemt ikke morsomt, og der måtte lægges mange timer og mange anstrengelser i dette arbejde. Vi har fået installeret en printer/scanner i Rådhuset, og den ene computer der eksisterede, er blevet renset for virus og

2 opdateret med ny software, nyt virusprogram mm. Vi måtte i starten overholde de af den tidligere bestyrelse allerede indgåede aftaler, hvilket betød at skrabe de veje der var værst ramt af huller, og få kørt skærver på, der hvor det var allerværst. Vi turde ikke i starten kaste os ud i det helt store vejarbejde, fordi vi som tidligere nævnt ikke havde det fulde overblik over, hvor mange penge der var på kontoen. Græsslåningen fortsatte uændret på de vilkår og med de frekvenser, som den var startet under den gamle bestyrelse. Legepladserne blev repareret, hvor det var påkrævet, bl.a. blev stolperne til balancebommene udskiftet, så de var sikre at benytte. Med hensyn til legepladserne, som vi i foreningen har tre af, har vi i bestyrelsen efterfølgende undersøgt de regler, lovkrav og ansvar, der er til sådanne, og har senest blandt andet fået lagt ekstra grus på underlaget ved redskaberne. Vi kan derfor kun henstille til, at man retter henvendelse til bestyrelsen, hvis man oplever/erfarer, at der er sket skader, hærværk eller lignende på redskaberne, så vi med det samme kan få udbedret skaderne. Foreningens forsikringer er i øjeblikket sat under lup, med hensyn til dækningsområder kontra pris. Vi tog fat i det juridiske omkring tvangsauktioner, bl.a. de krav foreningen måtte have i form af pant mm. Vores advokat har været indover, og der er skabt væsentlig bedre overblik på dette område. Den på den ekstraordinære generalforsamling valgte kasserer lagde i det hele taget et kæmpe arbejde i at gennemgå og tilrette mange af de juridiske aspekter i foreningens virke, bl.a. panthavender, inkassomuligheder, regler omkring tvangsslåning/beskæring, udestående tilgodehavender mm. Det var derfor beklageligt, at foreningens kasserer Ole Pedersen den valgte at trække sig som kasserer og udtræde af bestyrelsen. Det betød, at vi endnu engang skulle til at have udleveret materiale fra en kasserer, og endnu engang skulle sætte os ind i den samlede økonomiske status, samt alt hvad der på dette tidspunkt lå hos kassereren. Suppleant Urban Lindroos indtrådte i den forbindelse i bestyrelsen. Det skal nævnes, at Ole Pedersen meddelte, at han ikke ønskede honorar for den periode, han havde siddet som kasserer. Denne overdragelse foregik noget mere gnidningsløst end den forrige, dog ikke helt uden problemer. Igen skulle vi i banken, hvor samtlige papirer, dokumenter, underskrifter mm. skulle ændres endnu en gang. Bestyrelsen var enige om, at det ville være formålsløst at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en ny kasserer. En ekstraordinær generalforsamling ville falde på den tid af året, hvor mange af vores medlemmer har lukket ned for vinteren, og vi kunne forvente at fremmødet på en ekstraordinær generalforsamling ville være så ringe, at vi ikke var beslutningsdygtige. Vi valgte derfor i overensstemmelse med 9 i vedtægterne at benytte en ekstern bogholder i stedet for, nemlig LPG- Bogføring. Henrik Movsing blev den i bestyrelsen, der var ansvarlig for kontakten til bogholderen sammen med formanden. Vores erfaring med at benytte en ekstern bogholder har indtil videre været særdeles positiv. Fordelen er bl.a. at LPGbogføring har den rigtige, professionelle og fornødne ekspertise og erfaring i at føre såvel kreditor- som debitor regnskab for en forening som vores. LPG har endvidere kontakten til vores revisionsselskab og bank. LPG sørger for betaling af regninger, opkrævning og indbetaling af kontingent, udsendelse af rykkere, laver årsregnskab etc. Kort sagt en yderst professionel tilgang til alt det regnskabsmæssige. Det skal endvidere nævnes, at udgiften til ekstern regnskabsassistance på årsbasis ikke overstiger, hvad vi i foreningen normalt udbetaler i honorar til en kasserer, tværtimod forventer vi, at det bliver en anelse billigere, og vi sparer udgiften til nyt software mm. Der er i det forgangne år lagt en del kræfter i at udvikle og forbedre foreningens hjemmeside, så den fra at have været kedelig og inaktiv, nu er blevet levende og meget mere informativ. Vi bestræber os løbende på at forbedre hjemmesiden, og nye tiltag er allerede i støbeskeen. Vi undersøger også nye teknologiske muligheder, bl.a. at vi hægter os på den digitale postkasse så vi i fremtiden ikke skal udsende girokort, men kan lægge det ud elektronisk, og at de enkelte medlemmer kan betale kontingent mm. via hjemmesiden med et almindeligt Dankort. Efteråret bød på to massive storme, med en masse væltede træer som resultat. Det var noget af en udfordring at få ryddet op på vores veje og fællesarealer. Vi måtte selvfølgelig kalde på professionel hjælp, da det krævede mere, end vi selv kunne klare, og det kostede også en del penge. Vi var nødt til at starte et sted, og så arbejde os igennem området. Generelt tog folk det pænt, og ventede tålmodigt, til vi nåede frem til netop deres vej. Vi betragtede det lidt som Force Majure og gav de beboere, der selv gik i gang med kædesaven, lov til at save (larme) lidt udover, hvad der normalt er tilladt. Det var der selvfølgelig nogle, der var meget utilfredse med, men vi i bestyrelsen anså det for vigtigt at få ryddet op så hurtigt som muligt, så vi igen kunne komme ind/ud af vores haver, og igen færdes i bil på vejene.

3 Da vi ikke havde overblik over, hvor meget udgiften til at rydde op efter stormen ville løbe op i, valgte vi at udskyde arbejdet med at udbedre huller i vejene, indtil vi atter kunne overskue økonomien. Oprydningen efter stormene blev dog ikke så dyr som frygtet, og vi er derfor i skrivende stund ved at reparere vores veje, og har i samarbejde med vores entreprenør på dette område, lavet forsøg med en anderledes belægning/skrabning på Jansvej og på det første stykke på Karlsvej og Ibsvej. Vi vurderer senere, om disse forsøg er holdbare, og dermed også og om det skal foretages andre steder. På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at samtlige chikaner/betonrør, udlagte sten i rabatterne og andre hastighedsregulerende foranstaltninger skulle registreres og dokumenteres. Dette arbejde pågår i skrivende stund. Vores generelle holdning er dog, at chikanerne (betonrørene) ikke virker hastighedsnedsættende, som de ligger nu, og vi overvejer at fjerne disse de steder, hvor det ikke giver mening, at de er der. Det er i øvrigt også i forbindelse med betonrørene, at de fleste huller i vejene opstår. Det er som med legepladserne således, at så længe vi har dem, skal de holdes ved lige. Beplantningen må ikke dække rørene, der skal være malet hvide, og forsynet med gule reflekser, hvis de skal overholde lovkravene på området. Derfor står vi overfor at skulle male/istandsætte dem, hvilket vil koste en betragtelig sum. Vi udfærdiger løbende nyt udbudsmateriale til diverse vedligeholdelsesarbejder, således at vi fremover kan få en form for fast standard på udførelsen af disse. I første omgang er det udarbejdet til græsslåning, og vi forventer at kunne spare lidt på græsslåningen, ved at ændre lidt på frekvensen af slåningen, samt en mere smidig vurdering af hvornår der skal slås de enkelte steder, afhængig af årstiden og hvor meget græsset gror. Samtlige grønne bælter mod offentlig vej er blevet beskåret, og området ved Rådhuset og det store fællesareal ved Jansvej/søen har fået en kraftig beskæring, hvilket var nødvendigt, dels under hensyntagen til trafikken, og dels for at kunne slå græsset på fællesområdet. Der vil blive udarbejdet en plan for beskæring af læbælterne mm. Denne plan forventes at blive færdig sidst på året. Der kan alligevel ikke beskæres i vækstsæsonen. Der er afsat penge i budgettet til at reparere bænke på fællesarealerne, og til at rense op på Petanque-banerne. Ligeledes vil boldbanerne få en overhaling, med nye net og lignende så de igen bliver brugbare. Vi er i gang med en gennemgang af vores bomme, skilte og oversigtstavler. Disse trænger virkelig til en renovering. Mange af de gamle træbomme er ved at rådne op, og flere af vores skilte er ikke til at læse. Et par steder er de jernbomme, der forhindrer gennemkørsel med bil, flået op og krænget til side - åbenbart fordi nogle ikke gider køre en lille omvej. Det tangerer hærværk, og vil blive meldt til politiet, hvis vi finder ud af, hvem der har gjort/gør det. Disse bomme skal tages helt op, og sidenhen støbes ned på ny. Vi er i dialog med kommunen vedr. mosen, men indtil videre er der ikke planer for den helt store oprydning der, bortset fra at de to-tre stier i mosen selvfølgelig er med i planen for græsslåning. Vi har deltaget i det halvårlige møde med de øvrige fire Grundejerforeninger i området, og der er her lagt op til, at vi i større grad skal trække på vores respektive erfaringer indenfor flere områder, og generelt styrke samarbejdet og stå sammen i forbindelse med henvendelser til kommunen mf. Næste møde holdes hos os i Rådhuset i juli måned. Vi er gået i gang med at gennemgå, revidere og opdatere foreningens vedtægter. Planen er at vi kan præsentere disse på generalforsamlingen til næste år. Og - så skal vi endnu en gang opfordre alle til at sætte hastigheden ned, når der køres på vejene. Alt for mange kører alt for stærkt, og det er kun et spørgsmål om tid, før det går galt og nogen bliver kørt ned. Tænk på, at det er et sommerhusområde, med små smalle grusveje, hvor børn færdes/leger/cykler, og hvor vi alle sammen går tur - så sænk nu farten!!! Vi skal også henlede opmærksomheden på, at der ikke må henstilles hverken biler, trailere, campingvogne, skibscontainere eller lignende på rabatterne og vejene. Skal man kortvarigt have en ting stående på vejen / rabatten, kræver det en byggetilladelse. Der er flere af vores medlemmer, der trods henvendelser stadigt har sådanne ting stående - se nu at få dem fjernet. Og den sidste opfordring er til dem, der endnu ikke har indbetalt deres kontingent. Alt for mange glemmer at indbetale kontingent. I skrivende stund, hvor fristen for længst er overskredet for indbetaling, er der stadigt medlemmer, der endnu ikke har betalt. Det er rigtig mange penge, det drejer sig om, og de går jo fra det rådighedsbeløb vi har til f.eks. at reparere vejene. Første rykker er udsendt og der vil igen blive udsendt rykkere om kort tid, og såfremt dette ikke virker, sendes fordringerne til inkasso - så se nu at få betalt! Til sidst skal det bare nævnes, at vi har rigtig mange spændende ting i gang i bestyrelsen, og at vi trods en vanskelig start, har rigtig godt fat i tingene, og ser frem til det videre arbejde. Dette var bestyrelsens beretning.

4 Søren : Havde spørgsmål om mosen. Finn : Lad kommunen køre det. Svar: overblik vedr. mosen. Da vi endnu ikke har modtaget svar fra kommunen på vores forespørgsel, har bestyrelsen valgt at afvente og indtil videre ikke gøre noget. Pumperne i mosen kører heller ikke mere og da vi jo ikke ejer pumperne, så har vi valgt at holde lav profil - men vi slår dog stierne. Kenn: Roser beretningen. Er der certifikat på legepladserne? Græsslåningen på friarealerne skal gøres bedre. Finn. Bomme kan ikke komme rundt med kørestol. Svar: Tak for samarbejdet ved overdragelse fra gammel til ny bestyrelse Der er ingen faste regler for det certifikat EM117, men faldunderlag udlagt er godkendt. Ved regulering af bommene vil der blive taget hensyn til barnevogne med mere ingen knallerter. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Punkt 3: Regnskab og budget for 2013 Movsing gennemgik regnskab, der på grund af 4 ugers sygdom hos revisor fremkom sent. Intern revisor Ottesen. Der havde været nogle bilag frem til maj 2013 som der manglende underskrifter og brugsforklaring på. Spørgsmål: Kan rigtig gammel gæld ikke kræves betalt ved en tvangsaktion? Svar: Ved tvangsaktion mister vi alt (ved sidste tvangsaktion blev vi tilbudt 1 kr., som vi afslog). Og incasso omkostningerne betales af foreningen, hvis ejer ikke betaler. Der er desværre ikke påført gebyr på girokort for Regnskabet godkendt. Dirigenten foreslog 10 min. pause. Generalforsamlingen genoptaget. Punkt 4:. A: Fastsættelse af kontingent, og gebyrer: Godkendt. B: Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag. C: Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag. Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. Valg af formand for 2 år. b. Valg af kasserer for 1 år. c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år d. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år a1: Formanden Kim Falch ønsker ikke genvalg som formand, men vil gerne blive i bestyrelsen, og foreslår Allan Nielsen som formand. Allan Nielsen - valgt til formand med akklamation. a2: Kim Falch - valgt til næstformand med akklamation b: Henrik Movsing - valgt til kasserer med akklamation. c: Søren Jensen 1 stemme Dorthe H. Larsen 35 stemmer - valgt til bestyrelsesmedlem med akklamation. Jan Reimer Rosqvist 36 stemmer - valgt til bestyrelsesmelem med akklamation.

5 d: Jørgen Laksø 35 stemmer - valgt til bestyrelsesmedlem med akklamation. Søren Jensen 2 stemmer Punkt 6: Suppleanter til bestyrelsen. a: Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år b: Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år a: Henrik Wibe 35 stemmer - valgt til bestyrelsessuppleant med akklamation. Søren Jensen 2 stemmer b: Urban Lindroos Jensen - valgt til bestyrelsessuppleant med akklamation. Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret Revisor S. A. Christensen & W. Kjærulff, Store Kongensgade 68, 1022 København K. - genvalgt med akklamation Punkt 8: Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Medlemsrevisor Erik Ottesen. - genvalgt med akklamation Punkt 9: Valg af revisor suppleant. Medlemsrevisor suppleant Finn Petersen - genvalgt med akklamation Punkt 10: Eventuelt. Her kan alt debatteres; men intet kan besluttes! Anni. Hvornår gøres der noget ved sidevejene. Hvad med at forlænge tiden for støjende adfærd (brug af maskiner) i vedtægterne??: Hvad med gamle faldefærdige sommerhuse og misligholdte grunde? Svar: Som nævnt i beretningen, arbejder vi på at finde en metoder der kan få alle vore 16 km. veje til at være mere stabile og holde længere. Som nævnt i beretningen gav vi force majure ved stormfald. Vi har ingen lovhjemmel til at gå ind på folks grunde og i huse. Dirigenten Takkede for god ro og orden, og meddelte på bestyrelsens vegne om åbent hus på Rådhuset efter generalforsamlingen.. Næste års generalforsamling afholdes i Eskebjerg Forsamlingshus Lørdag d. 30. Maj 2015 Kl Referent Henning Pedersen Dirigent Gert Larsen

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere