Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012"

Transkript

1 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi vi fokuserer på det enkelte medlem, og hvordan vi kan hjælpe. Vi har alle deltaget i en proces, hvor vi har besluttet, hvor det er, vi vil hen med det, vi har ansvaret for. Fra opfølgning på vore visioner er det tydeligt, at vi har bevæget os ad den vej, vi har besluttet. Noget går stærkt, andet lidt langsommere, men altid den rigtige vej. Vi følger med og sætter nye tiltag i gang, vi vil være på forkant. Hele den udvikling, som vi har i gang, kan kun lade sig gøre med motiverede og dygtige frivillige ledere og instruktører. 2. Tune IF med udgangen af 2011: Visioner har vist vejen. I 2008 besluttede vi visioner i alle afdelinger og udvalg, og i 2009 Tune IF s overordnede visioner på basis af vore aktiviteter, ønsker og mål. Vi er kommet meget langt hen af den besluttede vej, og det er det, jeg vil gennemgå i det følgende afsnit. Medlemsudviklingen: Her har vi medlemsudviklingen over de sidste 10 år, en meget positiv udvikling, som vi gerne skal fastholde. Jeg er naturligvis klar over, at der er en begrænsning i Tune, hvor der bor rundt regnet mennesker. Det er interessant at se udviklingen fra 2010 til 2011 med rundt regnet 400 medlemmer fra 3900 til 4300 og fra 2011 til 2012 også på 400 medlemmer. 1

2 Jeg er meget spændt på at se resultatet med udgangen af 2012, et løft på 800 medlemmer på 2 år, det er rigtig stærkt, men ikke umuligt med de mange spændende aktiviteter, der er i gang. Tune Hal 3 kom lige i rette tid til at fange medlemsfremgangen , , , , , , , , , , ,3 Driftsregnskab for 2011: Hovedforeningen Udgifter Indtægter Resultat Tilskud fra Greve Kommune inkl Tilskud udbetalt til afdelingerne Driftstilskud fra afdelingerne Andre indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Idrætsfest Generalforsamling Møder Lions Kontingenter Kontorartikler og fotokopiering Porto og telefon Småanskaffelser 354 Gaver & pokaler Forsikring EDB og internet Sekretærudg. exel. Klub-Nyt Omkostninger i alt Resultat exel. udvalg

3 Motionscenter Karate Netcafe - undervisning Klub-Nyt Tune Hal Hovedforeningens resultat Afdelingerne Badmintonafd Billardafd Bordtennisafd Fodboldafd Gymnastikafd Håndboldafd Petanqueafd Svømmeafd Tennisafd Trimafd Afdelingernes resultat Tune I F's resultat Tune IF s regnskab vil senere blive gennemgået af vor hovedkasserer, men jeg skal dog komme med et par bemærkninger. 1. Vi har ekstraordinært i 2011 modtaget ca. 70 tkr. i paragraf 79 tilskud, svarende til 150 kr. pr. pensionist. 2. Hovedforeningens overskud uden udvalg er på små 100 tkr. 3. Hovedforeningens udvalg /aktiviteter har et overskud 194 tkr. 4. Hovedforeningen har i alt et overskud på 293 tkr., hvoraf CBL bidrager med 224 tkr. 5. Vi har måttet konstatere et underskud på godt 13 tkr på drift af Hal 3, som væsentligt er energiudgifter. Vi forhandler med Greve Kommune, såvel resultat 2011 som budget Tune IF s afdelinger har et driftsunderskud på 282 tkr. Størstedelen af dette underskud er planlagt i de godkendte budgetter. Forretningsudvalget har taget hånd om de ikke planlagte underskud. Vi har i nogen tid overvejet at tilpasse vores budget og regnskabsregler. Dette arbejde er sat i gang med et udvalg. FU og HB besluttede den 3. marts 2012 at nedsætte en lille gruppe, der består Sven Edelmann, Pauli Christensen, Michael Christensen, Aage Jørgensen (hovedrevisor) og Jørgen Ypkendanz (kommende hovedrevisor). Denne gruppe gennemgår budget- og regnskabsprocedurer og kommer med et oplæg. 3

4 Hvad har vi arbejdet med gennem året. 1. Tune Hal 3 Har været nævnt mange gange, men er også den helt store opgave, der har forbedret træningsmulighederne for vore medlemmer. Hele projektets forløb har været gennemført utraditionelt. Tune IF har styret et kommunalt byggeri igennem, og har afleveret til tiden og inden for det lagte budget. Det hold, der har kørt projektet igennem er: Kenneth Brodersen, Dansk Hal Enterprise Arki Design v/morten Seeger Truels Vestergaard, halinspektør John Erik Steen, Tune IF Arkitekt Jørgen Engel Kofoed, Greve Kommune Sven Edelmann, Tune IF Der skal endnu engang lyde en tak for særdeles veludført arbejde. Indvielse af Hal 3. Den 19. marts 2011 kl.10 var alt parat, solen skinnede, Greve Pigegarde spillede, og alt var klar til den store dag i Landsbyen. Tuneborgere kom i stort antal ca. 300 var samlet og det hele kunne gå i gang. Det startede med en flot tale af vor Borgmester Hans Barlach, der gav ordet videre til vor Kulturudvalgsformand Lone Rytter, som også holdt en flot tale og roste vor forening og de mange frivillige ledere, som giver os succes. Lone Rytter og Hans Barlach klippede sammen den røde snor over og derved var Tune Hal 3 officielt indviet. Timefordeling i Tune-Hallerne. En af de rigtig store opgaver for FU er fordeling af timerne i vore 3 haller. Fordelingen af timer i marts 2011 i Hal 3 gik rimeligt nemt. Vi kunne dog konstatere, at ikke alle har brugt de timer, der var tildelt. Timefordeling har været væsentlig mere besværlig. Alle afdelinger og udvalg, der ønsker timer, skal 8. januar aflevere deres ønsker til FU, og inden 1. april skal fordeling være på plads. 4

5 I år søgte de fleste indover hinandens timer uden forståelse for, at alle aktiviteter i Tune IF er vigtige. FU har et sæt retningslinjer, hvorefter hver ansøgning bliver bedømt. a. Vi har set på medlemstal for 2010 og udviklingen. b. Vi har set på medlemsudviklingen i c. Vi har gennemgået de forventninger til medlemsudviklingen, som hver aktivitet har til d. Vi har i november 2011 gennemført en optælling på alle timer. e. Vi har igen i uge 6 gennemført en optælling af alle timer og konstateret, at ikke alle anvender de tildelte timer. f. Vi har naturligvis også set på visioner 2008 og 2012 og bemærket, at den ikke alle steder har indvirkning på medlemstal. Det er vigtigt, at timer anvendes til det, de er søgt til, da det er ansøgningen, der er indgået i beslutningen. Timer, som ikke bliver brugt, vil blive inddraget og givet til anden aktivitet. Timer, som ikke bliver brugt, og hvor aktiviteten ikke har meldt tilbage, kan ikke søge de samme timer for den kommende sæson. 5

6 Organisationsskema på en ny måde. Tune IF er blevet stor, medlemmer er med i vore aktiviteter. Vi har fundet det rigtig at få tegnet vor organisation op, så også nye ledere kan overskue vor forening. Den samlede organisation finder du på vor hjemmeside. 6

7 Tune IF s Historie Et udvalg har gennem de sidste 2 år arbejdet med at få samlet Tune IF s historie. Det er lykkedes med et meget flot stykke arbejde, som nu findes i trykt udgave med CD for de store billeder og kort. Den kan også hentes i elektronisk form fra vor hjemmeside. Der skal lyde en stor tak til: Historisk-udvalg: Lise Persson - Aage Nielsen - Kirsten Nielsen - Torben Raagaard - Connie Clausen - Claus Christiansen - Lasse Væver. Der udover har Anne Kaas Andersen og Bent Andersen været indover, dels for at læse korrektur, dels for at styre trykning og hjemmeside. 7

8 Børneattester. Vi har igen i 2011 fornyet børneattester for alle ledere og instruktører, der har med børn at gøre. En rigtig stor opgave at trække igennem, uden helt at miste tålmodigheden, Hans Christian Warming har gjort en flot og energisk indsats. Rusmiddel politik. Tune IF har også fået lavet en Rusmiddel politik. Her er det Kristian Hansen vi skal sige tak til. Desværre er vi ikke kommet længere end at få besluttet, hvad vi vil. Der ligger en god opgave med at få det realiseret. Videoovervågning. Efter et nyt indbrud i vort Fodbold/Trim hus og hærværk ved Petanque huset, besluttede vi, at nu var tiden inde til at etablere videoovervågning. Vi valgte en lokal leverandør, som senere viste sig at have svært ved at leve op til aftalen, hvilket naturligvis kostede en væsentlig rabat. Betalingen er sket ved, at halvdelen er betalt ved at opkræve et beløb fra alle medlemmer, den anden halvdel af afdelingen. For Petanque er der lavet en betalingsordning. Facebook. Da vi besluttede at se på de sociale medier, besluttede vi naturligvis at se på, hvilke vi skulle vælge og hvad der passede bedst til vort behov. De 3 kommunikative (sociale) medier Facebook mest udbredte, pt. henvender sig til de unge. Twitter mobiltelefon, Hollywood, Google Plus nyt, børnesygdomme, potentiel vinder på sigt. Udvalget peger på Facebook Vores data gemmes hos ekstern udbyder (lovregulering). Krav om administration og sikkerhed for siderne. Krav om aktivitet ellers dør dette. Omkostninger gratis i brug, nb: husk sekretæren Muligheder i links til og fra hjemmesider. I forbindelse med arbejdet med Facebook har vore spilleregler / etiske regler været til behandling en gang. Oplægget, som er godkendt af FU, ser ud som følger: 8

9 Retningslinjer for kommunikation i Tune IF Dette regelsæt vedrører al kommunikation, som foretages i TUNE IF regi. Al kommunikation med Greve Kommune og andre om organisatoriske og økonomiske og lokaler sker gennem FU. TUNE IF er den overordnet ansvarlige for al kommunikation, og retningslinjer udstukket af TUNE IF skal følges af alle afdelinger og udvalg. Det er vigtigt at understrege, at de anførte regler er minimumsregler, og at den enkelte altid skal være meget omhyggelig i al kommunikation, der på nogen måde vedrører TUNE IF eller enkelte medlemmer af TUNE IF. De foreliggende retningslinjer gælder også al aktivitet på internettet. Formålet med brug af internettet er først og fremmest at formidle nyheder omkring TUNE IF, men også at fremme kommunikationen mellem medlemmerne og foreningen. På de sociale medier, såsom Facebook, YouTube og Twitter, vil der desuden være mulighed for bred kommunikation mellem nye og bestående medlemmer i såvel skrift som billeder. For de enkelte afdelinger og udvalg under TUNE IF skal der udpeges en person, der er ansvarlig for kommunikationsområdet og denne skal med faste mellemrum kontrollere, at reglerne for korrekt kommunikation overholdes i alle medier, og herunder være opmærksom på: 1. At alle indlæg skal være korrekte. 2. At der ikke udsendes informationer, som er i strid med foreningens, afdelingens eller udvalgets interesser. 3. At man under kommunikationen og i debatindlæg respekterer den enkelte borgers krav på respekt for personlig integritet og privatlivets fred og behov for beskyttelse mod krænkelse og mobning. 4. At man undgår oplysninger, som generelt kan være krænkende, mobbende eller på anden måde generende. 5. At al information skal være upolitisk og ikke må benyttes til at fremme eller nedgøre enkelte politikere, politiske partier eller andre særinteres-ser. 6. At der i givet fald er klar skillelinje i forhold til eventuelle annoncer eller anden reklame. Samtidig skal man sikre sig, at eventuelle annoncer eller anden reklame sker i overensstemmelse med annoncøren og de med denne trufne aftaler, jfr. TUNE IF s regler omkring sponsoraftaler og reklame. Generelt anbefales det, at billeder kun offentliggøres, hvis det er accepteret af dem, der er vist på billederne. Facebook udvalget består af Lise Persson Jan Olsen Kaare Boserup - Bent Andersen og med Hans Christian Warming som tovholder. Sådan kunne det se ud i praksis. 9

10 Vi er opmærksomme på, at Facebook bruges af mange medlemmer privat og er i væsentlig udvikling. Vi har igangsat test i såvel Badminton som i Center for Bedre Livskvalitet. Med disse resultater skal HB beslutte den endelige gennemførelse. Lions Camp: Tune IF afholdt Lions Camp i dagene 25. til 26. juli 2011 på Laurentziuslund Kursusgård. Som det fremgår af nedenstående, har vi planlagt ud fra 30 unge fra Lions Club, 10 unge fra Tune IF og to ledere. De 30 unge fra Lions Club kom fra hele venden, og en fra hver af Tune IF s afdelinger. Der deltog kun en ung fra Tune IF, nemlig fra CBL: Der var lagt et omfattende friluftsprogram: Gåtur i området. Tune IF står for ruter. Vikingedyster for sjov. I bliver inddelt i 4 tilfældige hold, og ved nogle af dysterne vil jeg slå holdene sammen, så I kun er 1 hold. Øvelserne er sjove og alle kan være med. 10

11 Vikingedyster: Travers i træerne. 2 hold Der vil i træerne være opsat 2 liner, hvor I går på den nederste og holder fast i den øverste. I vil være delt i 2 hold, hvor det gælder om at komme fra den ene ende af banen til den anden ende, inden det andet hold, som går modsat. I vil have klatreseler på, så ingen kan falde ned. Stikord: Let overskridelse af personlige grænser, hvordan kan vi vinde, selvom det er en personrelateret stafet? Lave ild, med ildstål, fyrsvamp og flint. Som de gjorde i jernalderen. Dixonsavning. I saver med gamle skovmandssave - 2 hold mod hinanden, alle skal save en skive. Øksekast. Med økser, hvor der er en chance for at ramme plet. Skydning med langbuer Det store puslespil. Hver deltager har en brik, som skal lægges på plads. Det er kun den person, som må røre og flytte med brikken. Hvis andre mener, at den skal flyttes, må man bede brikkens ejermand om at flytte den. Mad på bål. De 4 hold får hver deres opgaver. 5-7 bål. Natløb á la Tune IF, som i sagens natur hjælper med planlægning. Der danses zumba, og der vil være instruktører. Almindelig hygge og fest. Vi sluttede den følgende dag på sporvejsmuseet. Tune IF har modtaget meget positive tilbagemeldinger. Idrætspolitiske aktiviteter: Møde med GSB 17. august 2011 Greve Strands Badminton klub er den bedste i Danmark, ja måske det bedste klubhold i verden. Der kommer man kun, hvis man kan nogle ting og bruger dem. Tune IF har inviteret bestyrelsen af GSB til møde med forretningsudvalget den 17. august. Vi er helt sikre på, at vi kan lære noget af GSB, som vi kan bruge i vor videreudvikling. Vi kan så til gengæld fortælle, hvordan vi har udviklet Tune IF og vore aktiviteter fra 2007 til Et positivt møde, hvor vi gensidigt kunne give hinanden ideer. 11

12 Møde med lokalepolitikere: Som nævnt i sidste nr. har Forretningsudvalget den 26. september haft møde med de 4 lokale politikere: Brian Hemmingsen (S) - formand for Teknik- og Miljøudvalg. Niclas Bekker Poulsen (S) - medlem af Børne- og Ungeudvalget. Henrik Balleby Hansen (K) - medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Kai O. Svensson (SF) - formand for Social- og Sundhedsudvalget. Et rigtig godt møde, hvor vi åbent vender de mange ting, der berører Tune og vor Idrætsforening. Vi kender politikerne både fra byråd og lokalt, hvor vi mødes i Hallen eller i Brugsen. Vi er alle Tuneborgere, og den gensidige dialog er til gavn for alle. Vi forstår, at det er svært at være kommunal politiker, når der er en stram økonomi og de fleste penge er bundne af lovgivning fra Christiansborg. Men det forklarer ikke den dårlige behandling, som vort ønske om først en Idrætfritidsklub og senere en Idræts-SFO har fået i Greve Kommune. Brian Hemmingsen tilbød, at vi kunne være med til at planlægge Hedebostien, hvor den passerer Tune (vandresti). Vor Trimafdeling har sagt ja tak. Vi kunne også konstatere, at vort samarbejde med Socialforvaltningen fungerer rigtig tilfredsstillende. DGi giver også skulderklap: Jeg blev rigtig glad en gang til, da DGI kontaktede mig. De var blevet opmærksom på, at vi har indgået en partnerskabsaftale med Greve Kommune Visiteret Motion, hvor vi hjælper Tuneborgere, der har været i en vanskelig situation, med at komme i gang igen. Den 26. september havde vi besøg af Majbritt Andersen, journalist i DGI kommunikation og marketing. Vi ser spændt frem til resultatet. Et stort skulderklap. Det var med stor glæde jeg ultimo august modtog meddelelsen at vor Borgmester Hans Barlach havde indstillet Tune IF. Prisen er på kr. og overrækkes ved en højtidelig hos Nordea Roskilde den 27. september Jeg ser denne anerkendelse som et resultat af den rigtig store indsats, vore mange frivillige ledere udfører, så dette er et skulderklap og tak til os alle. Region Sjællands Sundhedspris. Det var med meget stor glæde, at jeg blev informeret om, at Greve Kommunes Center for Sundhed og Pleje den 21. september 2011 har indstillet CBL til at modtaget Regions Sjællands Sundhedspris på 150tkr. 12

13 Beslutning om hvem, der skal modtage den, falder først senere, men det er et meget stort skulderklap til de ledere, som gør en indsats. Denne anerkendelse er hermed bragt videre. På det netop afholdte møde med Center for Sundhed og Pleje gennemgik vi, hvordan vi bedst kan hjælpe Tuneborgere med hjerteproblemer. Partnerskaber Greve kommune: Efter henvendelse fra Greve Kommune har vi set på, hvordan vi kunne etablere en Idræts SFO. Vi har lavet flere oplæg, vi har brugt mange timer for at konstatere, at det har Greve Kommune ikke råd til. Tune IF ønsker ikke at oprette en Idræts SFO for pasning af børn for medlemmernes kontingent. Med udgangen af 2011 tales der ikke mere om partnerskaber. Evaluering - Idrætsrådets arbejde og resultater i Jeg skal forsøge at svare, hvad der er min ærlige holdning, selv om det kan være, at der nogen, der ikke kan lide det og ryger op som trold af en æske. Når jeg tænker tilbage på de 9 måneder, der er gået og stiller spørgsmålet, hvad har vi gjort for Idrætten i Greve Kommune. Hvad har vi fået igennem, der stiller Idrætten bedre. Jeg skal også tilføje, at Tune IF har været med i Idrætsrådet i hele perioden. Jeg har meget svært ved at se de forbedringer, totalt set, vi har fået igennem. Der er eksempelvis ikke tilført idrætten flere penge. Vi har fået lov at fordele idrætspuljerne på en anden måde. Det har været et væsentligt og stort arbejde, og nogle foreninger er blevet meget glade og andre har fået mindre. Omkring lokalefordelingen har Jørgen Nielsen gjort et stort stykke arbejde og har fået orden på timerne i GIC, men forslaget om den totale fordeling af kommunale lokaler er ikke kommet igennem, så lokaler står tomme og foreninger mangler lokaler. Greve Kommune vil lave booking system for de kommunale lokaler, som idrætten bruger. Idrætten har ikke fået lov at deltage. GFIS har søgt om at blive økonomisk ligestillet med IU. Dette blev henvist til revision af Greveordningen, hvor vi kun har fået en fastlagt medlemsopgørelse igennem, dvs. sige en ændring af fordeling af de samme penge. Den 8. september 2009 søgte GFIS om at blive økonomisk ligestillet med IU. Der kunne vælges mellem flere modeller. Der er intet resultat, selv om GFIS tæller medlemmer. Denne manglende sagsbehandling er ikke rimelig. Fyrtårns projekter. Jeg ser det som Idrætsrådets opgave at anvende alle kræfter og penge på at støtte vore foreninger. Fyrtårns projekter hører hjemme i foreningerne. 13

14 Partnerskab med Greve Kommune. Jeg finder det uheldigt den måde, Forvaltningen har undersøgt, om Idrætten vil lave partnerskaber med Greve Kommune og konkluderer, at Idrætten ikke ønsker partnerskaber. Både GIF og Tune IF har partnerskabsaftaler med Socialforvaltningen. Vi har i 2 år arbejdet med og fået lovet en aftale om Idræts-SFO, som er blevet meget dårligt behandlet af Greve Kommune. Lige nu forsøger vi at lave en partnerskabsaftale om Hjerterehabilitering af Tuneborgere, for at redde liv. Som det ser ud nu, kommer vi selv til at køre det sammen med de lokale læger. Vi har lavet aftale med den lokale Fysioterapi i Tune. Udannelse af Tune IF s instruktører gennemføres i oktober af Hjerteforeningen. Indstillinger KFU. Vi har fra start haft en dårlig timing af indstillinger til KFU, så indstillinger har været fint formuleret, men måske alt for lange og komplekse. Det er min holdning, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget bør være fast deltager i Idrætsrådets møder etc. Det Positive. Idrætsrådet skal naturligvis forsætte, men vi skal have mindre snak og mere kontant handling. Vi bliver ikke vurderet på, hvad vi gerne vil, men på de resultater, vi leverer til foreningerne i Greve Kommune. Det har været positivt at være sammen med ledere fra de andre foreninger og høre om deres indsats, hvilket giver nye ideer. Dette har for os medført, at vort Forretningsudvalg har haft et meget positivt møde med GSB, de brænder for deres forening. Positivt samarbejde kommer gennem tillid til hinanden, og dette er Idrætsrådet med til. Men det er vigtigt, at alle forstår, at vi er foreninger og mennesker med forskellige værdier og holdninger, og vi skal alle forsøge at forstå andres holdninger. Socialforvaltningen. CBL har gennem adskillige år arbejdet positiv sammen med Socialforvaltningen. Visiteret motion er et rigtig godt eksempel på, at det kan lade sig gøre. Tune er måske lidt nemmere, fordi vi som Idrætsforening føler et lokalt ansvar for vore medlemmer og Tuneborgere. Jeg blev opmærksom på, at der lå nogle paragraf 79 penge og ventede på os. Det lykkedes i sidste øjeblik at få ca. 70 tkr. hjem til medlemmer over 65 år. Fra 2012 har man ændret procedure, så der skal søges til projekter. Aftenskoler i Greve kommune. Folkeoplysningsloven dækker fritidsaktivitet som Idræt, Spejdere, Aftenskoler, og forskellige andre fritidsaktiviteter. 14

15 Det, jeg fokuserer på er, at Aftenskolerne AOF, LOF, FOF laver Idrætsaktiviteter med aftenskoletilskud. Værst ser det ud, når vi ser på Aftenskoler og Pensionister Vore lokale politikere har besluttet, at der ydes tilskud til nedsat deltager betaling for bl.a. pensionister, når de deltagere i aktiviteter i en aftenskole i Greve Kommune. Vi ser, at aftenskolerne bevæger sig mere og mere ind i idrætsområdet med kommunal støtte. Vi ønsker fra idrættens side en ligestilling, så en pensionist, der deltager i aktiviteter i vore idrætsforeninger, får den samme nedsatte brugerbetaling. Vi forstår helt, at Greve Kommune ikke har mange penge. Derfor må vi dele de penge, der er til rådighed, ligeligt. Det plager os, at en pensionist i en idrætsforening er mindre værd end en, der deltager i den samme aktivitet i en aftenskole. Greve Kommune yder tilskud til deltagelse på aftenskolehold til arbejdsløse, efterlønsmodtagere og førtids- og folkepensionister, der bor i kommunen. Tilskuddet er på højst 400,- kr. pr. hold. Det betyder, at en vintersæson udløser en nedsat betaling med 800,- kr. Sådanne urimeligheder kan næsten få en til at stille op til Byrådsvalget. Erfa samarbejdet - nu med Gadstrup Viby Borup Osted Kirke Hyllinge og Vindinge. Vi mødes 2-3 gange årligt, og udveksler erfaringer og afstemmer holdninger overfor omverdenen, som kunne være DGI og DIF, aftenskoler og folkeoplysningslov, som ofte er nogle af de emner, der er oppe. Et godt og positivt samarbejde, som vi er glade ved. DGI Roskilde. Tune IF har altid haft et godt og positivt samarbejde med DGI. Her skal nævnes uddannelse af instruktører og ledere, for ikke at glemme Løb med DGI, som har været en succes i vor Trimafdeling. Det er min opfattelse, at DGI er begyndt at fokusere på sig selv, i stedet for at fokusere på deres medlemsforeninger. En mail storm, med mange forskellige tilbud, minder mere om et super marked. Der mangler helt klar det, at bestyrelsen kommer ud i medlemsforeningerne og skaber de personlige relationer. Bestyrelsen i Roskilde, eller måske dikteret fra landsledelsen, ønsker at slå DGI i Roskilde sammen med DGI Vestsjælland. Dette bringer DGI længere væk fra foreningerne. Tune IF har bedt om hjælp omkring Aftenskoler og Greve Kommune. Der var meget store ord i starten, dels fra DGI landsnæstformand Birgitte Nielsen og fra Per Frost Henriksen, men da det kom til stykket gemte de sig, da kampen startede. 15

16 Den seneste udvikling inden for DGIs uddannelse fremmer heller ikke begejstringen. At man laver regler, så enhver instruktør eller leder, der tidligere har deltaget i kursus i DGI, selv kan - uden om foreningen - melde sig til kursus, og regningen vil blive sendt til foreningen / afdelingens kasserer. DGI sender, efter at instruktøren har tilmeldt sig, en mail til afdelingens kasserer, der er registreret i DGI, og hvis man ikke afviser den, mener DGI, at så er foreningen forpligtet til at betale. Derudover har man indført, at er man tilmeldt et kursus, skal afmelding ske senest en måned før afholdelse af kursus, og det er ikke muligt at sætte en anden instruktør ind, har man bare at betale. Det betyder, at man hænges op på en udgift, hvis der opstår en influenza eller andet få dage før. Ingen ved jo, hvornår sygdom opstår. Det urimelige består i, at man ikke kan sætte en anden ind, hvis der skulle opstå sygdom. GFIS. GIF - Buus - Tune IF. Vi mødes 4 gange om året og koordinerer vor indsats i forhold til Idræts- og Fritidsråd. Vi har sammen fået sat spilleregler for begge råd. Idrætspuljerne. I forbindelse med bygning af Hal 3, havde vi regnet gymnastikredskaber med i budget, men desværre var det en af de ting, vi måtte tage ud for at få budgettet til at hænge sammen. Vi har søgt Greve Kommunes Idrætspulje og har fået tilsagn om tilskud på 50 % af udgifterne, max. 75 tkr. Dette hjælper vor Gymnastikafdeling videre med udviklingen, ikke bare med springgymnastik, men med de fleste discipliner. Tak til Greve Kommune for hjælpen. Nye vedtægter i Tune IF og i Tune Hallerne. Vi har gennem længere tid arbejdet med revidering af vore vedtægter i såvel Tune IF som i Tune Hallerne således, at der er bedre muligheder for at udvikle vor forening til fremtidens opfordringer. De ændringer, der er på vej nu betyder, at Tune IF s hovedbestyrelse også er bestyrelse for Tune- Hallerne, og den nuværende Halbestyrelse bliver et forretningsudvalg, som varetager den daglige drift. Disse ændringer har været drøftet med Greve Kommunes jurister. Det giver mulighed for at optage lån med Tune-Hallerne som sikkerhed og Hovedbestyrelse- /Halbestyrelse er garant for betaling af lån og drift. Hovedbestyrelsen har valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af vedtægtsændringer. 16

17 Årets Kammerat i Tune IF Hovedbestyrelsen har peget på: Per Johansen fra Fodboldafdelingen til Årets Kammerat i Tune IF. Per har igennem en lang årrække været træner for årgang 1998, som han var med til at starte op. Per er altid klar, når der skal arrangeres ture, sælges flag eller juletræer. Per stod for salg af flag i forbindelse med Fodboldens Dag, hvor de som den første årgang fik solgt over flag. Endvidere har han været med til at arrangere turneringer for årgangen med stor hjælp fra hans kone, Tina. Ved juletræssalget i 2011, var Per en rigtig god samarbejdspartner for Peter Hørsted med salget af juletræer. Tune IF siger tak og ønsker tillykke. Dagbladets idrætspokal Hovedbestyrelsen har peget på: Jens og Susan Kromann fra Håndbold, der gennem de sidste år blevet mere og mere synlige personligheder i Tune IF Håndbold. De brænder begge for håndbold og foreningslivet. Susan er vel nok den bedste holdleder, man kan ønske sig, hvis du spørger alle vores U18 tøser. Hun er som en bonus mor for dem - på både godt og ondt. Hun har en helt speciel evne til - selv i de mest hotte kampe - at få ro på pigerne og ikke mindst lægge bare lidt låg på Mikkel. Hun er helt sikkert en af de personligheder, som ved sin tilstedeværelse, er grund til de flotte præstationer, vores piger har formået. Her er Jens Kromann, en ung frisk gut, som altid er klar for Tune IF Håndbold. Han har gennem en periode være holdleder for vores HS. En stor og speciel opgave, som til tider kræver sin mand, og han har klaret den udfordring til UG. Alle, som ser Jens i Hallen, ser en altid smilende mand, som er klar. Jens har i den seneste tid påtaget sig ekstra opgaver i Håndbold afdelingen, hvor han viser masser af gå på mod. Jens og Susan har begge lagt kræfter i Roskilde Festivalen. Det er en gave for en afdeling at have to personligheder som Hr og Fru Kromann, som vil foreningslivet så meget, og som er med til at fremtidssikre styring og ledelse af Håndbolden i Tune på såvel ungdoms- som seniorsiden. Tune IF siger tak og ønsker tillykke. 17

18 Tune IF s Jubilæumspokal. Hovedbestyrelsen har peget på Michael Olsen til Tune IF s Jubilæumspokal Michael har som formand for Badmintonafdelingen taget det moderne fra erhvervslivet med ind og ladet det påvirke sit bestyrelsesarbejde. Han har en evne til at vurdere en sag i det store perspektiv, uden at miste hensynet til de små ting, der også kan være vigtige. Han er god til at tage en konstruktiv debat og stå ved sine meninger, selv hvor de ikke er populære. Michael har bl.a. stået foran med initiativ for den nye og anderledes teknika - ungdomstræning. Han er en vellidt og imødekommende mand, og er altid lydhør for nye initiativer samt forandringer, hvis det kan frembringe noget bedre. Gennem tiden har Michael været med i sponsorudvalget, været ungdomsformand, været seniorudvalgsformand, sekretær for bestyrelsen, medlem af seniorspilleudvalget. Badmintonafdelingen er ikke nok for Michael, så CBL er også en afdeling, der nyder Michaels bidrag i form af instruktør i Spinning. Tune IF siger tak og ønsker tillykke. Nordeas Idræts priser: Nordea har i år valgt Susanne Brohus til årets instruktør/træner pris. Susanne er et meget kendt ansigt i Håndbold afd., der er vist ikke en hverdag eller weekend, hvor hun ikke er i hallen. Susanne er en fantastisk træner for nogle af vores unge drenge, som i den grad har fået en træner, som kan flytte dem som hold og som formår at få de unge knægte til at føle glæden ved håndbold. Vi er ikke i tvivl om, at også den store forældregruppe, som der er omkring drengene, har forstået rigtig mange finesser omkring håndbold. Med den fantastiske klubånd og gejst, som Susanne udviser, er vi i Håndboldafdelingen meget beriget. Nordea ønsker Susanne tillykke. Nordea har valgt Britta Frederiksen til at modtage Idrætsleder prisen. For 3 år siden overtog Britta jobbet som kasserer, hun ville hjælpe med at ordne vore regnskaber. I de forløbne 3 år har Britta været med til at sætte mange ting i system og haft godt styr på tallene. Ved sidste generalforsamling valgte Britta at stoppe som kasserer, men fortsætter i bestyrelsen. Ud over kasserer jobbet har Britta også være aktiv i orden omkring klubhuset. 18

19 Hun har været den udøvende kraft til at samle et hold til at holde banerne fri for nedfaldne blade og grene samt holde ukrudtet væk. Hun er aktiv i Hyggetennisudvalget, skriver i Klub-Nyt samt er en god hjælper til at finde sponsorater og præmier til diverse turneringer. Da vi i denne sæson manglede deltagere til Minitennis, var det Britta, der fik arrangeret et hold af mennesker til at sørge for at hente de små fra institutioner, så de kunne spille Minitennis. Mangler der en hjælpende hånd til træning i Minitennis, stiller hun også op til dette. Nordea ønsker tillykke. Pauli Christensen Nye Æresmedlemmer: Motivering og baggrund: I 1989 startede Pauli sit virke i Tune IF som fodboldtræner for Fodboldafdelingens lilleputter med den dengang 18-årige Per Lund Sørensen som hjælpetræner. I 1999 blev Pauli valgt ind i vor Fodboldbestyrelse. I var Pauli ungdomskonsulent. I 2002 blev Pauli valgt til ungdomsformad, en post han varetog til I denne periode voksede antallet af børn og unge, og der kom flere ungdomstrænere til. Samtidig har han haft held til at påvirke et generationsskifte i Fodboldbestyrelsen, hvor Per Lund Sørensen nu er formand. I 2006 blev Pauli valgt til Tune IF s forretningsudvalg, og blev valgt til næstformand for Tune IF. I 2008 modtog Pauli Tune IF s Jubilæumspokal. I 2010 blev Pauli valgt af FU til at indtræde i Tunehallens bestyrelse. Da Fodboldafdelingen i 2009 valgte at afholde Mikro-fodboldskole en weekend i foråret og Fodboldskole i første uge i skolernes sommerferie, var det naturligt, at det blev Pauli, der blev primusmotor - og fodboldskolerne afholdes nu for tredje år i træk med stor tilslutning. Pauli er aktivt medlem af Fodboldens Venner, hvor der altid er brug for en hjælpende hånd. Pauli er aktiv som FU medlem og næstformand i Tune IF, hvilket betyder, at de mange opgaver, der kommer op i FU, så som Idræts-SFO, Juletræsfest og mange andre opgaver - også i relation til Greve Kommune. Tune IF siger tak og ønsker tillykke. 19

20 Bent Andersen. Motivering og baggrund: I 1980 flyttede Bent til Tune og startede med at spille Tennis, hvor han blev holdkaptajn. Bent arrangerede også klubmesterskaberne. Bent begyndte også at spille badminton, om vinteren. I anden halvdel af 1980 erne blev Bent involveret i mange arrangementer, lige fra Tunefest, Lederfest og de sidste år også Juletræsfest. I begyndelsen af 1990 erne blev Bent mere og mere involveret i EDB og arbejdede bredt i vore ITaktiviteter. I 2004 var Bent med til opstart af CBL med besøg i andre klubber. Bent brænder for IT, og er ansvarlig på tværs af Tune IF: Lokal-TV. Hjemmesider i div. afdelinger. Bookingsystemet især i CBL, men også i Svømning og Tennis. Regnskabsprogrammet med sammenlægning i div. afdelinger. CBL kasserer, hvor han hjælper med det indviklede regnskabssystem. Netcafé. Fotograf ved div. foredrag og fester. Overhead til møder og arrangementer. Overvågning af klubhuse. Uddannelse edb - hjælp med opstart. Indkøb af de forskellige musikanlæg. Klub-Nyt s faste supervisor. Klub-Nyt på nettet og tusind andre ting. Historisk udvalg bog og dvd - også på nettet. Håndbog på nettet. Er med i CBL udvalget, som er den store bruger af IT betalings-systemer m.m. IT udvalget som tovholder på IT aktiviteter, hvor Bent er med til hovedbestyrelsesmøder. I 2005 modtog Bent Tune IF s Jubilæumspokal. Tune IF siger tak og ønsker tillykke. 20

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Deltagere: Jørgen Nielsen (FU/formand), Sanne Søgaard Nielsen og Lotte Kok (Greve Gynmastik og Trampolin), Steen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere