Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport"

Transkript

1 Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter med eventuelle handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport 2.4. Kvalitetsrapporter i ny version Gældende ret De gældende bestemmelser om kvalitetsrapporter fremgår af 40 a i folkeskoleloven. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen årligt skal udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Det fremgår af bestemmelsen, at oplysninger omfattet af tavshedspligt ikke må offentliggøres. Dette er bl.a. ensbetydende med, at testresultater på andet end landsplan ikke må indgå i den offentlige udgave af kvalitetsrapporten, jf. 55 b i folkeskoleloven. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner. Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen med senere ændring. Bekendtgørelsen supplerer folkeskolelovens 40 a og indeholder bl.a. regler om, hvilke indikatorer og oplysninger der skal indgå i kvalitetsrapporterne, samt om tidsfrister for hvornår kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten og vedtage de nødvendige handlingsplaner. Bekendtgørelse nr. 846 af 30. juni 2010 om fokus på fravær i den kommunale kvalitetsrapport om folkeskolen supplerer bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 for så vidt angår regler for skoleårene 2010/11 og 2011/12 om bestemte oplysninger med henblik på belysning af særlige fokuspunkter Erfaring med forsøg med kvalitetsrapporter 1

2 Som led i udfordringsretten har der været gennemført en række forsøg med kvalitetsrapporter. Der har været forsøg med at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år i stedet for årligt. Derudover har der været forsøg med inddragelse af færre indikatorer i kvalitetsrapporterne end de krævede i kvalitetsrapportbekendtgørelsen. Evalueringerne af de afsluttede forsøg viser, at størstedelen af de omfattede kommuner har opfattet det som en forenkling kun at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år. En toårig kadence har desuden passet bedre med kommunernes øvrige styringsredskaber. For så vidt angår forsøg under udfordringsretten med færre indikatorer i kvalitetsrapporten, er der kun meget begrænsede erfaringer med afsluttede forsøg. Der er ikke noget klart mønster for, hvilke indikatorer kommunerne har ansøgt om forsøgsdispensation fra. Ansøgningerne omfatter således ønsker om forsøgsdispensation fra oplysninger om den faglige helhedsvurdering, holddannelse, nøgletal vedrørende resultater, dokumentation om pædagogiske processer, specialpædagogisk bistand samt dansk som andetsprog Den foreslåede ordning Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at der udformes en Kvalitetsrapport version 2.0, som i højere grad kan fungere som et mål- og resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Det fremgår desuden af aftalen, at kvalitetsrapporten skal kunne danne grundlag for en dialog i kommunalbestyrelsen, herunder med den kommunale forvaltning, mellem den kommunale forvaltning og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling og mellem skoleledere og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling. Kvalitetsrapporterne skal udformes, så kommunerne kan anvende dem som ledelsesinformation og som grundlag for f.eks. at udforme styringsredskaber i forhold til kommunalbestyrelsens (skoleforvaltningens) samarbejde og dialog med skolelederne for kommunens folkeskoler. Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed. På baggrund heraf foreslås det, at kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt kommunalbestyrelsens opfølgning på den aktuelle kvalitetsrapport og eventuelt tidligere relevante kvalitetsrapporter f.eks. i tilfælde, hvor den forrige vedtagne kvalitetsrapport har identificeret væsentlige problemstillinger og lagt spor for det videre forløb herfor. Det foreslås således, at beskrivelsen af de opfølgende initiativer skal fremgå af selve kvalitetsrapporten. Dette er også tilfældet i forhold til handlingsplaner som opfølgning på et utilfredsstillende niveau på en skole eller i skolevæsnet. Sådanne handlingsplaner skal fremover udarbejdes som en del af kvalitetsrapporten. Herudover foreslås det, at der fremover alene er krav om, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år i stedet for årligt, jf. dog forslaget i 6, stk. 6, om at der som en overgangsordning skal udarbejdes kvalitetsrapporter både i skoleårene 2014/2015 og 2015/16. Der vil ikke være noget til hinder for, at en kommune efter lokale ønsker og behov kan beslutte at udarbejde kvalitetsrapporter hvert år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter vil blive fastsat i en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Det forventes, at fristen vil være 31. marts i lige kalenderår med en pligt til at anvende data, der er klar i det nye ledelsesinformationssystem medio oktober året før. I skoleåret 2014/2015 forventes fristen at være 31. marts 2015 med en pligt til at anvende data, der er klart i det nye ledelsesinformationssystem medio oktober I alle år stilles resultatoplysninger til rådighed for kommunerne til brug for kommunernes resultatopfølgning via det kommende ledelsesinformationssystem. Se nærmere herom i afsnit 2.5. Endelig vil der i den nye kvalitetsrapportbekendtgørelse blive stillet færre krav til kvalitetsindikatorer i kvalitetsrapporterne fremover. Lovændringer der vedrør kvalitetsrapporter i medfør af lov nr. 406 af 28. april , nr a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 2

3 Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, samt kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. Specielle bemærkninger til 1, nr. 20 Det foreslås, at den gældende 40 a, stk. 1, ophæves, og at der i stedet indsættes nye bestemmelser i 40 a, stk. 1 og 2. Efter den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 40 a, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Evalueringerne af de afsluttede forsøg som led i udfordringsretten viser, at en toårig kadence for de fleste kommuner har passet bedre med kommunernes øvrige styringsmodeller på folkeskoleområdet. Det foreslås derfor i 40 a, stk. 1, 1. pkt., at der fremover kun er pligt til at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år i stedet for årligt. I 40 a, stk. 1, 2. pkt., foreslås det, at kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, samt kommunalbestyrelsens opfølgning på den aktuelle kvalitetsrapport og eventuelt tidligere relevante kvalitetsrapporter, f.eks. i tilfælde, hvor den forrige vedtagne kvalitetsrapport har identificeret væsentlige problemstillinger og lagt spor for det videre forløb herfor. Dermed tydeliggøres det, at kvalitetsrapporten er et målog resultatstyringsværktøj for kommunalbestyrelsen, der viser, hvorledes kommunen, herunder dens skoler, lever op til de udmeldte politiske mål. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og dertilhørende fire resultatmål, som forligskredsen har aftalt, skal danne grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Disse mål og resultatmål er følgende: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. - Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. - Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. - Elevernes trivsel skal øges. De nationale mål med underliggende resultatmål vil således blive retningsgivende for en kommunalbestyrelses arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. De nationale mål og resultatmål kan suppleres af lokalt fastsatte mål og resultatmål på kommune- og skoleniveau. Ministerens mulighed for at fastsatte særlige fokuspunkter for kvalitetsrapporterne, som fremgår af 10 i bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, vil desuden blive bevaret. Det foreslås herudover i 40 a, stk. 1, 2. pkt., at opfølgning på vurderingerne af skolevæsenets niveau i forhold til de politisk udmeldte mål, nationale som lokalt fastsatte, skal fremgå af kvalitetsrapporten. Formålet med, at 3

4 opfølgningen på den indeværende kvalitetsrapport kommer til at fremgå af rapporten, er at sikre, at kvalitetsrapporternes primære fokus er kvalitetsudvikling og de fremadrettede initiativer. Dette skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. I kvalitetsrapport version 2.0 skal kommunalbestyrelsen vurdere og konkludere på resultatopfyldelsen og udviklingen i kommunen for ovennævnte mål. Vurderinger og konklusioner skal som udgangspunkt vedrøre hver af kommunens folkeskoler og det samlede skolevæsen i kommunen. Det foreslås dog, at det i 40 a, stk. 1, 3. pkt., fastsættes, at kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Bestemmelsen tager navnlig sigte på kommuner med mange skoler. Disse kommuner vil således kunne vælge at fremhæve områder med behov for forbedringer og derudover nævne skoler med særlige styrker. Disse kommuner vil også kunne vælge at gruppere skolerne, hvorefter vurderinger og konklusioner vedrører skolegrupperne. Kommuner med mange skoler kan således undgå, at kvalitetsrapporten bliver uoverskueligt stor. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af konklusionerne i forhold til mål og resultatmål udarbejde en sammenfattende konklusion. Kvalitetsrapporterne skal udformes, så kommunerne kan anvende dem som ledelsesinformation og som grundlag for f.eks. at udforme styringsredskaber i forhold til kommunalbestyrelsens (skoleforvaltningens) samarbejde og dialog med skolelederne for kommunens folkeskoler. Kravene til indholdet i kvalitetsrapporter er i dag fastsat i bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen med senere ændring (bekendtgørelse nr. 876 af 2. september 2008). Bekendtgørelsen indeholder regler om kvalitetsrapporternes formål, indhold og udformning, samt om tidsfrister for hvornår kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten og vedtage de nødvendige handlingsplaner. Bekendtgørelsen suppleres af bekendtgørelse nr. 846 af 30. juni 2010 om fokus på fravær i den kommunale kvalitetsrapport om folkeskolen for så vidt angår regler for skoleårene 2010/11 og 2011/12 om bestemte oplysninger med henblik på belysning af særlige fokuspunkter. Undervisningsministerens hjemmel i 40 a, stk. 5, til at fastsætte nærmere regler om kvalitetsrapporternes indhold bevares. Ministeren vil således fortsat kunne fastsætte regler om, hvilke oplysninger og indikatorer kvalitetsrapporterne skal indeholde. For at sikre sammenlignelighed på tværs af skoler og kommuner vil der ske en nærmere præcisering af, hvilke data der skal indgå i kvalitetsrapporten. Et af målene med reformen er at forbedre det faglige niveau i folkeskolen og give alle elever færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som følge heraf vil det blive fastsat i en ny kvalitetsrapportbekendtgørelse, at kvalitetsrapporterne også skal indeholde obligatoriske oplysninger, der f.eks. kan belyse overgangene til ungdomsuddannelse og fuldførelse. Undervisningsministeren vil ligeledes fortsat have mulighed for at fastsætte regler om, at kvalitetsrapporter skal indeholde bestemte oplysninger med henblik på belysning af særlige fokuspunkter, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter. Sådanne særlige fokuspunkter kan f.eks. være inklusion, fuld kompetencedækning (tidligere linjefagsdækning) og uddannelsesparathed. I så fald vil ministeren kunne fastsætte, at yderligere oplysninger herom skal indgå i kvalitetsrapporten. Det er muligt for de enkelte skoleforvaltninger at tilføje yderligere oplysninger til kvalitetsrapporten efter lokale ønsker og behov, herunder til belysning af eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. Sådanne oplysninger kan enten være supplerende oplysninger stillet til rådighed af ministeriet f.eks. via det kommende ledelsesinformationssystem eller oplysninger, som den enkelte kommune selv fremskaffer, herunder evt. resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes i det kommunale skolevæsen, f.eks. til belysning af elevernes kundskaber og færdigheder inden for bestemte områder (kompetencemål). Som en konsekvens af, at opfølgende initiativer bliver en del af kvalitetsrapporten, vil der i en ny kvalitetsrapportbekendtgørelse fremover alene blive fastsat én frist for, hvornår kommunalbestyrelserne skal have drøftet og taget stilling til kvalitetsrapporten inklusiv de opfølgende initiativer. Tidsfristen skal fastsættes, så kvalitetsrapporter og øvrige styringsredskaber i kommunerne kan spille sammen. Dette vil ikke være til hinder for, at kommunalbestyrelsen drøfter dele af kvalitetsrapporten på forskellige møder, f.eks. således at kommunalbestyrelsen først drøfter det faglige niveau i kommunen og vurderingen heraf, hvorefter kommunalbestyrelsen på et senere møde drøfter opfølgning på kvalitetsrapporten. 4

5 Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter forventes at være 31. marts i lige kalenderår med en pligt til at anvende data, der er klar i det nye ledelsesinformationssystem medio oktober året før, jf. dog forslaget i 6, stk. 6, om, at der som en overgangsordning skal udarbejdes kvalitetsrapporter både i skoleåret 2014/15 og 2015/16. Forslaget om, at der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15, skyldes, at kvalitetsrapporterne skal bidrage til implementering af folkeskolereformen. Implementeringen kræver et stærkt kommunalt fokus på implementeringsarbejdet og offentlighed omkring arbejdet, hvilket sikres ved et krav om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i reformens første to år. Denne ekstraordinære kvalitetsrapport skal også udarbejdes i overensstemmelse med de nye krav hertil. Rapporten skal således tage udgangspunkt i nationale og lokalt fastsatte mål for skolevæsenet. Skolevæsenets og skolernes niveau i forhold til disse mål og kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, herunder evt. handlingsplaner, skal indgå i rapporterne. Kommunalbestyrelsen kan desuden vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Derefter udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. Den første kvalitetsrapport efter den foreslåede kadence skal således udarbejdes i skoleåret 2015/16 med en frist for kommunalbestyrelsens endelige behandling af kvalitetsrapporten inden 31. marts 2016, jf. dog den foreslåede overgangsordning i 6, stk. 6. Denne kvalitetsrapport skal følge op på de tilgængelige resultatoplysninger i overensstemmelse med de nye regler herfor. Kvalitetsrapporter vedtaget umiddelbart efter et kommunalvalg skal vedtages af den nye kommunalbestyrelse, dvs. i perioden 1. januar til 31. marts. Det betyder, at der skal vedtages kvalitetsrapporter henholdsvis umiddelbart efter et kommunalvalg og mellem to kommunalvalg, hvilket skal fremme, at Kvalitetsrapport version 2.0 primært får et fremadrettet fokus. Der stilles resultatoplysninger til rådighed for kommunerne hvert skoleår. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 2.4. samt bemærkningerne til lovforslagets 6, stk. 6. Den foreslåede 40 a, stk. 2, erstatter den gældende 40 a, stk. 3. Det fremgår af den gældende 40 a, stk. 3, at hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Det fremgår af den foreslåede 40 a, stk. 2, at hvis niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. Handlingsplanen bliver således fremover en del af kvalitetsrapporten. Ved vurderingen af niveauet kan samtlige obligatoriske resultatoplysninger i kvalitetsrapporten være relevante. Herudover kan kommunalbestyrelsen inddrage andre oplysninger, som kommunalbestyrelsen finder relevante i vurderingen. Der kan både være tale om et utilfredsstillende niveau vurderet ud fra én indikator og vurderet ud fra en helhedsvurdering, der inddrager flere indikatorer. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at foretage en vurdering af, hvad der udgør et utilfredsstillende fagligt niveau, bl.a. i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. En uddybende beskrivelse af opfølgningen må forventes at indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af planen, de tiltag, som skal iværksættes for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for forbedringerne, jf. også forventningerne til handlingsplaner i bemærkningerne til lovforslag nr. L 170 af 1. marts 2006, jf. Folketingstidende, Tillæg A, side 5794 ff., som vedtaget ved lov nr. 572 af 9. juni Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en kommune arbejder med handlingsplaner for at hæve niveauet, uden at der er tale om et utilfredsstillende niveau. Af hensyn til overskueligheden kan kommunerne f.eks. vælge, at handlingsplanen skal vedlægges kvalitetsrapporten som et bilag. Det præciseres i øvrigt, at der både skal følges op på et utilfredsstillende niveau i skolevæsenet generelt i kommunen og et utilfredsstillende niveau på en skole. 1, nr. 21 I 40 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres»og til«til:», herunder«. 5

6 Specielle bemærkninger til 1, nr. 21 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 40 a, stk. 2, at kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Det foreslås, at det i 40 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., præciseres, at opfølgningen på kvalitetsrapporter fremover er en del af rapporterne. Da de opfølgende initiativer fremover er en del af kvalitetsrapporterne, vil de således være en del af drøftelsen af kvalitetsrapporten og kommunalbestyrelsens stillingtagen hertil. Dette gælder både handlingsplaner og øvrige opfølgende initiativer. Det betyder, at også skolebestyrelsens udtalelse vil omfatte den samlede kvalitetsrapport inklusiv en eventuel handlingsplan. Øvrige opfølgende initiativer kan f.eks. være opfølgning, der skal hæve niveauet, uden at der er tale om et utilfredsstillende niveau. 6, stk. 6 Kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter i henhold til 1, nr , i skoleårene 2014/15 og 2015/16, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter hvert andet år. Specielle bemærkninger til 6, stk. 6 Det foreslås i 6, stk. 6, at der udarbejdes kvalitetsrapporter i skoleårene 2014/15 og 2015/16, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter hvert andet år. Kvalitetsrapporterne udarbejdes herudover i overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser i 1, nr , og regler udstedt i medfør heraf. Forslaget om udarbejdelse af en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 skyldes, at kvalitetsrapporterne skal bidrage til implementering af folkeskolereformen. Implementeringen kræver et stærkt kommunalt fokus på implementeringsarbejdet og offentlighed omkring arbejdet, hvilket sikres ved et krav om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i reformens første to år. Kvalitetsrapporterne skal udarbejdes i overensstemmelse med de nye krav hertil. Rapporterne skal således tage udgangspunkt i nationale og lokalt fastsatte mål for skolevæsenet. Skolevæsenets og skolernes niveau i forhold til disse mål og kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, herunder evt. handlingsplaner, skal indgå i rapporterne. Kommunalbestyrelsen kan desuden vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Undervisningsministeriet vil følge arbejdet med de nye kvalitetsrapporter i skoleåret 2014/15 og 2015/16 og samle op på erfaringerne heraf i samarbejde med parterne, så erfaringerne herfra kan inddrages i udarbejdelsen af kvalitetsrapporterne fremadrettet. 6

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 30. marts 2015 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014-2015. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2014-2015. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2014-2015 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Mål og resultatmål... 5 1.3. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 1.4. Den videre udvikling af Rudersdal Kommunes

Læs mere

X-skolen. Kvalitetsaftale. for. Aftale om mål for kvalitetsudvikling af X-skolen i perioden 1. august 2014 31. juli 2016. Sagsnr. 17.01.

X-skolen. Kvalitetsaftale. for. Aftale om mål for kvalitetsudvikling af X-skolen i perioden 1. august 2014 31. juli 2016. Sagsnr. 17.01. Kvalitetsaftale for X-skolen Aftale om mål for kvalitetsudvikling af X-skolen i perioden 1. august 2014 31. juli 2016. Dato og underskrift Dato og underskrift Uddannelsesdirektør Kjeld Kristensen Skoleinspektør

Læs mere

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 1.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 2. Mål og resultatmål... 3

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. Skoleåret 2011/2012. Gitte Schilkowski

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. Skoleåret 2011/2012. Gitte Schilkowski Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på folkeskoleområdet Skoleåret 2011/2012 Gitte Schilkowski 1. Formål... 3 1.1 Om denne håndbog... 3 1.2 Hvem er håndbogen til?... 3 2. De lovmæssige og politiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015. Gladsaxe Kommune

Kvalitetsrapport 2015. Gladsaxe Kommune Kvalitetsrapport 2015 Gladsaxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4. Folkeskolen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt 2 kommet med pejlemærker for, hvordan midlerne bør anvendes, så de har størst mulig effekt på elevernes læring

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv., der ligger ud over undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

EASY-A og Elevplan efter Reformen

EASY-A og Elevplan efter Reformen EASY-A og Elevplan efter Reformen Elevplankonference 2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad kan vi se i reformen? 1. Nye optagelseskrav 2. Mange veje gennem uddannelsen 3.

Læs mere

Kommunalreformen. Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen

Kommunalreformen. Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen H.C. Andersen Hotel Odense 29. September 2005 Kommunalreformen Som overordnet princip får kommunerne det samlede

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Ansgarskolen skoleåret 2014/2015. -information til forældre

Ansgarskolen skoleåret 2014/2015. -information til forældre Ansgarskolen skoleåret 2014/2015 -information til forældre Forord Når Ansgarskolen onsdag d. 13. august slår dørene op, venter der alle en helt ny skole. Dels er Ansgarskolen en helt ny skole, som er opstået

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund

Indhold. Indledning og baggrund 1 of 10 Indhold Indledning og baggrund... 1 Læringsmålstyret undervisning... 2 Matematik... 2 Dansk... 2 Undervisningsfag (Linjefag)... 3 Kompetenceudvikling i Håndværk og Design... 3 Kompetenceudvikling

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ansøgning om dispensation til kortere skoledag (jeres j.nr. 17.02.18 P25-1-15)

Frederiksberg Kommunes ansøgning om dispensation til kortere skoledag (jeres j.nr. 17.02.18 P25-1-15) Frederiksberg Kommune Rådhuset, Smallegade 1 2000 Frederiksberg Departementet Afdeling for Uddannelse og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole HERNINGSHOLM IT-CENTER [FIRMAADRESSE] Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole KVALITETSARBEJDET EN DEL AF SKOLENS HVERDAG Kvalitetsarbejdet er en

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport 2014 2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune

Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport 2014 2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport 2014 2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD... 4 INDLEDNING... 5 FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 5

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Fælles Mål. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører Fælles Mål

Fælles Mål. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører Fælles Mål Fælles Mål Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner efter 5-7 og 9. Undervisningsministeren

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport skal være med til at synliggøre skolevæsnets faglige resultater

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER

MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER Velkommen! MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER at tydeliggøre, hvordan reformen skaber endnu bedre muligheder for at styrke tosprogede elevers faglighed PROGRAM 20.3.14 Kl. 11.00 11.10 Velkomst

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015(udkast)

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015(udkast) skontrakt for skoleåret 2014 2015(udkast) Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Virklund Skole, skoleåret 9/ Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Virklund Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 1/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 1/2014 15. maj 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 1/2014 Nærværende statusbrev er koncentreret om L 154 forslag til lov om erhvervsdrivende, der blev fremsat den 12. marts 2014, og førstebehandlet

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Vejle, den 29. oktober 2014

Vejle, den 29. oktober 2014 Vejle, den 29. oktober 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Emne: "Høringssvar kombineret ungdomsuddannelse" Produktionsskoleforeningens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916. Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2.

Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916. Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2. Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916 Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2. april 2011 Helsingør Kommune er i gang med en kvalificering af

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Mariagerfjord Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Mariagerfjord Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Mariagerfjord Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Retningslinier for Forum for Specialpædagogik

Retningslinier for Forum for Specialpædagogik Retningslinier for Forum for Specialpædagogik Børn-og Ungeforvaltningen, Oktober 2006 2 Forord I Børn- og Ungepolitikken er en af målsætningerne, at folkeskolerne i Odense Kommune har et rummeligt, fagligt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Risskov, d. 22.marts 2013 Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ligeværd takker for muligheden for at kommentere lovforslaget. Ligeværds overordnede

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Til samtlige kommuner Departementet

Til samtlige kommuner Departementet Til samtlige kommuner Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Hyrdebrev vedr. undervisning på interne skoler på dagbehandlingstilbud

Læs mere

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR referat Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Afbud fra: Grethe Riksted, Iben Kollemorten, Martin Munkebo og Bo Hansen Pkt. Tekst Side 95 Meddelelser 1 96

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Opgaveproduktion og kvalitetssikring

Læs mere

Folkeskolereform i Hjørring Kommune

Folkeskolereform i Hjørring Kommune Folkeskolereform i Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsudvalgets Temadag 1. oktober 2013 En attraktiv lærerig dag for alle børn En dag med muligheder for børn og voksne Dagens program 16.30 VELKOMST

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sorring skole, skoleåret 9/ Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sorring Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2014

Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2014 Børne og Ungeforvaltningen Under udarbejdelse Rev. 29.01.2015 Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2014 Forord Marts 2015 Kvalitetsrapporten for skolerne i Køge Kommune viser skolernes resultater på en

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018

Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018 Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018 Vallerødskolens skolebestyrelse Høringssvar, mediestrategi Vallerødskolens bestyrelse har med interesse læst forslaget til en ny mediestrategi

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Dato: 11-04-2011 Sagsnr.: 190-2010-28719 Dok.nr.: 190-2011-66748 Baggrund Børne- og Skoleudvalget har vedtaget

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Evalueringsplan for HHX

Evalueringsplan for HHX Evalueringsplan for HHX Evalueringsplanen beskriver, hvordan Handelsgymnasiet Ribe gennemfører både den løbende evaluering af den enkelte elev og en evaluering af planlægningen og gennemførslen af undervisningen

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere