Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU"

Transkript

1 Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København. SAFU er partipolitisk uafhængig. SAFU er medlem af FTF. 2. FORMÅL Det er SAFU s formål: at organiserer funktionærer indenfor medlemsområdet, jf. 3, at repræsentere medlemmerne i ethvert fagligt, økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt forhold af fælles interesse og at være forum for gensidig støtte og erfaringsudveksling funktionærforeningerne imellem og derved styrke arbejdet i de tilsluttede funktionærforeninger. 3. MEDLEMMER Som medlemmer kan optages personer, som er omfattet af Funktionærloven. Undtaget herfra er personer hvis optagelse ville være i strid med FTF s vedtægter og/eller aftaler som SAFU eller FTF måtte havde indgået med andre organisation. Endvidere kan optages selvstændige funktionærforeninger/klubber, der iflg. sine vedtægter er partipolitiske uafhængige, og som for sine medlemmer har forhandlingsretten med hensyn til løn- og arbejdsforhold i henhold til Funktionærlovens 10. Udover ovennævnte kan, som aktive medlemmer med fritagelse for kontingentbetaling, optages uddannelsessøgende, der indenfor foreningens område er påbegyndt en offentlig godkendt erhvervsrettet uddannelse, som efterfølgende berettiger til optagelse som dimittend i en dansk arbejdsløshedskasse efter dennes til enhver tid gældende regler. Som medlemmer kan endvidere på grundlag af uddannelse optages personer med uddannelserne: Alkolog, Danish Addiction Counselor (DAC), Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Serviceøkonom, Handelsøkonom, Multimediedesigner, Transportlogistiker og Bacheloruddannelser af merkantil retning Ingen forening eller klub kan optages uden godkendelse af SAFUs hovedbestyrelse. Bestyrelsen fastsætter reglerne for genoptagelse af ekskluderede medlemmer, jf. 4, stk. 3.. SAFU danner gruppe for de tilsluttede funktionærforeninger/klubber, jfr. FTF s vedtægter. 4. Udmeldelse & eksklusion Enkeltmedlemmer af SAFU kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds skriftlig motiveret varsel til udgangen af en måned. En funktionærforening/klub kan udtræde af SAFU med 6 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned.

2 Under en løbende konflikt, eller ved varslet strejke/lockout, kan udmeldelse ikke finde sted. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, krænker dens omdømme, eller som begår alvorlige brud på dens vedtægter. Et ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler. Et ekskluderet medlem kan anke sin eksklusion til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til endelig afgørelse. 5. Medlemsrettigheder & pligter Man skal have været betalende medlem af SAFU/funktionærfoening/klub i mindst 2 måneder, før man er berettiget til faglig eller juridisk bistand. Sagen må ikke være opstået under eller forud for de første 2 medlemsmåneder. Disse bestemmelser gælder dog ikke ved overflytning fra andre fagforeninger, hvorfra mindst 2 måneders betalende medlemskab haves. Foreningens daglige ledelse kan dispensere fra ovenstående. I Givet fald i samråd med Funktionærforening/klub. Medlemmerne er pligtige til at afgive oplysninger, som SAFU måtte anse for nødvendige for deres arbejde. Når SAFU påtager sig at føre en sag for medlemmet, er medlemmet forpligtet til på alle måder at følge de beslutninger, foreningen træffer vedrørende sagsbehandlingen. Der skal i den forbindelse underskrives en mandatarerklæring. Når foreningen fører en sag, må medlemmet ikke videregive sagsoplysninger eller føre sagen sideløbende i andre instanser. Opgives en sag på grund af medlemmets mangelfulde/urigtige oplysninger eller på grund af illoyalitet overfor foreningen, er medlemmet forpligtet til at afholde alle udgifter vedrørende sagen. Såfremt et medlem skulle udmelde sig eller lade sig slette efter, at sagen er overgivet til SAFU s advokat, men inden sagen er afsluttet, er medlemmet forpligtet til at afholde alle retsafgifter samt eventuelle omkostninger SAFU bliver pålagt fra modparten. Skifter et medlem beskæftigelse, og som følge heraf skal skifte til et andet forbund, bevarer denne sine medlemsrettigheder i SAFU, såfremt der på overflytningstidspunktet verserer en sag. Medlemmet skal betale kontingent til foreningen indtil sagens afslutning. Afbrydes medlemskabet sidestilles dette med udmeldelse af foreningen og stk. 2 vil træde i kraft. Eventuelle klager i forbindelse med sagsbehandlingen kan indbringes for FU. 6. Fuldmagt Alle afstemninger i foreningen kræver personlig deltagelse og kan ikke ske ved fuldmagt. 7. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde er den højeste myndighed i alle SAFU s anliggender. Ordinært, repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Maj måned, og indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Adgang til repræsentantskabsmødet kan gøres betinget af forevisning af passende legitimation. Sammen med indkaldelsen udsendes til enkeltmedlemmer, funktionærforeninger og klubber det reviderede regnskab, budget for den løbende/kommende periode inkl. kontingentforslag, forslag til valg samt eventuelle indkomne forslag.

3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Valg af protokolfører samt eventuel stemmetæller. Formandens beretning. Godkendelse af regnskab. Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende år. Behandling af indkomne for slag. Godkendelse af budgetter, herunder fastlæggelse af kontingent. Valg af hovedbestyrelse/fu: *Formand *Næstformænd *Kasserer *sekretær *Bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsessuppleanter. Valg af intern revisor. Valg af ekstern revisor. Eventuelt. Formanden og sekretæren vælges for 2 år i lige år samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i lige år. Næstformændene og kassereren samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i ulige år. Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Den eksterne revisor skal være statsautoriseret. Stk. 8. Forslag som ønskes behandlet på, repræsentant-skabsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned. Stk. 9. Medlemmer som ønsker at opstille til valg skal meddele dette til hovedbestyrelsen inden udgangen af februar måned. Stk. 10. Beslutninger på, repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemning kan på begæring foretages skriftligt. Stk. 11. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af, repræsentantskabsmødet og foretager indkaldelse til denne. Stk. 12. Ekstraordinært, repræsentantskabsmøde skal afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når Enkeltmedlemmer, funktionærforeninger og/eller klubber, som tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af SAFUs medlemmer, fremsætter krav herom.. 8. VALG AF DELEGEREDE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET Stk. 1 På repræsentantskabsmødet er funktionærforeningerne/klubber med selvstændig forhandlingskompetence repræsenteret ved delegerede i forhold til antallet af aktive medlemmer pr. 1. januar samme år. Disse tildeles 1 delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer. Stk. 2 Gruppen af enkeltmedlemmer samt foreninger/klubber, som ikke har selvstændig forhandlingskompetence repræsenteret ligeledes ved delegerede i forhold til antallet af aktive medlemmer pr. 1. januar samme år. Blandt disse vælges der forud og i umiddelbar forbindelse med repræsentantskabsmødet ligeledes 1 delegeret for hvert påbegyndt 200 medlemmer.

4 Ovenstående valg annonceres sammen med selve indkaldelsen jf..7., stk. 3. Stk. 4 Ingen enkelt funktionærforening/klub eller gruppe kan have et antal delegerede som er større end de resterende funktionærforeninger/klubber og grupper tilsammen. 9. HOVEDBESTYRELSEN Hovedbestyrelsen er SAFUs højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Hovedbestyrelsen består af FU, de på repræsentantskabsmødet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant fra hver funktionærforening/klub, som er omfattet af.. 8., stk.1. Hovedbestyrelsen afholder ordinære møder mindst 4 gange årligt. Der må ikke forløbe mere end 4 måneder mellem 2 bestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over hovedbestyrelsens forhandlinger føres en protokol, og referat af møderne udsendes inden 14 dage til samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen. Hvis et FU-medlem afgår i perioden, udpeger hovedbestyrelsen en stedfortræder frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis et HB-medlem afgår i perioden, udpeger den pågældende funktionærforening/klub en stedfortræder, jf. 8., stk. 1. Øvrige erstattes af de på repræsentantskabsmødet valgte suppleanter. 10. FORRETNINGSUDVALGET Den daglige ledelse af SAFU forestås af et forretningsudvalg, som er valgt på repræsentantskabsmødet. Ledelsen foregår i samarbejde med et sekretariat, der varetager det kontormæssige, faglige og organisatoriske arbejde efter forretningsudvalgets anvisninger. Foreningsvalgte tillidsmænd er ansvarlige i forhold til de opgaver, der er tillagt dem af repræsentantskabsmødet, hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalget. 11. REGNSKAB OG REVISION Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører SAFUs regnskab. Forretningsudvalget foretager de økonomiske dispositioner og fastsætter regler for regnskabsførelsen, revisionen, fremgangsmåden ved ind- og udbetalinger samt for anbringelsen af SAFUs beholdninger. SAFU tegnes af forretningsudvalgets medlemmer, 2 i forening.

5 Forretningsudvalget kan bemyndige en eller flere personer som fuldmagtshavere til en konto beregnet til den daglige drift. Ved ethvert regnskabs afslutning opstilles resultatopgørelse og balance, der forelæggelse for hovedbestyrelsen. Herefter overgives til de af repræsentantskabet valgte revisorer, som ikke samtidig kan være medlemmer af hovedbestyrelsen. Den eksterne revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Det er repræsentantskabet, der endeligt godkender regnskabet. 12. Tillidsrepræsentanter På virksomheder, hvor medlemmer, som ikke er medlem af en funktionærforening/klub jf..3., ønsker det, kan der vælges en tillidsrepræsentant. Regler for tillidsrepræsentantens arbejde fastsættes af hovedbestyrelse. 13. Klubber På virksomheder/brancher, hvor medlemmer, som ikke er medlem af en funktionærforening/klub jf..3., ønsker det, kan der etableres klubber. Der kan efter behov etableres efterlønsklubber. Foreninger/klubber, som betaler kontingent svarende til enkeltmedlemmer, har krav på økonomisk støtte til lokale aktiviteter. Der skal udarbejdes et budget og støtten aftales med FU/Hovedbestyrelsen. 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på repræsentantskabsmødet fremmødte delegerede stemmer for ændringsforslaget. 15. OPLØSNING Opløsning af SAFU forudsætter vedtagelse herom ved 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvor det ene skal være ordinært. Tidsrummet mellem de 2 repræsentantskabsmøder skal være mindst 6 måneder. Ved hvert af de 2 repræsentantskabsmøder skal forslaget vedtages af mindst 3/4 af de fremmødte delegerede. Det sidste repræsentantskabsmøde, som endelig vedtager opløsningen træffer også bestemmelser om anvendelse af SAFUs eventuelle formue.

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere