Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)"

Transkript

1 Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber 9. Medlemsfra 10. Sektrer 11. Hvedbestyrelse 12. Frretningsudvalg 13. Kngres 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse 15. Valg til kngres 16. Eksklusin 17. Kntingent 18. Indgåelse af de generelle verenskmster 19. Urafstemning 20. Regnskab 21. Ændring af vedtægten 22. Freningens pløsning 23. Ikrafttræden g vergangsbestemmelser Side 1 af 18

2 1. Navn Freningens navn er Dansk Magisterfrening (DM) 2. Hjemsted Freningen har hvedkntr i Frederiksberg Kmmune. 3. Frmål DM er medlemmernes frening. DM er en fagfrening, der har til frmål at fremme medlemmernes kllektive g individuelle interesser på arbejdsmarkedet. DM varetager medlemmernes interesser inden fr løn, arbejdsvilkår, phavsrettigheder, faglige- g sciale frhld i relatin til arbejdslivet. DM engagerer g markerer sig lkalt, natinalt g internatinalt fr at skabe de bedste resultater fr medlemmerne. 4. Medlemskab DM ptager alle universitetsuddannede. Ordinære medlemmer har fulde rettigheder i freningen, jf. 5 stk. 3. Alle medlemmer er rdinære medlemmer med undtagelse af følgende medlemskategrier: Studerende, jf. stk. 3 Pensinister, jf. stk. 5, g Passive medlemmer, jf. stk. 6. Alle studerende, ptaget på en universitetsuddannelse, er ptagelsesberettigede sm studentermedlemmer. Studentermedlemmer, der har afsluttet deres uddannelse, frtsætter sm rdinære medlemmer, jf. stk. 2. Hvedbestyrelsen kan beslutte at ptage persner g grupper med anden uddannelsesbaggrund sm rdinære medlemmer. Ordinære medlemmer, sm kan vergå til alderspensin, efterløn eller flkepensin, frtsætter sm pensinistmedlemmer i pensinistsektinen, jf. 5, stk. 10, medmindre de frtsat er erhvervsaktive. Stk. 6 Medlemmer, der hverken er beskæftigede eller arbejdssøgende inden fr freningens mråde, kan efter ansøgning verflyttes til passivt medlemskab. Medlemmer, der vergår til passivt medlemskab, har ingen valgret eller pstillingsret i freningen. Side 2 af 18

3 Stk. 7 Hvedbestyrelsen indgår g gdkender aftaler med internatinale rganisatiner m gæstemedlemskaber. Aftalerne fastlægger gæstemedlemskabers rettigheder g pligter. 5. Medlemmernes rettigheder g pligter Ethvert medlem kan henvende sig direkte til hvedbestyrelsen g sekretariatet m ethvert spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål. Kngresdelegerede kan stille frslag m spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål til behandling på kngressen, jf. 13. Freningens rdinære medlemmer, 4, stk. 2, er valgbare g stemmeberettigede g kan øve indflydelse i DM på følgende plitiske niveauer: Klubber Medlemsfra Sektrer Frmand Frretningsudvalg Hvedbestyrelse Kngres. Freningens rdinære medlemmer indgår i en af freningens sektrer efter ansættelsesmråde, men har frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr, jf. stk. 5, 10 g Vejledning m sektrer. Studentermedlemmer indgår i studentersektren, g ledere indgår i ledersektren, jf. Vejledning m sektrer. Studentermedlemmers rettigheder fremgår af Vejledning m studentermedlemmer. Stk. 6 Ledige medlemmer vælger selv, hvilken sektr de ønsker at indgå i, jf. dg 5, stk. 5, g Vejledning m sektrer. Stk. 7 Medlemskab af en sektr giver fulde medlemsrettigheder i en sektr. Stk. 8 DM anbefaler medlemmerne samtidig at være medlem af Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Side 3 af 18

4 Stk. 9 I knfliktsituatiner skal alle medlemmer nøje følge de af hvedbestyrelsen givne direktiver. Medlemmer mfattet af knflikter, sm freningen eller arbejdsgivere har varslet eller iværksat, er berettiget til hel eller delvis erstatning fr tabt arbejdsfrtjeneste, frårsaget af knflikten, jf. gså Reservefndens vedtægter. Hvedbestyrelsen fastsætter erstatningens størrelse. 0 Hvedbestyrelsen pretter en sektin fr pensinister. 6. Indmeldelse g udmeldelse Medlemsrettigheder i henhld til nærværende vedtægt pnås 30 dage efter, at freningen har mdtaget indmeldelsen. DM bekræfter indmeldelsen. Studentermedlemmer pnår medlemsrettigheder straks, jf. 5, stk. 5. Bistand fra DM i sager m løn- g ansættelsesvilkår ydes kun til medlemmer, sm på daten fr den udløsende hændelse (eksempelvis tidspunkt fr afgivelse af strejkevarsel g tidspunkt fr afgivelse af psigelse.lign.) har været medlem i mindst 30 dage. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt frfaldent kntingent. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde g efter knkret vurdering dispensere fr kravet i stk. 2. Hvedbestyrelsen fastsætter vilkårene fr en eventuel dispensatin. Udmeldelse af freningen kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse g med 3 måneders varsel. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde dispensere. Når freningen har varslet eller iværksat strejke, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat lckut, kan udmeldelse kun finde sted med hvedbestyrelsens samtykke. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig de frpligtelser, der påhviler vedkmmende på grund af frhld, der pstår inden udmeldelse. 7. Arbejdspladsklubber Medlemmer beskæftiget på samme arbejdsplads kan prette en arbejdspladsklub. Samme arbejdsplads kan gså mfatte tilfælde, hvr medlemmerne på samme arbejdsplads udfører arbejde på frskellige gegrafiske lkaliteter. Side 4 af 18

5 Arbejdspladsklubber kan prettes i en enkelt sektr eller på tværs af sektrer. De kan endvidere prettes i samarbejde med andre fagfreninger. Der kan i de enkelte sektrer prettes klubber fr ledige medlemmer af den pågældende sektr. Klubbernes øknmiske råderum fastlægges af hvedbestyrelsen. Klubbernes vedtægter gdkendes af sektrbestyrelsen eller af hver enkelt sektrbestyrelse, såfremt prettelsen er sket i et samarbejde. Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber Der kan inden fr en sektr etableres landsklubber. Under landsklubberne kan der prettes landsdækkende klubber. Der kan på tværs af sektrerne etableres reginale klubber g brancheklubber. De i stk. 1-2 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af sektrbestyrelsen eller i samarbejde mellem sektrbestyrelserne. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr ledighedsberørte medlemmer. Hvedbestyrelsen fastlægger et øknmisk råderum. Ledige medlemmer af ledersektren kan ikke indgå i klubben. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr dimittender, hvri medlemmer kan deltage i maksimalt 2 år. Stk. 6 De i stk. 4-5 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af hvedbestyrelsen. Stk. 7 Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. Side 5 af 18

6 9. Medlemsfra Medlemsfra giver freningens medlemmer, på tværs af ansættelsesfrhld, en frmaliseret ramme fr at arbejde med tværgående interesser relateret til arbejdslivet. Hvedbestyrelsen pretter g nedlægger medlemsfra. Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra. Medlemsfra er repræsenteret i kngressen, jf. 15. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m medlemsfra, jf. Vejledning m medlemsfra. 10. Sektrer Der prettes en række sektrer, hvri alle medlemmer med undtagelse af pensinister g passive medlemmer indgår, jf. 5 stk. 3. En sektrbestyrelse behandler g afgør alle anliggender, sm alene vedrører frhldene fr den pågældende sektr samt anliggender, der af hvedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektrbestyrelsen. En sektrbestyrelse kan indgå frpligtende aftaler, sm alene vedrører sektrens medlemmer i verensstemmelse med DM s plitik, sm fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13, inden fr sektrens øknmiske ramme. I tilfælde af tvivl, m et bestemt anliggende skal afgøres af hvedbestyrelsen eller en sektrbestyrelse, bestemmer hvedbestyrelsen, hvr anliggendet skal afgøres. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m sektrer, jf. Vejledning m sektrer. Stk. 6 Der afhldes valg til sektrbestyrelserne hvert 3. år. Sektrbestyrelserne tiltræder 1. januar det følgende år efter valget. Medlemmer af sektrbestyrelserne kan genvælges maksimalt 3 gange. Side 6 af 18

7 11. Hvedbestyrelse, sammensætning g funktin Hvedbestyrelsen består af 23 medlemmer heraf en frmand, jf. dg stk. 3. Hvedbestyrelsen kan ved kvalificeret flertal ptage andre fagfreninger g dele af fagfreninger g deres medlemmer i DM. De indplaceres sm medlemmer i freningen i verensstemmelse med 4, 5 g 10. Hvedbestyrelsen kan i frbindelse med ptagelse af andre fagfreninger eller dele af fagfreninger, jf. stk. 2, fr en nærmere fastsat peride beslutte at udvide antallet af hvedbestyrelsesmedlemmer med maksimalt 2 persner pr. ptagne fagfrening. Hvedbestyrelsen udgør sammen med kngressen freningens plitiske ledelse. Hvedbestyrelsen vælger i sin midte 1 næstfrmand. Stk. 6 Hvedbestyrelsen knstituerer i sin midte et frretningsudvalg, jf. 12. Hvedbestyrelsen skal tilstræbe en ligelig kønsmæssig repræsentatin. Frretningsudvalget ny-knstitueres i tilfælde af, at der ptages andre freninger g deres medlemmer i DM. Stk. 7 Hvedbestyrelsen fastlægger freningens plitiske arbejde inden fr rammerne fastlagt af kngressen, jf. 13, g gdkender freningens regnskab g budget. Stk. 8 Hvedbestyrelsen kan nedsætte g nedlægge udvalg. Stk. 9 Hvedbestyrelsen frbereder g fastlægger kngressens dagsrden, jf. gså 5, stk. 2. Stk.10 Hvedbestyrelsen mødes sm udgangspunkt 4 gange årligt. 1 Hvedbestyrelsen kan ved frhandlinger m kllektive aftaler delegere sin kmpetence til andre rganisatiner eller sammenslutninger af rganisatiner, g hvedbestyrelsen kan indgå kllektive aftaler, jf. dg 18. Side 7 af 18

8 2 Hvis et hvedbestyrelsesmedlem afhlder rlv eller meddeler frfald i mindst 3 måneder g maksimalt 12 måneder i valgperiden, indtræder suppleanten i hvedbestyrelsen i stedet fr vedkmmende hvedbestyrelsesmedlem i rlvsperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 måneder, indtræder suppleanten varigt fr resten af valgperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem skifter sektr, indtræder suppleanten fr resten af valgperiden. 3 Hvedbestyrelsen nedsætter en valgkmité bestående af 3 medlemmer, sm ikke kan være medlemmer af hvedbestyrelsen. Hvedbestyrelsen kan alternativt udpege en uden fr freningen uvildig advkat til at iagttage, at valg fregår i verensstemmelse med reglerne. 4 Hvedbestyrelsen fastsætter sin egen frretningsrden. 5 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger freningens direktør. 6 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger Magisterbladets redaktør. 7 DM tegnes af mindst t persner i freningen, hvraf den ene skal være frmanden eller næstfrmanden. Den anden kan være enten et frretningsudvalgsmedlem eller freningens direktør. Ved afhændelse g pantsætning af fast ejendm kræves frmandens g t andre hvedbestyrelsesmedlemmers underskrift. 12. Frretningsudvalg Under ansvar fr hvedbestyrelsen varetager frretningsudvalget freningens daglige plitiske arbejde, herunder vedrørende plitiske enkeltsager g implementering af plitikmråder, i verensstemmelse med rammerne fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13. Frretningsudvalget frbereder sager til behandling i hvedbestyrelsen. Frretningsudvalget består af freningens frmand, næstfrmand g 5 hvedbestyrelsesmedlemmer. Knstitueringen til frretningsudvalget har gyldighed fr den peride, fr hvilken frmand g hvedbestyrelse er valgt. I tilfælde af nyvalg af frmand, jf. 14, fretages nyt valg af næstfrmand g medlemmer af freningens frretningsudvalg. Side 8 af 18

9 Direktøren fr freningens sekretariat g redaktøren fr Magisterbladet refererer til frretningsudvalget i det daglige arbejde. Frretningsudvalget fastsætter sin egen frretningsrden, sm skal gdkendes af hvedbestyrelsen. 13. Kngres Kngressen er freningens øverste plitiske myndighed. Kngressen samles til rdinært møde hvert 3. år. Kngressen er sammensat af delegerede fra sektrerne, pensinistsektinen g fra medlemsfra. Kngressen består af 0,5 prcent af freningens medlemmer, der repræsenterer sektrerne g pensinistsektinen, jf. 15, stk. 1-4 g Vejledning m sektrer. Derudver består kngressen af delegerede, der repræsenterer de enkelte medlemsfra, jf. 15, stk. 5, g Vejledning m medlemsfra. Frmanden aflægger beretning på rdinære kngresser. Medlemmer af hvedbestyrelsen er fødte medlemmer af kngressen. Kngressen har følgende beslutningskmpetence: Fastlægger DM s verrdnede plitiske prfil Fastlægger DM s princip- g arbejdsprgram Vedtager den verrdnede øknmiske ramme Vedtager reslutiner g plitiske udtalelser Vedtager større rganisatriske ændringer. Ekstrardinær samling af kngressen kan indkaldes af hvedbestyrelsen. Ekstrardinær samling af kngressen skal derudver afhldes, når 50 kngresdelegerede eller 300 rdinære medlemmer skriftligt anmder hvedbestyrelsen herm. Kngressen indkaldes inden fr 2 måneder. Stk. 6 Indkaldelse til kngressen skal indehlde dagsrden g skal være de delegerede i hænde senest 1 måned før kngressen. Indkaldelse til rdinære kngresser ffentliggøres med freløbig dagsrden i medlemsbladet frud fr møderne. Side 9 af 18

10 Stk. 7 Kngressen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kngresdelegerede er til stede. Såfremt der ikke pnås qurum, afhldes skriftlig afstemning blandt alle kngresdelegerede m beslutningspunkterne. Stk. 8 Kngressen stadfæster g phæver eksklusinssager, jf. 16. Stk. 9 Kngressen vedtager frslag til vedtægtsændringer, jf Kngressen vedtager frslag m freningens pløsning, jf Såfremt et flertal blandt kngresdelegerede vedtager at udtrykke mistillid til frmanden g/eller til hvedbestyrelsen, skal der umiddelbart udskrives nyvalg til frmand g/eller hvedbestyrelse fr resten af valgperiden. Den siddende hvedbestyrelse har ansvaret fr freningens arbejde, indtil en ny er valgt. Under en varslet eller igangværende knflikt, der dækker mere end 1 prcent af freningens rdinære medlemmer, kan der ikke stilles mistillidsvtum til frmanden g/eller hvedbestyrelsen. 2 Kngressen fastsætter selv sin frretningsrden. 3 Imellem t kngressamlinger kan kngressen på skriftligt grundlag træffe afgørelse m sager af hastende karakter. 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse Der afhldes valg af frmand g hvedbestyrelsesmedlemmer samtidig. Valget tilrettelægges g ptælles i henhld til stk. 5 g 9. Frmanden vælges ved direkte valg af alle freningens rdinære medlemmer. Hvis der pstilles flere end 2 kandidater, g ingen pnår abslut flertal af de på kandidaterne afgivne stemmer, fretages mvalg mellem de 2 kandidater, der har pnået flest stemmer. Hvis frmanden fratræder i løbet af valgperiden eller meddeler frfald i mere end 6 måneder vælges en ny frmand fr den resterende del af valgperiden i henhld til bestemmelsen i stk. 2. Er der ved frmandens frfald mindre end 6 måneder tilbage af valgperiden, knstituerer hvedbestyrelsen et af sine medlemmer sm frmand. Hvedbestyrelsesmedlemmets suppleant indtræder i hvedbestyrelsen på vegne af hvedbestyrelsesmedlemmet. Side 10 af 18

11 Hvedbestyrelsen vælges ved direkte valg i sektrerne af g blandt sektrernes medlemmer. Valget fregår i verensstemmelse med stk. 5 g 9, g 11, stk. 13. Pladserne i hvedbestyrelsen frdeles til sektrerne efter sektrernes medlemsantal pr. 6 måneder før afhldelse af valg, jf. dg stk. 6-7 g stk. 9. Sektrerne skal tilstræbe, at pstillingen af kandidater i den enkelte sektr til valget til hvedbestyrelsen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Stk. 6 Studentersektren tildeles fast 3 pladser i hvedbestyrelsen. Stk. 7 Ledersektren tildeles fast 1 plads i hvedbestyrelsen. Stk. 8 Frmanden g hvedbestyrelsen sidder 3 år g kan genvælges maksimalt 3 gange. Valget finder sted således, at den nye hvedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år. Stk. 9 Nærmere retningslinjer fr pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valgets tilrettelæggelse g gennemførelse fastlægges af valgkmitéen, jf. stk. 5 g 11, stk Valg til kngres Sektrbestyrelserne franstalter selv valg af delegerede til kngressen. Pladserne i kngressen frdeles til de enkelte sektrer efter medlemsantallet i sektren, jf. dg stk. 2-4, g 13, stk Sektrerne skal tilstræbe, at valget af kandidater i den enkelte sektr til kngressen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Studentersektren tildeles fast 20 pladser i kngressen. Ledersektren tildeles fast 5 pladser i kngressen. Pensinistsektinen tildeles fast 5 pladser i kngressen. Medlemsfra har hver p til 5 pladser i kngressen, jf. Vejledning m medlemsfra. Side 11 af 18

12 Stk. 6 Valg af kngresdelegerede sker efter valget til frmand, hvedbestyrelsen g sektrbestyrelserne. Valget gælder i 3 år. Stk. 7 Kngresdelegerede kan enten repræsentere en sektr, pensinistsektinen eller et medlemsfrum. Kngresdelegerede har én stemme på kngressen. Stk. 8 Dersm en kngresdelegerets primære medlemskab af en sektr eller af et medlemsfrum phører, udtræder den pågældende straks af kngressen. I stedet indtræder suppleanten. Dersm en kngresdelegeret suppleant indtræder sm medlem af kngressen, udpeges en ny suppleant fr den resterende valgperide. Stk. 9 Nærmere pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valg af kngresdelegerede gdkendes af hvedbestyrelsen, jf. 11, stk. 9 g Eksklusin Hvedbestyrelsen kan ekskludere et medlem. Eksklusinen, sm skal være skriftligt begrundet, skal frelægges fr kngressen ved det førstkmmende møde eller afgøres på skriftligt grundlag, jf. 13, stk. 13. Kngressen kan stadfæste eller phæve eksklusinen. Kngresbehandlingen har ikke psættende virkning på hvedbestyrelsens beslutning, sm skal effektueres umiddelbart. Ekskluderede medlemmer kan genptages efter beslutning af hvedbestyrelsen. Det ekskluderede medlem har mulighed fr at anke et eventuelt afslag til kngressen. 17. Kntingent Medlemmer betaler et kntingent, hvis størrelse fastsættes af hvedbestyrelsen. Kntingentet betales fra g med den 1. i den måned, i hvilken medlemsrettigheder træder i kraft. Hvedbestyrelsen fastsætter regler m betaling af kntingent. Et medlem, sm trds påkrav ikke har betalt pkrævet kntingent, kan slettes sm medlem af freningen. Et medlem, der er slettet med restance, kan sm hvedregel kun genptages md betaling af denne restance. I frbindelse med genptagelse kan der aftales en afdragsrdning fr restancen. Ved udmeldelse eller sletning fasthlder DM kravet. Side 12 af 18

13 Hvedbestyrelsen kan vedtage pkrævning af ekstrakntingent i frbindelse med strejke eller lckut. Hvedbestyrelsen kan helt eller delvis undtage grupper af medlemmer fr betaling af ekstrakntingent. Hvedbestyrelsen kan vedtage reduceret kntingent fr grupper af medlemmer. 18. Indgåelse g frnyelse af verenskmster Inden frnyelsen af verenskmsterne med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det ffentlige skal frhandlingsresultatet/mæglingsfrslaget frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til bindende urafstemning. Dette gælder gså tilslutningsverenskmster. Inden indgåelse g frnyelse af verenskmster med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det private skal frhandlingsresultatet frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til vejledende urafstemning, jf. 10, stk. 2 g 4. Dette gælder gså ledige medlemmer, der er placeret i den sektr, hvr afstemningen finder sted. 19. Urafstemning Hvr et spørgsmål i henhld til denne vedtægt skal afgøres ved urafstemning, gennemføres afstemningen efter nedenstående regler. Alle freningens rdinære medlemmer deltager i afstemningen, der sm udgangspunkt er elektrnisk, jf. dg 18. Resultatet af urafstemning er bindende. Afstemningen skal finde sted senest 3 uger efter, at beslutning herm er fretaget. Resultatet af afstemningen pgøres af en af hvedbestyrelsen nedsat valgkmité, jf. 11, stk Regnskab Freningens regnskabsår er kalenderåret. Side 13 af 18

14 Regnskaberne revideres af 2 revisrer, hvraf den ene skal være statsautriseret revisr i et statsautriseret revisinsfirma, den anden medlem af freningen. Revisrerne må ikke være medlemmer af hvedbestyrelsen. Revisrerne vælges af kngressen fr en 3-årig peride. Revisinen skal være afsluttet g revisrernes eventuelle bemærkninger afleveret til hvedbestyrelsen senest den 1. april. 21. Ændring af vedtægten Ændringer af vedtægten kan kun ske, såfremt der ved kngressens samling er flertal herfr blandt kngressens delegerede. Frslag m vedtægtsændring kan stilles af hvedbestyrelsen g kngressen. Frslag fra medlemmerne m vedtægtsændring indsendes til hvedbestyrelsen, der frelægger frslag fr kngressen, jf. 5, stk. 2 g 11, stk Freningens pløsning Beslutning m freningens phør kræver t tredjedele majritet af de afgivne stemmer først på kngressen, jf. 13, stk. 10, derefter ved urafstemning. Medlemmer er, uanset beslutning m freningens phør, pligtige til at betale kntingent, så længe dette måtte være nødvendigt til dækning af freningens gæld. Er der ved urafstemning truffet beslutning m freningens phør, indkalder hvedbestyrelsen senest 14 dage efter stemmeptællingen til ekstrardinær kngres, der skal træffe beslutning m anvendelse af freningens frmue. 23. Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den 1. april Overgangsbestemmelser fremgår af Overgangsbestemmelser g tidsplan fr afhldelse af valg til frmand, sektrbestyrelse, hvedbestyrelse g kngres. Side 14 af 18

15 Samtidig hermed phæves de tidligere sektrers, selvstændige sektiners, netværks g tværgående klubbers vedtægter. Side 15 af 18

16 Vejledning m medlemsfra Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra, såfremt mindst 50 medlemmer stiller frslag herm. Hvedbestyrelsen kan gså på eget initiativ prette medlemsfra. Et medlemsfrum vælger en styregruppe bestående af p til 5 medlemmer. Medlemsfra vælger selv delegerede til kngressen, jf. Vedtægtens 13 g 15, stk. 5. Styregruppen franstalter valg hvert 3. år. Der er mulighed fr at være medlem af flere medlemsfra. Stk. 6 Medlemsfra kan stille frslag til hvedbestyrelsen m aktiviteter. Stk. 7 Ved vedtægtens vedtagelse består følgende medlemsfra: Tillidsrepræsentant Ligestilling Administratin, rganisatin g plitik Kultur, sprg g kmmunikatin Naturvidenskab, sundhed g miljø Uddannelse, didaktik g frskning Stk. 8 Medlemmer, der ønsker medlemskab af frum fr tillidsrepræsentanter, skal være tillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentantsuppleanter, klubbestyrelsesmedlemmer eller klubbestyrelsesmedlemssuppleanter, eller kntaktpersner inden fr det private mråde. Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 16 af 18

17 Vejledning m sektrer Ved vedtægtens vedtagelse består følgende sektrer: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling Studenter Ledere. Ledige medlemmer kan selv vælge, i hvilken af nedenstående sektrer de indgår: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling. Ledige medlemmer i ledersektren kan vælge at frtsætte i ledersektren i p til 1 år eller indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Efter 1 år vælger ledige ledere at indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Ledige medlemmer indplaceres i én af de i stk. 2 nævnte sektrer, såfremt de ikke træffer et valg. De har dg altid frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr inden fr stk. 2, jf. gså vedtægternes 5. Ledere, der har kmpetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller sm har indstillingsret til at ansætte g afskedige akademiske medarbejdere, er medlem i ledersektren. De kan ikke være medlemmer i andre sektrer. Kun medlemmer, der pfylder betingelserne i 1. punktum, kan være medlemmer i ledersektren. Stk. 6 Studentermedlemmer kan ikke verflyttes til en anden sektr. Medlemmer i andre sektrer kan ikke verflyttes til studentersektren. Stk. 7 Sektrbestyrelserne vælges af g blandt de pågældende sektrers medlemmer i henhld til sektrernes vedtægter. Stk. 8 Vedtægter inkl. valgregler fr sektrerne vedtages af sektrerne g gdkendes i hvedbestyrelsen. Side 17 af 18

18 Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 18 af 18

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere