Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)"

Transkript

1 Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber 9. Medlemsfra 10. Sektrer 11. Hvedbestyrelse 12. Frretningsudvalg 13. Kngres 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse 15. Valg til kngres 16. Eksklusin 17. Kntingent 18. Indgåelse af de generelle verenskmster 19. Urafstemning 20. Regnskab 21. Ændring af vedtægten 22. Freningens pløsning 23. Ikrafttræden g vergangsbestemmelser Side 1 af 18

2 1. Navn Freningens navn er Dansk Magisterfrening (DM) 2. Hjemsted Freningen har hvedkntr i Frederiksberg Kmmune. 3. Frmål DM er medlemmernes frening. DM er en fagfrening, der har til frmål at fremme medlemmernes kllektive g individuelle interesser på arbejdsmarkedet. DM varetager medlemmernes interesser inden fr løn, arbejdsvilkår, phavsrettigheder, faglige- g sciale frhld i relatin til arbejdslivet. DM engagerer g markerer sig lkalt, natinalt g internatinalt fr at skabe de bedste resultater fr medlemmerne. 4. Medlemskab DM ptager alle universitetsuddannede. Ordinære medlemmer har fulde rettigheder i freningen, jf. 5 stk. 3. Alle medlemmer er rdinære medlemmer med undtagelse af følgende medlemskategrier: Studerende, jf. stk. 3 Pensinister, jf. stk. 5, g Passive medlemmer, jf. stk. 6. Alle studerende, ptaget på en universitetsuddannelse, er ptagelsesberettigede sm studentermedlemmer. Studentermedlemmer, der har afsluttet deres uddannelse, frtsætter sm rdinære medlemmer, jf. stk. 2. Hvedbestyrelsen kan beslutte at ptage persner g grupper med anden uddannelsesbaggrund sm rdinære medlemmer. Ordinære medlemmer, sm kan vergå til alderspensin, efterløn eller flkepensin, frtsætter sm pensinistmedlemmer i pensinistsektinen, jf. 5, stk. 10, medmindre de frtsat er erhvervsaktive. Stk. 6 Medlemmer, der hverken er beskæftigede eller arbejdssøgende inden fr freningens mråde, kan efter ansøgning verflyttes til passivt medlemskab. Medlemmer, der vergår til passivt medlemskab, har ingen valgret eller pstillingsret i freningen. Side 2 af 18

3 Stk. 7 Hvedbestyrelsen indgår g gdkender aftaler med internatinale rganisatiner m gæstemedlemskaber. Aftalerne fastlægger gæstemedlemskabers rettigheder g pligter. 5. Medlemmernes rettigheder g pligter Ethvert medlem kan henvende sig direkte til hvedbestyrelsen g sekretariatet m ethvert spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål. Kngresdelegerede kan stille frslag m spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål til behandling på kngressen, jf. 13. Freningens rdinære medlemmer, 4, stk. 2, er valgbare g stemmeberettigede g kan øve indflydelse i DM på følgende plitiske niveauer: Klubber Medlemsfra Sektrer Frmand Frretningsudvalg Hvedbestyrelse Kngres. Freningens rdinære medlemmer indgår i en af freningens sektrer efter ansættelsesmråde, men har frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr, jf. stk. 5, 10 g Vejledning m sektrer. Studentermedlemmer indgår i studentersektren, g ledere indgår i ledersektren, jf. Vejledning m sektrer. Studentermedlemmers rettigheder fremgår af Vejledning m studentermedlemmer. Stk. 6 Ledige medlemmer vælger selv, hvilken sektr de ønsker at indgå i, jf. dg 5, stk. 5, g Vejledning m sektrer. Stk. 7 Medlemskab af en sektr giver fulde medlemsrettigheder i en sektr. Stk. 8 DM anbefaler medlemmerne samtidig at være medlem af Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Side 3 af 18

4 Stk. 9 I knfliktsituatiner skal alle medlemmer nøje følge de af hvedbestyrelsen givne direktiver. Medlemmer mfattet af knflikter, sm freningen eller arbejdsgivere har varslet eller iværksat, er berettiget til hel eller delvis erstatning fr tabt arbejdsfrtjeneste, frårsaget af knflikten, jf. gså Reservefndens vedtægter. Hvedbestyrelsen fastsætter erstatningens størrelse. 0 Hvedbestyrelsen pretter en sektin fr pensinister. 6. Indmeldelse g udmeldelse Medlemsrettigheder i henhld til nærværende vedtægt pnås 30 dage efter, at freningen har mdtaget indmeldelsen. DM bekræfter indmeldelsen. Studentermedlemmer pnår medlemsrettigheder straks, jf. 5, stk. 5. Bistand fra DM i sager m løn- g ansættelsesvilkår ydes kun til medlemmer, sm på daten fr den udløsende hændelse (eksempelvis tidspunkt fr afgivelse af strejkevarsel g tidspunkt fr afgivelse af psigelse.lign.) har været medlem i mindst 30 dage. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt frfaldent kntingent. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde g efter knkret vurdering dispensere fr kravet i stk. 2. Hvedbestyrelsen fastsætter vilkårene fr en eventuel dispensatin. Udmeldelse af freningen kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse g med 3 måneders varsel. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde dispensere. Når freningen har varslet eller iværksat strejke, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat lckut, kan udmeldelse kun finde sted med hvedbestyrelsens samtykke. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig de frpligtelser, der påhviler vedkmmende på grund af frhld, der pstår inden udmeldelse. 7. Arbejdspladsklubber Medlemmer beskæftiget på samme arbejdsplads kan prette en arbejdspladsklub. Samme arbejdsplads kan gså mfatte tilfælde, hvr medlemmerne på samme arbejdsplads udfører arbejde på frskellige gegrafiske lkaliteter. Side 4 af 18

5 Arbejdspladsklubber kan prettes i en enkelt sektr eller på tværs af sektrer. De kan endvidere prettes i samarbejde med andre fagfreninger. Der kan i de enkelte sektrer prettes klubber fr ledige medlemmer af den pågældende sektr. Klubbernes øknmiske råderum fastlægges af hvedbestyrelsen. Klubbernes vedtægter gdkendes af sektrbestyrelsen eller af hver enkelt sektrbestyrelse, såfremt prettelsen er sket i et samarbejde. Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber Der kan inden fr en sektr etableres landsklubber. Under landsklubberne kan der prettes landsdækkende klubber. Der kan på tværs af sektrerne etableres reginale klubber g brancheklubber. De i stk. 1-2 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af sektrbestyrelsen eller i samarbejde mellem sektrbestyrelserne. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr ledighedsberørte medlemmer. Hvedbestyrelsen fastlægger et øknmisk råderum. Ledige medlemmer af ledersektren kan ikke indgå i klubben. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr dimittender, hvri medlemmer kan deltage i maksimalt 2 år. Stk. 6 De i stk. 4-5 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af hvedbestyrelsen. Stk. 7 Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. Side 5 af 18

6 9. Medlemsfra Medlemsfra giver freningens medlemmer, på tværs af ansættelsesfrhld, en frmaliseret ramme fr at arbejde med tværgående interesser relateret til arbejdslivet. Hvedbestyrelsen pretter g nedlægger medlemsfra. Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra. Medlemsfra er repræsenteret i kngressen, jf. 15. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m medlemsfra, jf. Vejledning m medlemsfra. 10. Sektrer Der prettes en række sektrer, hvri alle medlemmer med undtagelse af pensinister g passive medlemmer indgår, jf. 5 stk. 3. En sektrbestyrelse behandler g afgør alle anliggender, sm alene vedrører frhldene fr den pågældende sektr samt anliggender, der af hvedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektrbestyrelsen. En sektrbestyrelse kan indgå frpligtende aftaler, sm alene vedrører sektrens medlemmer i verensstemmelse med DM s plitik, sm fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13, inden fr sektrens øknmiske ramme. I tilfælde af tvivl, m et bestemt anliggende skal afgøres af hvedbestyrelsen eller en sektrbestyrelse, bestemmer hvedbestyrelsen, hvr anliggendet skal afgøres. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m sektrer, jf. Vejledning m sektrer. Stk. 6 Der afhldes valg til sektrbestyrelserne hvert 3. år. Sektrbestyrelserne tiltræder 1. januar det følgende år efter valget. Medlemmer af sektrbestyrelserne kan genvælges maksimalt 3 gange. Side 6 af 18

7 11. Hvedbestyrelse, sammensætning g funktin Hvedbestyrelsen består af 23 medlemmer heraf en frmand, jf. dg stk. 3. Hvedbestyrelsen kan ved kvalificeret flertal ptage andre fagfreninger g dele af fagfreninger g deres medlemmer i DM. De indplaceres sm medlemmer i freningen i verensstemmelse med 4, 5 g 10. Hvedbestyrelsen kan i frbindelse med ptagelse af andre fagfreninger eller dele af fagfreninger, jf. stk. 2, fr en nærmere fastsat peride beslutte at udvide antallet af hvedbestyrelsesmedlemmer med maksimalt 2 persner pr. ptagne fagfrening. Hvedbestyrelsen udgør sammen med kngressen freningens plitiske ledelse. Hvedbestyrelsen vælger i sin midte 1 næstfrmand. Stk. 6 Hvedbestyrelsen knstituerer i sin midte et frretningsudvalg, jf. 12. Hvedbestyrelsen skal tilstræbe en ligelig kønsmæssig repræsentatin. Frretningsudvalget ny-knstitueres i tilfælde af, at der ptages andre freninger g deres medlemmer i DM. Stk. 7 Hvedbestyrelsen fastlægger freningens plitiske arbejde inden fr rammerne fastlagt af kngressen, jf. 13, g gdkender freningens regnskab g budget. Stk. 8 Hvedbestyrelsen kan nedsætte g nedlægge udvalg. Stk. 9 Hvedbestyrelsen frbereder g fastlægger kngressens dagsrden, jf. gså 5, stk. 2. Stk.10 Hvedbestyrelsen mødes sm udgangspunkt 4 gange årligt. 1 Hvedbestyrelsen kan ved frhandlinger m kllektive aftaler delegere sin kmpetence til andre rganisatiner eller sammenslutninger af rganisatiner, g hvedbestyrelsen kan indgå kllektive aftaler, jf. dg 18. Side 7 af 18

8 2 Hvis et hvedbestyrelsesmedlem afhlder rlv eller meddeler frfald i mindst 3 måneder g maksimalt 12 måneder i valgperiden, indtræder suppleanten i hvedbestyrelsen i stedet fr vedkmmende hvedbestyrelsesmedlem i rlvsperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 måneder, indtræder suppleanten varigt fr resten af valgperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem skifter sektr, indtræder suppleanten fr resten af valgperiden. 3 Hvedbestyrelsen nedsætter en valgkmité bestående af 3 medlemmer, sm ikke kan være medlemmer af hvedbestyrelsen. Hvedbestyrelsen kan alternativt udpege en uden fr freningen uvildig advkat til at iagttage, at valg fregår i verensstemmelse med reglerne. 4 Hvedbestyrelsen fastsætter sin egen frretningsrden. 5 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger freningens direktør. 6 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger Magisterbladets redaktør. 7 DM tegnes af mindst t persner i freningen, hvraf den ene skal være frmanden eller næstfrmanden. Den anden kan være enten et frretningsudvalgsmedlem eller freningens direktør. Ved afhændelse g pantsætning af fast ejendm kræves frmandens g t andre hvedbestyrelsesmedlemmers underskrift. 12. Frretningsudvalg Under ansvar fr hvedbestyrelsen varetager frretningsudvalget freningens daglige plitiske arbejde, herunder vedrørende plitiske enkeltsager g implementering af plitikmråder, i verensstemmelse med rammerne fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13. Frretningsudvalget frbereder sager til behandling i hvedbestyrelsen. Frretningsudvalget består af freningens frmand, næstfrmand g 5 hvedbestyrelsesmedlemmer. Knstitueringen til frretningsudvalget har gyldighed fr den peride, fr hvilken frmand g hvedbestyrelse er valgt. I tilfælde af nyvalg af frmand, jf. 14, fretages nyt valg af næstfrmand g medlemmer af freningens frretningsudvalg. Side 8 af 18

9 Direktøren fr freningens sekretariat g redaktøren fr Magisterbladet refererer til frretningsudvalget i det daglige arbejde. Frretningsudvalget fastsætter sin egen frretningsrden, sm skal gdkendes af hvedbestyrelsen. 13. Kngres Kngressen er freningens øverste plitiske myndighed. Kngressen samles til rdinært møde hvert 3. år. Kngressen er sammensat af delegerede fra sektrerne, pensinistsektinen g fra medlemsfra. Kngressen består af 0,5 prcent af freningens medlemmer, der repræsenterer sektrerne g pensinistsektinen, jf. 15, stk. 1-4 g Vejledning m sektrer. Derudver består kngressen af delegerede, der repræsenterer de enkelte medlemsfra, jf. 15, stk. 5, g Vejledning m medlemsfra. Frmanden aflægger beretning på rdinære kngresser. Medlemmer af hvedbestyrelsen er fødte medlemmer af kngressen. Kngressen har følgende beslutningskmpetence: Fastlægger DM s verrdnede plitiske prfil Fastlægger DM s princip- g arbejdsprgram Vedtager den verrdnede øknmiske ramme Vedtager reslutiner g plitiske udtalelser Vedtager større rganisatriske ændringer. Ekstrardinær samling af kngressen kan indkaldes af hvedbestyrelsen. Ekstrardinær samling af kngressen skal derudver afhldes, når 50 kngresdelegerede eller 300 rdinære medlemmer skriftligt anmder hvedbestyrelsen herm. Kngressen indkaldes inden fr 2 måneder. Stk. 6 Indkaldelse til kngressen skal indehlde dagsrden g skal være de delegerede i hænde senest 1 måned før kngressen. Indkaldelse til rdinære kngresser ffentliggøres med freløbig dagsrden i medlemsbladet frud fr møderne. Side 9 af 18

10 Stk. 7 Kngressen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kngresdelegerede er til stede. Såfremt der ikke pnås qurum, afhldes skriftlig afstemning blandt alle kngresdelegerede m beslutningspunkterne. Stk. 8 Kngressen stadfæster g phæver eksklusinssager, jf. 16. Stk. 9 Kngressen vedtager frslag til vedtægtsændringer, jf Kngressen vedtager frslag m freningens pløsning, jf Såfremt et flertal blandt kngresdelegerede vedtager at udtrykke mistillid til frmanden g/eller til hvedbestyrelsen, skal der umiddelbart udskrives nyvalg til frmand g/eller hvedbestyrelse fr resten af valgperiden. Den siddende hvedbestyrelse har ansvaret fr freningens arbejde, indtil en ny er valgt. Under en varslet eller igangværende knflikt, der dækker mere end 1 prcent af freningens rdinære medlemmer, kan der ikke stilles mistillidsvtum til frmanden g/eller hvedbestyrelsen. 2 Kngressen fastsætter selv sin frretningsrden. 3 Imellem t kngressamlinger kan kngressen på skriftligt grundlag træffe afgørelse m sager af hastende karakter. 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse Der afhldes valg af frmand g hvedbestyrelsesmedlemmer samtidig. Valget tilrettelægges g ptælles i henhld til stk. 5 g 9. Frmanden vælges ved direkte valg af alle freningens rdinære medlemmer. Hvis der pstilles flere end 2 kandidater, g ingen pnår abslut flertal af de på kandidaterne afgivne stemmer, fretages mvalg mellem de 2 kandidater, der har pnået flest stemmer. Hvis frmanden fratræder i løbet af valgperiden eller meddeler frfald i mere end 6 måneder vælges en ny frmand fr den resterende del af valgperiden i henhld til bestemmelsen i stk. 2. Er der ved frmandens frfald mindre end 6 måneder tilbage af valgperiden, knstituerer hvedbestyrelsen et af sine medlemmer sm frmand. Hvedbestyrelsesmedlemmets suppleant indtræder i hvedbestyrelsen på vegne af hvedbestyrelsesmedlemmet. Side 10 af 18

11 Hvedbestyrelsen vælges ved direkte valg i sektrerne af g blandt sektrernes medlemmer. Valget fregår i verensstemmelse med stk. 5 g 9, g 11, stk. 13. Pladserne i hvedbestyrelsen frdeles til sektrerne efter sektrernes medlemsantal pr. 6 måneder før afhldelse af valg, jf. dg stk. 6-7 g stk. 9. Sektrerne skal tilstræbe, at pstillingen af kandidater i den enkelte sektr til valget til hvedbestyrelsen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Stk. 6 Studentersektren tildeles fast 3 pladser i hvedbestyrelsen. Stk. 7 Ledersektren tildeles fast 1 plads i hvedbestyrelsen. Stk. 8 Frmanden g hvedbestyrelsen sidder 3 år g kan genvælges maksimalt 3 gange. Valget finder sted således, at den nye hvedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år. Stk. 9 Nærmere retningslinjer fr pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valgets tilrettelæggelse g gennemførelse fastlægges af valgkmitéen, jf. stk. 5 g 11, stk Valg til kngres Sektrbestyrelserne franstalter selv valg af delegerede til kngressen. Pladserne i kngressen frdeles til de enkelte sektrer efter medlemsantallet i sektren, jf. dg stk. 2-4, g 13, stk Sektrerne skal tilstræbe, at valget af kandidater i den enkelte sektr til kngressen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Studentersektren tildeles fast 20 pladser i kngressen. Ledersektren tildeles fast 5 pladser i kngressen. Pensinistsektinen tildeles fast 5 pladser i kngressen. Medlemsfra har hver p til 5 pladser i kngressen, jf. Vejledning m medlemsfra. Side 11 af 18

12 Stk. 6 Valg af kngresdelegerede sker efter valget til frmand, hvedbestyrelsen g sektrbestyrelserne. Valget gælder i 3 år. Stk. 7 Kngresdelegerede kan enten repræsentere en sektr, pensinistsektinen eller et medlemsfrum. Kngresdelegerede har én stemme på kngressen. Stk. 8 Dersm en kngresdelegerets primære medlemskab af en sektr eller af et medlemsfrum phører, udtræder den pågældende straks af kngressen. I stedet indtræder suppleanten. Dersm en kngresdelegeret suppleant indtræder sm medlem af kngressen, udpeges en ny suppleant fr den resterende valgperide. Stk. 9 Nærmere pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valg af kngresdelegerede gdkendes af hvedbestyrelsen, jf. 11, stk. 9 g Eksklusin Hvedbestyrelsen kan ekskludere et medlem. Eksklusinen, sm skal være skriftligt begrundet, skal frelægges fr kngressen ved det førstkmmende møde eller afgøres på skriftligt grundlag, jf. 13, stk. 13. Kngressen kan stadfæste eller phæve eksklusinen. Kngresbehandlingen har ikke psættende virkning på hvedbestyrelsens beslutning, sm skal effektueres umiddelbart. Ekskluderede medlemmer kan genptages efter beslutning af hvedbestyrelsen. Det ekskluderede medlem har mulighed fr at anke et eventuelt afslag til kngressen. 17. Kntingent Medlemmer betaler et kntingent, hvis størrelse fastsættes af hvedbestyrelsen. Kntingentet betales fra g med den 1. i den måned, i hvilken medlemsrettigheder træder i kraft. Hvedbestyrelsen fastsætter regler m betaling af kntingent. Et medlem, sm trds påkrav ikke har betalt pkrævet kntingent, kan slettes sm medlem af freningen. Et medlem, der er slettet med restance, kan sm hvedregel kun genptages md betaling af denne restance. I frbindelse med genptagelse kan der aftales en afdragsrdning fr restancen. Ved udmeldelse eller sletning fasthlder DM kravet. Side 12 af 18

13 Hvedbestyrelsen kan vedtage pkrævning af ekstrakntingent i frbindelse med strejke eller lckut. Hvedbestyrelsen kan helt eller delvis undtage grupper af medlemmer fr betaling af ekstrakntingent. Hvedbestyrelsen kan vedtage reduceret kntingent fr grupper af medlemmer. 18. Indgåelse g frnyelse af verenskmster Inden frnyelsen af verenskmsterne med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det ffentlige skal frhandlingsresultatet/mæglingsfrslaget frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til bindende urafstemning. Dette gælder gså tilslutningsverenskmster. Inden indgåelse g frnyelse af verenskmster med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det private skal frhandlingsresultatet frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til vejledende urafstemning, jf. 10, stk. 2 g 4. Dette gælder gså ledige medlemmer, der er placeret i den sektr, hvr afstemningen finder sted. 19. Urafstemning Hvr et spørgsmål i henhld til denne vedtægt skal afgøres ved urafstemning, gennemføres afstemningen efter nedenstående regler. Alle freningens rdinære medlemmer deltager i afstemningen, der sm udgangspunkt er elektrnisk, jf. dg 18. Resultatet af urafstemning er bindende. Afstemningen skal finde sted senest 3 uger efter, at beslutning herm er fretaget. Resultatet af afstemningen pgøres af en af hvedbestyrelsen nedsat valgkmité, jf. 11, stk Regnskab Freningens regnskabsår er kalenderåret. Side 13 af 18

14 Regnskaberne revideres af 2 revisrer, hvraf den ene skal være statsautriseret revisr i et statsautriseret revisinsfirma, den anden medlem af freningen. Revisrerne må ikke være medlemmer af hvedbestyrelsen. Revisrerne vælges af kngressen fr en 3-årig peride. Revisinen skal være afsluttet g revisrernes eventuelle bemærkninger afleveret til hvedbestyrelsen senest den 1. april. 21. Ændring af vedtægten Ændringer af vedtægten kan kun ske, såfremt der ved kngressens samling er flertal herfr blandt kngressens delegerede. Frslag m vedtægtsændring kan stilles af hvedbestyrelsen g kngressen. Frslag fra medlemmerne m vedtægtsændring indsendes til hvedbestyrelsen, der frelægger frslag fr kngressen, jf. 5, stk. 2 g 11, stk Freningens pløsning Beslutning m freningens phør kræver t tredjedele majritet af de afgivne stemmer først på kngressen, jf. 13, stk. 10, derefter ved urafstemning. Medlemmer er, uanset beslutning m freningens phør, pligtige til at betale kntingent, så længe dette måtte være nødvendigt til dækning af freningens gæld. Er der ved urafstemning truffet beslutning m freningens phør, indkalder hvedbestyrelsen senest 14 dage efter stemmeptællingen til ekstrardinær kngres, der skal træffe beslutning m anvendelse af freningens frmue. 23. Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den 1. april Overgangsbestemmelser fremgår af Overgangsbestemmelser g tidsplan fr afhldelse af valg til frmand, sektrbestyrelse, hvedbestyrelse g kngres. Side 14 af 18

15 Samtidig hermed phæves de tidligere sektrers, selvstændige sektiners, netværks g tværgående klubbers vedtægter. Side 15 af 18

16 Vejledning m medlemsfra Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra, såfremt mindst 50 medlemmer stiller frslag herm. Hvedbestyrelsen kan gså på eget initiativ prette medlemsfra. Et medlemsfrum vælger en styregruppe bestående af p til 5 medlemmer. Medlemsfra vælger selv delegerede til kngressen, jf. Vedtægtens 13 g 15, stk. 5. Styregruppen franstalter valg hvert 3. år. Der er mulighed fr at være medlem af flere medlemsfra. Stk. 6 Medlemsfra kan stille frslag til hvedbestyrelsen m aktiviteter. Stk. 7 Ved vedtægtens vedtagelse består følgende medlemsfra: Tillidsrepræsentant Ligestilling Administratin, rganisatin g plitik Kultur, sprg g kmmunikatin Naturvidenskab, sundhed g miljø Uddannelse, didaktik g frskning Stk. 8 Medlemmer, der ønsker medlemskab af frum fr tillidsrepræsentanter, skal være tillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentantsuppleanter, klubbestyrelsesmedlemmer eller klubbestyrelsesmedlemssuppleanter, eller kntaktpersner inden fr det private mråde. Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 16 af 18

17 Vejledning m sektrer Ved vedtægtens vedtagelse består følgende sektrer: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling Studenter Ledere. Ledige medlemmer kan selv vælge, i hvilken af nedenstående sektrer de indgår: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling. Ledige medlemmer i ledersektren kan vælge at frtsætte i ledersektren i p til 1 år eller indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Efter 1 år vælger ledige ledere at indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Ledige medlemmer indplaceres i én af de i stk. 2 nævnte sektrer, såfremt de ikke træffer et valg. De har dg altid frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr inden fr stk. 2, jf. gså vedtægternes 5. Ledere, der har kmpetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller sm har indstillingsret til at ansætte g afskedige akademiske medarbejdere, er medlem i ledersektren. De kan ikke være medlemmer i andre sektrer. Kun medlemmer, der pfylder betingelserne i 1. punktum, kan være medlemmer i ledersektren. Stk. 6 Studentermedlemmer kan ikke verflyttes til en anden sektr. Medlemmer i andre sektrer kan ikke verflyttes til studentersektren. Stk. 7 Sektrbestyrelserne vælges af g blandt de pågældende sektrers medlemmer i henhld til sektrernes vedtægter. Stk. 8 Vedtægter inkl. valgregler fr sektrerne vedtages af sektrerne g gdkendes i hvedbestyrelsen. Side 17 af 18

18 Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 18 af 18

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere