Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)"

Transkript

1 Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber 9. Medlemsfra 10. Sektrer 11. Hvedbestyrelse 12. Frretningsudvalg 13. Kngres 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse 15. Valg til kngres 16. Eksklusin 17. Kntingent 18. Indgåelse af de generelle verenskmster 19. Urafstemning 20. Regnskab 21. Ændring af vedtægten 22. Freningens pløsning 23. Ikrafttræden g vergangsbestemmelser Side 1 af 18

2 1. Navn Freningens navn er Dansk Magisterfrening (DM) 2. Hjemsted Freningen har hvedkntr i Frederiksberg Kmmune. 3. Frmål DM er medlemmernes frening. DM er en fagfrening, der har til frmål at fremme medlemmernes kllektive g individuelle interesser på arbejdsmarkedet. DM varetager medlemmernes interesser inden fr løn, arbejdsvilkår, phavsrettigheder, faglige- g sciale frhld i relatin til arbejdslivet. DM engagerer g markerer sig lkalt, natinalt g internatinalt fr at skabe de bedste resultater fr medlemmerne. 4. Medlemskab DM ptager alle universitetsuddannede. Ordinære medlemmer har fulde rettigheder i freningen, jf. 5 stk. 3. Alle medlemmer er rdinære medlemmer med undtagelse af følgende medlemskategrier: Studerende, jf. stk. 3 Pensinister, jf. stk. 5, g Passive medlemmer, jf. stk. 6. Alle studerende, ptaget på en universitetsuddannelse, er ptagelsesberettigede sm studentermedlemmer. Studentermedlemmer, der har afsluttet deres uddannelse, frtsætter sm rdinære medlemmer, jf. stk. 2. Hvedbestyrelsen kan beslutte at ptage persner g grupper med anden uddannelsesbaggrund sm rdinære medlemmer. Ordinære medlemmer, sm kan vergå til alderspensin, efterløn eller flkepensin, frtsætter sm pensinistmedlemmer i pensinistsektinen, jf. 5, stk. 10, medmindre de frtsat er erhvervsaktive. Stk. 6 Medlemmer, der hverken er beskæftigede eller arbejdssøgende inden fr freningens mråde, kan efter ansøgning verflyttes til passivt medlemskab. Medlemmer, der vergår til passivt medlemskab, har ingen valgret eller pstillingsret i freningen. Side 2 af 18

3 Stk. 7 Hvedbestyrelsen indgår g gdkender aftaler med internatinale rganisatiner m gæstemedlemskaber. Aftalerne fastlægger gæstemedlemskabers rettigheder g pligter. 5. Medlemmernes rettigheder g pligter Ethvert medlem kan henvende sig direkte til hvedbestyrelsen g sekretariatet m ethvert spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål. Kngresdelegerede kan stille frslag m spørgsmål, sm falder ind under freningens frmål til behandling på kngressen, jf. 13. Freningens rdinære medlemmer, 4, stk. 2, er valgbare g stemmeberettigede g kan øve indflydelse i DM på følgende plitiske niveauer: Klubber Medlemsfra Sektrer Frmand Frretningsudvalg Hvedbestyrelse Kngres. Freningens rdinære medlemmer indgår i en af freningens sektrer efter ansættelsesmråde, men har frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr, jf. stk. 5, 10 g Vejledning m sektrer. Studentermedlemmer indgår i studentersektren, g ledere indgår i ledersektren, jf. Vejledning m sektrer. Studentermedlemmers rettigheder fremgår af Vejledning m studentermedlemmer. Stk. 6 Ledige medlemmer vælger selv, hvilken sektr de ønsker at indgå i, jf. dg 5, stk. 5, g Vejledning m sektrer. Stk. 7 Medlemskab af en sektr giver fulde medlemsrettigheder i en sektr. Stk. 8 DM anbefaler medlemmerne samtidig at være medlem af Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Side 3 af 18

4 Stk. 9 I knfliktsituatiner skal alle medlemmer nøje følge de af hvedbestyrelsen givne direktiver. Medlemmer mfattet af knflikter, sm freningen eller arbejdsgivere har varslet eller iværksat, er berettiget til hel eller delvis erstatning fr tabt arbejdsfrtjeneste, frårsaget af knflikten, jf. gså Reservefndens vedtægter. Hvedbestyrelsen fastsætter erstatningens størrelse. 0 Hvedbestyrelsen pretter en sektin fr pensinister. 6. Indmeldelse g udmeldelse Medlemsrettigheder i henhld til nærværende vedtægt pnås 30 dage efter, at freningen har mdtaget indmeldelsen. DM bekræfter indmeldelsen. Studentermedlemmer pnår medlemsrettigheder straks, jf. 5, stk. 5. Bistand fra DM i sager m løn- g ansættelsesvilkår ydes kun til medlemmer, sm på daten fr den udløsende hændelse (eksempelvis tidspunkt fr afgivelse af strejkevarsel g tidspunkt fr afgivelse af psigelse.lign.) har været medlem i mindst 30 dage. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt frfaldent kntingent. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde g efter knkret vurdering dispensere fr kravet i stk. 2. Hvedbestyrelsen fastsætter vilkårene fr en eventuel dispensatin. Udmeldelse af freningen kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse g med 3 måneders varsel. Hvedbestyrelsen kan i knkrete tilfælde dispensere. Når freningen har varslet eller iværksat strejke, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat lckut, kan udmeldelse kun finde sted med hvedbestyrelsens samtykke. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig de frpligtelser, der påhviler vedkmmende på grund af frhld, der pstår inden udmeldelse. 7. Arbejdspladsklubber Medlemmer beskæftiget på samme arbejdsplads kan prette en arbejdspladsklub. Samme arbejdsplads kan gså mfatte tilfælde, hvr medlemmerne på samme arbejdsplads udfører arbejde på frskellige gegrafiske lkaliteter. Side 4 af 18

5 Arbejdspladsklubber kan prettes i en enkelt sektr eller på tværs af sektrer. De kan endvidere prettes i samarbejde med andre fagfreninger. Der kan i de enkelte sektrer prettes klubber fr ledige medlemmer af den pågældende sektr. Klubbernes øknmiske råderum fastlægges af hvedbestyrelsen. Klubbernes vedtægter gdkendes af sektrbestyrelsen eller af hver enkelt sektrbestyrelse, såfremt prettelsen er sket i et samarbejde. Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. 8. Landsklubber, reginale klubber g brancheklubber Der kan inden fr en sektr etableres landsklubber. Under landsklubberne kan der prettes landsdækkende klubber. Der kan på tværs af sektrerne etableres reginale klubber g brancheklubber. De i stk. 1-2 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af sektrbestyrelsen eller i samarbejde mellem sektrbestyrelserne. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr ledighedsberørte medlemmer. Hvedbestyrelsen fastlægger et øknmisk råderum. Ledige medlemmer af ledersektren kan ikke indgå i klubben. Hvedbestyrelsen pretter en tværgående klub fr dimittender, hvri medlemmer kan deltage i maksimalt 2 år. Stk. 6 De i stk. 4-5 nævnte klubbers vedtægter g øknmiske råderum gdkendes af hvedbestyrelsen. Stk. 7 Klubbestyrelserne kan rådgive g indstille frslag til freningens øvrige plitiske rganer. Side 5 af 18

6 9. Medlemsfra Medlemsfra giver freningens medlemmer, på tværs af ansættelsesfrhld, en frmaliseret ramme fr at arbejde med tværgående interesser relateret til arbejdslivet. Hvedbestyrelsen pretter g nedlægger medlemsfra. Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra. Medlemsfra er repræsenteret i kngressen, jf. 15. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m medlemsfra, jf. Vejledning m medlemsfra. 10. Sektrer Der prettes en række sektrer, hvri alle medlemmer med undtagelse af pensinister g passive medlemmer indgår, jf. 5 stk. 3. En sektrbestyrelse behandler g afgør alle anliggender, sm alene vedrører frhldene fr den pågældende sektr samt anliggender, der af hvedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektrbestyrelsen. En sektrbestyrelse kan indgå frpligtende aftaler, sm alene vedrører sektrens medlemmer i verensstemmelse med DM s plitik, sm fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13, inden fr sektrens øknmiske ramme. I tilfælde af tvivl, m et bestemt anliggende skal afgøres af hvedbestyrelsen eller en sektrbestyrelse, bestemmer hvedbestyrelsen, hvr anliggendet skal afgøres. Hvedbestyrelsen fastsætter nærmere regler m sektrer, jf. Vejledning m sektrer. Stk. 6 Der afhldes valg til sektrbestyrelserne hvert 3. år. Sektrbestyrelserne tiltræder 1. januar det følgende år efter valget. Medlemmer af sektrbestyrelserne kan genvælges maksimalt 3 gange. Side 6 af 18

7 11. Hvedbestyrelse, sammensætning g funktin Hvedbestyrelsen består af 23 medlemmer heraf en frmand, jf. dg stk. 3. Hvedbestyrelsen kan ved kvalificeret flertal ptage andre fagfreninger g dele af fagfreninger g deres medlemmer i DM. De indplaceres sm medlemmer i freningen i verensstemmelse med 4, 5 g 10. Hvedbestyrelsen kan i frbindelse med ptagelse af andre fagfreninger eller dele af fagfreninger, jf. stk. 2, fr en nærmere fastsat peride beslutte at udvide antallet af hvedbestyrelsesmedlemmer med maksimalt 2 persner pr. ptagne fagfrening. Hvedbestyrelsen udgør sammen med kngressen freningens plitiske ledelse. Hvedbestyrelsen vælger i sin midte 1 næstfrmand. Stk. 6 Hvedbestyrelsen knstituerer i sin midte et frretningsudvalg, jf. 12. Hvedbestyrelsen skal tilstræbe en ligelig kønsmæssig repræsentatin. Frretningsudvalget ny-knstitueres i tilfælde af, at der ptages andre freninger g deres medlemmer i DM. Stk. 7 Hvedbestyrelsen fastlægger freningens plitiske arbejde inden fr rammerne fastlagt af kngressen, jf. 13, g gdkender freningens regnskab g budget. Stk. 8 Hvedbestyrelsen kan nedsætte g nedlægge udvalg. Stk. 9 Hvedbestyrelsen frbereder g fastlægger kngressens dagsrden, jf. gså 5, stk. 2. Stk.10 Hvedbestyrelsen mødes sm udgangspunkt 4 gange årligt. 1 Hvedbestyrelsen kan ved frhandlinger m kllektive aftaler delegere sin kmpetence til andre rganisatiner eller sammenslutninger af rganisatiner, g hvedbestyrelsen kan indgå kllektive aftaler, jf. dg 18. Side 7 af 18

8 2 Hvis et hvedbestyrelsesmedlem afhlder rlv eller meddeler frfald i mindst 3 måneder g maksimalt 12 måneder i valgperiden, indtræder suppleanten i hvedbestyrelsen i stedet fr vedkmmende hvedbestyrelsesmedlem i rlvsperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 måneder, indtræder suppleanten varigt fr resten af valgperiden. Såfremt et hvedbestyrelsesmedlem skifter sektr, indtræder suppleanten fr resten af valgperiden. 3 Hvedbestyrelsen nedsætter en valgkmité bestående af 3 medlemmer, sm ikke kan være medlemmer af hvedbestyrelsen. Hvedbestyrelsen kan alternativt udpege en uden fr freningen uvildig advkat til at iagttage, at valg fregår i verensstemmelse med reglerne. 4 Hvedbestyrelsen fastsætter sin egen frretningsrden. 5 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger freningens direktør. 6 Hvedbestyrelsen ansætter g afskediger Magisterbladets redaktør. 7 DM tegnes af mindst t persner i freningen, hvraf den ene skal være frmanden eller næstfrmanden. Den anden kan være enten et frretningsudvalgsmedlem eller freningens direktør. Ved afhændelse g pantsætning af fast ejendm kræves frmandens g t andre hvedbestyrelsesmedlemmers underskrift. 12. Frretningsudvalg Under ansvar fr hvedbestyrelsen varetager frretningsudvalget freningens daglige plitiske arbejde, herunder vedrørende plitiske enkeltsager g implementering af plitikmråder, i verensstemmelse med rammerne fastlagt af hvedbestyrelsen g kngressen, jf. 11 g 13. Frretningsudvalget frbereder sager til behandling i hvedbestyrelsen. Frretningsudvalget består af freningens frmand, næstfrmand g 5 hvedbestyrelsesmedlemmer. Knstitueringen til frretningsudvalget har gyldighed fr den peride, fr hvilken frmand g hvedbestyrelse er valgt. I tilfælde af nyvalg af frmand, jf. 14, fretages nyt valg af næstfrmand g medlemmer af freningens frretningsudvalg. Side 8 af 18

9 Direktøren fr freningens sekretariat g redaktøren fr Magisterbladet refererer til frretningsudvalget i det daglige arbejde. Frretningsudvalget fastsætter sin egen frretningsrden, sm skal gdkendes af hvedbestyrelsen. 13. Kngres Kngressen er freningens øverste plitiske myndighed. Kngressen samles til rdinært møde hvert 3. år. Kngressen er sammensat af delegerede fra sektrerne, pensinistsektinen g fra medlemsfra. Kngressen består af 0,5 prcent af freningens medlemmer, der repræsenterer sektrerne g pensinistsektinen, jf. 15, stk. 1-4 g Vejledning m sektrer. Derudver består kngressen af delegerede, der repræsenterer de enkelte medlemsfra, jf. 15, stk. 5, g Vejledning m medlemsfra. Frmanden aflægger beretning på rdinære kngresser. Medlemmer af hvedbestyrelsen er fødte medlemmer af kngressen. Kngressen har følgende beslutningskmpetence: Fastlægger DM s verrdnede plitiske prfil Fastlægger DM s princip- g arbejdsprgram Vedtager den verrdnede øknmiske ramme Vedtager reslutiner g plitiske udtalelser Vedtager større rganisatriske ændringer. Ekstrardinær samling af kngressen kan indkaldes af hvedbestyrelsen. Ekstrardinær samling af kngressen skal derudver afhldes, når 50 kngresdelegerede eller 300 rdinære medlemmer skriftligt anmder hvedbestyrelsen herm. Kngressen indkaldes inden fr 2 måneder. Stk. 6 Indkaldelse til kngressen skal indehlde dagsrden g skal være de delegerede i hænde senest 1 måned før kngressen. Indkaldelse til rdinære kngresser ffentliggøres med freløbig dagsrden i medlemsbladet frud fr møderne. Side 9 af 18

10 Stk. 7 Kngressen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kngresdelegerede er til stede. Såfremt der ikke pnås qurum, afhldes skriftlig afstemning blandt alle kngresdelegerede m beslutningspunkterne. Stk. 8 Kngressen stadfæster g phæver eksklusinssager, jf. 16. Stk. 9 Kngressen vedtager frslag til vedtægtsændringer, jf Kngressen vedtager frslag m freningens pløsning, jf Såfremt et flertal blandt kngresdelegerede vedtager at udtrykke mistillid til frmanden g/eller til hvedbestyrelsen, skal der umiddelbart udskrives nyvalg til frmand g/eller hvedbestyrelse fr resten af valgperiden. Den siddende hvedbestyrelse har ansvaret fr freningens arbejde, indtil en ny er valgt. Under en varslet eller igangværende knflikt, der dækker mere end 1 prcent af freningens rdinære medlemmer, kan der ikke stilles mistillidsvtum til frmanden g/eller hvedbestyrelsen. 2 Kngressen fastsætter selv sin frretningsrden. 3 Imellem t kngressamlinger kan kngressen på skriftligt grundlag træffe afgørelse m sager af hastende karakter. 14. Valg af frmand g hvedbestyrelse Der afhldes valg af frmand g hvedbestyrelsesmedlemmer samtidig. Valget tilrettelægges g ptælles i henhld til stk. 5 g 9. Frmanden vælges ved direkte valg af alle freningens rdinære medlemmer. Hvis der pstilles flere end 2 kandidater, g ingen pnår abslut flertal af de på kandidaterne afgivne stemmer, fretages mvalg mellem de 2 kandidater, der har pnået flest stemmer. Hvis frmanden fratræder i løbet af valgperiden eller meddeler frfald i mere end 6 måneder vælges en ny frmand fr den resterende del af valgperiden i henhld til bestemmelsen i stk. 2. Er der ved frmandens frfald mindre end 6 måneder tilbage af valgperiden, knstituerer hvedbestyrelsen et af sine medlemmer sm frmand. Hvedbestyrelsesmedlemmets suppleant indtræder i hvedbestyrelsen på vegne af hvedbestyrelsesmedlemmet. Side 10 af 18

11 Hvedbestyrelsen vælges ved direkte valg i sektrerne af g blandt sektrernes medlemmer. Valget fregår i verensstemmelse med stk. 5 g 9, g 11, stk. 13. Pladserne i hvedbestyrelsen frdeles til sektrerne efter sektrernes medlemsantal pr. 6 måneder før afhldelse af valg, jf. dg stk. 6-7 g stk. 9. Sektrerne skal tilstræbe, at pstillingen af kandidater i den enkelte sektr til valget til hvedbestyrelsen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Stk. 6 Studentersektren tildeles fast 3 pladser i hvedbestyrelsen. Stk. 7 Ledersektren tildeles fast 1 plads i hvedbestyrelsen. Stk. 8 Frmanden g hvedbestyrelsen sidder 3 år g kan genvælges maksimalt 3 gange. Valget finder sted således, at den nye hvedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år. Stk. 9 Nærmere retningslinjer fr pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valgets tilrettelæggelse g gennemførelse fastlægges af valgkmitéen, jf. stk. 5 g 11, stk Valg til kngres Sektrbestyrelserne franstalter selv valg af delegerede til kngressen. Pladserne i kngressen frdeles til de enkelte sektrer efter medlemsantallet i sektren, jf. dg stk. 2-4, g 13, stk Sektrerne skal tilstræbe, at valget af kandidater i den enkelte sektr til kngressen sker bredt fr at tilgdese en ligelig kønsmæssig repræsentatin af sektrens medlemmer. Studentersektren tildeles fast 20 pladser i kngressen. Ledersektren tildeles fast 5 pladser i kngressen. Pensinistsektinen tildeles fast 5 pladser i kngressen. Medlemsfra har hver p til 5 pladser i kngressen, jf. Vejledning m medlemsfra. Side 11 af 18

12 Stk. 6 Valg af kngresdelegerede sker efter valget til frmand, hvedbestyrelsen g sektrbestyrelserne. Valget gælder i 3 år. Stk. 7 Kngresdelegerede kan enten repræsentere en sektr, pensinistsektinen eller et medlemsfrum. Kngresdelegerede har én stemme på kngressen. Stk. 8 Dersm en kngresdelegerets primære medlemskab af en sektr eller af et medlemsfrum phører, udtræder den pågældende straks af kngressen. I stedet indtræder suppleanten. Dersm en kngresdelegeret suppleant indtræder sm medlem af kngressen, udpeges en ny suppleant fr den resterende valgperide. Stk. 9 Nærmere pstilling af kandidater, tidsfrister g øvrige frhld i frbindelse med valg af kngresdelegerede gdkendes af hvedbestyrelsen, jf. 11, stk. 9 g Eksklusin Hvedbestyrelsen kan ekskludere et medlem. Eksklusinen, sm skal være skriftligt begrundet, skal frelægges fr kngressen ved det førstkmmende møde eller afgøres på skriftligt grundlag, jf. 13, stk. 13. Kngressen kan stadfæste eller phæve eksklusinen. Kngresbehandlingen har ikke psættende virkning på hvedbestyrelsens beslutning, sm skal effektueres umiddelbart. Ekskluderede medlemmer kan genptages efter beslutning af hvedbestyrelsen. Det ekskluderede medlem har mulighed fr at anke et eventuelt afslag til kngressen. 17. Kntingent Medlemmer betaler et kntingent, hvis størrelse fastsættes af hvedbestyrelsen. Kntingentet betales fra g med den 1. i den måned, i hvilken medlemsrettigheder træder i kraft. Hvedbestyrelsen fastsætter regler m betaling af kntingent. Et medlem, sm trds påkrav ikke har betalt pkrævet kntingent, kan slettes sm medlem af freningen. Et medlem, der er slettet med restance, kan sm hvedregel kun genptages md betaling af denne restance. I frbindelse med genptagelse kan der aftales en afdragsrdning fr restancen. Ved udmeldelse eller sletning fasthlder DM kravet. Side 12 af 18

13 Hvedbestyrelsen kan vedtage pkrævning af ekstrakntingent i frbindelse med strejke eller lckut. Hvedbestyrelsen kan helt eller delvis undtage grupper af medlemmer fr betaling af ekstrakntingent. Hvedbestyrelsen kan vedtage reduceret kntingent fr grupper af medlemmer. 18. Indgåelse g frnyelse af verenskmster Inden frnyelsen af verenskmsterne med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det ffentlige skal frhandlingsresultatet/mæglingsfrslaget frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til bindende urafstemning. Dette gælder gså tilslutningsverenskmster. Inden indgåelse g frnyelse af verenskmster med arbejdsgiverne vedrørende DM-medlemmers ansættelse i det private skal frhandlingsresultatet frelægges de medlemmer, der er mfattet af verenskmsten, til vejledende urafstemning, jf. 10, stk. 2 g 4. Dette gælder gså ledige medlemmer, der er placeret i den sektr, hvr afstemningen finder sted. 19. Urafstemning Hvr et spørgsmål i henhld til denne vedtægt skal afgøres ved urafstemning, gennemføres afstemningen efter nedenstående regler. Alle freningens rdinære medlemmer deltager i afstemningen, der sm udgangspunkt er elektrnisk, jf. dg 18. Resultatet af urafstemning er bindende. Afstemningen skal finde sted senest 3 uger efter, at beslutning herm er fretaget. Resultatet af afstemningen pgøres af en af hvedbestyrelsen nedsat valgkmité, jf. 11, stk Regnskab Freningens regnskabsår er kalenderåret. Side 13 af 18

14 Regnskaberne revideres af 2 revisrer, hvraf den ene skal være statsautriseret revisr i et statsautriseret revisinsfirma, den anden medlem af freningen. Revisrerne må ikke være medlemmer af hvedbestyrelsen. Revisrerne vælges af kngressen fr en 3-årig peride. Revisinen skal være afsluttet g revisrernes eventuelle bemærkninger afleveret til hvedbestyrelsen senest den 1. april. 21. Ændring af vedtægten Ændringer af vedtægten kan kun ske, såfremt der ved kngressens samling er flertal herfr blandt kngressens delegerede. Frslag m vedtægtsændring kan stilles af hvedbestyrelsen g kngressen. Frslag fra medlemmerne m vedtægtsændring indsendes til hvedbestyrelsen, der frelægger frslag fr kngressen, jf. 5, stk. 2 g 11, stk Freningens pløsning Beslutning m freningens phør kræver t tredjedele majritet af de afgivne stemmer først på kngressen, jf. 13, stk. 10, derefter ved urafstemning. Medlemmer er, uanset beslutning m freningens phør, pligtige til at betale kntingent, så længe dette måtte være nødvendigt til dækning af freningens gæld. Er der ved urafstemning truffet beslutning m freningens phør, indkalder hvedbestyrelsen senest 14 dage efter stemmeptællingen til ekstrardinær kngres, der skal træffe beslutning m anvendelse af freningens frmue. 23. Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den 1. april Overgangsbestemmelser fremgår af Overgangsbestemmelser g tidsplan fr afhldelse af valg til frmand, sektrbestyrelse, hvedbestyrelse g kngres. Side 14 af 18

15 Samtidig hermed phæves de tidligere sektrers, selvstændige sektiners, netværks g tværgående klubbers vedtægter. Side 15 af 18

16 Vejledning m medlemsfra Medlemmer kan stille frslag m prettelse af medlemsfra, såfremt mindst 50 medlemmer stiller frslag herm. Hvedbestyrelsen kan gså på eget initiativ prette medlemsfra. Et medlemsfrum vælger en styregruppe bestående af p til 5 medlemmer. Medlemsfra vælger selv delegerede til kngressen, jf. Vedtægtens 13 g 15, stk. 5. Styregruppen franstalter valg hvert 3. år. Der er mulighed fr at være medlem af flere medlemsfra. Stk. 6 Medlemsfra kan stille frslag til hvedbestyrelsen m aktiviteter. Stk. 7 Ved vedtægtens vedtagelse består følgende medlemsfra: Tillidsrepræsentant Ligestilling Administratin, rganisatin g plitik Kultur, sprg g kmmunikatin Naturvidenskab, sundhed g miljø Uddannelse, didaktik g frskning Stk. 8 Medlemmer, der ønsker medlemskab af frum fr tillidsrepræsentanter, skal være tillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentantsuppleanter, klubbestyrelsesmedlemmer eller klubbestyrelsesmedlemssuppleanter, eller kntaktpersner inden fr det private mråde. Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 16 af 18

17 Vejledning m sektrer Ved vedtægtens vedtagelse består følgende sektrer: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling Studenter Ledere. Ledige medlemmer kan selv vælge, i hvilken af nedenstående sektrer de indgår: Offentlig Privat Uddannelse, frskning g frmidling. Ledige medlemmer i ledersektren kan vælge at frtsætte i ledersektren i p til 1 år eller indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Efter 1 år vælger ledige ledere at indgå i én af de i stk. 2 nævnte sektrer. Ledige medlemmer indplaceres i én af de i stk. 2 nævnte sektrer, såfremt de ikke træffer et valg. De har dg altid frit valg til at lade sig verflytte til en anden sektr inden fr stk. 2, jf. gså vedtægternes 5. Ledere, der har kmpetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller sm har indstillingsret til at ansætte g afskedige akademiske medarbejdere, er medlem i ledersektren. De kan ikke være medlemmer i andre sektrer. Kun medlemmer, der pfylder betingelserne i 1. punktum, kan være medlemmer i ledersektren. Stk. 6 Studentermedlemmer kan ikke verflyttes til en anden sektr. Medlemmer i andre sektrer kan ikke verflyttes til studentersektren. Stk. 7 Sektrbestyrelserne vælges af g blandt de pågældende sektrers medlemmer i henhld til sektrernes vedtægter. Stk. 8 Vedtægter inkl. valgregler fr sektrerne vedtages af sektrerne g gdkendes i hvedbestyrelsen. Side 17 af 18

18 Stk. 9 Hvedbestyrelsen kan vedtage ændringer g tilføjelser i vejledningen. Side 18 af 18

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Destination Bornholm ApS. for Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Destination Bornholm ApS. for Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskntrakt mellem Brnhlms Reginskmmune/ Brnhlms Vækstfrum g Destinatin Brnhlm ApS fr 2016-2018 Indstillet af Brnhlms Vækstfrum, den Gdkendt af Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget, den 1 Kntraktens

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 2. MARTS 2006, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 2. marts 2006 Side: 46 Til behandling frelå:

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Aftale. Mellem. Puljemidler

Aftale. Mellem. Puljemidler Aftale Mellem Naalakkersuisut g Atrfillit Kattuffiat m Decentral pulje til individuelle tillæg. 23 FEB. 2010 1. Puljemidler Der er afsat en decentral pulje på 0,5 af lønsummen pr. 30. juni 2009 svarende

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere