Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening"

Transkript

1 Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1

2 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold til medlemmer og eksterne samarbejdspartnere. Foreningen er intet uden medlemmerne, medarbejderne og det omkringliggende samfund, som den er en integreret del af. Foreningens arbejde og udvikling beror afgørende på et aktivt medlemsdemokrati. Foreningens medlemmer er både ejere og brugere. Ejerne fastlægger den politiske retning og udøver demokratisk kontrol. Brugere er modtagere af de serviceydelser, der tilbydes. Formålet med ledelseskataloget er at skabe overblik og sammenhæng i forhold til de delelementer, der tilsammen udgør rammerne for ledelsen af Dansk Psykolog Forening. Ledelseskataloget indeholder: Vision, mission og værdier: Visionen er de langsigtede mål som DP gerne vil opnå, missionen beskriver DP s grundlæggende formål og værdierne er udtryk for den måde, som bestyrelsen gerne vil arbejde på. Union Governance er overordnede principper og målsætninger for god fagforeningsledelse i DP og omhandler strategisk ledelse, bestyrelsen ansvar og opgaver, samspillet med medlemmer og eksterne interessenter samt åbenhed og kontrol. Forretningsorden (Board Governance) er konkrete retningslinjer for det daglige politiske arbejde før, under og mellem bestyrelsesmøderne og beskriver opgaver og samarbejdsrelationer mellem formanden, næstformanden, bestyrelsesmedlemmerne, udvalg, arbejdsgrupper og decentrale enheder. Politisk administrativt samarbejde er en beskrivelse af samarbejdet mellem bestyrelsens medlemmer og medarbejderne i DP s sekretariat og er en generel forudsætning for hele ledelseskataloget og for det daglige arbejde i DP. Afsnittet er under redigering og følger senere. Vedtægter: DP s love er de formelle rammer for foreningens virke og indeholder blandt andet regler om foreningens formål (missionen), hvem der kan være medlemmer, den politiske organisation med generalforsamling, bestyrelse og udvalg, og DP s økonomi mm. Arbejdsprogrammet indeholder de strategiske mål og konkrete indsatsområder, som DP skal arbejde for at opnå i en generalforsamlingsperiode. 2

3 Forord:... 2 Vision, mission og værdier... 4 Union Governance... 5 I. Strategisk styring... 6 II. Den politiske ledelses arbejde og ansvar... 6 III. Den administrative ledelses arbejde og ansvar... 8 IV. Medlemmernes rolle og samspil med foreningen... 9 V. Eksterne interessenters rolle og betydning for foreningen... 9 VI. Åbenhed og gennemsigtighed... 9 VII. Årsregnskab, revision og kontrol Forretningsorden (Board Governance) for politisk opgavevaretagelse i DP BILAG 1 til Forretningsordenen BILAG 2 til Forretningsordenen Politisk administrativt samarbejde... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Politisk administrativt samarbejde i DP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. A. Principper... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Retningslinjer for samarbejdet mellem politikere og medarbejdere i DP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3

4 Vision, mission og værdier Vision: Dansk Psykolog Forening skal sikre psykologernes vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Mission: Fra 2 i Dansk Psykolog Forenings love: At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. At fremme interessen for psykologien, psykologisk forskning, praktisk psykologisk arbejde, uddannelse og efteruddannelse. At fremme samarbejdet mellem psykologer og andre fag. At arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel. Værdier: Bestyrelsens værdier: Med respekt, dialog og loyalitet arbejder vi målrettet, resultatorienteret og demokratisk. 4

5 Union Governance Union Governance er et ledelsesværktøj, der indeholder principper og målsætninger for god ledelse af Dansk Psykolog Forening og har som formål at sætte en høj standard for god fagforeningsledelse. Med foreningens ledelse forstås både den politiske ledelse og den administrative ledelse af foreningen. Union Governance er blevet til efter inspiration fra principper for god virksomhedsledelse som kendes fra erhvervslivet (Corporate Governance) og lignende principper inden for organisationsverdenen. Dansk Psykolog Forening har arbejdet med Union Governance siden Målgrupperne for Union Governance er foreningens ledelse, medarbejdere, medlemmer og andre interesserede. Union Governance handler om ledelsens overordnede opgaver og ansvar i forhold til den strategiske ledelsesopgave. Formålet med Union Governance er at: Understøtte høje standarder for god fagforeningsledelse i Dansk Psykolog Forening. Inspirere til professionel ledelse af Dansk Psykolog Forening. Fastholde og udvikle tillid og engagement hos Dansk Psykolog Forenings medlemmer, medarbejdere og øvrige interessenter. Bidrage til synlighed af DP s struktur, adgangsveje til indflydelse samt gennemsigtighed i ledelsens beslutninger og prioriteringer. 5

6 I. Strategisk styring Formålet med strategisk styring er at sikre retning for foreningens arbejde, således at arbejdet og foreningens udvikling sker rettidigt og i overensstemmelse med de politiske mål og prioriterede indsatsområder samt i sammenhæng med udviklingen i faget, medlemsskaren og samfundet. Foreningens ledelse har det overordnede ansvar for foreningens strategiske styring, herunder at sikre en løbende opfølgning på de strategiske mål og prioriterede indsatsområder, foretage eventuelle justeringer og nye prioriteringer, hvis forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig, være på forkant med udviklingen og identificere eventuelle nye målsætninger samt at vurdere eventuelle kritiske faktorer. Plan for strategisk styring af arbejdsprogrammet Arbejdsprogrammet vedtages af generalforsamlingen og gælder for 2 år. Foreningens politiske ledelse udarbejder i god tid før en generalforsamling udkast til nyt arbejdsprogram for den kommende periode. Udkastet sendes til høring hos alle faste udvalg, arbejdsgrupper og decentrale enheder inden endeligt udkast udarbejdes. Foreningens politiske ledelse beslutter efter generalforsamlingen en plan for at igangsætte arbejdet med arbejdsprogrammets strategiske mål og indsatsområder. På baggrund heraf udarbejdes der kommissorier for de enkelte faste udvalgs og arbejdsgruppers opgaver. II. Den politiske ledelses arbejde og ansvar Den politiske ledelse er bestyrelsen, formand henholdsvis forretningsudvalg og næstformand. Der er stort personsammenfald mellem niveauerne, men opgaverne og rollerne er forskellige. Det er den politiske ledelses ansvar at forestå en effektiv strategisk styring af foreningen, samt udøve overordnet kontrol med den administrative ledelses arbejde. Den strategiske styring består i at: Udvikle foreningen i retning af vores vision. Sikre at foreningens aktiviteter understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram. Løbende evaluering og justering af foreningens arbejde i takt med udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet. Sikre udvikling og positionering af psykologprofessionen. Sikre rammerne for levering af relevant service af høj kvalitet til medlemmerne. Understøtte et aktivt medlemsdemokrati. Understøtte medlemmernes aktive engagement og reelle indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling. Være kvalificeret sparringspartner for den administrative ledelse. Den politiske ledelse har et særligt ansvar for at varetage alle medlemmers interesser. Som bestyrelsesmedlem har man derfor aldrig for eksempel en bestemt sektion, kreds eller selskab som bagland. 1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen varetager den politiske ledelse samt den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen. Bestyrelsens væsentligste opgaver er blandt andet at: 6

7 Være særligt opmærksom på, at foreningen arbejder for alle medlemmers interessevaretagelse. I forlængelse af generalforsamlingens beslutninger, at fastlægge de overordnede politiske mål og strategier samt følge op på disse. Sikre klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning, opfølgning og strategisk styring. Udvælge en kvalificeret administrativ ledelse og fastlægge den administrative ledelses ansættelsesforhold. Formulere sine prioriteringer klart og entydigt, så de kan implementeres af den administrative ledelse. Sikre medlemmernes mulighed for reel faglig og politisk indflydelse. Understøtte faglige og politiske fællesskaber og netværk for medlemmerne. Sikre, at der er gode og konstruktive relationer til foreningens interessenter. Sikre åbenhed om foreningens samlede økonomi og formueforhold. 2. Forretningsudvalgets overordnede opgaver og ansvar Forretningsudvalgets hovedopgaver er at forberede og facilitere bestyrelsens arbejde samt at være sparringspartner for formanden, når større, politiske eller ressourcemæssige beslutninger undtagelsesvist må træffes mellem bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsesmøderne tilrettelægges, så de kan forløbe på bedst mulig måde. 3. Formandens overordnede opgaver og ansvar Formanden er daglig politisk leder af foreningen og tegner foreningen udadtil. Formanden har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne. Formanden har et særligt politisk ansvar for, at understøtte et aktivt medlemsdemokrati blandt andet ved at inddrage medlemmer som sparringspartnere i udvikling af politik såvel som i forhold til faglige spørgsmål adgang til indflydelse er tilgængelig og at beslutningsveje er gennemsigtige for medlemmerne foreningens daglige arbejde understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram samt at der løbende prioriteres og justeres under hensyntagen til udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet. sikre, at der kontinuerligt tages højde for ændrede forudsætninger for at foreningen kan realisere sine mål sikre en løbende opfølgning og at der eventuelt foretages justeringer og nye prioriteringer, hvis forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig. bestyrelsen kan varetage den politiske ledelsesopgave, herunder at bestyrelsens medlemmer kender deres opgave og ansvar samt rolle som udvalgsformand 4. Næstformandens overordnede opgaver og ansvar Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Formanden kan delegere opgaver til næstformanden. Næstformanden har ansvar for at bidrage til såvel som at understøtte varetagelsen af den strategiske ledelsesopgave. Formanden inddrager løbende næstformanden i beslutninger, og næstformanden er sparringspartner for formanden i hverdagen når politiske spørgsmål skal drøftes mellem bestyrelsesmøder. Næstformanden har således et særligt ansvar for at bidrage med nødvendige politiske overvejelser til belysning af aktuelle spørgsmål. 7

8 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Det er en hensigtsmæssigt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver. Alle medlemmer af foreningen kan stille op til personvalg til bestyrelse og formandspost. Der foregår ikke nogen udvælgelse på forhånd. For at kvalificere medlemmernes kandidaturer udarbejdes i god tid før et valg kandidatprofiler, som beskriver de kompetencer, som bestyrelsesarbejdet henholdsvis formandsposten kræver. Heri bør også indgå en beskrivelse af hvilke tidsmæssige krav arbejdet stiller. 6. Introduktion og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer Den afgående bestyrelse tilrettelægger i god tid før valget af ny bestyrelse et introduktionsforløb for den nye bestyrelse. Introduktionsforløbet har til formål at klæde bestyrelsesmedlemmerne på til den politiske ledelsesopgave og gøre dem i stand til at indgå i en kvalificeret dialog om foreningens politiske udvikling. Når bestyrelsen er tiltrådt, tages der stilling til om der herudover skal iværksættes en mere målrettet kompetenceudvikling af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer har derudover selv et ansvar for løbende at holde sig orienteret om foreningens forhold, herunder kerneområder og aktiviteter samt for at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de enkelte medlemmers arbejde og resultater løbende og systematisk evalueres efter klare kriterier Desuden er der en årlig samlet evaluering af bestyrelsens arbejde, hvor blandt andet indgår i hvilket omfang målsætningerne for de prioriterede indsatsområder og politiske strategier er blevet realiseret. III. Den administrative ledelses arbejde og ansvar Den administrative ledelse er direktøren og afdelingscheferne for grupperne (afdelingerne) i sekretariatet. Den administrative ledelse har ansvaret for at forberede og føre de politiske beslutninger ud i livet samt at servicere medlemmerne. Arbejdet sker inden for de overordnede politiske rammer, som sætter retningen for foreningens samlede virke. Den administrative ledelses væsentligste opgaver i forhold til den politiske ledelse er blandt andet at: Kommunikere de nødvendige oplysninger om foreningens virksomhed til den politiske ledelse. Udarbejde oplæg til den politiske ledelse som understøtter, at der kan træffes beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Følge udviklingen i forhold til arbejdsprogrammets strategiske mål og indsatsområder, og holde den politiske ledelse orienteret om aktuelle tendenser og tiltag, som kan få betydning for et indsatsområde. Sikre, at der sker en løbende prioritering og tilpasning af foreningens ressourcer jævnfør principper og retningslinjer for det politisk administrative samarbejde i foreningen. Følge den løbende udvikling i medlemsskaren blandt andet via medlemstal og sekretariatets daglige kontakt med medlemmerne og orientere bestyrelsen om aktuelle tendenser. 8

9 IV. Medlemmernes rolle og samspil med foreningen En forudsætning for god fagforeningsledelse er et godt samspil mellem bestyrelsen og medlemmerne. Foreningens mange meget aktive og engagerede medlemmer bidrager frivilligt til foreningens arbejde og yder et afgørende bidrag til foreningens resultater og udvikling. Medlemmernes engagement og involvering i beslutningerne sikres ved, at medlemmerne får mulighed for, og motiveres til, at udøve deres rettigheder og indflydelse lettest muligt. Indflydelse i foreningen skal være tilgængeligt og reel, og beslutningsveje skal være gennemsigtige. For at styrke medlemsdemokratiet og politikskabelsen er foreningens ledelse løbende opmærksom på, hvordan kommunikationen kan optimeres fra sekretariat og ledelse til medlemmer. Merværdi til medlemmerne Medlemmerne har krav på, at foreningen varetager deres interesser optimalt, og at der udvikles nye ydelser og services, der matcher medlemmernes behov samt at der løbende sker en udvikling og positionering af psykologprofessionen og af foreningens arbejde. Foreningen tilpasser løbende de politiske målsætninger og prioriterede indsatsområder på en sådan måde, at værdien af medlemskabet hele tiden udvikles. Bestyrelsen vurderer løbende om indsatser og mål sammenholdt med foreningens økonomiske situation fortsat er i medlemmernes og foreningens interesser og redegør for det på generalforsamlingen hvert 2. år. Det er til enhver tid den politiske ledelses opgave at foretage prioriteringer, der sikrer foreningens interesser over tid. Enkelte medlemmer kan således ikke udøve indflydelse i foreningen på bekostning af den brede medlemsskares interesser. V. Eksterne interessenters rolle og betydning for foreningen Det er afgørende for foreningens trivsel og fremtidsmuligheder, at foreningen har gode relationer til sine eksterne interessenter, det vil sige enhver ekstern part eller aktør, der enten berøres af foreningens dispositioner, søger indflydelse på foreningens virksomhed eller som foreningen ønsker at påvirke eller samarbejde med. Foreningens politik i relation til eksterne interessenter Foreningens ledelse driver og udvikler foreningen under iagttagen af udviklingen i samfundet og eksterne interessenters aktiviteter. Der stimuleres til dialog og åbnes op for nye strategiske samarbejdspartnere, når der er dagsordener, der kan søges realiseret i fælleskab med andre. Foreningen bør løbende udvikle sine relationer til de eksterne interessenter og søge at udbygge det samlede netværk. I foreningens Kommunikationspolitik og strategi uddybes interessentperspektivet med udgangspunkt i de gensidige forventninger og med respekt for interessenternes rolle og interesse. Dags og fagpressen samt politikere, både på Christiansborg og kommunalt, andre organisationer og NGO er er vigtige interessenter at være i dialog med. VI. Åbenhed og gennemsigtighed Kommunikation er et styringsredskab og middel til at nå foreningens vision og mål. Foreningens kommunikation med medlemmer og øvrige interessenter hviler på seks leveregler: Vi er troværdige Vi går i dialog Vi er åbne 9

10 Vi er offensive Vi er hurtige Vi er til at forstå Foreningen sætter medlemmerne i centrum, når der kommunikeres. Det betyder, at nye initiativer altid har medlemsvinklen for øje. Det er samtidig vigtigt at foreningen er let tilgængelig for medlemmer, der skal have den kortest mulige vej til hjælp, vejledning og indflydelse. Det skal være tydeligt, hvilken service foreningen yder til medlemmerne. Medlemmerne inddrages aktivt i den løbende udvikling af foreningens ydelser og politikker. Bestyrelsens arbejde gøres tilgængeligt for medlemmerne. Både arbejdet med de politiske sager og bestyrelsens organisering og arbejdsform kommunikeres løbende via foreningens medier og i beretningen til generalforsamlingen hvert 2. år. VII. Årsregnskab, revision og kontrol Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Rammerne for revisionens arbejde fremgår af foreningens vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. 1. Årsregnskab Årsregnskabet skal leve op til den højeste standard for fagforeninger og andre organisationer, følge udviklingen i god regnskabsskik og sikre sammenlignelighed med andre fagforeninger. Bestyrelsen sikrer åbenhed om foreningens samlede økonomi og formueforhold. Der udarbejdes et foreningsregnskab, der omfatter hele foreningen, inklusive de decentrale enheder. Derudover tager bestyrelsen stilling til, hvorvidt der skal offentliggøres ikke finansielle oplysninger for eksempel om foreningens drift og arbejdsmiljø. 2. Økonomisk revision Bestyrelsen foretager efter samråd med den administrative ledelse en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence mv. i forbindelse med valg af statsautoriseret revisor. Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem foreningens direktør og revisor. Direktør og eventuelt formand gennemgår sammen med revisor årsregnskabet, drøfter regnskabspraksis på de væsentligste områder og væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt vurderer hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis. Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen, med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner. 3. Politisk revision Bestyrelsens indsats og resultater evalueres mindst en gang årligt af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, med basis i de politiske ansvarsområder og prioriterede indsatsområder. 4. Administrativ revision Samarbejdet mellem bestyrelsen og den administrative ledelse evalueres løbende samt én gang årligt ved en formaliseret dialog. 10

11 Forretningsorden (Board Governance) for politisk opgavevaretagelse i DP Dansk Psykolog Forenings forretningsorden (Board Governance) er retningslinjer for det politiske samarbejde mellem politikerne (formand, næstformand, forretningsudvalg, bestyrelse) og rammer for arbejdet i udvalg, decentrale enheder samt arbejdet som repræsentant for Dansk Psykolog Forening. Det er en guide til hvordan de forskellige politiske aktører agerer i forhold til hinanden, med særlig fokus på hvad der sker før, under, efter og mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde DP s love I Dansk Psykolog Forenings love står der om bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde: 10, stk. 1 5 Bestyrelsens arbejde 10. Bestyrelsen udpeger af sin midte 1 næstformand og mindst 1 medlem til hvert af foreningens faste udvalg. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nedenstående forbehold. Stk. 3 a. Bestyrelsesmøder afholdes ordinært 10 gange om året. Når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det, afholdes yderligere bestyrelsesmøder. Stk. 3 b. Ved formandens forfald træder næstformanden ind i dennes funktion. Stk. 3 c. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 kandidatmedlemmer er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved overenskomst og aftaleforhold samt konfliktforhold har studentermedlemmer ikke stemmeret. Stk. 3 d. Bestyrelsen og forretningsudvalget fører beslutningsprotokol, som offentliggøres på foreningens hjemmeside samt via elektroniske nyhedsbreve. Stk. 3 e. Bestyrelsen har pligt til at inddrage enkelte kredse, sektioner og tillidsrepræsentanter i sager, der direkte angår disse. Stk. 4. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der på dagsordenen er spørgsmål, der særligt vedrører disse. Stk. 5. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Ved hvert møde fastsættes, hvilke punkter der er åbne, og hvilke der er lukkede. Bestyrelsen har i tilknytning hertil (jf. 9 stk. 2) besluttet følgende: 1. Deltagerkreds i bestyrelsens møder Det bør tilstræbes, at alle bestyrelsesmedlemmer deltager i alle bestyrelsesmøder. Førstesuppleanten for kandidatmedlemmer modtager materiale, som udsendes i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmateriale sendes også til øvrige suppleanter, hvis de anmoder om det. Førstesuppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret uden stemmeret. Der ydes dækning for førstesuppleantens omkostninger til transport og fortæring. Hvis bestyrelsen udpeger førstesuppleanten som formand for et fast udvalg eller en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen, deltager førstesuppleanten fast i bestyrelsens møder og modtager bestyrelseshonorar på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11

12 Der skal indkaldes en suppleant, når et ordinært medlem melder forfald i en periode svarende til 2 måneder eller længere. Beslutning om indkaldelse af en suppleant træffes af bestyrelsen eller forretningsudvalget og får umiddelbar virkning. Det ordinære bestyrelsesmedlem genindtræder efter forfaldsperioden. Direktøren og relevante medarbejdere i sekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 2. Forretningsudvalget Bestyrelsen udpeger af bestyrelsens midte en næstformand og yderligere 2 medlemmer, som sammen med formanden udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget forbereder dagsordenen for bestyrelsens møder og prioriterer punkterne, sikrer at punkterne på dagsordenen er tilstrækkeligt oplyst og kan, når det er relevant, komme med forretningsudvalgets indstilling til et eller flere dagsordenspunkter. Forretningsudvalget afgør sager om ansøgninger om tilskud, advokatbistand til medlemmer mv. i det omfang disse falder inden for rammerne af eksisterende principper, politikker mv. Forretningsudvalget behandler sager om foreningens drift og økonomi. Sagerne forelægges efterfølgende bestyrelsen til endelig godkendelse. Øvrige sager, der på grund af tidsnød ikke kan blive behandlet i bestyrelsen, afgøres af forretningsudvalget. Sagerne forelægges efterfølgende for bestyrelsen til orientering. Forretningsudvalgets beslutninger vil således overvejende være direkte forlængelser af foreningens eksisterende politik og kun helt undtagelsesvist træffer forretningsudvalget beslutninger, som afviger herfra. Direktøren deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret. 3. Forberedelse af bestyrelsens møder Bestyrelsen fastlægger en mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder i hele bestyrelsesperioden. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden/direktøren. Indkaldelsen skal indeholde et udkast til dagsorden og bilag. Materiale til bestyrelsesmøder udsendes normalt senest 5 dage før mødet og sådan, at der er en weekend imellem udsendelsen og bestyrelsesmødet. Både dagsorden og bilag sendes både med mail og almindelig post. Eventuelt materiale der eftersendes/omdeles kan også sendes med mail/kopieres til omdeling på mødet. I det omfang, det enkelte bestyrelsesmedlem ud fra dagsordenen har spørgsmål eller ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst, er det medlemmets opgave at skaffe sig den fornødne viden inden mødet. Mangler bestyrelsesmedlemmet viden om politiske forhold sker henvendelse til formand/næstformand inden for deres respektive ressortområder. Politiske dilemmaer bør normalt fremgå af indstillingen. Men det er et vilkår, at man ind i mellem ikke kan skrive alt ind og derfor er det en opgave for formand/næstformand at uddybe mundtligt for bestyrelsesmedlemmet, hvis der er brug for dette. Mangler bestyrelsesmedlemmet alene faktuel viden sker henvendelsen til direktøren eller en af afdelingscheferne, som kan formilde denne. Sekretariatets ledelse kan også orientere om politiske holdninger, som tidligere er blevet besluttet. Direktør/afdelingschefer koordinerer henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer med formand/næstformand og indholdet af henvendelserne indgår i en kort mundtlig fremlæggelse på bestyrelsesmødet. 12

13 4. Dagsorden for bestyrelsens møder Direktøren udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til bestyrelsesdagsorden, som forlægges forretningsudvalget. Direktøren og formanden færdiggør efter forretningsudvalgsmødet dagsordenen for bestyrelsesmødet. Bestyrelsesdagsordenen er opdelt således: Punkter til drøftelse. Punkter til beslutning. Punkter til orientering. Faste dagsordenspunkter er: Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste bestyrelsesmøde. Gennemgang af beslutningsreferat fra seneste møde i forretningsudvalget. Kommunikation og presse. Nyt fra formanden. Nyt fra sekretariatet. Eventuelt. Evaluering af mødet. Herudover indeholder dagsordenen ofte temaer, hvor der ønskes en bredere politisk drøftelse og aktuelle beslutningspunkter, hvor der er brug for en tilbundsgående behandling og stillingtagen til en sag eller et emne. Uden for dagsordenen kan vedlægges yderligere orienteringsmateriale, såsom godkendte referater af faste udvalgs møder, kopi af afsendte høringssvar og breve mv. ( Blå sider ). Der udarbejdes en årsplan for hvornår hvilke temaer behandles i bestyrelsen. Planen revideres løbende, både når nye temaer kommer til og når det besluttes, at et punkt skal tages op igen på et kommende bestyrelsesmøde, samt når behandlingen af et punkt udsættes. Dagsorden og bilag er velforberedte. Som bilag/forside til bilag til alle drøftelses og beslutningspunkter udarbejdes et forklæde efter en ensartet skabelon, indeholdende: Resumé (Kort redegørelse for hvad sagen drejer sig om). Indstilling (Hvad skal bestyrelsen forholde sig til og hvem indstiller). Afhængig af sagens karakter kan indstillingen indeholde enten et eller flere alternative forslag til beslutning eller et eller flere dilemmaer eller scenarier til drøftelse). Baggrund (Uddybning af baggrunden for sagen eventuelt ledsaget af bilag). Økonomi/ressourcer (Omkostninger ved forslaget i forhold til budgettet og eventuelle personaleressourcemæssige konsekvenser). Alle bestyrelsesmedlemmer kan få et punkt på bestyrelsesdagsordenen, forudsat at punktet er tilstrækkeligt belyst og ikke efter foreningens regler hører hjemme et andet sted. Dette drøftes med formanden. Ved beslutnings og drøftelsespunkter skal der fremsendes en sagsfremstilling/et forklæde til sekretariatet senest 1 uge før det forretningsudvalgsmøde, hvor bestyrelsesdagsordenen forberedes. Undtagelsesvis kan et punkt sættes på dagsordenen alligevel, når sagen er af særlig vigtig eller hastende karakter. 5. Bestyrelsesmødet Det tilstræbes, at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. Bestyrelsens møder ledes af formanden. 13

14 Den mundtlige præsentation/sagsfremstilling af et punkt bør være kort. Hvis der deltager gæster, det vil sige medlemmer eller andre udefra under et punkt på dagsordenen bør konteksten for punktets behandling tydeliggøres fra start. Behandlingen af de enkelte punkter bør være målrettet. Der bør kun siges noget under debatten af et punkt, når det tilfører noget nyt. Under mødet giver mødelederen plads til uddybende og opklarende spørgsmål til markerede synspunkter. Sekretariatet kan spørges undervejs og kan i opklaringsfasen af egen drift bidrage med relevante supplerende faktuelle oplysninger, men deltager ikke i den politiske forhandling eller i den endelige konklusion. Der bør være en klar opsamling og konklusion under hvert punkt. Det tilstræbes, at beslutninger tages på baggrund af konsensus, men såfremt der foretages afstemninger, sker det på følgende måde: Alle beslutninger på bestyrelsesmøder afgøres med almindeligt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, idet studentermedlemmerne af bestyrelsen og medlemmer omfattet af DP's grænseaftaler med andre organisationer i bestyrelsen dog ikke kan deltage i beslutninger vedrørende overenskomst og aftaleforhold samt konfliktforhold for kandidater. Et dagsordenspunkt kan afvises/udsættes med almindeligt stemmeflertal. Der skal gennemføres skriftlig afstemning, såfremt ét bestyrelsesmedlem begærer det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Det er et fælles ansvar at nå alle punkter. Den samlede bestyrelse er ansvarlig og loyal i forhold til de beslutninger, der træffes. Drøftelsespunkter: Drøftelsespunkter er sager om nyudvikling eller revurdering af politikker på den lange bane, det vil sige at der indholdsmæssigt i hovedreglen er et længere sigte end indeværende generalforsamlingsperiode. Temaet for drøftelsespunktet præsenteres af den politiske initiativtager/politisk ansvarlige for punktet (formanden/udvalgsformanden etc.). Ved behandling af drøftelsespunkter bruger bestyrelsen sine kompetencer for at få en given sag tilstrækkeligt belyst fra alle relevante vinkler. Det er i første omgang det enkelte bestyrelsesmedlems opgave at markere synspunkter ud fra sit ressortområde, det vil sige i loyalitet over for sit udvalg eller arbejdsgruppe. Dernæst er det bestyrelsesmedlemmets opgave at medvirke til belysningen af et punkt ud fra en mere generel tilgang for at sikre sammenhængen mellem arbejdet i bestyrelsen og de faste udvalg/arbejdsgrupper. Beslutningspunkter: Beslutningspunkter er sager, hvor der er brug for en konkret politisk stillingtagen, typisk om udmøntningen af arbejdsprogrammet eller nye politiske sager samt, forhold om DP s økonomi, udpegninger til eksterne repræsentationer etc. Oftest ligger sagerne på den korte bane, det vil sige inden for indeværende generalforsamlingsperiode, men kan, hvis der er tale om en beslutning om en politik eller strategi, godt have rækkevidde ud over denne periode. 14

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere