Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening"

Transkript

1 Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1

2 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold til medlemmer og eksterne samarbejdspartnere. Foreningen er intet uden medlemmerne, medarbejderne og det omkringliggende samfund, som den er en integreret del af. Foreningens arbejde og udvikling beror afgørende på et aktivt medlemsdemokrati. Foreningens medlemmer er både ejere og brugere. Ejerne fastlægger den politiske retning og udøver demokratisk kontrol. Brugere er modtagere af de serviceydelser, der tilbydes. Formålet med ledelseskataloget er at skabe overblik og sammenhæng i forhold til de delelementer, der tilsammen udgør rammerne for ledelsen af Dansk Psykolog Forening. Ledelseskataloget indeholder: Vision, mission og værdier: Visionen er de langsigtede mål som DP gerne vil opnå, missionen beskriver DP s grundlæggende formål og værdierne er udtryk for den måde, som bestyrelsen gerne vil arbejde på. Union Governance er overordnede principper og målsætninger for god fagforeningsledelse i DP og omhandler strategisk ledelse, bestyrelsen ansvar og opgaver, samspillet med medlemmer og eksterne interessenter samt åbenhed og kontrol. Forretningsorden (Board Governance) er konkrete retningslinjer for det daglige politiske arbejde før, under og mellem bestyrelsesmøderne og beskriver opgaver og samarbejdsrelationer mellem formanden, næstformanden, bestyrelsesmedlemmerne, udvalg, arbejdsgrupper og decentrale enheder. Politisk administrativt samarbejde er en beskrivelse af samarbejdet mellem bestyrelsens medlemmer og medarbejderne i DP s sekretariat og er en generel forudsætning for hele ledelseskataloget og for det daglige arbejde i DP. Afsnittet er under redigering og følger senere. Vedtægter: DP s love er de formelle rammer for foreningens virke og indeholder blandt andet regler om foreningens formål (missionen), hvem der kan være medlemmer, den politiske organisation med generalforsamling, bestyrelse og udvalg, og DP s økonomi mm. Arbejdsprogrammet indeholder de strategiske mål og konkrete indsatsområder, som DP skal arbejde for at opnå i en generalforsamlingsperiode. 2

3 Forord:... 2 Vision, mission og værdier... 4 Union Governance... 5 I. Strategisk styring... 6 II. Den politiske ledelses arbejde og ansvar... 6 III. Den administrative ledelses arbejde og ansvar... 8 IV. Medlemmernes rolle og samspil med foreningen... 9 V. Eksterne interessenters rolle og betydning for foreningen... 9 VI. Åbenhed og gennemsigtighed... 9 VII. Årsregnskab, revision og kontrol Forretningsorden (Board Governance) for politisk opgavevaretagelse i DP BILAG 1 til Forretningsordenen BILAG 2 til Forretningsordenen Politisk administrativt samarbejde... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Politisk administrativt samarbejde i DP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. A. Principper... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Retningslinjer for samarbejdet mellem politikere og medarbejdere i DP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3

4 Vision, mission og værdier Vision: Dansk Psykolog Forening skal sikre psykologernes vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Mission: Fra 2 i Dansk Psykolog Forenings love: At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. At fremme interessen for psykologien, psykologisk forskning, praktisk psykologisk arbejde, uddannelse og efteruddannelse. At fremme samarbejdet mellem psykologer og andre fag. At arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel. Værdier: Bestyrelsens værdier: Med respekt, dialog og loyalitet arbejder vi målrettet, resultatorienteret og demokratisk. 4

5 Union Governance Union Governance er et ledelsesværktøj, der indeholder principper og målsætninger for god ledelse af Dansk Psykolog Forening og har som formål at sætte en høj standard for god fagforeningsledelse. Med foreningens ledelse forstås både den politiske ledelse og den administrative ledelse af foreningen. Union Governance er blevet til efter inspiration fra principper for god virksomhedsledelse som kendes fra erhvervslivet (Corporate Governance) og lignende principper inden for organisationsverdenen. Dansk Psykolog Forening har arbejdet med Union Governance siden Målgrupperne for Union Governance er foreningens ledelse, medarbejdere, medlemmer og andre interesserede. Union Governance handler om ledelsens overordnede opgaver og ansvar i forhold til den strategiske ledelsesopgave. Formålet med Union Governance er at: Understøtte høje standarder for god fagforeningsledelse i Dansk Psykolog Forening. Inspirere til professionel ledelse af Dansk Psykolog Forening. Fastholde og udvikle tillid og engagement hos Dansk Psykolog Forenings medlemmer, medarbejdere og øvrige interessenter. Bidrage til synlighed af DP s struktur, adgangsveje til indflydelse samt gennemsigtighed i ledelsens beslutninger og prioriteringer. 5

6 I. Strategisk styring Formålet med strategisk styring er at sikre retning for foreningens arbejde, således at arbejdet og foreningens udvikling sker rettidigt og i overensstemmelse med de politiske mål og prioriterede indsatsområder samt i sammenhæng med udviklingen i faget, medlemsskaren og samfundet. Foreningens ledelse har det overordnede ansvar for foreningens strategiske styring, herunder at sikre en løbende opfølgning på de strategiske mål og prioriterede indsatsområder, foretage eventuelle justeringer og nye prioriteringer, hvis forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig, være på forkant med udviklingen og identificere eventuelle nye målsætninger samt at vurdere eventuelle kritiske faktorer. Plan for strategisk styring af arbejdsprogrammet Arbejdsprogrammet vedtages af generalforsamlingen og gælder for 2 år. Foreningens politiske ledelse udarbejder i god tid før en generalforsamling udkast til nyt arbejdsprogram for den kommende periode. Udkastet sendes til høring hos alle faste udvalg, arbejdsgrupper og decentrale enheder inden endeligt udkast udarbejdes. Foreningens politiske ledelse beslutter efter generalforsamlingen en plan for at igangsætte arbejdet med arbejdsprogrammets strategiske mål og indsatsområder. På baggrund heraf udarbejdes der kommissorier for de enkelte faste udvalgs og arbejdsgruppers opgaver. II. Den politiske ledelses arbejde og ansvar Den politiske ledelse er bestyrelsen, formand henholdsvis forretningsudvalg og næstformand. Der er stort personsammenfald mellem niveauerne, men opgaverne og rollerne er forskellige. Det er den politiske ledelses ansvar at forestå en effektiv strategisk styring af foreningen, samt udøve overordnet kontrol med den administrative ledelses arbejde. Den strategiske styring består i at: Udvikle foreningen i retning af vores vision. Sikre at foreningens aktiviteter understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram. Løbende evaluering og justering af foreningens arbejde i takt med udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet. Sikre udvikling og positionering af psykologprofessionen. Sikre rammerne for levering af relevant service af høj kvalitet til medlemmerne. Understøtte et aktivt medlemsdemokrati. Understøtte medlemmernes aktive engagement og reelle indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling. Være kvalificeret sparringspartner for den administrative ledelse. Den politiske ledelse har et særligt ansvar for at varetage alle medlemmers interesser. Som bestyrelsesmedlem har man derfor aldrig for eksempel en bestemt sektion, kreds eller selskab som bagland. 1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen varetager den politiske ledelse samt den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen. Bestyrelsens væsentligste opgaver er blandt andet at: 6

7 Være særligt opmærksom på, at foreningen arbejder for alle medlemmers interessevaretagelse. I forlængelse af generalforsamlingens beslutninger, at fastlægge de overordnede politiske mål og strategier samt følge op på disse. Sikre klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning, opfølgning og strategisk styring. Udvælge en kvalificeret administrativ ledelse og fastlægge den administrative ledelses ansættelsesforhold. Formulere sine prioriteringer klart og entydigt, så de kan implementeres af den administrative ledelse. Sikre medlemmernes mulighed for reel faglig og politisk indflydelse. Understøtte faglige og politiske fællesskaber og netværk for medlemmerne. Sikre, at der er gode og konstruktive relationer til foreningens interessenter. Sikre åbenhed om foreningens samlede økonomi og formueforhold. 2. Forretningsudvalgets overordnede opgaver og ansvar Forretningsudvalgets hovedopgaver er at forberede og facilitere bestyrelsens arbejde samt at være sparringspartner for formanden, når større, politiske eller ressourcemæssige beslutninger undtagelsesvist må træffes mellem bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsesmøderne tilrettelægges, så de kan forløbe på bedst mulig måde. 3. Formandens overordnede opgaver og ansvar Formanden er daglig politisk leder af foreningen og tegner foreningen udadtil. Formanden har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne. Formanden har et særligt politisk ansvar for, at understøtte et aktivt medlemsdemokrati blandt andet ved at inddrage medlemmer som sparringspartnere i udvikling af politik såvel som i forhold til faglige spørgsmål adgang til indflydelse er tilgængelig og at beslutningsveje er gennemsigtige for medlemmerne foreningens daglige arbejde understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram samt at der løbende prioriteres og justeres under hensyntagen til udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet. sikre, at der kontinuerligt tages højde for ændrede forudsætninger for at foreningen kan realisere sine mål sikre en løbende opfølgning og at der eventuelt foretages justeringer og nye prioriteringer, hvis forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig. bestyrelsen kan varetage den politiske ledelsesopgave, herunder at bestyrelsens medlemmer kender deres opgave og ansvar samt rolle som udvalgsformand 4. Næstformandens overordnede opgaver og ansvar Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Formanden kan delegere opgaver til næstformanden. Næstformanden har ansvar for at bidrage til såvel som at understøtte varetagelsen af den strategiske ledelsesopgave. Formanden inddrager løbende næstformanden i beslutninger, og næstformanden er sparringspartner for formanden i hverdagen når politiske spørgsmål skal drøftes mellem bestyrelsesmøder. Næstformanden har således et særligt ansvar for at bidrage med nødvendige politiske overvejelser til belysning af aktuelle spørgsmål. 7

8 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Det er en hensigtsmæssigt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver. Alle medlemmer af foreningen kan stille op til personvalg til bestyrelse og formandspost. Der foregår ikke nogen udvælgelse på forhånd. For at kvalificere medlemmernes kandidaturer udarbejdes i god tid før et valg kandidatprofiler, som beskriver de kompetencer, som bestyrelsesarbejdet henholdsvis formandsposten kræver. Heri bør også indgå en beskrivelse af hvilke tidsmæssige krav arbejdet stiller. 6. Introduktion og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer Den afgående bestyrelse tilrettelægger i god tid før valget af ny bestyrelse et introduktionsforløb for den nye bestyrelse. Introduktionsforløbet har til formål at klæde bestyrelsesmedlemmerne på til den politiske ledelsesopgave og gøre dem i stand til at indgå i en kvalificeret dialog om foreningens politiske udvikling. Når bestyrelsen er tiltrådt, tages der stilling til om der herudover skal iværksættes en mere målrettet kompetenceudvikling af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer har derudover selv et ansvar for løbende at holde sig orienteret om foreningens forhold, herunder kerneområder og aktiviteter samt for at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de enkelte medlemmers arbejde og resultater løbende og systematisk evalueres efter klare kriterier Desuden er der en årlig samlet evaluering af bestyrelsens arbejde, hvor blandt andet indgår i hvilket omfang målsætningerne for de prioriterede indsatsområder og politiske strategier er blevet realiseret. III. Den administrative ledelses arbejde og ansvar Den administrative ledelse er direktøren og afdelingscheferne for grupperne (afdelingerne) i sekretariatet. Den administrative ledelse har ansvaret for at forberede og føre de politiske beslutninger ud i livet samt at servicere medlemmerne. Arbejdet sker inden for de overordnede politiske rammer, som sætter retningen for foreningens samlede virke. Den administrative ledelses væsentligste opgaver i forhold til den politiske ledelse er blandt andet at: Kommunikere de nødvendige oplysninger om foreningens virksomhed til den politiske ledelse. Udarbejde oplæg til den politiske ledelse som understøtter, at der kan træffes beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Følge udviklingen i forhold til arbejdsprogrammets strategiske mål og indsatsområder, og holde den politiske ledelse orienteret om aktuelle tendenser og tiltag, som kan få betydning for et indsatsområde. Sikre, at der sker en løbende prioritering og tilpasning af foreningens ressourcer jævnfør principper og retningslinjer for det politisk administrative samarbejde i foreningen. Følge den løbende udvikling i medlemsskaren blandt andet via medlemstal og sekretariatets daglige kontakt med medlemmerne og orientere bestyrelsen om aktuelle tendenser. 8

9 IV. Medlemmernes rolle og samspil med foreningen En forudsætning for god fagforeningsledelse er et godt samspil mellem bestyrelsen og medlemmerne. Foreningens mange meget aktive og engagerede medlemmer bidrager frivilligt til foreningens arbejde og yder et afgørende bidrag til foreningens resultater og udvikling. Medlemmernes engagement og involvering i beslutningerne sikres ved, at medlemmerne får mulighed for, og motiveres til, at udøve deres rettigheder og indflydelse lettest muligt. Indflydelse i foreningen skal være tilgængeligt og reel, og beslutningsveje skal være gennemsigtige. For at styrke medlemsdemokratiet og politikskabelsen er foreningens ledelse løbende opmærksom på, hvordan kommunikationen kan optimeres fra sekretariat og ledelse til medlemmer. Merværdi til medlemmerne Medlemmerne har krav på, at foreningen varetager deres interesser optimalt, og at der udvikles nye ydelser og services, der matcher medlemmernes behov samt at der løbende sker en udvikling og positionering af psykologprofessionen og af foreningens arbejde. Foreningen tilpasser løbende de politiske målsætninger og prioriterede indsatsområder på en sådan måde, at værdien af medlemskabet hele tiden udvikles. Bestyrelsen vurderer løbende om indsatser og mål sammenholdt med foreningens økonomiske situation fortsat er i medlemmernes og foreningens interesser og redegør for det på generalforsamlingen hvert 2. år. Det er til enhver tid den politiske ledelses opgave at foretage prioriteringer, der sikrer foreningens interesser over tid. Enkelte medlemmer kan således ikke udøve indflydelse i foreningen på bekostning af den brede medlemsskares interesser. V. Eksterne interessenters rolle og betydning for foreningen Det er afgørende for foreningens trivsel og fremtidsmuligheder, at foreningen har gode relationer til sine eksterne interessenter, det vil sige enhver ekstern part eller aktør, der enten berøres af foreningens dispositioner, søger indflydelse på foreningens virksomhed eller som foreningen ønsker at påvirke eller samarbejde med. Foreningens politik i relation til eksterne interessenter Foreningens ledelse driver og udvikler foreningen under iagttagen af udviklingen i samfundet og eksterne interessenters aktiviteter. Der stimuleres til dialog og åbnes op for nye strategiske samarbejdspartnere, når der er dagsordener, der kan søges realiseret i fælleskab med andre. Foreningen bør løbende udvikle sine relationer til de eksterne interessenter og søge at udbygge det samlede netværk. I foreningens Kommunikationspolitik og strategi uddybes interessentperspektivet med udgangspunkt i de gensidige forventninger og med respekt for interessenternes rolle og interesse. Dags og fagpressen samt politikere, både på Christiansborg og kommunalt, andre organisationer og NGO er er vigtige interessenter at være i dialog med. VI. Åbenhed og gennemsigtighed Kommunikation er et styringsredskab og middel til at nå foreningens vision og mål. Foreningens kommunikation med medlemmer og øvrige interessenter hviler på seks leveregler: Vi er troværdige Vi går i dialog Vi er åbne 9

10 Vi er offensive Vi er hurtige Vi er til at forstå Foreningen sætter medlemmerne i centrum, når der kommunikeres. Det betyder, at nye initiativer altid har medlemsvinklen for øje. Det er samtidig vigtigt at foreningen er let tilgængelig for medlemmer, der skal have den kortest mulige vej til hjælp, vejledning og indflydelse. Det skal være tydeligt, hvilken service foreningen yder til medlemmerne. Medlemmerne inddrages aktivt i den løbende udvikling af foreningens ydelser og politikker. Bestyrelsens arbejde gøres tilgængeligt for medlemmerne. Både arbejdet med de politiske sager og bestyrelsens organisering og arbejdsform kommunikeres løbende via foreningens medier og i beretningen til generalforsamlingen hvert 2. år. VII. Årsregnskab, revision og kontrol Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Rammerne for revisionens arbejde fremgår af foreningens vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. 1. Årsregnskab Årsregnskabet skal leve op til den højeste standard for fagforeninger og andre organisationer, følge udviklingen i god regnskabsskik og sikre sammenlignelighed med andre fagforeninger. Bestyrelsen sikrer åbenhed om foreningens samlede økonomi og formueforhold. Der udarbejdes et foreningsregnskab, der omfatter hele foreningen, inklusive de decentrale enheder. Derudover tager bestyrelsen stilling til, hvorvidt der skal offentliggøres ikke finansielle oplysninger for eksempel om foreningens drift og arbejdsmiljø. 2. Økonomisk revision Bestyrelsen foretager efter samråd med den administrative ledelse en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence mv. i forbindelse med valg af statsautoriseret revisor. Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem foreningens direktør og revisor. Direktør og eventuelt formand gennemgår sammen med revisor årsregnskabet, drøfter regnskabspraksis på de væsentligste områder og væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt vurderer hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis. Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen, med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner. 3. Politisk revision Bestyrelsens indsats og resultater evalueres mindst en gang årligt af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, med basis i de politiske ansvarsområder og prioriterede indsatsområder. 4. Administrativ revision Samarbejdet mellem bestyrelsen og den administrative ledelse evalueres løbende samt én gang årligt ved en formaliseret dialog. 10

11 Forretningsorden (Board Governance) for politisk opgavevaretagelse i DP Dansk Psykolog Forenings forretningsorden (Board Governance) er retningslinjer for det politiske samarbejde mellem politikerne (formand, næstformand, forretningsudvalg, bestyrelse) og rammer for arbejdet i udvalg, decentrale enheder samt arbejdet som repræsentant for Dansk Psykolog Forening. Det er en guide til hvordan de forskellige politiske aktører agerer i forhold til hinanden, med særlig fokus på hvad der sker før, under, efter og mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde DP s love I Dansk Psykolog Forenings love står der om bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde: 10, stk. 1 5 Bestyrelsens arbejde 10. Bestyrelsen udpeger af sin midte 1 næstformand og mindst 1 medlem til hvert af foreningens faste udvalg. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nedenstående forbehold. Stk. 3 a. Bestyrelsesmøder afholdes ordinært 10 gange om året. Når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det, afholdes yderligere bestyrelsesmøder. Stk. 3 b. Ved formandens forfald træder næstformanden ind i dennes funktion. Stk. 3 c. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 kandidatmedlemmer er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved overenskomst og aftaleforhold samt konfliktforhold har studentermedlemmer ikke stemmeret. Stk. 3 d. Bestyrelsen og forretningsudvalget fører beslutningsprotokol, som offentliggøres på foreningens hjemmeside samt via elektroniske nyhedsbreve. Stk. 3 e. Bestyrelsen har pligt til at inddrage enkelte kredse, sektioner og tillidsrepræsentanter i sager, der direkte angår disse. Stk. 4. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der på dagsordenen er spørgsmål, der særligt vedrører disse. Stk. 5. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Ved hvert møde fastsættes, hvilke punkter der er åbne, og hvilke der er lukkede. Bestyrelsen har i tilknytning hertil (jf. 9 stk. 2) besluttet følgende: 1. Deltagerkreds i bestyrelsens møder Det bør tilstræbes, at alle bestyrelsesmedlemmer deltager i alle bestyrelsesmøder. Førstesuppleanten for kandidatmedlemmer modtager materiale, som udsendes i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmateriale sendes også til øvrige suppleanter, hvis de anmoder om det. Førstesuppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret uden stemmeret. Der ydes dækning for førstesuppleantens omkostninger til transport og fortæring. Hvis bestyrelsen udpeger førstesuppleanten som formand for et fast udvalg eller en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen, deltager førstesuppleanten fast i bestyrelsens møder og modtager bestyrelseshonorar på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11

12 Der skal indkaldes en suppleant, når et ordinært medlem melder forfald i en periode svarende til 2 måneder eller længere. Beslutning om indkaldelse af en suppleant træffes af bestyrelsen eller forretningsudvalget og får umiddelbar virkning. Det ordinære bestyrelsesmedlem genindtræder efter forfaldsperioden. Direktøren og relevante medarbejdere i sekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 2. Forretningsudvalget Bestyrelsen udpeger af bestyrelsens midte en næstformand og yderligere 2 medlemmer, som sammen med formanden udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget forbereder dagsordenen for bestyrelsens møder og prioriterer punkterne, sikrer at punkterne på dagsordenen er tilstrækkeligt oplyst og kan, når det er relevant, komme med forretningsudvalgets indstilling til et eller flere dagsordenspunkter. Forretningsudvalget afgør sager om ansøgninger om tilskud, advokatbistand til medlemmer mv. i det omfang disse falder inden for rammerne af eksisterende principper, politikker mv. Forretningsudvalget behandler sager om foreningens drift og økonomi. Sagerne forelægges efterfølgende bestyrelsen til endelig godkendelse. Øvrige sager, der på grund af tidsnød ikke kan blive behandlet i bestyrelsen, afgøres af forretningsudvalget. Sagerne forelægges efterfølgende for bestyrelsen til orientering. Forretningsudvalgets beslutninger vil således overvejende være direkte forlængelser af foreningens eksisterende politik og kun helt undtagelsesvist træffer forretningsudvalget beslutninger, som afviger herfra. Direktøren deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret. 3. Forberedelse af bestyrelsens møder Bestyrelsen fastlægger en mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder i hele bestyrelsesperioden. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden/direktøren. Indkaldelsen skal indeholde et udkast til dagsorden og bilag. Materiale til bestyrelsesmøder udsendes normalt senest 5 dage før mødet og sådan, at der er en weekend imellem udsendelsen og bestyrelsesmødet. Både dagsorden og bilag sendes både med mail og almindelig post. Eventuelt materiale der eftersendes/omdeles kan også sendes med mail/kopieres til omdeling på mødet. I det omfang, det enkelte bestyrelsesmedlem ud fra dagsordenen har spørgsmål eller ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst, er det medlemmets opgave at skaffe sig den fornødne viden inden mødet. Mangler bestyrelsesmedlemmet viden om politiske forhold sker henvendelse til formand/næstformand inden for deres respektive ressortområder. Politiske dilemmaer bør normalt fremgå af indstillingen. Men det er et vilkår, at man ind i mellem ikke kan skrive alt ind og derfor er det en opgave for formand/næstformand at uddybe mundtligt for bestyrelsesmedlemmet, hvis der er brug for dette. Mangler bestyrelsesmedlemmet alene faktuel viden sker henvendelsen til direktøren eller en af afdelingscheferne, som kan formilde denne. Sekretariatets ledelse kan også orientere om politiske holdninger, som tidligere er blevet besluttet. Direktør/afdelingschefer koordinerer henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer med formand/næstformand og indholdet af henvendelserne indgår i en kort mundtlig fremlæggelse på bestyrelsesmødet. 12

13 4. Dagsorden for bestyrelsens møder Direktøren udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til bestyrelsesdagsorden, som forlægges forretningsudvalget. Direktøren og formanden færdiggør efter forretningsudvalgsmødet dagsordenen for bestyrelsesmødet. Bestyrelsesdagsordenen er opdelt således: Punkter til drøftelse. Punkter til beslutning. Punkter til orientering. Faste dagsordenspunkter er: Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste bestyrelsesmøde. Gennemgang af beslutningsreferat fra seneste møde i forretningsudvalget. Kommunikation og presse. Nyt fra formanden. Nyt fra sekretariatet. Eventuelt. Evaluering af mødet. Herudover indeholder dagsordenen ofte temaer, hvor der ønskes en bredere politisk drøftelse og aktuelle beslutningspunkter, hvor der er brug for en tilbundsgående behandling og stillingtagen til en sag eller et emne. Uden for dagsordenen kan vedlægges yderligere orienteringsmateriale, såsom godkendte referater af faste udvalgs møder, kopi af afsendte høringssvar og breve mv. ( Blå sider ). Der udarbejdes en årsplan for hvornår hvilke temaer behandles i bestyrelsen. Planen revideres løbende, både når nye temaer kommer til og når det besluttes, at et punkt skal tages op igen på et kommende bestyrelsesmøde, samt når behandlingen af et punkt udsættes. Dagsorden og bilag er velforberedte. Som bilag/forside til bilag til alle drøftelses og beslutningspunkter udarbejdes et forklæde efter en ensartet skabelon, indeholdende: Resumé (Kort redegørelse for hvad sagen drejer sig om). Indstilling (Hvad skal bestyrelsen forholde sig til og hvem indstiller). Afhængig af sagens karakter kan indstillingen indeholde enten et eller flere alternative forslag til beslutning eller et eller flere dilemmaer eller scenarier til drøftelse). Baggrund (Uddybning af baggrunden for sagen eventuelt ledsaget af bilag). Økonomi/ressourcer (Omkostninger ved forslaget i forhold til budgettet og eventuelle personaleressourcemæssige konsekvenser). Alle bestyrelsesmedlemmer kan få et punkt på bestyrelsesdagsordenen, forudsat at punktet er tilstrækkeligt belyst og ikke efter foreningens regler hører hjemme et andet sted. Dette drøftes med formanden. Ved beslutnings og drøftelsespunkter skal der fremsendes en sagsfremstilling/et forklæde til sekretariatet senest 1 uge før det forretningsudvalgsmøde, hvor bestyrelsesdagsordenen forberedes. Undtagelsesvis kan et punkt sættes på dagsordenen alligevel, når sagen er af særlig vigtig eller hastende karakter. 5. Bestyrelsesmødet Det tilstræbes, at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. Bestyrelsens møder ledes af formanden. 13

14 Den mundtlige præsentation/sagsfremstilling af et punkt bør være kort. Hvis der deltager gæster, det vil sige medlemmer eller andre udefra under et punkt på dagsordenen bør konteksten for punktets behandling tydeliggøres fra start. Behandlingen af de enkelte punkter bør være målrettet. Der bør kun siges noget under debatten af et punkt, når det tilfører noget nyt. Under mødet giver mødelederen plads til uddybende og opklarende spørgsmål til markerede synspunkter. Sekretariatet kan spørges undervejs og kan i opklaringsfasen af egen drift bidrage med relevante supplerende faktuelle oplysninger, men deltager ikke i den politiske forhandling eller i den endelige konklusion. Der bør være en klar opsamling og konklusion under hvert punkt. Det tilstræbes, at beslutninger tages på baggrund af konsensus, men såfremt der foretages afstemninger, sker det på følgende måde: Alle beslutninger på bestyrelsesmøder afgøres med almindeligt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, idet studentermedlemmerne af bestyrelsen og medlemmer omfattet af DP's grænseaftaler med andre organisationer i bestyrelsen dog ikke kan deltage i beslutninger vedrørende overenskomst og aftaleforhold samt konfliktforhold for kandidater. Et dagsordenspunkt kan afvises/udsættes med almindeligt stemmeflertal. Der skal gennemføres skriftlig afstemning, såfremt ét bestyrelsesmedlem begærer det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Det er et fælles ansvar at nå alle punkter. Den samlede bestyrelse er ansvarlig og loyal i forhold til de beslutninger, der træffes. Drøftelsespunkter: Drøftelsespunkter er sager om nyudvikling eller revurdering af politikker på den lange bane, det vil sige at der indholdsmæssigt i hovedreglen er et længere sigte end indeværende generalforsamlingsperiode. Temaet for drøftelsespunktet præsenteres af den politiske initiativtager/politisk ansvarlige for punktet (formanden/udvalgsformanden etc.). Ved behandling af drøftelsespunkter bruger bestyrelsen sine kompetencer for at få en given sag tilstrækkeligt belyst fra alle relevante vinkler. Det er i første omgang det enkelte bestyrelsesmedlems opgave at markere synspunkter ud fra sit ressortområde, det vil sige i loyalitet over for sit udvalg eller arbejdsgruppe. Dernæst er det bestyrelsesmedlemmets opgave at medvirke til belysningen af et punkt ud fra en mere generel tilgang for at sikre sammenhængen mellem arbejdet i bestyrelsen og de faste udvalg/arbejdsgrupper. Beslutningspunkter: Beslutningspunkter er sager, hvor der er brug for en konkret politisk stillingtagen, typisk om udmøntningen af arbejdsprogrammet eller nye politiske sager samt, forhold om DP s økonomi, udpegninger til eksterne repræsentationer etc. Oftest ligger sagerne på den korte bane, det vil sige inden for indeværende generalforsamlingsperiode, men kan, hvis der er tale om en beslutning om en politik eller strategi, godt have rækkevidde ud over denne periode. 14

Forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg samt retningslinier for sekretariatet 2010 2012

Forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg samt retningslinier for sekretariatet 2010 2012 Godkendt på bestyrelsesmøde 1. juli 2010 Den 07 07 2011 Bilag godkendt på bestyrelsesmøde 21. juni 2011 J.nr. 1.1.8 Forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg samt retningslinier for sekretariatet

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 2017

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 2017 Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 2017 Side 1 af 30 Indhold Forord:... 3 Vision, mission og værdier... 4 Union Governance... 5 Forretningsorden (Board Governance) for politisk opgavevaretagelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere