MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning landsdækkende frivillige sociale organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer"

Transkript

1 MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl For at komme i betragtning til ovennævnte pulje er det en forudsætning, at den sociale indsats er organisationens hovedformål, eller udgør en væsentlig del af organisationens aktiviteter. I henhold til meddelelse om udlodning for 2014 af 10. april 2014 fra Statens Administration udloddes 54,7 mio. kr. til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Uddeling af midler sker med udgangspunkt i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, Lov nr. 696 af 25. juni OBS vedr. ansøgningsfristen Alle ansøgere skal ansøge via ministeriets puljeportal, Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2014 kl Efter dette tidspunkt vil ansøgningsmaterialet blive inaktivt, og det vil ikke længere være muligt at ansøge. Puljeportalen har til formål at sikre gennemsigtighed overfor ansøgeren i ansøgningsprocessen og at alle ansøgere bliver behandlet ens. I forbindelse med sagsbehandling af LOTFRI-puljen betyder dette, at Puljestyring ikke vil kontakte ansøgere, der fik tildelt LOTFRI-midler sidste år, såfremt Puljestyring ikke har modtaget jeres ansøgning. 1. Betingelserne for at komme i betragtning ved fordeling af puljen. Organisationen skal opfylde følgende betingelser: være formaliseret som en juridisk person have eksisteret i mindst to år (der skal foreligge afsluttede reviderede årsregnskaber) efter sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte og være hjemmehørende i Danmark have en omsætning på mindst kr. i senest afsluttede årsregnskab. Desuden skal et af følgende kriterier være opfyldt. Organisationen skal: a) i de seneste 2 afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling b) være godkendt efter ligningslovens 8 A til løbende at modtage personlige gaver c) tilbagevendende have gennemført selvstændige, ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsva- side 1

2 rende for de 2 seneste år. Det er en forudsætning, at organisationen yder en indsats i form af konkret støtte til organisationens målgruppe og generelt varetager målgruppens interesser. Desuden er det en forudsætning, at den sociale indsats er organisationens hovedformål eller udgør en væsentlig del af organisationens aktiviteter, og at disse foregår i Danmark. Frivillig indsats skal være en del af organisationens aktiviteter. Ved et socialt formål eller en social aktivitet forstås formål eller aktivitet, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer, eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Uden for ovennævnte afgrænsning falder organisationer, hvis formål eller aktiviteter udelukkende er af generel forebyggende karakter, dvs. kulturelle og underholdende formål/aktiviteter, idrætsaktiviteter og lign. Organisationer, der har mulighed for at opnå driftstilskud fra andre tips- og lottopuljer, kan ikke modtage tilskud fra puljen. Derfor kan organisationer, der f.eks. modtager driftstilskud fra ministeriets tips- og lottopuljer til handicaporganisationer eller ældreorganisationer ikke komme i betragtning. 2. Principper for fordeling af midlerne Fordeling af midlerne til de berettigede organisationer sker efter principperne nedenfor. Kriterierne er godkendt af Finansudvalget ved aktstykke nr. 189 af 21. marts Puljen udgør i 2014 ca. 54,7 mio. kr. Principper for fordelingen af puljen: pct. af puljen fordeles efter organisationens omsætning, pct. af puljen fordeles efter organisationens egenfinansiering, dvs. størrelsen af de privat indsamlede midler. Det samlede tilskud beregnes efter 2 adskilte beregninger dels efter organisationens omsætning og dels efter egenfinansiering. De 2 beregninger lægges sammen og udgør tilskuddet til den enkelte organisation. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 7,5 mill. kr. 1. Tilskuddet efter omsætning udgør som hovedregel et gennemsnitsbeløb, som undtagelse herfra gælder, at mindre organisationer tildeles en procentdel (40 pct.) af omsætningen. 2. Tilskuddet efter egenfinansiering ved privat indsamlede midler udgør en procentdel af det indsamlede beløb. Denne procentdel er ens for alle, dog undtaget de organisationer, der når det samlede maksimumbeløb/tilskudsloft på 7,5 mill. kr. 3. Ansøgningsprocedure Ansøgning samt de heri nævnte bilag skal indsendes elektronisk til Puljestyring via ministeriets online ansøgningsportal puljeportalen. Der henvises til vejledningen om de enkelte punkter i ansøgningsskemaet. Som dokumentation for at organisationen opfylder betingelserne for at være berettiget til tilskud, skal organisationens vedtægter og godkendte reviderede årsregnskaber for de to senest afsluttede regnskabsår vedhæftes ansøgningen. Desuden skal de to sidste årsberetninger vedhæftes. Hvis sådanne ikke fore- side 2

3 ligger vedhæftes i stedet en kortfattet beretning, hvori der redegøres for organisationens virksomhed eller dokumentation for, at organisationen opfylder kriterierne i pkt. 1 ovenfor. Der skal gives oplysninger om den frivillige sociale indsats i organisationen, se pkt i ansøgningsskemaet. Der skal vedhæftes en kopi af anmeldelsen til politiet af offentlig indsamling, som har fundet sted i de to senest afsluttede regnskabsår, samt kopi af politimyndighedens godkendelse. Hvis en afholdt indsamling ikke har krævet godkendelse af en politimyndighed, redegøres der kort for indsamlingens omfang vedlagt promotionsmateriale og lign. Hvis organisationen ikke har gennemført en landsdækkende indsamling, skal der vedhæftes dokumentation for, at organisationen er godkendt af told- og skattemyndighederne til at modtage fradragsberettigede gaver efter ligningslovens 8 A. Hvis organisationen hverken har gennemført en landsdækkende indsamling eller er godkendt efter ligningslovens 8 A, skal der vedhæftes dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner for de 2 seneste år. Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold samt en kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter skal vedhæftes. Til brug for beregning af tilskuddet skal der gives oplysning om omsætningen og om størrelsen af privat indsamlede midler i det senest afsluttede regnskabsår. Organisationens revisor skal endvidere udfylde og underskrive to erklæringer på baggrund af de angivne tal, samt den samlede ansøgning. Erklæringerne vedhæftes ansøgningen elektronisk. Hvis organisationen foretager landsdækkende indsamlinger regelmæssigt, men ikke hvert år, kan overskuddet fra den seneste indsamling deles og medtages som en forholdsmæssig del i det/de år, hvor der ikke er foretaget landsindsamling. 4. Periodiseret budget Alle ansøgere, der opnår tilskud fra puljen, skal efterfølgende udarbejde et periodiseret driftsbudget, der skal fremsendes via puljeportalen. I denne vejledning findes en oversigt over tilskudsberettigede udgifter, som, hvis der opnås tilskud, skal indsendes og efterfølgende godkendes af Puljestyring, førend udbetaling påbegyndes. Dette har baggrund i statens nye budgetregler. Tilskudsberettigede udgifter I det midlerne gives til foreningernes drift, har foreningerne selv mulighed for at beskrive konkrete budgetposter. Dette gøres i det periodiserede budgetskema, der skal indsendes, såfremt der opnås tilskud. Der kan søges om støtte til følgende poster: Lønudgifter til aflønning af projektleder og medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. For ikke fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter budgetteres med antal timer og sats pr. time Udgifter til offentlig transport. Udgifter til transport i egen bil, der højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km. (kr. 2,10 / km i Indkøb af IT-udstyr. side 3

4 Andre materielle anskaffelser. Aktiviteter, skal specificeres. Øvrige, skal specificeres. Lovpligtige forsikringer, herunder ansvars- og arbejdsskadeforsikringer. Revisionsudgifter Der kan ikke søges tilskud til: Aktiviteter i udlandet. Kommerciel virksomhed. Periodiseret budget i tilfælde af bevilget tilskud. Efter tildeling af evt. tilskud, skal der udfyldes og indsendes et periodiseret årsbudget via Puljeportalen. Budgetskemaet findes på puljeportalen under menupunktet fordelte puljer, på LOTFRI-puljens side. Udgifterne i årsbudgettet skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Hvis der er tale om tilskud på under ,00 kr. samles udgifterne i én måned og hele det tildelte beløb udbetales samlet, når Puljestyring har modtaget og godkendt projektets udbetalingsblanket samt budget. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis driftstilskuddet f. eks. skal anvendes til afholdelse af to konferencer inden for dette år, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Hvis der er tale om et samlet tilskud på under ,00 kr. samles udgifterne i én måned, hvorefter det samlede tilskud kan udbetales på én gang. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (kr. 2,10 / km i 2014), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på Puljeportalen. Satsen skal angives i budgettet. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. No- side 4

5 ten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt og indsendt. 5. Praktiske oplysninger OBS Ny procedure vedr. tilbagemelding til ansøgere om mangelfuld ansøgning Såfremt en organisation er berettiget til at modtage LOTFRI-midler beregnes tilskuddet efter et objektivt beregningsmodul, hvor ansøgers indtastede tal vedr. egenfinansiering og omsætning bestemmer det tildelte beløb. Det er derfor ikke muligt for Puljestyring at færdiggøre sagsbehandlingen og fastsættelse af tilskuddene førend alle ansøgere har afleveret materiale, der opfylder nærværende vejlednings dokumentationsbetingelser. Når ansøgerne er indkommet screener Puljestyring derfor ansøgerne for eventuelle mangler. Såfremt en ansøger mangler at fremsende dokumentation, fremsender Puljestyring rykker herom med en rimelig frist. I den forbindelse svarer Puljestyring gerne på spørgsmål om udarbejdelse af dokumentationen både telefonisk og på skrift. Såfremt dokumentationen ikke er endelig tilvejebragt ved fristens udløb, vil udmøntning af puljen blive forsinket, jf. ovenstående proces vedr. dokumentation for indtastning i beregningsmodulet. Det er derfor både i ansøgers og ministeriets interesse, at ansøgerne indenfor fristen lever op til nærværende vejlednings dokumentationskrav. Ansøgningsfristen er 24. oktober 2014 kl Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne forelagt ministeren til godkendelse. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i december Socialfaglige spørgsmål og spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Spørgsmål bedes rettet til Pia Søberg og Arne Egegård Jensen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. Efter udmøntning af puljen kan budgetskema findes på puljens side under menupunktet Fordelte puljer. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på Puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. OBS ny procedure vedr. elektronisk indtastning Ansøgere, skal som noget nyt indtaste tal vedr. omsætning og egenfinansiering elektronisk på ministeriets puljeportal i forbindelse med udarbejdelse af online-ansøgningen. Desuden skal der vedhæftes specifikation fra revisor vedrørende de indtastede tal. På næste side findes en gennemgang af ansøgningsskemaets enkelte punkter. Her skal de enkelte felter udfyldes elektronisk. side 5

6 Ansøgningsskemaets enkelte punkter Ad 2.2 Årsberetning: Hvis der ikke er udarbejdet årsberetning vedhæftes en kortfattet redegørelse for organisationens virksomhed. Det skal af årsberetning eller redegørelse fremgå, at organisationen opfylder de generelle godkendelseskriterier, se vejledningens pkt.1. Er dette ikke tilfældet må uddybende kommentarer vedhæftes som bilag. Ad 4.1.Dokumentation for at være landsdækkende organisation: Her vedhæftes dokumentation for hvilke af betingelserne for at være landsdækkende, som organisationen opfylder, se vejledningens pkt. 1. Hvis indsamlingsaktiviteten er af en sådan karakter, at der ikke behøves polititilladelse, vedhæftes en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionsmateriale eller lignende. Hvis organisationen ikke har gennemført en landsdækkende indsamling, skal vedhæftes dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner for de 2 seneste år. Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes omfang samt en kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter fordelt i regionerne bedes vedlagt Generelt om omsætning og egenfinansiering - pkt. 7.1: Hvis organisationen tillige arbejder ud fra kommercielle interesser afgives kun oplysninger for den del af organisationens virksomhed, der vedrører den ikke-kommercielle del. Omsætningsbeløbet i pkt anvendes til fordeling af 33 pct. af puljen. Egenfinansieringen i pkt anvendes til fordeling af 67 pct. af puljen. (se vejledningens pkt. 2) Ad 7.2. De angivne beløb i 7.1. skal dokumenteres af revisor i form af en underskreven specifikation, som dokumenterer, hvilke beløb i årsregnskabet de indtastede beløb er sammensat af. Dette skal anføres for hvert punkt i skemaet. Specifikationen skal være påtegnet af revisor. Hvis sammentællingen af elementerne til den enkelte post ikke kan ses direkte i årsregnskabet, vedhæftes andet materiale, som dokumenterer sammentælling til summen i den enkelte post. Materialet skal være påtegnet af revisor. Specifikt om pkt Oplysninger til brug for beregning af tilskud: Egenfinansiering Ved opgørelsen af egenfinansieringens størrelse må ikke medregnes værdien af naturalier eller midler modtaget fra stat, amt, kommune eller offentlige institutioner i øvrigt, herunder bevillinger i henhold til lovgivning, tilskud fra Danske Spil A/S, totalisator- og brevduespil, Momsfonden eller andre offentlige fonde. Endvidere må ikke medregnes tilskud modtaget fra EU og tilsvarende internationale organisationer. Endelig må ikke medregnes overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio og TV2 m.v. I pkt oplyses: Ad Regnskabsår: Oplysninger gives for det seneste regnskabsår. Hvis organisationen har forskudt regnskabsår eller et af årene dækker en periode forskellig fra 12 måneder, skal dette udtrykkeligt anføres. Ad Omsætning: Defineret som summen af samtlige driftsindtægter, der fremgår af årsregnskabet. Værdien af naturalier må ikke medregnes. Ad Overskud ved myndighedsgodkendte indsamlinger: fx lotterier, tombolaer, kollekter og lignende. Underskud sættes til nul. Ad Medlemskontingenter: abonnementsindtægter og bidrag fra såvel private enkeltpersoner som private fonde, legater, stiftelser og lignende. Ad Indtægt ved arv: Arv fra boer opgjort som den i årsregnskabet indtægtsførte arv med fradrag af skifteafgift, skifteomkostninger og arveafgift. Ad : Overskud ved arrangementer samt ved salg af handelsartikler: Fx julekort, julehæfter, postkort, bøger, blade posters, plakater, aktivitetsmateriale, annoncer og lignende. Bemærk, at der anføres overskud og ikke omsætning. Ad Bidrag, t ilskud og donationer modtaget fra andre organisationer: Bidrag etc. organisationen har modtaget fra andre private, danske organisationer, herunder gaver. Ad Bidrag, tilskud og donationer, ydet til andre organisationer: Bidrag etc. den ansøgende organisation har ydet til andre private, danske organisationer. Ad Total: Summen af beløb anført i ansøgningsske maets punkter vedr. egenfinansiering summeres side 6

7 automatisk. Bidraget yder til andre organisationer anføres med et positivt beløb, som automatisk fratrækkes. Ad pkt. 7.3: Erklæringen vedr. de angivne beløb for omsætning og egenfinansiering skal underskrives af en statsautorise- ret eller registreret revisor, og dennes stempel skal være påført, og vedhæftes efterfølgende online-ansøgningen. side 7

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere