Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr Corporate R /S CV A olding H ets N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Nets i tal MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt mere end 7,8 millioner DIGITALE IDENTITETER i norden 195 Mio 195 Millioner betalingsservice transaktioner 3,8 Mio e-boks har 3,8 millioner brugere Nets administrerer terminaler Årsrapport

3 Indhold Forord 4 Ledelsesberetning 5 Forretningsgrundlag Aktionærer Struktur Hoved- og nøgletal Strategi Økonomi Cards Payments, Information & esecurity Teller Merchant Solutions Ledelse og organisation Samfundsansvar (CSR) Risici og sikkerhed Udsigterne for 2013 Ledelsespåtegning 12 Den uafhængige revisors erklæringer 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 Noter til koncernregnskabet og årsregnskabet 24 3 Årsrapport 2012

4 Forord Med købet af Finlands største betalingskortvirksomhed, Luottokunta i 2012 er Nets nu Europas næststørste kortprocessor målt på antal kortbetalinger. Den strategiske baggrund for købet er, at markedet for betalingsløsninger går i retning af at blive internationalt og globalt, og det stiller øgede krav til Nets. For at Nets kan servicere sine nordiske kunder optimalt, forblive en konkurrencedygtig og værdiskabende samarbejdspartner og have kapacitet og kompetence til at følge kunderne ud i verden er det afgørende med fortsat øget forretningsvolumen og deraf følgende skalafordele. En anden vigtig begivenhed i 2012 har været implementeringen af en betalingskortløsning for en stor nordisk bank. Løsningen, som omfatter håndtering af betalingskort i Norden, Baltikum og Østeuropa, betyder, at banken kan fokusere på kerneforretningen. For Nets har denne kontrakt ligeledes bidraget til en markant vækst i transaktionsmængden. I begyndelsen af 2012 indgik Nets aftale med de danske banker om at modernisere den danske betalingsinfrastruktur. Det er positivt, at Nets også i de kommende år kan være garant for en sikker og effektiv udvikling af den infrastruktur, der er selve fundamentet for at afvikle elektroniske betalinger i Danmark. Digitalisering og automatisering af processer er ofte afgørende for at forbedre omkostningseffektiviteten. Nets bidrager til dette gennem en multikanal-distributionsløsning (Nets Share), elektronisk signering med e-signering og elektronisk postkasse med e-boks. I 2012 har Nets indgået flere vigtige kontrakter, som styrker Nets rolle på dette marked. Fremtidens løsninger inden for kontaktløse betalinger og mobilbetalinger er også et område, som Nets har fokuseret på. Udviklingen af specielt mobilbetalinger er en af de mest fremtrædende markedstrends på betalingsområdet, og vi oplever i øjeblikket en markant skærpet konkurrence fra globale konkurrenter og helt nye aktører uden for den finansielle sektor. Nets er i samarbejde med flere nordiske banker i gang med at udvikle løsninger vedrørende fremtidens betalinger, og Nets er således godt rustet til at imødegå denne konkurrence har budt på mange udfordringer, og jeg vil gerne takke Nets medarbejdere for deres store engagement og villighed til at yde en ekstra indsats, når det har været nødvendigt. Jeg vil også benytte lejligheden til at byde velkommen til de mange dygtige finske medarbejdere, som er blevet en del af Nets efter købet af Luottokunta. Ser vi på årets tal, er det tilfredsstillende, at vi samtidig med købet af Luottokunta som primo 2013 har ændret navn til Nets Oy - har været i stand til at nå målet for årets omsætning og resultat af de primære driftsaktiviteter. Omsætningen i 2012 steg således med 7 % i forhold til sidste år til 6,0 mia. kr. Resultatet af de primære driftsaktiviteter faldt som forventet - med 3 % til 724 mio. kr. i I 2011 iværksatte vi en lang række initiativer, som skulle højne kundetilfredsheden. Disse initiativer er blevet yderligere intensiveret i Det er derfor glædeligt, at vi i de seneste kundetilfredshedsundersøgelser kan konstatere, at indsatsen har virket, og at kunderne bedømmer os mere positivt. Vi har dog endnu ikke nået et tilfredsstillende niveau på alle parametre, og vi vil derfor i den kommende tid fortsætte indsatsen med uformindsket styrke. I 2013 vil vi koncentrere os om at skabe yderligere værdi for vores eksisterende kunder og udnytte og optimere Nets ressourcer og kompetencer bedst muligt. Vi skal indfri kundernes forventninger til os som leverandør og strategisk samarbejdspartner med en stærk konkurrencekraft, et højt serviceniveau, de bedste produkter og en dyb markeds- og forretningsforståelse. Samtidig er det afgørende for Nets fremtidige position i Finland, at vi beviser over for de finske kunder, at vi vil fortsætte med at levere den høje service og kvalitet, de er vant til. Nets er godt på vej til at blive en international koncern, og væksten bygger på ønsket om at skabe værdi for kunderne. Kun ved fortsat at øge vores styrke kan vi i fremtiden begå os på et stærkt konkurrencebetonet internationalt marked og vinde nye markedsandele. Mette Kamsvåg Administrerende direktør/ceo Årsrapport

5 Ledelsesberetning Forretningsgrundlag Nets Holding A/S formål er gennem datterselskaber at udvikle, sælge og driftsafvikle systemer og services på markedet for betalingskort, betalingsformidling og relateret information samt anden virksomhed, der er forbundet hermed. Aktionærer Selskabskapitalen i Nets Holding A/S udgør 184,4 mio. kr. Følgende ejere har anmeldt at besidde 5 % eller mere af kapitalen: Danmarks Nationalbank, København Danske Bank A/S, København DNB Bank ASA, Oslo Nordea Bank Danmark A/S, København. Følgende ejere besidder mere end 2 %, men mindre end 5 % af kapitalen: Jyske Bank A/S, Silkeborg SpareBank 1 SMN, Trondheim SpareBank 1 SR-Bank ASA, Stavanger Sydbank A/S, Aabenraa. Struktur Nets Holding A/S Nets Denmark A/S Nets Norway AS Teller A/S Teller AS Nets OY Nets Branch Norway Nets DanID A/S Cryptera A/S Teller Branch Norway Teller AS, Norway, Branch Sweden Nets Branch Sweden e-boks A/S (50 %) Nets Norge Infrastruktur AS Teller A/S, Denmark, Branch Sweden e-boks AS Bank Axept AS Visa Norge AS Nets Cards Processing A/S Axept AS Nets Digitalprint AS Nets Cards Processing A/S Branch Norway Nets Cards Processing A/S, Denmark Branch Sweden Nets Sweden AB ZebSign AS Netaxept AB Bankenes Betalingscentral Eiendom AS Nets Denmark Merchant Solutions A/S Nets esecurity AS Nets Finland OY Nets Estonia AS 5 Årsrapport 2012

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Koncernresultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Koncernbalance, ultimo Samlede aktiver Materielle investeringer Immaterielle investeringer Egenkapital Pengestrømme i koncernen Pengestrøm fra driften Likviditet ultimo Koncernnøgletal (%) Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Medarbejdere Gennemsnitlig antal medarbejdere Nettoomsætning pr. medarbejder (t. kr.) Resultat pr. medarbejder (t. kr.) Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat før af- og nedskrivninger (mio. kr.) Årets resultat (mio. kr.) Årsrapport

7 Strategi Nets bestyrelse har ultimo 2012 vedtaget en ny strategiplan Future Nets der udstikker linjerne for den strategiske udvikling i de kommende fem år. Nets er en solid virksomhed, som i 2012 er blevet yderligere styrket. Nets opererer i et marked, der er i stærk udvikling, og vi må derfor løbende foretage justeringer, der er nødvendige for at realisere koncernens strategi. Nets håndterer digitale værdier penge, information og identitet gennem strategisk rådgivning og it-løsninger. Nets vision er at skabe fremtiden for digitale værdier. Missionen er at muliggøre et mere effektivt samfund og optimere vores kunders forretninger gennem vores håndtering af digitale værdier. Nets overordnede ambition for 2017 er at placere sig blandt de tre største aktører i Europa inden for håndtering af digitale værdier. Nets er allerede i dag Europas næststørste kortprocesser målt på antal kortbetalinger, men Nets skal i 2017 befinde sig i den europæiske top 3 målt på den samlede portefølje af services. I 2013 og 2014 vil fokus være på øget kundetilfredshed og på yderligere at styrke virksomhedens konkurrenceevne. Fra 2015 til 2017 vil vi realisere Nets forretningspotentiale gennem fornyet vækst på hjemmemarkedet og vækst på nye markeder. For at opnå lønsomhed i væksten, vil Nets gennemgå produkt- og serviceporteføljen systematisk og foretage nødvendige justeringer og fornyelser for kontinuer ligt at være tilpasset kundernes nye krav og behov inden for håndtering af digitale værdier. Økonomi Årets resultat efter skat blev 682 mio. kr., hvilket er en stigning på 61 mio. kr. i forhold til Som i regnskabsåret 2011 er resultatet i 2012 positivt påvirket af finansielle indtægter af engangskarakter, som er knyttet til kursgevinster på aktier, afhændet i Resultatet svarer til det forventede. Omsætning Nettoomsætningen steg med 7 % i forhold til 2011 til mio. kr. Nets har aktiviteter inden for fire forretningsområder: Cards Payments, Information & esecurity Teller (indløsning af internationale betalingskort) Merchant Solutions. Omsætningen inden for cards steg med 13 % i forhold til 2011 til mio. kr. Den stabile vækst i transaktioner med Dankort, BankAxept og processingydelser af internationale betalingskort er fortsat, og der er behandlet 6,5 mia. korttransaktioner på Nets kortplatform, hvilket er en vækst på 17 % i forhold til Omsætningen inden for Payments, Information & esecurity steg med 4 % i forhold til 2011 til mio. kr. Stigningen kan primært henføres til øget brug af esecurityydelser samt et øget antal betalinger via Betalingsservice i Danmark og efaktura i Norge. Omsætningen inden for Teller, som står for kortindløsningsaktiviteter, steg med 9 % i forhold til 2011 til 647 mio. kr. Fremgangen skyldes nye kunder og et øget transaktionsvolumen. Omsætningen inden for Merchant Solutions, som leverer terminalløsninger, steg med 6 % i forhold til 2011 til 945 mio. kr. Omkostninger Eksterne omkostninger steg med 8 % i forhold til 2011 til mio. kr. Stigningen skyldes dels det øgede forretningsomfang, dels omkostninger til synergiprojekter, som skal sikre, at Nets kan leve op til den fremtidige målsætning. Personaleomkostningerne steg med 15 % i forhold til 2011 til mio. kr. En del af stigningen kan henføres til en række fratrædelsesaftaler udgiftsført i Egenkapital Egenkapitalen inklusive foreslået udbytte udgør mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 19 % mod 31 % i Faldet i soliditetsgraden skyldes primært, at: posterne clearingdebitorer og kreditorer består af fire afregningsdage mod to i 2011 der i den overtagne finske kortforretning opereres med tilgodehavender og gæld i relation til kortholdere. Foreslået udbytte udgør 498 mio. kr. hvilket svarer til udbyttebetalingen for Likviditet Driften har i 2012 genereret en likviditet på 674 mio. kr. mod 863 mio. kr. i Regnskabsprincipper Ledelsen har besluttet med virkning fra 1. januar 2013 at aflægge koncern- og moderregnskab efter internationale 7 Årsrapport 2012

8 regnskabsprincipper (IFRS), med henblik på at sikre højeste kvalitet og sammenlignelighed med internationale konkurrenter. Effekten af overgang til IFRS medfører i det væsentligste, at: omsætningen i forretningsområdet Teller præsenteres brutto goodwill ikke afskrives aktiverede akkvisitionsomkostninger i 2012 resultatføres er er en række krav til yderligere noteoplysninger. Cards Nets har i dag en markedsandel på 45 % af det nordiske kortmarked, og vi er den næststørste uafhængige kortprocessor i Europa. Ud over processing af kortbetalinger tilbyder Nets en række relaterede serviceydelser på kortområdet rettet mod banker og virksomheder. Nets servicerer 33 millioner nationale og internationale debet- og kreditkort. Hertil kommer en række norske, danske, svenske og finske forudbetalte kort. Nets administrerer betalingskortaftaler for indløsere i ni lande og indsamler enten direkte eller via partnere transaktioner fra stort set alle nordiske betalingskortterminaler. Købet af Luottokunta tilfører Nets nye kompetencer på blandt andet området for serviceydelser til udstedere. Nets kan nu tilbyde sine kunder den mest moderne og effektive kortadministrationsløsning på markedet. Nets forventer, at de første banker uden for Finland vil kunne anvende platformen i løbet af For en af Nordens førende banker har Nets i 2012 gennemført det hidtil største insourcingprojekt i Nets historie. Projektet omfatter indløserprocessing og administration af forretninger i otte lande, hvoraf det sidste Sverige - gik i produktion i efteråret Hermed behandles op mod 20 % af alle svenske betalingskorttransaktioner af Nets. I januar 2012 lancerede de danske banker og Nets mobilbetalingsløsningen Mobilpenge på det danske marked. Fra begyndelsen var trafikselskaberne i hovedstadsområdet tilmeldt ordningen, og hen over sommeren kom blandt andet en stor dansk forlystelsespark til. Nets har i 2012 deltaget i flere nordiske pilotprojekter vedrørende kontaktløse kort og mobilbetalinger med brug af NFC-teknologi (Near Field Communication) i fysiske butikker. Nets kunder har vist stor interesse for disse projekter, og Nets er i dialog med flere nordiske banker om at udvikle kontaktløse betalingsløsninger. Som led i en fortløbende forbedringsproces gennemfører Nets løbende platformskonsolideringer, og i 2012 har det betydet konsolidering af flere systemer på kortområdet. Platformene og processerne bliver mere komplekse og skal kunne håndtere stadig flere lande og en betalingsmængde, som siden 2011 er øget med 18 %. Nets har salgs-, support- og leveranceorganisationer i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Estland. Nets ønsker at styrke værdien for kunderne af vores tværnordiske løsninger i kombination med den lokale tilstedeværelse, ligesom vi vil øge organisationens agilitet med effektive processer på tværs af forretningsområder og lande. Kundernes tilfredshed med Nets er i 2012 steget markant med hensyn til projektleverancer. Årsagen er blandt andet øget fokus på leveranceprocesser og systematiske kvalitetsmålinger. Den generelle kundetilfredshed er desuden støt stigende, men den skal øges yderligere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påbudt Nets at nedsætte transaktionspriserne for Dankort på internettet. Nets har på den baggrund lanceret en ny prismodel, der imødekommer Styrelsens krav. Dermed bliver Dankort, der i forvejen er det billigste og mest effektive betalingsmiddel på internettet, nu endnu billigere at anvende. Alle prisændringer får effekt fra den 1. februar Selvom Nets efterkommer kravet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er Nets ikke enig i Styrelsens påbud og har derfor valgt at anke Styrelsens afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Payments, Information & esecurity Nets leverer digitale løsninger inden for betalingsformidling, faktura- og dokumenthåndtering og sikkerhed. Det største enkeltprodukt er danske Betalingsservice, som i 2013 har eksisteret i 40 år. Betalingsservice anvendes af 96 % af de danske husholdninger, og kreditorer er tilsluttet løsningen. Betalingsservice har desuden en stærk position på erhvervsmarkedet og står i enkelte brancher for op til 40 % af alle betalinger. I Norge har AvtaleGiro knap tre millioner brugere og 14 millioner faste debitoraftaler. Antallet af AvtaleGiro aftaler med elektronisk signering steg i 2012 med cirka faste betalingsaftaler om måneden, og der forventes også en stigning i I 2012 indgik 11 norske banker aftale om brug af efaktura business to businesstjenesten (B2B) - en tjeneste, som blev mulig, efter at det i 2011 lykkedes at samle størstedelen af den norske banksektor på samme platform. I 2012 blev Nets desuden godkendt som statsligt adgangspunkt for efaktura B2B-tjenesten i Norge. Løsningen, der lever op til de statslige krav både i Norge og Danmark, har været med til at styrke Nets position som primær leverandør for bankerne i Norge. Årsrapport

9 efaktura business to consumertjenesten (B2C) i Norge voksede betydeligt i Antallet af forbrugeraftaler nærmer sig 10 millioner, og antallet af transaktioner voksede med 22 % sammenlignet med 2011 til nu cirka 40 millioner. I november 2012 blev BankID af Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) valgt som en af de elektroniske identifikationsløsninger til ID-porten, som er Difis fælles login-løsning til det offentlige i Norge. Det betyder, at 2,8 millioner nordmænd kan bruge BankID som login på mange offentlige nettjenester. For Nets vil dette betyde en stigning i antallet af BankID-transaktioner og en yderligere styrkelse af BankID s position som det foretrukne elektroniske id i det norske marked. En web-baseret undersøgelse viste i efteråret 2012, at 96 % af danskerne er tilfredse med NemID. Ved udgangen af 2012 havde knap fire millioner danskere brugt NemID til både netbank og de offentlige/private tjenester, og i oktober rundede vi den første milliard transaktioner. Antallet af NemID-tjenesteudbyderaftaler er steget med 30 % i forhold til Nets Share, et nyt koncept for distribution af dokumenter, blev lanceret i Nets Share-løsningen gør det muligt for virksomheder at distribuere dokumenter til modtagernes foretrukne kanal, uanset om denne er fysisk post, pdf-fil sendt via eller direkte i eboks. Nets Share blev i efteråret 2012 ligeledes lanceret på det danske marked, og i 2013 vil løsningen være klar til det svenske marked. I efteråret indgik Nets en aftale med en større norsk bank om at varetage distribution af alle meddelelser fra banken. Aftalen indeholder også en identitetsløsning (Trust), der gør det muligt at underskrive dokumenter digitalt. Kombinationen af informationsdistributions-, identitets- og elektroniske -arkivløsninger bidrager til at automatisere bankens forretning og er et centralt værdiskabende servicetilbud, som Nets også er i dialog med andre kunder om. Nets er i gang med at udvikle en ny clearingplatform til de danske banker, som giver mulighed for at gennemføre flere clearinger i døgnet, og som i 2014 vil gøre det muligt at gennemføre konto til kontostraksbetalinger. Infrastrukturen vil være essentiel for at kunne udvikle fremtidige betalingsmuligheder blandt andet via mobiltelefonen. I 2012 startede Nets med at udvikle en ny betalingsplatform til direkte debitering og kredittransaktioner. Platformen vil blive et fundament for nye værdiskabende serviceydelser til Nets kunder. En række banker har i dag ældre betalingsplatforme, som er dyre at vedligeholde, og hvor muligheden for at udvikle ny funktionalitet er begrænset. Nets er i dialog med en række banker for at undersøge muligheden for, at Nets fremadrettet kan varetage en del af bankernes betalingsinfrastruktur og samtidig understøtte bankernes ønske om omkostningsreduktioner. Teller Med afsæt i sin nordiske position indløser datterselskabet Teller internationale betalingskort i Danmark, Norge, Sverige, Island samt i flere andre europæiske lande. Teller er den kortindløser i Norden, der kan indløse flest typer af internationale betalingskort (MasterCard, Visa, JCB, UnionPay og American Express). Teller oplever generelt en betydelig konkurrence i Norden. På det danske marked er priserne i forlængelse af en lovændring ultimo 2011* og de dermed ændrede rammebetingelser kommet ekstra under pres, og Teller lancerede i 2012 en ny prismodel. Det nye betalingsmiddel Mobilpenge er nu en del af Tellers produktportefølje. I tæt dialog med partnere og kunder har Teller i 2012 arbejdet med initiativer, der skal gøre det nemmere for forretninger at tilbyde deres kunder at betale med Mobilpenge. American Express er blevet certificeret til EMV-standarden (Europay, MasterCard og Visa). I forlængelse af det har Teller tilpasset infrastrukturen og formatet på sin indløsningsplatform, så den nu understøtter EMV-chip. Ligeledes er Teller blevet autoriseret til at EMV-certificere terminaler på vegne af American Express. Med ønsket om at sikre Teller en fremtrædende position i værdikæden over for forretningerne har Teller, i samarbejde med markedets to største terminalleverandører, lanceret en produktpakke, der kombinerer kortindløsning og terminaler i én og samme løsning. Dermed kan fysiske forretninger nemmere komme i gang med at tage imod internationale kortbetalinger. Dette nye tilbud er indtil videre alene lanceret på det svenske marked. I løbet af 2012 har Teller justeret salgsorganisationen og etableret en afdeling, der er dedikeret internationalt salg. Teller forventer, at det skærpede internationale fokus vil udmønte sig i konkrete internationale resultater i løbet af Teller har i det forgangne år afsluttet en række pilotprojekter, der vedrører kontaktløse betalinger. Projekterne er gennemført med forskellige partnere på tværs af banksektoren i Norge. På baggrund af disse erfaringer er Teller nu klar til teknisk at understøtte forretninger, der ønsker at tage imod kontaktløse betalinger med internationale kort, og fra 2013 vil Teller aktivt tilbyde denne form for betalingsløsninger. 9 Årsrapport 2012

10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog den 4. december 2012 en kontrolundersøgelse hos Nets Holding A/S. Baggrunden for kontrolundersøgelsen er at undersøge, om Nets Holding A/S måtte have deltaget i konkurrencebegrænsende aktiviteter på markedet for indløsning af betalingskort og salg af transaktioner til kortindløsere. Nets samarbejder fuldt ud med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med undersøgelsen. * Bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter (BEK nr. 812 af 30/06/2011). Merchant Solutions Nets er en ledende leverandør af terminalløsninger til fysiske forretninger og internetforretninger i det nordiske marked. Nets leverer desuden services som loyalitetskort og gavekort. Kunderne efterspørger avancerede og effektive løsninger, og for at tilfredsstille behovene hos de største kunder, som opererer på tværs af landegrænser, etablerede Nets mod slutningen af året en fælles nordisk organisation. Dermed samles ressourcerne og kompetencerne, og Nets vil kunne tilbyde forbedrede markedsmodeller i hvert enkelt land for både store og små kunder. Nets har lanceret en ny terminalportefølje med et højere sikkerhedsniveau. De nye terminaler muliggør nye funktionaliteter, eksempelvis til kontaktløse betalinger. Kontaktløse betalinger vil effektivisere betalingssituationen og være et vigtigt skridt i retning af et kontantfrit samfund. Nets har også introduceret en fælles nordisk platform på det finske marked, og i løbet af 2012 er en række svenske terminalkunder blevet konverteret til den nye platform. Det er forventet, at alle svenske terminalkunder vil være blevet flyttet over i løbet af Migreringen af e-handelskunder, som blev påbegyndt i 2012, vil også fortsætte i det kommende år. Ledelse og organisation Nets har i 2012 videreført kompetenceprogrammerne Nets Leadership Academy, Nets Project Academy og Nets Sales Academy (Nets2Win). Disse programmer understøtter Nets performancekultur og har som fælles formål at styrke Nets interne effektivitet og skabe øget kundetilfredshed. 500 nye finske medarbejdere er blevet indplaceret i Nets organisationsstruktur med virkning fra januar Der har i dette forløb været en tæt dialog og et godt samarbejde med fagforeningerne. I 2012 har vi desuden haft fokus på at: certificere projektdeltagere og projektledere og sikre, at projektarbejde gennemføres ens på tværs af landegrænser. Cirka 400 ansatte har i 2012 deltaget i forskellige certificeringsprojekter. effektivisere Nets salgs- og tilbudsarbejde via projektet Nets2Win, som 180 ledere og medarbejdere har gennemført i håndtere de mange nødvendige forandringsprocesser i forbindelse med strategiske tiltag og omorganiseringer. Resultaterne fra den årlige medarbejderundersøgelse viser, at Nets igen i år scorer højt på de fleste parametre. Resultaterne er samlet set på samme niveau som den eksterne benchmarking, men resultatet, hvad angår engagement og nærmeste leder, ligger højere. Nets er en kompetencevirksomhed, som er afhængig af at beholde og rekruttere medarbejdere med høj kompetence. Foruden deltagelse på karrieredage og virksomhedspræsentationer på universiteter og højskoler har vi skræddersyet rekrutteringsprogrammet Nets Young Professionals. Dette er et nordisk program for nyuddannede, som hurtigt viser vej ind i arbejdslivet og i Nets. Programmet omfatter seks fritstående moduler over to år. Der er i 2012 etableret et fælles nordisk logistikcenter, og i løbet af 2013 vil der blive udviklet et fælles servicekoncept i hele Norden. Netaxept, som er Nets betalingsløsning for e-handel, er gjort tilgængelig for mobilmarkedet og benyttes på det norske og svenske marked via applikationer. Nets vil i løbet af 2013 have etableret en fælles e-handelsplatform, som dækker alle fire lande og inkluderer nye funktionaliteter og forbedringer i den mobile version af Netaxept. Målet er, at Nets skal opnå en strategisk og central rolle på området for mobilbetalinger. Samfundsansvar (CSR) Nets primære samfundsansvar er at medvirke til, at samfundet fungerer sikkert og effektivt. Det varetager vi dagligt ved især at erstatte kontanter med elektroniske betalingsmidler og dermed sikre betydelige samfundsmæssige besparelser. Nets har længe arbejdet med aspekter inden for samfundsansvar uden nødvendigvis at kalde det CSR. Men fra 2011 begyndte vi at systematisere CSR-relaterede aktiviteter, der allerede er i virksomheden. Årsrapport

11 Et konkret initiativ er løbende etablering af videomødefaciliteter på alle Nets adresser. Virtuelle møder skåner miljøet ved at reducere rejseaktiviteten. Desuden øger de produktiviteten, gavner medarbejdernes balance mellem arbejds- og privatliv og giver omkostningsbesparelser for Nets. Kortlægningen af igangværende CSR-initiativer fortsatte i 2012, hvor Nets har udarbejdet en overordnet CSR-strategi som baner vej for en proaktiv tilgang til CSR-indsatsen med fokus på fire indsatsområder: medarbejdere miljø leverandører samfund. Nets vil i 2013 arbejde videre med integration af CSR i organisatoriske og forretningsmæssige processer som en naturlig forlængelse af vores strategiske forretningsfokus. I 2013 forventer Nets at præsentere politikker og mål inden for vores fire fokusområder og at arbejde med følgende konkrete CSR-aktiviteter: intern forståelse og forankring blandt medarbejderne lancering af en revideret Code of Conduct ekstern kommunikation via vores hjemmeside tiltag inden for samfundsengagement relateret til Nets forretning. Risici og sikkerhed Nets forretning bygger på kundernes tillid til, at Nets formår at håndtere deres informationer og processer sikkert og stabilt. Sikker og stabil drift er kernen i Nets forretning og er konstant i fokus i hele organisationen. Informationssikkerhed har højeste prioritet, så kunderne kan føle sig trygge, når de benytter Nets systemer og services. Sikkerhedsarbejdet bygger på ISO-standarder og understøtter Nets forretningsmæssige mål og værdier. Processer for risikostyring, overensstemmelse med lovgivning og kundekrav samt sikkerhed er implementeret med fokus på opfølgning og rapportering. Alle systemer, der håndterer kortdata, er certificeret efter PCI -DSS-standarden. For at sikre tilgængelighed og stabil driftsafvikling har Nets etableret reserveløsninger, som betyder, at driften vil blive afviklet på alternative driftscentre, hvis de primære driftslokaler og systemer skulle blive utilgængelige. Reserveløsningerne er testet i samarbejde med kunder og leverandører og fungerer i henhold til aftalte krav. Fokus for risikostyringen er både de operationelle og de finansielle risici. Der gennemføres årligt risikovurderinger på systemer, platforme og driftscentre, ligesom der løbende tages stilling til nye trusler og sårbarheder. Risikovurderingerne foretages med baggrund i internationale standarder for risikostyring. Likviditets- og valutastyring foretages i henhold til fastlagte politikker og instrukser. Selskaberne i koncernen har placeret overskydende likviditet på aftalekonti eller i værdipapirer. Placeringerne har kurs- og kreditrisiko. Koncernen har ingen særlige valutarisici. Risikostyringen giver ledelsen og bestyrelsen godt overblik over koncernens risici. Nets ledelse arbejder systematisk på at reducere risici, og det interne kontrolmiljø revideres af systemrevisionen. Det eksterne trusselsbillede ændres kontinuerligt, og i Nets følges udviklingen nøje. Både nationalt og internationalt er der fokus på identitetstyveri og kortsvindel. Nets har fokus på tiltag, som skal forhindre svindel. Disse tiltag har i væsentlig grad reduceret kundernes og koncernens tab som følge af svindel. Udsigterne for 2013 Med den styrkede position i Finland, den løbende optimering af organisationen og Nets strategi Future Nets står vi godt rustet til i 2013 og 2014 at realisere forbedringer, imødegå den internationale konkurrence og styrke kundernes tilfredshed med virksomheden. Integrationen af Luottokunta, herunder rebranding i Finland, kører som planlagt og forventes afsluttet i bliver et år med fokus på kontaktløse kort og mobilbetalingsløsninger. Teknologien og markedet er modnet, og den nødvendige infrastruktur til kontaktløse betalinger er under udrulning. Det er Nets ambition at positionere sig som markedsledende i Norden på dette område allerede i 2013 og Sikker og stabil drift er afgørende for Nets forretning, og det er et område, Nets har skarpt fokus på. I 2012 overholdt Nets de aftalte Service Level Agreements (SLAs) vedrørende oppetider, og vi fastholder også det nuværende fokus på sikker og stabil drift i I 2013 forventer Nets at øge omsætningen, og resultatet af den primære drift forventes forbedret i forhold til Årsrapport 2012

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Nets Holding A/S. samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, 21. marts 2013 Direktion Mette Kamsvåg Administrerende direktør/ceo Jesper Bramming Økonomidirektør/CFO Bestyrelse Peter Lybecker Leif Teksum Tonny Thierry Andersen Formand Næstformand Finn Haugan Tom Høiberg Gert Rinaldo Jonassen Stein Klakegg Torben Nielsen Vidar Frostrud Ove Kolstad Frank A. Olsen Jens-Ulrik Røikjær Thomsen Årsrapport

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Nets Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nets Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, 21. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Duedahl-Olesen Statsaut. revisor Thomas Bruun Kofoed Statsaut. revisor 13 Årsrapport 2012

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for et stort klasse C-selskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Nets Holding A/S og datterselskaber, hvori Nets Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede selskaber. Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Ved køb af nye selskaber anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte selskabers identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i det erhvervede selskab i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til besluttet omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende selskaber, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til handelsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikkemonetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede selskaber kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for til godehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning i koncernregnskabet af selskaber med en anden valuta end danske kroner omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse selskabers egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen. Årsrapport

15 Ved indregning af udenlandske filialer, der er integrerede enheder, omregnes monetære poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikkemonetære poster dog omregnes til historiske kurser for den ikke-monetære post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingel serne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Resultatopgørelse Nettoomsætning Indtægter omfatter tjenesteydelser og salg af varer, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Fees, direkte relateret til indtægter fra kortaktiviteter, fradrages i nettoomsætningen. Nettoomsætning omfatter tillige ikke-fakturerede indtægter, der indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde på basis af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden). Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, omfatter it-drift, operationel leasing af software, eksterne produktionsomkostninger, tab og misbrug, konsulentbistand, vedligeholdelses- og udviklingsomkostninger som ikke opfylder kriterierne for aktivering, porto, kuverter og øvrige omkostninger til distribution, markedsføring og andre salgsomkostninger samt administrationsomkostninger og husleje. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og vederlag, bidrag til pensionsordninger, sociale omkostninger og øvrige personalerelaterede omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver inklusive avance/tab. Resultat af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datterselskabers resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. I moderselskabets og koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede selskabers resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede gevinster og udbytter samt tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta og værdipapirer. Skat Nets Holding A/S og danske datterselskaber er sambeskattede. I resultatopgørelsen udgiftsføres den forholdsmæssige del af den aktuelle skat på de sambeskattede indkomster, som kan henføres til det enkelte selskab. Skattebesparelsen som følge af underskud refunderes ligeledes forholdsmæssigt. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og passiver. Ændring i udskudte skatteforpligtelser indregnes ligeledes i resultatopgørelsen. Skatteaktiver indregnes, såfremt de kan modregnes i andre koncernselskabers udskudte skat eller, at det er overvejende sandsynligt, at dette kan udnyttes i fremtidig indtjening. Ved beregning af aktuel og udskudt skat anvendes den aktuelle skatteprocent. Koncernens selskaber indgår i acontoskatteordningen. Renter/ godtgørelse vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster. 15 Årsrapport 2012

16 Balance Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter eksterne omkostninger og gager og andel af fællesomkostninger, der kan henføres til udviklingsaktiviteter. Udvikling af nye it-systemer og væsentlig forbedring af funktionalitet i eksisterende systemer indregnes som aktiv. Det er en betingelse, at udviklingsprojekterne er klart definerede og identificerbare, og at den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmuligheder i selskabet kan påvises, ligesom det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet. Endvidere skal kostprisen kunne opgøres pålideligt, ligesom den fremtidige indtjening skal kunne dække driftsomkostning erne. Øvrige udviklingsprojekter indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsprojekterne lineært over den vurderede brugstid på 3-7 år. Kundeaftaler Erhvervede kundeaftaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives op til 15 år. Rettigheder Rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives over 3-10 år. Goodwill Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives over 5-10 år. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver medtages som afskrivninger i resultatopgørelsen. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv, henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber måles i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill. Datterselskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages lineært over den forventede brugstid. Den forventede brugstid er: Ferieboliger Indretning af lejede lokaler Produktionsanlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar 35 år op til 10 år 2-4 år 2-5 år Ved køb af selskaber anvendes overtagelsesmetoden, jævnfør beskrivelsen under Koncernregnskab. Andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele, der indregnes under anlægsaktiver, måles til dagsværdi. Kapitalandele hvor der ikke kan fastsættes pålidelig dagsværdi ansættes til oprindelig kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Årsrapport

17 Clearingdebitorer og clearingkreditorer Clearingdebitorer og clearingkreditorer omfatter mellemværender fra kortvirksomhed primært clearingtransaktioner og gebyrer, der udlignes primo januar over for kortindløsere og kortudstedere. Tilgodehavender Der foretages nedskrivninger til at imødegå tab på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Kortholdere Kortholdere omfatter tilgodehavender hos kortindehavere. Posten vedrører primært forbrug i december, der indgår primo januar. Tilgodehavender optages på grundlag af en vurdering af tabsrisici og der foretages nødvendige nedskrivninger til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger, herunder forudbetalte lønninger og operationel leasing vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af koncernens ansatte. Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen i den periode de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld. For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i blandt andet lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen indregnes i balancen under pensionsforpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkostninger baseret på aktuarmæssige skøn og finansielle forventninger ved årets begyndelse. Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og forpligtelser og de realiserede værdier opgjort ved årets udgang betegnes aktuarmæssige gevinster eller tab og indregnes ligeledes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrøm fra driften opgøres som resultat af ordinær drift før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen. Pengestrøm fra investering omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering omfatter finansiering fra aktionærer (netto) og optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likviditet ultimo sammensættes af børsnoterede obligationer og likvide beholdninger med fradrag af gæld til banker. Segmentoplysninger Der gives oplysninger om omsætning på forretningsseg menter. Segmentoplysningerne følger den interne økonomistyring. 17 Årsrapport 2012

18 Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 : Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Aktiver i alt Forrentning af Årets resultat x 100 egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Nettoomsætning pr. medarbejder Nettoomsætning Gennemsnitligt antal medarbejdere Resultat pr. medarbejder Årets resultat Gennemsnitligt antal medarbejdere Årsrapport

19 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Note (mio. kr.) Nettoomsætning 5.961, ,2 789,8 694,7 2 Eksterne omkostninger 2.829, ,6 9,1 1,2 3 Personaleomkostninger 1.988, ,0 790,8 685,3 Resultat før af- og nedskrivninger 1.143, ,6-10,1 8,2 8 & 9 Af- og nedskrivninger 419,6 461,3 Resultat af primær drift 724,2 743,3-10,1 8,2 4 Resultat efter skat i datterselskaber 701,1 624,8 5 Resultat efter skat i associerede selskaber 30,2 0,7 Resultat før finansielle poster 754,4 744,0 691,0 633,0 6 Finansielle indtægter 207,3 237,4 6,8 8,0 6 Finansielle omkostninger 12,4 42,2 20,2 21,6 194,9 195,2-13,4-13,6 Resultat før skat 949,3 939,2 677,6 619,4 7 Skat 267,5 318,5-4,2-1,3 Årets resultat 681,8 620,7 681,8 620,7 Forslag til resultatdisponering: Udbytte 497,7 497,7 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -571,1-3,2 Overført resultat 755,2 126,2 Disponeret i alt 681,8 620,7 19 Årsrapport 2012

20 Balance Aktiver Koncern Moderselskab Note (mio. kr.) Anlægsaktiver: 8 Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter 384,9 107,9 Kundeaftaler 728,6 757,3 Rettigheder 1,2 12,4 Goodwill 949,8 417,4 Igangværende udviklingsprojekter 9,2 71, , ,7 9 Materielle anlægsaktiver: Ferieboliger 1,7 1,8 Indretning af lejede lokaler 87,1 82,0 Produktionsanlæg og maskiner 198,0 161,1 Driftsmateriel og inventar 129,6 111,1 416,4 356,0 Finansielle anlægsaktiver: 4 Kapitalandele i datterselskaber , ,2 5 Kapitalandele i associerede selskaber 31,6 52,7 7 Udskudt skatteaktiv 88,8 110,1 10 Andre værdipapirer og kapitalandele 0,0 441,6 12 Deposita 17,8 13,9 138,2 618, , ,2 Anlægsaktiver i alt 2.628, , , ,2 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger 184,4 174,5 184,4 174,5 Tilgodehavender: Clearingdebitorer 4.323, ,5 Salg og tjenesteydelser 470,2 542,8 Kortholdere 1.953,8 0,0 Tilknyttede selskaber 398,0 211,5 7 Selskabsskat 15,9 4,3 15,7 0,0 Andre tilgodehavender 141,9 68,3 10,2 0,4 13 Periodeafgrænsningsposter 196,7 176,9 51,0 46, , ,8 474,9 258,4 Værdipapirer 714,8 204,3 17 Likvide beholdninger 1.760, ,8 1,7 572,1 Omsætningsaktiver i alt 9.761, ,4 476,6 830,5 Aktiver i alt , , , ,7 Eventualaktiver: Ingen Årsrapport

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere